Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune - Beskæftigelsesregion ...

brmidtjylland.dk

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune - Beskæftigelsesregion ...

Sammenfatning

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer

på førtidspension

Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Indsatsen kan med fordel tage

udgangspunkt i følgende:

• Aktuelt er 7,1% af befolkningen i Aarhus på førtidspension. Det er en højere andel end i klyngen

(5,3%), men på niveau med andelen i Midtjylland.

• I Aarhus er den årlige tilgang til førtidspension reduceret fra 1.492 personer i 2011 til 975 perso-

ner i 2012. Det svarer til, at 0,4% af alle 16-64-årige tilgår førtidspension årligt, og det er en større

tilgang end i klyngen (0,2%), men på niveau med tilgangen i Midtjylland.

• I Aarhus har 17,7% af førtidspensionisterne en ikke-vestlig baggrund, og i 2012 var det 33% af de

nye tilkendelser, der gik til denne gruppe.

• I Aarhus skyldes 57% af de nye førtidspensioner psykiske lidelser. Det er især blandt unge, at en

høj andel tilkendes på baggrund af psykiske lidelser (73%).

• Blandt jobcentrets målgrupper er risikoen for førtidspension størst blandt kontanthjælpsmodtage-

re i match 3 og modtagere af ledighedsydelse samt personer med lange sygedagpengeforløb.

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Indsatsen kan

med fordel tage udgangspunkt i følgende:

• I december 2012 udgør langtidsledigheden 1,8% af arbejdsstyrken, svarende til 2.812 langtidsle-

dige. Det er en stigning på 6% ift. året før. Stigningen er stort set udelukkende sket blandt kon-

tanthjælpsmodtagere.

• Blandt dagpengemodtagere er langtidsledigheden faldet i a-kasser som 3F, Kristelig a-kasse og

AAK, mens den er steget inden for a-kasser rettet mod det offentlige - eks. i FTF og FOA.

• I Aarhus har 5.223 personer modtaget dagpenge i mindre end 1 år, mens 3.075 har været på

dagpenge i mere end 1 år.

• Langtidsledigheden i Aarhus er højest blandt ufaglærte mænd (4,3%) og ufaglærte kvinder

(3,4%).

• De mest udsatte grupper er ufaglærte mænd og kvinder, der både har høj risiko for ledighed og

efterfølgende langtidsledighed.

• I Aarhus aktiveres langtidsledige 41% af tiden og modtager i gennemsnit 1,4 samtaler per kvartal.

Aktiveringsindsatsen er således lige så intensiv som i klyngen, mens samtaleindsatsen er mere

intensiv i Aarhus.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Indsatsen

kan med fordel tage udgangspunkt i følgende:

• Samarbejdet med virksomhederne er intensiveret siden 2008, men har været faldende det sene-

ste år. I januar 2008 var 1.197 personer i virksomhedsrettet aktivering i Aarhus, mens dette tal er

steget til 2.846 i december 2012.

• Det er især antallet af personer i virksomhedspraktik, der er steget.

• Jobcentret har i gennemsnit et samarbejde med 27% af virksomhederne i kommunen om aktive-

ringen af ledige. Samarbejdsgraden ligger under gennemsnittet for hele Midtjylland (29%).

• I Aarhus samarbejdes der især med den offentlige sektor og med virksomheder inden for industri

og handel og transport.

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / Kommunebeskrivelse 2013 2

Similar magazines