KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker

pedersborg.kirke.dk

KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker

Årgang 52 nr. 3

2011

september - november

Bromme - Pedersborg

KIRKEBLADET


Årets høstgudstjenester

Selvom vi synes, at regn og sol ikke er blevet delt helt

ligeligt denne sommer, vil vi alligevel takke Gud for de

mange gaver, som han lader jorden, regnen og solen

frembringe til os.

Det vil vi gøre til septembers tre høstgudstjenester:

• Den 11. og 25. september kl. 10.30 vil vi i henholdsvis

Bromme og Pedersborg kirker synge de

afholdte, glade høstsange i de smukt udsmykkede

kirker.

• Den 11. september kl. 14 har vi vores særlige børnehøstgudstjeneste

i Pedersborg, hvor børnene

på en særlig måde er i centrum i gudstjenesten.

Bagefter er der kage og saft i Sognegården og

snobrødsbagning i præstegårdshaven.

Efter høstgudstjenesten d. 25. september i Pedersborg,

vil Dansk Kherwara Mission afholde sit årsmøde

i Sognegården.

Alle er velkomne til at deltage i dette arrangement og

høre mere om, hvordan det går “vores” børn på pigehjemmet

i Indien.

2

Forsiden:

Livets genbrugshjul er drejet frem til høsten - en

af Dorete Olsens smukke dekorationer i Bromme

sidste år.

Alle Helgen i

Bromme og

Pedersborg

kirker

Når skyggerne bliver lange omkring os, vil vi sætte os

tæt sammen i kirkerummet og sammen mindes dem,

som er gået forud for os, og som nu er hjemme hos

Gud.

Med oplæsningen af navnene på dem, som er blevet

begravet og bisat fra Bromme og Pedersborg kirker i

det forgangne år, vil vi mindes vore kære afdøde og besinde

os på livets korthed og evighedens bestandighed.

Det bliver en gudstjeneste, hvor sorgen og savnet

møder troen og håbet.

Det foregår søndag d. 6. november kl. 10.30 i Bromme

og kl. 17 i Pedersborg.


Intet må gå

til spilde -

alt skal

genbruges

Jeremias var lidt mut. Som Guds udvalgte profet havde

han fået den lidet morsomme opgave at fortælle sine

jødiske landsmænd, at de skulle opføre sig ordentlig

overfor hinanden, for ellers ville Gud smide dem ud af

deres elskede land.

Det var hårde ord, som ingen gad høre på, så Jeremias

var ofte alene. Han følte sig mislykket. Mislykket

som profet – for der skete tilsyneladende ikke noget.

Gud håbede måske på, at de ville høre på Jeremias,

så han alligevel ikke skulle straffe jøderne – men jo

længere han ventede, desto mere hul og tom forekom

Jeremias’ tale. Og Jeremias følte sig mislykket som

ven.

Han ville gerne opmuntre sine landsmænd, men han

kunne på den anden side heller ikke lyve overfor dem.

De var nemlig ikke særlig søde ved hinanden.

Og nu truede Gud med gøre en ende på det hele.

Gå til pottemageren

Midt i alle disse mørke tanker blev Jeremias forstyrret

af Gud, der talte til ham:

“Jeremias. Jeg ser du er lidt mut. Gå ned til byens

håndværkerkvarter og gå hen til pottemagerens værksted

– så skal jeg vise dig noget.”

Jeremias gik så derned og stillede sig i åbningen til

pottemagernes værksted, og så på pottemageren, som

var i færd med at forme et kar på sin drejeskive.

Det så ikke særligt nemt ud, for da karret havde nået

en vis størrelse klaskede leret sammen for pottemageren.

Han gryntede bare lidt, men lod sig ellers ikke gå

på. I stedet begyndte han bare forfra med den samme

klat ler.

Rundt og rundt gik det, indtil et nyt kar langsomt tog

form – større og stærkere end det forrige.

Da sagde Gud til Jeremias:

“Se engang, Jeremias! Som leret er i pottemagerens

hånd, sådan er du og dine landsmænd i min hånd.

Selvom om noget mislykkes, kan det stadig bruges og

gøres til noget nyt og stort, hvis bare jeg får lov at forme

det om påny.”

Så var der måske alligevel håb, tænkte Jeremias ved

sig selv. Måske kunne Gud alligevel få noget stort ud

af sit folk, jøderne, selvom de ligesom det første lerkar

skulle klaskes sammen, så at noget nyt og noget andet

kunne opstå?

Og måske kunne Gud alligevel bruge Jeremias, selvom

han følte sig totalt mislykket?

Måske var Gud ikke præget af nutidens “brug-ogsmid-ud-kultur”,

men kunne genanvende det, som andre

ville kassere.

Måske alle mennesker i virkeligheden var som ler på

Guds store drejeskive, og som han nænsomt formede

og omformede med sine varme hænder, indtil der kom

netop det kar, den kop, den skål frem, som Gud havde

i tankerne fra begyndelsen af.

Jeremias gik hjem igen. Dagen syntes pludselig at

være meget mere klar og imødekommende.

En lettere gendigtning af Jeremias’ Bog kap. 18, v. 1-6 ved

Anders Bo Jørgensen

3


... hvor havet ender

Sogneaften med Arne Andreasen

torsdag d. 13. oktober

4

Ta’r jeg morgenrødens vinger

slår mig ned hvor havet ender

så kender du mig

Og be’r jeg mørket om at kalde

Be’r jeg natten om at falde

så sender du mig

et glimt fra lysets kilde

fuld af kærlighedens milde

skin og vender mig

og kender mig

Må alle mine dage

være skrevet i din hånd

(Salme 139)

Det er dejligt at genopdage en værdifuld skat, man havde

glemt, at man havde. Sådan er det også gået komponisten

og forfatteren Arne Andreasen, der har fået en

stor oplevelse ud af at genopdage de poetiske bøger i

Det Gamle Testamente. Det har resulteret i albummet

”Et øjeblik – en evighed”.

Efter gudstjeneste i Pedersborg Kirke torsdag den 13.

oktober kl. 18 og efterfølgende spisning i Sognegården,

vil Arne Andreasen i selskab med sangeren Gitte Paxevanos

synge sine eftertænksomme og underfundige

sange og salmer for og med os.

Det bliver en aften fyldt med sang og glæde og lyst til

fordybelse, leveret af en hjertevarm kunstner og hans

smukke poetiske billeder og medrivende klange.

Arne Andreasen

Sangcafé i Pedersborg sognegård

I en hyggelig atmosfære er fællessangen i højsædet i et par timer.

Vi begynder med morgensang og formiddagskaffe. Herefter tager

vi fat på formiddagens program. Sangene er knyttet sammen af et

bestemt tema.

Deltagerne i sangcaféen er selv med til at præge formiddagene.

Alle opfordres til at komme med ønsker eller forslag. Kaffen koster

10 kr.

8. september kl. 10: Det gode ved at bo i Danmarks land

6. oktober kl. 10: Efterår

3. november kl. 10: Sønderjyllands digtere


Kirkegårdsudvidelse i Pedersborg

Den kraftige tilflytning til Pedersborgområdet er nu og

smittet af på kirkegården.

De fleste andre steder bliver der bedre og bedre plads

på kirkegårdene, fordi mange kistegravsteder omlægges

til urnegrave, og rigtigt mange ønsker at blive bisat

i fællesgrave.

I Pedersborg har vi også omlagt en masse kistegravsteder

til urnegravsteder, og flere vil komme til. Men

mange ønsker at blive bisat i fællesgrav, og vi kan ikke

umiddelbart lave plads til en ny større fællesgrav ved at

nedlægge større partier af gravsteder.

Fællesgraven A indeholder både kendte og ukendte

gravsteder, og fortsætter trenden, vil der i løbet af efteråret

ikke være flere ledige pladser med navneplader.

Vi har derfor i foråret udtaget et mindre område B med

græs på den eksisterende kirkegård og indrettet det til

kendt fællesgrav for urner.

Det giver os 2-3 års ekstra tid til at etablere en større

løsning.

Kig på nyt område

Som mange sikkert har set i pressen, så har vi kig på

det grønne græsområde C mellem Holbækvej og kirken.

Det ligger naturligt i niveau med den flade del af

kirkegården og er af kommunen udlagt som en park.

Der må ikke etableres noget, der kan hindre indsigtslinien

til kirken, og det vil sige, at træer og buske og evt.

andre installationer ikke må overstige 1,5 m i højden.

Det passer helt fint til de ønsker, vi har for et nyt kirkegårdsafsnit.

Og så ligger det godt og ubesværet i

forhold til de mange besøgende, som hver uge kommer

på kirkegården. Fredningsmyndighederne har sagt

god for området, og nu venter høringsfasen og derefter

planprocessen.

Prisen for den nye kirkegård falder i 2 etaper. Indkøbet

af arealet + omkostninger til lokalplaner m.v. er ca.

210.000 kr. Det ligger lidt over vores forventede udgifter

til indkøbet.

Ved beregning af omkostningerne ved kirkegårdsdrift

indgår arealerne med en lavere pris end kommunens,

og vi håber at kunne blive enige om en overtagelsespris,

begge parter kan være tilfreds med. De næste 2

år bruges ca. 250.000 kr. til projektering og etablering.

I en tid, hvor debatten om priserne på vedligeholdelse

af gravsteder præger vores valg af gravstedsindretning,

vil den nye kirkegård blive etableret således at

arbejdsgangen for graverne lettes mest muligt. Dermed

kan pasningen blive optimeret med moderne redskaber

og mindst mulig vedligeholdelse.

Ikke på Præstegårdsengen

Nogle vil sikkert pege på præstegårdsengen som ny

kirkegård. Men området er fredet, og vi kan risikere, at

fredningsmyndighederne først begærer udgravning af

engen, og det vil kunne koste op mod 1 mio. kr.

Embedslægen vil kunne indvende, at evt. udvaskning

kan påvirke vandet i Pedersborg sø. Dertil kommer,

at der ville skulle etableres terrasser eller plateauer til

gravstederne på engområdet, fordi arealet skråner.

Vi er i Pedersborg menighedsråd overbeviste om, at vi

har langt den bedste og billigste løsning i græsområdet

sydøst for kirken og håber, at det kan tages i brug i

2013.

Morten Hansen

5


I Vestergade er Grethe Hansen primus motor for en flok på

38 medarbejdere. Disse damer har ved frivilligt og kærligt

slid formået at sælge for 175.000 kr. i første halvår af 2011.

Hvis denne flok kan præstere dette, hvor meget, meget

større bliver så ikke hjælpen fra Folkekirkens Nødhjælps i

alt 126 genbrugsforretninger spredt ud over hele Danmark?

Den første genbrugsforretning for Folkekirkens Nødhjælp

blev oprettet i Århus i 1972 af pastor Herluf Andersen og

hans hustru Ruth. Forretningen i Vestergade kom til i 1992,

og det er gået rigtig godt med salget derfra.

Bidrag gør gavn

Da jeg spørger Grethe, om ikke der er planer om nogle

større lokaler, får jeg klart svar: ”Forretningen ligger i Vestergade,

og der bliver den liggende. Der er hyggeligt, der

er stemning, og der kommer man tæt på folk”.

Da jeg gerne vil vide, om mit ringe bidrag gør nogen gavn,

får jeg både mundtlig og skriftlig bevis for, AT DET GØR

DET. Organisationen har egne kontorer i alle de u-lande,

hvor der formidles hjælp. Pengene bliver fulgt til dørs af

6

Nødhjælps egne folk, hvad enten pengene går til minerydninger,

landbrugsstøtte, skolebyggeri, uddannelse, sundhedsfremmende

tiltag eller nogle af de mange andre gode

formål. Imponerende!

Går jeg omkring hjørnet og ned til Storgade 35, bliver jeg

mødt af Lily Kjelkvist. Hun og Ulla Pe der sen (som var på

ferie, da jeg kom forbi) oprettede sammen i 2010 Afrikamissionens

Gen bugs forretning, kaldet ”Sorø Genbrug”.

Også møbelsalg

Afrikamissionen er den organisation, som tidligere var

kendt som Sudanmissionen. Deres formål med salg af

genbrug er at støtte nødlidende i dele af Østafrika samt Israelmissionen.

Den hjælp, de giver, er meget på linje med

Folkekirkens Nødhjælps, dog fortæller Lily, at Afrikamissionen

lægger stor vægt på hjælp til kvinder, som i netop den

region af Afrika har et enormt behov for uddannelse.

Selvom denne butik er i sin opstart, er den kommet rigtig

godt i gang. Butikken adskiller sig fra de andre genbrugsforretninger

i Sorø ved at have en møbelafdeling. Det er


Hos Afrikamissionen i Storegade 35A (tv.)

Der er brug for genbrug

- og for frivillig hjælp

Godt købmandsskab måles

på omsætning og indtjening,

men frivillig arbejds indsats

og et godt formål driver i

høj grad også salget i de

kirkelige genbrugsbutikker.

I selve Sorø by findes nu to

kirkelige genbrugsforretninger:

Folkekirkens Nødhjælp i

Vestergade og Afrikamissionen

på Storgade.

Kirkebladet har besøgt dem

begge.

mindre og meget velholdte møbler, der bydes på her, og

de sælges hurtigt, angiver Lily. Men der er endnu ikke tale

om et stort overskud af handelen som i andre veletablerede

genbrugs butikker, da man stadig sidder med noget

gæld fra opstarten af butikken. Omsætningen går dog støt

fremad, så man er meget optimistisk.

Men der er behov for flere frivillige i begge kirkelige butikker.

Grethe Hansen i Vestergade kunne godt bruge hjælp

fra nogle yngre kvinder, selvom der i forvejen er 38 fri villige.

Hos Lily Kjelkvist er hjertesukket MEGET dybere: Her

er kun ni medarbejdere, og man har brug for mange flere.

Især ville et par mænd kunne være til stor gavn i møbel afde

lin gen. Personalemanglen betyder, at forretningen desværre

ikke kan holde åbent på alle ugedage. Jeg vil derfor

opfordre alle, som kan, til at komme frit frem og ”gi´ en hånd

til Afrika”, og andre steder, hvor mennesker hjælpes i deres

nød.

Esther Hancock

Hos Folkekirkens Nødhjælp i Vestergade 2 (th.)

7


Babysalmesang

Alle babyer i alderen fra ca. 3 til 9 måneder er velkomne til babysalmesang

i Pedersborg Kirke. Nyt hold starter tirsdag den

27. september. Undervisningen foregår over seks uger tirsdag

kl. 10.30 til 11.15. Holdet ledes af organist Solveig Bjergkvist,

som tager imod tilmeldinger på tlf. 57 82 01 70 eller e-mailadressen

bjergkvist@stofanet.dk.

Formålet med babysalmesang er

• at stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik og inspirere

forældrene til den særlige kontakt, som aktiv musikudøvelse

giver mulighed for,

• at knytte glade og varme oplevelser til salmer og til kirkerummet

for både børn og voksne, og

• at stimulere barnets udvikling gennem musikalsk aktivitet.

Fotografering i kirkerne

Efter flere år med forbud mod fotografering under gudstjenesterne,

har menighedsrådene i vore to kirker besluttet at åbne

for muligheden for at forevige centrale begivenheder i kirken.

Nutidens digitale kameraer og delingen af billeder forøger

vores brug af billeder, og har ændret den måde vi husker begivenheder

på.

Derfor er vi glade for at kunne tilbyde dåbsforældre og andre,

at de kan udpege en fotograf fra deres bekendtskabskreds,

som via en reserveret stol i kirken har de optimale betingelser

for at kunne fange begivenheden i et godt billede.

Ordningen er stadig på forsøgsbasis, og vi arbejder stadig på

at gøre den så hensigtsmæssig så muligt for alle, som fejrer

gudstjeneste.

8

Hvad er det at møde den opstandne mester

Hvad er det at møde den opstandne mester

i live igen

trods pinen og døden, soldater og præster,

trods svig af en ven?

Det er som at indse det, blændet af tårer:

Hvor var jeg en indskrænket, hjerteløs dåre!

Det er som at høre en gravengels stemme:

Han er ikke her!

Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme,

han møder jer der!

Det er, som når livet det vender tilbage,

som brød, vi skal bryde, som vin, vi skal

smage.

Det er som disciple på Emmausvejen

alene, skønt to,

at møde en fremmed og mærke forlegen,

hans ord må vi tro;

han udlægger Skriften, så hjerterne brænder,

han minder utroligt om en, som vi kender.

Det er som Maria at se, han er borte,

og briste i gråd

og bede en fremmed i havemandsskjorte

om hjælp og om råd

og høre ham sige: Maria, du kære!

og svare: Rabbuni! Min elskede Herre!

Det er som fornægteren Simon den Bange,

fortabt i sin skam,

at høre hans tillidserklæring tre gange:

Vogt du mine lam!

Det er som at løftes af mægtige hænder

fra drukning i mørket til morgen blandt venner.

Det er som forfølgeren Saulus at rammes

af lynild og ord

og standses på vejen og blændes og lammes

og kastes til jord

og tvunget af sandheden sige og skrive:

Den Jesus, vi dræbte, har jeg set i live!

Det er som forræderen Judas at sidde

i Helvedes kval

og mærke en luftning i Helvedes hede

så himmelsk og sval

og vide, nu kommer den mester, jeg kender;

til Helvede går han for venner og fjender.

Det er som en ånd gennem lukkede døre

i kød og i blod,

der sender os, siger os, hvad vi skal gøre,

og indgyder mod,

så den, der er bange for hån og for stening,

tør gøre i dag, hvad der evigt gir mening.

Det er som et forhæng, der rives til side

på højeste sted,

og Mesteren står der og gir dig i tide

sin evige fred.

Det er som i lovsang, lyksalig og svimmel,

at se ham som Gud i den syvende himmel.

Hans Anker Jørgensen, 2000.


Salmer & tro

Et møde

med den

opstandne

mester

En god salme, som betyder meget for

mig, skal også synges ved min begravelse.

Den skal samle livet og håbet, så

døden ikke er en afslutning - tænkte jeg

engang.

I mange år var nr. 547, ”Man siger livet

har bange kår”, en af de salmer, der for

mig udtrykte håbet til det evige liv på en

dejlig indiskutabel facon. Livet ville være

hårdt, ja - men lige meget hvordan vi lever

det, eller hvor store og stærke vi er,

om vi tror eller ej, så må det gå, som vor

Herre han vil, og Han bliver med os til

det sidste, indtil vi bærer sejerskransen

sammen med ham.

Nu er der kommet nyere og rigtig gode

salmer til, som jeg også gerne vil have

sunget til min begravelse. Ikke fordi de

udtrykker sig med flotte ord og Grundtvigske vendinger,

men fordi de virker nærværende og ofte udtrykker sig

mere direkte om noget, der relaterer sig til nutiden.

En af de salmer er nr. 249, Hans Anker Jørgensens

”Hvad er det at møde den opstandne mester”.

Den giver med sit spørgsmål i første vers en opfordring

til at indse betydningen af, hvor det er, vi skal

søge efter den dybere mening. Det kan ikke diskuteres,

at Kristus er opstanden, men det er mange år siden, og

hvor er det, vi finder Ham?

Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme, - han

møder jer der!

Når vi svigter vore venner, vil vi pludselig som Simon

Peter opdage, at det er gennem deres tilgivelse, at

vi føler os accepteret som mennesker og løftet af en

mægtig kraft - en kærlighed, der tilgiver alt. Det er som

at løftes af mægtige hænder - fra drukning i mørket til

morgen blandt venner.

Jeg får næsten gåsehud, når jeg læser om Marias

store sorg, da hun opdager, at Han er borte og så al-

Maria og Jesus efter genopstandelsen (Fra Bartolomeo, ca. 1506).

ligevel kort efter ser ”havemanden” og får en usigelig

glæde tilbage ved at høre ham udtale ordene ”Maria,

du kære”.

Eller den fantastiske forandring af Paulus’ liv. Manden,

der først forfulgte Jesus og endte med at være et af

Kristendommens stærkeste kort i det missionsarbejde,

der siden fulgte. Den Jesus, vi dræbte, har jeg set i live!

Som i den gamle salme er der også i den nye det indiskutable

faktum, at Gud er til, Jesus er opstanden, og

selv for syndere som Judas er der håb - og viden om, at

nu kommer den mester, jeg kender; til Helvede går han

for venner og fjender.

Der vil blive ved med at komme nye salmer, og jeg

må vel blot håbe på, at der til min begravelse kan blive

plads til mere end de sædvanlige 4 stykker, for jeg er

sikker på, at jeg vil komme til at holde af mange flere.

Det er som et forhæng, der rives til side - på højeste

sted, og Mesteren står der og gir dig i tide - sin evige

fred.

Morten Hansen

9


Kontakt

Pedersborg-Bromme

Pastorat

Sognepræst, provst

Lars Poulsen (LP)

Kirkevænget 2

4180 Sorø

Tlf. 5783 0534

Træffes bedst tir.-fre. 12-13

Fax 5782 0535

Mail: LPO@km.dk

Sogne- og ungdomspræst

Anders Bo Jørgensen (ABJ)

Tlf. 4158 6293 el. 5783 0634

Træffes bedst: tir.-fre. 11-12

i sognegården

Mail: ABJ@km.dk

Organist

Solveig Bjergkvist

Søskovvej 28

4180 Sorø

Tlf. 5782 0170

Præstesekretær

Helle Holm Christensen

Tlf. 5783 0534

Træffes tir. 13-15, tor.-fre. 10-12

Kirkebil til begge kirker

Tlf. 2844 5064.

Kirkebladet

udgives af menighedsrådene i

Pedersborg og Bromme

Redaktionsudvalg:

Lisbeth Grove Lundgaard,

Anker Lundgaard, Esther Hancock,

Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen,

Anders Bo Jørgensen og

Lars Rugaard (ansv.).

Tryk: Narayana Tryk

10

Der er flere informationer

på internetsiderne

www.pedersborg-kirke.dk

og www.bromme-kirke.dk

Svanemærket tryksag 541-562

Pedersborg sogn

Graver

John Truelsen

Søholm 9

4180 Sorø

Tlf. 5783 0920

Træffes tir.-fre. 12-13

på nævnte tlf. eller

dagligt på kirkegården

Tlf. 2028 5402

Menighedsrådsformand

Morten Hansen

Rustkammervej 70

4180 Sorø

Tlf. 5783 4357

Træffes bedst 17-18

Mail: 7384@sogn.dk

Aktivitetsgrupper m.m.

Bromme sogn

Graver

Niels Larsen

Tlf. 4044 7051

Træffes på alle hverdage 8-17

Kirkeværge

Torben Funck

Maglesøvej 6

4190 Munke Bjergby

Tlf. 5780 7348

Menighedsrådsformand

Lars Rugaard

Munke-Bjergbyvej 26

4190 Sorø

Tlf. 5780 6878

Mail: 7339@sogn.dk

Besøgstjeneste

Koordinator Esther Hancock, tlf. 5783 4248,

mail: esthernaomi@hancock.nu

Bogsalg

- i sognegården. Gode gaver til døbte børn og voksne.

Kontakt Henriette Hansen, tlf. 5783 2205, mail: hbhansen@dlgtele.dk

Børnebibler

- uddeling på 4 års dåbsdag.

Koordinator: Else Janum, tlf. 5782 1832.

Børneprogram

- under gudstjenester i Pedersborg.

Koordinator Anette Pind, tlf. 5782 0182, mail: anettepind@stofanet.dk

Café inTro og inTrosForum

- mobil ungdomscafé og samtaleforum for unge om tro og eksistens.

Information på www.cafeintro.dk

Kherwara

- pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme.

Kontakt Lisbeth Lundgaard, tlf. 4032 9342,

mail: grovelundgaard@gmail.com

Kirkebakkebil i Pedersborg

- transport af gangbesværede op til kirken.

Oldermand Mogens Henriksen. Bestilling gennem præsterne.

Netværket

- mødested for børnefamilier.

Kontakt Henriette Hansen, tlf. 5783 2205, mail: hbhansen@dlgtele.dk

Pedersborg kirkes børnekor

- korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester.

Korleder: Solveig Bjergkvist, tlf. 5782 0170.

Teenklubben i Pedersborg

- for nuværende og foregående års konfirmander og andre teenagere.

Kontakt Anders Bo Jørgensen, tlf. 4158 6293 el. 5783 0634.


Gudstjenester

Pedersborg

September

4. 11. søndag efter trinitatis 10.30 Velkomstgudstjeneste for

konfirmander

10. Dåbsgudstjeneste 11.00 LP

ABJ

11. 12. søndag efter trinitatis 14.00 høstgudstjen.

LP

9.00 ABJ

Bromme

10.30 Høstgudstjeneste

LP

18. 13. søndag efter trinitatis 10.30 LP 19.00 Musikgudstjeneste

LP

25. 14. søndag efter trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste

ABJ

9.00 ABJ

Oktober

2. 15. søndag efter trinitatis 10.30 LP 9.00 LP

9. 16. søndag efter trinitatis 9.00 ABJ 10.30 ABJ

13. Sogneaften 18.00

16. 17. søndag efter trinitatis 10.30 LP 9.00 LP

23. 18. søndag efter trinitatis 10.30 LP 9.00 LP

30. 19. søndag efter trinitatis

November

10.30 ABJ 9.00 ABJ

5. Dåbsgudstjeneste 14.00 LP

6. Alle Helgens dag 14.00 Landsforeningen

Spædbarnsdød

LP

17.00 Uden dåb

ABJ + LP

10.30 ABJ + LP

13. 21. søndag efter trinitatis 10.30 LP 9.00 LP

17. Sogneaften 18.00

20. Sidste søndag i kirkeåret 10.30 ABJ 9.00 ABJ

27. 1. søndag i advent 10.30 LP 9.00 LP

December

4. 2. søndag i advent 14.00 ABJ 10.30 ABJ

Skt. Hans-festen skaffede over 13.000 kr. til Kherwara

Under Skt. Hans-festen i præstegårdshaven, gav salget af vafler og kaffe et overskud på 7.070,13 kr., mens

salget af drikkevarer gav et overskud på 5.140,93 kr. Sammen med en kollekt på 1.205,00 kr. blev der i alt

indsamlet 13.416,06 kr., der ubeskåret er gået til pigehjemmet i Kherwara i Indien.

11


Fyraftenskoncert:

Høstsalmer i Pedersborg Kirke

onsdag den 5. oktober kl. 17

Pedersborg Kirkes Kor og Sorø Klosterkirkes Ungdomskor

er gået sammen om at lave en lille høstkoncert.

Repertoiret vil være præget af høsttiden, og selvfølgelig

bliver der lejlighed til at synge med på de kendte høstsalmer.

Korene ledes af organisterne Merethe Køhl-Hansen og

Solveig Bjergkvist.

Sensommerkoncert:

Flensborg/Vendt Duo i Bromme kirke

søndag den 18. september kl. 19

Med afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads spiller Pojken

Flensborg og Jacob Vendt salmer og sange fra højskolesangbogen.

Lyduniverset skabes af instrumenterne klaver, kontrabas, kromatisk

mundharpe, klokkespil, sav, melodikaer m.m. - alt sammen

serveret med humor, respekt og alvor.

Der indledes med en kort gudstjeneste, og efter koncerten byder

menighedsrådet på en lille forfriskning.

Klezmerduo i Pedersborg Kirke

onsdag den 26. oktober kl. 19.30

Klezmerduo består af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, sang) & Henrik

Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, sang).

Duoen var blandt de første, der introducerede den stemningsfulde

jødiske klezmermusik herhjemme for mere end 20 år siden.

KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition,

der har sine rødder i Østeuropa.

Musikken er eksotisk - men genkendelig. Iørefaldende melodier

veksler mellem det enkle og det virtuose med mange temposkift,

nært beslægtet med både balkan og romani (sigøjner) traditionen.

Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og

smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og

viljen til livet.

Det er musik, der lér med det ene øje, mens det andet græder!

Koncerten er delt i to afdelinger. Første afdeling foregår i kirken.

Efter en kort kaffepause i sognegården spiller duoen anden afdeling

i sognegården.

Foto: Peter Svendsen

More magazines by this user
Similar magazines