Juni 2012 - Vallekilde Valgmenighed

vallekilde.valgmenighed.dk

Juni 2012 - Vallekilde Valgmenighed

Referat fra Årsmødet i

marts 2012, side 2...

Bestyrelsens beretning

på Årsmødet, side 4...

Lidt om Skaberånd,

side 8...

Korskirken

Vallekilde Valgmenighed

Juni - Juli - August 2012

Sommerregn i poplerne

Poplerne står velsignede af regnen,

efter tørre dage kom den jo!

Pludselig går Gud henover egnen

med en lille regnvejrshætte på!

Kære poppeldrenge i det blå -

jeg er en tilfældig udsendt pige,

der skal lave himlen lysegrå.

Send nu smukt de allerbedste dufte

ud i verden, så den må forbavses

over disse søde vellugtsdufte

sendt fra jordens verden og de tavses.

Bladene bevæger sig i vinden,

til et orgie af regn og danser

friskt og luftigt dér med alle sanser

åbne mod min jordiske passion -

jeg er lyst for mindst en million

skønt en ganske lille regnvejrspige,

der har sit private sommerrige

og en stige til det lysegrå

paradis, I altid tænker på.

Det er derfra regnen sendes ud

til jer fra en filial af Gud.

Jens August Schade

nr. 478


Formanden Erling Christensen bød

velkommen til de 35 fremmødte.

Efter ”Velkommen lærkelil” påbegyndtes

Årsmødet med valg af Ordstyrer

og Referent. Til disse to poster

valgtes henholdsvis Arne Jeppesen

og Bent Madsen. Dagsorden

og Bestyrelsens beretning indsættes

i protokollen.

Ordstyreren indledte Årsmødet med

at konstatere, at det var lovligt indvarslet,

og at det som sådan var

beslutningsdygtigt. Derefter fik

formanden ordet for at aflægge

bestyrelsens beretning.

Kirkegårdsudvalget, Jens Lundgård:

Der er fjernet nogle gravsten

fra Lapidariet, og andre er kommet

til. Tjørnehæk mellem den ”Den Gl.

Friskole” og kirken er fjernet, der

er plantet ny bøgehæk. For at den

nye hæk skulle have mulighed for

at komme i groning, blev man nødsaget

til at rydde det gamle buskads

ind mod kirken, så der er

blevet meget lyst og åbent, men

om få år vil det vokse til.

Man har i udvalget tanker om at

etablere en ”Naturkirkegård” langs

Vallekildevej, men pt. er der ikke

penge til det, har været på ekskursion

bl.a. til Margrethe Kapellet i

Holbæk. Området bliver kun til urner.

2

Referat fra Årsmødet 2012

Mødeudvalg, Berit Hansen: Vil prøve

at sende mødeprogram ud noget

tidligere.

Julehilsner, Ingrid Hervik: 16 ældre

fik en julehilsen fra menigheden.

PRudvalg, Kirsten Rubæk: Hvorfor

PR udvalg? For at gøre os synlige.

Tirsdagstræffene løber over 21 tirsdage

og er godt besøgte (15-30).

Der bliver sat en natursten op med

henvisning til ”Den Gl. Friskole”.

Påtænker at deltage i kommunens

”Vandrefestival” sammen med nabo

kirkerne.

Redaktionsudvalg, Janne Sulkjær:

Tager sig af Webside og kirkeblad.

Savnes der noget i Kirkebladet?

Regnskabet blev fremlagt at kassereren

Jytte Gynther, - det blev

godkendt af forsamlingen.

Jens Westphael: Er det nødvendig

med forpligtigelseserklæring, for at

må fratrække kirkepenge på selvangivelsen?

Man vil undersøge

sagen, evt. rette henvendelse til

Foreningen af Grundtvigske Valg-

og Frimenigheder. Jytte Gynther

oplyste, at der pt. var meget bøvl

med at få medlemmernes skattepligtige

indtægt fra kommunerne.

Skal der være et mindste beløb for

kirkepenge?


Bestyrelsen arbejder videre på disse

spørgsmål.

Niels Rasmussen: Kunne der ikke

stå om indmeldelser og andre ting,

som foregår i menigheden. Det gav

anledning til nogen debat, der er

noget jura i spørgsmålet, og hvor

meget personligt man ønsker at

oplyse andre om?

Kirsten Petersen: Ros for det store

arbejde med Tirsdagstræffet. Beretningerne

blev taget til efterretning.

Valg Der var genvalg til bestyrelsen

af: Mette Bentsen, Berit S. Hansen,

Betty Rathnov, Neel Forchhammer.

Suppleant til bestyrelsen:

Ruth Solvang.

Valg af Statsautoriseret revisor og

folkevalgt revisor. RSM plus valgt

(Statsautoriseret revisor). Jens West-

phael valgt (folkevalgt revisor).

Jens Rubæk nyvalgt for et år

(folkevalgt revisor)

Valg af Kirkegårdsudvalg: Palle

Maarbjerg valgt.

Udpegning af medlemmer til udvalg.

Mødeudvalg: Berit Hansen,

Birte Brejner, Kirsten Schou, Janne

Sulkjær.

Julehilsenudvalg: Inge Jespersen,

Ingrid Hervik, Ingrid Christensen,

Janne Sulkjær.

PR- udvalg: Betty Rathnov, Jacob

Antvorskov, Kirsten Rubæk, Janne

Sulkjær.

Redaktionsudvalg (Kirkeblad og

web): Ulla Margrethe Hansen, Kirsten

Schou, Janne Sulkjær.

Indkomne forslag: Ingen.

Eventuelt. Alt kan drøftes, men

intet vedtages. Janne Sulkjær orienterede

om homoseksuelle vielser,

hvad syntes menigheden om

spørgsmålet?

Palle Mårbjerg: En udmærket kronik

af Theodor Jørgensen i Kristelig

Dagblad. ”Er homoseksuelle skabt

i Guds billede?” - Kirsten Schou:

Grundtvigs tanker: Gå på rådhuset

og blive viet, og gå dernæst i kirken

og blive velsignet.

Der har været møde i Valg og Frimenighederne

om, hvad gør vi,

hvis det kommer på tale at adskille

Stat og Kirke. Kirsten Rubæk: der

er pt. en lille maleriudstilling i Friskolen,

malet af beboere på Kildehaven

i Svinninge.

Efter disse betragtninger kunne

ordstyreren give ordet til formanden,

som takkede for en rolig og

god debat, aftenen sluttede med:

Du som har tændt millioner af

stjerner.

Referent Bent Madsen

3


2011 har for Vallekilde Valgmenighed

været endnu et spændende

år, hvor mange tanker og ideer

er blevet realiseret i større eller

mindre omfang.

Ved sidste Årsmøde havde Stig

Løcke, Arkitektgruppen Holbæk

A/S plantegningerne for udvidelsen

af graverfaciliteterne på

plads, og der var sendt ansøgning

om byggetilladelse til Odsherred

Kommune. Arbejdet forventedes

herefter sendt i udbud, så det kunne

sættes i gang i forsommeren.

Landzonetilladelse og Byggetilladelse

kunne imidlertid først opnås,

efter at Bestyrelsen havde

taget beslutning om, at Præsteboligens

og Den gamle Friskoles matrikelnumre

enten skulle lægges

sammen, samnoteres eller arealoverføres.

Graverhuset ligger nemlig

lige over skel.

Bestyrelsen valgte samnotering, -

og I august fremsendtes bemyndigelsen

til Kommunen. 3. oktober

kom den endelige byggetilladelse.

Tømrermester Søren Gynther, som

havde vundet entreprisen, kunne

herefter igangsætte udvidelsen,

som stod færdig 30. november.

Det færdige resultat med tilpasninger

undervejs, som Jens Chri-

4

Bestyrelsens beretning på Årsmødet 2012

stian Larsen har haft flot styr på,

lever fuldt ud op til Bestyrelsens

forventninger, og indretningen har

givet flere muligheder, bl.a. opbevaring

af alterdugene.

Med graverfaciliteterne på plads

kan lokalerne i Den gamle Friskole

indtænkes i nye sammenhænge,

hvor handicapadgang og handicaptoilet

igen bliver aktuelt. Vi er

heldigvis ikke stillet over for lovkrav,

så vi kan lade os inspirere.

I Den gamle Friskole er loftet blevet

lydisoleret og brandsikret i forhold

til vores lejer. Vores Le Klint

lamper er blevet udskiftet med

stjernehimmel, og projektor og

lærred er opsat. Rullegardiner og

ophæng til brug for skiftende maleriudstillinger

er etableret. Sammen

med køkkenfaciliteterne er

der i Den gamle Friskole skabt

rigtig gode muligheder for sammenkomster

i møde- og faglige

sammenhæng - og i festlige sammenhænge,

når kredsen begrænser

sig til ca. 50 personer. Ved

større sammenkomster er det

godt, at vi har Vallekilde Højskole

så tæt på…

I Valgmenighedens lokaler på 1.

sal her i Den gamle Friskole flyttede

ny lejer ind 1. sep. 2011.


I forbindelse med retablering af

kørevej og areal mellem Den gamle

Friskole, Graverboligen, Præsteboligen

og Kirkegården stod Kirkegårdsudvalget

for udskiftning af

den gamle hæk med nyplantet

bøgehæk samt tilpasning af beplantningen

inden for hækken.

Finansiering har kunnet opnås

gennem fornuftig forvaltning af

aktiverne vedrørende gravsteder.

Bestyrelsen har givet tilladelse til,

at alle gravsten på Kirkegården

bliver fotograferet. Arbejdet sker

gennem Dede Bemberg, Lokalhistorisk

Forening uden omkostninger

for Vallekilde Valgmenighed

som et led i en landsdækkende

registrering af kirkegårde. Billeder

af gravsten kan søges på nettet,

når gravstenen er 10 år eller mere.

Hvad Kirkegårdsudvalget i øvrigt

har arbejdet med og har planer

om, vil Jens Lundgaard komme

ind på.

Menigheden tæller i dag 428 betalende

medlemmer, som er en

netto tilbagegang på 12 fra sidste

år. Indtægtsgrundlaget er dog ufor-

andret, så Bestyrelsen budgetterer

med et lille minus for 2012.

Overskuddet i 2011 på godt

25.000 ønskes derfor overført til

næste år.

Siden sidste Årsmøde er Kirkebladet

kommet i en farverig udgave –

altid på for- og bagside, men også

enkelte billeder inde i bladet. Indholdet

og tilbuddene bestræber

Bestyrelse og udvalg sig på altid

er farverige og mangfoldige.

Det er, hvad Vallekilde Valgmenighed

oplever, når vi ud over søndags-

og højtidsgudstjenester indbyder

til Natkirke, som konfirmanderne

og deres forældre er en stor

del af, - Børnegudstjeneste, som

forældre med mindre børn er en

del af, - og gudstjenester med in-

og output, hvor menigheden bidrager

inden og under gudstjenesten.

En spændende udfordring for både

menighed og præst.

Mødeudvalgets flotte folder med

årsoversigt for planlagte aktiviteter

og arrangementer er sendt ud

ligesom sidste år. Hvordan sidste

års forløb har været, samt hvilke

forventninger mødeudvalget har,

vil Berit komme ind på.

Tirsdagstræf, som tilbydes hver

tirsdag eftermiddag i vintersæsonen,

er en aktivitet, som har udviklet

sig i det forløbne år til at

være en fast del af ugen for mange.

Med hyggeligt samvær, hjemmebag,

god snak og mange forskellige

aktiviteter får deltagerne

noget med hjem og en fællesskabsfølelse

med Valgmenigheden, hvis

man ikke kan være til gudstjeneste i

Kirken. Fortsættes s. 9...

5


Gudstjenester

10. juni INGEN (Årsmøde i Ågård Frimenighed)

17. juni kl. 10

24. juni kl. 10

1. juli kl. 10 (Kirkekaffe i præsteboligen)

8. juli INGEN

15. juli INGEN

22. juli INGEN

29. juli INGEN

5. aug. kl. 19 (Efterflg. varm kakao og boller)

12. aug. kl. 10 (Konfirmandintro)

19. aug. kl. 10

26. aug. kl. 10

2. sep. kl. 11 (Salmegennemgang kl. 10)

9. sep. kl. 10

16.sep. kl. 10

6

Vikar i præstens ferie, 8.-29. juli

Jeg holder sommerferie fra søndag den 8. juli til og med søndag den

29. juli. Almindeligvis er det præsten fra Ubberup Valgmenighed, der

står til rådighed i min ferie, men da de p.t. er uden fast præst, er det

desværre ikke en mulighed i år.

Heldigvis har METTE MARSLUND, tidligere valgmenighedspræst i

Vejstrup, givet tilsagn om at være standby i juli, hvis I får brug for en

præst. Mette, som en del af sommeren vil være i sit sommerhus i

Odsherred, kan nås på tlf. 6228 1568 eller 2371 6568. I kan også

ringe til vores kirkesanger Inge Jespersen (tlf. 5926 9186), som så

vil formidle kontakten til Mette Marslund. - Janne Sulkjær


Arrangementskalenderen, - til opslagstavlen

Lør. - sø. , 9.-10. juni: Valg- og frimenighedernes årsmøde, i Ågård

Søndag, 1. juli: kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 10

Søndag, 8. - søndag, 29. juli: Præstens ferie

Søndag, 5. august: Kakao med boller efter gudstjenesten kl. 19

Søndag, 12. august: Konfirmandintro efter gudstjenesten kl. 10

Onsdag, 22. august, kl. 19-21: Vandre- og fortælletur

Søndag, 2. september kl. 10: Salmegennemgang inden gudstjenesten

Tirsdag, 4. og tirsdag, 18. september kl. 10-12: Litteraturkreds

Tirsdag, 18. september kl. 19.30: Foredrag og debat om demokrati

Konfirmanderne 2012

7


Kirkebil

Ring til Asnæs Taxa på tlf. 5965 2710,

senest kl. 16 dagen før…

Ansatte og bestyrelse

Kirkesanger:

Inge Jespersen, tlf. 5926 9186

Graver:

Leanne Christiansen, tlf. 5965 6556

(mobiltlf.: 2168 1208)

Gravermedhj.:

Dorte Larsen, tlf. 2160 3228

Organist:

Karen Højland, tlf. 3217 0048

Kasserer:

Jytte Gynther, tlf. 5965 6683

Kirkeværge:

Jens Lundgaard, tlf. 5965 6790

Formand:

Erling Christensen, tlf. 5965 2954

Præst:

Janne Sulkjær, tlf. 5965 6580

Der findes mange slags kunstnere:

Digtere, malere, billedhuggere,

keramikere, musikere… Indenfor

mange forskellige genre. Men fælles

for kunstnerne er, at de formår

at give tilsyneladende døde materialer

former og farver, - liv: En

klump ler, der ikke ser ud af meget,

kan forandres til den smukkeste

skål, den sjoveste skulptur. Et

hvidt lærred eller lille stykke papir

kan blive til dejlige landskaber,

poetiske skildringer af mennesker

og dyr, fortællinger…

8

Praktiske oplysninger

Skaberånd

Mail

mail@vallekilde-valgmenighed.dk

Hjemmeside

www.vallekilde-valgmenighed.dk

Redaktionsudvalg

Ulla Margrethe Hansen, Kirsten Thøgersen

Schou og Janne Sulkjær

(Ansvarshavende redaktør)

Forsidefoto af kirkens glasmosaik:

Freddy Sebastian

Træsnit:

Sven Havsteen-Mikkelsen

Tryk: Sejer´s Bogtryk, tlf. 5965 6888

Ekspedition:

Jytte Gynther, tlf. 5965 6683

Udgivet af Vallekilde Valgmenighed

Og når det kan gribe os at se,

hvad andre har skabt, så skyldes

det ikke kun kunstnernes greb om

håndværket som sådan. De bruger

ikke kun deres hænder, deres

erfaring, deres viden, - de bruger

også sig selv, skaber ud af deres

fantasi, arbejder sig selv ind i det

materiale, de giver form og farve,

sætter hver deres aftryk i

skulpturen, maleriet, krukken, i digterværket,

i musikken. Med andre

ord: Skaberen ses eller anes i sit

værk…. Fortsættes s. 10...


…Fortsat fra s. 5. De Sjællandske

Valgmenigheder holder i år Efterårsmøde

hos os i Vallekilde den 7.

oktober, - dagen før Valgmenighedens

130 års ”fødselsdag”. Programmet

kommer selvfølgelig på

hjemmesiden og i Kirkebladet,

men I opfordres også til at deltage

aktivt i forberedelserne og afviklingen,

hvor vi vil drage nytte af faciliteterne

Vallekilde Højskole.

Ligesom Kirkebladet har fået nyt

design, har vores velkomstfolder

fået et nyt og flot format, som er

let læseligt og giver et godt udtryk

for Vallekilde Valgmenighed, når

de omdeles til besøgende og interesserede.

Bestyrelsen, PR-udvalget

og redaktionsudvalget har været

og vil fortsat være engagerede i at

skabe omtale og synlighed af Vallekilde

Valgmenighed.

Vores hjemmeside, som Freddy ad-

ministrerer, er også inde i en udvikling

og tilpasning, så interesserede

brugere på nettet bliver inspirerede

til at dykke ned bag forsiden

gennem relevante faner. Bestyrelsen

ønsker, at alle relevante

og aktuelle informationer og kontakter

nemt og hurtigt kan søges

på hjemmesiden, samt at der altid

vil være det aktuelle Kirkeblad

plus 3 tidligere, så et år er dækket.

Skattegrundlaget for opkrævning

af kirkeskat er stadig den skatte-

pligtige indkomst i det regnskabsår,

der ligger 2 år før indeværende

år. Vores kasserer, Jytte, har haft

en stor opgave med at indhente

oplysninger fra skattemyndighederne

samt at få opdateret indmeldelsesblanketter.

Forhåbentlig

vil Jyttes store indsats blive honoreret,

så skattegrundlaget fortsat

kan hentes gennem kommunen.

Sidste år blev det vedtaget, at tilpasse

skatteprocenten for vores

yngre medlemmer. I år har bestyrelsen

ikke forslag om yderligere

tilpasninger, men vil alligevel gerne

høre Årsmødet, om et mindstebeløb

for medlemmer kunne være

en mulighed.

Tak til alle vores ansatte, fordi I

gennem det forløbne år har ydet

en flot indsats for, at vores kirke

fungerer. En tak til alle udvalg, som

har præsteret en flot indsats med

tanker for andre end sig selv. Til

Bestyrelsen vil jeg sige tak for at

trække på fælles hammel, og til

menigheden vil jeg sige tak for at

slutte op om vores arrangementer

og yde den store frivillige indsats,

som sikrer fællesskabet. Hermed

giver jeg ordet videre til vores Udvalg.

Erling Christensen

Beretningen, som her er kortet lidt af,

kan læses i helhed på vores website.

Janne Sulkjær

9


Sådan er det også i naturen, - at

skaberen, Gud, anes i det hele, -

her har han sat sin autograf, sit

præg, sine spor. Spor af ord, spor

af ånd: En blomst i græsset, et

vindpust i løvet, en rislen i bækken,

- ånd, der bevæger og giver

liv… En skulptur, et billede, et

stykke litteratur eller musik folder

sig dog først rigtigt ud, når der er

nogle, der tager værket til sig. Ser

det, læser det, holder om det, lytter

til det, - og fortæller sig selv

ind i det, bliver medskaber. Som

Grundtvig så udmærket sagde

Årsmøde i Ågård

Lørdag den 9. - søndag den 10.

juni holder Foreningen af Grundtvigske

Valg- og Frimenigheder Årsmøde

i Ågård Frimenighed, og der

er derfor ikke gudstjeneste i Korskirken

denne søndag.

Kirkekaffe

Søndag den 1. juli, - efter gudstjenesten

kl. 10 er der kirkekaffe i

præsteboligen, - eller i haven, hvis

vejret tillader det.

Aftengudstjeneste

Søndag den 5. august kl. 19 holder

vi sommeraftengudstjeneste

med efterfølgende kakao og hjemmebagte

boller. Måske går vi også

en lille tur, hvis der er stemning

for det.

10

Omtale af arrangementer

det: Man får ingen ånd af bøger,

men læser dem med den man

har… Ja, vi har alle ånd! - Er åndet

på af skaberen, af Gud, som vi

også har ordene tilfælles med.

Derfor begejstres vi over blomsterne

i græsset, over rislen i bækken,

over fuglenes sang, over et digt...

Derfor kan vi leve os ind i hinandens

liv og historier, - og forstå, at

vi også har del i Guds historie,

som ender, hvor den begyndte: I

åndsnærvær hos Gud selv.

Janne Sulkjær

Nye Konfirmander

Søndag den 12. august - efter

gudstjenesten kl. 10 inviteres

kommende konfirmander og forældre

til en ”intro” om konfirmationsforberedelsen.

Ring eller mail

venligst til Janne og fortæl, hvor

mange I kommer fra hver familie.

Undervisningen foregår på onsdag

eftermiddage, efter skoletid, evt.

også torsdage, første gang den 5.

september.

Selve konfirmationen finder sted

palmesøndag, den 24. marts 2013.

For medlemmer er konfirmationsforberedelsen

gratis; andre betaler

en ”kostpris”. Læs mere om

konfirmation i valgmenigheden på

www.vallekilde-valgmenighed.dk


Vandre - og fortælletur

Onsdag den 22. august kl. 19- 21

vandrer vi gennem Vallekilde, fra

Højskolen til Vallekilde Sognekirke

og videre ad Kløverstien til gravhøjene

Barnet og Hankehøj, hvor der

er udsigt til Sejerøbugten. Via Bjergesøstien

går vi til Korskirken og

Den gamle Friskole, hvor vi får

aftenkaffe.

Undervejs på vandreturen, som er

en del af Vandrefestivalen i Odsherred,

vil vi høre om landskaber,

bygninger og mennesker. Turen,

som er arrangeret af valgmenigheden

og sognekirken i fællesskab,

er på 4 km. gennem ret varieret

terræn. Mødestedet er Vallekilde

Højskole, - kl. 19.

Hvad er det, vi synger?

Søndag den 2. september kl. 10

er der mulighed for at mødes over

kaffe og morgenbrød og få en

snak om et par af de salmer, vi

skal synge under gudstjenesten

kl. 11. - Det mærkelige er jo, at

man kan blive så kendt med en

salme, at den næsten synger sig

selv, og man tænker ikke længere

over, hvad der står i salmen. Så

kan det være givende at dykke lidt

ned i teksten: Hvad er det i grunden,

vi synger?

Kom og få en ”øre - og øjenåbner”

inden gudstjenesten, - sammen

med en bid brød!

Litteraturkredsen

Vi mødes igen tirsdag den 4. september

kl. 10-12 i Den gamle Friskole,

hvor vi vil tage fat på bogen

”Midnatsbørn” (1981) af Salman

Rushdie. Vi har aftalt at læse bogen

i sommerferien, men lægger

stille ud… I øvrigt kommer vi næsten

verden rundt på en sæson,

både i tid og genre, - og når vi taler

om bøgerne.

Vi mødes ca. hver 3. tirsdag i vinterhalvåret,

og vi vil meget gerne

have flere med!

Demokratiets tilstand

Tirsdag den 18. september kl.

19.30 får vi besøg af professor

ved CBS (Copenhagen Buisness

School) Lars Bo Kaspersen, som i

mange år har beskæftiget sig med

demokratiudvikling, - og som altid

er værd at lytte til, når demokratiet

sættes til debat, som det gør i

disse år.

Lars Bo Kaspersen: Verden forandrer

sig hastigt, magtbalancer rykkes,

og demokratierne udfordres.

Også den danske velfærdsmodel.

Kan Danmark forblive et demokratisk

samfund med få sociale konflikter

og lille ulighed? Det er bl.a.

dette spørgsmål, som vi vil sætte

til debat i september, men se næste

kirkeblad for flere oplysninger.

Foredrag og debat vil i øvrigt foregå

Vallekilde Højskole.

11


Afs:

Jytte Gynther

Kirkestien 4

4534 Hørve

Kirkestafetten, - på tur

Moderne dansk arkitektur, - flot,

imponerende og overvældende!

Vi, der var så heldige at være med

på turen til “Det nye København” fik

en stor oplevelse. Først var vi på

sejltur i havnen, hvor en ung arkitekt

studerende fortalte om alle de

nye byggerier, man kunne se fra

båden. Vi var måske nok nogen, der

syntes, at de gamle ærværdige bygninger

var smukkere!

Vi fik spist vores mellemmadder,

imens vi lyttede og kiggede. Derfra

gik turen til SAB banken – og så

måtte vi overgive os! Et imponerende

byggeri. To 10 etagers bygninger

på i alt 25.000 m2. Under jorden er

de forbundet med et parkeringshus.

Man kunne gå ad slisker op på taget,

hvor der er små haver, der optager

regnvandet.

Så gik vi hen og så Krystallen, her

er der 300 arbejdspladser. Derfra

kørte vi til Bjerget. Et moderne boligbjerg

i 10 etager. Her er 80 boliger,

der alle har solbeskinnede tag-

haver, fantastisk udsigt og parkering

lige ved døren, idet der i Bjergets

indre er parkeringsplads til

650 biler! Man kunne gå ad en udvendig

trappe op til 8.etage. Udsigten

blev flottere for hver etage, man

kom op, så man glemte helt, at man

tabte pusten!

Sidste sted var 8 tallet, en stor sløjfeformet

bygning. Her kunne man

gå ad en 1,5 km lang sti rundt om

bygningen. Herfra var der en flot

udsigt ud over Kalvebod Fælled.

Boligerne er anbragt øverst og erhvervslokalerne

i gadeplan. Vi var

bare nogen, der gik glip af turen op

her, fordi vi skulle nyde den medbragte

kaffe!

Planlægningen af vejret var som alt

helt i top! Vi må rette en stor tak til

de tre, som havde gjort det store og

grundige arbejde med at tilrettelægge

turen ned til den mindste detalje!

Inger Kure

B

More magazines by this user
Similar magazines