Uddannelsesinstitutioners salg af materialer m.v. - Beierholm

beierholm.dk

Uddannelsesinstitutioners salg af materialer m.v. - Beierholm

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere

Værdifuld viden om skat og moms

Uddannelsesinstitutioners salg af bøger, materialer

mv. - praksisændring

Landsskatteretten har ændret momspraksis vedrørende

salg af undervisningsmaterialer, hvilket kan give

mulighed for en øget tilbagebetaling af moms vedrørende

fællesudgifter.

Salg af undervisningsmaterialer er nu overvejende momspligtigt,

jf. nedenfor. Ændringen af praksis har virkning

fra 1. august 2008.

Der gives adgang til ekstraordinær tilbagesøgning fra 1.

januar 1997, forudsat at ansøgningen indsendes inden den

24. september 2008.

Efter denne dato kan tilbagesøgningen ske efter de almindelige

fristregler på 3 år, som beregnes efter angivelsesfristen.

Praksisændringen

SKAT har på baggrund af kendelserne udsendt en genoptagelsesmeddelelse

– SKM2008.262.SKAT.

Landsskatterettens kendelser omhandlede henholdsvis et

pædagogseminarium, et håndarbejdsseminarium samt en

teknisk skoles salg til elever og tredjemand.

Landsskatteretten fandt, at følgende salg var momspligtigt:

• Undervisningsmaterialer af generel karakter

• Lærebøger

• Diverse kontorartikler

• Kopikort

• Salg af mad og drikkevarer i forbindelse med caféaktivitet

• Salg af mad og drikkevarer i forbindelse med afholdelse

af kurser, hvor serveringen sker mod særskilt

betaling

• Salg af sandwich

• Diverse print

• Indtægter fra mønttelefon

• Plotterkort (til udskrift fra printere til tekniske tegninger)

• Tegneudstyr og værktøj mv.

• Regnemaskiner

September 2008-012

Moms-& afgiftsrådgiver Lone Ravnholt Jensen, lrj@beierholm.dk

• Salg af elevproducerede varer – f.eks. legehuse, trapper

mv. (bortset fra svendestykker)

• Salg af overskudsmateriale – herunder brugt materiale

og at følgende salg var momsfritaget:

• Materialesamlinger og lignende specialudstyr udarbejdet

eller fremstillet af skoler og institutioner,

snævert målrettet mod undervisningen og tilrettelagt

i overensstemmelse hermed.

• Salg til eleverne af materialer, der uomgængeligt er

nødvendigt for elevernes anvendelse ved egen fremstilling

af genstande i den momsfri undervisning.

• Salg af nøgler med henblik på adgang til skolen.

• Salg af materialer til eleverne til brug for elevernes

egen fremstilling af genstande i undervisningen.

• Salg af svendestykker.

Oplistningen er ikke udtømmende. Det må bero på en konkret

vurdering, hvorvidt konkrete materialer mv. kan henføres

under de oplistede arter mv.

Hvem berører ændringen

De uddannelsesinstitutioner, som modtager taxametertilskud

fra staten (tilskuddet indgår ikke i beregningen af

den delvise momsfradragsret), kan have fordel af den nye

praksis.

I den ene sag vedrørende en teknisk skole medførte praksisændringen,

at skolen kunne få momsbeløb tilbage på

mellem DKK 2-3 millioner pr. år for årene 1998-2002.

Landsskatteretten lagde til grund, at uddannelsesinstitutionen

var drevet som selvstændig økonomisk virksomhed

med levering af varer og ydelser, selv om disse ydelser var

momsfritaget efter momslovens undervisningsbestemmelse.

Det fremgår af kendelsen vedrørende den tekniske skole,

at skolen havde medtaget følgende udgifter til fællesudgifterne

og derfor fik store tilbagebetalingskrav:


• Drifts-, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger

af bygninger, hvori der har været momspligtige

aktiviteter.

• Administration.

• Bygnings- og udstyrsinvesteringer på de adresser,

der har haft momspligtige aktiviteter.

• Undervisningsmateriale, anskaffelse af værktøj og

hjælpemidler på de adresser, hvor der har været

momspligtige aktiviteter.

Opgørelse af fællesudgifter vedrørende den momspligtige

aktivitet følger de almindelige principper. Der kan således

være et væsentligt element af skøn involveret ved

opgørelsen af ovennævnte udgiftsposter.

Genoptagelse for tidligere afgiftsperioder

Der kan søges om ekstraordinær genoptagelse fra 1. januar

1997.

Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes

inden 6 måneder fra offentliggørelsen af genoptagelsescirkulæret.

Ansøgningsfristen er senest den 24.

september 2008.

Det er ikke en betingelse, at uddannelsesinstitutionen har

været momsregistreret. Landsskatteretten slog fast, at

uddannelsesinstitutionen ikke var afskåret fra at foretage

fradrag for fællesomkostninger, selv om den ikke var

momsregistreret på tidspunktet for afholdelsen af omkostningerne.

Anmodningen om tilbagebetaling skal indgives til SKAT,

dvs. det lokale Skattecenter.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens

navn, adresse og CVR-nr. samt en specifikation på

kravet om tilbagebetaling for hver afgiftsperiode.

Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet skal modregnes

salgsmoms af den opgjorte omsætning (25% af de fakturerede

beløb).

Der er krav på forrentning af tilbagebetalingskravet.

Den momspligtige omsætning, der ligger til grund for opgørelsen

af den deraf følgende fradragsret, skal kunne

dokumenteres.

Aktuel afgiftsperiode

Institutioner mv. kan for den aktuelle afgiftsperiode indrette

registreringer og afgiftsafregningen efter den

ændrede praksis.

Hvis institutionen ikke er momsregistreret, og efter den

ændrede praksis kan opnå fordele ved den ændrede

praksis, bør der ske registrering hos SKAT.

Afslutning

Vi bistår gerne ved vurdering af, om der er en fordel ved

at anmode om genoptagelse, herunder ved udarbejdelse

af det faktiske krav.

STATSAUTORISERET

REVISIONSAKTIESELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International

- en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Vær særlig opmærksom på, at fristen for ekstraordinær

genoptagelse vedr. 1997 og senere år udløber den 24.

september i år.

Eventuelle spørgsmål m.v. kan rettes til daglig revisor eller

skatteafdelingen.

2

More magazines by this user
Similar magazines