JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

d.a.b.dk

JubILæumsudgaVe - Dansk Automat Brancheforening: DAB

JubILæumsudgaVe

NOVember 2007 – 25. årgaNg


2

NOVEMBER 2007


NOVEMBER 2007

Formanden har ordet

Det er ikke uden stolthed, at jeg har skrevet mit sædvanlige

indlæg i Jack-pot, for hvor mange får lov til at gøre det i en forening

der fylder 50 år?

Når Dansk Automat Brancheforening (DAB) kan fejre 50 års

jubilæum, skyldes det blandt andet vores medlemmers evne til

at tilpasse sig de forskellige, ikke altid lige gennemtænkte betingelser,

som politikerne i årenes løb har fundet på. Når jeg

ser tilbage på de 50 år, ser jeg nemlig en branche, som på godt

og ondt har ageret i et marked, der ofte har været uden præcis

lovgivning. Det har desværre ind imellem givet anledning til

sager, som branchen godt kunne have været foruden: Helt frem

til i dag har disse sager været med til at præge den offentlige

debat om spilleautomater.

Noget af debatten har været seriøs, men vores branche har om

nogen været udsat for mange fordomme, som blev luftet uden

baggrund i virkeligheden

Jeg synes, branchen i 1999 og 2000 udviste stor ansvarlighed.

Hvor mange husker mon, at DAB har en stor del af æren for, at

vi fik den nuværende lov til regulering af spilleautomatmarkedet?

DAB kom med et stort set færdigt lovforslag. Vi fik ikke

alle vores ønsker opfyldt, men vi fik dog en lov, som vi kan leve

med. Et andet sted, hvor branchen viser stor ansvarlighed, er i

arbejdet for at begrænse ludomani i forbindelse med automatspil.

Jeg synes også, vores medlemmer fortjener ros for at vise

samarbejdsvilje med de myndigheder, der regulerer branchen.

November 2007, 25. årgang

Officielt organ for

Dansk Automat Brancheforening

SEKRETARIAT

Dansk Automat Brancheforening

Centervej 2, Bramdrupdam

6000 Kolding

Tlf. 86 57 25 33

Fax 86 57 25 73

www.d-a-b.dk

Gunnar Sørensen

Direktør

gs@d-a-b.dk

Berit Frandsen

Sekretær

bf@d-a-b.dk

FORMAND

John Brochstedt

JB Service

Svinøvej 70, 5500 Middelfart

Tlf. 64 40 31 79, mobil: 40 31 79 00

Fax 64 40 33 77

E-mail: john@brochstedt.dk

NÆSTFORMAND

Claus Sundenæs

J.C. Sungame ApS

Symfonivej 31, 2730 Herlev

Tlf. 70 20 33 66, mobil: 20 27 31 40

Fax 36 70 00 68

E-mail: cs@sungame.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER

Carl Larsen

DAN-Automater Struer A/S

Kjeldsmarkvej 9, 7600 Struer

Tlf. 97 85 16 60, mobil: 40 51 25 24

Fax 97 85 44 12

E-mail: cl@chokoland.dk

Jeg vil benytte lejligheden til at

takke de mange medlemmer, der

i dagligdagen bakker op om det

arbejde, som DAB udfører. Hos

repræsentanter fra andre brancheforeninger,

som jeg møder,

støder jeg ind imellem på frustrationer,

fordi de ikke kan forklare

deres medlemmer, at de

store sejre skal vindes med små

sejre - gerne hurtigt efter hinanden.

Jeg ved godt, at vi ikke altid

kan vinde de sejre, som det enkelte

medlem synes, vi skal vinde;

men jeg synes til gengæld, vi

har vist, at vi vinder ”på den lange

bane”.

Stort tillykke med de 50 år til jer alle.

Kurd Nielsen

Hoffbeck Automater ApS

Klintevej 6, 6100 Haderslev

Tlf.: 74 52 45 37, mobil: 40 42 54 15

Fax: 74 53 54 15

E-mail kurd@hoffbeck.dk

Jette Posch

Elite Gaming A/S

Anelystparken 33 B

8381 Tilst

Tlf. 76109510, mobil 23311223

E-mail jpo@elitegaming.dk

REDAKTION

John Brochstedt (ansv.)

Gunnar Sørensen

Laust Grove Vejlstrup

John Brochstedt

TRYK

From Grafisk 75 52 77 11

Forsidefoto: DAB‘s jubilæumslogo

John Brochstedt

3


Efter Den anden Verdenskrig købte driftige

forretningsfolk brugte spilleautomater

i Tyskland. De stammede fra USA, hvor de

gevinstgivende spilleautomater var blevet

forbudt i en række stater og bl.a. kastet i

Ontariosøen. Snart begyndte tyskerne også

selv en produktion af automater.

Mange kom til Danmark, hvor de blev ombygget,

så de kunne tage og give danske

mønter. Hos f.eks. Mads Sloth Andersen,

der drev en forretning med is og konfekture

i landsbyen Bedsted i Thy, blev i 1948

opstillet to automater. Også restauratører

begyndte at købe automater til opstilling.

Andre automater stod i købmands- eller cykelforretninger.

De første år var der mangel

på automater.

Den første snes år var det mekaniske ma-

4

skiner, der anvendtes i Danmark. Gennemstrømningen

af mønter var stor, fordi både

indkast og udbetalinger var i små mønter.

De mekaniske spilleautomater var sårbare

og blev fra sidst i 1970’erne erstattet af

elektroniske. M & S i Esbjerg samt Preben

Rasmussen, Bell Matic i Ll. Harlev mellem

Århus og Silkeborg og Park Automater i

Esbjerg var blandt de første til at fremstille

elektroniske maskiner. Dansk automatproduktion

var i gang. Med på vognen var også

Compu-Game, som, hvad angår det elektroniske,

blev bistået af Arne Holgersen.

Toldere på kontrol

Antallet af spilleautomater øgedes, og de

begyndte at springe myndighederne i øjnene.

Orla Sloth Andersen, der er anden

generation i branchen, har været med i en

menneskealder. Han fortæller, hvordan tol-

NOVEMBER 2007

Et halvt århundrede med småmønter

Det var 14 automatfolk, der stiftede Dansk Automat Brancheforening i 1957

De to første sider i den gamle

bestyrelsesprotokol

deren mødte op, da han skulle tømme automaterne.

De ville sikre, at de mønter, de

havde mærker med en fil og kastet i automaten

dagen før, også blev talt op. Det blev

mere og mere almindeligt, at tolderne dukkede

op.

14 driftige automatfolk mødtes 23. november

1957 på Østergades Hotel i Århus. De

havde allieret sig med sagfører Ege Nielsen

og godkendte stort set uændret hans

udkast til vedtægter for Dansk Automat

Brancheforening. Kontingentet var 75 kroner

årligt.

Den første formand, Rich. Egholm, Esbjerg,

stod i spidsen, for den forening, der

skulle være et modstykke til myndigheder

og politikere, i to år. Også den ældre Sloth

Andersen kom i bestyrelsen, som hans søn


NOVEMBER 2007

har været det i godt en halv snes år fordelt

over to perioder.

Store og små bestyrelser

Bestyrelsen var fra starten på fem medlemmer.

Har senere været på otte medlemmer.

Antallet har vekslet med årene. I 1984 blev

den reduceret til tre og samtidig suppleret

med et antal lokale repræsentanter geografisk

fordelt over landet. Den løsning blev

forladt igen fire år senere.

I 1999 skæres antallet af bestyrelsesmedlemmer

ned til tre, som suppleres med

et repræsentantskab. Denne løsning

forlades fire år senere, og bestyrelsen

bliver igen på fem medlemmer.

Opgaverne for de skiftende bestyrelser

gennem det halve århundrede,

brancheforeningen har eksisteret,

har været at holde justits

internt blandt medlemmerne og

i højere grad at varetage branchens

interesser overfor politikere

og myndigheder.

Hetz mod branchen

Politikerne har ikke altid forstået

sammenhængene i branchen.

Myndighederne har til tider været

endog meget emsige overfor branchen.

Begge parter har haft bred opbakning

i masemedierne.

Automatbranchen har været et

værdsat offer for hetz. Når ret skal

være ret, har medlemmer af branchen

heller ikke altid påkaldt sig

positiv opmærksomhed. Automatbranchen

har været en flittig leverandør

af overskrifter til dagspressen.

Medlemmerne har først og

fremmest været automatoperatørerne

– de forretningsfolk,

som investerede i spilleautomater og lignende

til opstilling i restaurationer og de

senere år spillehaller. Parterne har efterfølgende

delt de overskud, automaterne har givet

– efter at kommunale og statslige myndigheder

har taget, hvad politikerne mente,

de kunne tilkomme.

Et forslag om, at også importører og fabrikanter

af automater skulle kunne optages

som medlemmer, blev forkastet med stem-

merne 19 mod 10 på generalforsamlingen i

1974. To år senere fik de imidlertid adgang

til medlemskab.

Trussel om eksklusion

Den interne justits var for alvor på dagsordenen

i foreningen første gang i 1964. Da

vedtog generalforsamlingen en beslutning,

som burde være indlysende: Medlemmerne

forpligter sig til for fremtiden kun at spille

efter de af justitsministeriet anviste regler

Spilleautomat anno 1957

for opstilling af automater. Overtrædelse

heraf vil medføre anmeldelse til myndighederne

fra foreningens side og eventuel

eksklusion.

Lignende regler for eksklusion blev vedtaget

i 1997 i takt med, at foreningen gjorde

en ihærdig indsats for, at branchen kunne

blive opfattet som stueren.

De lokalrepræsentanter, som blev udpeget

i 1980’erne, skulle løse konflikter mellem

medlemmerne. Orla Sloth Andersen siger,

han ”aldrig fik en eneste henvendelse”. En

anden lokalrepræsentant, Arne Holgersen,

bedyrer derimod, at han gang på gang ”måtte

mægle, når et medlem havde ”stjålet en

opstillingsplads fra et andet medlem”.

I 1980 fik mange medlemmer en opsang,

fordi de opstillede automater med 1 krone-indkast

i maskiner uden hopper og med

gevinsten udbetalt efter en tæller. En restauratør

i Frederikshavn blev ved landsretten

dømt for opstilling af en sådan

maskine.

To år senere var det en stor

opgave for bestyrelsen at revse

medlemmer, der udlejede ulovlige

pokerspil til opstilling på

offentlige steder.

Staten vil have sit

Udadtil tegnede bestyrelsen og

især de skiftende formænd automatbranchen

overfor myndigheder

og politikere. Den opgave har

kostet mange ressourcer – både

hvad angår arbejdskraft og økonomi.

Mange politikere har haft et godt

øje til branchen. Fremskridtspartiets

stifter, Mogens Glistrup, stillede

i 1976 et lovforslag, hvorefter 15

procent af indkastet skulle afleveres til

staten, og indtjeningen skulle pålægges

moms som alt andet. Statsafgiften

skulle erstatte de kommunale. Af

arkiverne fremgår det, at foreningen

holdt møde med Mogens Glistrup

for at få ham til at opgive sit

forslag. Det ville have taget livet

af branchen. Men Glistup var

”hverken til at hugge eller stikke

i”, hedder det. Lovforslaget blev

dog aldrig realiseret, bl.a. fordi De Konservative

ikke ville lovliggøre ”tyveknægte”

– om end de kun var enarmede.

Det blev heller ikke et forslag, som den socialdemokratiske

statsminister Anker Jørgensen

bebudede i sin åbningstale i oktober

1977 om en 40 procents afgift på spilleautomaternes

bruttospilleindtægt.

Fortsætes på næste side

5


I stedet eksisterede reglen om, at kommunerne

efter forgodtbefindende kunne kræve

en afgift. Det forstod kommunerne. Afgiften

varierede fra 250 kroner til 28.000

kr. årligt per automat. I 1983 nævnes det,

at en enkelt kommune havde indført en

afgift på 67.500 kr. årligt.

Strid om spillemærker

Forståelsen var dog lidt større hos et flertal

i Folketinget. F.eks. blev cirkulæret

fra 1964 om ”Offentlige forlystelsessteder”

ændret i 1983, så indsatsen fra 1984

blev hævet fra 25 øre til 50 øre. Den maksimale

gevinst blev fordoblet – udbetalt i

spillemærker og uden adgang til at veksle

til kontanter.

Dengang anvendtes især spillemærker, som

brancheforeningen havde fået Danmarks

Nationalbanks tilladelse til at præge.

Det var spillemærker som Tivoli og Dyrehavsbakken

ville have brancheforeningen

til at indløse med 25 øre. Mange endte jo

disse steder. Både landsretten og højesteret

afgjorde, at DAB skulle indløse spillemærkerne

med 16,68 øre, hvilket var fremstillingsprisen

inklusive moms. Sagen, der

blev anlagt i 1971, varede hen ved fire år.

Senere blev fremstillingen af spillemærker

lagt i et selvstændigt selskab, Cash Coin.

Foruden DAB var Tivoliforeningen og

nogle fabrikanter aktionærer i selskabet.

Det havde de første år en vis succes, men

gik senere jævnt ned ad bakke. I 2001 overtog

DAB de andre aktionærers poster i selskabet,

som året efter blev likvideret.

Medlemstallet op og ned

Først i 1980’erne overvejede politikerne at

indføre en begrænsning af antallet af automater.

Sideløbende hermed bredte der sig

en utilfredshed med brancheforeningen i

et omfang, så mange udmeldte sig af DAB.

Det bekræftede mundheldet om, at når

krybben er tom, bides hestene.

”Fattigfirserne”, som Dronningen i en nytårstale

havde kaldt årtiet, var hårdt for

branchen. Konkurrencen var så hård, at

adskillige opstillere måtte betale hele afgiften

til det offentlige. Den var tidligere

blevet delt mellem opstiller og restauratør

i samme forhold, som var sædvanligt for

delingen af overskuddet, nemlig 50/50.

Antallet af opstillede automater var faldet

6

fra 4500 i 1976 til kun 2700 i 1983. Det

smittede af på kommunernes indtægt fra

afgifterne, som faldt med 25 procent.

Der var i det hele taget mismod og opbrud.

På generalforsamlingen i 1983 blev

vedtægterne ændret, så formanden skulle

vælges direkte. Tom Hansen måtte forlade

posten. Ind kom Kaj Harders – men Tom

Hansen vendte tilbage tre år senere.

Antallet af medlemmer har varieret stærkt;

men det er en kendsgerning, at brancheforeningen

konstant har organiseret mellem

70 og 85 procent af automatopstillerne. I

1965 var der 49 medlemmer i foreningen. I

NOVEMBER 2007

1971 var medlemstallet 72, og to år senere

54. Antallet voksede til 82 i 1987.

Sidst i 1990’erne toppede foreningens

medlemstal på omkring 150. I 2001 har

brancheforeningen 122 medlemmer, to år

senere 118 og i dag cirka 90 medlemmer.

Tilbagegangen de senere år skyldes især de

fusioner, der har fundet sted i branchen.

Det vigtigste er dog at DAB stadig repræsentere

80 procent af markedet.

Men nye kommer også til. Blandt dem er

Dansk Automat Spil, datterselskabet af

Danske Spil, som tegner sig for 20 procent

af markedet, og som utvivlsomt har medvirket

til at udvide dets omfang.

Et almindeligt næringsbrev var tilstrækkelig i starten – her Mads Sloth Andersens, en af foreningenens

stiftere


Nyhed!

Flyvende tæppe:

Tag en tur på

det flyvende

tæppe og vind

direkte 60 jackpot

spil på bare

ét tryk!

- ny og spændende spilleautomat...

Oasen:

Brug den rigtige taktik og

saml masser af kokosnødder

- tør du satse...

Randersvej 36 - 6700 Esbjerg - Tlf. 76 10 98 00

www.compugame.dk - e-mail: info@compugame.dk

Pallads:

Gå på opdagelse i sheikens

imponerende palads og find

de magiske nøgler - du har

masser af muligheder for at

vinde den store jackpot!

Kontakt

din

opstiller


Tredje generation i automatfirma

CAH Automatservice ApS fordoblet – og vil ikke være større

- Sidder han inde, eller er han på fri fod?

Det spørgsmål mødte Peter tit i skolen,

når han fortalte, at hans far drev automatopstilling.

I dag er Peter Hansen 30 år og

tredje generation i CAH Automatservice

i Herlev ved København.

Tom Hansen, anden generation

i CAH Automat Service ApS.

Anden generation er Brancheforeningens

tidligere formand gennem en årrække,

Tom Hansen. CAH står for Carl Adam

Hansen, Toms far i 1940’erne indehaver af

et finmekanisk værksted i Brønshøj.

Ombyggede automater

- Værkstedet producerede dele til Jensen

Musikbokse og Jensen TV. Jensen gik nedenom

og hjem. Vi mistede penge, fortæller

Tom Hansen om det finmekaniske

værksted, som var grundlaget for CAH

Automatservice.

- Omkring 1960 kom der automater fra

USA. Det var bygget til de amerikanske

mønter nickels og dimes. Derfor skulle vi

fræse og fore maskinerne, så de kom til

8

at passe til danske mønter, fortæller Tom

Hansen. – Det skete i et samarbejde med

Leo Jensen, Esbjerg Automatfabrik og

Dansk Grammofon. I 1963 startede far opstilling

af automater sammen med Esbjerg

Automatfabrik. Et års tid senere splittedes

firmaet op i to.

Det var, dengang 20 pct. af overskuddet

gik til restauratøren. Resten fik opstilleren,

men så skulle han rigtig nok også betale

afgiften til myndighederne. De var på 500

kroner om året, beretter Tom Hansen.

Op- og nedture

I 1970 blev Tom Hansen sendt til USA,

hvor han var på et tre måneder langt træningsophold

hos Bally. Hans bror, Poul,

drev maskinværkstedet, og Tom tog sig af

automaterne, indtil Poul døde i 1978, og

Tom Hansen også overtog maskinværkstedet.

Virksomheden fortsatte med automater

fra Bally, indtil Compu-Game kom

i gang.

Da Tom Hansen far døde i 1978, drev han

virksomheden videre sammen med sin mor

og en anden bror, Niels, som hidtil havde

haft Dansk Grammofon på Fyn. Denne

virksomhed blev senere solgt til Wolla-

Mat Automater i Odense.

- Vi oplevede både op- og nedture – i takt

med konjunkturerne. Det gik tit op og ned,

indtil branchen blev god igen i 1980’erne.

Det gav også god fremgang, da vi måtte

anvende 20 kroner-stykker.

Omkring 1970 blev CAH Automatservice

medlem af Dansk Automat Brancheforening,

og i dag er maskinfabrikken

afhændet til medarbejderne. Den sidste

halve snes år har det alene drejet sig om

automater.

Fordoblet

- CAH Automatservice har 80 opstillingssteder.

Bortset fra en enkelt spillehal er det

restaurationer, og vi har ingen intentioner

om at engagere os i spillehaller, siger

Tom Hansen.

NOVEMBER 2007

- 1. august sidste år overtog vi Ole Køjs

Nordisk Spilleautomat, og Ole blev ansat

på deltid i CAH Automatservice. I februar

i år overtog vi HH Automater i Slagelse,

hvorefter vi har fordoblet antallet af

opstillingssteder fra i mange år 40 til de

80, vi har i dag. Vi har ikke planer om at

blive større. Vi vil have god tid til at pleje

de forbindelser, vi har i dag, bedyrer Tom

Hansen.

Tæt på kunderne

Virksomheden beskæftiger Tom Hansen

samt to og en halv medarbejdere – blandt

dem Carsten, som er brorsøn, og Peter

nævnt i indledningen. Altså er det tredje

generation, der nu er med i virksomheden.

- Egentlig er det en god branche, mener

Tom Hansen. – Det er en fordel, at vi har

været med så længe Vi er tæt på kunderne,

og jeg har ikke oplevet den store udskiftning

i vores kundekreds.

- I dag har vi også et praktisk samarbejde

med JC Sungame – men kun samarbejde.

Vi har et bofællesskab og opfatter os som

én stor familie. Vi hjælper hinanden med

både personale og reservedele. Det noteres

på sedler, som sættes på et søm, der kun

sjældent eller aldrig bliver kontrolleret.

- I dag glæder det mig, at vi er accepteret

som branche, slutter Tom Hansen, som

kort efter årsskiftet fylder 60 år.


NOVEMBER 2007

9


Ikke alle opgaver kan en bestyrelses tre,

fem eller otte medlemmer selv klare. Det

har bestyrelsen i Dansk Automat Brancheforening

heller ikke kunnet.

I en årrække disponerede den endda over

både en sekretær og et sekretariat – som

ikke havde hjemme på samme adresse.

Sekretariatet var i første omgang et medlem,

som frivilligt hjalp sekretæren med

det strengt kontormæssige. Efter sådanne

10

frivillige blev det en advokat efterfulgt af

en forretningsfører, som i dag har titel af

direktør.

Ole S. Knudsen udgjorde fra 1980 det første

sekretariat samtidig med, at han var foreningens

næstformand. Han havde ugentlig

træffetid på telefonen. Ole Knudsen,

som i dag er et af foreningens æresmedlemmer,

huskes især for hans skrivekløe, som

kom til udtryk i såvel kommentarer som

ændringsforslag og meget andet.

Så gik opgaverne til den fingersnilde og

kreative Arne Holgersen på Fyn, som fik

indført edb, mens han havde sekretariatet

fra 1982 til 1985.

I takt med, at Arne Holgersen trappede

ned, kom advokat Jeanette Oppenheim,

København, ind i billedet. Århus-advokaten,

som var med, da brancheforeningen

blev stiftet, havde for længst skiftet

sit advokatkontor ud med et eneværelse,

fordi han ikke havde kunnet holde tilbørlig

afstand til klientkontoen.

Held i biluheld

Jeanette Oppenheims første møde med

et DAB var i 1982 som den ene part i et

biluheld – udelukkende med materiel skade.

Det var bestyrelsens Flemming Johansen,

hun delte buler med.

Gunnar Sørensen, DAB’s direktør

siden 2004.

NOVEMBER 2007

Skiftende kontakt til medlemmerne

Fra frivillig arbejdskraft til professionelt sekretariat

Advokat Jeanette Oppenheim,

som i en årrække varetog foreningens

sekretariats-interesser.

Torben Jørgensen, leder af DAB’s

sekretariat i en halv snes år fra 1993.

Advokaten var på samme tid brancheforeningens

juridiske rådgiver og sekretariat

med kontingentopkrævning, kasse, regnskab

og meget andet.

I 1993 opretter DAB sekretariat på egen

adresse og med bestyrelsesmedlem gennem

en årrække, Torben Jørgensen, som forretningsfører.

Han havde erfaring som indehaver

af Dansk Video Game; han kendte

medlemmerne og foreningen bedre end

nogen anden, så valget var oplagt. Han

havde tilmed kontorlokaler, som brancheforeningen

kunne leje.

Nye adresser

Torben Jørgensen var med, da den store

omvæltning med en speciel lovgivning for

branchen blev gennemført.

Efter en halv snes år på posten blev han

afløst af et andet af branchens kendte ansigter,

Gunnar Sørensen.

Samtidig med Gunnar Sørensens ansættelse

flyttedes kontoret til lejede lokaler i

Kolding, hvor DAB i dag har til huse.

Ud til medlemmerne

Skiftende bestyrelser har holdt kontakten

til medlemmerne ved hjælp af nyhedsbreve,

lokalmødet og naturligvis generalforsamlinger

– både den ordinære og en sjælden

gang en ekstraordinær.

I 1978 ser Jack-pot verdens lys som medlemsblad.

Det var beskedent i udstyr og

meget beskedent i indhold. Redaktionen

udgjordes af foreningens bestyrelse, og det

praktiske arbejde blev de første år udført

af Leif Rasmussen, Odense.

Leif Rasmussen var også foreningens sekretær

i den periode, store dele af arkiverne

forsvandt. Det fortaber sig i tågerne, om

de brændte eller blev stjålet fra sekretærens

bil.


NOVEMBER 2007

Niels Ærboe Hansen, Odense, overtog redaktørens job

i 1987. Han kæmpede bravt, men Jack-pot gled lige så

stille i glemslen fra 1991 – og indtil bladet blev relanceret

sommeren 1997. Kort efter knyttedes den professionelle

bladmand til Jack-pot, som også er med i

redaktionen af denne udgave.

Rejser og golf

Brancheforeningen har også været engageret i rejsebranchen.

Medlemmerne var i tidernes morgen – og indtil

skattevæsenet stak en kæp i hjulet på arrangementerne

– deltagere i flere studierejser til især USA,

men også Japan. Senere arrangeredes rejser til de

store fagmesser IMA i Tyskland og ATEI i London

– ofte med et pænt antal deltagere.

Fornuftige indkøbs- og rabataftaler, som DAB

har indgået med leverandører af forbrugsvarer

i forretningerne, er aldrig blevet den store

succes. Derimod havde foreningen i adskillige

år økonomisk fornøjelse af en ”afgift”,

som de største af fabrikanterne lod tilfalde

DAB for hver solgte automat.

Den sidste halve snes år har DAB også

engageret sig i golf. Aktive medlemmer

har hvert år arrangeret golfturneringer

på Fyn.

Forsiden på det første nummer af Jack-pot.

Penge tilbage fra staten

Staten måtte bide i græsset, da EF-Domstolen i Luxembourg afgjorde, at det danske arbejdsmarkedsbidrag – ambien

– var i strid med EU-lovgivningen. Foreningens advokat Jeanette Oppenheim skaffede foreningens medlemmer de

tusinder af kroner, de havde betalt i ambi fra nytårsmorgen 1988 til nytårsaften 1991, tilbage.

De indbetalinger til staten, som ”Firkløverregeringen” under Poul Schlüter i 1987 havde pålagt erhvervslivet, skulle

betales tilbage. En lov i maj 1992 ophævede ambi-loven fra 1987. Men det

var ikke i alle tilfælde, pengene skulle betales tilbage. Tilbagebetaling skulle

kun finde sted, hvis virksomheden ikke havde været i stand til at vælte afgiften

over på kunderne. Det havde medlemmerne af Dansk Automat Brancheforening

ikke, da indsatsen pr. spil er lovbestemt og derfor ikke kunne sættes

op. Foreningens advokat havde så tunge argumenter, at den indbetalte ambi

blev betalt tilbage til medlemmerne.

Det var EF-domstolen,

der ”reddede” branchen og dens medlemmer.

11


Dansk produktion gennem 35 år

De to store danske fabrikanter af spilleautomater

har gennem en menneskealder

skabt den spillekultur, vi har i dag. Andre

virksomheder, der er dukket op og ofte forsvundet

igen, har kun haft lidt indflydelse

på udviklingen.

De øvrige har været virksomheder, som

enten har fundet en niche eller en kreativ

facon at variere de to store fabrikanternes

produkter på.

Vekselerer bag de første

Bally-automaterne var de første efter Den

anden Verdenskrig. Antalsmæssigt dominerede

de absolut det danske marked. Den

første snes år var det amerikanske selskab

repræsenteret i Danmark af Oscar Siesby

A/S – et københavnsk vekselererfirma.

Omkring 1969 etablerede Bally et datterselskab

i Danmark. Daglig leder blev Kaj

Harders. Bally opkøbte flere danske automatfirmaer,

inden selskabet fusionerede

med DGA (Dansk Grammofon Automat).

Kaj Harders var fortsat direktør. Peter Debel

indgik i direktionen.

DGS, som blev fusionens navn, blev i 1997

overtaget af Elite Gaming, der i dag ejes

af Erhvervsinvest.

National fabrikation

Det bringer os naturligt videre til de to

store danske fabrikanter, som har domineret

branchen siden 1970’erne. Compu-

Game blev oprettet i 1972 som en udløber

af M & S Automater (Midt- og Sydjysk

Automatservice). M & S ejede halvdelen af

Compu-Game. I dag har kapitalinteresser

overtaget Compu-Game, som der også er

kommet kapital ”udefra” i en række andre

af branchens virksomheder.

Den anden store, Dansk Automat Expert,

stiftedes i 1977 af medarbejdere i Bell Matic

i Harlev nær Århus. Bell Matic importerede

Bally-automater fra Storbritannien;

modificerede og moderniserede dem

ved bl.a. at indbygge elektronik i dem i

12

stedet for den eksisterende mekanik. Det

slog omkring 1980 Bally ud af det danske

marked.

Få store – mange små

Bell Matic havde slået for stort et brød op

og etablerede bl.a. en maskinfabrik, men

måtte gå i betalingsstandsning i 1977.

Det gav stødet til, at tre medarbejdere,

Kim Elgaard, Niels Jørgen Villadsen og

Per Adolfsen stiftede Dansk Automat Expert

i Århus. Adolfsen er senere købt ud

af virksomheden.

Siden har Compu-Game og Dansk Auto-

NOVEMBER 2007

To store og nogle mindre fabrikanter er dominerende på det danske marked

En af de første automater fra Compu Game.

Dansk Automat Expert

blev tidligt en stor leverandør til branchen.

mat Expert været de to dominerende fabrikanter

på det danske marked – de første

år på grundlag af Bally-automater, men

efterhånden med egen udvikling og produktion.

Gennem årene har der været en underskov

af mindre fabrikanter, hvoraf kun få

har eksisteret i flere år. Blandt de eksisterende

er Wolla-Mat, som monterer dele

fra Dansk Automat Expert i kabinetterne,

som de selv samler. JK Automater er

en anden. JK bygger spil fra både Compu-Game

og Dansk Automat Expert ind

i egne kasser.


NOVEMBER 2007

Andre markante på markedet var Dansk

Video Game, som stiftedes af Torben Jørgensen.

DVG leverede den første danske

automat, Win Again, som tilbød spillerne

nudge.

M & S, som allerede er nævnt, var en overgang

en stor leverandør til markedet. Det

var også Park Automater, der menes en

overgang at have udlejet omkring 1000

spilleautomater landet over.

I nyere tid dukkede GaMaGica op som

importør af en vis størrelse. Selskabet var

på udenlandske hænder, men havde som

direktør her i landet Vagn Buchwald. Han

har måske mere end nogen anden været

med til at forme automatbranchen. I en

lang årrække var han den udadvendte i

Compu-Game.

Sådan så spilleautomaterne ud for år tilbage.

Tidligere tiders spilleautomater.

Økonomiske grundlag

Fabrikanterne har ikke alene leveret automater

til branchen. I mange år var den også

en af branchens store økonomiske kilder,

idet der eksisterede en aftale om, at der ved

alle salg af automater skulle tilfalde Dansk

Automat Brancheforening 200 kroner.

Denne ”afgift” er i dag erstattet af en licens

på de elektroniske bokse, som Brancheforeningen

lod udvikle, da loven om

elektronisk opkobling af automater blev

indført i 2001.

DM-arrangement

for retten

Forbrugerombudsmanden rejste

i 1979 sag mod Dansk Automat

Brancheforening, fordi foreningen

havde arrangeret danmarksmesterskabet

”DM Flipper 79”.

Med dommerstemmerne tre mod

to dømtes DAB, fordi domstolen

ikke mente, at flipper var et behændighedsspil

og derfor ulovligt.

Præmien var en rejse til en værdi af

10.000 kr. Foreningen blev dømt,

men straffen ikke udmålt, så sagen

kostede alene foreningen penge til

sagførerblæk.

Flipper fra omkring 1979.

13


Intet negativt om branchen

Spillemyndighedens chef er tilfreds med branchen for spilleautomater

Spillemyndighedens chef, Frantz Howitz.

Succeskriteriet for Spillemyndigheden er,

at dens vejledning af branchen er så god,

at der ikke finder ulovligheder sted. At afsløre

ulovligheder er nederlag for Spillemyndigheden.

Den holdning giver Spillemyndighedens

chef, Frantz Howitz, udtryk for, når han

beskriver myndighedens hverdag og dens

forhold til automatoperatørerne. Om sit

personlige forhold til branchen siger Spillemyndighedens

chef gennem de seneste

seks og et halvt år:

- Spillebranchen var direkte under mig, da

jeg i mange år var told- og skattedirektør.

Og jeg havde erfaringer med spil fra min tid

som direktør i Dansk Tipstjeneste. Spil er

et sjovt område, som jeg kan li’. Det er forskelligt

fra de øvrige opgaver under SKAT.

Man tænker på en anden måde. Jeg kan ikke

forklare hvorfor; det er bare forskelligt.

Lovmedholdelig

- Efter godt seks år i min nuværende stilling

har jeg en fornemmelse, som måske er

14

halvpolitisk, nemlig at branchen er meget

lovmedholdelig, hvad den måske ikke altid

var før. Branchen er ikke for grådig, siger

Frantz Howitz.

- Vi har set i Norge, hvordan de velgørende

organisationer bag branchen var så grådige,

at det skabte ludomaner – dobbelt så

mange som i Danmark. I dag råder selvjustits

i branchen. Skiftende direktører og

formænd i DAB har været bevidste om, at

prisen for at være grådig kan være, at kæden

hopper af. Den holdning har de givet

videre til brancheorganisationens medlemmer.

Det er enormt positivt, at ingen er gået

over grænsen.

God vejledning er succes

- I Spillemyndighedens start var vi lidt flinke.

Branchen skulle jo vænne sig til at betale

til tiden. Det gjorde den så. For en akademisk

offentligt ansat person var det uvant at

skulle snakke med også ikke helt lovlydige.

Men det er nødvendigt, at vi taler om tingene.

Det er ikke en succes for os at afsløre

ulovligheder. Det er et nederlag for os. Succes

for os er, at vores vejledning er god nok.

Der er nok færre sager i dag end tidligere.

De drejer sig næsten altid om manglende

bemanding af spillehallerne. Derimod har

branchen altid forstået, at ingen under 18

år må komme ind i spillehallerne. Niveauet

for antal af sager er ikke alarmerende, men

selvfølgelig er der altid lidt, der smutter,

mener direktøren.

- Det er politisk besluttet, at vi skal have et

kontrolsystem, som vi kender det i dag. I andre

lande er det anderledes. Vi var blandt de

første med et system, så det kan ikke fortsat

være fuldendt i dag. F.eks. er plomberingen

af programmerne en stor udgift.

Mere online

- Det undrer mig, at programmerne ikke er

testet bedre, før de sendes ud. Det skaber

fejl. Nu taler branchen om et mere moderne

system. Vi har indledt de første kontakter

med DAB om dette emne. Jeg ser frem til,

at vi i fremtiden vil have et system, der kan

anvendes i praksis. Det kan det nuværende

NOVEMBER 2007

system ikke ubetinget. Udviklingen går i

retning af, at det hele bliver online. Det er

godt, branchen selv har taget spørgsmålet

op, mener Frantz Howitz.

- Systemet, som nu opbygges i Norge, ser

ud til at blive godt. Ellers er udlandets systemer

ringere end vores. Jeg erkender, at

det altid er surt at skulle renovere et gammelt

system, men det skal jo leve op til tidens

krav.

- Faktisk har jeg ikke noget negativt at sige

om branchen eller om DAB, sammenfatter

Spillemyndighedens direktør, der om risikoen

for, at spil skaber ludomaner, siger:

Måske internettet skaber ludomaner

- Heldigvis er behandlingsstederne med i

følgegruppen bag rapporterne om ludomani.

Nu ved de på første hånd, at situationen

ikke er så alvorlig i Danmark. Vi har fået

den første rapport om antallet af ludomaner,

den anden om deres karakteristika og

venter nu på den tredje om de 12-17-åriges

spil på Internettet.

- Noget synes at vise, at afhængighed af spil

er et misbrug, som kan sammenlignes med

rygning eller indtagelse af alkohol. Det er en

anden måde at udtrykke noget på. Misbrug

kompenserer for noget. For nogle skaber det

tryghed at spille. De bliver ikke utrygge,

fordi de taber. Det ved de på forhånd.

- Det er godt, at branchen er så engageret i

problematikken. Branchen havde allerede

før ludomanirapporterne overfor ministeriet

varslet initiativer. Hvis rapporternes tal

havde været større, ville politikerne have

engageret sig mere i problemet.

- Er det ikke ved spilleautomaterne, ludomanerne

skabes?

- Det kan også være ved spil på nettet. Det

vil den tredje undersøgelse formentlig afsløre

til næste år.

- Måske er det de udenlandske spiludbydere,

der skaber ludomaner.


NOVEMBER 2007

- Det ærgrer mig personligt, at sagerne mod

de udenlandske udbydere er standset i retsvæsenet,

fordi EU-Kommissionen har nogle

langsigtede planer for internationalisering

af bookmaking. Det vil tage år, før de realiseres.

Tilsvarende er jeg overrasket over,

at de danske medier bryder dansk lov (ved

at bringe annoncer for de udenlandske udbydere

af spil, red.).

- Om de udenlandske udbydere skal have

adgang til det danske marked, forholder jeg

mig ikke til. Det er et politisk spørgsmål, siger

direktøren for Spillemyndigheden, hvis

kontakt til udlandet finder sted gennem bl.a.

den europæiske sammenslutning af spillemyndigheder,

GREF.

Internationalt samarbejde

- Der udveksler vi synspunkter og erfaringer.

Næste år holdes møde i København.

Det er et godt samarbejde, men bedst er

samarbejdet med Norge og Sverige, som

det var det, da jeg var tipsdirektør. Det er

vanskeligt at opnå enighed mellem landene.

England har veludviklet bookmaking

og går ind for liberalisering. Lande uden

bookmaking er bange for, at udlandet skal

styre deres spil. Amerikanerne har moralske

holdninger.

- Da den første Lov om Spil blev vedtaget

herhjemme i 1948, sagde Bertel Dahlgaard

(i 40 år radikalt medlem af Folketinget

og minister i flere perioder, red.): - Vi

skal tjene vore Penge ved Arbejde og Fliid.

Alligevel fik vi Dansk Tipstjeneste, noterer

Frantz Howitz.

- Jeg fornemmer, at samfundets holdning er,

at Lotto er OK. Mange kan ikke lide spillemaskiner,

hvis de er uden kontrol, og de

skaber ludomaner. I 2000 forudså fremtidsforskeren

Rolf Jensen, mens han bakkede på

sin pibe, at rygning om få år ville gå totalt

ud. I dag betragtes rygere nærmest som vaneforbrydere.

Den samme konsekvens kunne

ramme spillere. Derfor skal branchen

holde sig på den pæne side af linjen, selv om

det koster branchen penge. Mit håb er, at

DAB fortsat vil forstå det synspunkt.

Bindeled mellem Spillemyndigheden og Opstiller

Dansk Automat Brancheforening

ønskes tillykke med

50 års jubilæet

- Det tror jeg også, den vil, slutter Spillemyndighedens

direktør Frantz Howitz.

– Der er grund til at gratulere den 50-årige

DAB og håbe, at den ikke bliver senil, men

fortsat vil være samarbejdsvillig.

- Jeg synes, det er godt, at den lille mand

kan have en spillehal. Den konsolidering,

der finder sted i branchen, betyder stor udskiftning

af personer. Jeg håber, det vil gå

godt trods tabet af stor viden og erfaring.

Forhåbentlig kan de nye ejere lide branchen,

så de ikke bare tænker på kold kapital.

15


Klubberne en stor udfordring

Idrætsklubber og andre etablerede spilleklubber med ulovlige spil

En stor opgave i 1980’erne var at holde et

vågent øje med de spilleklubber, der dukkede

op overalt i landet. De praktiserede

”illegale” spil, men var kun åbne for medlemmer.

Derfor mente myndighederne ikke at kunne

skride ind. Også selv om kontingentet

til spilleklubben var rent symbolsk – helt

DAB’s spilleklubudvalgs formand,

Ole S. Knudsen.

ned til et par kroner årligt. For foreningen

bestod opgaven i at opfordre medlemmerne

til ikke at stille automater op i disse

klubber.

På den anden side gav de gode overskud

til idrætsformål og andre fornuftige formål

– som regel! Om denne trafik sagde

en idrætsleder fra Sønderborg til Jydske

Tidende: Når idrætsforeninger i deres bestræbelser

på at skaffe penge til arbejdet

etablerer en spilleklub, kan man moralsk

ikke komme meget længere ud.

I 1982 fik det Kristeligt Folkepartis Jens

16

Steffensen til i Folketinget at spørge. –

Hvad agter justitsministeren at gøre for at

modvirke den uheldige udvikling af nye

store spilleklubber, hvor børn og unge spiller

alle deres penge op?

Justitsministeren, den socialdemokratiske

Ole Espersen, gav et henholdende svar og

lovede at undersøge sagen, for han var ”ikke

i besiddelse af oplysninger, som giver

anledning til politimæssige problemer”.

Samme år havde Brancheforeningen gjort

justitsministeren opmærksom på, at der var

noget i gære.

Speciel granskning

På generalforsamlingen i 1986 nedsatte

brancheforeningen et særligt spilleklubudvalg.

Det fik til opgave at udarbejde relevant

materiale til brug for forhandlinger

med Justitsministeriet. Ole Knudsen

var udvalgets formand, og Tom Hansen

bestyrelsens repræsentant i udvalget. De

øvrige medlemmer var Frank Palsbjørn,

Eigild Frandsen, Kurd Hoffbeck og Poul

Larsen.

Brancheforeningen udarbejdede en beskrivelse

af ulovlige automater, som myndighederne

kunne støtte sig til. Spilleklubudvalget

skrev en redegørelse for problemet

og anviste positivt, hvordan en lovlig spilleklub

kan organisere sig. Denne redegørelse

blev sendt til Justitsministeriet og til

brancheforeningens medlemmer.

Udvalget kaldte redegørelsen en drejebog,

som medlemmerne kunne følge. Derved

kunne de holde sig på den rigtige side af

loven. Udvalget var under udarbejdelsen

i løbende kontakt med Justitsministeriet,

som dog holdt sig noget tilbage fra at give

bindende svar på de spørgsmål, der blev

stillet.

Juridisk jungle

Spilleklubudvalget konkluderede, at udbetaling

af kontante gevinster ville være

forbudt. Gevinsterne skulle af karakter og

NOVEMBER 2007

Typisk klubautomat fra Compu Game.

størrelse svare til gevinsterne, som kunne

vindes ved bankspil – dvs. gavechecks

eller naturalier til en maksimal værdi af

1000 kroner.

Udvalgets medlemmer erkendte, at de med

redegørelsen havde vovet sig ind i en juridisk

jungle. Derfor anbefalede de, at DABmedlemmerne

opfordrede de pågældende

foreninger til ikke alene at støtte sig til

redegørelsen, men også at alliere sig med

deres lokale advokater.

Allerede året forinden havde brancheforeningen

tager affære. Politimesteren i Silkeborg

ville bortsælge et antal konfiskerede

spilleautomater på auktion. DAB skrev til

ham, at de ulovlige automater burde destrueres.

Blev de solgt, kunne politiet jo

bare straks efter konfiskere dem igen.


NOVEMBER 2007

Dansk Automat Expert A/S - Michael Drewsens Vej 13 - 8270 Højbjerg - Århus - Tlf. +45 86 29 17 77 - Fax +45 86 29 21 44 - www.dae.dk

17


18

NOVEMBER 2007

Behov for vejledning af myndigheder

Mange misforståelser hos det offentlige har kostet lange diskussioner

Myndighedernes kendskab til branchens forhold

har ofte været såre beskedent. Det har

jævnligt medført ørkesløse diskussioner på

et spinkelt grundlag.

Det har stillet store krav til bestyrelsens medlemmer

og foreningens medarbejdere at forklare

myndighederne tingenes rette sammenhæng.

En række eksempler illustrerer

den indsats, der har måttet gøres – og som

til alt held tit er resulteret i større forståelse

for branchen.

Gennem årene har det ikke været, som det

var i starten. Da var myndighederne overhovedet

ikke interesseret i spilleautomater. Det

krævede hverken næringsbrev eller andet at

gå ind i denne branche. Skattevæsenet og senere

toldvæsenet – efter at omsen og momsen

– var indført, opfattede snart spilleautomater

som en indtægtskilde.

Jernbanegade 14

6000 Kolding

tlf. 70 10 78 79

sydbank.dk

Det var i 1964, DAB første gang noterede,

at visse politikredse var begyndt at opkræve

afgifter. To år senere anmoder finansministeriet

alle politikredse om at indberette antallet

af opstillede spilleautomater. Hensigten var

klar for branchen.

Uenige toldere

Den manglende indsigt i branchen kom bl.a.

til udtryk i 1980. Brancheforeningen måtte

henvende sig til daværende skatte- og afgiftsminister

Karl Hjortnæs (S) for at besvære sig

over, at landets toldkontorer så vidt forskelligt

på den regnskabsmæssige behandling af

spillemærker.

I 1982 blev branchen meldt til Monopoltilsynet,

fordi BP Gastronomi havde indgivet

en klage over, at DAB-medlemmerne indgik

20-årige kontrakter med steder, hvor der

skulle opstilles spilleautomater. Det blev omtalt

som stavnsbåndets genindførelse. Sagen

blev, så vidt det har kunnet spores, henlagt.

I 1984 var det et cafeteria i København, der

kom i besiddelse af en alkoholbevilling. Men

den var gjort betinget af, at der ikke blev opstillet

spilleautomater i cafeteriet. Betingelsen

var stillet uden lovhjemmel, så DAB måtte

gå til det daværende Landsbevillingsnævn

med en klage.

Samme misforståelse hos myndighederne

dukkede op flere år senere. Horsens har så

sent som i 2006 givet alkoholbevillinger,

hvori det er nævnt, at de ikke kan bruges

som baggrund for opstilling af spilleautomater.

Det samme har været tilfældet i København.

Politimester vejledt

I dag sorterer branchen under skatteministeren.

Tidligere var det justitsministeren.

I 1985 godkendte justitsministeren, at ikke

alene Dantest (nu Force Technology), men

også Jydsk Teknologisk Institut (nu Teknologisk

Institut) var bemyndiget til at foretage

den afprøvning og godkendelse af spilleautomaterne,

som myndighederne krævede – og

fortsat kræver.

Politimesteren i Varde måtte i 1988 have en

venlig vejledning fra foreningens advokat

Jeanette Oppenheim om forskellen på spilleautomater

og rene morskabsautomater.

Siden 1999, da den nu gældende lov trådte

i kraft, har branchen været udsat for færre

misforståelser fra myndighedernes side.

Spillemyndighedens chef, Frantz Howitz, og

hans midlertidige forgænger i det nye embede,

Søren V. Christensen, har stor indsigt

i branchen og har vist dens medlemmer stor

forståelse.

Værre har det gennem årene set ud med kommunerne.

Både de nuværende, storkommunerne

fra 1970 og de små landkommuner,

vi havde indtil 1970. De udsatte branchens

udøvere for en voldsom forskelsbehandling.

Det kom især til udtryk i den afgiftspolitik,

de førte, og som vekslede meget fra kommune

til kommune.

Kommunernes rolle i dag

Spillemyndigheden udsteder i dag tilladelser

til opstilling af spilleautomater – men først

efter at have hørt den pågældende kommune.

Kommunen kan gøre indsigelse, men den

endelige afgørelse er Spillemyndighedens.

Flere og flere kommuner har vedtaget lokal-

og kommuneplaner, som regulerer områder

hvor man ønsker spilleautomater. Såfremt

en kommune har sådanne planer, er Spillemyndigheden

tilbageholden med at give

tilladelser.

Gennem årene har brancheforeningen adskillige

gange taget initiativ til orienteringsmøder

med både told- og skattefolk samt politifolk.

Det har altid ført til større forståelse

og efterhånden også respekt for branchen. I

dag opfattes den formentlig og forhåbentlig

på linje med alle andre brancher. Det fik den

i det mindste skatteminister Kristian Jensens

ord for, da John Brochstedt og Gunnar

Sørensen holdt møde med ministeren

august i fjor.

I dag er der udstedt tilladelse til opstilling

af ca. 26.000 spilleautomater på ca. 3.800

steder.


NOVEMBER 2007

Safebokse

÷ 20%

Vejl. 998,- NU 799,-

Safebokse

CTcoin Swan Mønttæller og -sortering

Mønttutter

FRA 98,-

Pr. 100 stk.

Møntbakker

og -tutter

CTcoin Pelican Mønttæller

· BESØG OS PÅ DAB’s JUBILÆUMSUDSTILLING

FREDAG DEN 16. NOVEMBER 2007

Odense Tlf. 63 12 75 00 · København Tlf. 36 36 35 35

www.ctcoin.dk · ctcoin@ctcoin.dk

Jubilæumstilbud

÷ 40%

Vejl. 26.500,-

NU 15.900,-

CTcoin

Blackbird

Mønttæller

Spar tid på

kasseoptælling

Pengekasse

PENGEHÅNDTERING

CTcoin Dolphin Seddeltæller

Flexi Mobil

Flexi Solo

Salg

Dagsleje

Langtidsleje

Leasing

19

Tilbud gælder til den 31.12.07. Priser er excl. moms og leveringsomkostninger. Vi tager forbehold for udsolgte varer.


Brodne kar i alle lejre

20

NOVEMBER 2007

Også automatbranchens udøvere – medlemmer som ikke medlemmer af DAB

– har været på den forkerte side af loven

Enhver branche har brodne kar. Det gælder

også automatbranchen.

Gennem de 50 år, foreningen har eksisteret,

har der været flere både omfattende og

spektakulære sager. Før indførelsen af den

effektive, elektroniske kontrol, DAB foreslog,

og som praktiseres i dag, var fristelsen

til at stikke penge til side for stor for både

medlemmer og ikke-medlemmer.

Det førte til både skatte- og momssager.

Episoderne har endda været så tæt på

Dansk Automat Brancheforening, at bestyrelsen

har måttet indkalde suppleanter,

fordi de ordinære medlemmer var forhindret

i at deltage i møderne!

Millioner under sengen

Den mest opsigtsvækkende sag ligger mere

end 30 år tilbage. Den startede med anholdelsen

af automat- og hotelkongen Bruce

Jensen i Skagen. Der blev fundet nogle

millioner kroner vistnok i et pudevår under

sengen. Det var penge, han aldrig havde

fortalt hverken moms- eller skatte-myndigheder

om. De stammede for en stor dels

vedkommende fra spilleautomater.

Hundrede restauratører blev revet med i

sagen, fordi de ikke havde svaret moms af

millionerne. Knap halvdelen af dem blev

idømt hæftestraffe. Resten slap med bøder

og tilbagebetalinger. Hovedmanden idømtes

fængsel i to år og tre måneder.

Specielt salær

En lignende sag drejede sig om en ejendomshandler

og automatopstiller fra

Glyngøre. Han handlede gerne med hoteller

og restauranter. I stedet for salærer

i handlerne blev han honoreret med aftale

om opstilling af spilleautomater. Det

indspillede beløb deltes sjældent i forholdet

50/50. Det kunne være 20/80 – med

80 pct. til ejendomshandleren, naturligvis.

Da en medarbejder fik afslag på en

lønforhøjelse, bragte han automatopstilleren

i fedtefadet. En del af indspilningen

i automaterne blev ikke røbet til skatte- og

momsmyndigheder.

Sager som disse medførte krydsrevisioner

landet over. F.eks. fortæller Orla Sloth Andersen

i Thy, at hans bogholderi i et år var

til granskning hos myndighederne. Men

det var i orden.

På Fyn fik Arne Holgersen - ”sag nr. 26”

– besøg af ikke færre end 14 mand fra skat,

told og rigspolitiets rejsehold. Virksomheden

blev ransaget, men Holgersen forblev

som den første under denne aktion

på fri fod.

Fem æresmedlemmer

Seminarer for politiet

Realiteten var, at mange automatopstillere

”gik i sort”, hver gang de så en politibetjent,

som det noget overdrevet udtrykkes af en

kender af branchen.

Samme kender føjer til, at det var rosværdigt,

at Dansk Automat Brancheforening

rejse Danmark tyndt for at holde seminarer

for politifolkene, så de kunne lære at skelne

mellem morskabsautomater og spilleautomater

m.v. Efter nogle bevægede år besluttede

generalforsamlingen i 1983, at DAB

skulle bekæmpe ulovlige automater – ”om

der så skulle politianmeldelse til”!

I de senere år har antallet af ”sager” været

stærkt faldende, selv om en f.eks. en razzia

i Odense i 1998 førte til sigtelser mod

15 restauratører med ulovlige spil på deres

automater. Chefen for Spillemyndigheden

siger i et interview i denne udgave

af Jack-pot, at antallet af sager ikke er

alarmerende.

Mange medlemmer af DAB gav sikkert

Jyllands-Posten ret, da avisen i en ledende

artikel i 1975 skrev: - I mange kredse

optager de enarmede tyveknægte sindene

mere end de toarmede.

Dansk Automat Brancheforening har på det halve århundrede fundet fem medlemmer værdige til prædikatet æresmedlem.

Det er afdøde Aage Madsen, Slagelse Automatservice, som udnævntes i 1985. Nylig afdøde Jørgen Scharff, Stensved,

udnævntes året efter. Eigild Frandsen, Esbjerg og Kaj Harders, USA, modtog begge hæderen i 1995, og Ole Knudsen,

Århus er det sidst udnævnte æresmedlem fra 2000.

Det er generalforsamlingen, der udnævner æresmedlemmerne blandt tidligere aktive automatfolk.


NOVEMBER 2007

Automatbranchen sjældent alene

Samarbejdspartnerne har været mange gennem årene

Som en forholdsvis lille branche med 100-

150 medlemmer har det ikke altid været

let for Dansk Automat Brancheforening at

få politisk ørenlyd. Derfor har brancheforeningen

gennem årene praktiseret et udbredt

samarbejde med andre organisationer

i ind- og udland.

DAB var med allerede ved stiftelsen af

EUROMAT.

Allerede i 1973, da den europæiske organisation

for automatoperatører, EUROMAT,

blev stiftet i Berlin, var Dansk Automat

Brancheforening med. Det var et års tid

efter Danmarks indmeldelse i EF, som

var unionens bogstaver dengang. Siden

har Danmark været deltager i det europæiske

samarbejde om automater, om end

vores interesse på det seneste har været behersket.

Af økonomiske årsager frasagde

DAB sig i 2005 den plads i bestyrelsen

for EUROMAT, som brancheforeningen

tidligere havde.

EUROMAT har gennem årene varetaget

automatbranchens interesse; Det gælder

i forhold til den fælleseuropæiske mønt,

euroen, og senest var EUROMAT meget

aktiv i forbindelse med EU’s initiativer

vedrørende elektronisk skrot.

Kontroverser

I 1977 er brancheforeningen på den ene

side og Danmarks Cafeteriaforening og

Centralforeningen af Hotelværker og Re-

stauratører på kollisionskurs. De to modparter

havde rottet sig sammen i et forsøg

på at få fjernet den procentvise betaling

for opstilling af automater.

Med Teltholderforeningen har DAB det

derimod fortrinligt. Baggrunden var, at de

to foreninger havde fælles interesser, bl.a.

når det gjaldt ulovlige automater, automaternes

godkendelse og spillemærker.

I begyndelsen af 1980’erne hældte brancheforeningen

sit hoved til Landsforeningen

for Loyal Handel. Brancheforeningen

meldte sig ind i landsforeningen ved årsskiftet

1984/85.

Godt samarbejde

Samme år inviterede CHR, Centralforeningen

af Hotelværter og Restauratører

brancheforeningen med til forhandlinger

med Koda/Gramex. De samme forhandlinger

blev også Loyal Handel involveret i.

Det var, da DAB-medlemmerne også for

alvor var optaget af opstilling og udlejning

af musikbokse.

Året efter bad brancheforeningen Loyal

Handel om at vurdere, om det var rimeligt,

at Dantest og Jydsk Teknologisk ikke

beregnede sig de samme takster for at kontrollere

spilleautomaterne. De to prøveinstitutter

var dog begge halvoffentlige.

Da en ny restaurationslov blev politisk forhandlet

sidst i 1980’erne var CHR’s daværende

direktør, Jørgen Königshöfer, DAB

en god allieret. Det var også Holger Ole-

I dag har brancheforeningen Dansk Erhverv i ryggen.

sen, Danske Kroer og Hoteller. Disse organisationer

var høringsberettigede i Justitsministeriet.

Det var DAB ikke, så

brancheorganisationen måtte ”tale gennem”

disse to.

Nye tider – nye partnere

I 1989 nævnes Tivoliforeningen som en

god samarbejdspartner. Men samarbejdet

ophører – formentlig fordi Tivolierne

går ind for poletter, mens Dansk Automat

Brancheforening arbejder for at få indført

kontantspil.

Undervejs i de 50 år har der også været

kontakter med Casinoforeningen, som så

dagens lys i forbindelse med indførelsen af

kasinoer i Danmark nytårsmorgen 1991.

Med årene er spilleautomaterne blevet vigtigere

for landets kiosker. De er for en stor

dels vedkommende organiseret i Nærbutikkernes

Landsforening, hvis formand og

direktør, Torben Pedersen, ikke tøver med

at kalde spilleautomaterne for kioskernes

guldæg. Uden automater ville kioskerne

skulle lukke efter den konkurrence, der er

blevet påført med stadig mere liberale lukkelove

for andre butikstyper.

Siden 2002 har Dansk Automat Brancheforening

befundet sig godt som medlem

af Dansk Erhverv. Organisationen yder

en udstrakt service – ikke mindst når det

gælder om at føre branchens problemer og

ønsker frem for politikerne på Christiansborg.

21


Ludomani i Danmark II

Faktorer af betydning for spilleproblemer.

I Socialforskningsinstituttets anden undersøgelse

af udbredelsen af spilleproblemer

(Bonke & Borregaard, 2006) blev der under

anvendelse af et internationalt valideret

screeningsredskab, NODS, sondret mellem

risikospillere, hvis spil risikerer at komme ud

af kontrol, problemspillere, som har vanskeligt

ved at styre spilletrangen, og ludomaner,

som er ude i et egentligt misbrug.

Til brug for nærværende rapport er gruppen

af risiko- og problemspillere og ludomaner

– her under ét kaldet problemspillere

– og et udvalg af ikke-problemspillere

(kontrolgruppen) blevet geninterviewet om

forskellige personlige forhold såsom social

baggrund og opvækst, positive og negative

forandringer i livet, økonomiske vilkår,

kognitive karakteristika, helbredsforhold

tillige med deres viden om spil og vurdering

af betydningen af forholdene på spillemarkedet

for deres spilleomfang og -mønstre.

Sådan skriver Socialforskningsinstituttet

om undersøgelsen.

Det viser sig, at færre problemspillere end

ikke-problemspillere har haft en tryg og sikker

opvækst og er vokset op under stabile

økonomiske, sociale og relationsmæssige

forhold. Sandsynligheden, for at man har

følt sig forstået og bekræftet under opvæksten,

er mindre for problemspillere end for

ikke-problemspillere, og flere problemspillere

end ikke-problemspillere har oplevet

forskellige former for misbrug i familien.

Det er først og fremmest familie og venner,

der inspirerer til at begynde at spille

om penge, mens det for relativt få var arbejdskollegerne,

der havde betydning. Hvad

angår mediernes påvirkning, angiver hver

femte problemspiller disse som inspirationskilde.

Spil på internettet

De fleste har prøvet at spille på internettet,

og hver anden problemspiller oplyser,

at internetspil medvirker til at forøge det

samlede spilleomfang. Det er især personer

i 20’erne eller begyndelsen af 30’erne, der er

påvirket af muligheden for internetspil.

22

Det almindelige beløb pr. spil på nettet er

100 kr., idet de mest spillende 25 pct. spiller

for omkring 200 kr. mod 45 kr. for de

25 pct. mindst spillende. De mest populære

internetspil er Oddset, Lotto og poker,

som bliver spillet af næsten hver tredje internetspiller.

På baggrund af registeroplysninger viser det

sig, at der ikke er nogen forskel i antallet af

skilsmisser blandt problemspillere i forhold

til ikkeproblemspillere. Der er heller ikke

nogen forskel på, om man har været indlagt i

forbindelse med sygdom, lige så lidt som det

gælder antallet af indlæggelser for dem, der

har været indlagt. Den eneste forskel forekommer

i ledigheden, som for alle årene i

perioden 2000-2005 er større for problemspillere

end for ikke-problemspillere.

Viden om spil

Det viser sig, at problemspillere har en mere

urealistisk vurdering af deres evner til at

vinde i spil end ikke-problemspillere. Således

mener flere problemspillere end ikkeproblemspillere,

at gambling er en måde at

tjene penge på, hvis man er dygtig. Tilsvarende

tilkendegiver flere problemspillere end

ikke-problemspillere, at de er uenige i, at

dygtighed ikke spiller nogen rolle for sandsynligheden

for at opnå en gevinst.

Hvad angår kendskab til tilbagebetalingsprocenter

på forskellige spil og den maksimale

præmie på nogle af disse, er kendskabet

for både problemspillere og ikke-problemspillere

begrænset. Godt nok angiver

flere problemspillere end ikke-problemspillere,

at de kender tilbagebetalingsprocenterne

og de maksimale præmier, men det viser

sig i de fleste tilfælde, at deres bud på begge

dele er forkerte. Et flertal især blandt problemspillerne

angiver således tilbagebetalingsprocenter

og maksimale præmier, som

er mindst 10 pct. for store eller for små.

Penge fra tallerkenrækken

Hvis man spørger problemspillerne om,

hvor pengene til pengespil kommer fra, er

det knap halvdelen, der oplyser, at de tages

fra husholdningsbudgettet. Således oplyser

NOVEMBER 2007

47 pct. af problemspillerne, at hvis de ikke

havde brugt pengene til at spille for, var

de blevet brugt på det daglige forbrug. Til

gengæld bekræfter kun 14 pct. af de problemspillere,

der har forøget deres pengespil,

at den øgede udgift er blevet udlignet

af et mindre dagligt forbrug. Der er dog et

stort flertal, der oplyser, at pengene til spil

kom fra en øget indkomst.

Hvad angår påvirkningen fra det stigende

antal reklamer for spil i tv og andre steder

og fra avisernes spiltillæg, er denne større for

problemspillere end for ikke-problemspillere.

Det viser sig også, at introduktionen af

nye spil påvirker problemspilleres lyst til at

spille i større omfang end ikke-problemspilleres.

Det er dog i begge tilfælde relativt få,

der angiver, at der er en påvirkning.

Drømmer om gevinst

Mere end to ud af tre problemspillere angiver,

at meget høje gevinster eller puljer

indebærer, at de ønsker at spille mere, end

de allerede gør, mens det gælder for knap

halvdelen af ikke-problemspillere. Derimod

har det at have hørt om nogen, der har vundet

meget, kun beskeden betydning for lysten

til at spille mere, ligesom det gælder for

det at kende nogen, der har vundet. Hvis

man har vundet selv, har det en større betydning

for lysten til at spille, især blandt

problemspillere. Mere end hver anden angiver,

at en opnået gevinst giver lyst til at

spille mere. For alle nævnte forholds vedkommende

– ens egen gevinst, andres gevinster

eller forekomsten af store gevinster

og puljer – har de større betydning for problemspilleres

end for ikke-problemspilleres

lyst til at spille mere.

Der er sammenhæng mellem at være problemspiller

og have venner og bekendte, der

regelmæssigt spiller for større beløb. Godt

hver anden problemspiller har sådanne venner

og bekendte mod kun godt en tredjedel

af ikke-problemspillerne. Også det at

have kolleger eller studiekammerater, der

regelmæssigt spiller for større beløb, hænger

sammen med, om man selv er problemspiller.


NOVEMBER 2007

Den daværende formand, Tom Hansen, overrækker Michael Jørsel 50.000 kr., som DAB har doneret til Center for Ludomani.

Det er et mindretal af problemspillere, der

angiver at spille pengespil for at opnå socialt

samvær, og de fleste spiller da også alene.

For dem, der spiller sammen med andre,

er det fortrinsvis venner og bekendte, det

handler om. Ægtefæller, partnere eller anden

familie såvel som kolleger eller kammerater

eller andre er mere sjældne spillepartnere,

hvad enten det skyldes, at spillerne har

sådanne relationer eller ej.

Spil og følelser

Den mest udbredte positive følelse blandt

problemspillere er oplevelsen af spænding,

som 80 pct. angiver er forbundet med deres

spil. Der er imidlertid også mange, som oplever

en afslapning ved pengespil, nemlig 45

pct. Også fornemmelsen af, at der er noget,

man er god til, nævner nogle som en positiv

side ved pengespil (16 pct.), mens flugt fra

problemer og styrket selvfølelse kun angives

af forholdsvis få som noget positivt ved

pengespil.

Blandt negative følelser, som kan være forbundet

med pengespil, nævnes skyld og

selvbebrejdelse, tristhed og dårligt humør

som de hyppigst forekommende. Der er dog

kun tale om meget få, der angiver, at disse

og andre negative følelser er forbundet med

pengespil.

Spil kan danne vane

Godt hver tredje problemspiller har forøget

deres spilleomfang, siden de begyndte at

spille, og knap halvdelen har haft et midler-

tidigt ophør. Blandt de sidste spillede hver

fjerde for mere efter pausen, mens knap hver

anden vendte tilbage til samme spilleomfang.

Det viser, at de fleste problemspillere

enten opretholder deres spilleomfang eller

udvider det – uden eller efter en pause –

mens det kun er lidt mere end en tredjedel,

der har formindsket deres spilleomfang.

Der er flere problemspillere end ikke-problemspillere,

der angiver, at helbredet er

dårligt, ligesom der også er flere af førstnævnte

end af sidstnævnte, der siger, at de

har en ringe selvfølelse. Hvad angår forskellige

følelser forbundet med spil, er det kun

nedtrykthed og det at være deprimeret, der

for nogle har betydning for, hvor meget de

spiller. Knap hver tiende oplyser således, at

de spiller mere, når de føler sig nedtrykte

og deprimerede, mens ingen reducerer deres

spilleomfang.

Intet alkoholproblem

Sammenlignes problemspillere med ikkeproblemspillere

viser det sig, at andelen af

rygere i den første gruppe er større end i

den anden gruppe, idet der er kontrolleret

for alder, køn og hjemmeboende børn. Der

er derimod ingen forskel mellem problemspillere

og ikke-problemspillere med hensyn

til, om de drikker alkohol eller tidligere har

gjort det. Der er heller ingen forskel mellem

de to grupper, hvad angår det at have dårlig

samvittighed eller skyld over sit alkoholforbrug,

idet det dog ikke er oplyst, om de har

det samme forbrug.

Endelig viser det sig, at næsten hver fjerde

problemspiller oplyser at have taget amfetamin

inden for det seneste år mod hver ottende

ikkeproblemspiller. Der er derimod

ingen forskel mellem problemspillere og ikke-problemspillere

med hensyn til, om de

har prøvet at ryge hash.

DAB er med til at begrænse ludomani

Dansk Automat Brancheforening donerede

allerede i 1998 50.000 kr. til behandlingscentret

Ringgården i Odense, som var

det første, der tilbød behandling mod ludomani.

DAB har efterfølgende givet økonomisk

støtte til et skoleprojekt, som skal oplyse

skoleelever om ludomani. Desuden har man

støttet et projekt med det formål at yde bistand

til børn af ludomaniramte familier.

For et par år siden holdt Brancheforeningen

kurser for spillehallernes medarbejdere, så

de kunne lære, hvordan man ”spotter” en

ludoman. Brancheforeningen har også udgivet

pjecer, som advarer mod spillelidenskab,

ligesom den har ladet fremstille klæbemærker

med advarsler.

DAB er hele tiden i tæt dialog med både

Center for Ludomani og Frederiksberg Centeret

som begge behandler ludomaner.

I dag betaler branchen som bekendt én procent

af spilleindtægten til forskning i og behandling

af ludomani.

23


Fly sælger ulovlige skrabelodder

SKAT mener, det er ulovligt, når flyselskaberne Sterling og My

Travel sælger skrabelodder til passagererne.

- Ifølge tips- og lottoloven kan skatteministeren udbyde retten

til at sælge spil, og det har han gjort til Danske Spil A/S, siger

cand.jur. og fuldmægtig i Spillemyndigheden, Jakob B. Simonsen,

til Berlingske Tidende.

- Vores vurdering er helt klart, at loven også gælder ombord på

dansk indregistrerede fly i internationalt luftrum. I straffelovens

Venstre vil liberalisere

Vil byde udenlandske bookmakere velkomne i Danmark

Venstres finansordfører Peter Christensen vil liberalisere markedet

for sportsspil. Udenlandske bookmakere skal have adgang til

at operere i Danmark, mener han.

EU-Kommissionen mener, at Danmark med sit monopol bryder

EU-reglerne.

- Jeg mener, vi taber sagen, som EU rejser. Dermed bliver det danske

spillemonopol erklæret ulovligt. Derfor bør vi være på forkant

og sikre, at de udenlandske bookmakere betaler en licens, som

sikrer penge til fritidslivet, siger Peter Christensen.

Også Dansk Folkeparti er tilhænger af at afskaffe Danske Spils

monopol, hvorimod De Konservative vil afvente afgørelsen i EUsagen,

før partiet tager endelig stilling.

Derimod går den konservative Tom Behnke ind for, at poker som

et turneringsspil bliver lovligt. Det er en hobby som så mange

andre. Turneringen skal blot anmeldes, så myndighederne kan

kontrollere, om alt går fornuftigt til.

24

GaMagica

på nye hænder

Med virkning fra 30. marts i år har Elite Gaming Investment

koncernen overtaget Astra aktiviteterne i Ga-

Magica Trading i Valby. I den anledning fratrådte Vagn

Buchwald sin stilling efter en overgangsperiode.

NOVEMBER 2007

paragraf 6 står, at under dansk straffemyndighed hører handlinger,

som foretages i Danmark samt på danske fartøjer uden for

nogen stats folkeretligt anerkendte områder.

Hører flyselskaberne ikke op med at sælge skrabelodder, vil SKAT

bede politiet rejse tiltale mod selskaberne.

My Travel siger, at selskabets jurister har vurderet, at det er lovligt.

Sterling mener også, salget er lovligt, fordi loddernes sælges

i internationalt luftrum.

Danmark ikke alene

EU-Kommissionen vil gribe ind over for monopolerne også i Finland

og Ungarn. Kommissionen vil fjerne hindringerne for et frit

udbud af det, den kalder sportsvæddemålstjenester. Monopolerne

i de tre lande er ikke forenelige med EU’s traktat, der garanterer

fri udveksling af tjenesteydelser.

De eksisterende nationale operatører (i Danmark Danske Spil A/

S) opfattes ikke af Kommissionen som velgørende organisationer,

fordi de er underlagt strenge årlige indtægtsmål og ofre benytter

kommercielle detailsalgssteder til at udbyde deres tjenester.

EF-Domstolen – som ikke må forveksles med EU-Kommissionen

– har tidligere fastslået, at restriktioner, der er begrundet i

tvingende almene hensyn, f.eks. beskyttelse af forbrugerne, på en

sammenhængende og systematisk måde skal medvirke til at begrænse

væddemålsvirksomhed. En medlemsstat kan ikke samtidig

påberåbe sig, at det er nødvendigt at begrænse borgernes adgang

til væddemålstjenesterne, og så samtidig opfordre og opmuntre

dem til at deltage i statslotterier, hasardspil eller væddemål, som

er til gavn for statens finanser.

Poker

kostede 175.000

Seks tiltalte er i Københavns byret blevet idømt bøder på

10.500 kr. for at spille poker. Samtidig fik de konfiskeret

165.000 kr. De spillede i baglokalet til en indvandrerklub

på Oehlenschlægergade. Spillet var flush, som er en særlig

pakistansk version af poker.


NOVEMBER 2007

Sådan var spillerne i 1977

Det var i 1977, Fremskridtspartiet gjorde

– et forgæves - forsøg på at indføre kontantspil

mod til gengæld at lade en procentdel

af omsætningen ende i statskassen. I den

anledning lod Brancheforeningen AIM,

Institut for Meningsmåling, analysere aktiviteten

på det, der dengang udelukkende

blev kaldt enarmede tyveknægte.

De var alle placeret på restaurationer, kroer,

bodegaer og grill-barer. 400 gæster, der

spillede på automaterne på 40 opstillingssteder,

blev interviewet.

Ulovlige annoncer

for 152 mio. kr.

Danske medier omsatte i 2006 for 152 mio.

kr. annoncer for udenlandske bookmakere.

Myndighederne hævder, at annoncerne er

ulovlige. Summen, der alene gælder trykte

medier, er opgjort af Gallup. Som det

fremgår af et interview med Spillemyn-

Billedet af spillerne for 30 år siden så således

ud:

- 42 pct. var mellem 18 og 29 år, 30 pct.

mellem 30 og 49 år.

- 29 pct. spillede hver eller næsten hver dag.

29 pct. et par gange om ugen.

- 39 pct. spillede for under 10 kr. hver gang.

42 pct. spillede for mellem 10 og 30 kr.

- 47 pct. spillede for underholdningens

skyld og 45 pct. for spændingens skyld.

- Ældre spillede for større beløb end yngre.

dighedens chef i dette nummer af Jackpot,

kan myndighederne ikke skride ind,

fordi den verserende sag om det danske

spillemonopol endnu ikke er afgjort ved

EF-Domstolen.

Jørgen Scharff død

Dansk Automat Brancheforenings æresmedlem,

Jørgen Scharff, Stensved, døde 6. juni, 80 år.

Stensved Automatudlejning, som han etablerede for over et halvt århundrede siden, er

blandt branchens ældste. Det opstod, da den unge og nygifte Jørgen Scharff droppede sit

job som kommis i den lokale brugsforening for at blive ansat på Stensved Mejeri. Af et

familiemedlem, som drev forretning på Dyrehavsbakken, lånte han et par spilleautomater,

som han fik lov til at stille op på egnen. De gav gode penge, og Scharff engagerede

sig med en lokal forsikringsmand, som kunne anvise flere opstillingspladser. Han opgav

sit job på mejeriet, og opbygningen af automatfirmaet tog fart.

Snart havde Jørgen Scharff tre-fire medarbejdere. For 28 år siden overtog hans søn, Søren

Scharff, virksomheden, som eksisterer i bedste velgående og med knap 100 automater

i markedet.

I 1986 blev Jørgen Scharff udnævnt til æresmedlem af DAB.

Poker er

ikke hasard

Retten i Lyngby har afgjort, at det ikke

kun er tilfældet, som afgør, hvem der

vinder i poker. Derfor blev den tidligere

formand for Dansk Pokerforbund, Frederik

Hostrup-Pedersen frifundet.

I marts traf retten i Hobro en stik modsat

afgørelse. Sagen er anket til landsretten.

25


I tidernes morgen interesserede ingen myndigheder

sig for branchen for opstilling af

spilleautomater. Måske en landbetjent hist

og her var opmærksom på branchen, som

naturligvis var beskeden i starten.

Det var restaurationsloven under Justitsministeriet,

der oprindelig regulerede forretningsområdet.

Senere blandede kommunerne sig i

det, fordi de øjnede en indtægtskilde i form

af afgifter på automaterne. Disse afgifter gav

anledning til protester fra Brancheforeningen

midt i 1970’erne. Nok havde man affundet

sig med dem, men der var prisstop. Derfor

gik Brancheforeningen til Monopoltilsynet

for at spørge, om det var i orden, at nogle

kommuner hævede taksterne. Det var det,

konkluderede Monopoltilsynet.

Kun de færreste kommuner havde indtil da

26

været opmærksomme på, at de siden Beværterloven

fra 1939 havde kunnet opkræve en

afgift.

I dag har kommunerne som bekendt ikke

adgang til at opkræve afgifter af branchen.

Men der er nogle, der lægges hindringer i

vejen ved hjælp af lokalplaner, som forbyder

oprettelsen af spillehaller.

Brancheforeningen forsøgte også at få de

kommunale afgifter ”stemplet” som grundlovsstridige,

fordi de ikke var lovhjemlede.

Det mente, hvad omtales som ”kloge hoveder”

på Århus Universitet. Det havde ellers

siden 1849 været et princip i dansk forvaltning.

Højesteret gav ikke foreningen medhold.

Mens vi er ved kommunale afgifter fortjener

en beretning fra Orla Sloth Andersen

at nævnes: - Vi havde opstilling på Vadum

Kro nær Aalborg. Vi havde indbetalt 100

kroner svarende til et helt års afgift. Politiet

havde forklaret den nye storkommune, Nørresundby,

at den kunne hæve afgiften. Vi fik

et krav på 4000 kr., men ville ikke betale, for

vi havde jo betalt forud til den gamle Vadum

Kommune. Vi protesterede, men måtte nøjes

med at få vores 100 kroner retur – sammen

med en fornyet opkrævning på 4000 kr., fortæller

Orla Sloth.

DAB ind i varmen

I 1982 var den gal igen. Nogle kommuner

pålagde morskabsautomater med ret til frispil

eller fortsat spil samme afgift som de

enarmede tyveknægte. Både politimestre og

landbetjente var forvirrede. Foreningen advokat,

Jeanette Oppenheim, fik Justitsministeriet

til at udsende retningslinjer.

Samtidig blev Brancheforeningen høringsberettiget,

når nye lovinitiativer var under

opsejling.

VLT-spil på vej

Tipstjenesten luftede i 1997 tanken om at

etablere VLT-spil – et landsdækkende spil

med én stor pulje. Året forinden var der

NOVEMBER 2007

Tæt kontakt med officielle Danmark

Skiftende politikere og myndigheder har holdt et vågent øje med branchen

– Samarbejdet har generelt været fornuftigt

Luft til luft varmepumpe

Spil ikke med

dit indeklima

Med en luft til luft varmepumpe

sikrer du bl.a.:

• optimal varmestyring

• rensning af luften for røg-

og støvpartikler i din spillehal

Kig forbi vores stand og hør

mere om, hvordan du gør indeklimaet

i din spillehal sundere

for dig og dine gæster. Se mere

på www.nrgi.dk.

NRGi

Dusager 22 · 8200 Århus N

Tlf.: 8739 0404

Fax: 8739 0405

Jens Uldall Pedersen var DAB’s formand og

gjorde en stor indsats i forbindelse med politikernes

vedtagelse af den nugældende lov.

kommet nye retningslinjer for godkendelse

af spilleautomater. Udbetalingsprocenten

skulle være 74, og den minimale spilletid

for det enkelte spil fastsættes til to sekunder.

Automaterne skal indeholde en plomberet

afdeling og forsynes med et tælleværk, der

ikke kan nulstilles.

I sin åbningstale i Folketinget i 1997 bebuder

statsministeren lovgivning om VLT-spillet

og om spil i restaurationer og spillehaller.

Brancheforeningen bliver holdt udenfor

forberedelser og klager til Folketingets Ombudsmand

over, at Skatteministeriet (som nu

var blevet branchens vagthund) havde tilbageholdt

dokumenter, som branchen mente at

skulle have adgang til. Ombudsmanden gav

DAB medhold.


NOVEMBER 2007

Grafisk afbildning af opkoblingssystemet – her på engelsk, fordi også udlandet er interesseret i det danske system

Samtidig lod DAB i samarbejde med TDC

udarbejde forslag til et elektronisk kontrolsystem.

Det er i store træk det, der anvendes

i dag.

Nogle måneder senere offentliggjorde en arbejdsgruppe,

som regeringen har nedsat, en

128 sider lang rapport om spil. Om spilleautomater

siger den, at en ny regulering skal

begrænse ”sort” spillevirksomhed, skabe en

ensartet regulering, opstille generelle rammer

for mulighederne for at finde automaterne

via en computer samt skabe en mere

ensartet struktur i de afgifter, der hidtil

havde været fastsat af kommunerne. En så

stor andel som muligt af overskuddet skal

anvendes til kollektive, dvs. offentlige, formål.

Det var grundlaget for lovgivningen,

som den er i dag.

I februar 2000 var DAB til møde med de

embedsmænd, der skulle forberede den nye

lovgivning. Deltagerne i mødet med daværende

formand Jens Uldall Pedersen, gik lidt

slukørede fra mødet, fordi embedsmændene

klart havde ladet skinne igennem, at DAB

repræsenterede det ”grå og sorte” spillemarked.

Deres mål var klart at give Dansk Tipstjeneste

monopol på spil – også på spilleautomater.

Tilbage til DAB-medlemmerne skulle

kun være at servicere automaterne, men sådan

gik det heldigvis ikke.

Lov efter hensigten

Loven, der blev vedtaget i 2001, er fortsat i

kraft. Den fungerer med skatteminister Kristian

Jensen ord i oktober 2004 efter hensigten.

Den er ikke blevet revideret, skønt

det var en mulighed, der blev holdt åben ved

vedtagelsen.

En bestemmelse i loven giver operatører af

spilleautomater i spillehaller 95 pct.s nedslag

i en del af afgiften til staten, hvis beløbet anvendes

til velgørende formål som f.eks. lokale

idrætsaktiviteter. Det er en adgang, det store

flertal af medlemmer af Dansk Automat

Brancheforening benytter sig af. Det samlede

beløb fra branchen andrager nu cirka

160 millioner kroner årligt.

27


DAB GOLF 2007

DAB arrangerede den 30. august 2007 for

10. gang golfturnering. I år havde man igen

valgt, at Sct. Knuds Golfklub ved Nyborg

skulle danne rammen om begivenheden.

Som noget nyt havde DAB denne gang inviteret

en række samarbejdspartnere. Det

blev en rimelig succes da ikke færre end 8

havde meldt sig.

Sommeren i Danmark har i år ikke vist sig

fra den helt pæne side, og det gjorde den

heller ikke til DAB GOLF 2007. Da første

bold skulle slå ud, begyndte det at regne, og

det blev ikke bedre i løbet af dagen. Selvom

Nicolai Frandsen med førstepræmien

Så er der frokost

28

deltagerne blev våde (læs: MEGET våde),

var humøret dagen igennem godt.

Deltagerne startede med morgen komplet

og sluttede med sen frokost og præmieoverrækkelse.

DABs formand og direktør kørte under turneringen

servicevogn på banen så deltagerne

undervejs kunne forsyne sig med frugt,

chokolade og drikkevarer.

Der blev dagen igennem spillet meget flot

golf på trods af de vanskelige forhold.

NOVEMBER 2007

Vinderne af dame holdkonkurrencen blev

Marianne Terp Johansen. Marianne fik

for præstationen udleveret en Dame Golf

Vindbreaker skænket af Compu-Game. Da

der kun var tilmeldt 3 damer fik de som de

eneste udbetalt ”startpenge” i form af en

flaske vin.

Vinderne af holdkonkurrencen blev hold

2, bestående af Leif Rasmussen, Michael

Wahlstrøm, Per Sloth Andersen og Torben

Weis Pedersen. De blev hver belønnet

for indsatsen med 4 flasker vin fra Dansk

Automat Expert samt med chokolade fra

Dan Automater Struer.

Andenpladsen i holdkonkurrencen blev hold

3, som bestod af Keld Boysen, Kurd Hoffbeck,

Claus Rasmussen og Jørgen Jensen.

De modtog alle 3 flasker vin sponseret af

Astra Spil.

Nummer tre i holdkonkurrencen blev hold

7, som bestod af Villy Christensen, Mats

Rydberg, Allan Friis og Preben Sundenæs.

De fik hver udleveret 2 flasker vin sponseret

af NRGi.


NOVEMBER 2007

Præmiebordet

Paraplyerne måtte frem

Dameholdet

Nærmest hul 6 var Nicolai Frandsen, som

dermed vandt en flaske Bacardi fra DAB.

Nærmest hul 13 var Claus Rasmussen, som

også fik en flaske Bacardi med hjem.

Samlet vinder af hele turneringen blev igen

i år Nicolai Frandsen, som dog have hård

konkurrence og kun vandt med et enkelt

point. Nicolai løb af med vin, polo trøjer

og et køkkensæt, alt sammen skænket af

Compu-Game. Desuden fik Nicolai lov at

”låne” DABs vandrepokal et år mere.

Til slut trak man tre scorekort som hver

fik en flaske vin skænket af Sallings Vinforsyning.

Tillykke til alle vinderne og tusind tak til

sponsorerne.

Alt i alt havde vi en rigtig god dag, og trods

vejret roste alle deltagerne DAB for arrangementet.

Enkelte mente dog, at detaljen

omkring vejret godt kunne gøres lidt bedre

til næste år.

29


30

Tysk forvirring om rygeforbud

De tyske delstater på vej med forskellige former for forbud

NOVEMBER 2007

Beskyttelsen af ikke-rygere i Tyskland griber om sig. Til nytår indføres forbud i alle delstater, men forbudets omfang

varierer fra delstat til delstat. Forbundsrepublikken – det samlede Tyskland – indfører ikke en fælles lovgivning på

området.

I f.eks. Bayern bliver forbudet generelt for alle restaurationer. Dog ventes der lempeligere regler for øl- og vinstuer. En

overtrædelse af det kommende forbud kan medføre bøder på op til 1000 euro eller 7.500 kr. Samme bøde kommer til

at gælde i Brandenburg, men dér kan rygere søge tilflugt i særlige rum for rygere.

Lige syd for den dansk-tyske grænse bliver særlige rygerum også tilladt. Til gengæld bliver den maksimale bødestørrelse

på 4000 euro eller 30.000 kr. for overtrædelser. De største bøder ventes indført i Nordrhein-Westfalen, hvor der

opereres med bøder på op til 5000 euro.

Allerede fra august i år indførte delstaten Niedersachsen rygeforbud, og her er også spillehaller omfattet, når der serveres

mad og drikke; men ikke, hvis det er spillehaller uden servering. Så må der fortsat ryges. De mest lempelige regler

indføres i Saarland, hvor knejper, der drives af indehaveren, selv kan beslutte, om der må ryges eller ej.

Eksklusiv RygeKabine bygget i massiv

mahogny giver god hyggelig atmosfære.

RygeBar (4 personer) 35.000,-

RygeCafe (6 personer) 45.000,-

Evt. leasing

Årligt service 1.500,-

Ring NU 70208094

DAB medlemmer 10% rabat

www.optimair.dk Info@optimair.dk


NOVEMBER 2007

Internationalt nyt

EU-kritik af Tyskland

EU-kommissionen kritiserer for anden gang den tyske spillelovgivning,

fordi den er i strid med EU’s Indre Marked. Tyskerne

skulle have vedtaget deres nye lov om spil 14. juni år,

men har udsat behandlingen.

Forbud mod spil i Rusland

I Rusland er spil på spilleautomater i kasinoer og spillehaller

blevet forbudt ved lov, medmindre de er større end 100 kvadratmeter

og indeholder flere end 50 automater. Forbudet gælder

overalt bortset fra fem områder, hvoriblandt Kaliningrad.

En kasino-direktør advarer i Game Time International om, at

forbudet vil før til illegale kasinoer og spilleklubber.

Nej til polsk online-spil

Den polske Komite for europæisk Integration har forbudt online

spil, fordi det strider med EU-bestemmelser.

Begrænsninger i Tjekkiet

I Tjekkiet argumenterer Foreningen af Kommuner mod Spil

for, at de lokale myndigheder får adgang til ikke at forbyde

spil, men at begrænse spil på steder, hvor det vil skade den

offentlige ro og orden.

Samarbejde med myndighederne

EUROMAT har på det årlige møde i spillemyndighedernes

europæiske samarbejdsorgan argumenteret for, at yderligere

regulering af markedet kan føre til tab af nogle af de 200.000

arbejdspladser spilindustrien skaber i Europa. Spilleautomater

er både sikre og harmløse, indsatsen er beskeden.

AmEx 2008

Den irske udstilling AmEx finder i 2008 sted på Lynch Green

Isle Hotel 4. og 5. marts.

Begrænsninger i Korea

Den koreanske nationalforsamlings uddannelseskomite har

haft held til at forbyde opstilling af spilleautomater i nærheden

af skoler – samt i stormagasiner og supermarkeder.

Kaos i Italien

Ny lovgivning om spil lader vente på sig i Italien. Automatoperatørerne

siger, at de er konfuse, fordi politikerne i over halvandet

år har bebudet ny lovgivning; men intet er sket endnu.

Lov og orden i Albanien

Europas fattigste land er på vej med en spillelovgivning, som

skal indføre både kontrol og krav om tilladelser til operatører.

Strenge franskmænd.

Det franske finansministerium har fremlagt et lovforslag,

som regeringens lovkontor har kritiseret, fordi det vil ramme

alle former for spil – inklusive dartspil. Loven er endnu ikke

blevet vedtaget.

Røgfri Las Vegas

Et rygeforbud i amerikanske Las Vegas har ramt natklubber

og barer, som også serverer mad. Kasino-branchen grubler

over, hvordan forbudet kan omgås.

Kriminalitet i Australien

En analyse i Australien viser, at den økonomiske kriminalitet

er højere i områder med mange pokermaskiner end i andre

dele af landet.

Lytter til mønterne

En akustisk anordning monteret i spilleautomater i Australien

kan nu afsløre falske mønter. En sensor afslører prompte,

hvis møntens legering ikke er den ægte.

31


Afsender

Dansk Automat Brancheforening

Centervej 2

Bramdrupdam

6000 Kolding

www.foodexpo.dk

fokus på spil i hal J

mød dine leverandører af automater og spillema-

skiner på foodexpo 2008. se nyheder, få inspiration

til nye tiltag og snak med dine kolleger i branchen.

klik ind på www.foodexpo.dk og læs mere om:

• åbningstider

• udstillere

• fagkonkurrencer

• aktiviteter

• temaområder

• adgangskort

bestil dit adgangskort gratis på www.foodexpo.dk

fra 1. Januar 2008.

vi glæder os til at byde dig velkommen

2.-5. marts 2008

skandinaviens største fagmesse for detailhandel,

hotel-, restaurant- og fødevarebranchen

More magazines by this user
Similar magazines