Indkaldelse til Generalforsamling - Dansk Metal Tele Øst

teleoest.dk

Indkaldelse til Generalforsamling - Dansk Metal Tele Øst

Generalforsamlingen 2012

i

Teleforeningen af 2003

for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Kære medlem af Teleforeningen af 2003.

Med henvisning til vedtægternes §10 udsendes hermed dagsorden, vedtægtsforslag

og regnskab til behandling på generalforsamlingen onsdag

den 24. oktober 2012.

Indkaldelse til generalforsamlingen er offentliggjort i Tele Øst bladet nr.

26 – august 2012.

Du kan søge yderligere oplysninger om generalforsamlingen på Tele

Øst`s hjemmeside, hvor materialet til behandling på generalforsamlingen

også vil kunne læses og downloades.

På generalforsamlingen vil der blive orienteret om forventninger til Teleforeningens

fremtid, både i forhold til de økonomiske forventninger for

2012-2013 og til bestyrelsens arbejde og overvejelser om fremtidssikring

af Teleforeningens formue og formål.

Vel mødt på generalforsamlingen.

John Schwartzbach


Indkaldelse til Generalforsamling

i

Teleforeningen af 2003

for medlemmer af Dansk Metal Tele afdeling Øst.

Generalforsamling afholdes

onsdag den 24. oktober 2012, kl. 17.30,

i

Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Behandling af indkomne forslag

3. Protokol

4. Beretning

5. Godkendelse af årsregnskabet

6. Fastsættelse af kontingent

7. Vedtægtsændringer

8. Valg af bestyrelse

9. Godkendelse af statsautoriseret revisor

10. Eventuelt

Vel mødt

Bestyrelsen


Teleforeningen af 2003

Beretning 2011 – 2012

Som det fremgår af Teleforeningens regnskab for regnskabsåret 2011 kan vi

konstatere, at afkastet af formuen har været tilfredsstillende, set i lyset af at

2011 har været et meget turbulent år, med gældskriser i Sydeuropa og dårlige

afkast generelt i pengemarkedet.

Renter og udbytter har i 2011 beløbet sig til ca. kr. 1.770.119,- Beholdningerne

udgjorde ved årets afslutning 69.325.622,-

Teleforeningen har i 2011 udbetalt ca. 3,6 millioner kr. i støtte til en række

aktiviteter, herunder pensionistskovtur, juletræsfest, og andre arrangementer

der opfylder Teleforeningens formålsparagraf. Derudover er der ydet begravelseshjælp

og tilskud blandt andet til uddannelse og seminarer for tillidsrepræsentanterne

i Tele Øst.

På trods af det høje aktivitets- og tilskudsniveau i året 2011 lykkedes det alligevel

at slutte regnskabsåret med en egenkapital på ca. 66 millioner kr.

En af de store udfordringer i 2012 og 2013 er, udover at finde investeringer,

der kan sikre et fornuftigt formue afkast, at få undersøgt og besluttet, hvordan

Teleforeningen af 2003 skal fortsætte sit formål og virke, hvis Dansk

Metal Tele Øst fusionerer med Dansk Metal Hovedstaden.

Bestyrelsen vil igen i år fremsætte en række forslag til forskellige ændringer i

vedtægten, så Teleforeningen fremover er klar til at fungere som en selvstændig

og uafhængig forening.

De nuværende tilbagemeldinger fra Dansk Metal Tele Øst tyder på at hvis

en fusion med Metal Hovedstaden bliver en realitet er der stor interesse i at

indgå en ny samarbejdsaftale med Teleforeningen.

Dette betyder at den ny fusionerede forening fremover vil kunne søge om

økonomiske midler til støtte for social og socialpolitiske aktiviteter, på samme

måde som Tele Øst har gjort frem til fusionen.

Bestyrelsen


Dagsordenens punkt 7

Forslag til vedtægtsændringer

Generalforsamlingen 2012

Bestyrelsen har drøftet og besluttet at fremsætte nedenstående forslag til ændring af

vedtægten på generalforsamlingen i 2012 for at tilpasse foreningen til en situation, hvor Dansk

Metal Tele Øst eventuelt fusionerer ind i Dansk Metal Hovedstaden.

I en sådan situation skal Teleforeningen være klar til at fungere som en uafhængig og

selvstændig forening.

Ændring til foreningens vedtægt § 7:

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer bestående af en

formand, en næstformand, en kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af Teleforeningen, der har været medlem i mindst 3

år.

Ændring til foreningens vedtægt §9:

Teksten i §9 udgår

Ændring til foreningens vedtægt §10,3:

Ordinær generalforsamling bekendtgøres senest 7 uger før ved personlig indkaldelse eller ved

indkaldelse i et Dansk Metal afdelingsblad.

Ændring til foreningens vedtægt §14:

Kassereren aflægger foreningens regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for afdelingens regnskaber og beholdninger. Disse

administreres i henhold til regnskabsinstruks, der skal være godkendt af bestyrelsen og

revisionen.

Regnskabet skal i revideret og underskrevet stand tilsendes medlemmerne før den ordinære

generalforsamling efter regnskabsårets afslutning.

………………………………….

Derudover vil der blive gennemført en række redaktionelle tekstændringer i vedtægten som

konsekvens af de vedtagne vedtægtsændringer.

Bestyrelsen


Dagsordenens punkt 8

Forslag til valg i.h.t. vedtægternes §10

Generalforsamlingen 2012

Formand John Schwartzbach modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Svend-Erik Nielsen modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Jørgen Bredøl modtager genvalg

Valgene gælder for 2 år

Hvis generalforsamlingen vedtager ændringsforslaget til

vedtægtens §7, indstiller bestyrelsen Jørgen Hansen som

Næstformand for en et årig periode.

Der skal ikke vælges nyt bestyrelsesmedlem i den anledning.

More magazines by this user
Similar magazines