OVERSIGT over indkommende bemærkninger til forslag til ...

web378489.ta01.talkactive.net

OVERSIGT over indkommende bemærkninger til forslag til ...

OVERSIGT over indkommende bemærkninger til forslag til:

TEMAKOMMUNEPLAN FOR VINDMØLLER

Forslag til Temakommuneplan for vindmøller har været i offentlig høring i perioden

fra den 29. april til den 5. juli 2010.

Under offentlighedsfasen kom der bemærkninger, forslag og indsigelser fra i

alt 19 parter. Det indsendte vedhæftes som bilag.

Fem bemærkninger fra myndigheder og organisationer:

IT- og Telestyrelsen, Dok. 5864178

1. Henleder opmærksomheden på, at vindmøller bør placeres mindst 200

m fra en radiokædes sigtelinje. De enkelte operatører af radiokæder

har selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor

materiale angående placering af vindmøller bør sendes direkte til de

relevante operatører.

Punkt 1: Vil indgå i de enkelte projekters VVM-redegørelse.

Museum Lolland-Falster, Dok. 5866495

Har i henhold til museumslovens kapitel 8 § 23 følgende bemærkninger:

1. I museets tidligere svar på debatoplægget (samt en arkæologisk arkivalsk

kontrol) har museet gjort opmærksom på, at flere af de potentielle

vindmølleområder vil have eller ville kunne have en negativ påvirkning

på væsentlige kulturhistoriske værdier. Efter museets vurdering

gjaldt dette vindmølleområder, som er placeret:

I de inddæmmede landskaber langs Lollands syd- og vestkyst. I

særlig grad det potentielle vindmølleområde omkring Rødby

Fjord.

Indenfor kirkeomgivelser.

I nærheden af landsbyer, som er registreret i Lolland Kommunes

landsbyregistrering.

2. Museet har noteret sig, at ingen af de berørte vindmølleområder ligger

indenfor kirkeomgivelser og landsbyer udpeget i landbykataloget.

3. I forhold til vindmølleområder, som er placeret i inddæmmede landskaber,

vil museet endnu engang fraråde udpegning i det bevaringsværdige

og derfor sårbare kulturmiljø omkring Rødby Fjord. Museet har

i tidligere høringssvar henvist til Regionplanen: ”Væsentlige naturmæssige

og kulturhistoriske værdier på lavbundsarealer må ikke gå tabt

(Delmål – s. 174). Og på vindmølleområdet er Rødby Fjord ifølge Regionplanen

fritaget for opsætning af vindmøller, fordi området er karakteriseret

af diverse natur- og jordbrugsbeskyttelsesområder, større

uforstyrrede områder, fredede områder m.v. (Regionplanen s. 157-

159).”

Notat

8. juli 2010

Dok. nr. 5874304

Sags id. 5785846

Teknik og Miljømyndighed

Kontaktperson

JOENI

T 54676417

joeni@lolland.dk

Side 1/10


Punkt 1 og 2 er noteret.

Punkt 3. Museets bemærkning henviser bl.a. til Regionplanens zone 1 begreb,

hvor der som udgangspunkt ikke kunne opstilles vindmøller. Naturklagenævnet

har i tidligere afgørelse vurderet, at vindmølleopstilling ikke kan afvises

udelukkende på baggrund af en zoneinddeling (”regel over skøn”) men skal

foretages på baggrund af en konkret vurdering.

Det vurderes, at de inddæmmede landskaber på Lollands sydkyst består af

stærkt modificerede landskaber der er præget af tekniske installationer som

f.eks. diger, sluser, pumper, kanaler, grøfter og lange lige veje. Den store

skala i det sydlollandske landskab er, med udgangspunkt i ”Rapport fra regeringens

planlægningsudvalg for vindmøller på land” det bedst egnede landskab

til at rumme store møller. Det er svært at give en objektiv vurdering af

kulturlandskaber, men Museum Lolland-Falsters synspunkt er noteret.

Stiftsøvrigheden, Dok. 5863329

Skal gentage tidligere tilkendegivelser om, at vindmøller kan have en betydelig

negativ indvirkning på kirkerne i landskabet og fra kirkerne herunder særligt,

når vindmøllerne bliver over 80 meter.

1. Stiftsøvrigheden har noteret sig, at de udlagte kirkeomgivelser friholdes

for vindmøller.

2. Stiftsøvrigheden har lagt til grund, at alle sager om vindmøller over 80

meter forelægges til stiftsøvrighedens vurdering efter planloven.

3. Stiftsøvrigheden anmoder om, at der i visualiseringen indgår foto af allerede

opstillede vindmøller af samme størrelse og tilsvarende afstand

som mellem den ønskede placering og den berørte kirke.

Punkt 1 og 2 er noteret.

Punkt 3. Er noteret, for så vidt det er muligt at finde tilsvarende møller i tilsvarende

afstand til en kirke.

Danmarks Naturfredningsforening, Lolland, Dok. 5867713

DN-Lolland har bemærkninger til følgende 4 foreslåede områder:

T6 ved Købelev

T8 ved Knuthenborg

T12 ved Bursø

T14-15 ved Rødby Fjord

1. T6 Købelev (3 møller)

Det foreslåede område præges af Marrebæk Rende. DN-Lolland er

uforstående over at å-beskyttelseslinjen ignoreres. Mener at 3 vindmøller

på op til 150 meter vil være voldsomt forstyrrende elementer i

landskabet der er præget af den snoede ådal.

Desuden henvises til Regionplanens udpegning som jordbrugs- og beskyttelsesområde,

hvor der ”generelt ikke må etableres anlæg eller foretages

indgreb, der kan forringe områdernes landskabs- og naturmæssige

værdier”.

Side 2/10


2. T8 Knuthenborg (3 møller)

Det foreslåede område ligger syd for Knuthenborg Park, hvor skovarealerne

efter DN´s vurdering vil skabe lævirkning/turbulens. Henviser til

vindressourcekortet der påregner 40-50 % mindre vindenergi.

DN mener ikke den mindste vindmøllestøj kan accepteres i et rekreativt

oplevelsesområde som Knuthenborg. Efter modtagelse af konkret

placering mener DN, at der bør foretages en støjmåling.

Henviser desuden til at området ligger i Regionplanens udpegede ”regionalt

friluftsområde” og ”jordbrugs- og beskyttelsesområde”.

3. T12 Bursø (3 møller)

Henviser til vindressourcekortet, der viser 30-40 % mindre vindenergi i

forhold til de mest optimale placeringer.

DN mener møllerne vil få en meget markant virkning, da de foreslås

placeret på det højeste punkt.

4. T14-15 Rødby Fjord (21-30 møller)

DN respektere ikke forklaringen om kortrammer, mener det er en taktisk

overvejelse.

DN kan tilslutte sig Museum Lolland-Falsters synspunkt vedrørende

Rødby Fjord som bevaringsværdigt kulturmiljø. Mener der bør laves en

helhedsplanlægning der beskytter inddæmningslandskabet. DN mener

der bør laves en landskabsanalyse og ikke kun en visualisering.

Henviser desuden til at området ligger i Regionplanens udpegede

”jordbrugs- og beskyttelsesområde”.

Punkt 1. Det er kun den østligste del af vindmølleområdet der er omfattet af

åbeskyttelseslinjen. Her vil der sandsynligvis ikke blive opstillet vindmøller.

Vedrørende ”jordbrugs- og beskyttelsesområder” – var dette områder i Regionplanen,

der generelt var en del af zone1 begrebet. Det er Lolland Kommunes

vurdering, at denne zonering er for bred, i forhold til alene på den baggrund

at afvise vindmøller. Opstilling må foretages på baggrund af en konkret

vurdering.

Punkt 2. Det er korrekt at vindressourcen er mindre i området, dog er den

vurderet til at være betydelig. Lolland Kommune har vurderet, med udgangspunkt

i at støjgrænserne overholdes, at vindmøllestøj ikke vil påvirke oplevelsesområdet

Knuthenborg, med bilkørende besøgende, legeland m.m. Inden

opstilling foretages en støjberegning.

Punkt 3. Det er korrekt at vindressourcen er mindre i området. Som ved andre

vindmølleområder vil de høje møller være synlige på lang afstand.

Punkt 4. Rødby Fjord området er delt i to rammekort, da kommuneplanrammen

for Gerringe Deponeringsanlæg ligger imellem. Umiddelbart ville det være

uproblematisk ud fra et vindmølle synspunkt at lave én vindmølleramme.

Men ”rammeteknisk” er det mere besværligt, da rammen for Gerringe skal

ændres/indberettes/beskrives m.m.

Det er noteret at Rødby Fjord området ønskes taget helt ud af planen.

Side 3/10


Dansk Ornitologisk Forening v/Ole Friis Larsen, Dok. 5868291

DOF-Storstrøm er generelt positivt stemt overfor vindmøller. Undersøgelser

har vist, at selv store vindmølleanlæg, sjældent udgør en trussel mod fugle.

Dog er der eksempler på uheldige placeringer.

DOF-Storstrøm har således kun få bemærkninger:

1. T9 Savnsø Vig

De eksisterende 3 møller fungerer tilsyneladende uden problemer, så

DOF vil henstille til, at den nuværende placering fastholdes, også for

fremtidige nye møller. Især den højt beliggende del af området bør friholdes

af hensyn til både rastende og ynglende fugle i slambassinerne.

2. T10 Skodsbølle ved Højreby

Skoven der støder op til området, er et vigtigt ynglested for flere arter.

Den nuværende placering i området bør opretholdes eller møller bør

som minimum placeres så langt fra skoven som muligt.

3. T11 Bogø

DOF henstiller til at møllerne placeres så langt væk fra vådområdet som

muligt. Lolland er et vigtigt område for ynglende Havørn. De fouragerer

netop ved fjorde og vådområder. Derfor bør vindmøller placeres så

langt fra vådområder som det er muligt inden for de påtænkte rammer.

Punkt 1, 2 og 3 er noteret.

Ni bemærkninger og indsigelser fra borgere

Kaj Larsen, Dok. 5862285

1. Indsigelse mod planens vindmøllerammer T14 og T15 ved Rødby

Fjord. Det er meget få steder man finder så store åbne vidder som i

Rødby Fjord området og området besøges af mange tusinde turister

årligt. Hele området er et stort turistområde med Lalandia, Bredfjed,

Kramnitse og Hummingen sommerhusområder. Derfor bør der ikke

rejses vindmøller i området da det vil gøre ubodelig skade på natur og

turistinteresser.

2. Fastholder desuden alle punkter i tidligere indsigelse af 25. juni 2009.

Punkt 1 og 2 er noteret.

Birgitte Saaby Bendsen, samt Lars og Søren Bendsen Dok. 5862290

Indsigelse mod Rødby Fjord møllerne, rammeområderne T14 og T15.

Fastholder samtlige synspunkter i tidligere indsigelse af 24. juni 2009 (vedhæftet)

forkortet nedenstående:

Henviser til en klar negativ effekt på 8 af de 15 opstillede miljøpåvirkningskriterier.

Mener derfor at Rødby Fjord bør fravælges i den samlede plan. Mener

ikke det er et positivt argument, at området er stort, mener tværtimod, at det

dermed er et stort uforstyrret landskab, hvor der ikke bør rejses vindmøller.

Side 4/10


1. Mener de 21-30 150 m høje vindmøller vil skæmme det unikke kystnære

landskab fuldstændigt.

2. Mener projektet består af flere gruppe af møller og ikke fremstår som

et sammenhængende vindmølleområde.

3. Dele af projektet står midt i kystnærhedszonen og andre tæt på kirkeomgivelser.

4. Mener det strider mod tidl. Miljøminister Connie Hedegårds tanke om

”at finde og sikre balancen mellem ønskerne om udvikling og omsorgsfuld

tilbageholdenhed er den fysiske planlægning grundprincip …”

5. Mener at aftalen mellem folketinget og KL betyder, at Lolland kommune

kunne nøjes med at opstille 1,5 MW pr. år svarende til mindre end

en halv mølle pr. år af de 3,6 MW store møller.

6. Finder det derfor ikke rimeligt at inddrage alle de nævnte vindmølleområder.

7. Mener kommunen kunne have en økonomisk interesse i at opstille et

langt større antal møller end strengt nødvendigt på grund af tilskuddet

på ca. 250.000 kr. pr mølle.

8. Mener ikke Lolland samtidig kan satse på turisme og vindmølleanlæg i

så stor stil.

9. Mener ikke der i samme grad er lokale arbejdspladser som i turismeerhvervet,

og endnu mindre hvis fabrikatet er andet end dansk.

10. Mener at vindmølleanlæg af den påtænkte størrelse hører til på havet.

11. Mener som alternativ til Rødby Fjord, at møllerne kan placeres hvor

Femern Bælt forbindelsen føres i land.

Punkt 1. Synspunktet er noteret.

Punkt 2. VVM-redegørelsen vil afgøre hvilket opstillingsmønster der etableres

så opstillingen vil fremstå som ét sammenhængende vindmølleområde.

Punkt 3. P.g.a. vindresurserne vil flere vindmølleområder være beliggende i

kystnærhedszonen. Kirkeomgivelser friholdes for vindmøller.

Punkt 4. Kommunen har vurderet at vindmølleplanen holder balancen mellem

udvikling og omsorgsfuld tilbageholdenhed.

Punkt 5. og 6. Det er korrekt at Lolland Kommune jf. aftalen kan nøjes med

færre møller.

Punkt 7. Kommunen har ingen direkte økonomisk tilskudsinteresse. De tilskud

der gives vil komme borgerne til gode i form af ”grønne projekter” m.m.

Punkt 8.og 9. Kommunen mener ikke der i væsentlig grad er en konflikt mellem

vindmølleplanen og en turismesatsning.

Punkt 10. Synspunktet er noteret.

Punkt 11. Ud over Rødby Fjord vil der på sigt også kunne satses på området

ved Femern Bælt forbindelsens ilandføring når placeringen er endelig udpeget.

Kirsten & Erik V. Jensen, Dok. 5866194

Henviser til ordlyden i tidligere fremsendte indsigelse:

IKKE FLERE VINDMØLLER af 9. juli 2009 (se forkortet nedenstående).

Indsigelse mod opstilling af 150 meters møller og mod for mange møller.

1. Mener planen ensidigt fokuserer på teoretiske vindmølleplaceringer.

2. Mener at 150 meter møller er fuldstændig ude af skala med det følsomme

flade lollandske landskab.

3. Mener møllerne kan ses på 30 km´s afstand.

4. Mener ikke at støjniveauet kendes på de store møller.

Side 5/10


5. Mener det er urimeligt at Lolland omdannes til ”mølleland”, da planen

medfører at andelen af MW vil udgøre en væsentlig majoritet af det nationale

mål.

6. Mener en udbygning på 28-38 møller i Rødbyfjord vil være en effektiv

stopper for turisme, erhverv og bosætning.

7. Mener at der i dette område er ofret store summer på skovrejsning og

naturgenopretning.

8. Finder det tankevækkende at afstandskravet er 4 x totalhøjden for store

møller, mens kravet er 10 x højden for husstandsmøller.

9. Finder det uheldigt, at debat- og høringsfrist forløber om sommeren.

Punkt 1. Det er korrekt at planen som udgangspunkt har fokuseret på teoretiske

vindmølleplaceringer.

Punkt 2. og 5. Synspunkterne er noteret.

Punkt 3. Vindmøllerne vil kunne ses i store områder.

Punkt 4. Alle vindmøller skal overholde gældende støjkrav.

Punkt 6. Kommunen mener ikke der i væsentlig grad er en konflikt mellem

vindmølleplanen og turismesatsningen.

Punkt 7. Kommunen mener ikke der er en konflikt mellem vindmølleplanen og

planerne om skovrejsning og naturgenopretning.

Punkt 8. Afstandskravene for store møller er fastsat af staten. Afstandskravene

til husstandsmøller er taget ud af planen.

Punkt 9. Efter debatfasen har vindmølleplanen nu været i 8 ugers offentlig høring.

Kramnitze Grundejerforening, v. Vivi Henningsen, Dok. 5862905

Indsigelse primært mod Rødby Fjord møllerne.

1. Gør opmærksom på at sommerhusområdet i Kramnitse er planlagt udvidet

mod nord. Mener det er vigtigt at fastholde dette, da der igen vil

være stor efterspørgsel på sommerhusgrunde. Mener vindmøllerne i

Rødby Fjord vil forhindre dette.

2. Gør opmærksom på at stranden ved Kramnitse er Lolland bedste og årligt

besøges af mange turister, som kommer for at nyde fred og ro og

den smukke natur i det tidligere fjordområde, og ikke for at se møller.

3. Mener der må være råd til at bevare nogen natur i nærheden af store

turistområder.

Punkt 1. Vindmøllerne skal overholde afstandskrav og gældende støjkrav.

Punkt 2. Kommunen mener ikke der i væsentlig grad er en konflikt mellem

vindmølleplanen og turismesatsningen.

Punkt 3. Kommunen mener ikke der i væsentlig grad er en konflikt mellem

vindmølleplanen og bevarelse af naturområder i nærheden af store turistområder.

Karin Larsen og Ole Westerholt Jørgensen, Dok. 5867710

Indsigelse mod 150 meters møller især ved Rødby Fjord.

1. Mener at vindmølleplanen er i strid med gældende regionplan på en

række punkter.

Side 6/10


2. Mener der skal være afstand mellem vindmøllegrupper. Finder det uacceptabelt

at Rødby Fjord deles op i to områder.

3. Finder det uacceptabelt at der ”kun skal vurderes” når afstanden imellem

vindmøllegrupper er på under 28 x totalhøjden.

4. Påpeger at store dele af Rødby Fjord er udpeget som jordbrugs- og beskyttelsesområde,

hvor der ikke må etableres anlæg, der kan forringe

områdets landskabs- og naturmæssige værdier.

5. Påpeger at vindmølleplanlægning ikke må kollidere med virkelig fremadrettet

natur-, miljø-, og arealplanlægning.

6. Anbefaler at mest muligt fra Regionplanen overføres til kommuneplanen.

7. Mener at presset fra vindmølle-investorer har medført nødtvungen

planlægning.

8. Savner begrundelse for, hvorfor forvaltningen affærdiger velmente

problemstillinger fremført i de mange bemærkninger.

9. Finder det bemærkelsesværdigt så mange bemærkninger der indkom i

offentlighedsfasen.

10. Påpeger at Rødby Fjord er udpeget som kulturmiljø.

11. Påpeger der findes en 10 km sikkerhedszone omkring Lolland-Falster

Airport.

12. Påpeger at planen viser 8 negative miljøpåvirkninger ud af 15.

13. Påpeger fejl på vindmølleafstandskortet ved Langsvejlevej 17.

14. Mener de mange nye møller betyder overløb af billig strøm, til gengæld

vil det store antal vindmøller være synlige i landskabet, ved belysning

om natten og med støj overalt i kommunen. Mener ikke Lolland har

nogen forpligtigelse til at vedtage en så ambitiøs vindmølleplan.

15. Anbefaler at T14 og T15 helt udtages af planen.

Punkt 1. Såfremt temakommuneplanen vedtages vil den afløse de relevante

dele af Regionplanen.

Punkt 2, 3, 4, 5, og 6 er noteret.

Punkt 7. Kommunerne skal i henhold til krav fra staten gennemføre en vindmølleplanlægning,

der nu har været over et år under vejs.

Punkt 8. Problemstillingerne er refereret. Problemstillingerne er i hovedsagen

kendte. Det er en politisk afgørelse, hvor ”snittet” mellem benyttelse og beskyttelse

skal ligge.

Punkt 9. Der indkom 8 bemærkninger, forslag og indsigelser fra myndigheder

og organisationer, og 16 fra borgere/borgergrupper, samt 4 nye forslag til

vindmølleområder.

Punkt 10. Er noteret.

Punkt 11. Alle vindmølleplaner og VVM-redegørelser indsendes til Luftfartsstyrelsen,

der er øverste myndighed på området.

Punkt 12. Er noteret.

Punkt 13. Kommunen er opmærksom på fejlen i statens afstandskort. Kommunen

og flere andre har forgæves rettet henvendelse til kort og matrikelsty-

Side 7/10


elsen. Faktum er, at det konkrete projekt skal overholde afstandskravet på 4

x totalhøjden til nærmeste nabobeboelse.

Punkt 14 og 15. Er noteret.

En gruppe borgere omkring Købelev Hede, Dok. 5865869

Henvendelsen drejer sig om T16 (Nøjsomheds Odde) og T4 (Korsnakke). Finder

det meget betænkeligt med 150 m høje møller. Vil stærkt anbefale vindmøller

i de to områder på max 100 m møller subsidiært 125 m møller

1. T16 Nøjsomheds Odde

Rammen har tilsyneladende overset en fejl vedrørende 4 x totalhøjden

til beboelsen Oddevej 155.

2. T4 Korsnakke

Anken går på at området ligger meget tæt på Nøjsomheds Odde området.

Mangler en begrundelse for manglende afstand mellem de to

områder. Den manglende afstand udgør desuden et problem for trækkende

fugle. Desuden vil området blive ramt af støj fra vindmøllerne.

Anbefaler således at åbne ”gabet” mellem de to områder til den anbefalede

minimumsafstand i mellem vindmøllegrupper.

3. Mener at vindmølleområder i tyndtbefolkede, fredelige og naturskønne

områder vil skræmme ressourcestærke tilflyttere væk. Denne gruppe

søger netop gamle fritliggende huse/gårde. Følgende citat fra Poul

Hald Mortensen, DN skulle dække synspunktet: Det er planlægningsmæssigt

en meget syg vej at gå, at man lægger et industrianlæg der,

hvor det genere færrest mennesker, fordi man altid ender i skov og

naturområder.

Punkt 1. Rammen er en del af Regionplanens tidligere vindmølleramme. Uanset

ramme skal vindmøller overholde afstandskravet på 4 x totalhøjden til

nærmeste nabobebyggelse.

Punkt 2. De to eventuelle projekter skal ”samstemmes” således at de to vindmølleprojekter

opfattes som to klart adskilte projekter.

Punkt 3. Er noteret.

Otte greve Danneskiold-Samsøe, Øllingesøe Gods, Dok. 5842239

1. Helt overordnet protesteres der mod udbygningen af vindmølleanlæg

på Lolland. Landvindmøller er forbundet med store gener for de omkringboende

(støj, skyggevirkninger, visuel forurening m.v.)

2. Konkret vurderes det, at en etablering af vindmøller ved Skodbølle ved

Højreby vil have en ganske betydelig negativ påvirkning for

ham/Øllingesø Gods. Generne skal ses i sammenhæng med de gener

der stammer fra allerede eksisterende vindmøller i godsets nærhed.

Nyetablering af vindmøller vil medføre et betydeligt erstatningskrav.

Punkt 1 og 2. Er noteret. Nabobeboelse der befinder sig fra 4-6 x vindmøllens

totalhøjde kan frit søge erstatning gennem energinet.dk´s værditabsordning.

Herudover kan naboer med mere end 6 x totalhøjden mod et gebyr søge om

værditabserstatning.

Side 8/10


Mogens greve Krag-Juel-Vind-Frijs, Halsted Kloster, Dok. 5867749

Indsigelsen vedrører T7 ”NØ for Søllested”:

1. En stor del af det udpegede område har mindre end 600 m til nærmeste

beboelse og udelukker derfor møller på mere end 125 m.

2. Arealet rummer ikke mulighed for opstilling af 3 møller.

3. Det udpegede områder ligger i vindsvagt område.

4. Området indgår i større uforstyrret landskab, der strækker sig fra Maribovej

lang Åmoserenden med vådområde, skovbryn og mark med

levende hegn og remisser. Et enestående uberørt kulturmiljø.

5. De store møller vil være dominerende i en radius af ca. 2 km og dermed

bl.a. dominere hele Søllested By.

Punkt 1. Ifølge vindmølleafstandskortet findes der ikke beboelse tættere end

600 m (henholdsvis 500 m) til vindmølleområdet. Under alle omstændigheder

skal det konkrete projekt overholde afstandskravene.

Punkt 2. Vindmølleopstilleren har vurderet at der er plads til 3 møller.

Punkt 3. Det er korrekt at området ikke har de højeste vindressourcer.

Punkt 4. Området er ikke udpeget som større uforstyrret landskab i Regionplanen.

Punkt 5. Er noteret.

Ingelise og Ole Krarup, Dok. 5867232

Indsigelse mod T16 (Nøjsomheds Odde) og T4 (Korsnakke). Har erhvervet

ejendommen Vensholm 43, for ca. 30 år siden og påtænker at bo der som

pensionister.

1. Anmoder om, at man i beregningerne anvender helårsstatus for ejendommen.

2. Indsigelse mod en alt for kort indbyrdes afstand imellem de to vindmølleområder.

Punkt 1. Beregningerne foretages på baggrund af beboelse i det åbne land.

Der er ikke forskel på fritids- og helårsbeboelse.

Punkt 2. Er noteret.

Fem bemærkninger til eksisterende, udtagne områder,

samt forslag til projekter:

Wind1 A/S – forslag til Hestehave-vindmølleområde, Dok. 5867726

1. På vegne af de respektive lodsejere gøres der indsigelse imod at området

Hestehaves tages ud af vindmølleplanen.

Side 9/10


Punkt 1. Kommunen har vurderet at de to områder Hestehave og Skodsbølle

ligger for tæt på hinanden jf. vejledning om afstanden mellem vindmøllegrupper.

Det større område Skodsbølle T10 er valgt da der sandsynligvis kan opstilles

flere møller i området på længere sigt. Desuden er området valgt for at

kunne fastholde den nuværende større vindmøllegruppe.

Christoffer Knuth, Knuthenborg, Dok. 5849691

1. Oplyser at Knuthenborg fuldt støtter op om projektet ”Ved Knuthenborg/Hunseby”.

Det er vores vurdering, at vindmøller på denne placering

ikke vil genere driften af Knuthenborg Park.

Punkt 1. Er noteret.

Gustav von Rosen, Rudbjerggaard, Dok. 5862391

1. Fredholm Gods A/S tilkendegiver sin fortsatte interesse for opstillingen

af vindmøller i område 360-T11 Bogø Vig/Vejlø.

2. EUROPEANENERGY meddeler at der i samarbejde med de involverede

lodsejere Gustav von Rosen og Claus G. P. Bay ønskes et fælles

projekt med opstilling af 5-6 vindmøller.

Punkt 1 og 2. Er noteret.

Niels Frederik Jensen, Hobygaard, Dok. 5846898

1. Niels Frederik Jensen ejer af Hobygaard søger om opstilling af 3 vindmøller

i område T14, Rødby Fjord. Deltager gerne i en koordinering af

projekterne i Rødby Fjord.

Punkt 1. Er noteret.

Andreas von Rosen, EUROPEANENERGY, 5876323

1. Som projektudvikler til flere af de foreslåede vindmølleområder, gøres

opmærksom på følgende:

Naboer og resten af kommunens borgere kan købe en samlet

andel på op til 20 % af et vindmølleprojekts kostpris.

Naboer kan få vurderet deres ejendom med henblik på værditabserstatning

Kommunen kan søge energinet.dk om 88.000 kr/MW til almene

formål

European Wind Farms A/S udvikler områderne i samarbejde med

lodsejerne. Disse har mulighed for delejerskab i vindmøllerne. Europeans

andel placeres i et selskab i kommunen, således at skatteindtægterne

vil forblive i kommunen.

Punkt 1. Er noteret.

Side 10/10

More magazines by this user
Similar magazines