Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

fm.dk

Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

9(-/('1,1* 20 ())(.7,9( 67$76/,*( ,1'.‘%

Hvert ministerområde vil normalt med en begrænset ressourceindsats selv

kunne gennemføre analysen. I det følgende gennemgås analysen nærmere.

4.1 Hvad og hvor meget købes der for?

Der foretages en detaljeret kortlægning af indkøbets omfang, sammensætning

og vilkår. Kortlægning kan ske med udgangspunkt i en gennemgang

af finanslovskonti'ene 14 og 15 på hvert ministerområde. Her skal

der tages højde for, at visse institutioners forbrug af varer og tjenester –

f.eks. flertallet de selvejende institutioners - ikke indgår i statsregnskabet

og derfor ikke figurerer på konto 14 og 15. Sådanne institutioners indkøb

bør imidlertid også kortlægges, så de kan opnå stordriftsfordele.

Af praktiske hensyn kan institutionernes og det samlede ministerområdes

indkøb opdeles i tre hovedgrupper:

Driftsmidler/forbrugsgoder - f.eks. kontorartikler, rengøringsmidler,

fødevarer, brændsel, og øvrige vareindkøb (posteres under standardkonto

14 i statsregnskabssammenhæng).

Tjenesteydelser - f.eks. rengøring, vagttjeneste, konsulentbistand, edbservice,

kørsel (posteres under standardkonto 14 i statsregnskabssammenhæng).

Materiel - f.eks. biler, apparatur, edb-udstyr (posteres under standardkonto

15 i statsregnskabssammenhæng).

Hver af disse hovedgrupper kan underinddeles i varetyper i henhold til

SKI's opdeling på varenumre (se bilag), og kortlægning af samlet forbrug

kan ske i henhold til denne detaljerede inddeling.

Formålet med kortlægningen er at finde ud af, hvor stort et volumen der

købes ind for på hvert vare-/tjenesteområde og i princippet af hver enkelt

vare- og tjenestetype.

Dette skal for det første kortlægges for at afgøre om indkøbet er udbudspligtigt

i henhold til de skærpede udbudsregler. For det andet bør det

kortlægges for at afgøre, om der mere generelt eksisterer et potentiale for

øget koordination og dermed for en forbedring af indkøbsbetingelserne

på ministerområdet og i de enkelte institutioner.

More magazines by this user
Similar magazines