Torsdag 12. april 2012, kl. 9:30-17:30 ledelse - Dansk Live

dansklive.dk

Torsdag 12. april 2012, kl. 9:30-17:30 ledelse - Dansk Live

14:40 Lydpolitik&anlægpådanskespillesteder

DanskLive,harsammenmedDanskLydteknologigennemførtundersøgelseafdanske

spillestedersogfestivalerslydpolitikogPAanlæg.Høromfactsogresultater.

15:00 Hængerdetsammenoghvordan?

JanVoetmann,akustiskspecialistiDanskLydteknologi.Forførstegangnogensindestårvi

medvidenomheleværdikædenienlivelydcase:fraopdragsgiversønskeroverPA

leverandørensberegningerogdesigntilmålingerafdenobjektivelydkvalitetsamtden

subjektive.

15:15 BEDRELIVELYDhvordan?

Workshopigrupper,hvorvibederomdineinputogideertil,hvordanvipåetsagligtog

videnbaseretgrundlagkanopnåbedrelivelydpådanskespillestederogvedudendørs

koncerter.

Vitagerkaffeogkagemedosudigrupperne

16:00 Fremlæggelseogpræsentationafideerne

16:30 CenterforUdviklingafEventogOplevelse

EsbenDanielsenogFlemmingMadsenrunderafmedvisionenometforskningog

videnbaseretcenter,somkanarbejdemedudviklingafeventenogoplevelsenialledens

aspekter.

16:45 KoncertiSurroundsound

17:30 Slut
HvorforerlivelydikkemereambitiøsviharforlængstvænnetostilTHXogDolbyi

biografen?

Etglasognetworking

Såbørduikkegåglipaflejlighedentilat

dyrkepassioneniselskabmedentusiasterog

eksperter.

Fåvidenoginspirationtildinlydogvær

medtilatformefremtidenslydbillede.BRÆNDERDUFORGOD

LYD?

NETVÆRKFORDANSKLYDTEKNOLOGIKONFERENCE: BEDRE LIVELYD

Oticon smålingi3frekvensområderpåpladsenforanOrange

SceneunderRaveonettes2012.BemærksidevindensvirknngiMID

ogHIGHområderne

4

More magazines by this user
Similar magazines