HK Kommunal Hovedstaden blad juni 2009

hk.dk

HK Kommunal Hovedstaden blad juni 2009

Tjenestemand

må tåle meget

MIT JOB:

It-elev kan li’

at løse problemer


Hanne Nygaard fra Chefgruppen har et godt tilbud

FÅ ET STÆRKT

LEDER-NETVÆRK

Hillerød udliciterer kommunale opgaver

Behov for professions-rettet elevuddannelse


xxx

TEKST LISBETH EGESKOV / kommunalbladet@hk.dk / FOTO HENNING HJORT

HILLERØD UDLICITERER

Store ændringer er på vej i Hillerød Kommune, som sandsynligvis snart udliciterer

blandt andet lønadministration, it-drift og regelstyrede borgerserviceopgaver.

Etablering af driftsselskaber med eksterne partnere er også på tale.

Administrationen i Hillerød Kommune har

siden foråret været i gang med et kæmpe analysearbejde

sideløbende med, at byrådet har vedtaget

både en ny effektiviseringsstrategi og en ny HR-politik

sidst i maj.

Analysearbejdet fortsætter

hen over sommeren, og

senest i september vil kom-

munen ifølge afdelingschef

for HR, Udvikling og Digitalisering,

Søren Kristensen,

der har ansvaret for den nye

effektiviseringsstrategi, have

besluttet at gennemføre de

første 10-20 konkrete effektiviseringsprojekter.

Der kan blandt andet blive tale om at omlægge arbejdsgange

internt, centralisere, konkurrenceudsætte,

udlicitere, privatisere eller lægge kommunale opgaver

ud i fælles selskaber, som etableres med andre kommuner

eller private samarbejdspartnere.

– Jeg vil blive meget overrasket, hvis vi ikke beslutter

at udlicitere løn- og personalefunktionen, siger Søren

Kristensen ved dette blads deadline. Beslutningen

2 KOMMUNAL I HOVEDSTADEN I JUNI 2009

” Jo

kan derfor allerede være taget, når bladet udkommer,

for som Søren Kristensen siger:

– Jo mere vi kan nå at beslutte, inden vi går på

sommerferie, jo bedre. Det taler hensynet til vores

medarbejdere også for, de er så hårdt pressede, at vi

har svært ved at rekruttere.

It-driften er et andet af de

serviceområder, der står til at

færre medarbejdere,

jo mindre husleje.

SØREN KRISTENSEN, HR-CHEF

blive udliciteret, eller – hvis

analysen viser, at det ikke kan

betale sig – måske udskilt i et

fælles driftsselskab med andre

kommunale partnere eller en

privat samarbejdspartner.

ÈT FÆLLES SERVICECENTER

Det samme gælder for andre serviceområder, for

eksempel meget regelbundne borgerserviceområder

som pensionsudbetaling og boligstøtte, der kun indeholder

få myndighedsafgørelser, samt posthåndtering,

design- og dtp, ejendomsadministration,

vejvedligeholdelse, varmeforsyning, anden kommunal

forsyningsvirksomhed, rengøring, kantine,

Kommunen vender hver en sten

I Hillerød Kommunes effektiviseringsproces

er kun få

områder hellige. Men medarbejderne

vil blive inddraget,

lover borgmesteren.

Der er ifølge Hillerøds borgmester

Kirsten Jensen (S) kun tre kommunale

serviceområder, der friholdes for

udlicitering, konkurrenceudsættelse og

privatisering, og det er daginstitutionerne,

skoleområdet og ældreplejen.

– Vi prøver at stå vagt om de kommunale

kerneopgaver, som vi ud fra et

værdigrundlag ikke er klar til at gøre til

forretning, siger Kirsten Jensen, men

tilføjer i samme åndedrag, at hun godt er

klar over, at mange administrative opgaver

er lig med borgerservice.

– Men når en kommune er så presset

økonomisk, som Hillerød er, så må vi

skrælle nogle lag af for at få plads til at

passe børnene og de ældre og undervise

skoleeleverne. Men det betyder da, at jeg

som socialdemokratisk borgmester i dag

er med til beslutte privatisering og udlicitering

af opgaver, som jeg for tre år siden

ikke havde forestillet mig, vi ikke skulle

løse kommunalt, siger Kirsten Jensen.

Hun understreger, at der absolut ikke

ligger noget ideologisk bag Hillerøds effektiviseringsplan.


KOMMUNALE OPGAVER

– Tværtimod er vi meget skarpe på ikke

at gøre noget, der ikke kan betale sig. Det

er ren økonomi, siger hun.

LEDELSE OG

MEDARBEJDERINDDRAGELSE

Til spørgsmålet om, hvor vidt man ikke

internt i kommunen kunne lede og effektivisere

sig ud af de økonomiske problemer,

siger borgmesteren, at de stier allerede er

betrådt.

– Jeg vil ikke afvise, at der vil vise sig at

være områder, hvor vores analyser siger, at

vores egne medarbejdere er mest konkurrencedygtige.

Men vi har allerede sparet

Udliciteringsplanerne i Hillerød Kommune

kan betyde, at der i fremtiden bliver færre

medarbejdere på det nye store rådhus.

genbrugsstation, madordninger og så

videre.

– Man må have med i regnestykket,

at jo færre medarbejdere, vi har ansat, jo

mindre husleje skal vi betale, og jo færre

udgifter har vi til administration, løn og

vedligeholdelse, siger Søren Kristensen.

Effektivisering betyder dog ikke nødvendigvis

fyringer. Det kan også betyde

nyansættelser, understreger han.

– Man kan for eksempel forestille sig,

at kommunen ansætter en person mere for

at effektivisere indsatsen mod socialt bedrageri.

Det ville give besparelser et andet

sted i kommunen, siger Søren Kristensen.

Der er også tanker om at etablere ét

fælles administrativt servicecenter i kommunen

og om at løfte andre opgaver ud

til borgerservice fra kommunens øvrige

afdelinger.

Der analyseres på det hele hen over

sommeren sideløbende med, at processen

for budgettet for 2010 kører.

og effektiviseret til smertepunktet. Det

kan man ikke blive ved med, og samtidig

forblive en attraktiv arbejdsplads med

gode, faglige fællesskaber. I nogle tilfælde

vil det derfor være bedre at flytte opgaven

ud og bede medarbejderne om at varetage

den i en anden organisationsstruktur,

siger Kirsten Jensen.

Hun lover dog, at medarbejderne vil

blive inddraget i beslutningsprocessen.

– Effektiviseringsstrategien er netop et

forsøg på at sikre en stille og rolig, kontrolleret

proces, der ikke ligner det, vi så

i efteråret 2008, hvor det var vanskeligt at

inddrage medarbejderne. I denne proces

FYRINGER OG

BESPARELSER I 2008

Bagtæppet for Hillerøds effektiviseringsbestræbelser

er, at kommunen

i september 2008 måtte foretage en

meget hård økonomisk opbremsning,

reducere medarbejderstaben med 100

ansatte og spare yderligere 34 millioner

kroner på budgettet for 2009.

Arbejdet med effektiviseringsstrategien

og HR-strategien er sat i gang af Peter

Zahlekjær, der tiltrådte som kommunaldirektør

i Hillerød i januar i år.

Heri skal der allerede kunne ses besparelser

på mindst ti millioner kroner som

direkte følge af effektiviseringstiltagene

fra strategien.

I 2011 skal besparelsen som følge af

effektivisering være steget til mindst 20

millioner kroner.

– Lige som HK positionerer sig som en del

af løsningen, må vi også som kommune

positionere os værdibaseret, og i Hillerød

har byrådet valgt, at skoler, daginstitutioner

og ældrepleje er kommunens kerneopgaver,

siger borgmester Kirsten Jensen.

er det meget vigtigt, at medarbejderne

bliver involveret og føler sig trygge, siger

Kirsten Jensen.

Hun peger på, at kommunens nye HRstrategi

i den forbindelse vil være et vigtigt

redskab.


KOMMUNAL I HOVEDSTADEN I JUNI 2009 3

xxx


xxx TEKST LISBETH EGESKOV / kommunalbladet@hk.dk / FOTO LISBETH HOLTEN


Hvis en stor kommune som

Hillerød er nødt til at gå så

drastisk til værks, som den nye

effektiviseringsstrategi lægger

op til, er serviceniveauet i

kommunerne i fare, mener

formanden for HK/Kommunal

Hovedstaden, Winnie Axelsen.

pet væk under det kommunale selvstyre.

HK:

KOMMUNERNES

SERVICENIVEAU I FARE

– Som en fagforening, der har gjort det til en mærkesag at være en del af løsningen,

vil HK/Kommunal Hovedstaden naturligvis medvirke positivt til effektivisering

af den offentlige service over for borgerne – også i Hillerød Kommune,

siger Winnie Axelsen, formand for HK/Kommunal Hovedstaden.

Hun er dog kritisk over for, om udlicitering og privatisering af administrative

områder og offentlige ydelser virkelig er billigere, ligesom hun er bekymret for det

serviceniveau, borgerne i Hillerød fremover får.

– Administrative opgaver er i høj grad relateret til det serviceniveau, man vælger

at give borgerne, så hvis det står så galt til i en stor kommune som Hillerød, at man

må udlicitere så meget for at holde budgetterne eller må spare så voldsomt, at man

er bekymret for, om man kan bevare sin status som attraktiv arbejdsplads, så er vi

måske nået dertil, at finansministeren må åbne for kommunernes mulighed for at

bruge flere penge, siger Winnie Axelsen, der også er bekymret for, at andre kommuner

kan tænkes at følge den store, socialdemokratiske kommunes eksempel.

POLITISK AFMAGT

– Hvis grunden til outsourcing ikke er ideologisk, men økonomisk, som borgmester

Kirsten Jensen giver udtryk for, er der tale om en situation med politisk afmagt,

hvor politikerne i Hillerød er i gang med at trække tæppet væk under begrundelsen

for at have et kommunalt selvstyre. Hvis kommunal service i så stor udstrækning,

som Hillerøds politikere lægger op til, skal drives som forretning, så kan det hele jo

lige så godt styres fra et ”forretningsministerium” på Christiansborg, siger Winnie

Axelsen.

Hun sætter to store spørgsmålstegn ved Hillerød Kommunes planer:

– For det første er jeg tvivlende over for, om det, vi ser, ikke kunne have været

undgået med en ledelsesmæssig indsats i tide. Og for det andet forstår jeg ikke,

hvordan Hillerød Kommune kan forestille sig, at udlicitering og privatisering er billigere.

Private firmaer arbejder jo ikke gratis, hvilket erfaringerne med udlicitering

af opgaverne på jobcentrene tydeligt har vist, siger Winnie Axelsen.

4 KOMMUNAL I HOVEDSTADEN I JUNI 2009

Winnie Axelsen er bange for, at politikerne

i Hillerød er i gang med at trække tæp-

Godt tilbud til HK-cheferne:

Få et stæ

Hallo, hallo – bestyrelsen for

chefgruppen kalder de 500 chefer

i HK/Kommunal Hovedstaden.

Det kunne være så godt, og det er

det faktisk også. Især for de chefer,

der kommer til de faglige arrangementer,

som Chefgruppen i HK/Kommunal

Hovedstaden arrangerer for de cirka 500

medlemmer.

– Men vi ville så gerne se nogle flere til

vores gode arrangementer, siger formanden

for chefgruppen, Hanne Nygaard,

der til daglig er afsnitsleder i Ballerup

Kommune.

Hun forstår ikke, at der for nylig kom

mindre end 50 medlemmer til et arrangement,

hvor der var plads til 300. Og det var


TEKST LISBETH EGESKOV / kommunalbladet@hk.dk / FOTO PER GUDMANN

– Jeg er godt klar over, at det ofte handler om

tid, når chefer nedprioriterer at gå til faglige

arrangementer, men det bedste, man kan

gøre for sig selv som leder, er hele tiden at

udvikle og uddanne sig. Det er den bedste

tryghed i ansættelsen, man kan få, siger formanden

for Chefgruppen, Hanne Nygaard.

CHEFGRUPPEN I

HK/KOMMUNAL HOVEDSTADEN


2.600 chefer og ledere, der er medlemmer af HK/

Kommunal.

gruppe,

der er en faglig klub for afdelingens ca. 500

chefer og ledere. Bestyrelsen herfor vælges for ét år

ad gangen.

staden

er bindeled mellem HK/Kommunal Hovedstaden

og HK/kommunals (store) chefgruppe.

rkt leder-netværk

oven i købet med sundhedsguruen Chris

McDonald, som ellers trækker fulde huse

alle steder.

– Det fik os til at indse, at vi må til at

gøre noget mere reklame for os selv, siger

Hanne Nygaard.

GODE SNAKKE MED LIGESTILLEDE

Hun peger på, at der er rigtig mange

fordele ved at deltage i aktiviteterne i HK/

Kommunal Hovedstadens chefgruppe,

som i øvrigt er den eneste lokale chefgruppe

i landet.

– For det første er det et forum, hvor

der kun er HK-chefer til stede ved arrangementerne,

og det giver en helt unik

mulighed for at drøfte faglige problemstillinger

med ligestillede, sparre og lære af

hinandens erfaringer, siger hun.

– For det andet bestræber vi os i bestyrelsen

på at lave nogle arrangementer med

relevant fagligt indhold med gode oplægsholdere,

så man får brugbar viden og værktøjer

med hjem, siger Hanne Nygaard.

Den tredje gode grund til at møde op

er, at der til den sociale del af arrangemen-

terne er mulighed for at netværke med

andre offentlige HK-ledere.

– Flere og flere chefer i det offentlige er

DJØF’ere, så vi HK-chefer har en interesse

i at hjælpe hinanden og udveksle erfaringer

om for eksempel løn og arbejdsvilkår,

siger Hanne Nygaard.

Hun kunne især godt tænke sig at se

nogle flere unge chefer, både til kurser,

fyraftensmøder og temamøder – og som

medlemmer af bestyrelsen i chefgruppen,

hvor alle for tiden er over 60 år.

Lær om anerkendende ledelse den 2. september

Næste arrangement for medlemmerne af chefgruppen er den 2. september, hvor erhvervspsykolog Maja Loua Haslebo fra konsulentfirmaet

Haslebo & Partnere vil fortælle om redskaber, metoder og begreber, som ledere kan bruge til at arbejde med selektiv og anerkendende

opmærksomhed og lytning i en forpligtende dialog. Arrangementet finder sted på Artillerivej 30 fra klokken 14-17.

KOMMUNAL I HOVEDSTADEN I JUNI 2009 5

xxx


xxx

”Man bliver vældigt populær

Mikkel Demant Jørgensen er ren it-elev, og det

er han rigtig glad for. Han ville slet ikke have

valgt at blive elev i en kommune, hvis han

skulle have taget en allround elev-uddannelse.

Bortset fra en lille ærgrelse over ikke

at være en del af det sociale fællesskab,

som de administrative elever i kommunen

har, kan Mikkel Demant Jørgensen

overhovedet ikke komme i tanker om én

eneste dårlig ting ved at være it-elev i

Lyngby-Taarbæk Kommune.

– Det kunne da være sjovt, hvis der

var andre it-elever end mig. Eller at være

med til de arrangementer, eleverne i

administrationen har sammen. Men jeg er

ikke blevet inviteret, og det gør heller ikke

så meget. Jeg har haft alle tiders elevtid,

siger it-eleven, der holder til i den store

it-afdeling i stueetagen på rådhuset.

Da han startede, var der otte i afdelingen.

Nu er der 26, fordi kommunen har samlet al

kommunal it i én central it-afdeling.

– It er min store interesse. Og den kan

jeg dyrke fagligt i it-afdelingen, hvor jeg

bliver oplært af en masse søde og dygtige

kolleger. Så det kan ikke være bedre, siger

Mikkel Demant Jørgensen.

Han har efter eget udsagn altid interesseret

sig for it og elektronik og var en af

den slags drenge, der skilte alting ad, lige

fra han var helt lille. Derfor var der ikke

stor diskussion om, hvad han skulle, da

skolen var overstået.

DET SKULLE VÆRE NOGET MED IT

En læreplads som it-elev var førsteprioriteten,

men i den første kommune, hvor

Mikkel Demant Jørgensen henvendte sig,

ville man ikke ansætte en ren it-elev.

6 KOMMUNAL I HOVEDSTADEN I JUNI 2009

SERIE – MI

Følg med i artike

fokus på medlem

I hvert nummer f

– Men så anbefalede min vejleder på

UU-Nord mig at prøve i Lyngby-Taarbæk

Kommune, og her ville man godt, så det

var alle tiders, at det kunne lade sig gøre,

smiler Mikkel Demant Jørgensen.

Han var ikke interesseret i en allround

elevstilling, hvor han skulle rundt i andre

afdelinger.

– Nej, det er it, jeg gerne vil arbejde

med, så hvis jeg ikke havde fået en stilling

som ren it-elev, havde jeg nok slået mig

sammen med nogle kammerater om at

udvikle et eller andet projekt, siger Mikkel

Demant Jørgensen, der synes det er

interessant både at udvikle og lave it-drift.

Det sidste er hovedindholdet i jobbet som

kommunal it-medarbejder.

– Det er fint nok, at det er drift, og jeg

er heller ikke sikker på, at jeg nogen sinde

bliver den helt store programmør. Men de

er spændende at tale med, tilføjer han.

OPLÆRING OG

SELVSTÆNDIGE OPGAVER

Læretiden begyndte med, at Mikkel Demant

Jørgensen blev taget under vingen af en af

driftsfolkene, som lærte ham op fra bunden.

– Han havde en masse opgaver, han

skulle have hjælp med, og det lærte jeg

– Endnu ved jeg ikke, hvad der skal ske til

oktober, når jeg er færdig med min elevtid,

men jeg håber, jeg kan få lov til at blive i

Lyngby-Taarbæk som it-medarbejder,

siger it-eleven Mikkel Demant Jørgensen.


på at løse problemer”

MIKKEL DEMANT JØRGENSENkommunal it-medarbejder til oktobervirkelig meget af. Senere fik jeg ansvaret

for driften af den tjeneste, der gør, at

kommunens medarbejdere kan læse

mail og få opdateret deres kalender på

mobiltelefonen. Det er et tilbud, som 170

medarbejdere for tiden benytter sig af, og

det er en sjov udfordring, fortæller Mikkel

Demant Jørgensen, der nogle gange yder

it-førstehjælp til medarbejdere, han møder

på gangen – eller sågar på gaden i Lyngby.

Noget af det bedste ved it er,

at det hjælper os med at gøre

arbejdet bedre.

Han er også glad for at have fået lov

til at arbejde meget selvstændigt og for

eksempel tage ud til kommunale institutioner

og installere computere, printere eller

ip-telefoner.

Et af minusserne ved at arbejde med it

kan være sure brugere, men det lægger han

ikke vægt på.

– Når teknikken ikke virker, eller folk

synes, der går for lang tid, før de får hjælp,

kan man selvfølgelig godt blive upopulær.

Men jeg synes nu mest, det er omvendt; at

man bliver vældigt populær på at løse problemer,

så det må man jo nyde. Jeg synes i

hvert fald, at noget

af det bedste

ved it er, at det

hjælper os med

at gøre arbejdet

bedre. Og så er

det meget positivt

at kunne hjælpe

folk med at få det

til at virke, siger

Mikkel Demant

Jørgensen.

TEKST LISBETH EGESKOV / kommunalbladet@hk.dk / FOTO PER GUDMANN

En mere

professionsrettetelevuddannelse

Ifølge formanden for HK/Kommunal

Hovedstaden, Winnie Axelsen, diskuteres

det i øjeblikket, om HK skal arbejde

for at gøre elevuddannelsen i kommuner

og regioner mere specialiseret.

Baggrunden for overvejelserne er,

at HK/Kommunal overvejer at profilere

HK’ernes faglighed skarpere, eventuelt

med en professionsstrategi.

– Før i tiden var en HK’er en fleksibel

medarbejder, der kunne arbejde i hele

organisationen, men med den stigende

opgaveglidning og specialisering, der

er kommet i kommuner og regioner

efter strukturreformen, er der også et

stigende behov for, at HK’erne er mere

specialiserede, siger Winnie Axelsen.

Behovet skyldes også konkurrencen

fra AC’erne.

START ALLEREDE I ELEVTIDEN

En stigende specialisering kunne passende

begynde allerede i elevtiden,

mener Winnie Axelsen.

– I stedet for at de kommunale elever

som nu får en bred uddannelse, burde

der måske i stedet uddannes elever, der

var specialiserede inden for de enkelte

administrative områder og også rene

it-elever som Mikkel Demant Jørgensen

i Lyngby-Taarbæk Kommune. Jeg tror,

det svarer bedre til kommunernes

behov i dag, siger Winnie Axelsen, der

dog peger på, at elevuddannelsen ikke

kan ændres med et fingerknips.

KOMMUNAL I HOVEDSTADEN I JUNI 2009 7

xxx


xxx

TEKST LISBETH EGESKOV / kommunalbladet@hk.dk

Tjenestemand

måtte tåle meget

Som tjenestemand måtte man i forbindelse med strukturreformen være

parat til at tåle meget mere end normalt. Det siger en afgørelse fra Østre

Landsret i en sag, som HK/Kommunal havde anlagt mod Gentofte Kommune.

Sagen handler om en tjenestemand, som var ansat i en lederstilling i Københavns

Amt. Hun havde i forbindelse med amtets nedlæggelse ønsket at få

en stilling på tilsvarende niveau på Vestegnen. Men i stedet fik hun en stilling i

Gentofte Kommune, ganske vist til den samme løn, men uden ledelsesansvar

og – efter HK’s opfattelse – derfor med mindre kompetence.

Efter at byretten i 2008 gav Gentofte Kommune medhold i sagen, ankede HK

til Østre Landsret, der den 14. maj kom med en afgørelse, der altså også gik HK

imod.

– Selv om landsretten anerkendte, at der var sket en væsentlig ændring i

tjenestemandens arbejdsforhold, tabte vi alligevel sagen. Retten lagde nemlig til

grund for afgørelsen, at grænsen for, hvad en medarbejder måtte tåle i forbindelse

med strukturreformen var højere end normalt, siger faglig konsulent i HK/

Kommunal Hovedstaden Dan Christensen.

Dommernes afgørelse tog udgangspunkt i procedureloven fra 2006, som

er en del af det lovkompleks, der regulerede strukturreformen og altså også de

regler, der gjaldt for genplacering af medarbejdere i amterne, da de blev nedlagt

1. januar 2007.

På trods af dommen er HK, ifølge Dan Christensen, fortsat af den opfattelse,

at en ledende tjenstemand kan stille krav om en passende stilling inclusiv

ledelsesfunktionen ved eventuelle omstruktureringer i en kommune eller region.

HK har dog – i denne sag – måtte acceptere de vidtrækkende konsekvenser som

strukturreformen har haft.

I en lignende sag, der handler om en tidligere socialdirektør i Køge Kommune,

der i forbindelse med strukturreformen blev degraderet til leder af borgerservice,

har HK indtil videre fået medhold i byretten, men afventer afgørelsen i

ankesagen i landsretten.

HK/KOMMUNAL HOVEDSTADEN

Artillerivej 30, 2300 København S

Telefon 3330 2925, fax 3330 2841

e-mail: kommunal.hovedstaden@hk.dk

www.hk.dk/hovedstaden_kommunal

EKSPEDITIONSTID:

man-, ons- og torsdag 9.00-15.00

tirsdag 9.00-17.00

fredag 9.00-13.00

TELEFONTID:

mandag - torsdag 8.00-17.00

fredag 8.00-16.00

MOBILNUMRE

TIL HK/KOMMUNAL HOVEDSTADEN

Formand Winnie Axelsen 21207040

Næstformand Karla H. Kirkegaard 26398801

Kontorchef Hans H. Christensen 61222506

8 KOMMUNAL I HOVEDSTADEN I JUNI 2009

Medarbejdere - Regionen

Dan Christensen 61222509

Gilbert Petersen

+ Bornholm 61222507

Lars Oksbjerg 21657432

Maj-Britt Frederiksen 61222499

Medarbejdere - København og Frederiksberg

Bente Kylbo 61222502

Niels Bo Petersen 61222511

Susanne Løfberg 61222501

Søren Rex 61222512

Medarbejdere - Øvrige kommuner

Birgitte Frederiksen 20220452

Bjarne E. Pedersen 61222513

Eva Andersen 61222514

John Bøgelund Sørensen 61222508

Nina Bendtsen 40318881

Rie Holst 40294607

Medarbejder - Arbejdsmiljø

Judy Wessmann 61222504

Medarbejdere - Adm. sekretariat

Lisbeth Keller 61222505

Anette H. Karlsson 61222498

Kim Niels Jensen 61222497

FAGLIG AFDELING

Når du har spørgsmål om: Overenskomst,

barselsregler, funktionærlov, HK's forsikringer,

ferielov, arbejdsmiljølov, SU-regler eller ønsker

tilsendt pjecer, brochurer eller lignende.

MEDLEMSSERVICE (KONTINGENT)

Telefon 3330 2922, fax 3330 2841

e-mail: medlemsservice.offentlig@hk.dk

For medlemmer på Bornholm:

Paradisvej 3, 3700 Rønne

Telefon 5695 0608

Når du har spørgsmål om:

Kontingent, indmeldelse, ændring af

adresse, overflytning, skifter arbejdsplads,

udmeldelse eller ændring af arbejdstid.

Velkommen til nye tillidsrepræsentanter


ARBEJDSLØSHEDSKASSEN

Artillerivej 30, 2300 København S

Telefon 7010 6789, fax 3330 2800

a-kassen@hk.dk

For medlemmer på Bornholm:

Paradisvej 3, 3700 Rønne

Telefon 5695 0608

Når du har spørgsmål om:

Arbejdsløshedsunderstøttelse, efterløn

eller feriedagpenge.

KOMMUNAL HOVEDSTADEN

Redaktion: Kommunalbladet,

Weidekampsgade 8, 0900 København C,

Telefon 3330 4900,

e-mail: kommunalbladet@hk.dk

Ansvarshavende redaktør: Lene Lundgaard

More magazines by this user
Similar magazines