Læs Faktaarket om Danske Bank Råvarer 2013 Basal (PDF 133 KB)

danskebank.dk

Læs Faktaarket om Danske Bank Råvarer 2013 Basal (PDF 133 KB)

Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Danske Bank Råvarer 2013

Nye råvareindekserede obligationer

Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen

følger udviklingen i et underliggende råvareindeks.

Det underliggende råvareindeks

DJ-UBSCI-indekset er sammensat af futureskontrakter

på fysiske råvarer. Råvarefutureskontrakter

er standardiserede kontrakter med forud

fastsatte datoer for levering af de underliggende

fysiske råvarer. For at fastholde en lang futures position,

skal kontrakter med snarlig leveringsforfald

sælges, og erstattes af kontrakter med lang tid til

levering. Denne proces er kendt som: "at rulle en futures

position".

Værdien af DJ-UBSCI-indekset beregnes ud fra afkastet

på de underliggende børsnoterede råvarefutures,

der indgår i DJ-UBSCI-indekset, og indekset

følger dermed ikke entydigt spotprisen på råvarerne.

Tegningsperioden løber fra den 12. april til den 29.

april 2010, begge dage inklusive. Tegningen kan

lukkes før tid. Tegningskursen er 105 – franko kurtage.

Kursen på obligationerne afhænger af kursudviklingen

i det råvareindekset - dog vil indfrielseskursen

være mindst 95 for Basal og 80 for Offensiv, hvis du

beholder obligationerne til udløb.

Der er fastsat et loft for afkastet på indekset, da loftet

er med til at gøre obligationerne billigere. Læs

mere om loft, afkast og risikoforholdene under afsnittet

”Afkast- og risikoforhold”.

Råvareindeksets historiske kursudvikling

Grafen nedenfor viser den historiske udvikling i det

underliggende indeks fra den 1. marts 2005 til og

med den 1. marts 2010 uden hensyntagen til loftet

og er baseret på kurser fra Bloomberg.

260

240

220

200

180

160

140

120

100

01-03-2005 01-03-2006 01-03-2007 01-03-2008 01-03-2009 01-03-2010

De følgende grafer viser 5 års historik, fra den 1.

marts 2005 til den 1. marts 2010, for afkastet før

skat på en 3-årig investering i obligationen med et

loft på henholdsvis 35 procent og 75 procent. En 3årig

investering med et loft på henholdsvis 35 procent

og 75 procent har over de seneste 5 år i gennemsnit

givet et periodeafkast før skat på 12,96

procent og 15,08 procent baseret på kurser fra

Bloomberg. Det svarer til et årligt afkast på henholdsvis

3,90 procent og 4,05 procent p.a. før skat

og omkostninger. Omkostningerne udgør 1 procent

p.a.

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

01-03-2005 01-03-2006 01-03-2007 01-03-2008 01-03-2009 01-03-2010

65%

55%

45%

35%

25%

15%

5%

-5%

-15%

-25%

Basal

Offensiv

01-03-2005 01-03-2006 01-03-2007 01-03-2008 01-03-2009 01-03-2010

Den historiske udvikling er ikke en pålidelig indikator

for fremtidige afkast.

Opdeling af tegningskursen

Nulkuponobligation 92,65 %

Option 9,35 %

Omkostninger 3,00 %

Tegningskurs 105,00 %

Forholdet mellem nulkuponobligationen og option er

indikativ.

Alternativt afkast

Køber du i stedet en statsobligation med samme løbetid,

vil du få et årligt afkast på ca. 1,7 procent før

skat. (Kilde: Bloomberg pr. den 12. marts 2010)

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 28 85


Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Børsnotering

Obligationerne søges noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

A/S, og Danske Bank tilstræber, men garanterer

ikke, at tilbyde købs- og salgskurser i obligationerne

gennem hele løbetiden. Køb og salg sker

til dagspris.

Begrænset risiko

Den råvareindekserede obligation er et alternativ til

direkte råvare investering, hvis du ønsker at få del i

råvarernes mulige høje afkast, men ikke vil investere

direkte i dem, fordi risikoen er for stor. Med den

råvareindekserede obligation får du mulighed for at

få del i råvarernes potentielle afkast, samtidig med

at du på forhånd kender minimumsindfrielseskursen

ved udløb. Indfrielseskursen ved udløb er

mindst 95 for Basal og mindst 80 for Offensiv. Investor

har en modpartsrisiko – se afsnittet ”Udsteder”.

Afkast- og risikoforhold

Afkastet afhænger af indfrielseskursen som bestemmes

af, hvor meget kursen på det underliggende

råvareindeks stiger eller falder – der medregnes

imidlertid højst en stigning på 35 procent for Basal

og højst 75 procent for Offensiv (indikativ – loftet for

Basal og Offensiv fastsættes endeligt den 6. Maj

2010).

Falder råvareindekset i forhold til startværdien, er

du imidlertid sikret en indfrielseskurs på 95 for Basal

og 80 for Offensiv, hvis du beholder obligatio-

nerne til udløb - altså et tab på op til 10 kurspoint

for Basal og 25 kurspoint for Offensiv. Hvis du sælger

obligationerne, før de udløber, er du derimod ikke

garanteret en minimumskurs på henholdsvis 95

og 80. Vi anbefaler derfor, at din investeringshorisont

er 3 år eller derover, og at du som udgangspunkt

beholder obligationen til udløb.

Obligationerne består i økonomiske termer af en

nulkuponobligation og en option på udviklingen i det

underliggende råvareindeks.

I tabellerne kan du se beregningseksempler på afkastet

før skat med loftet på henholdsvis 35 procent

for Basal og 75 procent for Offensiv ved forskellige

scenarier for udviklingen i det underliggende

råvareindeks.

Basal

Råvareindeks

ændring i %

Kurstillæg pr.

stk.

Indfrielsesbeløb pr.

stk. i kr.

Årligt afkast

i pct. før skat

+40% 35.000 135.000 8,69%

+35% 35.000 135.000 8,69%

+30% 30.000 130.000 7,34%

+25% 25.000 125.000 5,95%

+20% 20.000 120.000 4,53%

+15% 15.000 115.000 3,06%

+10% 10.000 110.000 1,55%

+5% 5.000 105.000 0,00%

Uændret 0 100.000 -1,60%

-2% -2.000 98.000 -2,26%

-5% -5.000 95.000 -3,26%

-10% -5.000 95.000 -3,26%

Offensiv

Råvareindeks

ændring i %

Kurstillæg pr.

stk.

Indfrielsesbeløb pr.

stk. i kr.

Årligt afkast

i pct. før skat

+80% 75.000 175.000 18,45%

+75% 75.000 175.000 18,45%

+65% 65.000 165.000 16,16%

+55% 55.000 155.000 13,78%

+45% 45.000 145.000 11,29%

+35% 35.000 135.000 8,69%

+25% 25.000 125.000 5,95%

+15% 15.000 115.000 3,06%

+10% 10.000 110.000 1,55%

+5% 5.000 105.000 0,00%

Uændret 0 100.000 -1,60%

-5% -5.000 95.000 -3,26%

-10% -10.000 90.000 -4,98%

-15% -15.000 85.000 -6,77%

-20% -20.000 80.000 -8,62%

-25% -20.000 80.000 -8,62%

Danske Bank påtager sig intet ansvar for, om den

faktiske kursdannelse følger udviklingen i den teoretiske

værdi af den råvareindekserede obligation, ej

heller, at indekset og spotpriserne udvikler sig ens.

Risikomærkning

Ifølge "Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter"

er denne produkttype mærket

”RØD”.

’Rød’ betyder: "Investeringsprodukter, hvor der er

risiko for at tabe mere end det investerede beløb,

eller produkttyper som er vanskelige at gennemskue."

Finanstilsynets risikomærkning af investeringsprodukter

kan ses på

side 2 / 6


Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - København

www.danskebank.dk/risikomaerkning. Mærkningsordningen

kan ikke stå alene som beslutningsgrundlag

for en investering. Den er kun et supplement til

den information, du bør indhente, inden du foretager

en investering, eller til den rådgivning, du kan få i

banken efter afdækning af din investeringsprofil.

Årlige omkostninger

Hvis de samlede omkostninger, herunder indtjening

til banken fordeles over hele løbetiden, udgør de 1

procent p.a. af hovedstolen.

Udsteder

Investor har en kreditrisiko på Danske Bank A/S,

der er kreditvurderet hos Moody ’s Investors Service

(Aa3), S&P (A) og Fitch (A+) på bankens langfristede

usikrede senior gældsforpligtelser.

Fakta: Danske Bank Råvarer2013

Udsteder Danske Bank A/S

Udstedelseskurs 105 – franko kurtage

Omkostninger 3 procent (1 procent p.a. ved

ejertid på 3 år)

Valuta Danske kroner (DKK)

Udløbsdato Den 13. maj 2013

Underliggende indeks Dow Jones UBS Commodity

Index SM

Min. indfrielseskurs Kurs 95 for Basal og 80 for

Offensiv

Maks. indfrielseskurs Kurs 135 (indikativt) for Basal

og kurs 175 (indikativ)

for Offensiv. Loftet fastsættes

senest den 6. maj 2010

og såfremt Offensiv ingen

maksimal indfrielseskurs får

vil minimums indfrielseskursen

blive fastsat til en kurs

højere end 80.

Stykstørrelse DKK 100.000,00

Valør Den 10. maj 2010

Startværdi på indeks Lukkekursen den 10. maj

2010

Slutværdi på indeks Lukkekursen den 26. april

2013

Tegningsperiode Den 12. april til den 29. april

2010 (begge dage inklusive.

Tegningen kan lukkes før tid)

Fondskode DK0030240247 Basal

DK0030240320 Offensiv

Beregning af afkast

Indfrielseskursen afhænger af udviklingen i det underliggende

råvareindeks, givet ved forskellen mellem

slut- og startværdien på råvareindekset.

For at investeringen i obligationen skal give et positivt

afkast, skal stigningen i værdien af det underliggende

råvareindeks fra start til slut være på mere

end 5 procent.

Betingelser for udstedelsens gennemførsel

Loftet fastsættes senest den 6. maj 2010 af Danske

Bank ud fra de gældende markedsforhold. Vilkå-

rene, som er beskrevet her, er derfor også kun foreløbige.

Hvis loftet ikke kan fastsættes til henholdsvis

mindst 30 procent for Basal og mindst 65 procent

for Offensiv, aflyses den pågældende udstedelse.

Endvidere har udsteder en ret til at aflyse udstedelsen,

hvis der tegnes for et samlet nominelt beløb,

som er mindre end DKK 25.000.000 i den pågældende

obligation.

Hvorfor råvarer i porteføljen?

Råvarer kan bidrage med en række attraktive egenskaber

i porteføljesammenhæng, og råvarer betragtes

som en selvstændig aktivklasse. Èn af de primære

årsager til at investere i råvarer er diversifikationshensyn.

Råvarer har historisk haft lav - og

endog i perioder, negativ - korrelation med f.eks. aktier

og obligationer, hvorfor investering i råvarer potentielt

kan bidrage til at reducere risikoen for en

investors samlede portefølje. Det skal dog bemærkes,

at denne korrelation har været høj og stigende

under den finansielle krise. Råvarer har historisk

set haft et afkast- og risikoniveau, som mest ligner

aktier.

Blandt de primære årsager til råvarernes lave korrelation

med andre aktiver er, at priserne historisk

er steget sent i konjunkturcyklen, hvor andre aktivklasser

typisk giver lavere afkast. Dette er desuden

medvirkende til, at råvarer ofte giver et positivt afkast

ved stigende inflation. Når produktionen ligger

tæt på kapacitetsgrænsen, vil det typisk forårsage

side 3 / 6


Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - København

opadgående pres på priserne. Dertil kommer, at råvarer

kan fungere som en indirekte hedge mod en

svagere amerikansk dollar. Da råvarer som oftest

afregnes i dollar, vil råvarepriserne tendere til at

stige, når dollaren svækkes.

Forwardkurvens betydning for afkast

Udviklingen i spotprisen er dog ikke den eneste kilde

til afkast ved investering i råvarer via futures eller

indeks. Forwardkurvens form har stor betydning,

når der investeres via terminsmarkedet. Når markedet

er i backwardation, dvs. spot-prisen er højere

end terminspriserne, vil den beskrevne investeringsstrategi

for indeks indbringe et såkaldt positivt

”roll yield”. Dette ekstra afkast opstår ved, at terminskontrakterne

købes ude på kurven, hvor prisen

er lavere end spot, hvis markedet er i backwardation,

og sælges til en højere pris efterhånden, som

udløb nærmer sig, og de erstattes ved køb af nye

kontrakter (ruller positionen). En sådan rullende

strategi vil således i sig selv give et positivt afkast

som følge af den typiske aftagende forwardstruktur.

Siden starten af den finansielle krise har forwardkurverne

for en lang række råvarer dog været i contango,

dvs. spotprisen har ligget lavere end prisen

på futures. Det skyldes betydelig nedgang i efterspørgsel

efter råmaterialer grundet den globale recession,

hvilket har medført en kraftig lageropbygning

i mange råvarer og dermed et mindre stramt

marked. Dette betyder, at roll yield har været negativt

for mange råvarer. Banken forventer, at mar-

kedsbalancerne i en lang række råvarer vil stramme

til, efterhånden som den globale økonomi kommer

på fode igen. Et strammere marked vil sandsynligvis

få forwardkurverne til at flade, og der er udsigt til, at

en række råvarer kan bevæge sig ind i backwardation

i løbet af 2010.

Outlook for råvarer

En investering i råvarer er i vid udstrækning en investering

i global vækst, og dermed ikke mindst i et

fortsat højt aktivitetsniveau i Asien. Vores prognose

er, at den amerikanske økonomi vil se en moderat

konjunkturopgang over de kommende år, mens en

række asiatiske økonomier - med Kina og Indien i

spidsen - vil opleve relativt høj aktivitet. Sidstnævnte

forhold er i høj grad positivt for råvarepriserne,

da råvare-intensiteten i kinesisk vækst er betydelig.

Den finansielle krise har medført, at investeringer i

produktionskapacitet for en række råvarer har ligget

underdrejet. Dermed er der pt. et betydeligt efterslæb,

for så vidt angår udvidelse eller blot opretholdelse

af udbuddet for en række råvarer.

Kombinationen af øget efterspørgsel og et vigende

udbud af råvarer i en række sektorer vil formentligt

få lagrene til at falde fremadrettet og dermed bevirke,

at markederne strammer til. Dette vil alt andet

lige være understøttende for priserne. I denne situation

vil fokus formentlig i nogen grad flytte fra

holdbarheden af det global opsving til specifikke faktorer

af betydning for de enkelte råvarer. Dette kan

betyde højere grad af divergens i prisudviklingen inden

for råvare-segmentet.

Overordnet set vil der dog antagelig fortsat være

potentiale i råvarer som følge af forventet pæn

vækst i verdensøkonomien. Hertil kommer, at den

amerikanske dollar står til at blive svækket i de

kommende år som følge af strukturelle skift i valutareserve-sammensætning

og forventet styrkelse af

en række asiatiske valutaer; en svagere dollar vil

isoleret set være positivt for råvarepriserne. Det er

ligeledes sandsynligt, at korrelationen med andre

aktivklasser, som har været relativ høj under krisen,

vil falde i denne proces; dette højner igen diversifikationsgevinsten

ved at investere i råvarer.

Skattemæssige forhold

Beskrivelsen af de skattemæssige forhold i dette

faktaark gælder kun for investorer, der er fuldt skattepligtige

og hjemmehørende i Danmark, samt investorer,

der betaler pensionsafkastskat. Beskrivelsen

dækker udelukkende de generelle regler, dvs.

at særregler og detaljer ikke omtales.

Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer,

der har bopæl i Danmark eller opholder sig her i

mindst seks måneder, samt selskaber, fonde m.v.,

der er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har

sæde i Danmark.

Den skattemæssige behandling afhænger af den

enkelte investors situation og kan ændre sig frem-

side 4 / 6


Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - København

over som følge af ændringer i lovgivningen eller investors

forhold.

Skattemæssigt behandles obligationerne efter

samme regler som finansielle kontrakter. Kursgevinster

og -tab på obligationerne opgøres efter lagerprincippet,

hvilket blandt andet betyder, at urealiserede

kursgevinster og –tab opgøres år for år.

Det indebærer blandt andet, at investor skal betale

skatten af en gevinst, selv om gevinsten ikke realiseres.

• Personer

Kursgevinst er skattepligtig, mens kurstab kun kan

modregnes eller fratrækkes efter særlige regler.

Skattepligtige kursgevinster, samt kurstab der kan

fratrækkes, medregnes i kapitalindkomsten.

Tab kan som udgangspunkt kun modregnes i gevinster

på andre finansielle kontrakter, herunder visse

strukturerede obligationer udstedt den 4. maj 2005

eller senere. Et eventuelt uudnyttet tab kan fremføres

til modregning i senere indkomstår uden tidsbegrænsning.

I visse tilfælde kan et tab dog fratrækkes direkte i

kapitalindkomsten. Tab kan således fratrækkes i det

omfang det ikke overstiger forudgående indkomstårs

samlede beskattede nettogevinster på finansielle

kontrakter og visse strukturerede obligationer

udstedt den 4. maj 2005 eller senere. Ved opgørelsen

af forudgående indkomstårs beskattede netto-

gevinster indgår ikke tidligere indkomstår end

2002.

Obligationerne kan anskaffes for midler i virksomhedsskatteordningen.

• Selskaber, fonde m.v.

Kursgevinster og -tab medregnes i den skattepligtige

indkomst.

• Pensionsmidler

Hele afkastet beskattes med 15 procent i pensionsafkastskat.

Kursgevinster og -tab medregnes i grundlaget for

pensionsafkastskat.

Obligationen er omfattet af reglen om, at værdien af

alle værdipapirer udstedt af Danske Bank maksimalt

må udgøre 20 procent af den samlede pensionsopsparing

i samme pengeinstitut. Der kan dog

altid samlet investeres for op til 46.000 kr. (2010) i

værdipapirer udstedt af Danske Bank.

Er børsnotering ikke sket inden et år fra udstedelsen,

skal obligationerne straks afhændes fra pensionsdepotet.

• Beskatning af udenlandske investorer

Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark

og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i

landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke

skattepligtige i Danmark af afkastet af obligationen.

For udenlandske investorer afhænger beskatningen

af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende.

Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor

er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der

gælde samme regler som for danske investorer,

hvis investeringen har tilknytning til den danske del

af virksomheden.

Læs mere i Preliminary Final Terms

Dette faktaark skal kun ses som en forenklet udgave

af bankens offentliggjorte Prospekt og Preliminary

Final Terms. Obligationerne kan kun tegnes på

grundlag af Preliminary Final Terms og Prospektet.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette faktaark

og Preliminary Final Terms eller Prospektet,

gælder beskrivelsen i Preliminary Final Terms henholdsvis

Prospektet.

Søg rådgivning

Investering i obligationerne medfører en risiko, og vi

anbefaler derfor, at du søger uafhængig rådgivning

om juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter,

der knytter sig til netop dine individuelle forhold.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger om obligationen, er du

velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver i

side 5 / 6


Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Danske Bank. Her kan du også få udleveret Prospekt,

Preliminary Final Terms inkl. tegningsblanketten

og aflevere tegningsblanketten, Prospekt,

Preliminary Final Terms, tegningsblanket, startværdier

mv. kan findes på hjemmesiden

www.danskebank.dk/investering.

Opdateret 1. juli 2011

side 6 / 6

More magazines by this user
Similar magazines