29.07.2013 Views

Kirkebladet for Torup Sogn

Kirkebladet for Torup Sogn

Kirkebladet for Torup Sogn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kirkebladet for Torup Sogn


Forsvar for Folkekirken

Man kan få fortalt en usandhed så tit, at man

til sidst næsten bliver nødt til at tro på den.

Simpelthen fordi den bliver gentaget – igen

og igen og igen. En sådan usandhed er efter

min mening påstanden om, at folkekirken

er i krise. Igen og igen hører vi om den

”store medlemsflugt,” og får fortalt, at nu er

det lige op over. Nu må der virkelig gøres

noget – sofort, hvis ikke Folkekirken skal dø

helt ud. Igen og igen hører vi om, at denne

medlemsflugt skyldes, at Folkekirken er

fodslæbende, berøringsangst o.s.v, o.s.v..

Men står det så grelt til med Folkekirken, som

vi hele tiden hører?

Kigger vi lidt på tallene, så er det faktisk svært

at se de store krisetegn. Det er ganske rigtigt,

at der de senere år har været procentvis

nedgang i folkekirkemedlemmer, set i forhold

til befolkningen. Dette skyldes primært den

voksende muslimske befolkningsgruppe

i Danmark. Men faktisk er 80 procent af

den danske befolkning medlemmer af

Folkekirken, hvilket i virkeligheden gør den til

én af de største majoritetskirker i verden. Og

Kirkebladet for Torup Sogn. Juni, juli og august 2012. 61. årgang

• 2 •

Af sognepræst Kristian Hein

Forside: Motiv fra Englenes dal med skulptur af Preben Boye. Foto Svend Mortensen.

Se side 5.

Øvrige fotos: Tove Dinesen, Jan Grønborg, Svend Mortensen, Kristian Hein, Ivan

Jacobsen, Ole Hartmann Schmidt, Christian Warrer og Mette Bramsøe.

Næste nummer udkommer 1.september, deadline 1. juli. Indlæg sendes til

leneandersen@sol.dk.

Kirkebladets redaktion: Kristian Hein (ansvarshavende), Svend Mortensen, Steen Anker

Nielsen, Jan Grønborg, Lene Andersen.

Uddeling: Halsnæs Y’s Mens Club. Produktion: Fjeldal Grafisk.

vi topper listen når vi sammenligner os med

vore nordiske kirkebrødre.

At kalde dette for et krisetegn virker

besynderligt på mig.

Vi ligger i virkeligheden helt i top.

Og hvorfor er så mange danskere så medlem

af folkekirken? Jeg tror det først og fremmest

er fordi, at det er her man føler at man hører

til.

Slet og ret.

Danskerne føler sig hjemme i Folkekirken.

Og det gør de – tror jeg – fordi den er

meget rummelig. Folkekirken er forpligtet

– selvfølgelig – på at forkynde evangelisk

– luthersk kristendom. Det er dét, der er

hele sagen for den. Men denne forkyndelse

foretages faktisk i en righoldighed af varianter,

af forskellige præster, med forskellige

teologiske opfattelser og af meget forskellige

politiske observanser. Der udgår mange

forskellige aktiviteter i de mange forskellige

sogne, der alle er sammensat og præget af


mange forskellige grupper. Både kirkelige

og ikke-kirkelige. Med udgangspunkt i sit

evangelisk-lutherske fundament omfatter

Folkekirken det alt sammen.

Og det er unikt.

Det er unikt, at Folkekirken er forblevet

samlet og stadig omfatter langt størstedelen

af Danmarks befolkning. Og forklaringen på,

at dette har ladet sig gøre, tror jeg ligger i det

helt særlige forhold mellem stat og kirke, som

Folkekirken er funderet på. Hvor Folketinget,

med den til enhver tid siddende kirkeminister

i spidsen, er den egentlige forvalter af – og

lovgiver for – Folkekirken, og hvor de indre

”trosanliggender” reguleres af Folkekirken

selv uden om Folketinget. Det er ikke altid at

denne balance er let, hvad den nuværende

strid om et homofilt vielsesritual – dikteret af

Folketinget – er et eksempel på. Her mener

mange – med rette - at Folketinget netop

blander sig i kirkens indre anliggender.

Men at balancen er svær, betyder ikke at den

er forkert.

Tværtimod.

Den egentlig politiske funktion i Folkekirken

ligger hos kirkeministeren, hvilket betyder

at ingen indenfor Folkekirken kan udtale

sig politisk eller ideologisk på den samlede

Folkekirkes vegne. Ingen præst, ingen provst,

ingen biskop, ingen selvbestaltet gruppe af

elitekristne, ingen kirkelige aktivister og ingen

politiske præster. Ingen kan tage patent på en

bestemt politisk eller ideologisk holdning og

sige: Dette her mener Folkekirken om dette

eller hint.

Og det er en stor lykke.

Forestil jer, hvad der ville ske, hvis man

kunne. Hvis kirken pludselig begyndte at

• 3 •

have en officiel holdning til flygtningepolitik,

krigen i Afghanistan, EU, euroen, økologi,

betalingsring, den siddende regering o.s.v. Det

ville jo skræmme alle de uenige væk, og få

vores evangelisk-lutherske kirke til at handle

om politik, ideologi og alt muligt andet.

Men det er netop ønsket om at give

folkekirken en sådan fælles stemme – mund

og mæle - der har fået mange kirkelige

organisationer, aktivister og præster til at

støtte en såkaldt kirkeforfatning, hvor man

løsner bindingen mellem stat og kirke, og

lægger det meste af beslutningskompetencen

fra kirkeministeriet over i et stiftsråd, synode

el. lign.. Dette råd skal så styre kirken og

udtale sig på den samlede kirkes vegne.

Kirken vil så blive mere synlig, mener man.

Komme til fylde mere. Få mere politisk magt.

Pas på!

Folkekirkens mål må ikke blive at få politisk og

ideologisk magt, men at forkynde evangeliskluthersk

kristendom. Folkekirken skal forblive

den kirke, hvor hele folket føler sig hjemme,

ikke kun de politisk - og ideologisk - korrekte.

Og dertil er vor nuværende ordning indtil

videre bedst – tror jeg.


Aftenandagt ved havet

Den 17. juni kl. 19.30

Da vores smukke Halsnæs er kendetegnet

ved at være omgivet af vand og hav, hvad

er så mere naturligt end at lovsynge Gud

midt i hans skaberværk ved en aftenandagt

på sletten foran Knud Rasmussens hus.

Grønlænderkoret Akuttat deltager, foruden at

vi selv synger salmer.

Torup og Melby sogne afholder sammen

Aftenandagt ved havet søndag d. 17.juni

kl.19.30 foran Knud Rasmussens hus i

Er dette egnens smukkeste kirkerum?

• 4 •

Hundested.

I medbringer selv en stol eller et tæppe, efter

behov, og en kop aftenkaffe til bagefter.

I tilfælde af meget dårligt vejr, så flytter vi

aftenandagten til Torup Kirke, og det kan man

få besked om hos Lotte Grønborg, tlf. 51 52

97 13, eller hos Eva Berger, tlf. 47 92 30 55,

senest kl.18.00 samme dag.

Vi glæder os til at se jer!

Præsterne i Torup og Melby sogne


Har du nogensinde været

i Ramsømagle?

Preben Boye fra Torup er kunstneren bag

Englenes Dal. En af hans skulpturer derfra

ses på forsiden.

Traditionen tro tager Kirkens Seniorklub på

udflugt, som start på efterårssæsonen. I år

er det mandag d. 20. august kl. 10.00 fra

Strandgården.

Vi skal besøge Margrethe Kapellet og

Naturkirkegården i Holbæk, hvor vi blandt

meget andet skal se billedhugger Preben

Boyes Engledalen. Preben Boye har skabt 12

smukke engle, der står dels enkeltvis dels i

grupper. Engledalen er et frodigt område med

et utal af stauder. Naturkirkegården er en

meget smuk oplevelse af natur og kunst

Middagen spiser vi i Ramsømagle

Forsamlingshus.

• 5 •

Det koster 225 kr. at deltage (incl. middag

– drikkevarer kan købes). Tilmelding til:

Lene Andersen tlf. 47 93 76 72 eller e-mail:

leneandersen@sol.dk. Der er plads til 50

personer i bussen og pladserne fordeles efter

princippet ”først til mølle”.

Englenes Dal.


Fælleskirkelig Pilgrimsvandring

lørdag den 9. juni 2012

Mange har gennem årene deltaget i

kortere eller længere pilgrimsvandringer

både i udlandet og herhjemme. Mest

kendt er sikkert vandringen i Nordspanien

til Santiago de Campostella , men også

gennem Danmark har der i gammel tid været

pilgrimsvandringer, for eksempel ad Hærvejen

• 6 •

gennem Jylland. Gennem vandring i naturen,

gennem stilhed, bøn og samtale søger vi den

Gud, som har skabt alt, og giver livet kraft

og mening. Ikke for at opnå noget,– men i

taknemmelighed over at vi i troen på Jesus

må leve i Guds nåde, barmhjertighed og

kærlighed.

Billedet af Præstekorset ved Skovriderstien med Vinderød Kirke i baggrunden er blevet et

symbol for disse pilgrimsvandringer.


Det er Pilgrimsgruppen fra Frikirken Salem i

Frederiksværk, der sammen med sognepræst

Lotte Grønborg, og sognepræst Ivan L.

Jakobsen, indbyder til pilgrimsvandringen.

Denne gang indledes vandringen med andagt

i Torup Kirke kl. 9.00 – og afsluttes med

andagt og nadver i Frikirken Salem cirka kl.

17.30.

Der bliver stop undervejs i Frederiksværk

Sognegård med spisning af medbragt mad,

ligesom der bliver kaffepause undervejs. På

Havnen fejrer jubilæum

- kirken er med!

Hundested Havn og Lynæs kirke er næsten

lige gamle og udgør tilsammen vigtige

grundpiller i byens liv. Derfor går Havnen og

kirken sammen om at markere jubilæet med

en havnegudstjeneste på Sildens Dag den 1.

september.

Musikalsk legestue for babyer

i Torup Kirke

Et tilbud til dig, som går hjemme med en

baby!

Gennem salmer, sange, rim og remser, og

med hjælp af dans, rytmeinstrumenter og

forskellige rekvisitter, er her et tilbud om

at give dit lille barn en dejlig sanse- og

musikoplevelse, knyttet til kirkerummet.

Forløbet strækker sig over 6 gange, fra sidst

i august, til først i oktober. Vi mødes om

torsdagen kl. 10 til 11.30 i Torup kirke. Vi

slutter hver gang med at drikke en kop kaffe/

the, og der er tid og mulighed for at tale

sammen.

• 7 •

særlige steder gøres der holdt med bøn og

korte andagter.

Man kan vælge enten at være med på hele

vandringen, - eller tage 1. del fra Torup til

Frederiksværk Sognegård, - eller 2. del fra

Frederiksværk Sognegård over Auderød

halvøen til Frikirken Salem.

Yderligere oplysninger fås hos Ingolf Bjørsted,

telefon, 47 76 10 21

Eller på mail: e.i.bjorsted@webspeed.dk

I skrivende stund er programmet meget

løst, men hold øje med kirkens hjemmeside

og programmet for Sildens Dag, hvor

gudstjenesten, som formentlig kommer til at

foregå i telt på havnen, bliver annonceret.

Karen Schroll-Fleischer

Organist Mette Bramsø og præst Lotte

Grønborg leder, ligesom kirketjener Ann-Marie

Jurhagen også deltager.

Forløbet koster ikke noget, men man lægger

en 10´er til kaffe/the.

Der er plads til 10 voksne med babyer på

holdet (op til 1 år), og man optages efter

først til mølle princippet.

Første gang er 30. august. For tilmelding eller

spørgsmål, ring til Lotte Grønborg: 47 92 30

25 eller 51 52 97 13


Kalenderen - juni, juli og august

Søndag den 3. juni

Trinitatis søndag. Matth. 28, 16-20

11.00 gudstjeneste i Lynæs præstegårdshave.

Grundlovsgudstjeneste ved Kristian Hein.

Onsdag den 6. juni kl. 14.30

Gudstjeneste på Hundested Plejecenter ved

Kristian Hein.

Søndag den 10. juni

1. søndag efter trinitatis. Luk. 12, 13-21

Gudstjenester ved Kristian Hein:

9.00 i Lynæs

11.00 i Torup.

Søndag den 17. juni

2. søndag efter trinitatis. Luk. 14, 25-35

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer:

9.00 i Torup

11.00 i Lynæs

Søndag den 17. juni kl. 19.30

Aftengudstjeneste i det fri ved Knud

Rasmussens hus. Lotte Grønborg, Karen

Schroll-Fleischer og Eva Berger. Se side 4.

Mandag den 18. juni kl. 15.00

Sommerafslutning i Torup Præstegård hos

Lotte Grønborg

Sted: Torup Præstegård.

Arrangør: Kirkens Seniorklub

Tirsdag den 19. juni kl. 19.30

Bibelmaraton

Sted: Strandgården.

Arrangør: Præsterne

Søndag den 24. juni

Skt. Hans dag, 3. søndag efter trinitatis. Luk.

15, 11-32

Gudstjenester:

9.00 i Lynæs ved Kristian Hein

11.00 i Torup ved Lotte Grønborg

• 8 •

Mandag den 25. juni kl. 13.00

Nørkleklubben strikker tæpper til ”Mother

Teresa”

Sted: Strandgården. Arrangør: Kirkens

Seniorklub

Onsdag den 27. juni kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Sted: Strandgården

Søndag den 1. juli

4. søndag efter trinitatis. Matth. 5, 43-48

Gudstjenester ved Lotte Grønborg

9.00 i Torup

11.00 i Lynæs

Onsdag den 4. juli kl. 14.30

Gudstjeneste på Hundested Plejecenter ved

Karen Schroll-Fleischer.

Søndag den 8. juli

5. søndag efter trinitatis. Matth. 16,13-26

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer:

9.00 i Lynæs

11.00 i Torup

Søndag den 15. juli

6. søndag efter trinitatis. Matth. 19, 16-26

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer:

9.00 i Torup

11.00 i Lynæs

Søndag den 22. juli

7. søndag efter trinitatis. Matth. 10, 24-31

Gudstjenester ved Kristian Hein:

9.00 i Lynæs

11.00 i Torup.

Søndag den 29. juli

8. søndag efter trinitatis. Matth. 7, 22-29

Gudstjenester ved Kristian Hein:

9.00 i Torup

19.00 i Lynæs


Kalenderen - juni, juli og august

Søndag den 5. august

9. søndag efter trinitatis. Luk. 12, 32-48

Gudstjenester ved Kristian Hein:

9.00 i Lynæs

11.00 i Torup

Onsdag den 1. august kl. 14.30

Gudstjeneste på Hundested Plejecenter ved

Lotte Grønborg.

Søndag den 12. august

10. søndag efter trinitatis. Matt. 11, 16-24

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer:

9.00 i Lynæs

19.00 i Torup

Tirsdag den 14. august kl. 19.30

Bibelmaraton

Sted: Strandgården. Arrangør: Præsterne

Søndag den 19. august

11. søndag efter trinitatis. Luk. 7, 36-50

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer:

9.00 i Lynæs

11.00 i Torup

Mandag den 20. august kl. 10.00

Udflugt til Margrethe Kapellet og Holbæk

Naturkirkegård se side 5

Mødested: Strandgården. Arrangør: Kirkens

Seniorklub.

Søndag den 26. august

12. søndag efter trinitatis. Matth. 12, 31-42

Gudstjenester ved Lotte Grønborg:

9.00 i Torup

11.00 Lynæs

Kirkebil - Kirkebilen bestilles på kirkekontoret 2 hverdage før gudstjenesten

(torsdag inden kl. 12), tlf. 47 93 90 91.

• 9 •

Mandag den 27. august kl. 14.30

Nørkleklubben strikker tæpper til ”Mother

Teresa”

Sted: Strandgården. Arrangør: Kirkens

Seniorklub

Onsdag den 29. august kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Sted: Strandgården

Onsdag den 29. august kl. 19.30

Debataften om kristendom – oplæg ved

Hanne Rasmussen

Sted: Strandgården - Arrangør: Luthersk

Mission

Torsdag den 30. august kl. 14.30

Bibeltime – 1. Peters brev kap. 1

Sted: Lise Hansen, Strandlodden 7B -

Arrangør: Indre Mission.

Søndag den 2. september

13. søndag efter trinitatis. Matth. 20, 20-28

Gudstjenester ved Kristian Hein:

9.00 i Lynæs

11.00 i Torup

Søndag den 9. september

14. søndag efter trinitatis. Johs. 5, 1-15

Gudstjenester ved Lotte Grønborg:

9.00 i Torup

11.00 i Lynæs

Adresser:

Strandgården, Søndergade 80, Lynæs

3390 Hundested


Kontaktadresser

Kirkekontoret

Søndergade 80, 3390 Hundested. Kordegn: Birgitte Grove Kongshøj Sørensen

Tlf.: 47 93 90 91. Fax: 47 93 99 19. torup.sogn@pc.dk

Åbent alle hverdage 9-12 samt torsdag 14-17.

Henvendelse vedrørende Strandgården til kirkekontoret.

Kirkegårdskontoret

Kirkegade 3, 3390 Hundested. Kirkegårdsleder Jens Ove Hansen. Telefon: 47 93 94 54.

lynaeskirkegaard@pc.dk. Træffetider: Hverdage 11-12. Lørdag lukket

Sognets præster:

Kristian Hein (kbf.)

Kirkebakken 4, 3390 Hundested

Telefon: 47937320.: krhe@km.dk.

Træffetider: Tirsdag og onsdag 10-11, torsdag

16-18. Mandag fri

Lotte Grønborg

Haldvejen 7, 3390 Hundested

Telefon: 47 92 30 25/51 52 97 13

llg@km.dk. Træffes formiddag og eftermiddag.

Mandag fri

Karen Schroll-Fleischer

Enebærhaven 406, 2980 Kokkedal

Telefon: 49 14 10 25/40 14 10 25

kksf@km.dk. Træffes morgen og eftermiddag.

Mandag fri

Organister:

Mette Bramsø

Telefon: 47 93 88 66/41 56 99 66

m.bramsoe@mail.dk

Den anden organiststilling er ved redaktionens

slutning vakant.

Kirkesanger

Henrik Maibom

Telefon: 47988113

• 10 •

Kirketjenere:

Janne Kirkegaard (Lynæs Kirke)

Telefon: 22 30 08 52

Ann-Marie Jurhagen (Torup Kirke)

Telefon 51 90 05 53

Mia Reedtz-Thott (Strandgården)

Telefon: 26 24 74 42

Menighedsrådsformand

Marianne Hasselbalch

Amtsvejen 280 A, 3390 Hundested

Telefon: 47 98 60 01/40 13 90 01

mh@groennessegaard.dk

Kirkeværge

Berit Christiansen (Lynæs Kirke og Torup

Kirke). Telefon: 47 93 95 40

Strandgårdens Venners formand

Kurt Bach Christensen

Telefon: 47 93 72 33/40 73 13 37

Besøg også Torup Sogns

hjemmeside

www.torupsogn-hundested.dk

hvor du kan finde oplysninger om kirkelige

arrangementer, konfirmationsdatoer, kirkens

kor, åbnings- og træffetider m.m..


Forårskoncert i Lynæs Kirke

Lørdag d. 28. april var en

fyldt Lynæs Kirke rammen

om en pragtfuld musikalsk

oplevelse, udført af vores egne

kernekapaciteter samt af gode

musikalske venner fra den

anden side af ”Møllebakken”.

Torup Sogns Menighedsråd og

sognets godt samarbejdende

organister havde inviteret til

årets traditionelle forårskoncert,

og da det samtidig var vores

afholdte organist og korleder

Elisabeth Sivertsens sidste

opgave, var det også en slags

afskedskoncert for Elisabeth.

Programmet for dagens koncert var flot

arrangeret organisterne imellem. Rollelisten

talte Lynæs Kirkes Kor under ledelse af

Elisabeth Sivertsen, Grønlandskoret Akuttat

under ledelse af Poul Ringsted, sang- og

musiksolisterne Lotte Grønborg, Marianne

Eriksen, Henrik Maibom, Ib Westergaard

samt ikke mindst Elisabeths Sivertsens tre

musikalske sønner, Jacob, Johan og Nikolaj

Jensen.

Koncerten spændte vidt fra stille orgelintro,

fællessalmen ”Giv mig Gud en salmetunge”

over Carl Nielsens ”Tågen letter” med Ib

Westergaards smukke kammerfløjtespil,

fortsættende via Lotte Grønborgs fantastiske

soloskønsang på den smukke keltiske

bortsendelsessalme ”Må din vej gå dig

i møde”, og videre til Marianne Eriksen,

begge korenes og orkestrets fejende og ”så

taget letter” autentiske og livsglade Gospel

Spirituals.

Lynæs kirkes kor og Grønlandskoret Akuttat

leverede traditionen tro begge nogle

kønne og flot indøvede ting og vores gode,

• 11 •

sympatiske kirkesanger Henrik Maibom

satte prikken over "I et" med sit rutinerede

akkompagnement på indtil flere instrumenter.

Elisabeth havde til lejligheden komponeret

to flotte sangtekster. En tekst med flotte

lovprisninger til Lynæs og Hundested på

melodien ”Pigalle”, samt en medarbejdersang

med en hel del gode tanker og

eftertænksomhed, naturligvis forfattet på

melodien ”Side by side”. At dømme efter

både disse to personlige sanges tekstlige

indhold og glæden i Elisabeths øjne denne

koncertdag, tror og håber jeg, at vi ikke har

set det sidste til søde Elisabeth og hendes

gode familie her på ”Næsset”.

Tusind tak kære Elisabeth for alt, hvad

du gav Torup Sogn, tusind tak til vores

tilbageværende organist Mette Bramsøe for

at fighte videre med alle opgaver, der ligger

for, tusind tak til begge korene, solisterne og

orkesteret for en bragende flot oplevelse på

Kirkebakken 5 og på rigtigt godt gensyn til

forårskoncerten i foråret 2013.

Steen Anker Nielsen


Halsnæs Y's Men's Club - 20 år

Den 2. maj 2012 kunne Halsnæs Y´s Men´s

Club fejre sit 20 års jubilæum.

Klubben blev stiftet d. 2. maj 1992 ved en

festgudstjeneste i Lynæs Kirke ved pastor

Grethe Westergaard med efterfølgende

reception og fest for 125 gæster på

Lerbjergskolen.

Klubbens medlemmer mødes normalt

hveranden onsdag. Møderne begynder med

fælles spisning, hvor klubbens medlemmer

på skift står for maden. Efter spisningen

kommer aftenens emne, der kan være

debat, foredrag eller måske klubmøde, hvor

nogne af klubbens aktiviteter planlægges og

forberedes.

En del af klubbens møder er åbne for alle

interesserede. Dette gælder som oftest nogle

af klubbens spændende foredragsaftener.

I starten holdt klubben sine møder på

Sømandshjemmet på Hundested

Havn. Da menighedsrådet erhvervede

Strandgården til brug for bl.a. sognets

kirkelige liv, blev det naturligt at klubben

fik tilholdssted på Strandgården, hvor

klubben fortsat har til huse.

Klubben har et dobbelt formål, nemlig at

dyrke et godt kammeratskab og samtidig

være til tjeneste først og fremmest for

kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, men

også for andet arbejde, som klubben

finder det værd at støtte.

Klubben lægger stor vægt på at arbejde

på basis af Jesu Kristi lære.

Klubben er en del af en

verdensomspændene bevægelse med

baggrund i det internationale KFUM. Det

er herfra det lidt mærkelige navn kommer,

nemlig Yét i det internationale YMCA.

• 12 •

En af Halsnæs Y´s Men´s klubs aktiviteter

er at drive den lokale telefonkæde, hvor en

række ældre borgere bliver ringet op hver

eneste dag året rundt, for at sikre, at alt står

vel til.

Klubben forsøger at indsamle økonomiske

midler, som den giver videre til forskellige

gode formål. I øjeblikket er klubbens

væsentligste indtægtskilder uddeling af

kirkeblade for Torup Sogns Menighedsråd,

den årlige julestue på Strandgården, samt

deltagelse i Hundested by night. Klubben

har to særskilte regnskaber, der sikrer, at de

midler, der samles ind går videre til diverse

gode formål, mens de midler, som klubbens

medlemmer bla. spiser for, kommer fra

medlemmernes indbetaling af kontingent.

Du kan i øvrigt læse mere om klubben på

www.halsnaes.ysmen.dk .

Lene Andersen, Henning Andersen og Else

Hansen var også med, da Halsnæs Y`s

Men`s Club startede for 20 år siden.


Hundested besøgte The Big Apple

og Washington D.C. - igen

For anden gang besøgte Torup - og Helligånds

sogne The Big Apple og Washington D.C.,

og igen var der fuld knald på tempoet,

mylderet og menneskemængderne i de to

verdensmetropoler. Også i år bød turen på

Brug sognets hjemmeside

Du finder den her: www.torupsogn-hundested.dk

På hjemmesiden finder du bl.a.

* Oplysning om gudstjenester og arrangementer

* Oplysning om telefonnumre m.v. på kirkelige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer

m.fl.

* Nyheder, som det ikke er muligt at skrive om i Kirkebladet.

I øvrigt finder du hele Kirkebladet på hjemmesiden. Så hvis bladet bliver væk, har du stadig

mulighed for at læse indholdet på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Henning Andersen, webmaster

• 13 •

Af sognepræst Kristian Hein

masser af oplevelser og seværdigheder, og

dejligt selskab.

Deltagerne lå aldersmæssigt mellem 30

år og 85 år. Og det var en ren fornøjelse

at se, hvordan Torup´erne indtog

verdensmetropolerne. Vi har to særlige

hilsener med til Torup sogn. Den ene fra Det

Danske Ældrehjem i Croton on Hudson og

den anden fra Jakob A. Riis Neighbourhood

Settlement House, der ligger i Long Island

City, Queens. Vi besøgte begge steder, hvor vi

jo efterhånden blevet en slags ”stamgæster”.

Tak til Torup´erne. En fornøjelse at være

sammen med jer i det store udland.


Snart valg til menighedsrådet

Kære Læsere

Onsdag den 9. maj afholdt

menighedsrådet det lovbefalede årlige

møde med orientering og beretning for

årets gang, årsregnskab 2011 og budget

2013. Regnskab og budget vil blive lagt

på hjemmesiden, så interesserede kan

følge med.

2011 kom der et nyt regnskabssystem til

bogføring for kirke- og provstikasser. Det

har ikke gjort det lettere for os eller for

regnskabsførerne. Regnskabsførerne er

jo ikke bedre end de tal de bliver ”fodret

med”. Jeg erkender, at det har været

sværere, end jeg havde regnet med.

På menighedsmødet var der livlig snak,

debat, ideer, tilkendegivelser (både

positive og negative) og spørgelyst. Alt i

alt en god aften, hvor vi i rådet fik noget

med hjem at tænke over. Det er jo aldrig

nogen skade til.

Vi har brugt uforholdsmæssig megen

tid på penge. Det kan undre noget,

at hvert lille sogn skal opfinde ”den

dybe tallerken” hver gang og hver for

sig. Det ville nok være bedre, hvis

sognene kunne finde sammen om en

slags embedsværk til at løse en masse

praktiske problemer, og så brugte

tiden på mere seriøst ide-relateret

arbejde for kirkens ve og vel, såvel som

menighedens.

Disse tanker fører mig til det kommende

valg.

November 2012 er der

menighedsrådsvalg igen. Vi har

• 14 •

jo et forfængeligt håb om, at

stemmeprocenten vil blive lige så høj

som sidste gang, specielt hvis vi sørger

for at låne en scanner, så man ikke skal

stå i kø for at stemme.

Vi har brug for din holdning og din

stemme for at fortsætte det arbejde, vi er

begyndt på.

Kirken som institution er i en

brydningstid. Det er her det lokale

kommer ind i billedet. Det er her

menigheden er med til at bestemme.

Hvis man ikke selv stiller op, vælger man

på demokratisk vis de personer, der vil

fremføre ens sag.

Der vil allerede i eftersommeren

afholdes oplysningsmøder. Men det er

vigtigt, at der er nogen der vil stille op,

nogen der har nogle holdninger til, hvad

der skal foregå i kirkeligt regi.

Kristendom er hele døgnet, selvom

kirken kun er befolket ved gudstjenester

og koncerter. Der stilles mange

spørgsmål om kirken og dens liv. Skal

vi have en statskirke eller skal det

være frimenigheder? Skal der holdes

gudstjeneste hver søndag i begge kirker

i sognet? Er det de optimale tidspunkter

gudtjenesterne ligger på osv. osv.

osv. Det er ikke spørgsmål, jeg seriøst

har taget stilling til, men det kan du

passende gøre!! Her kan vi bestemme

ret meget lokalt!

Med venlig hilsen

Marianne Hasselbalch


Vejkirkerne og Torup Kirke

Sommertiden kan inspirere til ture ”ud i det

blå”, og nogle gange er det praktisk med et

mål for turen.

Det kan være at se på bemærkelsesværdige

kirker, og igen i år har Kirkefondet lavet en

brochure med vejkirker. Her kan man læse

om kirkerne, hvornår de blev bygget, deres

historie, kalkmalerier og andre udsmykninger,

og ofte med muligheden for at tænde et lys.

I år er Torup Kirke med, en spændende kirke

som går tilbage til 1100-tallet, og som andre

gamle kirker er den om og tilbygget gennem

de snart 1000 år den har eksisteret.

Den er afgjort værd at se, det samme gælder

den smukke kirkegård, stadigvæk med

gravsteder der er op til 100 år gamle.

• 15 •

Brochuren om vejkirkerne kan hentes i

vore to kirker, på Strandgården, og på www.

kirkefonden.dk. Rigtig god tur.


Kirken i sommerlandet

Kirken i sommerlandet er i min verden, de

andre kirker herhjemme og i udlandet.

Herhjemme er det vore egne smukke

nye og gamle kirker, der i stigende grad er

åbne i dagtimerne med deres berigende

oplevelser af kultur og religion.

Også lige det at give sig tid til tænde et lys

for egne kære, eller andre der har brug for

et lys og de tanker der følger med.

Udenfor landegrænserne er der også

mange spændende muligheder.

Katolikkernes store katedraler og deres

mange mindre kirker, hvor der næsten

altid er andre til stede, der beder for deres

kære eller dem selv, eller måske har brug

for lidt ro i deres liv.

Der er også muslimernes altid åbne

moskeer, hvor bedekranse kan ligge fra

nogle af den faste menighed, og giver et

glimt af deres religiøse liv.

Og til jer der kommer og besøger vores

sogn, er begge kirker nu åbne. Torup

med sin historie tilbage til 1100-tallet

og de bevarede vægmalerier. Der er

også den gamle smukke kirkegård

med sine historiske gravsteder, og

gravstenssamlinger bag ved kirken.

Gravstensamlingen giver et synligt minde

om tiderne i Torup.

Og husk Lynæs Kirke der har

rundet de 100 år, med sin smukke

kampestensbeklædning og unikke

beliggenhed.

Arrangementer i sommertiden kan ses her

i kirkebladet.

Rigtig god sommer!

Svend Mortensen, næstformand i

menighedsrådet

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!