Love for Støvring Y's Men's Club

stoevringysmen.dk

Love for Støvring Y's Men's Club

Love for Støvring Y’s Men’s Club

The International Association of Y’s Men’s Clubs - Region Danmark

§1. Navn og motto.

1. Klubbens navn er Støvring Y’s Men’s Club.

2. Klubben er chartret under The International Association of Y’s Men’s Clubs den 10. maj 2003 og

tilsluttet Region Danmark.

3. Klubbens medlemmer kaldes: ”Y’s Men”.

4. Bevægelsens og klubbens motto er: ”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”.

§2. Formål og opgaver.

1. Den internationale bevægelses formålsparagraf lyder:

The International Association of Y's Men's Clubs er et verdensomspændende kammeratskab af

personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu

Kristi lære, og som i fælles loyalitet over for Kristelig Forening for Unge Mænd stræber efter gennem

aktiv tjeneste at fremskaffe styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele

menneskeheden.

2. Klubben søger i overensstemmelse med Region Danmarks love at fremme bevægelsens formål

ved:

A. At fungere som tjenesteklub for KFUM og KFUK i Danmark og andet kristent organisationsarbejde.

B. At støtte andet værdifuldt organisationsarbejde.

C. At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid

afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.

D. At holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske,

sociale og internationale anliggender.

E. At dyrke godt kammeratskab.

F. At støtte internationale, area- og regionale projekter i bevægelsen.

§3. Medlemskab.

1. Som medlem kan optages enhver, som aktivt vil arbejde for bevægelsens formål i overensstemmelse

med klubbens formål.

2. Et medlem,, der af personlige grunde ikke mener at kunne følge klubarbejdet i en periode, kan af

præsidiet bevilges status af hvilende medlem.

3. Klubben bør tilstræbe, at der sker en passende tilgang af nye medlemmer, således at der altid findes

et tilstrækkeligt antal til løsning af klubbens opgaver.

4. Klubbens medlemsmæssige sammensætning bør så vidt muligt have en rimelig erhvervsmæssig og

aldersmæssig spredning.

5. Ethvert medlem kan bringe egnede emner til nye medlemmer i forslag. Forslaget forelægges derefter

af præsidenten på det næstfølgende klubmøde. Ved forelæggelsen skal det oplyses, at eventuel

begrundet indsigelse skal ske til præsidenten senest ugedagen derefter. Hvis der ikke modtages

indsigelser, inviteres den foreslåede som gæst i klubben.

6. I gæsteperioden påhviler det præsidenten at drage omsorg for, at den pågældende orienteres om

klubbens grundlag, formål og aktiviteter. Når gæsten efter en passende periode overfor præsidenten

erklærer at kunne anerkende disse og gå aktivt ind for dem, træffes aftale om optagelse som

medlem.


7. Medlemsoptagelse finder sted på et klubmøde efter retningslinier, som fastsættes af præsidiet. I

forbindelse med optagelsen får det nye medlem overrakt organisationens emblem, som tilhører

klubben, og som derfor skal tilbageleveres ved ophør af medlemskabet.

§4. Ophør af medlemskab.

1. Udmeldelse skal ske skriftligt til præsidenten.

2. Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab som beskrevet i §3 stk. 1,

eller er i kontingentrestance udover 6 måneder, kan vedkommende udelukkes af klubben efter beslutning

af præsidiet.

3. Forinden udelukkelse besluttes, skal præsidenten tage en samtale med det pågældende medlem, og

såfremt vedkommende kan give en fyldestgørende forklaring eller inden en rimelig frist bringer sit

økonomiske mellemværende med klubben i orden, bør udelukkelse normalt ikke ske.

§5. Præsidium.

1. Klubben ledes af et præsidium på 4 medlemmer:

a. Præsident

b. Vicepræsident

c. Sekretær

d. Skatmester

Desuden har pastpræsidenten ret til at deltage i præsidiemøderne med henblik på overlevering af

erfaring, men uden stemmeret.

2. Præsidiets medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og der afgår efter tur 2 hvert år. Hvert år vælges

en vicepræsident, der normalt bliver præsident det følgende klubår. Desuden vælges hvert andet år

henholdsvis en sekretær og en skatmester.

Genvalg kan finde sted én gang.

3. Ægtefæller kan ikke sidde i præsidiet samtidig.

4. Præsidiet skal drage omsorg for,

a. at klubbens beslutninger bringes til udførelse,

b. at klubbens forpligtelser over for Y's Men International opfyldes, samt

c. at lovene overholdes.

4. Præsidiet er beslutningsdygtigt, når 3 af dets medlemmer er tilstede. Alle afgørelser træffes ved

almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.

5. Afgørelser af væsentlig betydning for klubben eller dens medlemmer bør dog først træffes, efter at

medlemmerne har haft lejlighed til at ytre sig på et klubmøde.

Dette gælder også indkomne ansøgninger om økonomisk støtte, således at præsidiet behandler og

indstiller afgørelsen til godkendelse i klubben.

6. Præsidiet nedsætter de nødvendige udvalg og fordeler andre opgaver blandt klubbens medlemmer.

7. Præsidiet kan meddele fuldmagt. Fuldmagt kan dog kun gives til medlemmer af klubben og ikke

vedrørende køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom jvf. §8 stk. 1. Fuldmagt bør normalt

kun gives til en særlig afgrænset opgave.

§6. Kontingent.

1. Kontingentet fastsættes normalt for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Udover betalingen af det vedtagne kontingent har medlemmerne ingen økonomiske forpligtelser

over for klubben.

2. Nye medlemmer betaler kontingent fra den første ordinære opkrævningstermin efter optagelse.


3. Hvilende medlemmer, jfr. §3 stk. 2, kan søge om nedsat kontingent, hvis størrelse fastsættes af

præsidiet, dog er klubben ansvarlig for at regionskontingentet bliver betalt.

4. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler for familiemedlemskab.

§7. Generalforsamling.

1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Senest 4 uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle klubbens medlemmer en forhåndsmeddelelse

om tidspunkt og mødested for generalforsamlingen med angivelse af frist for

indsendelse af forslag til evt. vedtagelse eller emner til drøftelse.

Forhåndsmeddelelsen kan evt. medtages i klubbens sæsonprogram, klubblad eller lignende.

Ligeledes 4 uger før den ordinære generalforsamling forelægges præsidiets forslag til kandidater

til præsidievalget på et internt møde.

Motiverede forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidatforslag

til præsidievalget, skal være præsidenten i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Klubbens reviderede regnskab skal udsendes til medlemmerne før den ordinære generalforsamling.

4. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes efter beslutning af præsidiet eller efter skriftlig

begæring fra en tredjedel af klubbens medlemmer. Begæringen skal være ledsaget af forslag til

dagsorden. Præsidenten skal inden 14 dage efter modtagelsen af denne udsende indkaldelse med

angivelse af dagsorden.

5. Endelig indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt ved brev, evt. e-brev, til hvert medlem

med mindst otte dages varsel. Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden samt eventuelle forslag

til vedtagelse.

6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Præsidentens beretning.

3. Udvalgsformændenes beretninger.

4. Skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Forslag til budget for det kommende klubår og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af præsidium for det kommende klubår

a. Præsident

b. Vicepræsident

c. Sekretær eller skatmester

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

6. Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nye præsidium overtager klubbens ledelse den 1.

juli..

7. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

8. Vedtagelse på en generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog §9 og §11. I tilfælde

af stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot ét medlem

begærer det

9. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§8. Tegning og hæftelse.

1. Klubben tegnes af præsidenten eller to medlemmer af præsidiet. Ved køb, afhændelse elle r pantsætning

af fast ejendom tegnes klubben af det samlede præsidium.

2. For de af klubben indgåede aftaler hæfter klubben med sin formue, medens de enkelte medlemmer

ikke på nogen måde hæfter personligt.

§9. Lovændringer.

1. Til ændring af lovene kræves, at forslag herom er optaget på dagsordenen for en behørigt indvarslet

generalforsamling og der vedtages af 2/3 af de fremmødte.

2. Vedtagne ændringer har dog først gyldighed, når de er godkendt af regionen.

§10. Vedtægter.

1. I tilslutning til disse love kan der udfærdiges vedtægter med nærmere bestemmelse om ledernes

opgaver, udvalg m.v.

2. Vedtægterne kan vedtages og ændres med almindelig stemmeflerhed på en generalforsamling.

Ændringer skal forelægges klubbens medlemmer skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

§11. Klubbens ophævelse

1. Klubben kan ophæves, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen for en lovligt indvarslet

generalforsamling og dér vedtages af 2/3 af de fremmødte.

2. Såfremt betingelserne for international godkendelse bortfalder, ophæves klubben automatisk.

3. Ved ophævelse skal klubben aflevere chartret til ”The International Association of Y’s Men’s

Clubs”, afstå fra at benytte navnet ”Y’s Men’s Club”, eller andre betegnelser, som kan minde herom,

samt afstå fra at benytte bevægelsens emblemer og kendetegn.

4. Ved ophævelse af klubben skal klubbens formue tilfalde kristent ungdomsarbejde eller Y’s Men’s

projekter efter nærmere bestemmelse af generalforsamlingen.

§12 Ikrafttræden.

Disse love træder i kraft, når de er godkendt af regionen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den.28/3 2012

______Ettie Jødal________ ______Henning Langdahl___

Præsident Dirigent

Godkendt af Region Danmark, den

_______Sand Kirk Larsen_______

Regionsleder:

Similar magazines