Artikel i museumsavisen

sonderskov.dk

Artikel i museumsavisen

Ældre foto af en af de mest markante fredede gravhøje på sydøstsiden af Kongeåvej i

Lintrup Sogn beliggende i højrækken syd for det tidligere Mejlby Andelsmejeri.

Lintrup – et sogn med mange

gravhøje, moser og kilder

Lintrup – nabosogn til Folding og nu

hørende under den ny Vejen Kommune

og dermed under Museet på Sønderskovs

arbejdsområde – afgrænses i nord

af Kongeåen og i syd af Hjortvad Å.

Sognet udgør det nordvestlige hjørne

af Rødding bakkeø. Skråningen mod

Kongeåen er furet af talrige kløfter og

smådale med kildevæld, bække og moser

med afløb til Kongeåen. Det samme

gælder i mindre grad faldet mod Hjortvad

Å.

Lintrup er vel nok det sogn i landet,

hvor der inden for et begrænset område

(3948 ha) overvejende i den nordlige

del mod Kongeåen har kunnet registreres

flest gravhøje, moser og kilder.

Det er dog begrænset, hvad der er

tilbage af moser og kilder, men af gamle

kort og beskrivelser fremgår, at de har

været der.

Mange gravhøje er sløjfet gennem

årene, men forhøjninger i jordsmonnet

vidner om, hvor de har ligget, ligesom

Museumsavisen nr. 47, december 2008, 28. årgang 7

More magazines by this user
Similar magazines