Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

Dette foto fra ca. 1905 viser, at befolkningen i Søborg var vokset så meget, at den første brugsforening

kunne åbnes ved hjørnet af Selma Lagerløfs Alle.

Befolkningstallet i hele kommunen i 1912

var 4417, heraf boede mere end 2000 i

Søborg.

Arbejderne organiserer sig

Den store omvæltning fra landbrugssamfundet

til industrisamfundet i slutningen

af 1800-tallet betød, at der opstod nye rigdomme

og nye klasseskel. Arbejderne var

dårligt stillede. Der var uendelige mængder

af dem. De kunne bruges og misbruges

efter arbejdsgiverens velbefi ndende,

de fi k dårlig løn (mænd dog højere end

kvinder og børn), og de kunne opsiges

med øjeblikkeligt varsel. De var sjældent

omfattet af laugenes sikkerhedsnetværker,

og blev de gamle og/eller syge, var

24

de henvist til det offentlige system, d.v.s.

fattighjælp.

Fattighjælp var en ydmygende ydelse.

Modtageren tabte sine borgerlige rettigheder

og kunne sågar sendes på tvangsarbejde.

I 1891 kom der en lov om alderdomsunderstøttelse,

så fattige gamle ikke

længere udelukkende var henvist til fattighjælp.

Året efter besluttede man sig for

at give statstilskud til sygekasserne, så

også syge kunne hjælpes udenom fattigvæsenet.

Men stadig var der mange af de

dårligst stillede, som med jævne mellemrum

måtte ty til fattighjælpen.

I 1871 stiftedes Den Internationale

Arbejderforening for Danmark. Den fi k

i løbet af det første år 8000 medlemmer

Similar magazines