Nyt Fra Arkivet nr. 40 - Glostrup Bibliotek

glostrupbib.dk

Nyt Fra Arkivet nr. 40 - Glostrup Bibliotek

NYT FRA

ARKIVET

Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Nr. 40 • 2006


Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Hovedvejen 34

2600 Glostrup

Åbningstid:

Mandag kl. 3 - 9

Torsdag kl. 3 - 7

samt efter aftale

Telefon: 4343 5838

Fax: 4343 4042

E-mail:

lokalhistorisk@glostrup.dk

Daglig leder:

Hans-Henrik Rasmussen

Nyt fra Arkivet

udkommer fire gange årligt

Redaktionen afsluttet:

Januar 2006

Redaktion:

Hans-Henrik Rasmussen

Grafisk tilrettelæggelse

og nutidsfotos:

Eric Klitgaard

Tryk:

Kailow Graphic

Oplag: 2000 ex

ISSN 398 - 859X

Indhold

Det gamle år – og det nye ... 3

Sydvestvej .............................. 6

Gaver til Arkivet ................. 9

På rejse i tidsmaskinen ...... 22

Omslagsfoto: Sydvestvej 4, fyrbøder Hans Nielsen og familie, ca. 9 5


Det gamle år – og det nye

Når jeg ser tilbage på det forgangne år, er der én

ting som springer i øjnene: Borgernes generøsitet

over for arkivet. Jeg har i adskillige blade udtrykt

min glæde og taknemmelighed over de mange gaver og

lån, som jeg bliver præsenteret for. Men at stigningen var

så stor, som tilfældet er, kom alligevel bag på mig.

I 2004 modtog arkivet 68 gange mennesker med lån eller

foræringer, som kunne være alt fra 1 enkelt foto til overførelse

af Skoleforvaltningens ca. 000 klasse- og eksamensprotokoller.

I 2005 steg dette tal til 92, hvilket er en

forøgelse på 35%.

Ekspedition og behandling af de mange gaver har sat sit

præg på arkivets dagligdag. Der er tale om et stort og tidkrævende

arbejde, som samtidig er en af arkivets allervigtigste

funktioner: Indsamling af materiale til samlingerne.

Det er for mig en meget stor glæde at se samlingerne øges,

såvel i omfang som i kvalitet. Målet er jo, at lokalhistoriske

forespørgsler kan løses med blot nogle få tryk på tastaturet.

Vi er kommet et godt stykke vej allerede, til glæde for

de mange brugere og til stor tilfredshed for mig.

Lad os håbe, at den gode udvikling vil fortsætte i de kommende

år.

Arbejdet med forberedelse til Internet pågår stadig. Som

jeg har nævnt tidligere, er der tale om en lang proces, både

for arkiverne og for de folk, som står bag den såkaldte

konvertering, dvs. overførelse af data fra gammelt til nyt

system. Processen bliver forhåbentlig færdig i løbet af

2006. Derefter vil arkivets base ligge ude i cyberspace, i

3


Glostrup Gas- og Vandværk: Maskinhallen med gasmotorerne, der driver vandpumperne.

Forrest bestyrer Niels Olsen. På trappen sønnen, Michael, ca. 1907

første omgang dog uden adgang for andre end personalet.

Hvornår den endelige åbning for brugerne vil ske, er det

endnu for tidligt at udtale sig om.

For 100 år siden, i februar 1906, skete en meget vigtig

begivenhed i Glostrups historie, nemlig indvielse af et

kombineret gasværk og vandværk. Jeg har i Nyt Fra Arkivet

nr. 36 skrevet en artikel om emnet, med særlig fokus

på det gamle vandtårn ved Hovedvejen. Nu foreligger der

imidlertid i anledning af 100-året en prægtig bog skrevet

af Leif Kayerød. Bogen hedder Glostrup Vandforsyning

1906-2006, og den er både smuk og velskrevet.

For første gang præsenteres værkets historie i samlet form,

og man får ikke blot den almindelige historiske udvikling

i byen, men også den teknologiske historie gennemgås

grundigt og spændende. Arkivet har bidraget med et stort

4


antal gamle fotos, og jeg er sikker på, at det er en bog, som

mange vil nyde at læse. Her på arkivet vil den i hvert fald

blive et solidt hjælpemiddel i det daglige arbejde.

Vi ønsker forfatteren tillykke med det flotte resultat.

Nærværende blad præsenteres i hovedtræk som et billedblad.

I fortsættelse af tidligere numre, som havde henholdsvis

Hovedvejen og Stationsvej som emner, har vi

denne gang valgt Sydvestvej. Vejens historie gennemgås i

korthed, og derefter bringes en række fotos fra den, som

den så ud i såvel eller ældre som nyere tid.

Vi ønsker alle læsere en rigtig god fornøjelse.

Manometeret på Vandforsyningen ses også på foto s. 4, 28. september 2005

5


Sydvestvej

Glostrup har i dag kun ganske få veje, som kan føre

deres tilværelse mere end 100 år tilbage. Hovedvejen

og Stationsvej har været omtalt, og nu kommer så turen til

endnu en i rækken, nemlig Sydvestvej.

Vejen startede ved den gamle Stationsvej, skråt over for

Solvej. Den løb på det første korte stykke mere syd end

sydvest, drejede dernæst skarpt mod højre i en næsten

vestlig retning.

De første huse bleve opført i 1890’erne. Husrækken var til

en start ikke særlig lang. Den blev nemlig i første omgang

standset af et vandløb, som havde særlig betydning i Glostrup.

Vandløbet havde sit udspring nordvest for Kildevej

og flød mod syd langs nutidens Kildevældets Allé.

Det passerede som sagt ved Sydvestvej og fortsatte under

jernbanen til tidens store engstrækninger nær Glosemosevej,

for siden længere østpå at forene sig med Rosenåen,

6

1942


Bryggervillaen nær Kildevej. Broen nederst fører folk tørskoede over det offentlige

vandløb. Vandet kom fra nordvest og løb langs Kildevældets Allé mod syd, 1915

som endte sit løb i Køge Bugt. Man forstår pludselig bedre

stednavne som Kildevej, Kildegården og Kildevældets

Allé, der var ganske prosaiske konstateringer af den topografiske

virkelighed.

Glosemosevej er for øvrigt

ingen undtagelse.

Navnet er en sammentrækning

af Glostrup Mose,

der på dette tidspunkt

var groet til og fremstod

som eng eller vådområde,

som en senere tid ville

kalde det.

Vandløbet havde som sagt

en særlig betydning. På et

kort over Glostrup, dateret

902, kaldes det udtrykkelig

for ”Offentligt

Vandløb”. Det offentlige vandløb set fra oven, 902

7


Det var her byens kilde lå, og her kunne alle dens bønder

vande deres kvæg.

Den nordlige del af Kildevældets Allé (stien fra Kildevej

til Hovedvejen) var vejen, man benyttede, og den kaldtes

for Glostrup Gade, dvs. et sted, som alle måtte benytte.

Tingene hænger sammen på logisk vis.

I de nærmeste år efter år 1900 rykkede Sydvestvej videre

mod vest, frem til Knudsvej (forløberen for Søndre Ringvej).

Bryggergårdsvej var dengang ført over jernbanen. Her var

ingen broer eller tunneller, færdslen foregik direkte hen

over sporene. Bryggergårdsvej, som dengang hed Krogagervej,

fortsatte videre helt til Brøndbyvester, hvor vejnavnet

endnu kan findes.

Sydvestvej selv udmundede direkte i Knudsvej. I 9 8

opførtes ganske vist Vestbroen over jernbanen, men den

kom endnu ikke til at berøre Sydvestvej.

Banegårdspladsen under omlægning. Det er på dette tidspunkt, at de første huse

på Sydvestvej, der skimtes i baggrunden, forsvinder. Set mod vest, 1971

8


Sydvestvej ved nr. 9 mod øst. Nr. 7 kaldtes Emaus og var opført i 897 af Indre

Missions Samfund i Glostrup. De to huse bagest er nr. 3 og 5, 0. august 969.

Efter besættelsestidens ophør tog udviklingen atter fart.

I 952 udvidedes Vestbroen hen over Sydvestvej, som

derefter kunne fortsætte sin ekspansion under broen mod

vest. I de følgende år ser man en række håndværks- og industrivirksomheder

etablere sig. I 970- 97 sker der omfattende

ændringer ved Banegårdspladsen, bl.a. som følge

af Glostrupcentrets opførelse.

I den forbindelse bliver der, til stor fortrydelse for nogle,

revet mange huse ned, her i blandt de første husnumre på

Sydvestvej. Man anlægger en stor parkeringsplads på det

sted, som senere bliver overtaget af virksomheden, Motorola.

Til fremme af cykelfolkets interesser anlægger man i efteråret

1979 cykelstier, og kort tid efter må der graves igen,

da man skal nedlægge rør til naturgas.

9


I skrivende stund er der atter stor gang i aktiviteterne ved

vejens østlige ende. Ved biblioteket er et stort ældrebygge-

ri ved at nærme sig sin afslutning, og nær dette er der be-

gyndt et nyt boligbyggeri. Samtidig er et nyt indkøbscenter

i tilslutning til Glostrup Storcenter ved at tage form.

Joh, Glostrup er i stadig bevægelse, og det sker i høj grad

ved Sydvestvej.

x

Glostrup Tømmerhandel & Maskinsnedkeri. Nederst Knudsvej (Søndre Ringvej)

med Kildevej til venstre. Midt i billedet på tværs ses Krogagervej (Bryggergårdsvej).

I højre side diagonalt finder vi Sydvestvej med det lange hvide hus yderst til

højre (Foldens Farvefabrik). Øverst til højre jernbanen. Luftfoto, ca. 1937

0


Ove Nielsens gartneri. Den brede vej opad til venstre er Kildevældets Allé. Opad

til højre ses Brugsvej, opkaldt efter byens første brugsforening. Forneden på tværs

finder vi Sydvestvej. Foroven på tværs Kildevej. Luftfoto, set mod nord, ca. 1937

Den østlige ende af Sydvestvej. Til højre Emaus (Missionshuset) opført i 1897.

Til venstre huset Sydvestvej 4. Bemærk gaslygten bag børnene. Postkort, 1910.


Sydvestvejs østlige ende ved ”Knækket”. Husene er nr. 3 og 5. Bag nr. 3 fandtes en

sti, kaldet Kærlighedsstien, ned til Banegårdspladsen og stationen. 5. juli 1959

Den ovenfor omtalte sti (Kærlighedsstien) mellem Sydvestvej 1 og 3. Vi befinder

os ved ”Knækket”. Bemærk stakitterne og gaslygten til højre, ca. 1925

2


Missionshuset, kaldet Emaus, blev opført i 897 af Indre Missions Samfund

i Glostrup. Man ser mod syd /sydvest. Adressen var Sydvestvej 7, ca. 9

Sydvestvej ved Kildevældets Allé (til venstre), hvor Ove Nielsen havde gartneri.

Det sumpede område var ideelt til gartneri, ikke til etagebyggeri, 28. maj 1944

3


Ove Nielsens gartneri, set mod syd. Øverst på tværs Sydvestvej. Til venstre opad

finder vi Brugsvej, til højre opad ses Kildevældets Allé. Luftfoto, ca. 1945

Ove Nielsens gartneri. Til venstre Kildevældets Allé, til højre Sydvestvej. Set mod

nordøst. I årene 1968-1969 blev Glostrup Bibliotek opført på grunden, ca.1935

4


Sydvestvej, set mod sydvest. Huset yderst til venstre er nr. 2 . Det lille grønlige

hus er nr. 23. Husene forsvandt kort tid efter, at billedet blev optaget, juli 969

Sydvestvej 23. Husrækken fra nr. 1 til nr. 25 blev revet ned i forbindelse med de

store omlægninger ved Banegårdspladsen i 1970-1971. Set mod sydvest, juli 1969

5


Sydvestvej . Huset er senere kendt som nr. 3. Det blev i 952 købt af DUI og

herefter kaldt Falkereden. Bemærk de høje træer. Set mod syd /sydøst, ca. 1909

Sydvestvej ved udmundingen af Nyvej. De tre huse er fra venstre: Sydvestvej 8,

Nyvej 20 og Nyvej 9. Der ser smukt og idyllisk ud ved den gamle vej, juli 969

6


Sydvestvej 15 (til højre). Til venstre herfor ses nr. 13 og nr. 11. Ved Banegårdspladsens

udvidelse blev husene nr. til nr. 25 revet ned kort tid senere, juli 969

Sydvestvej ved Kildevældets Allé (til venstre). Den ofte omtalte gartner Ove Nielsen

havde gartneri her i mange år. Der er endnu kun få huse ved vejen, ca. 1910

7


Sydvestvejs udmunding i Søndre Ringvej. Senere bliver vejen ført under Søndre

Ringvej og fortsat mod vest. Til højre Foldens Farvefabrik, 0. oktober 943

Vestbroen udvides med en tilkørselsrampe hen over Sydvestvej. Vejen kan herefter

fortsætte mod vest og gøre byen større. Set under broen mod øst, 1952

8


Gaver til Arkivet

Hanne Haislund: Forstædernes Bank: 19 kassejournaler 1905-1920.

Rudy Dorfer: Glostrup Frimærkeklub: 50-års kuvert, 1991. Glostrup Møbellager:

Købekontrakt, 956. Glostrup Cykellager: Regning, 966. Poul

Birkestrøm Andersen (urmager & guldsmed): Regning, 1966. Gas- og

Vandafgift fra Glostrup Kommune: Afregning og ratebillet for 963- 964

og 964- 965. Glostrup Sygekasse: Medlemsbog for giver, 960- 966. Glostrup

Boligselskab: Ordensreglement, 966.

Lissi Hansen: Good Old Days, teaterforestilling på Leragergård (Hesteskoen),

2003. 7 fotos. Seniorbofællesskabet Byskoven: 1. spadestik, 9.11.2005.

4 fotos.

Svend Erik Østergård: Glostrupgård. Affotografering af maleri udført af

Kaj Drews (1884-1964).

Kurt Søndergaard: Glostrup Tennisklub: Klubblad 995- 998. 8 numre

(ukomplet).

9


Et dejligt foto: Bag de søde spejderpiger ses bryggeriets klokketårn ved Kildevældets

Allé. Tårnet blev revet ned i 1956 (uret blev dog reddet). Set mod nordøst, ca. 1955

Birgitte Krøyer: Blå Pigespejdere, dagbog 1953-1959. Blå Pigespejdere i

Rådhushaven. Foto, ca. 1955. Blå Pigespejdere: Amatørteaterforestiling.

Foto, 958. Desuden diverse andre arrangementer. Fotos, 950’erne.

Henry Dahl Nielsen: Brand i den tidligere Bergsøe-fabrik, 5. juni 996.

2 fotos.

Egon Funch: Glostrup Kommunalbestyrelse. Festsang efter kommunalvalget

i 2005. Forfattet af giver.

20


Lis Thuesen: Martin Mortensens Handelsgartneri (Gasværksvej 15). 7 fotos

fra 930’erne til ca. 960. Hovedvejen 64: Thuesens Købmandshandel,

ca. 960. Foto.

John David Pedersen: Undervisningsplan for Glostrup Kommunes Skolevæsen,

1961. Højvangskolen: Information, 1969. Højvangskolen: Arbejdsmappe

for lærer Gudmund Markvard Pedersen, ca. 1961-1974. Glostrup

Kommuneskole: Planer for årsprøver og eksaminer for årene 1941-1943,

946- 954 og 956. Gnisten: Glostrup Kommuneskoles Elevblad 944-

947: 8 numre. Glostruphallen: Globo holder julefest, 97 . 2 fotos

Ole Nielsen: Glostrup & Omegns Motor Klub. Kort historik. BSA-klubben

ved Røde Vejrmølle Kro, 2 fotos. Østervej 14 opføres, rejsegilde ca.

1931. 2 fotos. Ringgården, 1940’erne. Foto. Kærmindevej 4, ca. 1940. Foto.

Søndre Ringvej og Vestbroen, ca. 940. Luftfoto.

BSA-klubben var vistnok en del af Glostrup & Omegns Motor Klub. På en tur har

man gjort ophold på Røde Vejrmølle Kro. Bemærk de flotte maskiner, 7. april 1935

Herluf Wacher: Sunlight (sæbefabrik) rives ned i 1988. 18 fotos. Desuden

nogle fotos af fabrikken fra 985- 987.

Majken Pedersen: Arkitekt Svend Rosenvinge Hansen (Mørre Allé 16) reklamere

for arkitekttegnet hus. Avisannonce (udklip), ca. 1940.

2


På rejse i tidsmaskinen

Brugsvej mellem Sydvestvej og Kildevej, set mod nord. Forenden af vejen til højre lå

engang Glostrups første brugsforening. Det hvide hus til venstre er Stjernens Øldepot.

Bag hegnet til venstre findes Ove Nielsens gartneri, 28. maj 1944

Samme position: Til venstre er hegnet til Ove Nielsens gartneri forsvundet. Gartneriet

er nedlagt og afløst af det nye Glostrup Bibliotek. De omtalte huse forenden af

vejen ses endnu, men store ændringer er på vej, juli 1969

22


Alle bygningerne ved vejen er borte, og vejen er blot en skygge af sig selv. I baggrunden

er Kubens Andelsboliger på Nyvej opført. Vejens endelige nedlæggelse er

ikke langt væk: Hele området er under omlægning, 23. juni 2000

Stadig står fotografen på samme position. Men hvor han tidligere havde himmel

over sig, ses nu mørtel og beton: Nu er nemlig et nyt ældrecenter under opførelse

her mellem Glostrup Bibliotek og Brugsvej, 6. januar 2006

23

More magazines by this user
Similar magazines