29.07.2013 Views

Sat på gaden og hjemløS Socialreformen, der blev væk - Hus Forbi

Sat på gaden og hjemløS Socialreformen, der blev væk - Hus Forbi

Sat på gaden og hjemløS Socialreformen, der blev væk - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

h u s fo r bi<br />

nr. 12 december 2012 16. årgang | pris 20 kr. | 8 kr. går til sælgeren | køb af sælgere med synligt id-kort<br />

Bemmers jul<br />

<strong>Sat</strong> <strong>på</strong><br />

<strong>gaden</strong> <strong>og</strong><br />

<strong>hjemløS</strong><br />

<strong>Socialreformen</strong>,<br />

<strong>der</strong> <strong>blev</strong> <strong>væk</strong><br />

+ Jule X-ord <strong>og</strong> dusaduKu<br />

KOPI<br />

Køb Kun<br />

avisen<br />

af sælgere<br />

med<br />

synligt id<br />

<strong>Hus</strong> forbi må iKKe sælges i t<strong>og</strong>ene


h u s fo r bi<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR<br />

Ole Skou<br />

ole@husforbi.dk<br />

JOuRNAliSTiSK REDAKTØR<br />

Poul Struve Nielsen<br />

poul@husforbi.dk<br />

FORSiDEFOTO<br />

lars Ertner<br />

KORREKTuR<br />

Bro Kommunikation A/S<br />

lAYOuT<br />

l7/Kim lykke<br />

KONTAKT REDAKTIONEN<br />

tlf. 5240 9079, redaktion@husforbi.dk<br />

SALGSAFDELING<br />

JYllAND/FYN: Jimmy Rohde, tlf. 5133 8128,<br />

jimmy@husforbi.dk<br />

SJÆllAND/ØERNE: Morten Munk Hansen,<br />

tlf. 8161 6689, morten@husforbi.dk<br />

SÆLGERKONTAKT<br />

tlf. 5133 8128<br />

ADMINISTRATION<br />

Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsle<strong>der</strong>,<br />

5240 9049, rasmus@husforbi.dk<br />

Ole Skou, formand, tlf. 4073 3537, ole@husforbi.dk<br />

Ruth Kristoffersen, b<strong>og</strong>hol<strong>der</strong>, 5240 9089,<br />

ruth@husforbi.dk<br />

UDGIVER<br />

Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Bragesgade 10 B, stuen, 2200 København N<br />

Tlf. 8993 7471, www.husforbi.dk<br />

DISTRIBUTION<br />

Boformer for hjemløse, varmestuer, medborgerhuse m.m. kan fungere<br />

som distributør for <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> – dvs. være udleveringssted af avisen til<br />

sælgerne.<br />

Kontakt os <strong>på</strong>: tlf. 5133 8128<br />

(se listen af distributører <strong>på</strong> www.husforbi.dk).<br />

ABONNEMENT<br />

STANDARDABONNEMENT: 465 kroner<br />

(12 numre om året – inklusive moms, porto <strong>og</strong> gebyr).<br />

STØTTEABONNEMENT: 665 kroner<br />

Kontaktperson John Hansen, Tlf 52409069<br />

Mail: abonnement@husforbi.dk<br />

BIDRAG<br />

Hvis du vil give et bidrag til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, kan du sætte beløbet ind<br />

<strong>på</strong> kontonummer (9541)60028842. Mærk indbetalingen ’bidrag’.<br />

TRYK Dansk Avistryk<br />

OPLAG 105.000<br />

LÆSERTAL 402.000 (4. kvartal 2010 & 1. kvartal 2011)<br />

ifølge index Danmark/Gallup<br />

ANTAL REGISTREDE SÆLGERE 1.100<br />

ISSN 1397-3282<br />

Næste nummer udkommer den 28. december, 2012<br />

OM HUS FORBI <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udkom første gang i 1996 <strong>og</strong> sælges af<br />

hjemløse <strong>og</strong> tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker.<br />

Avisen sætter fokus <strong>på</strong> udsatte mennesker <strong>og</strong> fattigdomsproblemer.<br />

Formålet er at nedbryde fordomme om marginaliserede grupper både<br />

via indholdet af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> <strong>og</strong> i mødet med sælgeren. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere<br />

er alle udstyret med et id-kort udstedt af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sekretariat. Salget af<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fungerer for sælgerne som et alternativ til tiggeri <strong>og</strong> eventuel<br />

kriminalitet. indholdet i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> produceres primært af professionelle<br />

freelancere, fot<strong>og</strong>rafer <strong>og</strong> illustratorer. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er medlem af det<br />

internationale netværk af gadeaviser, iNSP.<br />

vi støtter <strong>Hus</strong> forbi<br />

| le<strong>der</strong> |<br />

Håbets<br />

finanslov<br />

Regeringen <strong>og</strong> Enhedslisten fortjener et lille skul<strong>der</strong>klap for at have sat de hjemløse<br />

<strong>og</strong> socialt udsatte <strong>på</strong> den ’rigtige’ finanslov. Hidtil har de måttet nøjes’ med at få<br />

støtte fra satspuljen, som <strong>og</strong>så kaldes ’de fattiges finanslov.’<br />

<strong>Sat</strong>spuljen er en tvungen gave fra de fattigste til de fattigste. Overførselsindkomsterne<br />

er <strong>blev</strong>et reguleret efter lønudviklingen, <strong>og</strong> denne regulering er <strong>blev</strong>et<br />

fratrukket 0,3 procent, som går til alle mulige projekter for både ældre, udviklingshæmmede<br />

<strong>og</strong> altså <strong>og</strong>så hjemløse <strong>og</strong> socialt udsatte.<br />

Den beskedne lønudviklingen efterlod så få midler til fordeling i satspuljen, at<br />

det havde været en katastrofe for de socialt udsatte, hvis det var <strong>blev</strong>et <strong>der</strong>ved i<br />

2013. Med socialpakken i det kommende års finanslov er katastrofen afværget.<br />

Men selv om vi lægger satspuljen <strong>og</strong> socialpakken sammen, så er <strong>der</strong> i 2013, hvor<br />

finansloven udmøntes <strong>på</strong> baggrund af en skatteaftale, <strong>der</strong> giver pæne lettelser til de<br />

rigeste danskere, stadig tale om en nedgang i de bevillinger, som er med til at gøre<br />

samfundet lidt mere rummeligt <strong>og</strong> sikre de socialt udsatte det bedst mulige liv.<br />

Der er altså ingen ekstra julegaver fra regeringen til de hjemløse i år. Og det puljetyranni,<br />

som satspuljen er beskyldt for at føre til, lever vi<strong>der</strong>e i bedste velgående.<br />

Puljetyranniet består i, at de fleste bevillinger er kortsigtede. Det ændrer en enkelt<br />

finanslov med en socialpakke ikke <strong>på</strong>, så <strong>og</strong>så fremover vil vi se projekter løbe<br />

ud i sandet som Projekt Gadesover, <strong>der</strong> er beskrevet i dette <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Det er godt<br />

projekt, som Aarhus Kommune har startet op for satspuljemidler, men nu lukker det,<br />

fordi <strong>der</strong> ikke er flere penge fra staten. Og kommunen fører det ikke vi<strong>der</strong>e.<br />

Projektet var en del af hjemløsestrategien, som ikke har ført til færre hjemløse.<br />

Kommunerne har ikke levet op til forventningerne. N<strong>og</strong>le af projekterne er ikke<br />

gennemført, <strong>og</strong> kommunerne har sparet mere <strong>på</strong> de socialt udsatte, end de har fået<br />

til projekter fra staten.<br />

På den baggrund er det glædeligt, at <strong>der</strong> i forbindelse med satspuljen for 2013<br />

<strong>blev</strong> afsat penge til at følge op <strong>på</strong> hjemløsestrategien. Der er behov for at tænke en<br />

ny national hjemløsestrategi, <strong>og</strong> i den forbindelse må <strong>der</strong> sikres langsigtet støtte til<br />

de hjemløse <strong>og</strong> socialt udsatte <strong>på</strong> kommende års finanslove.<br />

Finansloven 2013 er først <strong>og</strong> fremmest håbets finanslov. Vi kan håbe, fordi alle<br />

satspuljepartierne har støttet opfølgningen <strong>på</strong> hjemløsestrategien, <strong>og</strong> fordi <strong>og</strong>så Venstre<br />

i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udtrykker håb om, at socialpakken bliver en model for fremtidens<br />

finanslove. Så er <strong>der</strong> faktisk bred politisk opbakning til at gøre andet <strong>og</strong> mere end at<br />

afværge katastrofer.<br />

Glædelig jul. <strong>Hus</strong>k at købe hjemløsekalen<strong>der</strong>en hos din <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> sælger.<br />

Poul Struve Nielsen, redaktør.<br />

| indhold |<br />

2 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 3<br />

6<br />

13<br />

4<br />

18<br />

28<br />

31<br />

32<br />

v/Annemette lyngh<br />

Nyhe<strong>der</strong><br />

Reformen, <strong>der</strong> <strong>blev</strong> <strong>væk</strong><br />

Hjemløse i julespil <strong>på</strong> Aalborg Teater<br />

x-ord <strong>og</strong> dusaduku<br />

ny hus forbi-sælger<br />

<strong>Sat</strong> <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> <strong>og</strong> hjemløs<br />

- Det eneste, jeg ønsker, er et sted<br />

at bo. i dag bor jeg <strong>på</strong> en sofa, men<br />

jeg har ingen nøgle, så jeg kan ikke<br />

komme ind, hvis <strong>der</strong> ikke er n<strong>og</strong>en<br />

hjemme, siger 59-årige Rupert<br />

Geyer, <strong>der</strong> har været hjemløs, siden<br />

han <strong>blev</strong> sat <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> for et år<br />

siden. Der var 4.405 udsættelser i<br />

Danmark i 2011. En trist rekord.<br />

Hjemløse <strong>på</strong> den rigtige finanslov<br />

Hjemløse <strong>og</strong> socialt udsatte plejer<br />

at få støtte via satspuljen - ’de<br />

fattiges finanslov’. For 2013 kommer<br />

hjemløse <strong>og</strong> socialt udsatte <strong>på</strong><br />

den ’rigtige’ finanslov. Det er, fordi<br />

<strong>der</strong> ikke er penge nok i satspuljen.<br />

Socialordførere fra flere af<br />

Folketingets partier forudser <strong>og</strong>så<br />

fremtidige ’socialpakker’.<br />

15<br />

24<br />

Succesprojekt for<br />

gadesovere lukker<br />

370 hjemløse i Aarhus har<br />

været en del af Projekt<br />

Gadesover, siden projektet<br />

begyndte for to et halvt år<br />

siden. Projekt Gadesover<br />

henven<strong>der</strong> sig primært<br />

til mennesker, <strong>der</strong> sover<br />

<strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. De er en del<br />

af hjemløsestrategien <strong>og</strong><br />

støttet via satspuljen.<br />

Efter nytår er det slut.<br />

Bemmers jul<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger Bemmer<br />

har tilbragt mange<br />

af sit livs juleaftener i<br />

fængsel. Ellers har han<br />

fejret 2. juledag <strong>på</strong> herberget.<br />

Men i år er han<br />

i lejlighed, <strong>og</strong> planen<br />

er at lave flæskesteg<br />

med kæresten. Bemmer<br />

fortæller om sine<br />

juledage i årenes løb hos<br />

familie, plejefamilie <strong>og</strong> i<br />

fængsel.<br />

“ ’Socialt arbejde handler først <strong>og</strong> sidst om at lære<br />

folk så godt at kende, at man kan bistå dem med at<br />

bevæge sig fra det ene punkt til det andet punkt.<br />

Og gerne ud af de sociale problemer, de befin<strong>der</strong><br />

sig i. Det kræver helt åbenlyst store reformer af<br />

den måde, vi organiser arbejdet i dag.’<br />

Majbrit Berlau, ny formand for Dansk Socialrådgiverforening<br />

vil du <strong>og</strong>så<br />

støtte<br />

<strong>Hus</strong> forbi?<br />

Det koster 5.000 kroner<br />

om året at få sit<br />

firmal<strong>og</strong>o her <strong>på</strong> siden.<br />

Send en mail til<br />

redaktion@husforbi.dk


Modelfoto: Colourbox.<br />

Flere sårbare børn i klasserne<br />

Un<strong>der</strong>visningsministeren strammer op <strong>på</strong> anbragte børns un<strong>der</strong>visning<br />

Af Birgitte Svennevig<br />

For få anbragte børn <strong>og</strong> unge klarer sig<br />

gennem folkeskolen, mener social- <strong>og</strong> un<strong>der</strong>visningsministrene<br />

Karen Hækkerup (S) <strong>og</strong> Christine<br />

Antorini (S), <strong>og</strong> <strong>der</strong>for skal <strong>der</strong> nu strammes op<br />

<strong>på</strong> un<strong>der</strong>visningen <strong>på</strong> landets anbringelsesste<strong>der</strong>.<br />

Det er blandt andet et problem, at de cirka<br />

3.000 elever i anbringelsesste<strong>der</strong>nes interne<br />

skoler kun sjældent får un<strong>der</strong>visning i alle fag,<br />

fordi de interne skoler ikke har elever nok til at<br />

ansætte lærere med de nødvendige linjefag. Små<br />

opholdsste<strong>der</strong> med to-tre anbragte børn <strong>og</strong> unge<br />

kan i sagens natur ikke mønstre flere elever til<br />

den interne skole.<br />

På landsplan er det kun 35-37 procent af eleverne<br />

i interne skoler, <strong>der</strong> får un<strong>der</strong>visning i hele<br />

fagrækken, det vil sige alle normerede fag ud<br />

over dansk <strong>og</strong> matematik.<br />

- Fremover skal <strong>der</strong> <strong>der</strong>for være mindst ti elever i<br />

en intern skole, mener ministrene.<br />

Men kravet om mindst 10 børn er ikke n<strong>og</strong>en<br />

god ide, mener Margrethe Fredskilde, le<strong>der</strong> af<br />

opholdsstedet Haagerup Gl. Skole <strong>på</strong> Fyn, normeret<br />

til seks elever.<br />

- En skole med ti børn kan være alt for voldsom<br />

for et sårbart anbragt barn. Der er børn, som li<strong>der</strong><br />

af skolefobi, <strong>og</strong> som ikke kan klare at være sammen<br />

med så mange andre. For dem kan sådan en<br />

stor skole blive et ne<strong>der</strong>lag, mener hun.<br />

- Hun peger <strong>og</strong>så <strong>på</strong>, at ministrenes ide om, at<br />

små opholdsste<strong>der</strong> kan slå sig sammen om at<br />

oprette en fælles intern skole, er dårlig.<br />

- Det bety<strong>der</strong>, at man ikke længere kan un<strong>der</strong>vise<br />

børnene <strong>på</strong> opholdsstedet. Dermed skal de<br />

<strong>væk</strong> fra <strong>der</strong>es vante omgivelser for at gå i skole,<br />

<strong>og</strong> det er <strong>der</strong> mange, <strong>der</strong> ikke kan rumme.<br />

Men <strong>på</strong> Hjortholm Kostskole, <strong>der</strong> er hjem for<br />

cirka 33 børn <strong>og</strong> unge med psykosociale <strong>og</strong> indlæringsmæssige<br />

vanskelighe<strong>der</strong> ved Næstved, er<br />

skolele<strong>der</strong> Jimmy Adler Thomsen begejstret:<br />

- Den nye lov er et nødvendigt tiltag, som skulle<br />

have været gennemført for længst. Det er en<br />

misforståelse at tro, at anbragte børn <strong>og</strong> unge så<br />

ofte er for sårbare til at gå i skole. Med den rette<br />

støtte kan de fagligt nå langt – <strong>og</strong> i hvert fald<br />

længere, end man har set hidtil.<br />

Den nye lov ventes vedtaget i Folketinget i<br />

december 2012. |<br />

SØGER FRIVILLIGE MEDARBEJDERE<br />

til Mariatjenesten <strong>på</strong> Vesterbro<br />

Er du over 25 år <strong>og</strong> har lyst til samvær med<br />

Mariatjenestens brugere,<br />

som er misbrugere, psykisk syge <strong>og</strong> migranter.<br />

Du skal kunne tage en vagt enten dag eller aften<br />

1 gang om ugen.<br />

Henvendelse til Mariatjenesten<br />

mellem 10-12 <strong>på</strong> hverdage<br />

Tlf. 33 24 50 50<br />

Diakonissestiftelsens <strong>og</strong> Kirkens Korshærs<br />

Nødherberg i Valdemarsgade<br />

Søger frivillige kvin<strong>der</strong> med overskud til en nattevagt<br />

hver 14. Dag.<br />

Herberget er åbent fra kl. 21-9.<br />

Det er muligt at sove <strong>på</strong> vagten.<br />

Vi er et lille sted med plads til 6 kvin<strong>der</strong> fra hele verden,<br />

<strong>der</strong> ikke har mulighed for at overnatte andre ste<strong>der</strong>.<br />

Henvendelse til Mariann Ditlevsen<br />

Tlf. 81 615 600 eller Mariatjenesten<br />

Kirkens Korshær er en folkekirkelig organisation , <strong>der</strong> har sit virke<br />

blandt samfundets udstødte grupper.<br />

God start <strong>på</strong> indsamling<br />

Som det fremgår af annoncen til højre, samler <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

ind til vintertøj til sælgerne.<br />

indsamlingen har fået en god start. ikke mindst takket være<br />

lisbeth, som skriver:<br />

’Jeg har lyst til at give 10.000 kroner til vintertøj til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-<br />

sælgerne, fordi jeg synes, det er hjerteskærende at tænke <strong>på</strong>,<br />

at sælgerne skal stå ude i otte-ti timer hver dag for at tjene<br />

peanuts – <strong>og</strong> så ovenikøbet fryse.<br />

Hun tilføjer, at det er vigtigt for hende at huske <strong>på</strong> at vise<br />

hjemløse respekt <strong>og</strong> værdighed. ’At se dem i øjnene <strong>og</strong> sige<br />

nej tak eller ja tak - for ingen bry<strong>der</strong> sig om at blive ignoreret,’<br />

<strong>og</strong> som rigtigt er, un<strong>der</strong>streger lisbeth, at tøjet bidrager med<br />

samhørighed <strong>og</strong> fællesskab blandt <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgerne. ’Så<br />

det er mig en glæde at dele n<strong>og</strong>et af min arv med jer, så i kan<br />

klæde cirka ti sælgere mere <strong>på</strong> i år.’<br />

Tak til lisbeth <strong>og</strong> alle andre støtter af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.|<br />

Fra hjemløs til sponsor<br />

af julehjælp<br />

Tidligere hjemløs står bag indsamling af julehjælp, <strong>der</strong> i år<br />

regner med at hjælpe 300 familier.<br />

Af Birgitte Rørdam<br />

Rene <strong>Hus</strong>ted Vahl har i dag et velbetalt job som sælger.<br />

Men han glemmer aldrig, hvordan det var at være hjemløs <strong>og</strong><br />

fattig. Det er baggrunden for, at han i dag står bag en af de<br />

største private indsamlinger af julehjælp <strong>på</strong> internettet.<br />

Som ung tegnede det ikke godt for Rene <strong>Hus</strong>ted Vahl. Han<br />

var arbejdsløs, brugte alle sine penge <strong>på</strong> at gå i byen, <strong>og</strong> til<br />

sidst <strong>blev</strong> han smidt <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> af kongens f<strong>og</strong>ed, fordi han ikke<br />

havde betalt sin husleje. Herefter boede han hos venner <strong>og</strong> <strong>på</strong><br />

græsset foran Koldinghus Slot, <strong>og</strong> mad måtte han ofte sikre<br />

sig ved at få <strong>på</strong> klods i gå<strong>gaden</strong>s brugs <strong>og</strong> kiosk.<br />

Starter <strong>på</strong> en frisk<br />

Efter et år <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> <strong>og</strong> flere år med for mange byture, flytter<br />

Rene <strong>Hus</strong>ted Vahl til København for at starte <strong>på</strong> en frisk. Det lykkedes,<br />

<strong>og</strong> i dag har han en karriere, som helt har forandret hans liv.<br />

- Jeg har været helt nede <strong>og</strong> røre bunden, <strong>og</strong> det har defineret<br />

mit liv lige siden. Det er <strong>blev</strong>et utrolig vigtigt for mig at tage<br />

vare <strong>på</strong> de gode ting, jeg har fået. Samtidig bruger jeg rigtig<br />

meget tid <strong>på</strong> julehjælpen. Jeg ved, hvad det bety<strong>der</strong> at få<br />

bare 200 kroner, når man ikke har penge, <strong>og</strong> så er det en stor<br />

tilfredsstillelse for mig, at jeg i dag kan lave det her for andre,<br />

siger han.<br />

'Julehjælpen' har eksisteret siden 2007 <strong>og</strong> er lige kommet<br />

<strong>på</strong> Facebook. Sidste år fik 170 familier hjælp, <strong>og</strong> i år regner<br />

Rene <strong>Hus</strong>ted Vahl med at hjælpe mindst 300 familier.|<br />

Det er<br />

koldt <strong>der</strong>ude<br />

Vinteren står for døren, <strong>og</strong> den kan være hård, kold<br />

<strong>og</strong> lang. Ikke mindst når man som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> sælger<br />

er <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> hver eneste dag.<br />

Vi samler penge ind til varmt overtøj <strong>og</strong> solide<br />

vinterstøvler til de mange nye sælgere.<br />

Støt de hjemløse med et bidrag <strong>på</strong> konto<br />

i Danske Bank: 9541-10155088.<br />

På forhånd en varm tak!<br />

4 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 5<br />

Foto: lars Ertner.<br />

Jeg ved, hvad det bety<strong>der</strong> at få bare 200 kroner, når man<br />

ikke har penge, siger Rene <strong>Hus</strong>ted Vahl.<br />

Foto: Holger Henriksen


| udsat |<br />

<strong>Sat</strong> <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> <strong>og</strong> hjemløs<br />

Da Rupert Geyers kone døde, mistede han fodfæstet - han <strong>blev</strong> fyret <strong>og</strong> siden smidt ud af sin lejlighed i Askerød.<br />

I dag er han hjemløs <strong>på</strong> 12. måned<br />

af Birgitte Rørdam<br />

foto: Lars Ertner<br />

- Det eneste, jeg ønsker, er et sted at bo. I<br />

dag bor jeg <strong>på</strong> en sofa, men jeg har ingen nøgle,<br />

så jeg kan ikke komme ind, hvis <strong>der</strong> ikke<br />

er n<strong>og</strong>en hjemme. I går måtte jeg stå <strong>og</strong> vente<br />

<strong>på</strong> <strong>gaden</strong> til klokken 22, hvor min udlejer kom<br />

hjem. Og det er svært at finde ro, når man ikke<br />

hører til n<strong>og</strong>en ste<strong>der</strong>.<br />

Sådan ly<strong>der</strong> det fra 59-årige Rupert Geyer,<br />

<strong>der</strong> har været hjemløs, siden han <strong>blev</strong> sat <strong>på</strong><br />

<strong>gaden</strong> for et år siden, fordi han var så meget<br />

bagud med huslejen, at boligforeningen ikke<br />

ville give ham en afdragsordning.<br />

Tilværelsen så ellers lys ud for den østrigske<br />

mand, da han for 12 år siden flyttede til<br />

Danmark, fordi han havde giftet sig med Annie<br />

Geyer. Hun var <strong>og</strong>så fra Østrig, men havde<br />

boet i Danmark i mange år <strong>og</strong> havde et hus ved<br />

Greve Strand, hvor de sl<strong>og</strong> sig ned sammen.<br />

- Jeg var utrolig glad for min kone, <strong>og</strong> vi<br />

havde et godt liv. Hun arbejdede som korrespondent<br />

<strong>og</strong> kunne både tale <strong>og</strong> skrive dansk,<br />

så hun havde styr <strong>på</strong> alt det praktiske med hus<br />

<strong>og</strong> udgifter, mens jeg bare skulle passe mit arbejde<br />

som maler. Vi havde en god økonomi <strong>og</strong><br />

rejste tit til Østrig for at besøge hendes familie<br />

<strong>og</strong> min mor.<br />

Død i ambulancen<br />

Men i maj 2010 mistede Rupet Geyer meget<br />

overraskende sin kone.<br />

- Min kone virkede fuldstændig rask. Vi<br />

6 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang<br />

havde lige været <strong>på</strong> en vellykket ferie hos<br />

hendes familie i Klagenfurt i Østrig. Men<br />

dagen efter vi kom hjem, <strong>blev</strong> min kone pludselig<br />

dårlig, <strong>og</strong> hun bad mig ringe efter lægen.<br />

Ambulancen kom, de forsøgte at give hende<br />

ilt <strong>og</strong> hjertemassage, men forgæves. Hun døde<br />

mellem hæn<strong>der</strong>ne <strong>på</strong> mig <strong>på</strong> vej til hospitalet.<br />

Vist nok af en blodprop, fortæller han.<br />

Rupet Geyer havde fået et chok, <strong>og</strong> han fik<br />

det ikke bedre, som tiden gik.<br />

- Jeg fik det meget dårligt psykisk efter min<br />

kones død, <strong>og</strong> samtidig var jeg s<strong>væk</strong>ket fysisk,<br />

fordi jeg havde fået en diskuprolaps. Jeg savnede<br />

min kone, følte mig ensom <strong>og</strong> hjælpeløs,<br />

fordi jeg stort set ikke kendte andre i Danmark<br />

end min kone <strong>og</strong> ikke talte særlig godt dansk.<br />

Jeg var ked af det hele tiden, kunne ikke sove<br />

om natten, <strong>og</strong> i oktober måned <strong>blev</strong> jeg fyret<br />

fra mit job som maler.<br />

I januar 2011 ryger huset <strong>på</strong> tvangsauktion.<br />

Rupert Geyer flytter med kommunens hjælp<br />

<strong>på</strong> Mændenes Hjem <strong>på</strong> Vesterbro i København,<br />

<strong>og</strong> kort efter vi<strong>der</strong>e til en étværelses lejlighed<br />

i Askerød i Greve. Men heller ikke her går det,<br />

som det skal.<br />

Rupert savner stadig sin kone, kan ikke<br />

finde ro i sit hoved, bruger sin kontanthjælp<br />

<strong>på</strong> at rejse til Østrig for at deltage i sin mors<br />

begravelse, får flere gange ikke betalt huslejen,<br />

forstår ikke de rykkere, han får, <strong>og</strong> en dag<br />

modtager han et brev fra boligrådgiver Stine<br />

Juul Hartmann, fordi huslejerestancen er <strong>på</strong><br />

vej til advokat.<br />

- Jeg kontaktede Stine Juul Hartmann <strong>og</strong><br />

bad hende hjælpe, så jeg kunne blive i min<br />

bolig. Det forsøgte hun, men boligforeningen<br />

ville ikke give mig en afdragsordning, fordi<br />

jeg skyldte 15.000 kroner i forvejen. Det hjalp<br />

ikke, at jeg tilbød at betale 3.000 kroner af <strong>på</strong><br />

min gæld hver måned. Og hun kunne heller<br />

ikke få kommunen til at hjælpe mig med et<br />

lån, fordi jeg havde en dårlig økonomi.<br />

Bor <strong>på</strong> en sofa<br />

Stine Juul Hartmann skaffer Rupert Geyer en<br />

plads <strong>på</strong> forsorgshjemmet i Roskilde, men her<br />

vil han ikke bo, da stedet er fyldt med misbrugere,<br />

<strong>og</strong> i stedet flytter han til en ven i Hundige.<br />

Siden har han boet rundt omkring, men<br />

<strong>på</strong> intet tidspunkt har han haft sin egen nøgle<br />

eller en dør, han kunne lukke. I dag har han<br />

adgang til en sofa <strong>på</strong> to forskellige adresser <strong>og</strong><br />

det betaler han 4.000 kroner for hver måned.<br />

Og så har han en postadresse et tredje sted,<br />

hvor han skal betale 200 kroner, hver gang<br />

han henter et brev.<br />

- Det er meget stressende ikke at have<br />

mit eget sted. Mine ting står i en kuffert i en<br />

garage, jeg vasker tøj i en møntvask, har ingen<br />

ste<strong>der</strong>, jeg kan opholde mig i dagtimerne, <strong>og</strong><br />

kun når jeg drikker øl, kan jeg ikke mærke<br />

smerten eller uroen. Min læge vil give mig beroligende<br />

medicin, men det vil jeg ikke have.<br />

Jeg vil bare have et sted at bo.<br />

I august <strong>blev</strong> Rupert Geyer skrevet op til<br />

en lejlighed i Greve Boligselskab, men <strong>der</strong> er<br />

mindst fem års ventetid <strong>på</strong> en étværelses.|<br />

Mine ting står i en kuffert i en garage,<br />

jeg vasker tøj i en møntvask, <strong>og</strong> jeg<br />

har ingen ste<strong>der</strong> jeg kan opholde mig i<br />

dagtimerne, siger Rupert Meyer.<br />

<br />

Rupert Geyer betaler 4.000 kroner om måneden for at surfe mellem to sofaer, <strong>og</strong> han giver 200 kroner for at modtage et brev <strong>på</strong> sin postadresse. Det er dyrt at være hjemløs.<br />

HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 7


| udsat |<br />

Der er 683 lejemål i Askerød, <strong>og</strong> hver måned modtager beboerkonsulenten omkring 40 rykkere<br />

<strong>på</strong> grund af huslejerestance.<br />

Socialt udsatte<br />

sættes ud<br />

Der er en nedgang i antallet af udsættelser, men<br />

tallet er stadig meget stort, <strong>og</strong> det er dem, <strong>der</strong> har<br />

det sværest i livet, som ryger <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

De er kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse,<br />

sygemeldte, har dyre lån, personlige problemer<br />

<strong>og</strong> har ikke betalt <strong>der</strong>es husleje. Sådan<br />

ser situationen ud for mange af de lejere, som<br />

projekt Stop Udsættelser forsøger at hjælpe<br />

for at forhindre, at de bliver smidt <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> af<br />

kongens f<strong>og</strong>ed.<br />

Projektet er støttet af satspuljemidler <strong>og</strong><br />

omfatter fem boligselskaber i blandt andet<br />

Greve <strong>og</strong> Aalborg. Det <strong>blev</strong> sat i værk i 2011,<br />

fordi antallet af udsættelser var mere end<br />

fordoblet siden 2002. Samtidig viser un<strong>der</strong>søgelser<br />

fra SFI, Det Nationale Forskningscenter<br />

for Velfærd, at udsættelser har store omkostninger<br />

for dem, det rammer. De udsatte får<br />

større gæld, familierne går ofte i opløsning,<br />

<strong>og</strong> hver fjerde person er hjemløs et år efter, at<br />

vedkommende er sat <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.<br />

Ifølge Margrethe Hjorth, som er beboerkonsulent<br />

i Himmerland Boligforening i Aalborg,<br />

er <strong>der</strong> en overvægt <strong>på</strong> offentlig forsørgelse<br />

blandt de mennesker, <strong>der</strong> ikke får betalt <strong>der</strong>es<br />

husleje, <strong>og</strong> stort set alle viser sig at have andre<br />

problemer end dårlig økonomi.<br />

- Jeg mø<strong>der</strong> folk, <strong>der</strong> er misbrugere, folk,<br />

<strong>der</strong> har ADHD, <strong>og</strong> det er altid et kæmpe<br />

problem, hvis de ikke får behandling, for de<br />

kan intet overskue. Og så er parforhold, <strong>der</strong><br />

opløses, ofte et problem. Jeg mø<strong>der</strong> alle slags<br />

sociale problemer <strong>og</strong> er nødt til at arbejde<br />

helhedsorienteret i hver enkelt sag. Når først<br />

n<strong>og</strong>et går galt, går mange i sort. De sid<strong>der</strong> i<br />

sofaen <strong>og</strong> kigger ind i tv skærmen <strong>og</strong> foretager<br />

sig ingenting, for de er ikke gearet til at klare<br />

en krise, fortæller Magrethe Hjorth, <strong>der</strong> oplever<br />

arbejdsløsheden som et særskilt problem.<br />

Færre udsættelser<br />

I Askerød i BO-VEST, Boligsamarbejdet <strong>på</strong><br />

Vestegnen, i Hundige syd for København ser<br />

indsatsen ud til at hjælpe. Her er antallet af<br />

udsættelser faldet fra 22 i 2010 til tre i første<br />

halvdel af 2012. Det fortæller Stine Juul<br />

Hartmann, <strong>der</strong> har været projektle<strong>der</strong> <strong>på</strong> Stop<br />

Udsættelser, siden det startede i august 2011.<br />

- Der er ingen tvivl om, at vi gør en forskel.<br />

Men <strong>der</strong> er folk, <strong>der</strong> har så dårlig økonomi <strong>og</strong><br />

har været så meget bagud med huslejen, at jeg<br />

ikke har kunnet hjælpe, <strong>og</strong> så er de røget ud,<br />

siger hun <strong>og</strong> fortsætter:<br />

- Vi kan ikke give folk penge, men vi<br />

hjælper dem med at få overblik over <strong>der</strong>es<br />

økonomi – lægger budgetter med dem, sørger<br />

for, at de får en afdragsordning med boligselskabet,<br />

hjælper dem med at få henstand <strong>på</strong><br />

gæld eller får nedbragt ydelserne, så <strong>der</strong> bliver<br />

luft til huslejen. Efterhånden ved folk, at vi<br />

er her, så n<strong>og</strong>le er begyndt at opsøge os for at<br />

få hjælp, hvis de er <strong>blev</strong>et fyret <strong>og</strong> ved, at de<br />

kan få problemer med huslejen. Og andre gør<br />

sig ekstra umage for at få betalt huslejen, fordi<br />

de ved, at ellers kommer vi <strong>og</strong> banker <strong>på</strong> <strong>der</strong>es<br />

dør, fortæller hun.<br />

Mistet grebet om økonomien<br />

Der er 683 lejemål i Askerød, <strong>og</strong> hver måned<br />

modtager Stine Juul Hartmann omkring 40<br />

rykkere <strong>på</strong> grund af huslejerestance. De folk,<br />

<strong>der</strong> ikke har betalt <strong>der</strong>es husleje, er typisk<br />

lavtlønnede, arbejdsløse <strong>og</strong> ufaglærte, <strong>og</strong><br />

mange er ramt af krise <strong>på</strong> grund af skilsmisse,<br />

misbrug eller psykisk sygdom.<br />

Det er hendes opgave at skabe kontakt til de<br />

lejere, <strong>der</strong> er kommet bagud med huslejen.<br />

- Jeg ringer, skriver eller banker <strong>på</strong> døren,<br />

<strong>og</strong> den største udfordring er at etablere en ordentlig<br />

kontakt. For de fleste har fuldstændig<br />

mistet grebet om <strong>der</strong>es økonomi. De skammer<br />

sig over det <strong>og</strong> har isoleret sig med <strong>der</strong>es problemer,<br />

siger hun.<br />

Dyre lån optræ<strong>der</strong> hos stort set alle de folk,<br />

som Stine Juul Hartmann forsøger at hjælpe.<br />

- Det virker absurd, men når man ikke har<br />

penge, begyn<strong>der</strong> mange at spille, drikke eller<br />

købe ufornuftige ting for at bryde det sure. Og<br />

<br />

90 procent af dem, jeg mø<strong>der</strong>, har dyre sms- <strong>og</strong><br />

GE Money Bank-lån med kæmperenter, som<br />

man kan få uden at stille n<strong>og</strong>en sikkerhed.<br />

Jeg har oplevet unge mænd, <strong>der</strong> skyldte mere<br />

end 350.000 kroner i højrentelån. Det giver<br />

kæmpestore ekstra udgifter, <strong>og</strong> det gør <strong>der</strong>es<br />

situation endnu mere håbløs.<br />

De meget udskældte lave kontanthjælpsydelser<br />

<strong>blev</strong> afskaffet i januar i år, men <strong>der</strong><br />

er andre problemer, som presser lejerne i dag,<br />

vur<strong>der</strong>er Stine Juul Hartmann.<br />

- De økonomiske problemer er ikke løst.<br />

Fjernelsen af fattigdomsydelserne har givet<br />

folk 1.000 kroner mere om måneden, men til<br />

gengæld er huslejen hos os lige steget, <strong>og</strong> det<br />

samme er arbejdsløsheden. Mange af dem,<br />

jeg taler med, er arbejdsløse. Jeg sen<strong>der</strong> dem<br />

vi<strong>der</strong>e til vores beskæftigelsesvejle<strong>der</strong>, som<br />

hjælper dem med at søge jobs. Men det er et<br />

strukturelt problem. Der mangler simpelthen<br />

helt almindelige jobs i Greve, for stort set alle<br />

herude er ufaglærte, siger hun.<br />

Stine Juul Hartmann er <strong>der</strong>imod ikke i tvivl<br />

om, at rådgivningsindsatsen bør fortsætte, hvis<br />

antallet af udsættelser forstsat skal nedbringes.<br />

- Det er vigtigt, at vi fortsætter med at<br />

opsøge <strong>og</strong> hjælpe folk med at omlægge <strong>der</strong>es<br />

økonomi, <strong>og</strong> det tilbud skal gælde i alle landets<br />

boligforeninger. Der er brug for mere samarbejde<br />

mellem boligselskaberne <strong>og</strong> kommunerne,<br />

så vi ved fælles hjælp kan sætte tidligt ind.<br />

Ikke mindst er <strong>der</strong> brug for flere jobs – folk<br />

herude bliver fyret <strong>på</strong> stribe uden udsigt til at<br />

få job, siger hun.<br />

Økonomisk selvkørende<br />

Også i Himmerland Boligforening i Aalborg,<br />

hvor <strong>der</strong> er 1053 lejemål, oplever de gode<br />

resultater med projekt Stop Udsættelser. Her<br />

er antallet af indberetninger til f<strong>og</strong>eden om<br />

udsættelser faldet fra 16 i 2010 til otte i 2011.<br />

Beboerkonsulent Margrethe Hjorth, <strong>der</strong> har<br />

været ansat <strong>på</strong> projektet siden oktober 2011,<br />

glæ<strong>der</strong> sig over resultatet.<br />

- Mit mål er at gøre folk selvkørende økonomisk<br />

<strong>og</strong> hjælpe dem med at få en budgetkonto<br />

i banken eller blive sat un<strong>der</strong> administration<br />

af kommunen, så husleje <strong>og</strong> el altid bliver<br />

trukket, før de får udbetalt eksempelvis <strong>der</strong>es<br />

kontanthjælp. Og det har lejerne været med <strong>på</strong><br />

i de fleste af de sager, jeg har været inde i.<br />

Margrethe Hjorth arbej<strong>der</strong> lidt som værterne<br />

i tv-pr<strong>og</strong>rammet ’Luksusfælden’ <strong>på</strong> TV 3. Her<br />

besøger man dybt forgældede familier <strong>og</strong> hjælper<br />

dem med at få forhandlet afdragsordninger<br />

<strong>på</strong> gælden <strong>og</strong> ikke mindst at få lagt et budget.<br />

- Jeg banker <strong>på</strong> døren, <strong>og</strong> hvis vedkommende<br />

er hjemme, kommer jeg i langt de fleste<br />

tilfælde ind <strong>og</strong> tager en snak om familiens<br />

økonomi <strong>og</strong> om, hvorfor de har huslejere-<br />

Færre lejere bliver sat <strong>på</strong> <strong>gaden</strong><br />

Gældsrådgivning <strong>og</strong> højere kontanthjælpsydelser har fået antallet af udsættelser til at falde<br />

Ifølge tal fra Domstolsstyrelsen er <strong>der</strong> sket et<br />

fald i tvangsudsættelser <strong>på</strong> næsten 18 procent<br />

i første halvdel af 2012 i forhold til tilsvarende<br />

periode i 2011. Det er første gang i ti år, at <strong>der</strong><br />

er et fald i antallet af lejere, <strong>der</strong> bliver sat <strong>på</strong><br />

<strong>gaden</strong>. Også i boligorganisationen KAB mel<strong>der</strong><br />

de om færre udsættelser. Jesper Nygaard,<br />

direktør i KAB, som har markeret sig stærkt i<br />

debatten for at nedbringe antallet af udsættelser,<br />

er begejstret over udviklingen.<br />

- Det er med stor glæde, at vi kan konstatere,<br />

at det er lykkedes at knække kurven.<br />

Det at blive sat <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> er ofte starten <strong>på</strong> en<br />

social nedtur med kæmpe menneskelige <strong>og</strong><br />

økonomiske omkostninger <strong>og</strong> efterfølgende<br />

hjemløshed for en stor del, siger han.<br />

Ifølge Jesper Nygaard er <strong>der</strong> to forklaringer<br />

<strong>på</strong> faldet.<br />

- Kontanthjælpsloftet <strong>blev</strong> fjernet i januar<br />

2012, <strong>og</strong> det har givet lidt mere økonomisk luft<br />

til dem, <strong>der</strong> havde mindst. Og så har de gældsrådgivninger,<br />

vi har lavet i en række boligforeninger<br />

rundt om i landet som led i projekt<br />

Stop Udsættelser, spillet en kolossal stor rolle.<br />

Bare i KAB har vi forhindret mindst 50 familier<br />

i at ryge ud, siger han <strong>og</strong> fortsætter:<br />

- Men antallet af udsættelser er stadig alt for<br />

højt. Samtidig har vi stigende arbejdsløshed,<br />

nye dagpengeregler, <strong>der</strong> vil ramme mange fra<br />

januar 2013, <strong>og</strong> <strong>der</strong>for er det vigtigt, at vi fortsætter<br />

med vores gældsrådgivning, så vi kan<br />

fortsætte den gode udvikling, siger han.|<br />

stance. Det viser sig ofte, at folk har brugt<br />

<strong>der</strong>es penge, inden huslejen er betalt. Så jeg<br />

forklarer jeg dem helt elementært, hvorfor det<br />

er vigtigere at betale husleje end vægtafgift<br />

<strong>på</strong> bilen eller afdraget <strong>på</strong> en ny sofa – at de<br />

simpelthen prioriterer forkert, siger hun.<br />

- Her er mange <strong>på</strong> dagpenge, <strong>og</strong> mange, <strong>der</strong><br />

søger <strong>og</strong> søger arbejde uden at få n<strong>og</strong>et, <strong>og</strong> jeg<br />

tør slet ikke tænke <strong>på</strong>, hvad <strong>der</strong> sker, når folk<br />

mister retten til dagpenge til januar. Akutpakken<br />

vil måske hjælpe n<strong>og</strong>le enkelte, men den<br />

løser slet ikke arbejdsløshedsproblemet, <strong>og</strong> jeg<br />

tror ikke, at ordningen vil få arbejdsgivere til<br />

at ansætte ledige, hvis de ikke er kvalificerede<br />

til jobbet. Derfor frygter jeg, at vi fremover vil<br />

se flere personer få problemer med at betale<br />

<strong>der</strong>es husleje.<br />

Bankerne er ligeglade<br />

Men <strong>og</strong>så bankerne udgør et problem, mener<br />

Margrethe Hjorth.<br />

- Mindst halvdelen af de mennesker, jeg<br />

har med at gøre, kan ikke få lov til at oprette<br />

en budgetkonto i <strong>der</strong>es bank. Jeg har mange<br />

gange været med en lejer i banken for at oprette<br />

en budgetkonto <strong>og</strong> hørt flere bankrådgivere<br />

sige, at det vil de ikke, for det er ikke en<br />

person, de kan tjene penge <strong>på</strong>. Det bety<strong>der</strong>, at<br />

folk selv skal have styr <strong>på</strong> de mange girokort,<br />

som vælter ind af døren, <strong>og</strong> det gør <strong>der</strong>es økonomi<br />

meget mere uoverskuelig.<br />

Margrete Hjorth har n<strong>og</strong>le konkrete bud <strong>på</strong>,<br />

hvad <strong>der</strong> skal til, hvis antallet af udsættelser<br />

skal holdes nede.<br />

- Jeg mener, at bankerne skal tage et større<br />

socialt ansvar. Og kommunerne bør være mere<br />

opmærksomme <strong>på</strong> at tilbyde folk at administrere<br />

betalingen af <strong>der</strong>es husleje, når de ryger<br />

<strong>på</strong> kontanthjælp. Men ikke mindst skal folk<br />

lære selv at tage et ansvar for <strong>der</strong>es situation,<br />

uanset om de er <strong>blev</strong>et skilt eller har andre<br />

problemer. De må ikke lade stå til. Det er <strong>der</strong>,<br />

vores rådgivning kan hjælpe.|<br />

Antal udsættelser:<br />

2002: 1.823<br />

2003: 2.334<br />

2004: 2.614<br />

2005: 2.841<br />

2006: 2.849<br />

2007: 3.377<br />

2008: 3.762<br />

2009: 3.912<br />

2010: 4.382<br />

2011: 4.405<br />

2012: Efter 1. halve år er <strong>der</strong><br />

registreret et fald <strong>på</strong> 18 procent<br />

Kilde: Domstolsstyrelsen<br />

8 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 9<br />

<br />

Det er Stine Juul Hartmanns opgave at skabe kontakt<br />

til de lejere, <strong>der</strong> er kommet bagud med huslejen,<br />

typisk lavtlønnede, arbejdsløse <strong>og</strong> ufaglærte.<br />

Mange er ramt af krise <strong>på</strong> grund af skilsmisse,<br />

misbrug eller psykisk sygdom.<br />

| udsat |


| udsat |<br />

Jeg er <strong>blev</strong>et tvunget til at få styr <strong>på</strong> min økonomi, <strong>og</strong> min familie har fået nye mulighe<strong>der</strong>, siger Maybritt<br />

Daugaard. Først bagefter er det gået op for hende, hvor tæt hun var <strong>på</strong> at blive sat <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> med sine døtre.<br />

Reddet <strong>på</strong> stregen<br />

Med hjælp fra beboerkonsulenten lykkedes det<br />

familien at blive boende<br />

Tekst <strong>og</strong> foto: Anna Klitgaard<br />

For præcis et halvt år siden bankede beboerkonsulent<br />

Margrethe Hjorth for første gang<br />

<strong>på</strong> døren hos Maybritt Daugaard i Aalborg<br />

Øst. Da var Maybritt bagud med huslejen,<br />

<strong>og</strong> et brev var ved at blive sendt af sted til<br />

advokaten om udsættelse. I dag er Maybritt<br />

<strong>på</strong> vej i virksomhedspraktik, har fået styr <strong>på</strong><br />

økonomien <strong>og</strong> kan igen drømme om en værdig<br />

fremtid.<br />

Det hele var ramlet for den 44-årige kvinde.<br />

Hun ville gerne være et forbillede for sine<br />

tre teenagerdøtre, tjene penge <strong>og</strong> have fast<br />

arbejde, men livet ville ikke som hun. I stedet<br />

for at blive færdig med uddannelsen som<br />

social- <strong>og</strong> sundhedsassistent var hun stoppet;<br />

i stedet for at have styr <strong>på</strong> økonomien var den<br />

et stort rod; <strong>og</strong> i stedet for at være et forbillede<br />

følte hun sig ude af stand til at være 'god<br />

nok'. En hård tid med samlivsproblemer <strong>og</strong> en<br />

depression havde sat en stopper for drømmene.<br />

Pludselig stod beboerkonsulent Margrethe<br />

Hjorth uden for døren <strong>og</strong> spurgte meget<br />

direkte, hvorfor Maybritt ikke havde betalt<br />

huslejen?<br />

Un<strong>der</strong> administration<br />

Alt det er seks måne<strong>der</strong> siden nu. I dag er<br />

Maybritt sat un<strong>der</strong> administration af kommunen,<br />

så husleje <strong>og</strong> el bliver betalt hver måned,<br />

hendes økonomi er gennemgået ned til mindste<br />

detalje sammen med Margrethe, <strong>og</strong> hun<br />

ved præcis, hvad hun har at gøre godt med. Og<br />

ikke mindst hvad <strong>der</strong> er hendes mål.<br />

Det t<strong>og</strong> to besøg fra Margrethe at nå til en<br />

erkendelse af, at Maybritt ikke kunne klare<br />

problemerne selv, <strong>og</strong> i dag forstår hun slet ikke,<br />

hvorfor nummer to besøg var nødvendigt.<br />

- Den første gang <strong>blev</strong> jeg meget flov. Jeg<br />

troede faktisk, huslejen var betalt, men jeg<br />

havde slet ikke n<strong>og</strong>et overblik. Anden gang fik<br />

Margrethe lov at komme ind. Der <strong>blev</strong> ringet<br />

til kommunen om at sætte mig un<strong>der</strong> administration<br />

med det samme, <strong>og</strong> jeg erkendte, at<br />

min økonomi var et stort kaos.<br />

Lige siden dengang i maj er <strong>der</strong> <strong>blev</strong>et<br />

ryddet op. Ikke blot i regningerne, men <strong>og</strong>så<br />

i Maybritts liv. Hun er kommet ud af depressionen<br />

<strong>og</strong> af med medicinen, har fået styr <strong>på</strong><br />

haven <strong>og</strong> huset <strong>og</strong> er begyndt at stille krav til<br />

døtrene om at tænke <strong>på</strong> at tage en uddannelse.<br />

En stor omvæltning<br />

I dag er <strong>der</strong> <strong>der</strong>for ryddeligt i det hyggelige<br />

køkken <strong>på</strong> Ravnkildevej i Aalborg Øst. Der er<br />

lun kaffe <strong>på</strong> kanden, <strong>og</strong> hjemmet emmer af fred<br />

<strong>og</strong> ro. Pigerne ny<strong>der</strong> en fridag, <strong>og</strong> selv bruger<br />

Maybritt dagen <strong>på</strong> at få styr <strong>på</strong> de sidste ting,<br />

inden hun skal starte i virksomhedspraktik<br />

<strong>på</strong> et plejehjem. Det er <strong>på</strong> mandag, <strong>og</strong> hun er<br />

spændt <strong>på</strong> kollegerne, beboerne <strong>og</strong> arbejdet,<br />

men <strong>og</strong>så utrolig glad for at få et job igen.<br />

- Jeg har altid klaret mig selv, så da jeg<br />

sprang fra uddannelsen i november sidste år,<br />

var det hårdt for mig at acceptere, at jeg skulle<br />

<strong>på</strong> kontanthjælp. Det <strong>blev</strong> svært at se <strong>på</strong> mig<br />

selv i spejlet. Men jeg var røget ud af a-kassen,<br />

så <strong>der</strong> var ikke andre mulighe<strong>der</strong> for at klare<br />

dagen <strong>og</strong> vejen. I dag ser jeg d<strong>og</strong> frem til at<br />

blive klar til at begynde uddannelsen til sosuassistent<br />

igen – <strong>og</strong> med tiden få et godt job.<br />

<strong>Hus</strong>leje <strong>og</strong> el kommer først<br />

Indtil da er <strong>der</strong> d<strong>og</strong> stadig n<strong>og</strong>le få ting, <strong>der</strong><br />

skal falde <strong>på</strong> plads. For Maybritt skal finde ud<br />

af, hvornår hun er klar til at starte <strong>på</strong> skole<br />

igen, <strong>og</strong> om hun kan få en billigere lejlighed<br />

end det rækkehus, familien bor i nu. Margrethe<br />

kommer stadig forbi indimellem, lytter <strong>og</strong><br />

giver gode råd.<br />

- Uden hjælpen tilbage i maj tør jeg slet<br />

ikke at tænke <strong>på</strong>, hvor vi ville have været i<br />

dag. Den hjælp, jeg har fået, har givet mig mod<br />

<strong>på</strong> at starte min uddannelse igen. Jeg er <strong>blev</strong>et<br />

tvunget til at få styr <strong>på</strong> min økonomi, <strong>og</strong> min<br />

familie har fået nye mulighe<strong>der</strong>. Det har været<br />

et sejt træk, som jeg ikke havde kunnet tage<br />

alene. Derfor er det vigtigt, at <strong>der</strong> er folk som<br />

Margrethe ansat til at fange folk, før de fal<strong>der</strong><br />

helt igennem. Jeg har faktisk aldrig vidst, hvor<br />

tæt <strong>på</strong> udsættelse jeg var dengang, men i dag<br />

vil husleje <strong>og</strong> el altid være det første, <strong>der</strong> skal<br />

betales, siger hun. |<br />

STOP UDSÆTTELSER<br />

Der er afsat 12 millioner kroner i satspuljeaftalen<br />

til projekt Stop Udsættelser, <strong>der</strong> går frem til 2015.<br />

Projektet omfatter B0-VEST, Boligforening Himmerland,<br />

Boligkontoret Danmark <strong>og</strong> KAB.<br />

<strong>Hus</strong>lejetilskud til truede lejere <strong>på</strong> finansloven.<br />

Læs mere <strong>på</strong> side 15.<br />

AFgRunDen<br />

TRUER<br />

Med et liv som kunstner kan forfatter Lone Hørslev indimellem<br />

godt blive grebet af en umådelig stor angst for, at hun ikke<br />

kan betale sin husleje <strong>og</strong> vil blive sat <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. I hendes seneste<br />

digtsamling er hjemløse <strong>og</strong> <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> massivt til stede. For de<br />

repræsenterer for Lone Hørslev det ultimative forfald, som hun<br />

anser som det mo<strong>der</strong>ne menneskes allerstørste angst, samtidig<br />

med, at vi er besnæret af de hjemløses frihed.<br />

Jeg køber <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> af en mand, <strong>der</strong> står uden for min lokale Kvickly, <strong>og</strong> han er <strong>og</strong>så med i b<strong>og</strong>en, siger<br />

Lone Hørslev. Foto: Thomas A./ C&K Forlag.<br />

Af Birgitte Ellemann Höegh<br />

Lone Hørslev skriver digte <strong>og</strong> romaner. Det<br />

har hun gjort siden 2001. Når det gæl<strong>der</strong> digtene,<br />

som hun kal<strong>der</strong> for ’tilstandsrapporter’,<br />

er det med et indhold, <strong>der</strong> læner sig tæt op ad<br />

hendes egen person – mens hendes romaner<br />

bevæger sig længere <strong>væk</strong> fra hendes egen<br />

navle. Tonen er i reglen kantet, sjov <strong>og</strong> rå, hun<br />

skriver ud fra en realistisk hverdagsramme,<br />

men bringer hele tiden absurde bille<strong>der</strong> ind,<br />

som giver begivenhe<strong>der</strong> <strong>og</strong> persongalleri unik<br />

karakter – <strong>og</strong> så handler det hele i bund <strong>og</strong><br />

grund om mennesker, <strong>der</strong> står i et vakuum<br />

mellem en enorm trang til frihed <strong>og</strong> tryghed i<br />

ét <strong>og</strong> samme åndedrag. For fire år siden forlod<br />

Lone Hørslev selv sit trygge liv med mand <strong>og</strong><br />

en forfatterbolig <strong>på</strong> Fanø. Hun er i dag bosat<br />

i Valby med sine tvillinger <strong>på</strong> otte år, som<br />

hun deler med sin eksmand, <strong>der</strong> bor ovre <strong>på</strong><br />

den anden side af <strong>gaden</strong>. Hun er kommet op i<br />

ligaen som en af landets mest anerkendte forfattere<br />

med en række anmel<strong>der</strong>roste romaner<br />

<strong>og</strong> digtsamlinger bag sig.<br />

Man kan altid genkende Lone Hørslev <strong>på</strong><br />

hendes karakteristiske udseende med det sorte<br />

hår, den hvide hud, de isblå øjne, <strong>der</strong> er formet<br />

som små skarpe sprækker, <strong>og</strong> så den rødmalede<br />

mund <strong>og</strong> de sorte gevandter. Sådan ser hun<br />

<strong>og</strong>så ud den dag, <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> mø<strong>der</strong> hende. For<br />

hun er nu udkommet med en ny digtsamling,<br />

’La’os’, <strong>der</strong> handler om ulykkelig kærlighed,<br />

om at skabe et hjem <strong>og</strong> om verden, <strong>der</strong> truer<br />

lige uden for hendes dør.<br />

Når man går i gang med at læse hendes<br />

samling, dukker <strong>der</strong> allerede i anden linje en<br />

hjemløs op. Og således fortsætter det slag i<br />

slag gennem hendes digte med referencer til<br />

hjemløse <strong>og</strong> <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> – til hjemløse, <strong>der</strong> ligger<br />

<strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i et rod af aviser <strong>og</strong> tæpper, hjemløse,<br />

<strong>der</strong> dør af druk <strong>og</strong> hjemløse, <strong>der</strong> tigger i t<strong>og</strong>ene<br />

<strong>og</strong> ligner n<strong>og</strong>et, <strong>der</strong> er løgn. Længere henne i<br />

digtsamlingen er <strong>der</strong> ligefrem et helt kapitel<br />

med overskriften ’Det er n<strong>og</strong>et, han har læst i<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>’. Derfor har vi inviteret forfatteren<br />

med det dramatiske udseende indenfor for at<br />

finde ud af, hvorfor de hjemløse er så massivt<br />

til stede i hendes seneste værk.<br />

At skabe et hjem<br />

- Jeg tror, det fyl<strong>der</strong> meget, fordi b<strong>og</strong>en er<br />

<strong>blev</strong>et til i en periode, hvor jeg selv har skabt<br />

et hjem, <strong>og</strong> jeg <strong>der</strong>for har gået <strong>og</strong> tænkt meget<br />

over, hvad det egentlig vil sige at skabe et<br />

hjem, <strong>og</strong> hvorfor det er vigtigt for os med de<br />

rammer. Jeg tænkte meget over det, mens jeg<br />

gik <strong>og</strong> hængte ting op <strong>på</strong> væggene – ting, <strong>der</strong><br />

skulle hænge lige <strong>og</strong> etablerede den her orden<br />

– at <strong>der</strong> inde i hver en boligejer <strong>og</strong>så er en<br />

potentiel hjemløs. For det her med at skabe et<br />

hjem er jo utroligt konstrueret. Det er n<strong>og</strong>et, vi<br />

skal lægge mange kræfter i.<br />

Det er ikke n<strong>og</strong>et, <strong>der</strong> kommer af sig selv <strong>og</strong><br />

er naturligt, det er n<strong>og</strong>et, man skal anstrenge<br />

sig for. Du skal have overskud til at gøre rent <br />

10 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 11<br />

| udsat |


| ny b<strong>og</strong> |<br />

<strong>og</strong> gøre dig selv ren. Det naturlige er forfaldet.<br />

Døden er <strong>på</strong> en måde mere naturlig end livet.<br />

Livet koster så mange anstrengelser. Der er jo<br />

ikke n<strong>og</strong>en, <strong>der</strong> vil bo i et forfaldent hus. En<br />

ejendomsmægler er <strong>på</strong> røven, hvis det står <strong>og</strong><br />

hænger i hængslerne. Men hvorfor vil man ikke<br />

bo i et forfaldent hus? Det tror jeg er, fordi det<br />

min<strong>der</strong> om døden. Og det personlige forfald går<br />

jo hurtigt. Det er ikke ret lang tid, man ikke<br />

skal gå i bad, før man begyn<strong>der</strong> at lugte.<br />

- Jeg tror, de hjemløse min<strong>der</strong> os om det.<br />

Hvis <strong>der</strong> kommer en person hen imod os, som<br />

ikke har vasket sig længe <strong>og</strong> tydeligvis har<br />

givet op, så vil de fleste mennesker føle det<br />

ubehageligt, fordi vi ser vores egen død i det.<br />

Og fordi jeg har det arbejde, jeg har, med<br />

en ustabil indkomst, kan jeg indimellem godt<br />

blive grebet af en utrolig stor angst for ikke at<br />

kunne betale mine regninger, <strong>og</strong> når jeg bliver<br />

alt for nervøs, så ser jeg mig selv blive sat <strong>på</strong><br />

<strong>gaden</strong> som en reel trussel. At alt det, jeg har<br />

fået til at fungere, vil blive taget fra mig, hvis<br />

jeg ikke kan finde ud af at betale mine regninger.<br />

Derudover er en del af mit daglige liv,<br />

at jeg går forbi en <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger. Jeg køber<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> af en mand, <strong>der</strong> står uden for min lokale<br />

Kvickly, <strong>og</strong> han er <strong>og</strong>så med i b<strong>og</strong>en. Og så<br />

læser jeg om de her mennesker, som ikke kan<br />

have et hjem. N<strong>og</strong>le fravælger det jo, fordi de<br />

føler sig indespærret <strong>og</strong> ikke kan fungere i den<br />

orden – <strong>og</strong> det kom som en kontrast i forhold<br />

til mit eget projekt med at etablere et hjem.<br />

Stort indtryk<br />

Man kan i din digtsamling blandt andet læse om Ib,<br />

som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har fulgt et halvt år <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, hvor<br />

du nærmest citerer direkte fra en af føljetonerne i<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Hvorfor har du taget Ib med?<br />

-Fordi det interview gjorde meget stort indtryk<br />

<strong>på</strong> mig. Når jeg siger, at <strong>der</strong> er en hjemløs<br />

i os alle sammen, er det, fordi de fleste af os<br />

ken<strong>der</strong> følelsen af at have lyst til at slippe<br />

kontrollen <strong>og</strong> give os hen til forfaldet. Og<br />

samtidig var det et hjerteskærende interview,<br />

for han fortæller det hele. Alt det dér med, at<br />

han hoster <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le gange kaster op, før han<br />

går i gang med at drikke den første øl, <strong>og</strong> om<br />

når han kommer hjem om aftenen <strong>og</strong> skal have<br />

n<strong>og</strong>le timer til at gå, før han kan sove, <strong>og</strong> skal<br />

huske at stille en øl <strong>på</strong> bordet igen. Jeg tror,<br />

at alle mine bøger har det omdrejningspunkt,<br />

at man både søger <strong>og</strong> længes efter tryghed <strong>og</strong><br />

gerne vil bygge en tilværelse op med ro, stabilitet<br />

<strong>og</strong> regelmæssighed, men mine personer<br />

længes <strong>og</strong>så efter at bryde de trygge rammer.<br />

I min sidste roman, ’Sorg <strong>og</strong> camping’, er min<br />

hovedperson fanget i det liv, hun selv har sat<br />

op, <strong>og</strong> samtidig ved hun, at hun ikke er glad i<br />

det <strong>og</strong> har det som en hamster, <strong>der</strong> løber rundt<br />

i et hjul <strong>og</strong> ved ikke, hvordan hun skal bryde<br />

det. På en eller anden måde er de hjemløse<br />

<strong>og</strong>så n<strong>og</strong>le, <strong>der</strong> har brudt med den tryghed.<br />

Men det repræsenterer <strong>og</strong>så forfaldet.<br />

Er forfaldet besnærende eller angstfuldt?<br />

- Når man ser en hjemløs, er det jo opløs-<br />

ning <strong>og</strong> forfald, man ser. Sådan er det jo ikke<br />

med dem alle sammen, for ham, <strong>der</strong> står foran<br />

Kvickly i Valby, er ikke i synlig opløsning –<br />

han er simpelthen så glad. Jeg tænker nok meget<br />

<strong>på</strong> dem, <strong>der</strong> går <strong>og</strong> tigger i S-t<strong>og</strong>ene. N<strong>og</strong>et,<br />

<strong>der</strong> kendetegner <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgere, er jo, at de<br />

altid er vildt venlige <strong>og</strong> imødekommende – de<br />

har vel fundet ud af, at det sælger flere aviser<br />

... <strong>og</strong> en anden ting er, at jeg synes, det er et<br />

rigtig godt blad. Jeg kan godt lide at læse det.<br />

Jeg kan godt lide portrætterne af de nye <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>-sælgere <strong>og</strong> de fotos, hvor man kan se alle<br />

de ting, de har med sig rundt <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.<br />

Hvorfor kan du godt lide det?<br />

'Det snavs, jeg har raget til<br />

mig <strong>der</strong>ude i verden. Verden!<br />

Som er et sted fyldt med<br />

smerte <strong>og</strong> bakterier. Der kravler<br />

ind un<strong>der</strong> neglene <strong>og</strong> ind i<br />

din navle <strong>og</strong> ind i dine ører <strong>og</strong><br />

ind i din mund for at minde dig<br />

om, hvor tæt <strong>på</strong> dit sammenbrud,<br />

din død, du altid er'<br />

la’os, C&K Forlag<br />

- Fordi de bliver mennesker, <strong>og</strong> fordi det<br />

handler om, hvad det er, <strong>der</strong> gør, at man har<br />

sluppet kontrollen. Der bliver beskrevet, hvad<br />

det er i menneskers liv, <strong>der</strong> gør, at man kommer<br />

<strong>der</strong>ud, hvor man vælger uorden frem for orden.<br />

Men hvad er det, <strong>der</strong> gør, at du har grebet<br />

fat i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Det kunne jo lige så godt være<br />

litteratur, du henviste til – Hamsun eller andre af<br />

de store romanforfattere har jo <strong>og</strong>så beskrevet<br />

opløsning <strong>og</strong> forfald?<br />

-Jeg skriver meget med udgangspunkt i<br />

det, <strong>der</strong> er synligt i mit eget liv. Og jeg synes,<br />

at de hjemløse <strong>og</strong> de fattige er meget synlige i<br />

gadebilledet.<br />

I det hele taget pirker du til de sociale forhold,<br />

til ungdomsarbejdsløshed, krisen i Grækenland,<br />

samtidig med at du skriver om det nære – det at<br />

trænge til at gå ud <strong>og</strong> drikke gin, svare <strong>på</strong> dine<br />

børns umiddelbare spørgsmål <strong>og</strong> sætte en reol op.<br />

Hvorfor dette krydsningsfelt?<br />

-Det giver mig ondt i maven, når jeg tæn<strong>der</strong><br />

for radioen <strong>og</strong> får nyhe<strong>der</strong> om, hvor dårligt<br />

det går med økonomien i Grækenland, <strong>og</strong> nu<br />

er <strong>der</strong> <strong>og</strong>så en mand i Italien, <strong>der</strong> har sat ild til<br />

sig selv foran parlamentet i desperation over at<br />

have mistet sit job. Alle de ting vælter ind i mit<br />

liv gennem radio <strong>og</strong> aviser <strong>og</strong> truer mig. Situationen<br />

i Grækenland er jo som en blækklat, <strong>der</strong><br />

vil vokse, <strong>og</strong> når <strong>og</strong>så mig <strong>på</strong> et tidspunkt. Og<br />

da jeg først var begyndt at tænke <strong>på</strong> opløsning<br />

<strong>og</strong> forfald, så ser man det alle ste<strong>der</strong>.<br />

- Så ser man de hjemløse, den globale<br />

opvarmning <strong>og</strong> isen, <strong>der</strong> smelter. Et af de<br />

eneste ste<strong>der</strong>, man kan gøre n<strong>og</strong>et ved den her<br />

opløsning <strong>og</strong> angst for uorden, er i sit eget lille<br />

hjem. Man kan sørge for, at sofapu<strong>der</strong>ne står<br />

pænt, at <strong>der</strong> er rent <strong>på</strong> toilettet, for så får man<br />

en følelse af, at man hol<strong>der</strong> døden <strong>på</strong> afstand<br />

… <strong>og</strong> så kan du give en mønt til en hjemløs.<br />

Så det er helt fra de dér mikrouniverser til de<br />

store magtstrukturer, som man ikke kan gøre<br />

n<strong>og</strong>et ved, <strong>og</strong> som stadig er <strong>der</strong>.<br />

Rastløs <strong>og</strong> rodløs<br />

Hvorfor skulle du etablere et nyt hjem?<br />

-Fordi jeg flyttede fra en kæreste <strong>og</strong> skulle<br />

skabe mit eget hjem igen. Det har jeg skullet<br />

før, <strong>og</strong> det gik op for mig, at jeg havde flyttet<br />

24 gange, siden jeg flyttede fra mine forældre.<br />

Én ting er, at man river sig selv op <strong>på</strong> den<br />

måde <strong>og</strong> bliver rastløs <strong>og</strong> rodløs, men en anden<br />

ting er at udsætte sine børn for det … så nu<br />

har jeg tænkt, at jeg gerne vil give mine børn<br />

n<strong>og</strong>et ro. Det er første gang, jeg har prøvet at<br />

eje n<strong>og</strong>et. Jeg er gået ned i banken <strong>og</strong> har lånt<br />

penge til at købe en andelslejlighed, <strong>og</strong> det<br />

gør mentalt en stor forskel. Nu er det min. Jeg<br />

har altid været sådan en proletar <strong>og</strong> har ikke<br />

ejet andet end mine børn. Jeg ved virkelig<br />

ikke, hvorfor jeg er flyttet 24 gange i mit liv.<br />

Jeg synes jo, det er omstændighe<strong>der</strong>ne <strong>og</strong> ting<br />

udefra, <strong>der</strong> har gjort det, men jeg har jo gjort<br />

det frivilligt. En rastløshed – helt sikkert! Og<br />

den, synes jeg, det kunne være fedt at slippe<br />

for. Men jeg har denne gang gjort mere ud af<br />

at flytte ind, end jeg n<strong>og</strong>en sinde har gjort før<br />

– det håber jeg bety<strong>der</strong> n<strong>og</strong>et. |<br />

Mere om Lone Hørslev<br />

38-årige Lone Hørslev kommer oprindeligt<br />

fra Holstebro <strong>og</strong> har siden gået<br />

<strong>på</strong> Forfatterskolen. Hun debuterede i<br />

2001 med digtsamlingen ’TAK’ <strong>og</strong> har<br />

i alt udgivet fem digtsamlinger <strong>og</strong> tre<br />

romaner. Hun lever i dag af at skrive<br />

selv, holde foredrag <strong>og</strong> un<strong>der</strong>viser<br />

indimellem <strong>på</strong> forfatterkurser <strong>og</strong> højskoler<br />

<strong>og</strong> håber <strong>på</strong> nye legater. Derudover<br />

er hun sangskriver <strong>og</strong> synger i<br />

duoen Mouritz/Hørslev, som har <strong>der</strong>es<br />

tredje album <strong>på</strong> trapperne. ’La’os’ er<br />

udkommet <strong>på</strong> C & K Forlag.<br />

en tand mindre<br />

til socialt udsatte<br />

endelig kom de socialt udsatte <strong>på</strong> finansloven. Penge til tæn<strong>der</strong><br />

<strong>og</strong> hjemløsestrategi, men stadig mindre at gøre godt med i 2013<br />

Af Peter An<strong>der</strong>sen<br />

Trods en særlig socialpakke bliver <strong>der</strong> umiddelbart<br />

mindre at gøre godt med for de socialt<br />

udsatte i 2013 sammenlignet med tidligere år,<br />

fordi satspuljen er historisk lille. Den største<br />

værdi af den samlede finanslov skal ses med<br />

kikkert, mener partier <strong>på</strong> begge<br />

si<strong>der</strong> af regeringen.<br />

Billigere tandlægebesøg, hvis<br />

man er <strong>på</strong> kontanthjælp, færre lejere,<br />

<strong>der</strong> sættes ud af boligen, <strong>og</strong> afsæt<br />

til en permanent hjemløsestrategi.<br />

Men <strong>og</strong>så færre penge i puljen<br />

til de frivillige organisationer.<br />

Sådan kan man – med lidt hård<br />

hånd – sammenfatte resultatet, efter<br />

<strong>der</strong> nu er indgået forlig om både<br />

satspuljen <strong>og</strong> finansloven for 2013.<br />

Set fra de socialt udsattes synsvinkel.<br />

De to aftaler rummer meget<br />

mere, men det er de nævnte elementer,<br />

<strong>der</strong> fremhæves af både<br />

politikere <strong>og</strong> af Rådet for Socialt<br />

Udsatte. Rådets formand, Jann<br />

Sjursen, kal<strong>der</strong> det et lyspunkt, at<br />

aftalen om finansloven indehol<strong>der</strong><br />

en særlig socialpakke, som vil koste<br />

statskassen 1,1 milliar<strong>der</strong> kroner<br />

over de næste fire år.<br />

Historisk lille satspulje<br />

- Men det var <strong>og</strong>så nødvendigt,<br />

fordi satspuljen er historisk lille. Og<br />

selvom vi lægger satspuljen <strong>og</strong> socialpakken<br />

sammen, er vi stadig ikke<br />

<strong>på</strong> niveau med tidligere, siger han.<br />

Det vil de frivillige organisationer<br />

komme til at mærke, når de til<br />

januar skal søge om midler til <strong>der</strong>es<br />

projekter fra satspuljen. Der er afsat<br />

154 millioner kroner over de næste<br />

fire år. Det er ti millioner kroner<br />

mindre om året i fire år.<br />

Alligevel er Jann Sjursen overvejende<br />

positiv. Han fremhæver<br />

især, at kommunerne får mulighed<br />

for at betale huslejen for folk, <strong>der</strong><br />

er i fare for at blive sat ud, <strong>og</strong> at de fattigste<br />

danskere vil få et ekstra tilskud til at få ordnet<br />

tæn<strong>der</strong>ne.<br />

- Tandsundheden spiller meget væsentligt<br />

ind for socialt udsatte borgere. Vi ved fra<br />

un<strong>der</strong>søgelser, at tandlægebesøg <strong>og</strong> receptpligtig<br />

medicin er n<strong>og</strong>et af det første, <strong>der</strong> bliver<br />

| finanslov |<br />

fravalgt. Så det er ikke kun et spørgsmål om,<br />

at socialt udsatte har svært ved at tage sig<br />

sammen. Det handler reelt <strong>og</strong>så om økonomisk<br />

nød, siger han.<br />

Kun lige begyndt<br />

<strong>Sat</strong>spuljen er en aftale mellem alle<br />

partier i Folketinget, <strong>på</strong> nær Enhedslisten.<br />

Finanslovsforliget <strong>og</strong> <strong>der</strong>med<br />

socialpakken er omvendt en aftale<br />

mellem de tre regeringspartier <strong>og</strong><br />

netop Enhedslisten. Venstres socialordfører,<br />

Eyvind Vesselbo, mener<br />

ikke, det samlede resultat er godt<br />

nok, <strong>og</strong> han sky<strong>der</strong> især <strong>på</strong> forliget<br />

om socialpakken, som hans parti<br />

altså ikke er med i.<br />

- Det er helt fint, at man kan få<br />

hjælp til at ordne tæn<strong>der</strong>, men det<br />

bliver man jo ikke mindre hjemløs,<br />

mindre psykisk syg eller mindre<br />

narkoman af. Desuden er <strong>der</strong> en del<br />

mennesker, som får glæde af tilskuddet,<br />

selv om de ikke tilhører gruppen<br />

af socialt udsatte. Dermed er <strong>der</strong><br />

ikke tale om en kompensation for, at<br />

satspuljen er så lille. Jeg synes, prioriteringen<br />

er forkert, siger han.<br />

Aftalen om tandsundhed sluger<br />

over to tredjedele af de 1,1 milliar<strong>der</strong><br />

kroner i socialpakken. Men Enhedslistens<br />

socialordfører, Finn Sørensen,<br />

forsvarer beslutningen.<br />

- Det er en aftale, vi har presset<br />

<strong>på</strong> for at få igennem. Den fyl<strong>der</strong> så<br />

meget, fordi tandlæger er så hamrende<br />

dyre, <strong>og</strong> så skal man altså ikke<br />

un<strong>der</strong>vur<strong>der</strong>e værdien af at have<br />

ordentlige tæn<strong>der</strong>. Det har n<strong>og</strong>et at<br />

gøre med, hvordan du optager mad,<br />

hvordan du ser ud, hvordan dit selvværd<br />

er, siger Finn Sørensen.<br />

Han er d<strong>og</strong> helt <strong>på</strong> det rene med,<br />

at <strong>der</strong> samlet set slet ikke er afsat<br />

penge nok til forbedringer for de<br />

socialt udsatte.<br />

- Vi glæ<strong>der</strong> os over de ting, vi har<br />

bidraget med, men vi skal vi<strong>der</strong>e ad<br />

12 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 13


| finanslov | | finanslov |<br />

samme spor. Regeringen mener, at<br />

fattigdommen mere eller mindre er<br />

afskaffet sammen med fattigdomsydelserne,<br />

men jeg mener kun, vi lige<br />

er begyndt, siger Finn Sørensen.<br />

Forebyggende<br />

En ting er <strong>der</strong> enighed om: at den<br />

fulde værdi af den samlede finanslov<br />

– inklusive satspuljen – først vil<br />

kunne ses om n<strong>og</strong>le år. Til næste år<br />

udløber den hjemløsestrategi, som<br />

<strong>blev</strong> iværksat i 2009. Regeringen har<br />

hidtil afvist, at <strong>der</strong> kommer en ny,<br />

men er nu gået med til at bruge ti millioner<br />

kroner <strong>på</strong> at evaluere indsatsen<br />

<strong>og</strong> <strong>der</strong>med bane vejen for en mere permanent<br />

plan, mener Eyvind Vesselbo.<br />

- Der er ganske vist tale om ubrugte<br />

midler fra den nuværende pulje,<br />

men vi måtte kæmpe ganske hårdt for<br />

at få det med. Det lykkedes <strong>og</strong>så at få<br />

flyttet 50 millioner kroner til puljen<br />

til de frivillige organisationer. Og det<br />

er den vej, vi skal forfølge. At flere af<br />

midlerne i satspuljen kommer ud at<br />

arbejde i stedet for at gå til bureaukrati<br />

<strong>og</strong> nye medarbej<strong>der</strong>e i ministerierne,<br />

siger han.<br />

Ifølge Finn Sørensen har det i høj<br />

grad handlet om at forebygge, at flere<br />

mennesker en<strong>der</strong> i gruppen af socialt<br />

udsatte.<br />

- Aftalen om tandsundhed er i høj<br />

grad forebyggende. Det samme gæl<strong>der</strong><br />

aftalen om, at kommunerne kan betale<br />

husleje for folk, <strong>der</strong> er truet af udsætning.<br />

Her kan vi med en forholdsvis<br />

beskeden investering forhindre, at<br />

de bliver sat <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. Det handler jo<br />

både om at hjælpe de fattige <strong>og</strong> om at<br />

forhindre, at folk en<strong>der</strong> i fattigdom,<br />

siger han.|<br />

Foto: Colourbox.<br />

De allermest udsatte hjemløse kan <strong>og</strong>så fremover<br />

få ly for natten i Kirkens Korshærs<br />

Natcafé <strong>på</strong> Stengade <strong>på</strong> Nørrebro i København.<br />

Dansk Folkeparti havde ellers nedlagt veto<br />

mod at støtte stedet med midler fra satspuljen,<br />

fordi <strong>der</strong> overnatter udenlandske hjemløse.<br />

Men regeringen <strong>og</strong> Enhedslisten har i forbindelse<br />

med finanslovsforhandlingerne sat Dansk<br />

Folkeparti udenfor indflydelse ved at bevilge<br />

penge til driften af Natcaféen de kommende to<br />

år. Det drejer sig om 7,4 millioner kroner.<br />

Sådan se finansloven ud fra en social udsats synsvinkel. Den største håndrækning bliver hjælpen<br />

til en plads i tandlægestolen.<br />

NATcAFéEN I STENGADE OVERLEVER<br />

Dansk Folkepartis forsøg <strong>på</strong> at hindre statsstøtte mislykkedes<br />

Chefen for Kirkens Korshær, Helle Christiansen,<br />

er glad for, at <strong>og</strong>så de allermest udsatte i<br />

samfundet er <strong>blev</strong>et tilgodeset i finansloven.<br />

- Det er en god dag for det danske samfund<br />

<strong>og</strong> et anstændighedens mærke, at vi <strong>og</strong>så tilgodeser<br />

de allermest udsatte, som ophol<strong>der</strong> sig i<br />

Danmark, i vores finanslov.<br />

uanset hvilken baggrund man har, så skal vi<br />

kunne yde den nødtørftige hjælp, siger Helle<br />

Christiansen <strong>og</strong> fortsætter.<br />

- For Kirkens Korshærs arbejde i Natcaféen<br />

<strong>og</strong> øvrige varmestuer er det afgørende vigtigt, at<br />

vi kan have en åben dør for alle <strong>og</strong> tilbyde basal<br />

overlevelseshjælp.<br />

le<strong>der</strong> af Natcaféen Hanne Merete Pe<strong>der</strong>sen,<br />

er lettet over, at døren til Natcaféen stadig kan<br />

være åben efter årsskiftet.<br />

- Vi har her til morgen informeret vores<br />

brugere om den gode nyhed, <strong>og</strong> det var tydeligt,<br />

at de er meget lettede over situationen. Det er<br />

vi som personale <strong>og</strong>så. Det var ikke sjovt at vide,<br />

at vi var i færd med at lukke døren for n<strong>og</strong>le<br />

af de allermest udsatte i vores samfund, siger<br />

Hanne Merete Pe<strong>der</strong>sen.|<br />

En model for fremtiden<br />

Også i de kommende år vil det blive nødvendigt at supplere satspuljen med bevillinger<br />

direkte <strong>på</strong> finansloven, fordi <strong>der</strong> er udsigt til små lønstigninger<br />

Der kommer nye 'socialpakker' <strong>på</strong> finansloven<br />

i årene, <strong>der</strong> kommer. Det forudser socialordførerne<br />

fra både Venstre <strong>og</strong> Enhedslisten.<br />

Årsagen er den enkle, at <strong>der</strong> er udsigt til små<br />

lønstigninger <strong>på</strong> arbejdsmarkedet. Og da satspuljen<br />

er direkte afhængig af lønudviklingen, vil <strong>der</strong><br />

være behov for et supplement, mener formanden<br />

for Rådet for Socialt udsatte, Jann Sjursen.<br />

- Alt andet vil være useriøst, fordi vi ellers vil få<br />

en socialpolitik, som hopper <strong>og</strong> springer i takt<br />

Her bruges n<strong>og</strong>le af pengene<br />

Social- <strong>og</strong> integrationsministeriets del af<br />

satspuljen udgør 727 millioner kroner, mens<br />

<strong>der</strong> er afsat godt 1,1 milliar<strong>der</strong> kroner til socialpakken<br />

– begge aftaler løber fire år. i alt er <strong>der</strong> altså<br />

godt 1,8 milliar<strong>der</strong> kroner til en særlig indsats <strong>på</strong><br />

det sociale område. To initiativer sluger imidlertid<br />

mere end halvdelen af pengene: Tilskuddet<br />

til tandlægebesøg <strong>og</strong> en særlig indsats over for<br />

udsatte børn <strong>og</strong> unge – herun<strong>der</strong> den såkaldte<br />

overgrebspakke, som <strong>blev</strong> vedtaget tidligere i år.<br />

Tilskud til tandlægeregningen: 720 millioner<br />

kroner<br />

Kontanthjælpsmodtagere un<strong>der</strong> 25 år får betalt<br />

alle tandlægeudgifter ud over 600 kroner pr. år.<br />

Ældre kontanthjælpsmodtagere får dækket 65<br />

procent af de udgifter, <strong>der</strong> overstiger 800 kroner.<br />

Bevillingen er permanent <strong>og</strong> koster altså 180 millioner<br />

kroner årligt.<br />

Udsatte børn <strong>og</strong> unge: 358 millioner kroner<br />

De fleste af pengene, 268 millioner kroner, er<br />

afsat til efteruddannelse af socialrådgivere som<br />

led i overgrebspakken.<br />

Børnetilskud til enlige: 225 millioner kroner<br />

Det særlige børnetilskud til eneforsørgere genindføres<br />

<strong>og</strong> gæl<strong>der</strong> nu <strong>og</strong>så eneadoptanter – d<strong>og</strong><br />

først fra 2014. Bevillingen er permanent <strong>og</strong> ventes<br />

<strong>på</strong> sigt at koste 200 millioner kroner årligt.<br />

Udsatte voksne: 51 millioner kroner<br />

Der er blandt andet afsat 13 millioner til en<br />

strategi for grønlæn<strong>der</strong>e, 20 millioner kroner til<br />

væreste<strong>der</strong>ne <strong>og</strong> tre millioner kroner til en nødovernatningspulje<br />

den kommende vinter.<br />

<strong>Hus</strong>lejetilskud til truede lejere: 28 millioner<br />

kroner<br />

Der er tale om en permanent årlig bevilling <strong>på</strong> syv<br />

millioner kroner. Kommunerne kan blandt andet<br />

med konjunkturerne. Vi vil miste kontinuiteten i<br />

indsatsen, <strong>og</strong> det vil jo være spild af ressourcer,<br />

siger han.<br />

Enhedslistens Finn Sørensen kal<strong>der</strong> det nødvendigt<br />

at afsætte flere penge <strong>på</strong> finansloven til det<br />

sociale område i de kommende år.<br />

- Det er nødvendigt at afsætte penge både til de<br />

udsatte grupper <strong>og</strong> til at forebygge fattigdom.<br />

Og det bliver en stor kamp. Vi fik afskaffet fattigdomsydelserne,<br />

men vi vil vi<strong>der</strong>e af den vej, <strong>og</strong><br />

yde tilskud til huslejen, un<strong>der</strong> forudsætning af, at<br />

lejeren går med til en administrationsaftale.<br />

Natcafeen <strong>på</strong> Nørrebro: syv millioner kroner<br />

Natcafeen får forlænget levetid, i første omgang<br />

i 2013 <strong>og</strong> 2014.<br />

Flygtninge <strong>og</strong> indvandrere: 132 millioner<br />

kroner<br />

Pengene bruges blandt andet <strong>på</strong> at sikre flygtningefamilier<br />

en børnecheck, styrke integrationen,<br />

<strong>og</strong> <strong>på</strong> at hjælpe ofre for trafficking. |<br />

det koster mange penge at afskaffe ydelser, det<br />

ved vi, siger han.<br />

Venstres Eyvind Vesselbo håber <strong>og</strong>så, at det<br />

bliver en fremtidig model, selvom hans parti ikke<br />

er med i aftalen om socialpakken.<br />

- Nu ved vi ikke præcist, hvor meget <strong>der</strong> vil være<br />

i satspuljen de kommende år, men det vil helt<br />

sikkert blive mindre end tidligere, <strong>og</strong> det vil ikke<br />

være nok, hvis vi vil hjælpe de socialt udsatte,<br />

siger han. |<br />

KOMPASSET – independent guidance for homeless migrants<br />

Vil du være med til at starte et stykke<br />

pionerarbejde?<br />

Den 7. januar 2013 åbner Kompasset - rådgivning for hjemløse migranter uden registrering i Danmark.<br />

Bliv frivillig <strong>og</strong> du vil komme til at gøre en væsentlig forskel for n<strong>og</strong>le af de mest udsatte mennesker.<br />

Vi har brug for frivillige til forskellige opgaver:<br />

• Social/juridisk rådgivning af brugerne samt tolkning<br />

• Hjælp ved PC’en <strong>og</strong> med at forstå officielle dokumenter.<br />

• Omsorg / snak / hygge / følgeskab / bisid<strong>der</strong>funktion<br />

Du indgår alt efter dine evner <strong>og</strong> lyst. Uanset hvad, vil du blive godt klædt <strong>på</strong> til opgaven. Du skal kunne<br />

tage mindst 1 rådgivningsvagt hver 14. dag á 3 eller 4 timer: man/onsdag kl. 10-14 eller tors. kl. 17–20.<br />

KOM TIL INFORMATIONSMØDE I KOMPASSET<br />

den 6. december 2012 kl. 17-18 <strong>på</strong> Worsaaesvej 15 kld. 1972 Fre<strong>der</strong>iksberg C<br />

Kontakt: projektle<strong>der</strong> Susannah L. Søn<strong>der</strong>lund tlf. 23 35 62 81, mail susannah@kirkenskorshaer.dk.<br />

14 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 15


| PROJEKT GADESOVER |<br />

Samfundet <strong>og</strong><br />

de hjemløse i<br />

fremtiden<br />

Hjemløsestrategien kom ikke til at betyde færre<br />

hjemløse. Fot<strong>og</strong>raf claus Sjödin har været ude<br />

med Projekt gadesover en aften i Aarhus. Det er<br />

et af de projekter, <strong>der</strong> har hjulpet mange, men<br />

som slutter nu. Projektet var en del af strategien.<br />

På disse si<strong>der</strong> sætter <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> spillet om<br />

finanslov, satspulje <strong>og</strong> socialreform i perspektiv.<br />

Succesprojekt for<br />

gadesovere lukker<br />

Aarhus Kommune har haft stor succes med Projekt Gadesover. Ved udgangen af året bliver<br />

projektet imidlertid nedlagt. Det er en katastrofe, mener både brugere <strong>og</strong> socialarbej<strong>der</strong>e<br />

af Helle Horskjær Hansen<br />

foto: claus Sjödin<br />

370. Så mange hjemløse har været en del af<br />

Projekt Gadesover siden projektet begyndte<br />

for to et halvt år siden. Projekt Gadesover, er<br />

et projekt un<strong>der</strong> regeringens hjemløsestrategi<br />

<strong>og</strong> henven<strong>der</strong> sig primært til mennesker, <strong>der</strong><br />

sover <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. Men efter nytår er fremtiden<br />

uvis for de mange hjemløse i Aarhus.<br />

- Vores sidste arbejdsdag er 31.12.12. På<br />

grund af nedskæringer er projektet ikke <strong>blev</strong>et<br />

forlænget, fortæller Dorthe Hansen, <strong>der</strong> er<br />

sygeplejerske i Projekt Gadesover.<br />

Sammen med tre kollegaer tager hun <strong>på</strong> skift<br />

ud fra klokken15.30 til 23.00 i hverdagene, <strong>og</strong><br />

opsøger de hjemløse <strong>på</strong> ga<strong>der</strong>, parker, offentlige<br />

toiletter <strong>og</strong> skove. Og <strong>der</strong> er brug for hjælpen.<br />

Foragter kommunen<br />

- Problemet med hjemløse i Aarhus er omfattende.<br />

Mens projektet har kørt har vi især set,<br />

at <strong>der</strong> er dukket flere helt unge hjemløse <strong>på</strong> 17<br />

til 22 år op, fortæller Dorthe Hansen.<br />

Projekt Gadesover y<strong>der</strong> blandt andet sår-<br />

pleje, uddeler rent værktøj til misbrugere <strong>og</strong><br />

vejle<strong>der</strong> <strong>og</strong> støtter socialt udsatte.<br />

Dorthe Hansen frygter, at de hjemløse nu<br />

bliver ladt i stikken. Mange af de hjemløse,<br />

<strong>der</strong> har været en del af Projekt Gadesover, vil<br />

nemlig ikke selv opsøge hjælp.<br />

- Mange af vores brugere foragter det offentlige<br />

system. Og selvom vi er fra kommunen,<br />

ser de os ikke som sådan. Vi opsøger dem,<br />

<strong>der</strong> af forskellige årsager afviser eller ikke er i<br />

stand til at benytte tilbud i det etablerede sociale<br />

<strong>og</strong> behandlingsmæssige system, fortæller<br />

Dorthe Hansen.<br />

Det er oftest mennesker, <strong>der</strong> er hjemløse,<br />

har en sindslidelse, et stof- eller alkoholmisbrug,<br />

<strong>og</strong> som ikke selv formår at søge<br />

hjælp.<br />

- Jeg tør ikke forestille mig, hvordan det<br />

bliver uden Projekt Gadesover. Vi hører så tit<br />

fra folk, vi har hjulpet, at de kun har os. De<br />

føler ikke, at <strong>der</strong> er andre, <strong>der</strong> vil hjælpe dem,<br />

siger Dorthe Hansen.<br />

Stafylokokker <strong>og</strong> sår<br />

En af dem er Kevin Petersen. Han er 33 år<br />

alkoholiker <strong>og</strong> li<strong>der</strong> af angst. Siden han var 15<br />

år, har han været hjemløs. Sovet <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, i<br />

parker eller hos venner.<br />

- Det er n<strong>og</strong>et lort. Det er er mega fucking<br />

ne<strong>der</strong>en, at Projekt Gadesover lukker, siger han.<br />

Sammen med en bunke venner hol<strong>der</strong> han<br />

til i Mølleparken i Aarhus, <strong>og</strong> han har ofte haft<br />

kontakt til medarbej<strong>der</strong>ne i projektet.<br />

- Siden jeg var 15 år, har jeg spurgt kommunen<br />

efter hjælp, men jeg er aldrig <strong>blev</strong>et hørt.<br />

De eneste, <strong>der</strong> er n<strong>og</strong>et værd i Aarhus 'ga<strong>der</strong>'<br />

er Projekt Gadesover. Dem har vi virkelig meget<br />

brug for, fortæller han.<br />

Dorthe Hansen <strong>og</strong> hendes kollegaer har<br />

blandt andet behandlet Kevin Petersens stafylokokker<br />

<strong>på</strong> armen <strong>og</strong> lappet ham sammen, når<br />

han har slået sig 'halvt fordærvet,' som han<br />

siger.<br />

- Jeg li<strong>der</strong> af klaustrofobi <strong>og</strong> har angst, <strong>og</strong><br />

jeg vil aldrig selv tage <strong>på</strong> skadestuen. Dorthe<br />

har taget med mig, når det har været nødvendigt,<br />

<strong>og</strong> det har betydet alt. Jeg er sikker <strong>på</strong>, at<br />

jeg havde mistet min arm, hvis de ikke havde<br />

været <strong>der</strong>, fortæller han.|<br />

16 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 17


| PROJEKT GADESOVER |<br />

Om Projekt<br />

Gadesover:<br />

Projektet er en del af det opsøgende<br />

team i Aarhus Kommune <strong>og</strong> dækker hele<br />

kommunen. Projekt Gadesover hol<strong>der</strong><br />

til i Aarhus Midtby. Det udspringer af<br />

regeringens strategi om at nedbringe –<strong>og</strong><br />

<strong>på</strong> længere sigt – afskaffe hjemløsheden<br />

i Danmark. Aarhus Kommune er én ud af<br />

otte kommuner, <strong>der</strong> har sat målrettede<br />

indsatser i værk. Der er fire personer ansat<br />

i Projekt Gadesover; en socialrådgiver<br />

<strong>og</strong> tre sygeplejersker.<br />

Om Hjemløsestrategien<br />

Regeringen har som et led i satspuljeaftalen<br />

for 2008-2012 afsat 500 millioner<br />

kroner over fire år til at gennemføre en<br />

strategi, <strong>der</strong> målrettet skulle nedbringe –<br />

<strong>og</strong> <strong>på</strong> længere sigt afskaffe – hjemløshed<br />

i Danmark. Det er ikke lykkedes. i Aarhus<br />

Kommune udgjorde den samlede finansiering<br />

af hjemløseplanen 91 millioner<br />

kroner. De 86 millioner kroner var støtte<br />

fra satspuljen, resten skulle kommunen<br />

finansiere.<br />

N<strong>og</strong>le af projekterne, både i Aarhus<br />

<strong>og</strong> andre ste<strong>der</strong> i landet, er forlænget<br />

til 2013. Der er med satspuljeaftalen for<br />

2013 afsat 10 millioner kroner til at evaluere<br />

bistanden <strong>og</strong> forhåbentligt bane vejen<br />

for en mere permanent plan.<br />

Hjemløsestrategien indehol<strong>der</strong> fire<br />

målsætninger:<br />

- ingen borgere skal leve et liv <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.<br />

- unge bør som udgangspunkt ikke<br />

opholde sig <strong>på</strong> forsorgshjem, men<br />

tilbydes andre løsninger efter serviceloven<br />

eller almenboligloven.<br />

- Ophold <strong>på</strong> forsorgshjem eller herberg<br />

bør ikke vare mere end tre-fire måne<strong>der</strong><br />

for borgere, <strong>der</strong> er parate til at<br />

flytte i egen bolig med den fornødne<br />

støtte.<br />

- løsladelse fra fængsel <strong>og</strong> udskrivning<br />

fra sygehus eller behandlingstilbud bør<br />

forudsætte, at <strong>der</strong> er en konkret løsning<br />

<strong>på</strong> boligsituationen. |<br />

Ringe forståelse<br />

for hjemløse<br />

Tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte,<br />

Preben Brandt, har udgivet sin selvbi<strong>og</strong>rafi<br />

Af Birgitte Rørdam<br />

Opgaven er at<br />

sørge for, at<br />

samfundet er<br />

rummeligt nok<br />

til alle, siger<br />

Preben Brandt.<br />

Preben Brandt har arbejdet med hjemløse i 30<br />

år <strong>og</strong> er kendt som en skarp kritiker af indsatsen<br />

<strong>på</strong> området. I dag er den tidligere formand<br />

for regeringens Rådet for Socialt Udsatte stadig<br />

formand for projekt UDENFOR. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har<br />

spurgt ham om hjemløses situation i dag.<br />

Hvad er det største problem, når du ser <strong>på</strong> indsatsen<br />

over for hjemløse i dag?<br />

Rigtig mange i hjælpesystemet <strong>og</strong> blandt beslutningstagerne<br />

forstår ikke hjemløshedens baggrund.<br />

Man ser ikke <strong>på</strong> den enkeltes samlede<br />

situation, men ser det mere som en krise i hans<br />

liv, n<strong>og</strong>et, som kunne ske for alle. Men hjemløshed<br />

er resultatet af et langt livs begivenhe<strong>der</strong>,<br />

<strong>der</strong> tilsammen øger risikoen for, at en enkeltstående<br />

begivenhed, som en skilsmisse eller<br />

fyring, kan føre til hjemløshed. Vi kan ikke<br />

hjælpe alle tilbage til et almindeligt liv, men vi<br />

kan sørge for, at samfundet er rummeligt nok<br />

til alle, <strong>og</strong> at <strong>der</strong> er hjælpeforanstaltninger, som<br />

sikrer disse mennesker det bedst mulige liv.<br />

Vi har flere unge hjemløse end n<strong>og</strong>ensinde før –<br />

hvad skal vi gøre for at løse det problem?<br />

Unge, som har svært ved at klare sig, ryger<br />

nemmere ud i dag, fordi <strong>der</strong> stilles større<br />

krav – <strong>der</strong> er ikke plads til de unge, som ikke<br />

er effektive. Un<strong>der</strong>søgelser viser, at unge, <strong>der</strong><br />

bliver mødt af bare én, <strong>der</strong> hol<strong>der</strong> af dem, har<br />

væsentlig bedre chancer for at få en ordentlig<br />

tilværelse. Så i stedet for målrettede strategier,<br />

<strong>der</strong> er lavet, fordi kommunerne bliver målt<br />

<strong>på</strong> hurtige resultater, skal vi forstå, at <strong>der</strong>es<br />

problemer ikke løses med en praktikplads. Det<br />

skal være herberger til de unge, men samtidig<br />

har de brug for en langvarig <strong>og</strong> tålmodig indsats<br />

– for eksempel af en mentor, <strong>der</strong> kan lidt<br />

mere end at være professionel.<br />

Opmærksomheden <strong>på</strong> hjemløseområdet har været<br />

stor de seneste år – hvorfor er situationen for de<br />

hjemløse så ikke <strong>blev</strong>et bedre?<br />

Det er den for så vidt <strong>og</strong>så. N<strong>og</strong>le grupper, for<br />

eksempel de psykisk syge, har fået det bedre<br />

i kraft af botilbud – men så er hele gruppen af<br />

indvandrere kommet til. De fyl<strong>der</strong> godt op <strong>på</strong><br />

herbergerne, <strong>og</strong> de vol<strong>der</strong> problemer, fordi vi<br />

ikke forstår dem <strong>og</strong> <strong>der</strong>es psykiske problemer.<br />

Senest er <strong>der</strong> de hjemløse migranter, som bor <strong>på</strong><br />

<strong>gaden</strong>, <strong>og</strong> som ikke har ret til lægehjælp. Så <strong>der</strong><br />

kommer hele tiden nye problemer, som overskygger,<br />

at andre problemer er <strong>blev</strong>et mindre.<br />

Hvad skal <strong>der</strong> til for at bedre vilkårene for hjemløse?<br />

Jeg tror <strong>på</strong> 'Housing first', som går ud <strong>på</strong>, at<br />

man skal have et sted at bo koblet med anden<br />

nødvendig støtte. Men det kræver, at vi får<br />

flere billigere boliger <strong>og</strong> flere skæve boliger. Og<br />

at hjælpeforanstaltninger som støtte-kontaktpersoner<br />

er til rådighed for den enkelte.<br />

Hvad bekymrer dig mest, når du tænker fem år<br />

frem i forhold til hjemløse?<br />

Det er de ulighedsproblemer, som et åbent<br />

Europa medfører. Vi har i de senere år oplevet<br />

en stor tilgang af mennesker fra Østeuropa,<br />

<strong>der</strong> kommer hertil, fordi vi har mere velstand,<br />

<strong>og</strong> det vil i de kommende år blive meget mere<br />

omfattende. Og nok er det et EU-problem, men<br />

det er <strong>og</strong>så et nationalt problem, som staten <strong>og</strong><br />

kommunerne bør gå sammen om at løse. Det<br />

kan godt være, at disse migranter ikke skal<br />

have kontanthjælp, men vi skal kunne give<br />

dem basale ting som mad, husly <strong>og</strong> lægehjælp.|<br />

Preben Brandts selvbi<strong>og</strong>rafi 'Udenfor – erindringer<br />

fra et liv <strong>på</strong> kanten' er udgivet <strong>på</strong> Kristelig Dagblads<br />

Forlag, pris 249 kroner.<br />

18 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 19<br />

Foto: Simon Klein Knudsen<br />

for Kristeligt Dagblads Forlag.


REFORMEN, <strong>der</strong> <strong>blev</strong> <strong>væk</strong><br />

Socialministeren taler om socialreform, men nøjes med ’nålestik’<br />

Af Peter An<strong>der</strong>sen<br />

Socialminister Karen Hækkerup har iværksat<br />

en ottepunktsplan, hun selv betegner som en<br />

socialreform. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har talt med tre mennesker,<br />

som <strong>på</strong> hver <strong>der</strong>es måde arbej<strong>der</strong> med<br />

gruppen af socialt udsatte. De mener alle, at<br />

ministerens pakke indehol<strong>der</strong> gode initiativer<br />

– men en reform er det ikke.<br />

En ny socialreform, <strong>der</strong> skal sikre en bedre<br />

sammenhæng mellem en tidlig <strong>og</strong> forebyggende<br />

indsats, brugerindflydelse, kvalitet, faglighed <strong>og</strong><br />

de overordnede økonomiske rammer.<br />

Sådan ly<strong>der</strong> målsætningen i det regeringsgrundlag,<br />

som i efteråret 2011 <strong>blev</strong> forhandlet<br />

<strong>på</strong> plads <strong>på</strong> et hotel <strong>på</strong> Amager. Og socialminister<br />

Karen Hækkerup har nu – via ugebrevet<br />

Mandag Morgen – lanceret en plan, hun selv<br />

betegner som en socialreform. Otte initiativer,<br />

som er oplistet i kort form her ved siden af, <strong>og</strong><br />

som skal gennemføres skridt for skridt.<br />

Men hvis man spørger n<strong>og</strong>le af de mennesker,<br />

som i årevis har arbejdet med gruppen af<br />

socialt udsatte, er det ikke et oplæg til en socialreform.<br />

I hvert fald ikke den reform, de mener,<br />

er nødvendig. Og slet ikke en reform som<br />

den, en gruppe af socialt udsatte selv efterlyste<br />

i rapporten 'Jeg drømmer om, at min journal<br />

<strong>blev</strong> brændt', <strong>der</strong> <strong>blev</strong> udsendt tidligere i år.<br />

- En reform kræver for mig at se, at man<br />

laver n<strong>og</strong>et grundlæggende om. Det, socialministeren<br />

lægger op til, er n<strong>og</strong>le nålestik, som<br />

hver især kan være fine nok, men en reform<br />

er det ikke, ly<strong>der</strong> det således fra Bettina Post,<br />

som var formand for Dansk Socialrådgiverforening,<br />

indtil formandsvalget den 10. november.<br />

Ud af siloerne<br />

Socialrådgiverne har selv leveret et bud, hvor<br />

man prøver at sætte ord <strong>på</strong> løfterne i regeringsgrundlaget<br />

om sammenhæng, brugerindflydelse<br />

<strong>og</strong> kvalitet. Et bud <strong>på</strong> en reform,<br />

hvor den kommunale silotænkning afløses<br />

af et helhedssyn, som tager udgangspunkt i<br />

den enkelte borgers situation. Hvor det ikke<br />

længere vil være muligt for en familie at møde<br />

syv eller ti forskellige sagsbehandlere <strong>på</strong> vejen<br />

gennem systemet.<br />

- I dag gør alle det, de skal. I bedste mening,<br />

men den ene hånd ved ikke, hvad den<br />

anden gør. Hvis en alkoholiker får besked <strong>på</strong><br />

at møde op <strong>på</strong> jobcentret klokken 10, kan han<br />

måske holde sig ædru, <strong>og</strong> så opdager man først<br />

problemet, når det er for sent. Derfor vil vi<br />

åbne for en bred rehabilitering, fordi mange af<br />

de borgere, det handler om, har sammensatte<br />

problemer, siger Bettina Post.<br />

Ifølge hende har socialpolitikken de sidste<br />

10-15 år udviklet sig, så <strong>der</strong> er kommet et alt<br />

for enøjet fokus <strong>på</strong> at få folk i beskæftigelse.<br />

Og her er hun <strong>på</strong> linje med Ask Svejstrup, som<br />

er sekretariatsle<strong>der</strong> i de hjemløses organisation,<br />

SAND.<br />

Reformen er aflyst<br />

Som han ser det, er socialreformen aflyst.<br />

- En reform burde først <strong>og</strong> fremmest gøre op<br />

med hele tankegangen om, at det er beskæftigelsen,<br />

<strong>der</strong> driver socialpolitikken. Så man i<br />

stedet kunne tage udgangspunkt i de ressourcer,<br />

den enkelte har <strong>og</strong> ofte ikke har. Så <strong>der</strong><br />

bliver tale om en helhedsløsning, hvor det at få<br />

beskæftigelse blot bliver en del af det samlede<br />

billede, siger han.<br />

Ask Svejstrup un<strong>der</strong>streger, at <strong>der</strong> selvfølgelig<br />

skal stilles krav.<br />

- Men man kan ikke stille krav til folk om,<br />

at de skal få sig et arbejde, når de ikke er i<br />

stand til at passe det. Det får man ikke nødvendigvis<br />

et bedre resultat <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le bedre<br />

mennesker ud af. Men hvis man sørger for,<br />

at den enkelte kommer til at fungere bedre,<br />

tror jeg <strong>og</strong>så, man kan få folk til at tage større<br />

ansvar, så de måske kan komme til at yde en<br />

indsats, siger han.<br />

Ny socialkommission<br />

Den nuværende socialpolitik er blandt andet<br />

et resultat af arbejdet i den seneste socialkommission,<br />

som kom med sin rapport i 1993. Men<br />

siden har verden ændret sig fundamentalt – <strong>og</strong><br />

Socialpolitisk Forening opfordrer socialministeren<br />

til at nedsætte en ny en af slagsen.<br />

- Man kan bare tage udviklingen i antallet<br />

af hjemløse <strong>og</strong> ikke mindst udenlandske hjemløse,<br />

som kommer til Danmark. En kommission<br />

Tidligere ministre kræver ny socialkommission<br />

Seks tidligere socialministre forlanger socialpolitikken ligestillet med andre politikområ<strong>der</strong><br />

Seks tidligere socialministre opfordrer nu<br />

socialminister Karen Hækkerup (S) til at nedsætte<br />

en socialkommission, <strong>der</strong> kan se <strong>på</strong> den danske<br />

socialpolitik i et helhedsorienteret <strong>og</strong> langsigtet<br />

perspektiv.<br />

De seks tidligere socialministre repræsenterer<br />

stort set hele det politiske spektrum. Bent Rold<br />

An<strong>der</strong>sen (S), Karen Jespersen (S <strong>og</strong> V), Mimi<br />

Jakobsen (CD), Palle Simonsen (K), Yvonne Herløv<br />

An<strong>der</strong>sen (CD) <strong>og</strong> Aase Olesen (K) kommer sammen<br />

med formanden for Socialpolitisk Forening,<br />

Robert Olsen, med opfordringen til Karen Hækkerup<br />

i et debatindlæg, <strong>der</strong> er bragt i dagbladet Politiken.<br />

De syv forfattere til debatindlægget skriver,<br />

at udfordringerne er til at få øje <strong>på</strong>. De fremhæver<br />

følgende udfordringer:<br />

Udfordringer<br />

- En globaliseret verden med en øget gruppe af<br />

mennesker, <strong>der</strong> levet i Danmark uden mulighed<br />

for at få hjælp i det offentlige hjælpesystem.<br />

- En økonomisk krise i den vestlige verden, <strong>der</strong><br />

allerede nu har lagt socialpolitikken i flere europæiske<br />

lande i ruiner.<br />

- Et voksende bureaukrati i den offentlige service,<br />

hvor socialrådgiverne mister overblikket<br />

over lovgivning, bekendtgørelser <strong>og</strong> retningslinjer,<br />

<strong>og</strong> borgerne samtidig mister troen <strong>på</strong><br />

systemet.<br />

De er enige om, at socialpolitikken gennem en<br />

årrække har været erstattet af beskæftigelsespolitikken,<br />

<strong>og</strong> at socialpolitikken bør være <strong>på</strong> højde med<br />

den økonomiske udvikling <strong>og</strong> virke forebyggende.<br />

Mere fremtrædende<br />

’Det er <strong>der</strong>for vigtigt, at socialpolitikken igen<br />

ligestilles med øvrige politikområ<strong>der</strong>. indsatser<br />

omkring sociale problemer skal <strong>der</strong>for være præget<br />

skal flyve op <strong>og</strong> se socialpolitikken i helikopterperspektiv<br />

i stedet for, som <strong>der</strong> er lagt op<br />

til nu, blot at gå ind <strong>og</strong> ændre i lovgivningen<br />

<strong>på</strong> enkelte punkter. Det er vigtigt, at socialpolitikken<br />

er bredt fun<strong>der</strong>et, både i Folketinget<br />

<strong>og</strong> befolkningen, sige formanden for Socialpolitisk<br />

Forening, Robert Olsen, som til daglig<br />

forstan<strong>der</strong> <strong>på</strong> Kofoeds Skole.<br />

af forebyggelse, helhedssyn <strong>og</strong> sammenhæng,<br />

som inddrager de berørte <strong>og</strong> <strong>der</strong>es egne vur<strong>der</strong>inger<br />

<strong>og</strong> ideer. Socialpolitikken skal igen være mere<br />

fremtrædende i det politiske rum,’ hed<strong>der</strong> det i<br />

debatindlægget.<br />

’Beskæftigelse er ikke det eneste svar <strong>på</strong><br />

komplekse sociale problemstillinger, men når beskæftigelsespolitik<br />

er aktuelt for udsatte grupper,<br />

bør <strong>og</strong>så denne politik revi<strong>der</strong>es <strong>og</strong> nytænkes med<br />

udgangspunkt i en socialpolitik. Socialpolitikken<br />

bliver nødt til at genvinde n<strong>og</strong>et af den grundlæggende<br />

betydning, <strong>der</strong> ligger i ordet social, <strong>og</strong> som<br />

er andet <strong>og</strong> mere end en social sektor. Socialpolitik<br />

er ikke kun fordelings- eller servicepolitik.´<br />

De seks forhenværende socialministre <strong>og</strong> Robert<br />

Olsen skriver endvi<strong>der</strong>e: ’Der er behov for at<br />

etablere indsatser, som medfører, at man inklu<strong>der</strong>er<br />

mennesker som værdige samfundsborgere<br />

uanset økonomisk nytteværdi,’ skriver de.|<br />

20 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 21


| socialreformen |<br />

Medlemmerne af Socialpolitisk Forening<br />

har givet <strong>der</strong>es bud <strong>på</strong> en socialreform, som i<br />

sammenskrevet form er sendt til socialministeren.<br />

Ord som helhedssyn, sammenhæng <strong>og</strong><br />

solidaritet går igen, <strong>og</strong> Robert Olsen ser heller<br />

ikke oplægget fra Karen Hækkerup som en<br />

reform.<br />

- De otte punkter er hver især relevante at<br />

diskutere, men jeg har svært ved at se det som<br />

en samlet reform, som prøver at se socialpolitikken<br />

fra en ny dimension. Jeg håber selvfølgelig,<br />

at ministeren vil lytte til de input, hun<br />

har fået, <strong>og</strong> at hun <strong>og</strong>så vil være med til at<br />

prøve at se tingene mere i en helhed, siger han.<br />

Spareøvelse<br />

Karen Hækkerup lægger ikke skjul <strong>på</strong>, at det<br />

<strong>og</strong>så handler om at få mere effekt ud af de i<br />

alt 80 milliar<strong>der</strong> kroner, <strong>der</strong> hvert år bruges<br />

<strong>på</strong> det sociale område. Der skal med andre<br />

ord spares penge, men det udelukker ikke en<br />

grundlæggende reform, mener hverken Robert<br />

Olsen, Bettina Post eller Ask Svejstrup. De<br />

mener tværtimod, at <strong>der</strong> kan spares ressourcer<br />

<strong>og</strong> penge, hvis man tager udgangspunkt i den<br />

enkeltes behov <strong>og</strong> samtidig slapper lidt af med<br />

kontrolforanstaltningerne.<br />

- Bare tag situationen, hvor folk ikke kommer<br />

til et møde, de er indkaldt til. Så sanktionerer<br />

man dem, uden man har fået fat i dem,<br />

stopper kontanthjælpen ganske enkelt. Men<br />

de skal jo have n<strong>og</strong>le penge, <strong>og</strong> inden kontant-<br />

Foto: Claus Bjørn larsen/Socialministeriet.<br />

<strong>Socialreformen</strong> er en løbende proces<br />

Svar fra Karen Hækkerup, som vil gennemgå hele det sociale område<br />

For meget socialt arbejde har karakter af<br />

brandslukning, erken<strong>der</strong> Karen Hækkerup.<br />

Af Poul Struve Nielsen<br />

Socialminister Karen Hækkerup vil ikke<br />

komme med en ’big bang-reform.’ <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har<br />

bedt hende forholde sig til socialreformen <strong>og</strong><br />

indlægget fra hendes forgængere.<br />

Vil du følge <strong>der</strong>es råd <strong>og</strong> nedsætte en ny<br />

socialkommission ?<br />

- Kommission eller reform – for mig at se<br />

er det mere et spørgsmål om, hvilket navn vi<br />

hjælpen er reaktiveret, er <strong>der</strong> brugt en mængde<br />

ressourcer, som i stedet kunne være brugt<br />

<strong>på</strong> at få fat i folk, snakke med dem <strong>og</strong> få løst<br />

problemet <strong>på</strong> den måde, siger Ask Svejstrup.<br />

Umiddelbart er <strong>der</strong> ikke tegn <strong>på</strong>, at socialministeren<br />

har tænkt sig at slække <strong>på</strong> kontrol<br />

<strong>og</strong> bureaukrati. Selvom Dansk Socialrådgiverforenings<br />

medlemmer bruger cirka halvdelen<br />

af arbejdstiden <strong>på</strong> administration <strong>og</strong> un<strong>der</strong> en<br />

femtedel af tiden <strong>på</strong> at snakke med de mennesker,<br />

det hele handler om.<br />

- Vi må bort fra det rigide fokus <strong>på</strong>, at beskæftigelse<br />

nødvendigvis skal være det næste<br />

mål. Man kan ikke centralt fra bestemme,<br />

hvad <strong>der</strong> er bedst for det enkelte menneske.<br />

Vi er nødt til at møde folk, hvor de er, siger<br />

Bettina Post.<br />

Karen Hækkerups otte initiativer<br />

1. Overgrebspakken. Skal sikre, at færre børn<br />

<strong>og</strong> unge udsættes for vold <strong>og</strong> seksuelt misbrug<br />

<strong>og</strong> <strong>der</strong>med <strong>og</strong>så forebygge, at de en<strong>der</strong><br />

som socialt udsatte. Der er indgået forlig <strong>og</strong><br />

afsat 268 millioner kroner over fire år via<br />

satspuljen.<br />

2. Skærpet tilsyn med opholdsste<strong>der</strong>. Samtlige<br />

partier i Folketinget har indgået en aftale,<br />

som blandt andet bety<strong>der</strong>, at kontrollen med<br />

opholdsste<strong>der</strong> for både børn <strong>og</strong> voksne flyttes<br />

fra kommunerne til fem nye socialtilsyn.<br />

3. Større inddragelse af frivillige i det sociale<br />

arbejde. Målet er både at udnytte det frivil-<br />

giver arbejdet med at udvikle socialpolitikken.<br />

Og jeg er allerede er i fuld gang med netop det<br />

arbejde, som her foreslås, svarer socialminister<br />

Karen Hækkerup.<br />

- Det er en proces, jeg satte i gang, da<br />

jeg tiltrådte, <strong>og</strong> den fortsætter. Der er masser<br />

at tage fat <strong>på</strong> – <strong>og</strong>så de emner, skribenterne<br />

nævner. <strong>Socialreformen</strong> er ikke en big bangreform,<br />

hvor vi præsenterer 100 nye tiltag, <strong>der</strong><br />

skal ændre verden <strong>på</strong> én dag. Det er en løbende<br />

proces, hvor vi ven<strong>der</strong> alle sten <strong>og</strong> gennemgår<br />

det sociale område bid for bid. Og vi gør det<br />

sammen med alle gode kræfter <strong>på</strong> det enkelte<br />

område.<br />

- Vi har løbende holdt dial<strong>og</strong>mø<strong>der</strong>, <strong>og</strong> vi<br />

vil blive ved med at inddrage dem, <strong>der</strong> ved<br />

mest – både fra forskning <strong>og</strong> fra praksis. Og vi<br />

har allerede taget vigtige skridt <strong>på</strong> en række<br />

områ<strong>der</strong> med blandt andet tilsynsreformen,<br />

overgrebspakken <strong>og</strong> jeg har for nylig præsenteret<br />

mit bud <strong>på</strong> stofmisbrugspakke, fortsætter<br />

Karen Hækkerup.<br />

i brevet skriver de seks tidligere ministre <strong>og</strong><br />

Robert Olsen, at ’Socialpolitikken bliver nødt<br />

til at genvinde n<strong>og</strong>et af den grundlæggende<br />

betydning, <strong>der</strong> ligger i ordet social, <strong>og</strong> som er<br />

lige Danmarks potentiale bedre <strong>og</strong> spare<br />

penge i kommunekasserne. Grænserne er<br />

ikke fastlagt – Socialministeriet arbej<strong>der</strong> <strong>på</strong><br />

et udspil.<br />

4. Opgør med almene velfærdsydelser. Det er<br />

vedtaget at skære i børnechecken til forældre<br />

med høje indkomster. Og Karen Hækkerup<br />

vil gerne vi<strong>der</strong>e ad den vej – hvornår <strong>og</strong><br />

hvordan er d<strong>og</strong> helt uklart endnu.<br />

5. Opgør med de tusind blomster. Der skal<br />

kun bevilges penge til sociale projekter,<br />

hvis metoden er gennemprøvet <strong>og</strong> har vist<br />

en effekt. Ligesom man ikke betaler for<br />

sygdomsbehandling, hvis virkningen ikke<br />

er dokumenteret.<br />

6. En ældrepakke. Den skal sørge for, at flere<br />

ældre bliver selvhjulpne – blandt andet ved<br />

at udnytte ny teknol<strong>og</strong>i – <strong>og</strong> bidrager til<br />

samfundet. Enten ved at blive <strong>på</strong> arbejdsmarkedet<br />

eller som frivillige.<br />

7. Forstærket kamp mod ungdomskriminalitet.<br />

Der skal sættes tidligere ind over for kriminalitet<br />

i udsatte boligområ<strong>der</strong>, både via nye<br />

sociale pr<strong>og</strong>rammer <strong>og</strong> sanktioner over for<br />

de børn <strong>og</strong> unge, som er i fare for at ende i<br />

kriminalitet.<br />

8. Færre døde narkomaner. Behandlingen<br />

skal forbedres, blandt andet ved at følge<br />

bedre op efter afvænning. Og indsatsen skal<br />

målrettes, så unge hashbrugere eksempelvis<br />

ikke sættes sammen med belastede narkomaner.|<br />

Kilde: Mandag Morgen<br />

andet <strong>og</strong> mere end en social sektor. Socialpolitik<br />

er ikke kun fordelings- eller servicepolitik.’<br />

Er du enig i denne karakteristik af socialpolitikken<br />

i dag, <strong>og</strong> hvilke initiativer vil du<br />

iværksætte for at sætte en dagsorden, <strong>der</strong><br />

er socialpolitisk <strong>og</strong> ikke blot fordelings- eller<br />

servicepolitisk?<br />

- Socialpolitik kan <strong>og</strong> skal ikke erstattes af<br />

beskæftigelsespolitik. Socialpolitik handler mere<br />

grundlæggende om at tage et ansvar for at få<br />

de svageste i samfundet inklu<strong>der</strong>et i fællesskabet.<br />

Det er <strong>og</strong>så en af grundene til, at jeg<br />

lægger så stor vægt <strong>på</strong> civilsamfundets rolle. Og<br />

vi skal have fokus <strong>på</strong> forebyggelse, helhedssyn<br />

<strong>og</strong> en sammenhæng i det sociale arbejde.<br />

- For meget socialt arbejde har karakter af<br />

brandslukning. Vel at mærke <strong>på</strong> en måde, hvor<br />

man slukker ilden i ét rum ad gangen uden først<br />

at danne sig et overblik over, hvor mange rum<br />

<strong>der</strong> er ild i. Når så man når til det sidste rum,<br />

er flammerne blusset op igen i det første. Og<br />

så har jeg ikke engang nævnt, at det er fem<br />

forskellige brandmænd, <strong>der</strong> har slukket ét rum<br />

hver. Vi bliver nødt til at tænke i helhe<strong>der</strong>, slutter<br />

Karen Hækkerup.|<br />

én borger, én socialrådgiver<br />

Socialrådgivernes ny formand ønsker et bedre møde mellem den enkelte borger <strong>og</strong> systemet<br />

Socialt arbejde handler om at lære folk så godt at<br />

kende, at man kan bistå folk med at bevæge sig<br />

fra det ene punkt til det andet punkt. Og gerne ud<br />

af de sociale problemer, man befin<strong>der</strong> sig i, siger<br />

Majbrit Berlau.<br />

af Poul Struve Nielsen<br />

Den ny formand for Dansk Socialrådgiverforening<br />

hed<strong>der</strong> Majbrit Berlau. Hun har netop<br />

afløst Bettina Post <strong>på</strong> formandsposten.<br />

Majbrit Berlau mel<strong>der</strong> ud, at hun vil vi<strong>der</strong>eføre<br />

den saglige socialpolitiske linje, som<br />

Dansk Socialrådgiverforening er kendt for.<br />

Hun vil blandt mange andre ting arbejde benhårdt<br />

<strong>på</strong> at vise politikerne, at det kan betale<br />

sig at investere i socialt arbejde.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har spurgt, om hun kan gøre n<strong>og</strong>et<br />

for at give socialrådgiverne et mere menneskeligt<br />

ansigt. Det er trods alt socialrådgiverne,<br />

som de hjemløse <strong>og</strong> socialt udsatte ramler ind i,<br />

når de løber panden mod en mur i systemet.<br />

- I Dansk Socialrådgiverforening vil vi gerne<br />

være med til at skabe n<strong>og</strong>le rammer i den offentlige<br />

sektor, som gør, at vi bruger mindre<br />

tid bag skærmen, så vi kan være mere sammen<br />

med de borgere, vi er til for at hjælpe, siger hun.<br />

Socialreform<br />

Socialrådgivernes ny formand vil bidrage til<br />

debatten om, hvordan den offentlige sektor skal<br />

være organiseret. Hun mener, at hendes medlemmer<br />

i dag ikke i tilstrækkelig grad får brugt<br />

<strong>der</strong>es store viden om socialt arbejde <strong>på</strong> jobbet.<br />

- Den enkelte borger <strong>og</strong> systemet kan<br />

mødes <strong>på</strong> en bedre måde, end det sker i dag.<br />

Det bør kunne være et møde, som bliver langt<br />

mere til fordel for den enkelte borger, <strong>og</strong> det<br />

kan <strong>og</strong>så blive meget billigere for samfundet,<br />

fordi vi kan levere mere kvalitet <strong>og</strong> bedre<br />

resultater, siger Majbrit Berlau.<br />

Hun ser gerne, at <strong>der</strong> kommer en socialreform,<br />

som gør op med den trøstesløse måde,<br />

som socialt udsatte borgere i dag mø<strong>der</strong> det<br />

offentlige system <strong>på</strong>.<br />

- Vi skal have gjort op med det her med,<br />

at man skal stå med ti, 15 eller 20 forskellige<br />

sagsbehandlere. Vi skal have k<strong>og</strong>t det ned til<br />

én borger, én socialrådgiver – i hvert fald når<br />

<strong>der</strong> er tale om komplekse sociale problemstillinger,<br />

siger hun.<br />

Majbrit Berlau mener, at <strong>der</strong> er behov for<br />

at ændre lovgivningen <strong>på</strong> n<strong>og</strong>le punkter, men<br />

det er vigtigt at have øje for, at det ikke kun<br />

handler om lovgivning.<br />

Ikke for systemets skyld<br />

- Det er <strong>og</strong>så kommunerne, <strong>der</strong> skal tage fat i,<br />

hvordan de organiserer det sociale arbejde. Vi<br />

skal have fat i Kommunernes Landsforening,<br />

vi skal have fat i regionerne, vi skal have fat i<br />

staten.<br />

Hun un<strong>der</strong>streger, at systemet ikke skal<br />

være til for systemets skyld. Systemet skal<br />

være til for borgerne.<br />

- Det er vi alle enige om. Vi skal bare finde<br />

ud af, hvordan vi gør det bedst muligt. Socialt<br />

arbejde handler først <strong>og</strong> sidst om at lære folk så<br />

godt at kende, at man kan bistå dem med at bevæge<br />

sig fra det ene punkt til det andet punkt.<br />

Og gerne ud af de sociale problemer, de befin<strong>der</strong><br />

sig i. Det kræver helt åbenlyst store reformer af<br />

den måde, vi organiser arbejdet i dag, siger hun.<br />

Majbrit Berlau mener, at det i mange tilfælde<br />

kan undgås, at sociale problemer bliver så<br />

komplekse, at de stiger folk over hovedet.<br />

- Socialrådgiverne bør have bedre mulighed<br />

for at arbejde rehabiliterende med borgeren i<br />

centrum. Det ligger i hele den rehabiliterende<br />

tankegang, at vi skal arbejde <strong>på</strong> tværs af forvaltninger,<br />

siger hun. |<br />

Berlaus blå b<strong>og</strong><br />

2007 – 2012, formand for Dansk Socialrådgiverforenings<br />

Region Øst<br />

2004 – Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk<br />

Socialrådgiverforening<br />

2004 – Uddannet socialrådgiver. Har arbejdet i et<br />

kontanthjælps-team i Stenløse <strong>og</strong> senere Egedal<br />

Kommune, d<strong>og</strong> afbrudt af en kortere periode som<br />

medlem af Folketinget<br />

Har taget en forhandleruddannelse <strong>og</strong> er i gang med<br />

en diplomuddannelse i ledelse<br />

35 år, er gift <strong>og</strong> bor i bofællesskab i Birkerød.<br />

22 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 23<br />

Foto: dansk Socialrådgiver forening.<br />

Foto: Thilde Baden Rasmussen.<br />

Henrik med hundene Carla <strong>og</strong> Mosho er en af de hjemløse, som du kan følge i<br />

to dage via sms.<br />

Sms fra <strong>gaden</strong><br />

Støt <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> <strong>og</strong> få sms'er fra en hjemløs<br />

Du kan støtte foreningen <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> <strong>og</strong> følge en hjemløs via mobilen<br />

i to hårde dage <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>.<br />

Der er mulighed for at få sms’er<br />

om to hjemløse, Henrik <strong>og</strong> Allan.<br />

Det koster 20 kroner + almindelig<br />

sms-takst. Overskuddet <strong>på</strong> 15 kroner<br />

fra sms-historien går ubeskåret til<br />

Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Henrik er 48 år, hjemløs <strong>og</strong> <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>-sælger. indtil for nylig boede<br />

Henrik i en lejlighed i Hvidovre, men<br />

da han fik besked <strong>på</strong> at skaffe sig af<br />

med sine hunde, måtte han vælge<br />

livet <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>. Her bor han nu med<br />

hundene Carla <strong>og</strong> Mosho. De fleste af<br />

sine ting har Henrik i en cykelanhæn-<br />

ger – her er to sæt tøj, fem un<strong>der</strong>bukser,<br />

tre T-shirts, fem par sokker <strong>og</strong><br />

to par sko, toiletsager, sovepose <strong>og</strong><br />

tæppe. Allan er 35 år, hjemløs <strong>og</strong> <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>-sælger. Allan er født <strong>og</strong> opvokset<br />

i Odense <strong>og</strong> var ti år, da han startede<br />

med at drikke. Som 14-årig begyndte<br />

han at tage heroin. Han er uddannet<br />

sømand <strong>og</strong> skibskok, men i de sidste<br />

16 år har hjemløsheden <strong>og</strong> heroinmisbruget<br />

styret hans liv. Nu kan du få<br />

et indblik i Allans liv <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> ved at<br />

følge med i to dage i hans liv.<br />

Send en sms med teksten<br />

SP HENRiK til 1277. Eller send en<br />

sms med teksten SP AllAN til 1277.<br />

Så får du Allans historie.|


Bemmers jul<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger Bemmer har tilbragt mange af sit livs juleaftener i fængsel,<br />

men i år er planen at lave flæskesteg med kæresten<br />

af Tine Seibæk<br />

foto: Lars Ertner<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger Jimmy ’Bemmer’ Larsen (39)<br />

ved godt, det ikke er sikkert, at hans jul bliver<br />

helt, som han drømmer om. Han ved, at alt kan<br />

ske. Han er før endt med at tilbringe juleaften<br />

i fængsel. Det har han gjort 17 gange, når han<br />

selv skal tælle.<br />

Den seneste tur i fængsel er lige overstået.<br />

Det er kun et par uger siden, han <strong>blev</strong> løsladt.<br />

Men planen for i år er klar: han <strong>og</strong> kæresten<br />

skal lave flæskesteg sammen den 24. december.<br />

Han har været varm <strong>på</strong> Maria i mange år,<br />

men de har kun været kærester i kort tid. Nu<br />

skal de fejre julen sammen.<br />

Jimmy Larsen, som kaldes ’Bemmer’, har<br />

aldrig rigtig haft sit eget hjem, <strong>og</strong>så fordi han<br />

har været ind <strong>og</strong> ud af fængsler. Men nu har<br />

han fået en lejlighed i Københavns Sydhavn,<br />

som hans søster møblerede, mens han sad inde.<br />

Måske bliver det svært at få lov at blive boende<br />

i lejligheden <strong>på</strong> grund af hundene Louise<br />

<strong>og</strong> Thejs, <strong>der</strong> un<strong>der</strong> interviewet springer rundt<br />

i stuen.<br />

- Uden dem havde jeg taget en overdosis. De<br />

er mit ét <strong>og</strong> alt, siger Bemmer.<br />

Maria er lige flyttet ind i lejligheden, <strong>der</strong><br />

ifølge Bemmer selv nærmere ligner 'Jerusalems<br />

ødelæggelse' end fred over Betlehem. I dag<br />

har de været i Fakta for at købe rengøringsmidler,<br />

<strong>og</strong> Maria afbry<strong>der</strong> indimellem interviewet<br />

for at vise indkøbene frem. Der er alt<br />

fra toiletrens til skyllemiddel <strong>og</strong> vinduesrens.<br />

Og opvaskebørster.<br />

Julehjælp<br />

Bemmer har tænkt sig at søge julehjælp ovre<br />

i den lokale kirke. Så de kan få pyntet op i<br />

lejligheden.<br />

- Jeg har ikke råd til at købe nisser, <strong>og</strong> hvad<br />

det ellers hed<strong>der</strong> alt sammen, siger han.<br />

Bemmer forestiller sig <strong>og</strong>så, at han <strong>og</strong> Maria<br />

skal have <strong>der</strong>es eget juletræ – for første gang<br />

i <strong>der</strong>es liv. Et træ, <strong>der</strong> skal ligge pakker un<strong>der</strong>.<br />

Også til hundene. Un<strong>der</strong>vejs i interviewet<br />

bliver planen d<strong>og</strong> ændret til, at de vil nøjes<br />

med de to træer, <strong>der</strong> står ude i gården. Dem vil<br />

de pynte op med stjerner <strong>og</strong> kæ<strong>der</strong>. I en lille<br />

lejlighed med hunde bliver det for trangt med<br />

eget træ.<br />

Bemmers juleønske er <strong>og</strong>så først <strong>og</strong> fremmest<br />

et godt liv med Maria.<br />

- Jeg er stolt over at have fået en kæreste<br />

efter fire år uden. Jeg har ikke villet svigte n<strong>og</strong>en.<br />

Det ville jeg ikke kunne tilgive mig selv,<br />

forklarer han.<br />

- Jeg elsker Maria højt <strong>og</strong> har altid gjort det.<br />

24 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang<br />

Hun er <strong>blev</strong>et voldtaget <strong>og</strong> skidt <strong>og</strong> lort. Jeg<br />

sparer op til at give hende en plastikoperation,<br />

fordi hun har så mange huller i armene efter at<br />

have fixet sig, siger han.<br />

Jimmy ’Bemmer’ Larsen forbin<strong>der</strong> først <strong>og</strong><br />

fremmest julen med hygge. Som mange andre<br />

ser han julen som en tid, hvor det essentielle<br />

er at have det godt med mennesker, han hol<strong>der</strong><br />

af. Og Bemmer har let til tårer, når talen fal<strong>der</strong><br />

<strong>på</strong> jul <strong>og</strong> famile.<br />

- Hvad julen bety<strong>der</strong> for mig? Det er da<br />

happy time! Ja, selvfølgelig skal vi da have<br />

gaver! Jeg glæ<strong>der</strong> mig til at pakke gaver op. Og<br />

det må gerne være bløde pakker som un<strong>der</strong>tøj,<br />

sokker <strong>og</strong> t-shirts, siger han.<br />

Den bedste <strong>og</strong> den værste jul<br />

- Julen gør <strong>og</strong>så, at jeg bliver lidt følsom. Der<br />

kommer min<strong>der</strong> op i mig, forklarer han.<br />

Bemmer boede hjemme hos sin biol<strong>og</strong>iske<br />

familie, til han var 10 år. Siden kom han ud i<br />

fire forskellige plejefamilier, blandt andet en<br />

familie <strong>på</strong> Tåsinge ved Langeland.<br />

- Jeg ønskede selv at komme ud i en plejefamilie.<br />

Jeg havde ikke set en ko eller en<br />

gedebuk før den tid, siger Bemmer, <strong>der</strong> bliver<br />

trist ved at tænke <strong>på</strong>, at hans plejefar døde for<br />

nylig, <strong>og</strong> at han ikke var til begravelsen, fordi<br />

han sad i fængsel.<br />

Da talen fal<strong>der</strong> <strong>på</strong> hans bedste jul, lyser<br />

Bemmers ansigt op. Den lykkeligste juleaften<br />

var, da han var 12 år gammel. Maden var dejlig,<br />

<strong>og</strong> han fik n<strong>og</strong>et action-man legetøj, som<br />

han troede, var fra hans morfar.<br />

- Min søster sagde, de var fra min morfar.<br />

Jeg var så glad for min morfar. Det var en<br />

dejlig jul. Senere fandt jeg ud af, at actionman-tingene<br />

var fra min søster. Min morfar<br />

kunne ikke fordrage mig, forklarer Bemmer <strong>og</strong><br />

tilføjer, at hans søster altid har passet <strong>på</strong> ham.<br />

- Da vi besøgte min morfar som børn, lagde<br />

hun altid fem kroner i en kop i køkkenskabet<br />

<strong>og</strong> lod som om, de var fra min morfar.<br />

Når Bemmer ikke har holdt jul i fængslet,<br />

har han klaret sig med de tilbud, <strong>der</strong> nu<br />

engang har været. Han har blandt andet været<br />

til andespil <strong>på</strong> Kirkens Korshærs herberg i<br />

Hillerødgade i København 2. juledag. Men den<br />

jul, han ken<strong>der</strong> bedst, er julen i fængsel.<br />

I fængslet<br />

- I fængslet får man bare 20 smøger <strong>og</strong> en<br />

sodavand <strong>og</strong> ikke en skid andet. Og så går man<br />

i seng.<br />

Det er d<strong>og</strong> langt fra hele historien. For<br />

Bemmer fortæller <strong>og</strong>så, at når han sad i et<br />

bestemt statsfængsel, havde han <strong>og</strong> hans medindsatte<br />

’en fed jul.’ De lavede <strong>der</strong>es egen vin<br />

<strong>på</strong> vand, sukker <strong>og</strong> bagegær.<br />

- Vi drak os fulde <strong>og</strong> gav den gas. Vi købte<br />

n<strong>og</strong>le nye urinkolber (en urinkolbe er en<br />

kolbe, som de indsatte kan tisse i om natten,<br />

når døren til cellen er låst red.) <strong>og</strong> lavede<br />

vinen inde <strong>på</strong> værelset.<br />

Bemmer <strong>og</strong> hans medindsatte startede altid<br />

julen med at høre Shubidua-sangen ’Generatorbouillon.’<br />

Og så sang de med <strong>på</strong> verset ’Vi<br />

hol<strong>der</strong> kolbe-party/<strong>og</strong> det er bare fjong/kom<br />

fløde, i værs´artig/generatorbouillon.’<br />

- Bemmer forklarer, at når de havde drukket<br />

igennem, kom en fængselsbetjent, de<br />

kaldte Mor Karen, rundt <strong>og</strong> så til dem.<br />

3Hvad fik du at spise sidste år juleaften?<br />

To berlinerboller <strong>og</strong> en kokosnød. Jeg havde ingen penge.<br />

Hvad skal du spise i år til jul?<br />

flæskesteg <strong>og</strong> and. lige det med anden er lidt usikkert,<br />

men det er planen at lave begge dele. Vi skal <strong>og</strong>så have<br />

brunede kartofler <strong>og</strong> hele svineriet. Far her er jo uddannet<br />

kok. Vi skal deles om at stå for maden. Jeg er <strong>blev</strong>et træt<br />

af at lave det hele selv. i spjældet skulle jeg altid stå for<br />

maden, når de andre fandt ud af, at jeg kunne lave mad.<br />

Hvor tager du hen?<br />

spørgsmål<br />

Jeg skal være her sammen med Maria <strong>og</strong> hundene. Planen<br />

er at købe ind i Fakta her i Sydhavnen. Og så kunne jeg<br />

godt finde <strong>på</strong> at spadsere en juletur ned til vandet.<br />

- Jeg kastede jo tit op, fordi det, vi drak,<br />

var lige så stærkt som snaps. Og Mor Karen<br />

kom ind til mig i cellen <strong>og</strong> spurgte: ’Er du okay,<br />

Jimmy? Se nu at få sovet.’<br />

Bemmer er ikke i tvivl om, hvad <strong>der</strong> var<br />

hans livs sværeste jul. Det var, da han var 22<br />

år gammel, <strong>og</strong> hans mor døde.<br />

- Da brugte jeg hele min opsparing <strong>på</strong> junk<br />

– 20.000 kroner. Jeg ville bare dø. Min mor var<br />

mit ét <strong>og</strong> alt, siger han.<br />

Den bedste måned for en sælger<br />

Bemmer sælger <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Og det er han glad for.<br />

- Uden <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> havde jeg været død den<br />

dag i dag.<br />

Bemmer fortæller, at en medarbej<strong>der</strong> fra<br />

avisen kom <strong>og</strong> besøgte ham, da han sad inde.<br />

Det var første gang i alle årene, at han havde<br />

fået besøg, mens han sad i fængsel. Han forklarer,<br />

at hverken hans mor, far eller venner<br />

n<strong>og</strong>ensinde har besøgt ham <strong>der</strong>.<br />

- Men Jimmy fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> kom <strong>og</strong> besøgte<br />

mig, siger han.<br />

For en del mennesker er julen en svær tid -<br />

for Bemmer er <strong>der</strong> d<strong>og</strong> en overvægt af n<strong>og</strong>et<br />

positivt. Det er nemlig den bedste måned<br />

<strong>på</strong> året for ham som <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger. Den<br />

måned, hvor han sælger flest aviser <strong>og</strong> bliver<br />

behandlet bedst.<br />

- Jeg husker engang lige før jul, hvor jeg<br />

mødte en fyr i FCK-tøj <strong>og</strong> gummisko. Han gav<br />

mig 500 kroner for en avis. Så sagde jeg: ’Jeg<br />

kan ikke give tilbage.’ Han svarede: ’Nej, men<br />

du skal vel <strong>og</strong>så have n<strong>og</strong>et at holde jul for,’<br />

siger Bemmer <strong>og</strong> forklarer, at han bagefter gik<br />

direkte ind i Fakta <strong>og</strong> købte en dvd.<br />

For Bemmer er december altså en tid, hvor<br />

visse ting gli<strong>der</strong> lidt lettere end ellers.<br />

En højere magt<br />

Men Jesus tror han ikke <strong>på</strong>. Han tror <strong>på</strong> en<br />

højere magt, som han kal<strong>der</strong> mo<strong>der</strong> natur.<br />

- Det er hende, <strong>der</strong> afgør, om <strong>der</strong> skal være<br />

et Big Bang eller ej, siger Bemmer <strong>og</strong> uddyber:<br />

- Jeg tror <strong>og</strong>så <strong>på</strong> Valhalla. Jeg skal i Valhalla,<br />

når jeg dør. Jeg skal sejles i et skib til<br />

Valhalla. Det håber jeg da.<br />

Bemmer er ikke i tvivl om, hvordan hans<br />

drømmejul ser ud. Det skulle være en jul<br />

sammen med hans familie. En jul, hvor hans<br />

forældre var i live igen. Julen skulle holdes<br />

hjemme hos forældrene. Og hans søster – som<br />

han desværre har mistet kontakten med – hun<br />

skulle <strong>og</strong>så komme til juleaften.<br />

- Ingen kunne finde et bedre juletræ end<br />

min mor! Jeg har aldrig set så flotte træer som<br />

dem, hun dekorerede. På nær stjernen, for<br />

hun var lille <strong>og</strong> tyk <strong>og</strong> kunne ikke nå <strong>der</strong>op,<br />

fortæller Bemmer.<br />

Han slutter interviewet af med en lille appel.<br />

- Læserne må godt give sælgerne en lille<br />

julegave. Om det så bare er en femmer eller en<br />

slikkepind. Vi bliver glade for alt! |<br />

HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 25


Fakta om nødherberget<br />

Åbningstid: 20.00 – 08.00<br />

Adresse: Danmarksgade 4, bag banegården i Vejle.<br />

Mad <strong>og</strong> drikke: Man kan få gratis kaffe, saft <strong>og</strong> brød.<br />

Dyr: Der er gratis hundemad <strong>og</strong> indendørs hundebure.<br />

Tilby<strong>der</strong>: Gratis bad, gratis tøjvask, gratis overnatning,<br />

gratis varmt strikket tøj.<br />

Der er næsten 100 hjemløse men intet natherberg i Vejle. Så vi måtte åbne et selv, fortæller Tove Varde.<br />

Ildsjæle sørger for<br />

overnatning til hjemløse<br />

Vejle Herbergs Venner sørger <strong>og</strong>så for distribution af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> i Vejle<br />

Tekst <strong>og</strong> fotos: Birgitte Svennevig<br />

Til trods for at <strong>der</strong> færdes mange hjemløse<br />

<strong>og</strong> udsatte mennesker i Vejle, har Danmarks<br />

niende største by med lidt over 51.000 indbyggere<br />

– <strong>der</strong> bor 108.000 i hele kommunen – hidtil<br />

hverken haft et forsorgshjem, et permanent<br />

herberg eller en distributør af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Nu åbner lokale kræfter byens første permanente<br />

natvarmestue <strong>og</strong> nødherberg, som<br />

samtidig fungerer som nyt distributionssted<br />

for egnens <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgere.<br />

Tove Varde er medlem af foreningen Vejle<br />

Herbergs Venner <strong>og</strong> daglig le<strong>der</strong> af den natvarmestue/herberg,<br />

som foreningen har etableret.<br />

- Sidste vinter havde vi et nødherberg i<br />

byen, men her har aldrig været et forsorgshjem<br />

eller permanent natherberg. Behovet er<br />

ellers stort, for vi har mange hjemløse i byen,<br />

forklarer hun.<br />

26 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang<br />

For et år siden optalte Det Nationale Forskningscenter<br />

for Velfærd (SFI) 98 hjemløse i<br />

byen. Det er statistisk set flere end i nabokommunerne<br />

Fre<strong>der</strong>icia, Kolding <strong>og</strong> Billund, men<br />

det fik ikke lokalpolitikerne til at overveje at<br />

oprette et natherberg.<br />

- Så måtte vi gøre n<strong>og</strong>et selv. Og nu er vi<br />

næsten i mål!<br />

central beliggenhed<br />

Vejle Herbergs Venner har støvsuget legathåndb<strong>og</strong>en<br />

<strong>og</strong> skaffet midler til at etablere sig i<br />

n<strong>og</strong>le slidte lagerlokaler lige ved byens station<br />

<strong>og</strong> havnen. Det er ofte i dette mørke <strong>og</strong> natteøde<br />

område, de hjemløse fin<strong>der</strong> sig en papkasse<br />

eller en skakt for natten, så beliggenheden kan<br />

ikke være mere central.<br />

Det store næsten vinduesløse lokale er nu<br />

møbleret med brugte møbler, <strong>og</strong> en pillefyret<br />

ovn sørger for opvarmningen. Fra et bord<br />

kan man forsyne sig med kaffe <strong>og</strong> brød. Dette<br />

lokale skal fungere som natvarmestue, hvor<br />

byens ensomme <strong>og</strong> hjemløse kan komme <strong>og</strong><br />

få en plads foran ovnen <strong>og</strong> måske en snak i<br />

åbningstiden.<br />

Med natvarmestuen har foreningen nået<br />

en del af sine mål om at kunne tilbyde et<br />

varmt <strong>og</strong> trygt sted at være om natten, men<br />

det gamle lagerlokale kan ikke opfylde alle<br />

behovene. Her er hverken vand eller toilet, <strong>og</strong><br />

her er heller ikke plads til at sove.<br />

Derfor viser Tove <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> s udsendte<br />

over gårdspladsen til endnu en bygning. Lige<br />

nu er her byggerod, men det er ikke svært at<br />

forestille sig, hvordan her vil se ud om få uger,<br />

når håndværkerne er færdige.<br />

- Her får vi en sovesal med 10-12 sovepladser,<br />

køkken, bad, toilet <strong>og</strong> vaskerum. Planen<br />

er, at man kan komme om aftenen, få sig et<br />

bad, en varm seng <strong>og</strong> eventuelt få sit tøj va-<br />

<br />

<br />

sket <strong>og</strong> tørret, mens man sover. Om morgenen<br />

er <strong>der</strong> kaffe <strong>og</strong> brød, <strong>og</strong> så er man klar til at<br />

forlade os <strong>og</strong> måske komme igen om aftenen,<br />

fortæller hun.<br />

Plads til hunde <strong>og</strong> barnev<strong>og</strong>ne<br />

I en garage skal <strong>der</strong> opstilles bure til overnattende<br />

hunde <strong>og</strong> aflåste parkeringspladser<br />

til barnev<strong>og</strong>ne, indkøbsv<strong>og</strong>ne <strong>og</strong> lignende<br />

transportmidler, som herbergets overnattende<br />

gæster måtte medbringe.<br />

Eftersom Vejle Herbergs Venner vidste, at<br />

Vejle Kommune ingen intentioner havde om at<br />

oprette et natherberg i byen, opgav foreningen<br />

<strong>på</strong> forhånd at søge kommunen om hjælp til<br />

projektet.<br />

- Men så skete <strong>der</strong> det mærkelige, at kommunen<br />

selv henvendte sig til os efter en arti-<br />

- Det her sted er mit liv, så du kan altid ringe,<br />

<strong>og</strong> så kommer jeg, siger 55-årige Tove Varde.<br />

Hun har viet sit liv til at give Vejles hjemløse<br />

<strong>og</strong> udsatte et trygt sted at være om natten.<br />

Som barn af en alkoholisk far <strong>og</strong> en mor, <strong>der</strong><br />

forsøgte at få det til at hænge sammen med<br />

sine seks børn, ved hun selv, hvor hårdt livet<br />

kan være – <strong>og</strong> hvor svært det kan være at<br />

bryde ud af en altødelæggende social arv.<br />

- Jeg kunne heldigvis. Jeg <strong>blev</strong> pædag<strong>og</strong> <strong>og</strong><br />

har altid arbejdet med dem, som ingen andre<br />

vil lege med. Jeg er god til at lytte til andre<br />

mennesker. De mærker instinktivt, at de kan<br />

tale om <strong>der</strong>es problemer med mig, så jeg har<br />

godt nok lagt ører til mange skæbnefortællinger<br />

i mit liv, griner hun hjertevarmt.<br />

Vrede<br />

Men hendes faste blik min<strong>der</strong> samtidig om, at<br />

<strong>der</strong> er alvor bag grinet; at hun in<strong>der</strong>ligt ønsker<br />

at hjælpe mennesker i nød. At hun er vred<br />

over, at <strong>der</strong> i Danmark lever mennesker, som<br />

ingen ste<strong>der</strong> har at gå hen. Ligesom hendes<br />

nære arbejdspartner <strong>og</strong> foreningens formand<br />

Per Kragh, <strong>der</strong> i 2004 forlod et forlist ægteskab<br />

med tre Netto-poser <strong>og</strong> tilbragte de næste to år<br />

som hjemløs. Et liv, han ikke ville ønske for sin<br />

værste fjende.<br />

I 2011 t<strong>og</strong> Tove konsekvensen af sin sociale<br />

indignation <strong>og</strong> var med til at oprette et nødherberg<br />

i Vejle.<br />

Da foråret kom, <strong>og</strong> det lukkede, konstaterede<br />

hun sammen med en række andre frivillige,<br />

at <strong>der</strong> ikke <strong>blev</strong> færre hjemløse, selv om årstiden<br />

skiftede, <strong>og</strong> at det nok ville blive vinter<br />

igen. Og at man <strong>der</strong>for hellere måtte se at få<br />

oprettet et permanent natherberg i byen.<br />

kel i avisen <strong>og</strong> spurgte, om de kunne hjælpe.<br />

Nu får vi 500.000 kroner om året til drift af<br />

stedet, <strong>og</strong> det er en stor hjælp, siger hun.<br />

De penge går først <strong>og</strong> fremmest til husleje<br />

(4.500 kroner om måneden), forbrugsafgifter<br />

<strong>og</strong> 25 timers løn til Tove om ugen.<br />

- Jeg bruger mange flere timer end det, men<br />

jeg kan godt klare mig for den løn, siger Tove<br />

Varde.<br />

Resten af midlerne skaffer foreningen <strong>på</strong><br />

de må<strong>der</strong>, man nu kan, når man samler ind til<br />

velgørende virksomhed, dvs. at hjælpen fly<strong>der</strong><br />

ind som et sammensurium af naturalier fra<br />

velmenende borgere <strong>og</strong> kolde kontanter fra<br />

puljer <strong>og</strong> fonde.<br />

Lokal opbakning<br />

Af <strong>og</strong> til ankommer således en pose med to<br />

Tove tager altid telefonen<br />

Klar til at hjælpe, når et medmenneske er i nød<br />

Natvarmestuen <strong>og</strong> herberget bemandes af<br />

frivillige, <strong>og</strong> <strong>der</strong> er altid mindst to <strong>på</strong> vagt. De<br />

fleste nætter er hidtil forløbet fredeligt, men<br />

det sker, at det frivillige personale oplever<br />

situationer, som de har svært ved at tackle,<br />

fordi de ikke er socialfagligt uddannet eller har<br />

erfaring med socialt udsatte.<br />

| væreste<strong>der</strong> |<br />

store nybagte kardemommebrød <strong>og</strong> et kort<br />

med hilsen fra Agneta. Agneta er ikke den<br />

snakkesalige type, så ofte har hun været tidligt<br />

oppe, bagt brød <strong>og</strong> taget bussen fra Vandel<br />

ind til Vejle <strong>og</strong> afleveret sine brød i en pose<br />

foran døren til varmestuen, inden Tove mø<strong>der</strong><br />

klokken otte for at distribuere <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>aviser.<br />

60 lokale strikkedamer har sørget for, at<br />

tre reoler er propfulde af gratis varme sokker,<br />

muffer, vanter, huer, halstørklæ<strong>der</strong> <strong>og</strong> trøjer,<br />

klar til at blive delt ud til vinter.<br />

Natvarmestuen i Vejle er klar til vinteren,<br />

<strong>og</strong> inden <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s udsendte forla<strong>der</strong> den,<br />

be<strong>der</strong> Tove os hilse <strong>og</strong> sige, at alle er velkomne,<br />

når vinternatten bliver for barsk, <strong>og</strong><br />

en papkasse bag byens banegård ikke længere<br />

kan give varme nok. |<br />

Så kan de altid ringe til Tove, som bor tæt<br />

<strong>på</strong> <strong>og</strong> kommer med det samme. De to sønner er<br />

voksne nu, <strong>der</strong> er ingen mand til at lægge beslag<br />

<strong>på</strong> hendes nætter, <strong>og</strong> med sin socialfaglige<br />

uddannelse <strong>og</strong> arbejdserfaring har hun kompetencerne<br />

til at løse eventuelle konflikter.|<br />

Natvarmestuen <strong>og</strong> herberget bemandes af frivillige, <strong>og</strong> <strong>der</strong> er altid mindst to <strong>på</strong> vagt. Hvis <strong>der</strong> er problemer,<br />

kan de altid ringe til Tove, som bor tæt <strong>på</strong> <strong>og</strong> kommer med det samme.<br />

HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 27


Hjemløse i julespil<br />

<strong>på</strong> Aalborg Teater<br />

Dramatiker er inspireret af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> <strong>og</strong> en tjans som frivillig <strong>på</strong> Parasollen<br />

Af Poul Struve Nielsen<br />

Både <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> <strong>og</strong> distributøren af hjemløseavisen<br />

fra Cafe Parasollen i Aalborg har spillet<br />

en vigtig rolle i tilblivelsen af den juletragedie<br />

<strong>og</strong> sorte humor, som udspiller sig <strong>på</strong> Lille Scene<br />

i julemåneden.<br />

Teatret stiller publikum i udsigt, at det<br />

kan møde ’en gravid narkoman, en mørkeræd<br />

mordbræn<strong>der</strong>, en falsk Røde Kors-indsamler,<br />

tre jagede hjemløse, en juletræssælger <strong>på</strong><br />

speed, stive julemænd fra Jomfru Ane Gade,<br />

fængslede luciabrude, spøgelser, alene-mødre<br />

<strong>og</strong> en fortabt Eva uden Adam.’<br />

De mange roller er <strong>og</strong>så fordelt <strong>på</strong> tre<br />

forskellige stykker, tre enaktere af tre helt<br />

nye dramatikere, som først bliver færdige med<br />

<strong>der</strong>es uddannelse til sommer. De tre hjemløse<br />

er dramatikeren Henrik Szklany ansvarlig for.<br />

Tre hjemløse<br />

Han har skrevet stykket, som hed<strong>der</strong> ’Og nisserne.’<br />

Det handler om tre hjemløse, som går<br />

gennem Aalborg en julenat.<br />

- Den ene vil gerne give sin dreng en julegave,<br />

men han er ikke velkommen hos drengens<br />

mor. Den anden prøver at finde en kat,<br />

som måske, måske ikke, eksisterer. Den tredje<br />

prøver at forlige sig med, at hans kæreste døde<br />

af en overdosis, fortæller Henrik Szklany.<br />

Han tilføjer, at det er den realistiske version.<br />

For <strong>på</strong> et tidspunkt begyn<strong>der</strong> de tre hjemløse<br />

<strong>og</strong>så at fortælle hinanden om nisser.<br />

- Der er en gammel myte, en fortælling af<br />

Vilhelm Bergsøe, om, at Gud kom ned til Adam<br />

<strong>og</strong> Eva for at tage forbandelsen fra dem. Da<br />

Eva ser Gud komme, vil hun gerne have alle<br />

sine børn rene, men hun kan kun nå at vaske<br />

halvdelen. Så for at Gud ikke skal se de beskidte<br />

børn, gemmer hun dem oppe <strong>på</strong> loftet <strong>og</strong> ude<br />

i bjerghuler. Derfor får de ikke velsignelsen af<br />

Gud, <strong>og</strong> <strong>der</strong>for stikker de af, hol<strong>der</strong> op med at<br />

vokse <strong>og</strong> bliver til nisser, siger Henrik Szklany.<br />

Han tilføjer, at ifølge Bergsøe er det <strong>der</strong>,<br />

nisserne stammer fra.<br />

Udstødelse<br />

- Det er den her udstødelse af Evas børn, som<br />

jeg synes min<strong>der</strong> om, at udsatte <strong>og</strong>så kan være<br />

udstødte, siger han.<br />

Henrik Szklany besøgte Cafe Parasollen i<br />

Aalborg i <strong>på</strong>sken i år. Han talte både med le<strong>der</strong>en<br />

<strong>og</strong> tilbragte en dag som frivillig i cafeen.<br />

- Jeg har <strong>og</strong>sså læst en masse <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Det<br />

har jeg lært meget af, især af bagsi<strong>der</strong>ne, hvor<br />

<strong>der</strong> hver gang er en ny skæbne beskrevet, <strong>og</strong><br />

hvor man kan læse om, hvor forskellige årsager<br />

<strong>der</strong> er til, at folk havner i de her situationer,<br />

fortæller han.<br />

Han tilføjer, at man kan læse meget, men at<br />

det er n<strong>og</strong>et andet at opleve tingene selv.<br />

- Parasollen ligger midt i Aalborg, men det<br />

er ikke et sted, man går hen. Derfor <strong>blev</strong> jeg<br />

nysgerrig <strong>på</strong>, hvad det var for et sted. Ikke alle<br />

<strong>på</strong> cafeen var hjemløse, men de var alle mennesker,<br />

som ville skille sig ud alle andre ste<strong>der</strong>.<br />

Men når de går ind <strong>på</strong> parasollen, passer de<br />

ind ligesom alle andre. Det er ikke det enkelte<br />

menneske, men den kontekst, det befin<strong>der</strong><br />

sig i, som afgør, hvordan det bliver set, siger<br />

Henrik Szklany.<br />

Inspiration<br />

Han fortæller, at besøget har <strong>på</strong>virket stykket<br />

<strong>på</strong> den måde, at de karakterer, <strong>der</strong> er med<br />

i teaterstykket er inspireret af mennesker<br />

<strong>der</strong>nede fra.<br />

- Det er ikke en skildring af tre personer<br />

fra Cafe Parasollen. Men de tre roller er stykket<br />

sammen af brudstykker af folk, jeg har<br />

mødt <strong>der</strong>. Teaterstykket har fået en større<br />

stemning af, at man ikke kan se, hvad man<br />

med at gøre ved første øjekast. Man kan ikke<br />

skue hunden <strong>på</strong> hårene. Der er altid mere end<br />

det, øjet mø<strong>der</strong>, siger han.<br />

Det vil fremgå af ’Og nisserne’, som er<br />

det sidste af de tre enaktere, som udgår en<br />

aftenforestilling <strong>på</strong> Aalborg Teater. Den første<br />

hed<strong>der</strong> ’Kurs,’ <strong>og</strong> den anden hed<strong>der</strong> ’I et andet<br />

lys’.|<br />

Instruktør Minna Johannesson<br />

<strong>og</strong> skuespillerne un<strong>der</strong><br />

prøverne til ’Og nisserne,’<br />

som handler om hjemløse <strong>og</strong><br />

udstødte. Foto: Lars Horn/<br />

Baghuset.<br />

| læserdebat |<br />

Aviser i S-t<strong>og</strong><br />

Kan I ikke endnu engang gøre jeres sælgere<br />

opmærksom <strong>på</strong>, at <strong>der</strong> IKKE må sælges hjemløseavis<br />

i S-t<strong>og</strong>ene? TAK<br />

Det er rigeligt med al det tiggere, <strong>der</strong> foregår<br />

<strong>der</strong>, men salg af legale aviser i S-t<strong>og</strong>ene bør I<br />

kunne bremse. For mig er konsekvensen, at så<br />

køber jeg overhovedet intet blad.<br />

Dorthe Hansen<br />

Kære Dorte Hansen<br />

Det gør vi endnu engang opmærksom <strong>på</strong>. Hvis<br />

du mø<strong>der</strong> en, <strong>der</strong> sælger <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> i et S-t<strong>og</strong><br />

eller i anden offentlig transport, så er du meget<br />

velkommen til at bede om sælgernummeret,<br />

som står <strong>på</strong> sælgerkortet <strong>og</strong> henvende dig til vores<br />

salgsafdeling. Så kan vi gøre n<strong>og</strong>et ved det.<br />

Med venlig hilsen<br />

Poul Struve Nielsen, redaktør<br />

Jeg er en fast køber af jeres avis. Jeg plejer at<br />

købe den <strong>der</strong>, hvor jeg bor i (4050) Skibby, men<br />

her <strong>på</strong> det sidste er <strong>der</strong> begyndt at stå KOPI <strong>på</strong><br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> nede i venstre hjørne. Det er altid<br />

den samme mand, <strong>der</strong> står <strong>og</strong> sælger, <strong>og</strong> <strong>der</strong>for<br />

undre det mig, at <strong>der</strong> pludselig står KOPI, når<br />

<strong>der</strong> ikke plejer at gøre det.<br />

Det er ikke, fordi jeg ikke vil købe avisen, da<br />

det går til et godt formål! Men jeg vil bare så<br />

gerne støtte op om de rigtige sælgere.<br />

Håber, I vil gøre jeres sag for, at <strong>der</strong> bliver<br />

tjekket op <strong>på</strong> det, for jeg vil nødig holde op<br />

med at læse den, for det er n<strong>og</strong>le rigtig spændende<br />

debatter <strong>og</strong> fortællinger, de hjemløse <strong>og</strong><br />

andre kommer med.<br />

MVH Katrine Rewers<br />

Kære Katrine Rewers<br />

Det er rigtigt, at <strong>der</strong> står KOPI over det affot<strong>og</strong>raferede<br />

sælgerkort <strong>på</strong> forsiden. Men bare<br />

rolig. Selve bladet, <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, er ægte nok. Vi<br />

er nødt til at skrive KOPI, fordi vi har opdaget,<br />

at falske sælgere har taget fotos af sælgerkortet<br />

fra forsiden for at kopiere det. Der står ikke<br />

KOPI <strong>på</strong> de ægte sælgerkort, så hvis du mø<strong>der</strong><br />

en sælger, <strong>der</strong> har et kort, som er <strong>på</strong>tegnet<br />

kopi, så er det en falsk sælger. Men du skal<br />

ikke bekymre dig om, at det står ne<strong>der</strong>st i<br />

venstre hjørne af bladet.<br />

Med venlig hilsen<br />

Poul Struve Nielsen, redaktør<br />

Smykker til salg<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s distributør i Horsens er <strong>og</strong>så<br />

smykkeproducent. Det er hos Kirkens Korshær,<br />

vores sælgere i Horsens køber <strong>der</strong>es aviser.<br />

Korshæren i Horsens producerer hvert år op til jul<br />

et nyt korshærssmykke, som bliver solgt i Kirkens<br />

Korshærs genbrugsbutikker. i år er det ørenringe.<br />

Et par koster 150 kroner <strong>og</strong> heraf går 98 kroner<br />

til Kirkens Korshærs hjælpearbejde blandt hjemløse,<br />

udstødte <strong>og</strong> sårbare grupper i vort samfund.<br />

| mindeord |<br />

Til minde om Leif Elektriker<br />

Leif El An<strong>der</strong>sen, sælger nr. 385, <strong>blev</strong> for nylig<br />

dræbt ved en trafikulykke – tæt ved Møltrup<br />

Optagelseshjem <strong>på</strong> heden i det midtjyske – hans<br />

hjem.<br />

Han vil blive husket <strong>og</strong> savnet som en af de store<br />

kæmpere for de hjemløses sag.<br />

Han var ved sin død aktivt medlem af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>’s<br />

bestyrelse <strong>og</strong> har været det i mange omgange,<br />

næsten helt fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s start.<br />

ligeledes var han i mange år aktivt medlem af<br />

bestyrelsen for SAND, De Hjemløses landsor-<br />

Mindeord<br />

Johnny Kristiansen er død, sælger nr. 497.<br />

Han havde i en del år været trofast <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>sælger<br />

i København. Han brugte sine penge fra<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-salget til at spare op til at rejse til<br />

Thailand. Det lykkedes ham at komme afsted<br />

fodboldhold<br />

hjemme fra mexico<br />

Roskilde Festival meldte sig som<br />

officiel holdsponsor med en donation<br />

til Ombold, de hjemløses fodboldforbund.<br />

Det betød, at hjemløselandsholdet<br />

kunne komme til VM i Mexico.<br />

Spillerne Daniel, imran, Patrick, An<strong>der</strong>s,<br />

Tim, Eerli, Rasmus <strong>og</strong> Christian<br />

spillede <strong>på</strong> et hjemløselandshold, som<br />

for syvende gang var med i VM-slutrunden.<br />

lodtrækningen placerede det danske<br />

hold i Gruppe A sammen med Mexico,<br />

Sydafrika, Kroatien, Canada <strong>og</strong> Haiti.<br />

For det danske hold endte det med en<br />

tredjeplads i B-puljen <strong>og</strong> en samlet 27.<br />

plads.<br />

ganisation, sidst som repræsentant for SAND<br />

Møltrup, som han selv havde taget initiativet til.<br />

leif var kendt som en ivrig debattør <strong>og</strong> han har<br />

bidt mange politikere 'i haserne', lige fra lokalpolitikere<br />

til folketingspolitikere <strong>og</strong> ministre.<br />

Han kæmpede lige til det sidste indædt for de<br />

hjemløses sag <strong>og</strong> med en stædighed, så ingen<br />

slap, før han havde fået et svar.<br />

leif kaldte sig selv for den 'sure gamle mand fra<br />

heden', det skal jeg ikke modsige, men samtidig<br />

havde han <strong>og</strong>så en fantastisk menneskelig varme<br />

<strong>og</strong> ikke mindst humor.<br />

Vi er mange, <strong>der</strong> vil savne leif.<br />

Ole Skou, Formand for <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

På SANDs hjemmeside - www.sandudvalg.dk -<br />

kan læses en mere omfattende nekrol<strong>og</strong>.<br />

På TV Midt/Vests hjemmeside er <strong>der</strong> en række<br />

små mindeord – http://www.tvmidtvest.dk/<br />

indhold/71-aarig-draebt-paa-vej-ved-vildbjerg.<br />

Der er <strong>og</strong>så et tv-klip fra i sommer, hvor han sammen<br />

med andre frivillige i sociale organisationer<br />

var til havefest hos dronningen, som han selvfølgelig<br />

inviterede til at komme <strong>og</strong> besøge Møltrup<br />

<strong>og</strong> de hjemløse <strong>på</strong> heden.<br />

en del gange, <strong>og</strong> det var <strong>og</strong>så her, han endte sit<br />

alt for korte liv. Dejligt for ham, bøvlet for de<br />

efterladte, men han kom hjem <strong>og</strong> <strong>blev</strong> bisat fra<br />

Tjørring Kirke ved Herning.<br />

Jakob Hjørnholm, korshærspræst.<br />

28 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 29


Kalen<strong>der</strong>fotos: Helga C. Theilgaard<br />

Hjemløsekalen<strong>der</strong>en<br />

<strong>blev</strong> vel modtaget<br />

Fine bemærkninger <strong>på</strong> <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s facebookside<br />

Så er det ved at være <strong>på</strong> tide at købe<br />

årets bedste mandelgave – hjemløsekalen<strong>der</strong>en<br />

2013!<br />

Kalen<strong>der</strong>en koster 50 kroner. De 30<br />

kroner går til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere. i<br />

kalen<strong>der</strong>en kan man møde en hjemløs<br />

fra et forskelligt sted i Danmark hver<br />

måned. De 12 portrætter af fot<strong>og</strong>raf<br />

Helga C. Theilgaard <strong>og</strong> journalist Birgitte<br />

Ellemann-Höegh er <strong>blev</strong>et taget<br />

vel imod hos køberne.<br />

Der er mange gode anbefalinger af<br />

kalen<strong>der</strong>en <strong>på</strong> <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s Facebookside.<br />

’Super flotte bille<strong>der</strong> af de skønneste ansigter,’<br />

skriver Karen Elise Krøyer Dyhre.<br />

Mette Poulsen indrømmer at have<br />

snydt lidt <strong>og</strong> læst alle historierne.<br />

’Synes, det er en rigtig fed kalen<strong>der</strong>,’<br />

skriver hun <strong>og</strong> tilføjer:<br />

30 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang<br />

2013<br />

’Bliver altid i godt humør efter en<br />

lille hyggesnak med en <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-<br />

sælger...... :-)’<br />

En køber skriver <strong>på</strong> Facebook, at<br />

vedkommende har mødt en <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-<br />

sælger uden kalen<strong>der</strong>. Det kan godt ske.<br />

Men her kan vi fra <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s side give<br />

et godt råd: Tal med din sælger om, at<br />

du gerne vil have en kalen<strong>der</strong>, så kan i<br />

eventuelt aftale et tidspunkt, hvor sælgeren<br />

kan have en kalen<strong>der</strong> med til dig.<br />

Kalen<strong>der</strong>en kommer frem til dig <strong>på</strong><br />

den måde, at sælgeren køber den for<br />

20 kroner af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> <strong>og</strong> sælger den<br />

vi<strong>der</strong>e til dig for 50 kroner.<br />

Hvis kalen<strong>der</strong>en skal bruges til mandelgave<br />

eller skal un<strong>der</strong> juletræet, så er<br />

det nu, den skal købes. Men den sælges<br />

<strong>og</strong>så i januar.<br />

Pris 50 kr. – sælgeren får 30 kr.<br />

Foto: Holger Henriksen<br />

Tonny Rimsmeds<br />

hjørne<br />

Tumult <strong>på</strong> stationen<br />

For n<strong>og</strong>le af <strong>gaden</strong>s folk er barnev<strong>og</strong>ne vigtige at have med rundt<br />

til opbevaring af nødvendige ting. På en t<strong>og</strong>rejse fik <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s<br />

rimsmed Tonny beskeden: 'Du ved godt, at du ikke må ha' den barnev<strong>og</strong>n<br />

med i S-t<strong>og</strong>et' fra en kontrollør. Tonny gør ham opmærksom<br />

<strong>på</strong>, at DSB tilla<strong>der</strong> at medbringe barnev<strong>og</strong>n beregnet til børn<br />

i t<strong>og</strong>et, <strong>og</strong> <strong>der</strong> 'så vidt jeg ved aldrig er produceret en barnev<strong>og</strong>n<br />

fra Od<strong>der</strong>, som ikke har været beregnet til børn'. Kontrolløren bliver<br />

fortørnet <strong>og</strong> vil smide Tonny af t<strong>og</strong>et. Det vil Tonny ikke. Der opstår<br />

tumult, kontrolløren bliver meget håndfast, <strong>og</strong> barnev<strong>og</strong>nen lettere<br />

skadet. Tonny kan ikke få kontrollørens navn <strong>og</strong> nummer. Da han<br />

efterfølgende mel<strong>der</strong> sagen til politiet i Hillerød, udtaler de blot, at<br />

det er en sag mellem ham <strong>og</strong> DSB.<br />

S-t<strong>og</strong>et, Allerød station -<br />

Tirsdag d. 6. november 2012 - kl. 9.57<br />

Selvhævdelse er en fryd -<br />

en kontrollør gjorde det til en dyd<br />

Når man sin kvindelige kollega skal imponere -<br />

så må man finde n<strong>og</strong>en at genere<br />

En <strong>Hus</strong>-<strong>Forbi</strong>-sælger med barnev<strong>og</strong>n -<br />

betragtede han som en gammel klovn<br />

Og da han ikke kunne lide hans tud -<br />

sku' han bare smides ud<br />

Kontrolløren synes han gjorde n<strong>og</strong>et <strong>der</strong> rykker -<br />

da barnev<strong>og</strong>nen gik i stykker<br />

Ja, kør med DSB -<br />

så ved man aldrig hvad <strong>der</strong> kan ske<br />

©<strong>Hus</strong> forbi-sælger Tonny – nummer 0081<br />

E-mail: tonny.rimsmed@gmail.com<br />

Vil du vinde<br />

SEND LØSNINGER TIL:<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, Bragesgade 10 B, 2200 Kbh. N<br />

senest 7. januar.<br />

Mrk. kuverten 'OFFLINE'<br />

Navn _________________________________________<br />

Adresse ______________________________________<br />

Postnr ____ By ________________________________<br />

vin<strong>der</strong>ne får direkte besked.<br />

HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang | 31


3<br />

spørgsmål<br />

Hvad vil du gerne i din fremtid?<br />

- Jeg vil gerne indstilles til et par nye tæn<strong>der</strong>, fordi mine<br />

egne er <strong>blev</strong>et ødelagt af junk, <strong>og</strong> mit gebis har været <strong>væk</strong><br />

de sidste fem år. Og så vil jeg gerne have et sted at bo,<br />

inden vinteren sætter ind. På sigt meget gerne en lejlighed,<br />

men i første omgang er det fint bare med et værelse.<br />

Hvad fik du at spise i går?<br />

-ikke n<strong>og</strong>et. Jeg er <strong>på</strong> flydende kost, fordi <strong>der</strong> er én, <strong>der</strong><br />

har brækket min kæbe, men jeg føler mig heller ikke sulten,<br />

når jeg indtager ekstra piller. i går morges drak jeg en<br />

proteindrik <strong>og</strong> prøvede at spise en ostemad, men opgav,<br />

selvom jeg havde prøvet at brække den i små stykker.<br />

Hvad vill du gerne have arbejdet som?<br />

-Jeg har altid haft en drøm om at passe dyr. Jeg elsker dyr <strong>og</strong><br />

tænkte, at jeg kunne passe folks dyr, når de var ude at rejse.<br />

32 | HUS FORBI | nr. 12 december 2012 | 16. årgang<br />

sælger nr. 1341<br />

Annette<br />

Dybkjær<br />

| ny hus forbi-sælger |<br />

af Birgitte Ellemann Höegh<br />

foto Lers Ertner<br />

- Jeg har prøvet at bo <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> før, så jeg ved, hvilke kældre, <strong>der</strong> er gode,<br />

<strong>og</strong> hvor <strong>der</strong> er varme rør. Jeg har et sæt tøj med mig, et rent håndklæde<br />

<strong>og</strong> så lidt ting til hunden. i kældrene fin<strong>der</strong> jeg næsten altid et tæppe i et<br />

rum, <strong>og</strong> så står <strong>der</strong> <strong>og</strong>så tit en gammel sofa, fortæller Annette Dybkjær.<br />

Hun har boet <strong>på</strong> <strong>gaden</strong> i de sidste to måne<strong>der</strong> efter fem år <strong>på</strong> herberget<br />

i Hillerødgade i København, som hun i sin tid kom til, fordi hun <strong>blev</strong><br />

smidt ud af sin lejlighed i Tåstrupgård. Her havde hun ikke betalt sine<br />

regninger, mens hun lå <strong>på</strong> hospitalet gennem tre måne<strong>der</strong>. Da hun kom<br />

hjem fra hospitalet lå <strong>der</strong> en stak rykkerbreve, <strong>og</strong> Annettes sagsbehandler<br />

beroligede hende med, at <strong>der</strong> ikke ville være n<strong>og</strong>en, <strong>der</strong> satte folk ud af<br />

<strong>der</strong>es lejlighed mellem jul <strong>og</strong> nytår.<br />

Det gjorde de heller ikke, men lige efter nytår, da Annette var ude at<br />

hente medicin, kom hun hjem til en lejlighed med tape <strong>på</strong> døren <strong>og</strong> en<br />

nøgle, <strong>der</strong> ikke længere passede i hendes dør. Alle hendes ting – inklusive<br />

hendes gebis – var røget <strong>på</strong> en genbrugsstation. Denne gang er hun flyttet<br />

<strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, fordi hun <strong>blev</strong> bange for at være <strong>på</strong> herberget.<br />

- Jeg har igennem flere år søgt om en lejlighed, men hver gang har<br />

min sagsbehandler sagt til mig, at jeg jo havde tag over hovedet. ’Send<br />

mig til et af de faldefærdige huse <strong>på</strong> lolland, så skal jeg gøre det godt!’<br />

har mit svar været. På Hillerødgade var jeg ved at blive et nervevrag. Jeg<br />

var <strong>blev</strong>et slået ned af en af beboerne, fordi jeg ikke ville købe hans forbandede<br />

stoffer, <strong>og</strong> havde en dag en af hans håndlangere, <strong>der</strong> selv havde<br />

låst sig ind, stående for fodenden af min seng <strong>og</strong> true mig, <strong>og</strong> så sagde<br />

jeg til sidst min lejlighed op, fortæller Annette.<br />

Hun har i mange år kæmpet med et stofmisbrug <strong>og</strong> har lagt de hårde<br />

stoffer <strong>og</strong> sprøjten bag sig, fordi hun ikke længere har flere vener at skyde<br />

sig i. i perio<strong>der</strong> har hun været clean, men efter hun kom til Hillerødgade,<br />

hvor hun <strong>blev</strong> viftet om snuden med alle slags stoffer, har fristelsen været<br />

for stor, <strong>og</strong> hun er i dag <strong>på</strong> forskellige piller <strong>og</strong> ryger hash. Det er 20 år<br />

siden, hun har haft et job.<br />

Tidligere har hun arbejdet som maler, stået i videobutik, kiosk <strong>og</strong><br />

bager <strong>og</strong> er for to år siden kommet <strong>på</strong> førtidspension.<br />

- Jeg har haft et nervesammenbrud, men tåler ikke lykkepiller. i dag<br />

er jeg meget glemsom <strong>og</strong> skal skrive alt ned. Forsvin<strong>der</strong> min taske med de<br />

papirer, er jeg <strong>på</strong> røven, for så kan jeg intet huske.<br />

lige nu forsøger hun at lægge penge til side til et indskud til en<br />

lejlighed. Annette er en lille tynd kvinde <strong>på</strong> snart 48 år. Hun er omkring<br />

150 centimeter høj, har langt hår sat op med en elastik, et stort massivt<br />

sølvkors om halsen, en hvid trøje med pailletter, cowboybukser, gummisko<br />

<strong>og</strong> så sin hund ved sin side. Altid! Den hed<strong>der</strong> Rimzi <strong>og</strong> er hendes kæreste<br />

eje gennem de sidste tre år.<br />

- Hvis jeg ikke havde haft ham, så ved jeg ikke … jeg har haft den<br />

tanke bare at lægge mig ned <strong>og</strong> ikke vågne, men når jeg tænker <strong>på</strong> min<br />

hund, kan jeg jo ikke det, fortæller Annette åbenhjertigt.<br />

- Jeg har ikke n<strong>og</strong>et at skjule, ikke n<strong>og</strong>en familie at tænke <strong>på</strong>, <strong>der</strong> vil<br />

blive kede af at læse det her, så <strong>der</strong>for fortæller jeg tingene, som de er.<br />

Og mens Annette har været ude <strong>på</strong> <strong>gaden</strong>, har hun fået lavet sig et<br />

sælgerkort.<br />

- i går var jeg ude for første gang <strong>og</strong> solgte syv aviser. Det gik forrygende<br />

godt. Så det er bare at gå <strong>på</strong> opdagelse. Nu har jeg tid til alle de ting,<br />

jeg gerne vil, <strong>og</strong> det er blandt andet at sælge aviser.<br />

Hver måned spørger vi en nystartet sælger, hvad <strong>der</strong> fik ham/hende i<br />

gang med at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> har sælgere spredt ud over hele<br />

Danmark. En tredjedel af dem i Københavnsområdet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!