29.07.2013 Views

SuperFlow 303 - 603.pdf - Hjallerup Maskinforretning A/S

SuperFlow 303 - 603.pdf - Hjallerup Maskinforretning A/S

SuperFlow 303 - 603.pdf - Hjallerup Maskinforretning A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I '<br />

. .<br />

I<br />

. .<br />

INDHOLD<br />

VICON Landbrugsmaskiner ................................................ 2<br />

Forord .............................. .i. ..................................... 3<br />

Generel beskrivelse ........................................................ 4<br />

Sikkerheds foreskrifter ..................................................... 5<br />

Tekniske specifikationer ................................................. 6-7<br />

Emballering og montering .............................................. 8-17<br />

Traktorens udstyr ..................................................... 18-19<br />

Montering p3 traktor ................................................... 20-21<br />

. Kraftoverfcaringsaksel .................................................. 22-25<br />

Overlapning ........................................................... 26-27<br />

Spredemængden ...................................................... 28-29<br />

Af d rej ni ngsprcaven ..................................................... 30-31<br />

Spredning ............................................................. 32-33<br />

Spredning af pulveriseret gcadning ..................................... 34-35<br />

Smaring/vedligeholdeIse .............................................. 36-37<br />

: Rengcaring ............................................................. 38-39<br />

Ekstra udstyr .......................................................... 40-42<br />

Spredetabel .............................................................. 43<br />

..<br />

1


VICON LANDBRUGSMASKINER<br />

Som international producent og leverandar af landbrugsmaskiner af hOj kvalitet,<br />

markedsfarer VICON et bredt program af maskiner til landbruget.<br />

Landmændenes stadig stigende eftersp~rgsel p% pendulspredere, og kunst-<br />

gadningens haje pris, ligger til grund for udviklingen af nye og mere præcise<br />

pendulspredere.<br />

Ved at kombinere mange Ars erfaring med verdens bedste test-forhold, vil VICON<br />

altid være i stand til at efterleve eftersp~rgslen p% kvalitet og akkuratesse.<br />

Anvendelse af h0j teknologi ved fremstillingen af landbrugsmaskiner giver<br />

landmanden ekstra fordele, dette im~dekommer landmandens krav om god<br />

okonomi og effektivitet.<br />

Sprarg VICON forhandleren om yderligere informationer p% hele VICON -<br />

programmet.<br />

VICON B.V.<br />

Nieu w Ven ne p.<br />

. .<br />

/'


FORORD<br />

Tillykke med Deres nye maskine og tak fordi De valgte en VICON Super Flow<br />

pendulspreder.<br />

h<br />

Vi er sikre på at De på alle måder finder denne maskine tilfredsstillende. Ikke<br />

mindst m.h.t. præcision, bruger-venlighed og den lange levetid.<br />

Formålet med denne brugsanvisning er at g ~re Dem, som bruger, fortrolig med<br />

VICON pendulspreder.<br />

For at sikre optimale resultater med pendulsprederen er det vigtigt at gennern-<br />

læse brugsanvisningen grundigt. For brugeren af pendulsprederen er det vigtigt<br />

at blive fortrolig med instruktionerne i denne brugsanvisning. Fejlagtig brug kan<br />

frare til reparationer som ikke dækkes af garanti - bestemmelserne, farlige<br />

situationer eller fme til utilfredsstillende resultater.<br />

Denne brugsanvisning b0r altid være tilgængelig for den person der anvender<br />

sprederen.<br />

Ved udskiftning af reservedele, anbefales det udelukkende at anvende originale<br />

VICON reservedele.<br />

Problemer opstået ved brug af uoriginale reservedele, medf~rer annulering af<br />

garantien.<br />

Skulle der opstå problemer med pendulsprederen som ikke kan afhjælpes ved<br />

hjælp af instruktionsbogen, b0r De kontakte Deres maskinforhandler. Maskin-<br />

forhandleren har den nadvendige information, originale reservedele og det<br />

rigtige værktcaj til at lase problemet.<br />

En plade med maskinens serienummer er påsat alle VICON maskiner. Skriv<br />

venligst dette serienummer samt leveringsdatoen op nedenunder. Dette nummer<br />

er vigtigt ved enhver henvendelse til maskinforhandleren, samt ved bestilling af<br />

reservedele.<br />

Op-----1°<br />

/ \<br />

Leveringsdatoen:<br />

.<br />

3


GENEREL BESKRIVELSE<br />

VICON Super Flow pendulspreder er meget alsidig i brug og anvendes til<br />

granuleret, prillet, pulveriseret kunstg~dning, korn, græsfra og insektdræbende<br />

midler.<br />

PS 2031653 monteres p& traktorens trepunktsophæng. Og drives af traktorens<br />

P.T.O. De 5 starste modeller PS 753-1653 kan leveres i trailer - udgave. Ved<br />

anvendelse af elektronisk doseringskontrol som ekstraudstyr, vil betjeningen og<br />

spredenajagtighed af Super Flow maskinen give Dem optimale resultater i enhver<br />

henseende. En sikkerhedskobling i spredeaggregatet forebygger overbelastning<br />

fra traktorens P.T.O.<br />

Super Flow pendulspredersystemet er udviklet til at sprede kunstgadning med et<br />

helt symmestrisk spredebillede.<br />

Fra midten af sprederen vil mængden af gadning blive mindre mod hajre og<br />

venstre, dette gar det muligt at overlappe spredningen s& der effektivt kan spredes<br />

mellem 8 og 14 mtr.<br />

Et specielt kort spreder~r gar det muligt at sprede fra 4-8 mtr.<br />

En skydetabel er medleveret VICON pendulsprederen. Denne gar Dem i stand til<br />

at fastsætte enhver ansket mængde af kunstgadning pr. hektar ved den anskede<br />

hastighed. Værdien fundet p& skydetabellen er nemt og hurtigt at indstille p5<br />

sprederen.<br />

Den anskede spredemængde pr. ha. kan nemt kontrolleres ved en simpel<br />

afdrejningsprave far spredningen pAbegyndes.<br />

f


SIKKERHEDS FORESKRIFTER<br />

Desværre indtræffer de fleste ulykker på gårdene, som resultat af forsammelig-<br />

hed og udforsigtighed. Ofte skyldes $isse ulykker at f% og simple sikkerheds-<br />

regler og bestemmelser ikke overholdes.<br />

Efterfdgende sikkerhedsforeskrifter skal prave at forebygge ulykker, derfor<br />

bedes disse foreskrifter overholdt. Det må derfor anbefales at alle der anvender<br />

sprederen, omhyggelig gennemlæser denne instruktion.<br />

1. Tillad ikke at nogen sidder i eller på maskinen.<br />

2. Tillad ikke passagerer på traktoren.<br />

3. Forlad aldrig traktoren medens motoren går. Afbryd traktoren og fjern<br />

naglen.<br />

4. Afbryd altid traktoren samt afmonter kraftoverfaringsakslen, for rengaring,<br />

justering eller smraring af pendulsprederen.<br />

5. Sarg altid for at kraftoverfaringsakslen er forsvarlig beskyttet, samt at<br />

sikkerhedskæden er fæstnet forsvarlig.<br />

6. Hold alle matrikker, bolte og alle andre forbindelser fastspændte.<br />

7. Alle sikkerhedsforanstaltninger er intakte, også under transport.<br />

8. Kontroller at transportbredden ikke overskrides.<br />

9. Husk brugen af lys i lygtetændingstiden.<br />

10. Vær speciel varsom ved spredning af insektgifte.<br />

NB: Kunstgcadning der indeholder nitrat er eksplosionsfarlig, og må derfor ikke<br />

komme nær åben ild. Fcar evt. svejsning påbegyndes, må al kunstgcadning<br />

fjernes fra ramme og ror.<br />

-. .<br />

c<br />

5


TEKNISKE SPECIFIKATIONER<br />

Type ............................................................. PS <strong>303</strong><br />

Beholder kapacitet.. ............................................. .275 Itr<br />

Maksimum vægt i beholder ...................................... .500 kg<br />

Beholderhrajde .................................................. .63 cm<br />

Beholderdiameter ............................................... .lo5 cm<br />

lfyldningshrajde .................................................. .92 cm<br />

Rammevægt .................................................... .19 kg<br />

Spredeaggregatvægt ............................................ .40 kg<br />

Beholdervægt .................................................... '1 6 kg<br />

Totalvægt ca. ................................................... .80 kg<br />

Lifttappe ......................................................... Cat. I<br />

P.T.O.. .......................................................... .540 o/m<br />

Sikkerhedskobling: Fjederjustering ............................. .-. .10,2 mm<br />

Antal smrarenipler.. .............................................. .5<br />

Type ................................. .PS 403 ................... .PS 503<br />

Beholderkapacitet ................... .400 Itr .................... .500 Itr<br />

Maksimum vægt i beholder .......... .750 kg.. .................. .900 kg<br />

Beholderhrajde ....................... .60 cm .................... .72 cm<br />

Beholderbredde ..................... .144 cm .................... 144 cm<br />

Beholderdybbe ...................... .113 cm ................... .113 cm<br />

Fyldehrajde .......................... .89 cm .................... .lo1 cm<br />

Spredeaggregatvægt. ................. .40 kg ..................... .40 kg<br />

Beholdervægt ....................... .14 kg ..................... .14 kg<br />

Totalvægt ca. ....................... .125 kg.. .................. .130 kg<br />

Lifttappe ............................. ca?. I og II ................. Cat. I og II<br />

P.T.O. ............................... .540 o/min- ................ .540'o/min<br />

Sikkerhedskobling: Fjederjustering ... .10,2 mm .................. .10,2 mm<br />

Antal smrarenipler .................... .5 ......................... .5


. _..<br />

....... ...<br />

...<br />

TEKNISKE SPECIFIKATIONER<br />

Type ................................. PS 753 .................... PS 953<br />

Beholderkapacitet .. : .............. .: .750 Itr .................... .950 Itr<br />

Maksimum vægt i beholder .......... .1685 kg.. ................. .1685 kg<br />

Beholderhsjde ....................... .64 crn .................... .64 cm<br />

Beholderbredde ..................... .174 cm ................... .174 cm<br />

Beholderdybbe ...................... .154 cm .................... 154 cm<br />

Ifyldningsh0jde ...................... .94 cm .................... .lo4 crn<br />

Ramrnevægt.. ....................... .80 kg ..................... .80 kg<br />

Spredeaggregatvægt. ................ .40 kg ..................... .40 kg<br />

Beholdervægt ....................... .20 kg ..................... .30 kg<br />

.<br />

Totalvægt ca. ....................... .151 kg.. .................. .158 kg<br />

Lifttappe ............................. Cat. I og I I ................. Cat. I og II<br />

P.T.O. ............................... .540 o/min ................ .540 o/rnin<br />

Sikkerhedskobling: Fjederjustering ... .10,2 rnrn .................. .10,2 rnm<br />

Antal smorenipler .................... .5 ......................... .5<br />

Type ................................ .PS 1153 .... .PS 1353 .... .PS 1653<br />

Beholderkapacitet ................... .Il 50 kg ..... .1350 kg ..... .1650 kg<br />

Maksimum vægt i beholder .......... .1725 kg.. ... .1725 kg.. ... .1725 kg<br />

Beholderhsjde ....................... .84 crn ...... .94 cm ...... .lo4 cm<br />

Beholderbredde ..................... .174 cm ..... .174 cm ...... 174 crn<br />

Beholderdybde ...................... .154 cm ..... .154 cm ..... .154 cm<br />

lfyldningshsjde ...................... .114 crn ..... .123 crn ..... .139 cm<br />

Totalhajde i trailerudgave ............ .175 crn ..... .184 cm ..... .200 cm<br />

Ramrnevægt. ........................ .88 kg ....... .88 kg ....... -88 kg<br />

Spredeaggregatvægt.. ............... .40 kg ....... .40 kg ....... .40 kg<br />

Beholdervægt ....................... .38 kg ....... -45 kg ....... .51 kg<br />

Totalvægt ca. ....................... .I74 kg ....... 178 kg ...... .184 kg<br />

Lifttappe .............................. Cat. I I ...... .Cat. II ....... Cat. II<br />

P.T.O. ............................... .540 o/min. .. .540 o/min.. . .540 o/rnin<br />

Sikkerhedskobling: Fjederjustering ... .10,2 mm .... .10,2 mm .... .10,2 mm<br />

Antal srnarennipler .................. .5 ........... .5 ........... .5<br />

Hjulstorrelse p% trailerudgave ........ .11,5x15.. ... .11,5x15 ..... .11,5x15<br />

Totalvægt trailermodel ............... .459 kg ...... .463 kg ...... .469 kg<br />

7'


EMBALLERING OG MONTERING<br />

I hovedregelen vil sprederen være usamtet fra fabrikken.<br />

Generelt skal fcalgende monteres:<br />

O Rammen<br />

O IndstillingshAndtaget<br />

O S p redeag g reg at et<br />

O Kraftoverf~lringsakslen<br />

O Doserstav med skala<br />

8 Sprederrar<br />

O Beholderen<br />

Hvis specialomrcarer leveres som ekstraudstyr, skal dette kun anvendes n5.r der<br />

spredes pulver, salt samt under spredning af meget fugtig kunstgodning.<br />

Specialomrareren skal aldrig anvendes til granuleret eller prillet kunstgadning, da<br />

dette har en tendens til at pulverisere gadningen.<br />

MONTERINGSRÆKKEF0LGE<br />

Ramme<br />

Type <strong>303</strong><br />

Beholderstcatten (1) fastgcares under bolten (2) der fastholder kappen.<br />

Type 4031503<br />

De to rammedele (3) og (4) boltes sammen, anvend de medleverede bolte,<br />

bosninger og mcatrikker. f<br />

Type 753-1 653<br />

For disse rammer skal kun lifttappe monteres. Som ekstra-udstyr kan der leveres<br />

beholderopsatse fra 200-900 Itr.<br />

Doserstav med skala<br />

Doserskiven (1) drejes til lukket stilling og nylon doserstaven (2)<br />

trykkes ind i<br />

"noglehullet" (3). Derefter Bbnes doserskiven igen.


\ \


10' '<br />

Spredeaggregatet<br />

Spredeaggregatet (5) monteres p% rammen med 4 bolte M 12x45 (6). Boltene<br />

stikkes ned oppefra og de 4 matrikker M 12 (7) tilspændes med håndkraft. Farst<br />

efter at beholderen er monteret, tilspændes matrikkerne helt.<br />

Omrarer-sæt<br />

Hvis specialomrarer-sæt leveres som ekstra-udstyr, skal standardomrareren<br />

ombyttes med specialomrcareren fra sættet. Spænd de 2 clamps med 150 Nm.<br />

Kontroller at armene p& omrareren er i den korrekte position i forhold til<br />

Abningerne i delepladen (8). Monter specialomrareren på fcalgende måde:<br />

Fjederringen lægges p% omrcareren, og skydes ned over den brede kant på den<br />

medleverede specialomrcareren. Derefter trykkes den også ned over de to andre<br />

kanter p% omrcareren.<br />

Indstillingshåndtaget<br />

Monter hhdtaget til regulering af doserskiven (9) som vist for de forskellige<br />

modeller. Derefter monteres doserstaven med en M 6x25 (10) i det nederste hul i<br />

hhdtaget.<br />

Kraftoverf0ringsakslen<br />

Fjern al maling og I%s kraftoverf~ringsakslen (11) med unbracobolten M 10 som<br />

vist p% skitsen.<br />

Fastspænd ikke matrikken fOr længden p% kraftoverfaringsakslen er tilpasset (se<br />

side 22-24).<br />

f


€O€<br />

ES9 1-9 v


li' '<br />

Beholderen<br />

Type <strong>303</strong><br />

Monter gummiringen i spredeaggregatets Abning (1). Anbring beholderen pA<br />

denne gummiring.<br />

Boltene der fastspænder beholderen monteres fra den indvendige side af<br />

beholderen og fastspændes pA ststtearmene (2) og (3).<br />

Herefter monteres beholderopsatsen (4), dog kun pA PS <strong>303</strong>. For at montere<br />

beholderopsatsen mA der bores huller i beholderkanten og i opsatsen. Dette<br />

gsres nemmest ved at placere opsatsen pA beholderen, for derefter at bore<br />

gennem begge emner pA een gang.<br />

Type 403/503<br />

Frarst monteres hurtig-lukkeren til beholderen (5).<br />

Beholderen placeres i rammen, derefter presses hurtig-lukkeren omkring rammen<br />

(6) *<br />

Herefter monteres beholderopsatsen (7), dog kun pA PS 503. Der skal bores<br />

huller i beholderen, det gsres nemmest inden beholderen monteres i rammen<br />

(11 mm bor).<br />

Type 603-1003 og 753-1653<br />

Fsrst indsmrares beholderstroppen med universalfedt eller vaseline.<br />

Beholderstroppen monteres i beholderen (8).<br />

Nu monteres beholderopsatsen, hvis medieveret (10). Disse medleveres pA 803,<br />

1003,953,1153, 1353 og 1653.<br />

Herefter placeres beholderen i rammen, beholderstroppen fastlases i gaflen p%<br />

den lodrette ramme (9).<br />

Alle modeller:<br />

NB: Nu spændes de fire bolte til spredeaggregatet med 160 Nm (16 kgm).


t \ \\<br />

.


MONTERING AF SPREDERORET<br />

Sprederaret monteres med lynkobling (1).<br />

Lynkoblingen er fastgjort som falger:<br />

Aluminiumsflangen (2) fastholdes med boltene (3) skiverne (4) og mertrikker (6).<br />

Boltene spændes et par omgange.<br />

Spredererret indsættes i bajonet-flangen (7).<br />

Spredererret drejes nu med uret om til stopbrikken (8).<br />

De to bolte fastspændes (9).<br />

Ved demontering af sprederaret lasnes de to bolte 2 omgange, drej derefter<br />

sprederaret mod uret og træk den ud af bajonet-flangen.<br />

Gummimanchet<br />

Ved brug af gummimanchet (10) monteres mellernlægsskive (11) mellem flangen<br />

og aluminiurnsskiven.<br />

Tryk gummimanchetten ind i sprederaret, kontroller at ribberne (12) i gurnrni-<br />

manchetten og sprederaret passer sammen.<br />

Gummimanchetten fjernes efter brug.<br />

Mellemlægsskiven kan forblive monteret.<br />

Y


u- ‘0<br />

%<br />

@+EØ-<br />

?


... t ,<br />

16<br />

HYDRAULISK FJ ERNB ETJ EN1 NG (ekstra-udstyr)<br />

Hydraulisk fjernbetjening er et værdifuldt ekstra-udstyr, iszr for traktorer med<br />

lukkede frarerhuse samt til trailer-modeller.<br />

Sprederen lukkes hydraulisk via traktorens lifthåndtag. Abning af sprederen sker<br />

via cylinderens gastryk, nAr trykket fjernes fra traktorens hydraulik.<br />

Aftag beholderen, det letter monteringen.<br />

Fjern standard-reguleringen (1) og reducer antallet af skiver.<br />

Monter konsol (2) til delepladen, ved at bruge det frarste hul.<br />

Bor et tredie hul i polyester-afskærmningen (3).<br />

Læg skive (4) mellem afskærmning og konsol. Fastg~r konsol med bolt og mratrik<br />

(5)-<br />

Monter indstillingsstaven i det nederste hul af armen med M 6x35 bolt med<br />

I%sem~trik (6).<br />

Monter hydraulikcylinderen pA konsollen med M 10x25 bolt (7) og IAsematrik.<br />

Den anden ende af cylinderen monteres i det midterste hul med M 10x25 bolt med<br />

IAsematrik (8).<br />

Til slut forbindes hydraulikslangen (9) til cylinderen samt traktorens udvendige<br />

hydraulik-anlæg (10).<br />

Som ekstra-udstyr kan der leveres en kuglehane (11). Derved bliver det muligt at<br />

holde sprederens indstilling lukket, både under transport og når traktoren er<br />

frakoblet.


. I .<br />

18<br />

TRAKTORENS UDSTYR<br />

I regelen er enhver traktor med hydraulisk trepunkts-ophæng og kraftudtag<br />

velegnet.<br />

Det er imidlertid vigtigt, at topstangen (1) er let at indstille, samt at hajre trækstang<br />

ligeledes kan indstilles.<br />

Stabiliseringskæder (3) er nadvendige for at begrænse sprederens svingninger<br />

sideværts.<br />

Af sikkerhedsmæssige grunde er det vigtigt, at der pA traktoren findes en skærm<br />

over kraftudtaget (4).<br />

Pendulsprederen er forsynet med lifttappe, cat. I og II (5) og (6). Anvend altid den<br />

rigtige stmrelse ved brug af sprederen.<br />

Er sprederens totalvægt forholdsmæssig stor i forhold til traktoren, anbefales det<br />

at anvende frontvægte.<br />

Y


... f .. *.<br />

20<br />

MONTERING P ~L TRAKTOR<br />

I standardudfarelse monteres VICON Pendulspredere direkte i traktorens 3-<br />

punktsophæng. For montering af sprederen på trækstængerne, er sprederen<br />

monteret med cat. II lifttappe pa ydersiden (1) og cat. I lifttappe på indersiden af<br />

rammen (2).<br />

Brug stabiliseringskæderne til at begrænse sideværts udslag. Udslagene må ikke<br />

overstige 5 em (3).<br />

Af hensyn til spredebilledet er det vigtigt at beholderen hænger vandret i begge<br />

retninger (4). Hajden af sprederaret skal være 75 cm over afgraden (5).<br />

Y


8Z 0 I I 'W<br />

Il<br />

n<br />

7


... J! ._<br />

’ 22<br />

KRAFTOVERFORINGSAKSLEN<br />

Monter sprederen p8 traktoren (1).<br />

Hæv sprederen s8 hrajt som muligt (2). Se efter at sprederen ikke rorer<br />

farerkabinen. Hvis sprederen g%r for tæt p% traktoren, kan der leveres et ekstraudstyr<br />

til at forrage denne afstand.<br />

Monter kraftoverf~ringsakslens (3) to halvparter, hold dem ved siden af hinanden.<br />

Kontroller at kraftoverforingsakslen, b8de hævet og sænket, har spillerum, som<br />

beskrevet underneden.<br />

Korrekt længde (4):<br />

Rorene skal overlappe s% meget som muligt, men skal altid have at spillerum p8<br />

mindst 25 mm.<br />

Minimum over1,apning er 150 mm.<br />

Se næste side hvordan rrarene afkortes.<br />

t


24<br />

Til pasning af kraf towerfaringsa ksel<br />

Er kraftoverforingsakslen for lang, afsaves forst begge beskytteksesrar til den<br />

rigtige længde (1).<br />

S% saves den samme længde (2) af profilrrarerne (3).<br />

Fjern grater og savspher (4), indfedt det inderste profilrar (5).<br />

VIGTIGT<br />

-<br />

Akslen (6) mh ikke afvinkles mere end 300 (10 min. over 9).<br />

Safremt maskinen hæves eller sænkes maksimalt, skal kraftudtaget frakobles.<br />

For lang kraftoverf~lringsaksel eller manglende smaring af profilrrarerne kan give<br />

skader.<br />

Brug aldrig hammer ved montering af akslen (7), noterne holdes velsmurte og<br />

rene, &vel p& traktor som ved IAsestiften (8).<br />

Fastgor sikkerhedskæden p% traktor eller maskine (9).<br />

Ribberne p% beskyttelsesrarets krave tilpasses traktorens P.T.O. skærm (10).


Y<br />

sz .


26<br />

OVERLAPNING<br />

Spredebilledet p% en Super Flow kunstgadningsspreder er pyramideformet n%r<br />

den ikke overlappes (1).<br />

Mængden spredes jævnt fra midten mod hajre og venstre: Et symmetrisk<br />

spredebillede (2).<br />

For at sikre en jævn spredning af kunstgadning, skal pyramiden overlappes (3) fra<br />

enten hajre eller venstre side.<br />

Korrekt overlapning opnås, når spredebredden, bestemt på skydetabellen,<br />

Ove rh o I des.<br />

Brugen af markar eller spr~jtespor anbefales for at opn% en fuldstændig ensartet<br />

spredebredde (4).<br />

, Det symmetriske spredebillede, som er svagt kegleformet, er særdeles velegnet til<br />

overlapning.


28<br />

SPREDEMÆNGDEN<br />

For at beregne spredemengden pr. ha. korrekt m% fralgende strarrelser fastsættes:<br />

- spredebredden (eks. 12,OO mtr.)<br />

For de mest anvendte typer af kunstgadning, er minimum og maksimum<br />

spredebredde opgivet i transfersen (5) p% beholderen for hver type (se ogs%<br />

side 43 for indstillingstabel).<br />

- Spredemængde pr. ha. (eks. 300 kg/ha).<br />

- Kerrehastighed (eks. 6,O km/t).<br />

Korrekt indstilling, af doserstaven, kan nemt bestemmes p% basis af fralgende<br />

information:<br />

1. Den bevægelige del, med lodret streg, frares p% den averste linie (1) af<br />

skydetabellen til positionen 12,OO mtr.<br />

2. Med venstre h%nd trækkes den hvide glider ud indtil mængden 300 kg/ha<br />

træffer sammen med den lodrette streg, der st%r p% 12,OO rntr. (2).<br />

3. Ved at holde skydetabellen fast mellem venstre tommel- og pegefinger, kan<br />

glideren fastholdes i denne position.<br />

Skub nu den lodrette streg med hrajre h%nd indtil den korrekte krarehastighed<br />

6 km/t er p% linie med den lodrette streg (3).<br />

4. P% linie (4) findes den korrekte udlabsmmgde (her i eks. 353 kg/min).<br />

5. Udlabsmængden findes p% den vandrette line, ud for den anvendte gradnings-<br />

type p%<br />

transfersen p% beholderen (5).<br />

6. Den korrekte indstilling p% dosermratrikken findes ved at g% lodret op i tabellen<br />

(i dette eks. skal mratrikken st% p% position 36 (7)).<br />

Hvis udlrabsmængden, fundet pa trin (4), ikke fuldstændig svarer til tallene i<br />

transfersen p% beholderen, kan den korrekte indstilling altid opnh, da der er<br />

6 mellem-positioner.<br />

a


Q 1<br />

I<br />

,L<br />

I<br />

62


30<br />

AFDREJNINGSPRQhEN<br />

Sprederraret p& en VICON Super Flow pendulspreder kan hurtig af- og<br />

plimonteres (1).<br />

Dette betyder at afdrejningsprraven nemt og hurtigt lader sig udfrare.<br />

Værdierne i spredetabellen er fremkommet ved hjælp af moderne test-udstyr og<br />

moderne computeranlæg. I praksis spiller imidlertid andre forhold ind. Det kan<br />

være vejrforhold, transportforhold, oplagringsforhold og forskelligheder i korn-<br />

starrelse O.S.V. Gradningsarter fra hele verden er testet hos VICON, men da<br />

gradningen ændrer sig fra levering til leveing vil der opstli forskelligheder. Ved at<br />

udfrare afdrejningsprraven, kan forskelligheder bestemmes og korrigeres.<br />

For at afgrare om den ranskede mængde spredes p5 spredebredden, udfrares<br />

af d rej n i ng s prraven e<br />

Eksempel : N.P.K. 25.3.6 Superfos<br />

Spredebredde : 12meter<br />

Kgha : 300kg<br />

Dosermatrikkens position : 36<br />

Kg/min : 353<br />

Afdrejningsprsven udfrares som fralger:<br />

Afmonter sprederraret ved at lrasne boltene to omgange, drej sprederraret 900<br />

mod venstre (1). Tilspænd boltene.<br />

Placer beholderen unc: i dlrabets libning. Der kan leveres en opsamlingsbeholder<br />

(2) som ekstra-udstyr.<br />

Placer doserstavens mratrik pli indstillingen 36 (3) og luk doserpladen (4) med<br />

hhdtaget.<br />

Beholderen fyldes 50% (5).<br />

'Traktorens P.T.O. tilkobles med 540 o/min (6).<br />

Med uret i hhden Bbnes indstillingen (7) nu i nrajagtig et minut (8).<br />

Luk indstillingshhdtaget.<br />

Nu vejes den udlrabne mængde. Hvis vægten er 353 kg. betyder det, at<br />

indstillingen er korrekt. Hvis denne vægt overskrides vadges en lavere indstilling.<br />

Hvis vægten er mindre, vælges en hajere indstilling.<br />

Om nradvendig gentages afdrejningsprraven.


32<br />

SPREDNING<br />

Spredning forberedes.<br />

Far maskinen fyldes lukkes indstillingshhdtaget (1).<br />

Kraftoverfaringsakslen frakobles (2).<br />

Fyld farst beholderen umiddelbart far opstart, da fugtige gadninger kan klæbe til<br />

beholderen.<br />

Kontroller sprederarets hajde p% marken. Synker traktoren en smule, m%<br />

sprederarets hajdeindstilling korrigeres (3).<br />

Som hovedregel er det tilstrækkeligt, at justere topstangen. Sprederarets hajde<br />

over afgraden skal være 75 cm (4).<br />

For at opn% korrekt spredning, ogs% p% forageren, m% det anbefales, at benytte to<br />

gange spredebredden, som forager.<br />

Medens traktoren endnu holder stille, tilkobles kraftoverfaringsakslen.<br />

Omdrejninger/minut ages til 540. Nu vælges gear.<br />

S% snart traktoren er fri af forager, trækkes indstillingshAndtaget ned til anslaget.<br />

Spredningen afsluttes<br />

Ved forager og ved stop generelt, skal indstillingen altid lukkes (12).<br />

Ved vending er det ikke nadvendigt, at frakoble traktorens P.T.O. (13).<br />

Hvis indstillingen lukkes i længere tid, bar traktorens P.T.O. frakobles, herved<br />

undgas at kunstgadningen pulveriserres.<br />

Spredning langs hegn m.m.<br />

For spredning langs grafter og hegn m.m., kan der som ekstraudstyr leveres et<br />

specielt sprederar (5). Dette sprederar kan anvendes til spredning b%de til hajre<br />

og venstre for traktoren (6). Dette grares nemt ved at afmontere de to lasepinde<br />

(7), og dreje endestykket i den anskede retning. Se side 14 for montering af<br />

sprederar.<br />

Indstilling af spredemængde med foragersprederaret:<br />

O monteres foragersprederaret<br />

O P.T.O. omdrejninger 540 o/min<br />

O den anskede spredemængde som fundet p% skydekalkulator (8) halveres.<br />

Eksempel 49 kg/min: 2 = 243 kg/min<br />

O den nye indstilling aflæses nu avers\p% spredetabellen nemlig 30<br />

O nu indstilles doserstavens mratrik (9) 'pi5 30<br />

d kar s% tæt p% hegn eller tilstadende omr%de som muligt (lo), da vil<br />

overlapningen ved næste omgang være den samme som ved normal<br />

spredning (11)<br />

O herved opn%s spredning præcis hvor man ansker den.<br />

Efter spredning langs hegn eller gr0ft monteres det normale sprederar, ind-<br />

stillingen p%<br />

doserstaven stilles p% det oprindelige, og spredningen fortsættes.<br />

Spredning langs hegn m. m.<br />

Spredning langs hegn m. m., uden at skifte sprederar, kan gares ved at<br />

reducere o/m til 400 og halvere spredemængden. Der spredes &ledes<br />

ca. 6 mtr. den farste omgang, herfra fortsættes med normal<br />

spredebredde.


I<br />

W<br />

I<br />

I<br />

€€


34<br />

SPREDNING AF PULVERISERET G0DNING<br />

Ved korrekt spredning af pulveriseret gadning, m% faldende iagttages:<br />

For at sikre et jævnt gennemlab gennem sprederoret, anbefales det at<br />

anvende gummimanchet (1).<br />

NBr vindskærm anvendes, kan kraftoverforingsakslens omdrejninger be-<br />

stemmes, ved at kontrollere spredebredden under vindskærmen (2). Hvis<br />

kraftoverforingsakslens omdrejninger er for haje, vil dette resultere i alt for<br />

store mængder ved enderne af vindskærmen.<br />

Hvis Super Flow sprederen anvendes hertil, monteres specialomrarer (4) med<br />

IAseringen (6), se side 10.<br />

P5 disse modeller skal standard omroreren ogs5 udskiftes.<br />

N%r special-omrorer anvendes, er det ikke muligt at sprede granuleret<br />

godning (9).<br />

Demonter altid special-omrarer (4) og IAsering (6) frarst. Omroreren (5)<br />

behover ikke at ombyttes for spredning af granuleret kunstgradning.<br />

?


.._..; ...: :,<br />

. ._...__. . .. ... . :.<br />

__.... ._..<br />

. . .. . . .. . . , . . .. ..: . --<br />

. . ..<br />

. .:. _..... . :.,..: ::


36<br />

Skal smnres: De rengjorte profilrrar indfedtes for -- hver 10 timers brug (1).<br />

Kardankrydsene, beskyttelsesrarerne samt de 5 smcdrenipler<br />

smrares ligeledes (2).<br />

Med olie: Noterne og Ihestiften p?~ kraftoverfraringsakslen smares (3) med<br />

olie.<br />

VEDLIGEHOLDELSE<br />

Stangforbindelserne til indstillingshhdtaget smqres med olie (4).<br />

Alle andre udækkede dele.<br />

VICON pendulsprederen behsver næsten ingen vedligeholdelse, bortset fra<br />

almindelig smraring efter rengraring (specielt ved brug af hrajtryksrenser).<br />

Vedligeholdelse omfatter ogs& en kontrol af spredebrajlen pA sprederraret.<br />

Tusinder kg. af kunstgradning distribueres gennem denne spredebsjle, hvilket<br />

nradvendigvis vil resultere i en smule slitage (5).<br />

Det anbefales derfor at udskifte denne spredebrajle i god tid. Ved udskiftning<br />

demonteres de to rustfri stalskruer (6), sA spredebajlen kan trækkes ud af falsen.<br />

Hvis det skulle blive nsdvendig at demontere aluminiums-lejehuset fra sving-<br />

hjulet, kontroller da at mærket (7) peger mod kanten af svinghjulet, nar<br />

lasepladen (8) monteres.<br />

Hvis den intergrerede glidekobling demoqteres skal fjederenheden altid justeres<br />

til 7,4 mm (9) og kvart drejning Iras (10).<br />

NB: Kunstgdning indeholdende nitrat er farligt og kan eksplodere hvis det<br />

bringes i kontakt med ild (10). Far evt. svejsning phegyndes, fjernes alle<br />

rester af kunstgPrdnlng fra hulrum og r0r.


\<br />

\


38<br />

Rengraring: FOr rengaring srnnrres alle srnprresteder.<br />

Efter rengnrring, smrares alle smraresteder atter.<br />

Dette vil forlænge maskinens levetid betydeligt<br />

Sprederen rengerres nemt og hurtigt.<br />

Luk indstillingshandtaget (l), sprederen tilkobles med f% omdrejninger, skyl<br />

derefter den indvendige side af beholderen (2).<br />

lndstillingshhdtaget abnes (3), spredeaggregatet og fordelerplade skyldes nu<br />

omhyggeligt (4).<br />

Kraftoverfaringsakslen frakobles (5), stands motor, og demonter beholderen fra<br />

rammen.<br />

Den udvendige side af sprederen skyldes omhyggelig ren (6).<br />

Ved sæsonens afslutning demonteres sprederraret og evt. gerdning fjernes fra<br />

beholderen (7).<br />

Herefter srnprres alle smarepunkterne med universalfedt eller olie.<br />

Reng~r og smar profilrerrerne efter hver 70 timers arbejde (8).


I I<br />

l


40<br />

EKSTRA-UDSTYR<br />

For at fA s% stor udbytte som muligt af Deres VICON Super Flow pendulspreder,<br />

er der udviklet flere forskellige og praktiske tilbeKrar til specielle opgaver.<br />

ED 820<br />

Denne elektroniske styret krarselafhængige mængdekontrol er allerede kendt.<br />

Bet unikke ekstra-udstyr giver strarre betjeningsvenlighed og akuratesse. Korrekt<br />

spredemængde under alle forhold giver en akonomisk besparelse, der mere end<br />

berettiger til investering i dette ekstraudstyr. I tilgift fungerer ED 820 også separat<br />

som hektartæller, hydraulisk fjernbetjening, metertæller og hastighedsmåler.<br />

Forlang special-brochure hos Deres normale maskinleverandar.<br />

Raekkespredning<br />

-Ved tilsætning af fosfat eller kvælstof i majs f.eks., kan der som ekstra-udstyr<br />

leveres et rækkespredningsudstyr til 4 eller 6 rækker. Dette giver mulighed for at<br />

sprede kunstgadningen i b hd ved planteroden og ikke en totalbredspredning.<br />

Anti-spildekant<br />

Ved karse1 pA stejle skrhinger, langs med markdiger og grafter, vil denne<br />

spildekant forhindre den Isse kunstgadning i at spildes n& beholderen fyldes helt<br />

OP.<br />

Opsamlingsbeholder<br />

Afdrejningspraven er nadvendig for at kontrollere variationer i forskellige<br />

sendinger af gadning. Opsamlingsbeholderen er en simpel og effektiv tilbehar<br />

der gOr denne test meget nemmere at udfare.<br />

Liftarme-tilbehrar<br />

Dette tilbehar forhindrer at traktorkabine og spreder beskadiges, hvis der p%<br />

nogle traktormodeller er fare for dette, når sprederen hæves til maksimum.<br />

Sengradskningsudstyr<br />

Dette udstyr muliggar sprederen at distribuere kunstgadning i enhver hajde<br />

afhængig af afgrraden. 9,<br />

Specielle sprederrar<br />

Standard sprederaret kan nemt ombyttes med specielle sprederor. De forskellige<br />

muligheder er beskrevet pi3 modsatte side. En gummimanchet kan ogs% leveres<br />

%o: at forhindre at sprederraret blokeres ved spredning af pulver.


-<br />

-<br />

__<br />

Kort sprederar<br />

For smh spredebredder<br />

Spredebredder: 4-8 mtr<br />

Spredebillede:<br />

I 1<br />

~~<br />

B%ndsprederar<br />

Til frugthaver m. m.<br />

Spredebredde: 0,751,50 mtr<br />

Spredebillede<br />

Spredebredde: 4-6 mtr<br />

I Kort sprederar for sand og salt<br />

Til veje, stier m. m. Under kelige forhold<br />

Spredebredde: 2-4 mtr<br />

Spredebillede<br />

$R<br />

-<br />

Bhdsprederar<br />

Til frugthaver m. m.<br />

Spredebredde: 2-8 mtr<br />

Spredebillede<br />

%Q T ><br />

b<br />

Sprederar for lille spredebredde -<br />

Til frugthaver og grenne omrsder<br />

Spredebredde: 13-2 mtr<br />

Spredebillede<br />

Lang sprederar for sand og salt<br />

Til veje, stier m. m.<br />

Spredebredde: 5 6 mtr<br />

Spredebillede


42<br />

Speciedie spredere til pulver/salt<br />

Super Flow sprederne kan leveres som pulver-spredere. Et specielt omraretsæt<br />

og beholder, SB genneml~bet i sprederen bliver optimalt. Dette vil sikre effektiv<br />

udnyttelse af denne type kunstgadning. Super Flow spredere kan leveres med<br />

beholderindhold pB 400, 500, 600 eller 800 Itr.<br />

Dette udstyr for pulver-modellerne kan og& leveres separat.<br />

Vlndskærm<br />

En 6 mtr. vindskærm kan leveres som tilbehar til Super Flow 403803 pulver<br />

spredere.<br />

Undenrogn<br />

753-1653 modellerne kan leveres i trailer-udgave. Dette giver hurtigere tilkobling.<br />

Det giver ogs% mulighed for at benytte mindre traktorer, men bevare den store<br />

kapacitet.<br />

Hydraullsk fjembetjenlng<br />

Hydraulisk fjernbetjening er et værdifuldt ekstra-udstyr, der g0r betjeningen<br />

nemmere, specielt for traktorer med lukkede kabiner og trailerudgaver.<br />

Udstyr til spredning af smb mængder<br />

Et specielt sæt findes nar meget smil mængder spredes. Sættet spærer to af<br />

Rullerne i regulerinspladen, dette muliggcar akkurate indstillinger.<br />

Speclal udstyr<br />

En speciel bajle kan leveres for at sikre et godt spredebillede p5 10-12 mtr.<br />

Denne bajle kan nemt omskiftes med standard-spredebajlen. (se side 36).<br />

Se spredetabel Vedr. brug at denne specile bajle.<br />

-<<br />

.-.<br />

I


(S) = superfos<br />

(N) = Norsk Hydro<br />

SPREDETABEL PS O3<br />

--<br />

, g gednlng lyper.<br />

_-- -.<br />

N 26%<br />

N 15.5%<br />

6-1 2<br />

6-1 3<br />

6-1 4<br />

6-1 3<br />

6-1 3<br />

4-12<br />

6-1 2<br />

6-12<br />

6-1 3<br />

6-1 3<br />

6-12<br />

6-10<br />

5-6<br />

10-12<br />

w

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!