Nikolaj Bjørnholm - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

Nikolaj Bjørnholm - Danmarks Skatteadvokater

Symbion-dommen

og

dens perspektiver

Danmarks Skatteadvokater

24. maj 2012


Faktum - generelt

• Fond i selskabsform => fradrag for management fee hos

fonden selv ( K/S struktur hvor fradrag hos LP)

• Investeringer i meget unge virksomheder

– investeringshorisont

– betydeligt arbejde vedr. porteføljeselskaberne (aktivt ejerskab)

• Investeret 164,8 mio. kr. i 31 porteføljeselskaber

– Initial investeringer ca. 20 % - opfølgningsinvesteringer ca. 80 %


Faktum - resultaterne

• Total nettotab på 56 mio. kr., heraf bruttoindtægter på i

alt 29,7 mio. kr. i perioden 2001 - 2009:

– Rente 8.063.000 kr.

– Udbytte 8.830.000 kr.

– Kursgevinst på lån 21.000 kr.

– Aktier ejet under 3 år 12.266.000 kr.

– Aktier ejet over 3 år 563.000 kr.

• Renteindtægter alle år, dog primært 2001 – 2006 med 1

– 1,5 mio. kr. p.a. Helt overvejende fra likvider.

• Udbytte og avance realiseret i 2004 - 2006


Juraen (1)

Ordlyden af statsskattelovens § 6

• Fradrag for ”…driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i

årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde

indkomsten”

• SKM: ”Indkomsten” = ”den skattepligtige indkomst”

• Symbion: Enig heri, dog dermed ikke givet:

– hvordan og i hvilket omfang ”den skattepligtige indkomst” skulle

have materialiseret sig


Juraen (2)

• Hvorfor var vi enige med Skatteministeriet om

ordlydsfortolkningen?

– Sandsynligt at der hjemles fradrag vedrørende skattefrie

indtægter?

– Lovens tilkendegivelser (f.eks. § 5 ” Til indkomsten henregnes

ikke” og brugen af ordet “indkomsten” andre steder i

statsskatteloven)

– Praksis, vejledninger, forfattere mv. (valide modargumenter

savnes)


Juraen (3)

Problemstilling 2: Den skattepligtige indkomst?

• SKM: Formålet med afholdelse af udgiften var skattefrie

indtægter => ej fradrag

• Symbion 1: Formueforvaltning: sondring mellem løbende

formueafkast (renter og udbytte) og avance => fradrag hvis

løbende indtægter er skattepligtige

• Symbion 2: Statsskatteloven er et lukket system => avancer

ville have været skattepligtige efter statsskatteloven grundet

spekulationshensigt

• Symbion 3: Ej bevist at formålet var skattefrie indtægter


Dommens centrale konklusioner

• ”Indkomsten” skal forstås som ”den skattepligtige indkomst”

• Bevist at Symbion forventede at den overvejende del af

indtægter ville bestå i skattefrie aktieavancer (efter ABL).

• Symbion havde til formål at drive – og havde faktisk drevet –

virksomhed, der gav indtægter i form af dels løbende afkast

ved renter og udbytte, dels avance ved afståelse af aktier i

porteføljeselskaberne.

• Indtægterne kunne være både skattepligtige (løbende afkast

og avancerne under 3 år) og skattefrie (avancerne over 3 år).


Dommen – vores analyse (1)

Formålsbestemt fortolkning?

• Afvisning af SKM synspunkt => skattemæssigt drevet

formål / skattemæssigt forventet resultat ikke i sig selv

styrende.

• Det overordnede formål med Symbions aktiviteter /

virksomhedsdrift (afkast af porteføljeinvesteringer) =>

formålsfortolkning skal ske i lyset af den skattepligtiges

faktiske virksomhed, snarere formål/forventning rent

skattemæssigt.


Perspektiver

• Dommen en glædelig sejr for venture, men også andre

brancher (industrielle holdingselskaber)

• Ny lovgiving (§8J) hindrer ikke fradrag for udgifter til det

aktive ejerskab.

• Delvist fradrag for mangement fee:

– akkvisitionsarbejde (ej fradrag, jf. 8J)

– aktivt ejerskab (kan fradrages, jf. SL § 6)

– levering af ydelser som porteføljeselskabet rettelig bør bære (ej

fradrag, men fradrag hos porteføljeselskab)


Skako

• Anken hævet

• Industrielt holdingselskab

• Forventet ejerperiode 3-10 år

• Tantieme/bonus ved salg af aktier og aktivitet


Copenhagen

Amaliegade 15

1256 Copenhagen K, Denmark

Telephone: +45 33 149 400

Telefax: +45 33 149 401

nb@hannessnellman.com

Helsinki

Eteläranta 8 / P.O. Box 333

00130 / 00131 Helsinki, Finland

Telephone: +358 9 228 841

Telefax: +358 9 177 393

mikko.heinonen@hannessnellman.com

Stockholm

Kungsträdgårdsgatan 20/ P.O. Box 7801

SE-111 47 / SE-103 96 Stockholm, Sweden

Telephone: +46 760 000 000

Telefax: +46 8 679 85 11

richard.akerman@hannessnellman.com

www.hannessnellman.com

Moscow

33 Schepkina Street

129090 Moscow, Russian Federation

Telephone: + 7 495 662 64 34

Telefax: + 7 495 662 64 36

heikki.jaatinen@hannessnellman.com

St. Petersburg

62 Nevsky pr.

191011 Saint Petersburg, Russian Federation

Telephone: +7 812 363 3377

Telefax: +7 812 363 3388

victoria.goldman@hannessnellman.com

More magazines by this user
Similar magazines