OVERSIGT over indkommende bemærkninger til forslag til ...

web378489.ta01.talkactive.net

OVERSIGT over indkommende bemærkninger til forslag til ...

2. Mener der skal være afstand mellem vindmøllegrupper. Finder det uacceptabelt

at Rødby Fjord deles op i to områder.

3. Finder det uacceptabelt at der ”kun skal vurderes” når afstanden imellem

vindmøllegrupper er på under 28 x totalhøjden.

4. Påpeger at store dele af Rødby Fjord er udpeget som jordbrugs- og beskyttelsesområde,

hvor der ikke må etableres anlæg, der kan forringe

områdets landskabs- og naturmæssige værdier.

5. Påpeger at vindmølleplanlægning ikke må kollidere med virkelig fremadrettet

natur-, miljø-, og arealplanlægning.

6. Anbefaler at mest muligt fra Regionplanen overføres til kommuneplanen.

7. Mener at presset fra vindmølle-investorer har medført nødtvungen

planlægning.

8. Savner begrundelse for, hvorfor forvaltningen affærdiger velmente

problemstillinger fremført i de mange bemærkninger.

9. Finder det bemærkelsesværdigt så mange bemærkninger der indkom i

offentlighedsfasen.

10. Påpeger at Rødby Fjord er udpeget som kulturmiljø.

11. Påpeger der findes en 10 km sikkerhedszone omkring Lolland-Falster

Airport.

12. Påpeger at planen viser 8 negative miljøpåvirkninger ud af 15.

13. Påpeger fejl på vindmølleafstandskortet ved Langsvejlevej 17.

14. Mener de mange nye møller betyder overløb af billig strøm, til gengæld

vil det store antal vindmøller være synlige i landskabet, ved belysning

om natten og med støj overalt i kommunen. Mener ikke Lolland har

nogen forpligtigelse til at vedtage en så ambitiøs vindmølleplan.

15. Anbefaler at T14 og T15 helt udtages af planen.

Punkt 1. Såfremt temakommuneplanen vedtages vil den afløse de relevante

dele af Regionplanen.

Punkt 2, 3, 4, 5, og 6 er noteret.

Punkt 7. Kommunerne skal i henhold til krav fra staten gennemføre en vindmølleplanlægning,

der nu har været over et år under vejs.

Punkt 8. Problemstillingerne er refereret. Problemstillingerne er i hovedsagen

kendte. Det er en politisk afgørelse, hvor ”snittet” mellem benyttelse og beskyttelse

skal ligge.

Punkt 9. Der indkom 8 bemærkninger, forslag og indsigelser fra myndigheder

og organisationer, og 16 fra borgere/borgergrupper, samt 4 nye forslag til

vindmølleområder.

Punkt 10. Er noteret.

Punkt 11. Alle vindmølleplaner og VVM-redegørelser indsendes til Luftfartsstyrelsen,

der er øverste myndighed på området.

Punkt 12. Er noteret.

Punkt 13. Kommunen er opmærksom på fejlen i statens afstandskort. Kommunen

og flere andre har forgæves rettet henvendelse til kort og matrikelsty-

Side 7/10

More magazines by this user
Similar magazines