Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

niroinvest.b2bglobal.com

Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest

Den danske pengeinstitutsektor 2011” udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup,

tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk.

Nærværende rapport er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som vurderes at være pålideligt.

Udgiver påtager sig intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af beslutninger, som træffes på baggrund

af nærværende rapport.

Kopiering og gengivelse af denne rapport er strengt forbudt. Det er alene tilladt at citere fra denne

rapport efter forudgående aftale, og med tydelig kildeangivelse.

3


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Den danske pengeinstitutsektor 2011 .................................................................................. 18

1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 18

1.2 Undersøgelsens population ............................................................................................ 19

1.3 Resultatudvikling 2010 - 2011 ....................................................................................... 20

1.4 Forventninger til fremtiden .............................................................................................. 21

2 Risikovurdering ...................................................................................................................... 23

2.1 Introduktion ...................................................................................................................... 23

2.2 Risikovurdering 2011 ...................................................................................................... 24

2.3 Udvikling i risikovurderingsindeks fra 2010 til 2011 .................................................... 27

2.4 Metodik ............................................................................................................................ 29

2.5 Risikovurdering 2006 - 2010 .......................................................................................... 37

3 Finanstilsynets tilsynsdiamant (tilnærmet) ............................................................................ 42

3.1 Definition .......................................................................................................................... 42

3.2 Tilsynsdiamanten (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier ................................. 43

3.3 NIRO Invests risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) . 47

4 Gruppering af de undersøgte pengeinstitutter ....................................................................... 50

4.1 Arbejdskapital .................................................................................................................. 50

5 Solvens og kernekapital ........................................................................................................ 54

5.1 Risikovægtede aktiver ..................................................................................................... 54

5.2 Kernekapital..................................................................................................................... 56

5.3 Kernekapitalprocent ........................................................................................................ 59

5.4 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) .......................................................... 63

5.5 Basiskapital efter fradrag ................................................................................................ 66

5.6 Solvensprocent ................................................................................................................ 69

5.7 Individuelt solvensbehov ................................................................................................. 73

5.8 Solvensoverdækning ....................................................................................................... 77

6 Kreditrisici ............................................................................................................................. 82

6.1 Udlån (ekskl. repo/reverse) ............................................................................................ 82

6.2 Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse)................................................................................. 85

6.3 Udlån (inkl. repo/reverse) ............................................................................................... 88

6.4 Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) ................................................................................... 90

6.5 Årets nedskrivninger ........................................................................................................ 91

6.6 Årets nedskrivningsprocent ............................................................................................. 94

6.7 Akkumuleret nedskrivningsprocent ................................................................................ 99

6.8 Udlån med standset renteberegning ........................................................................... 101

6.9 Gearing .......................................................................................................................... 104

6.10 Gearing II ....................................................................................................................... 108

6.11 Overdækning ift. lovkrav om likviditet ......................................................................... 111

6.12 Summen af store engagementer ................................................................................. 114

7 Branchekoncentration ......................................................................................................... 118

7.1 Branchekoncentration – landbrug ............................................................................... 118

7.2 Branchekoncentration – ejendomssektor ................................................................... 121

7.3 Branchekoncentration - bygge og anlæg ..................................................................... 125

7.4 Branchekoncentration - finansiering og forsikring ...................................................... 129

7.5 Branchekoncentration - privatkunder .......................................................................... 133

4


8 Balanceposter etc. .............................................................................................................. 138

8.1 Aktiver ............................................................................................................................ 138

8.2 Indlån ............................................................................................................................. 142

8.3 Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) ............................................................................ 146

8.4 Indlånsoverskud ............................................................................................................ 149

8.5 Indlån i % af udlån ........................................................................................................ 153

8.6 Egenkapital.................................................................................................................... 157

8.7 Obligationsbeholdning .................................................................................................. 161

8.8 Forrentning af obligationsbeholdning .......................................................................... 165

8.9 Udstedte obligationer ................................................................................................... 168

8.10 Forrentning af udstedte obligationer ........................................................................... 171

8.11 Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år .................................................. 175

8.12 Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år ................................................ 179

8.13 Udstedte obligationer med individuel statsgaranti ..................................................... 182

8.14 Efterstillet kapital .......................................................................................................... 185

8.15 Forrentning af efterstillet kapital.................................................................................. 188

8.16 Funding ratio ................................................................................................................. 192

8.17 Garantier og andre eventualforpligtelser ..................................................................... 196

8.18 Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån ................................................ 199

9 Indtjening ............................................................................................................................ 203

9.1 Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) ............................................................................... 203

9.2 Udlånsrente (inkl. repo/reverse) .................................................................................. 207

9.3 Indlånsrente .................................................................................................................. 208

9.4 Rentemarginal ............................................................................................................... 212

9.5 Omkostning pr. indtjeningskrone ................................................................................. 216

9.6 Omkostning pr. indtjeningskrone II (ekskl. kursreguleringer og nedskrivninger) ...... 219

9.7 Kursreguleringer i % af resultat før skat ...................................................................... 224

9.8 Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter ...................................... 227

9.9 Lånesagsgebyrer ........................................................................................................... 230

9.10 Garantiprovision ............................................................................................................ 233

10 Rentabilitet.......................................................................................................................... 236

10.1 Basisresultat i % af forretningsomfang ........................................................................ 236

10.2 Afkast på risikovægtede aktiver ................................................................................... 239

10.3 Egenkapitalforrentning ................................................................................................. 242

10.4 Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) .................................................. 244

10.5 Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen)247

11 Markedsrisici ....................................................................................................................... 251

11.1 Renterisiko .................................................................................................................... 251

11.2 Valutaposition ............................................................................................................... 254

12 Bankpakke 1 & 2 ................................................................................................................ 257

12.1 Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 ........................................................................... 257

12.2 Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 ....................................................................... 260

12.3 Hybrid kernekapital fra den danske stat ..................................................................... 262

13 Garantsparekasser.............................................................................................................. 266

13.1 Garantkapital ................................................................................................................ 266

13.2 Forrentning af garantkapital ......................................................................................... 268

13.3 Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S ............................ 269

14 Personale og direktion ........................................................................................................ 271

5


6

14.1 Antal ansatte ................................................................................................................. 271

14.2 Løn pr. ansat ................................................................................................................. 274

14.3 Personalepension ......................................................................................................... 278

14.4 Personaleomkostning i alt ............................................................................................ 281

14.5 Antal medlemmer af direktionen ................................................................................. 285

14.6 Direktionsaflønning ...................................................................................................... 288

15 Revision ............................................................................................................................... 292

15.1 Omkostninger til lovpligtig revision .............................................................................. 292

15.2 Omkostninger til lovpligtig revision som funktion af forretningsomfang ................... 295

16 Børsnoterede pengeinstitutter ............................................................................................. 300

16.1 Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter ........................................................ 300

16.2 Price/Earning multipler for børsnoterede pengeinstitutter ........................................ 302

16.3 Kurs /Indre værdi multipler for børsnoterede pengeinstitutter ................................. 304

17 Definitioner .......................................................................................................................... 682

17.1 Finanstilsynets nøgletalsdefinitioner. .......................................................................... 682

17.2 Andre definitioner ......................................................................................................... 682

Tabeloversigt

Tabel 1. Ændringer i 2011 undersøgelsespopulationen i forhold til tidligere år ....................... 20

Tabel 2. Risikovurdering af institutter overtaget af Finansiel Stabilitet A/S .............................. 23

Tabel 3. Risikovurdering 2011 ..................................................................................................... 25

Tabel 4. Forbedring af risikovurderingsindeks fra 2010 til 2011 .............................................. 28

Tabel 5. Risikovurdering 2010 ..................................................................................................... 37

Tabel 6. Risikovurdering 2009 ..................................................................................................... 38

Tabel 7. Risikovurdering 2008 ..................................................................................................... 39

Tabel 8. Risikovurdering 2007 ..................................................................................................... 40

Tabel 9. Risikovurdering 2006 ..................................................................................................... 41

Tabel 10. Finanstilsynets Tilsynsdiamant - definitioner og grænseværdier ................................. 42

Tabel 11. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 1 og 2) overholdelse af Finanstilsynets

Tilsynsdiamant (tilnærmet) ............................................................................................ 45

Tabel 12. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 3) overholdelse af Finanstilsynets

Tilsynsdiamant (tilnærmet) ............................................................................................ 46

Tabel 13. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 3) overholdelse af Finanstilsynets

Tilsynsdiamant (tilnærmet) ............................................................................................ 47

Tabel 14. De undersøgte pengeinstitutters (ophørte pengeinstitutter) overholdelse af

Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) .................................................................. 47

Tabel 15. Antal pengeinstitutter, som indgår i undersøgelsen ..................................................... 50

Tabel 16. Arbejdende kapital for alle pengeinstitutter .................................................................. 50

Tabel 17. Arbejdende kapital for gruppe 1 .................................................................................... 51

Tabel 18. Arbejdende kapital for gruppe 2 .................................................................................... 51

Tabel 19. Arbejdende kapital for gruppe 3 .................................................................................... 52

Tabel 20. Arbejdende kapital for gruppe 4 .................................................................................... 53

Tabel 21. Risikovægtede aktiver for alle pengeinstitutter ............................................................ 54

Tabel 22. Risikovægtede aktiver for gruppe 1 .............................................................................. 54

Tabel 23. Risikovægtede aktiver for gruppe 2 .............................................................................. 54

Tabel 24. Risikovægtede aktiver for gruppe 3 .............................................................................. 55

Tabel 25. Risikovægtede aktiver for gruppe 4 .............................................................................. 56


Tabel 26. Reduceret kernekapital for alle pengeinstitutter .......................................................... 56

Tabel 27. Reduceret kernekapital for gruppe 1 ............................................................................. 57

Tabel 28. Reduceret kernekapital for gruppe 2 ............................................................................. 57

Tabel 29. Reduceret kernekapital for gruppe 3 ............................................................................. 58

Tabel 30. Reduceret kernekapital for gruppe 4 ............................................................................. 59

Tabel 31. Kernekapitalprocent for alle pengeinstitutter ............................................................... 60

Tabel 32. Kernekapitalprocent for gruppe 1 .................................................................................. 60

Tabel 33. Kernekapitalprocent for gruppe 2 .................................................................................. 60

Tabel 34. Kernekapitalprocent for gruppe 3 .................................................................................. 61

Tabel 35. Kernekapitalprocent for gruppe 4 .................................................................................. 62

Tabel 36. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for alle pengeinstitutter ................. 63

Tabel 37. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe 1 .................................... 63

Tabel 38. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe 2 .................................... 64

Tabel 39. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe 3 .................................... 65

Tabel 40. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe 4 .................................... 66

Tabel 41. Basiskapital efter fradrag for alle pengeinstitutter ....................................................... 66

Tabel 42. Basiskapital efter fradrag for gruppe 1 ......................................................................... 67

Tabel 43. Basiskapital efter fradrag for gruppe 2 ......................................................................... 67

Tabel 44. Basiskapital efter fradrag for gruppe 3 ......................................................................... 68

Tabel 45. Basiskapital efter fradrag for gruppe 4 ......................................................................... 69

Tabel 46. Solvensprocent for alle pengeinstitutter ....................................................................... 70

Tabel 47. Solvensprocent for gruppe 1 .......................................................................................... 71

Tabel 48. Solvensprocent for gruppe 2 .......................................................................................... 71

Tabel 49. Solvensprocent for gruppe 3 .......................................................................................... 72

Tabel 50. Solvensprocent for gruppe 4 .......................................................................................... 73

Tabel 51. Individuelt solvensbehov for alle pengeinstitutter ........................................................ 74

Tabel 52. Individuelt solvensbehov for gruppe 1 ........................................................................... 75

Tabel 53. Individuelt solvensbehov for gruppe 2 ........................................................................... 75

Tabel 54. Individuelt solvensbehov for gruppe 3 ........................................................................... 76

Tabel 55. Individuelt solvensbehov for gruppe 4 ........................................................................... 77

Tabel 56. Solvensoverdækning for alle pengeinstitutter .............................................................. 78

Tabel 57. Solvensoverdækning for gruppe 1 ................................................................................. 79

Tabel 58. Solvensoverdækning for gruppe 2 ................................................................................. 79

Tabel 59. Solvensoverdækning for gruppe 3 ................................................................................. 80

Tabel 60. Solvensoverdækning for gruppe 4 ................................................................................. 81

Tabel 61. Udlån (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter .................................................... 82

Tabel 62. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe 1 ...................................................................... 83

Tabel 63. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe 2 ...................................................................... 83

Tabel 64. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe 3 ...................................................................... 84

Tabel 65. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe 4 ...................................................................... 85

Tabel 66. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter ........................................ 85

Tabel 67. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe 1 .......................................................... 86

Tabel 68. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe 2 .......................................................... 86

Tabel 69. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe 3 .......................................................... 87

Tabel 70. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe 4 .......................................................... 88

Tabel 71. Udlån (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter ....................................................... 89

Tabel 72. Udlån (inkl. repo/reverse) for gruppe 1 ......................................................................... 89

Tabel 73. Udlån (inkl. repo/reverse) for gruppe 2 ......................................................................... 90

Tabel 74. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter ........................................... 90

Tabel 75. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for gruppe 1 ............................................................. 90

Tabel 76. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for gruppe 2 ............................................................. 91

7


Tabel 77. Årets nedskrivninger for alle pengeinstitutter ............................................................... 91

Tabel 78. Årets nedskrivninger for gruppe 1 ................................................................................. 92

Tabel 79. Årets nedskrivninger for gruppe 2 ................................................................................. 92

Tabel 80. Årets nedskrivninger for gruppe 3 ................................................................................. 93

Tabel 81. Årets nedskrivninger for gruppe 4 ................................................................................. 94

Tabel 82. Årets nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter .................................................... 95

Tabel 83. Årets nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter - ekskl. visse pengeinstitutter .. 95

Tabel 84. Årets nedskrivningsprocent for gruppe 1 ...................................................................... 95

Tabel 85. Årets nedskrivningsprocent for gruppe 2 ...................................................................... 96

Tabel 86. Årets nedskrivningsprocent for gruppe 3 ...................................................................... 97

Tabel 87. Årets nedskrivningsprocent for gruppe 4 ...................................................................... 98

Tabel 88. Akkumuleret nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter ....................................... 99

Tabel 89. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe 1 ......................................................... 99

Tabel 90. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe 2 ......................................................... 99

Tabel 91. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe 3 ....................................................... 100

Tabel 92. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe 4 ....................................................... 101

Tabel 93. Udlån med standset renteberegning for alle pengeinstitutter ................................... 101

Tabel 94. Udlån med standset renteberegning for gruppe 1...................................................... 102

Tabel 95. Udlån med standset renteberegning for gruppe 2...................................................... 102

Tabel 96. Udlån med standset renteberegning for gruppe 3...................................................... 103

Tabel 97. Udlån med standset renteberegning for gruppe 4...................................................... 104

Tabel 98. Gearing for alle pengeinstitutter .................................................................................. 105

Tabel 99. Gearing for gruppe 1 .................................................................................................... 105

Tabel 100. Gearing for gruppe 2 .................................................................................................... 105

Tabel 101. Gearing for gruppe 3 .................................................................................................... 106

Tabel 102. Gearing for gruppe 4 .................................................................................................... 107

Tabel 103. Gearing II for alle pengeinstitutter ............................................................................... 108

Tabel 104. Gearing II for gruppe 1 ................................................................................................. 109

Tabel 105. Gearing II for gruppe 2 ................................................................................................. 109

Tabel 106. Gearing II for gruppe 3 ................................................................................................. 110

Tabel 107. Gearing II for gruppe 4 ................................................................................................. 111

Tabel 108. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for alle pengeinstitutter ................................. 111

Tabel 109. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe 1 .................................................... 112

Tabel 110. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe 2 .................................................... 112

Tabel 111. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe 3 .................................................... 113

Tabel 112. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe 4 .................................................... 114

Tabel 113. Summen af store engagementer for alle pengeinstitutter ......................................... 114

Tabel 114. Summen af store engagementer for gruppe 1............................................................ 115

Tabel 115. Summen af store engagementer for gruppe 2............................................................ 115

Tabel 116. Summen af store engagementer for gruppe 3............................................................ 116

Tabel 117. Summen af store engagementer for gruppe 4............................................................ 117

Tabel 118. Branchekoncentration - landbrug for alle pengeinstitutter ........................................ 118

Tabel 119. Branchekoncentration - landbrug for gruppe 1 ........................................................... 119

Tabel 120. Branchekoncentration - landbrug for gruppe 2 ........................................................... 119

Tabel 121. Branchekoncentration - landbrug for gruppe 3 ........................................................... 120

Tabel 122. Branchekoncentration - landbrug for gruppe 4 ........................................................... 121

Tabel 123. Branchekoncentration - ejendomssektor alle pengeinstitutter .................................. 122

Tabel 124. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe 1............................................... 123

Tabel 125. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe 2............................................... 123

Tabel 126. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe 3............................................... 124

Tabel 127. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe 4............................................... 125

8


Tabel 128. Branchekoncentration - bygge og anlæg alle pengeinstitutter ................................... 126

Tabel 129. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe 1 ................................................ 127

Tabel 130. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe 2 ................................................ 127

Tabel 131. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe 3 ................................................ 128

Tabel 132. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe 4 ................................................ 129

Tabel 133. Branchekoncentration - finansiering og forsikring alle pengeinstitutter .................... 130

Tabel 134. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe 1 ................................. 131

Tabel 135. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe 2 ................................. 131

Tabel 136. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe 3 ................................. 132

Tabel 137. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe 4 ................................. 133

Tabel 138. Branchekoncentration - privatkunder for alle pengeinstitutter .................................. 134

Tabel 139. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe 1 .................................................... 134

Tabel 140. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe 2 .................................................... 135

Tabel 141. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe 3 .................................................... 136

Tabel 142. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe 4 .................................................... 137

Tabel 143. Aktiver for alle pengeinstitutter .................................................................................... 138

Tabel 144. Aktiver for gruppe 1 ...................................................................................................... 139

Tabel 145. Aktiver for gruppe 2 ...................................................................................................... 139

Tabel 146. Aktiver for gruppe 3 ...................................................................................................... 140

Tabel 147. Aktiver for gruppe 4 ...................................................................................................... 141

Tabel 148. Indlån for alle pengeinstitutter ..................................................................................... 142

Tabel 149. Indlån for gruppe 1 ....................................................................................................... 143

Tabel 150. Indlån for gruppe 2 ....................................................................................................... 143

Tabel 151. Indlån for gruppe 3 ....................................................................................................... 144

Tabel 152. Indlån for gruppe 4 ....................................................................................................... 145

Tabel 153. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for alle pengeinstitutter .................................... 146

Tabel 154. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe 1 ....................................................... 146

Tabel 155. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe 2 ....................................................... 147

Tabel 156. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe 3 ....................................................... 148

Tabel 157. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe 4 ....................................................... 149

Tabel 158. Indlånsoverskud for alle pengeinstitutter .................................................................... 149

Tabel 159. Indlånsoverskud for gruppe 1 ...................................................................................... 150

Tabel 160. Indlånsoverskud for gruppe 2 ...................................................................................... 150

Tabel 161. Indlånsoverskud for gruppe 3 ...................................................................................... 151

Tabel 162. Indlånsoverskud for gruppe 4 ...................................................................................... 152

Tabel 163. Indlån i % af udlån for alle pengeinstitutter ................................................................ 153

Tabel 164. Indlån i % af udlån for gruppe 1 ................................................................................... 153

Tabel 165. Indlån i % af udlån for gruppe 2 ................................................................................... 154

Tabel 166. Indlån i % af udlån for gruppe 3 ................................................................................... 155

Tabel 167. Indlån i % af udlån for gruppe 4 ................................................................................... 156

Tabel 168. Egenkapital for alle pengeinstitutter ............................................................................ 157

Tabel 169. Egenkapital for gruppe 1 .............................................................................................. 158

Tabel 170. Egenkapital for gruppe 2 .............................................................................................. 158

Tabel 171. Egenkapital for gruppe 3 .............................................................................................. 159

Tabel 172. Egenkapital for gruppe 4 .............................................................................................. 160

Tabel 173. Obligationsbeholdning for alle pengeinstitutter .......................................................... 161

Tabel 174. Obligationsbeholdning for gruppe 1............................................................................. 162

Tabel 175. Obligationsbeholdning for gruppe 2............................................................................. 162

Tabel 176. Obligationsbeholdning for gruppe 3............................................................................. 163

Tabel 177. Obligationsbeholdning for gruppe 4............................................................................. 164

Tabel 178. Forrentning af obligationsbeholdning alle pengeinstitutter ........................................ 165

9


Tabel 179. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe 1 .................................................... 165

Tabel 180. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe 2 .................................................... 165

Tabel 181. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe 3 .................................................... 166

Tabel 182. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe 4 .................................................... 167

Tabel 183. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter ........................................................... 168

Tabel 184. Udstedte obligationer for gruppe 1 .............................................................................. 169

Tabel 185. Udstedte obligationer for gruppe 2 .............................................................................. 169

Tabel 186. Udstedte obligationer for gruppe 3 .............................................................................. 170

Tabel 187. Udstedte obligationer for gruppe 4 .............................................................................. 171

Tabel 188. Forrentning af udstedte obligationer for alle pengeinstitutter ................................... 171

Tabel 189. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe 1...................................................... 172

Tabel 190. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe 2...................................................... 172

Tabel 191. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe 3...................................................... 173

Tabel 192. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe 4...................................................... 174

Tabel 193. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid mindre end ét år .......... 175

Tabel 194. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid mindre end ét år ............................ 175

Tabel 195. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid mindre end ét år ............................ 176

Tabel 196. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid mindre end ét år ............................ 177

Tabel 197. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid mindre end ét år ............................ 178

Tabel 198. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid længere end ét år ........ 179

Tabel 199. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid længere end ét år .......................... 179

Tabel 200. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid længere end ét år .......................... 180

Tabel 201. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid længere end ét år .......................... 181

Tabel 202. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid længere end ét år .......................... 182

Tabel 203. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med individuel statsgaranti ............. 183

Tabel 204. Udstedte obligationer for gruppe 1 med individuel statsgaranti................................ 183

Tabel 205. Udstedte obligationer for gruppe 2 med individuel statsgaranti................................ 183

Tabel 206. Udstedte obligationer for gruppe 3 med individuel statsgaranti................................ 184

Tabel 207. Udstedte obligationer for gruppe 4 med individuel statsgaranti................................ 185

Tabel 208. Efterstillet kapital for alle pengeinstitutter .................................................................. 185

Tabel 209. Efterstillet kapital for gruppe 1 .................................................................................... 186

Tabel 210. Efterstillet kapital for gruppe 2 .................................................................................... 186

Tabel 211. Efterstillet kapital for gruppe 3 .................................................................................... 187

Tabel 212. Efterstillet kapital for gruppe 4 .................................................................................... 188

Tabel 213. Forrentning af efterstillet kapital for alle pengeinstitutter ......................................... 188

Tabel 214. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe 1 ............................................................ 189

Tabel 215. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe 2 ............................................................ 189

Tabel 216. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe 3 ............................................................ 190

Tabel 217. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe 4 ............................................................ 191

Tabel 218. Funding ratio for alle pengeinstitutter ......................................................................... 192

Tabel 219. Funding ratio for gruppe 1 ........................................................................................... 192

Tabel 220. Funding ratio for gruppe 2 ........................................................................................... 193

Tabel 221. Funding ratio for gruppe 3 ........................................................................................... 194

Tabel 222. Funding ratio for gruppe 4 ........................................................................................... 195

Tabel 223. Garantier og andre eventualforpligtelser for alle pengeinstitutter............................. 196

Tabel 224. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe 1 ............................................... 196

Tabel 225. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe 2 ............................................... 196

Tabel 226. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe 3 ............................................... 197

Tabel 227. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe 4 ............................................... 198

Tabel 228. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for alle pengeinstitutter ........ 199

Tabel 229. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe 1 ........................... 199

10


Tabel 230. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe 2 ........................... 200

Tabel 231. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe 3 ........................... 201

Tabel 232. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe 4 ........................... 202

Tabel 233. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter ....................................... 203

Tabel 234. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe 1 .......................................................... 204

Tabel 235. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe 2 .......................................................... 204

Tabel 236. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe 3 .......................................................... 205

Tabel 237. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe 4 .......................................................... 206

Tabel 238. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter .......................................... 207

Tabel 239. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for gruppe 1 ............................................................ 207

Tabel 240. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for gruppe 2 ............................................................ 208

Tabel 241. Indlånsrente for alle pengeinstitutter .......................................................................... 209

Tabel 242. Indlånsrente for gruppe 1 ............................................................................................. 209

Tabel 243. Indlånsrente for gruppe 2 ............................................................................................. 209

Tabel 244. Indlånsrente for gruppe 3 ............................................................................................. 210

Tabel 245. Indlånsrente for gruppe 4 ............................................................................................. 211

Tabel 246. Rentemarginal for alle pengeinstitutter ....................................................................... 212

Tabel 247. Rentemarginal for gruppe 1 ......................................................................................... 213

Tabel 248. Rentemarginal for gruppe 2 ......................................................................................... 213

Tabel 249. Rentemarginal for gruppe 3 ......................................................................................... 214

Tabel 250. Rentemarginal for gruppe 4 ......................................................................................... 215

Tabel 251. Omkostning pr. indtjeningskrone for alle pengeinstitutter ......................................... 216

Tabel 252. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe 1............................................................ 217

Tabel 253. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe 2............................................................ 217

Tabel 254. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe 3............................................................ 218

Tabel 255. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe 4............................................................ 219

Tabel 256. Omkostning pr. indtjeningskrone II for alle pengeinstitutter ...................................... 221

Tabel 257. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe 1 ......................................................... 221

Tabel 258. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe 2 ......................................................... 221

Tabel 259. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe 3 ......................................................... 222

Tabel 260. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe 4 ......................................................... 223

Tabel 261. Kursreguleringer i % af EBT for alle pengeinstitutter .................................................. 224

Tabel 262. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe 1 .................................................................... 224

Tabel 263. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe 2 .................................................................... 224

Tabel 264. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe 3 .................................................................... 225

Tabel 265. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe 4 .................................................................... 226

Tabel 266. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for alle pengeinstitutter

....................................................................................................................................... 227

Tabel 267. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe 1 ................. 227

Tabel 268. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe 2 ................. 227

Tabel 269. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe 3 ................. 228

Tabel 270. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe 4 ................. 229

Tabel 271. Lånesagsgebyrer for alle pengeinstitutter ................................................................... 230

Tabel 272. Lånesagsgebyrer for gruppe 1 ..................................................................................... 230

Tabel 273. Lånesagsgebyrer for gruppe 2 ..................................................................................... 230

Tabel 274. Lånesagsgebyrer for gruppe 3 ..................................................................................... 231

Tabel 275. Lånesagsgebyrer for gruppe 4 ..................................................................................... 232

Tabel 276. Garantiprovision for alle pengeinstitutter .................................................................... 233

Tabel 277. Garantiprovision for gruppe 1 ...................................................................................... 233

Tabel 278. Garantiprovision for gruppe 2 ...................................................................................... 233

Tabel 279. Garantiprovision for gruppe 3 ...................................................................................... 234

11


Tabel 280. Garantiprovision for gruppe 4 ...................................................................................... 235

Tabel 281. Basisresultat i % af forretningsomfang alle pengeinstitutter ..................................... 236

Tabel 282. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe 1 .................................................. 236

Tabel 283. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe 2 .................................................. 236

Tabel 284. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe 3 .................................................. 237

Tabel 285. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe 4 .................................................. 238

Tabel 286. Afkast på risikovægtede aktiver for alle pengeinstitutter ........................................... 239

Tabel 287. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe 1 ............................................................. 239

Tabel 288. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe 2 ............................................................. 239

Tabel 289. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe 3 ............................................................. 240

Tabel 290. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe 4 ............................................................. 241

Tabel 291. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter ......................................................... 242

Tabel 292. Egenkapitalforrentning for gruppe 1 ........................................................................... 242

Tabel 293. Egenkapitalforrentning for gruppe 2 ........................................................................... 242

Tabel 294. Egenkapitalforrentning for gruppe 3 ........................................................................... 243

Tabel 295. Egenkapitalforrentning for gruppe 4 ........................................................................... 244

Tabel 296. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter ......................................................... 244

Tabel 297. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe 1 ............................ 245

Tabel 298. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe 2 ............................ 245

Tabel 299. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe 3 ............................ 246

Tabel 300. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe 4 ............................ 247

Tabel 301. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter ......................................................... 247

Tabel 302. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen)

for gruppe 1 .................................................................................................................. 248

Tabel 303. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen)

for gruppe 2 .................................................................................................................. 248

Tabel 304. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen)

for gruppe 3 .................................................................................................................. 249

Tabel 305. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen)

for gruppe 4 .................................................................................................................. 250

Tabel 306. Renterisiko for alle pengeinstitutter ............................................................................ 251

Tabel 307. Renterisiko for gruppe 1............................................................................................... 251

Tabel 308. Renterisiko for gruppe 2............................................................................................... 251

Tabel 309. Renterisiko for gruppe 3............................................................................................... 252

Tabel 310. Renterisiko for gruppe 4............................................................................................... 253

Tabel 311. Valutaposition for alle pengeinstitutter ....................................................................... 254

Tabel 312. Valutaposition for gruppe 1 .......................................................................................... 254

Tabel 313. Valutaposition for gruppe 2 .......................................................................................... 254

Tabel 314. Valutaposition for gruppe 3 .......................................................................................... 255

Tabel 315. Valutaposition for gruppe 4 .......................................................................................... 256

Tabel 316. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for alle pengeinstitutter ................................... 257

Tabel 317. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe 1 ...................................................... 257

Tabel 318. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe 2 ...................................................... 257

Tabel 319. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe 3 ...................................................... 258

Tabel 320. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe 4 ...................................................... 259

Tabel 321. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for alle pengeinstitutter............................... 260

Tabel 322. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe 1 ................................................. 260

Tabel 323. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe 2 ................................................. 260

Tabel 324. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe 3 ................................................. 261

Tabel 325. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe 4 ................................................. 262

Tabel 326. Statslig hybrid kernekapital - alle pengeinstitutter ..................................................... 263

Tabel 327. Statslig hybrid kernekapital - gruppe 1 ........................................................................ 263

12


Tabel 328. Statslig hybrid kernekapital - gruppe 2 ........................................................................ 263

Tabel 329. Statslig hybrid kernekapital - gruppe 3 ........................................................................ 264

Tabel 330. Statslig hybrid kernekapital - gruppe 4 ........................................................................ 265

Tabel 331. Garantkapital for alle garant sparekasser ................................................................... 266

Tabel 332. Garantkapital for gruppe 2 ........................................................................................... 266

Tabel 333. Garantkapital for gruppe 3 ........................................................................................... 267

Tabel 334. Garantkapital for gruppe 4 ........................................................................................... 267

Tabel 335. Forrentning af garantkapital for alle garant sparekasser ........................................... 268

Tabel 336. Forrentning af garantkapital for gruppe 2 ................................................................... 268

Tabel 337. Forrentning af garantkapital for gruppe 3 ................................................................... 268

Tabel 338. Forrentning af garantkapital for gruppe 4 ................................................................... 269

Tabel 339. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for alle garant

sparekasser ................................................................................................................... 269

Tabel 340. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe 2 ....... 269

Tabel 341. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe 3 ....... 270

Tabel 342. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe 4 ....... 270

Tabel 343. Antal ansatte for alle pengeinstitutter ......................................................................... 271

Tabel 344. Antal ansatte for gruppe 1 ............................................................................................ 271

Tabel 345. Antal ansatte for gruppe 2 ............................................................................................ 271

Tabel 346. Antal ansatte for gruppe 3 ............................................................................................ 272

Tabel 347. Antal ansatte for gruppe 4 ............................................................................................ 273

Tabel 348. Løn pr. ansat for alle pengeinstitutter ......................................................................... 274

Tabel 349. Løn pr. ansat for gruppe 1 ............................................................................................ 274

Tabel 350. Løn pr. ansat for gruppe 2 ............................................................................................ 275

Tabel 351. Løn pr. ansat for gruppe 3 ............................................................................................ 276

Tabel 352. Løn pr. ansat for gruppe 4 ............................................................................................ 277

Tabel 353. Personalepension for alle pengeinstitutter ................................................................. 278

Tabel 354. Personalepension for gruppe 1 .................................................................................... 278

Tabel 355. Personalepension for gruppe 2 .................................................................................... 278

Tabel 356. Personalepension for gruppe 3 .................................................................................... 279

Tabel 357. Personalepension for gruppe 4 .................................................................................... 280

Tabel 358. Personaleomkostning i alt for alle pengeinstitutter .................................................... 281

Tabel 359. Personaleomkostning i alt for gruppe 1 ...................................................................... 281

Tabel 360. Personaleomkostning i alt for gruppe 2 ...................................................................... 282

Tabel 361. Personaleomkostning i alt for gruppe 3 ...................................................................... 283

Tabel 362. Personaleomkostning i alt for gruppe 4 ...................................................................... 284

Tabel 363. Antal medlemmer af direktionen for alle pengeinstitutter.......................................... 285

Tabel 364. Antal medlemmer af direktionen for gruppe 1 ............................................................ 285

Tabel 365. Antal medlemmer af direktionen for gruppe 2 ............................................................ 285

Tabel 366. Antal medlemmer af direktionen for gruppe 3 ............................................................ 286

Tabel 367. Antal medlemmer af direktionen for gruppe 4 ............................................................ 287

Tabel 368. Direktionsaflønning for alle pengeinstitutter ............................................................... 288

Tabel 369. Direktionsaflønning for gruppe 1 ................................................................................. 288

Tabel 370. Direktionsaflønning for gruppe 2 ................................................................................. 289

Tabel 371. Direktionsaflønning for gruppe 3 ................................................................................. 290

Tabel 372. Direktionsaflønning for gruppe 4 ................................................................................. 291

Tabel 373. Omkostninger til lovpligtig revision for alle pengeinstitutter ...................................... 292

Tabel 374. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe 1 ......................................................... 292

Tabel 375. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe 2 ......................................................... 292

Tabel 376. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe 3 ......................................................... 293

Tabel 377. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe 4 ......................................................... 294

13


Tabel 378. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for alle pengeinstitutter

....................................................................................................................................... 295

Tabel 379. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe 1 ............. 295

Tabel 380. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe 2 ............. 296

Tabel 381. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe 3 ............. 298

Tabel 382. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe 4 ............. 299

Tabel 383. Markedsværdi af børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter .......................... 300

Tabel 384. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe 1 ................................................ 300

Tabel 385. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe 2 ................................................ 301

Tabel 386. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe 3 ................................................ 301

Tabel 387. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe 4 ................................................ 301

Tabel 388. P/E multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter ........................... 302

Tabel 389. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe 1 ................................................. 302

Tabel 390. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe 2 ................................................. 302

Tabel 391. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe 3 ................................................. 303

Tabel 392. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe 4 ................................................. 303

Tabel 393. K/I multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter ............................ 304

Tabel 394. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe 1 .................................................. 304

Tabel 395. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe 2 .................................................. 304

Tabel 396. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe 3 .................................................. 305

Tabel 397. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe 4 .................................................. 305

Figuroversigt

Figur 1. Populationens resultatudvikling 2010 - 2011 .............................................................. 21

Figur 2. Populationens forventede resultatudvikling 2011 – 2012E ........................................ 22

Figur 3. Fordeling af pengeinstitutter i 2011 efter risikoindeks ................................................ 26

Figur 4. Fordeling af pengeinstitutter i 2007-2011 efter risikoindeks...................................... 27

Figur 5. Risikovurdering metodik................................................................................................. 31

Figur 6. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier i 2011

......................................................................................................................................... 44

Figur 7. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier i 2006-

2011 ................................................................................................................................ 44

Figur 8. NIRO Invests risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) 48

Figur 9. Solvensprocent 2009-2011 - fordeling af de undersøgte pengeinstitutter ................ 70

Figur 10. Individuelt solvensbehov 2009-2011 - fordeling af de undersøgte pengeinstitutter . 74

Figur 11. Solvensoverdækning 2009-2011 - fordeling af de undersøgte pengeinstitutter ....... 78

Figur 12. Udlån (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter .................................................... 82

Figur 13. Udlån (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter ...................................................... 89

Figur 14. Gearing 2011 (udlån ekskl. repo/reverse ift. egenkapital) for alle pengeinstitutter 108

Figur 15. Eksponering mod landbrug for alle pengeinstitutter 2011 ........................................ 118

Figur 16. Eksponering mod ejendomssektoren for alle pengeinstitutter 2011 ........................ 122

Figur 17. Eksponering mod bygge og anlæg for alle pengeinstitutter 2011 ............................. 126

Figur 18. Eksponering mod finansiering og forsikring for alle pengeinstitutter 2011 .............. 130

Figur 19. Eksponering mod privatkunder for alle pengeinstitutter 2011 .................................. 134

Figur 20. Samlede aktiver for alle pengeinstitutter .................................................................... 138

Figur 21. Indlån for alle pengeinstitutter ..................................................................................... 142

Figur 22. Egenkapital for alle pengeinstitutter 2004-2012E ..................................................... 157

Figur 23. Obligationsbeholdning for alle pengeinstitutter 2004-2012E ................................... 161

14


Figur 24. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter 2004-2012E ..................................... 168

Figur 25. Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år for alle pengeinstitutter 2004-

2012E ............................................................................................................................ 175

Figur 26. Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år for alle pengeinstitutter 2004-

2012E ............................................................................................................................ 179

Figur 27. Udlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne - 2011 ..................... 203

Figur 28. Indlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne - 2011 ..................... 208

Figur 29. Rentemarginal - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne - 2011................... 212

Figur 30. Omkostning pr. indtjeningskrone - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne . 216

Figur 31. Omkostning pr. indtjeningskrone II - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne

....................................................................................................................................... 220

Figur 32. Gennemsnitlig løn pr. ansat - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne ......... 274

Figur 33. Personaleomkostning i alt - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne ............ 281

Figur 34. Direktionsaflønning - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne ....................... 288

Figur 35. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe 1 ............................................................ 295

Figur 36. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe 2 ............................................................ 296

Figur 37. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe 3 ............................................................ 297

Figur 38. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe 4 ............................................................ 299

Figur 39. Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter ........................................................ 300

Pengeinstitut profiler

1. A/S Møns Bank ............................................................................................................. 306

2. A/S Nørresundby Bank ................................................................................................. 310

3. A/S Vinderup Bank ....................................................................................................... 314

4. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank ...................................................................... 318

5. Aktieselskabet Lollands Bank ...................................................................................... 322

6. Aktieselskabet Nordfyns Bank ..................................................................................... 326

7. Alm. Brand Bank A/S .................................................................................................... 330

8. Andelskassen Fælleskassen ........................................................................................ 334

9. Andelskassen J.A.K. Slagelse ....................................................................................... 338

10. P/F BankNordik ............................................................................................................. 342

11. Basisbank A/S ............................................................................................................... 346

12. Boddum-Ydby Sparekasse ............................................................................................ 350

13. Borbjerg Sparekasse .................................................................................................... 354

14. BRF Bank A/S ................................................................................................................ 358

15. Broager Sparekasse ..................................................................................................... 362

16. Brørup Sparekasse ....................................................................................................... 366

17. Cantobank A/S .............................................................................................................. 370

18. Danske Andelskassers Bank A/S ................................................................................. 374

19. Danske Bank A/S .......................................................................................................... 378

20. Den Jyske Sparekasse .................................................................................................. 382

21. DiBa Bank A/S .............................................................................................................. 386

22. Djurslands Bank A/S ..................................................................................................... 390

23. Dragsholm Sparekasse................................................................................................. 394

24. Dronninglund Sparekasse ............................................................................................ 398

25. Fanefjord Sparekasse ................................................................................................... 402

26. Fanø Sparekasse .......................................................................................................... 406

27. Faster Andelskasse ....................................................................................................... 410

15


28. FIH Erhvervsbank A/S................................................................................................... 414

29. Flemløse Sparekasse ................................................................................................... 418

30. Folkesparekassen......................................................................................................... 422

31. Frørup Andelskasse ...................................................................................................... 426

32. Frøs Herreds Sparekasse ............................................................................................. 430

33. Frøslev-Mollerup Sparekasse ....................................................................................... 434

34. Grønlandsbanken Aktieselskab ................................................................................... 438

35. Hals Sparekasse ........................................................................................................... 442

36. Hunstrup-Østerild Sparekasse ..................................................................................... 446

37. Hvidbjerg Bank Aktieselskab........................................................................................ 450

38. Jyske Bank A/S ............................................................................................................. 454

39. Klim Sparekasse ........................................................................................................... 458

40. Kongsted Sparekasse .................................................................................................. 462

41. Kreditbanken A/S ......................................................................................................... 466

42. Københavns Andelskasse ............................................................................................ 470

43. Langå Sparekasse ........................................................................................................ 474

44. Lægernes Pensionsbank A/S ....................................................................................... 478

45. Lån & Spar Bank A/S .................................................................................................... 482

46. Merkur Andelskasse ..................................................................................................... 486

47. Middelfart Sparekasse ................................................................................................. 490

48. Nordea Bank Danmark A/S .......................................................................................... 494

49. Nordjyske Bank A/S ...................................................................................................... 498

50. Norðoya Sparikassi ....................................................................................................... 502

51. Nykredit Bank A/S ........................................................................................................ 506

52. PenSam Bank A/S ........................................................................................................ 510

53. Ringkjøbing Landbobank A/S ...................................................................................... 514

54. Rise Spare- og lånekasse ............................................................................................. 518

55. Rønde og Omegns Sparekasse .................................................................................... 522

56. Salling Bank A/S ........................................................................................................... 526

57. Saxo Bank A/S .............................................................................................................. 530

58. Skjern Bank A/S ........................................................................................................... 534

59. Spar Nord Bank A/S ..................................................................................................... 538

60. Spar Salling Sparekasse .............................................................................................. 542

61. SPARBANK A/S ............................................................................................................. 546

62. Sparekassen Balling ..................................................................................................... 550

63. Sparekassen Bredebro ................................................................................................. 554

64. Sparekassen Den Lille Bikube ..................................................................................... 558

65. Sparekassen Djursland ................................................................................................ 562

66. Sparekassen Farsø ....................................................................................................... 566

67. Sparekassen for Arts Herred ........................................................................................ 570

68. Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn ..................................................................... 574

69. Sparekassen Faaborg A/S ........................................................................................... 578

70. Sparekassen Himmerland A/S..................................................................................... 582

71. Sparekassen Hobro ...................................................................................................... 586

72. Sparekassen Hvetbo A/S ............................................................................................. 590

73. Sparekassen i Skals ..................................................................................................... 594

74. Sparekassen Kronjylland ............................................................................................. 598

75. Sparekassen Limfjorden .............................................................................................. 602

76. Sparekassen Lolland A/S ............................................................................................. 606

77. Sparekassen Sjælland ................................................................................................. 610

78. Sparekassen Thy .......................................................................................................... 614

16


79. Sparekassen Vendsyssel .............................................................................................. 618

80. Sparekassen Østjylland ................................................................................................ 622

81. Svendborg Sparekasse ................................................................................................. 626

82. Sydbank A/S .................................................................................................................. 630

83. Suðuroyar Sparikassi P/F ............................................................................................. 634

84. Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse ................................................................ 638

85. Sønderhå-Hørsted Sparekasse .................................................................................... 642

86. Totalbanken A/S ........................................................................................................... 646

87. Tønder Bank A/S ........................................................................................................... 650

88. Vestfyns Bank A/S ........................................................................................................ 654

89. Vestjysk Bank A/S ......................................................................................................... 658

90. Vistoft Sparekasse ........................................................................................................ 662

91. Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse .................................................................................... 666

92. Vordingborg Bank A/S .................................................................................................. 670

93. Østjydsk Bank A/S ........................................................................................................ 674

94. Aarhus Lokalbank Aktieselskab ................................................................................... 678

17

Similar magazines