Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

Til venstre er det Mette Kirstine Nyborg, provstens første kone, til højre Bentzons tredje kone Maria

Elisabeth Bay. Foto af Kaj Bonne

Kone, der var hans Livs Lys og Lykke.

Hendes Søster, Sal. Anna Cathrine Nyborg,

blev min anden Kone. Sex Aar tilforn

havde jeg i mit Huus ægteviet hende

til Silkefarver Weile, som nu var død”.

Enken Anna Cathrine f. Nyborg, som i

parentes bemærket var barnløs, kom altså

tilbage til sin søsters og hendes mands

hus. Få uger senere døde Mette Kirstine i

barselsseng og da en præst med fi re levende

børn har mange forpligtelser og ikke

kan tage sig af det huslige, så efterfulgte

Anna Cathrine sin søster som hustru

og mor for Bentzon og dennes børn efter

knap ½ år. ”Men Glæden varede kun

kort, thi i den 10 Maaned efter Brylluppet

nedkom hun med en død Søn (et andet

sted skriver vor provst, at det var en

42

datter). En Skarlagenfeber forenede sig

med Mælkefeberen, og nu fi k ogsaa hendes

Liv Ende. Hvo var nu mere at beklage

end jeg?”

Provst Bentzon havde på trods af tabet

af de to kvinder i sit liv ikke opgivet

tanken om et nyt ægteskab. Han blev senere

gift med den unge Maria Elisabeth

Bay, som han fi re år tidligere havde konfi

rmeret i vor Frue kirke. Godt et år efter

brylluppet blev Maria Elisabeth moder til

sit første barn en pige, som kom til at hedde

Johanne Mette Kirstine. Sit sidste barn

fi k Jens W. Bentzon i en alder af 72. Han

havde da fået 10 døtre og 5 sønner.

Hvordan var det at være hustru i et

borgerligt ægteskab, hvor ens fornemste

opgave var at føde børn, og se dejlig ud?

Similar magazines