Klik og download resumé - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Klik og download resumé - Favrskov Kommune

Indledning:

LAG Favrskov Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune

Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner

Resume af borgermøde i

HOULBJERG

Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg inviterede i samarbejde med

Landdistrikternes Hus og Favrskov Kommunes planafdeling til borgermøde den 13. . september 2011 under

overskriften:

Hvordan skal vi udvikle Houlbjerg ?

Ca. 80 (inkl. børn) deltog i borgermødet der blev indledt med en kort gennemgang fra Landdistrikternes Hus

med fokus på vigtigheden af det lokale engagement for at sikre lokaludviklingen. Herefter bidrog de

fremmødte, i 8 grupper, med spændende og idérige forslag til udvikling af lokalsamfundet i og omkring

Houlbjerg.

1. fase: Hvad er godt - Både godt og mindre godt og Hvad er mindre godt

ved at bo i Houlbjerg ?

Hvad er godt? • Sammenholdet

Sammenholdet, engagementet og gejsten i Houlbjerg

o Der er altid god opbakning til fællesspisningerne og

sommerfesten

• Beliggenhed i forhold til de større byer omkring Houlbjerg

o Og der er gode busforbindelser

• Vi har en flot flagallé

• Vi er stolte af at den nedlagte skole kan bruges til børnehus

• Kirken har automatisk ringning

• Der er en god legeplads

• Der er dejlig natur omkring Houlbjerg

o Skoven er tæt på

o Udsigten

o Jernbanestien

• Houlbjerg har huse, der er flot renoveret

• Forsamlingshuset

• Houlbjerg Houlbjerg-Laurbjerg idrætsforeningen og sportspladsen

• Vi har en god borgerforening

• Houlbjerg er en gammel ”bryggerby”

www.lag-favrskov.dk favrskov.dk


Hvad er både godt og • Houlbjerg har mange gamle huse

mindre godt?

• Der er stor beboerudskiftning i de gamle huse

• Der er for få, der engagerer sig i aktiviteterne mm.

• Den centrale beliggenhed ift. Randers, Århus og Silkeborg m.fl

Hvad er mindre godt ? • Houlbjerg hhar

ingen skole

• Der er ikke indkøbsmuligheder i Houlbjerg

• Houlbjerg har mange forfaldne huse med tilgroede haver og hække, der

ikke bliver klippet

• Der er kommunale arealer, som misligeholdes

• Der er meget tung trafik direkte gennem byen

• Houlbjerg har elendig elendige cykelstier og fortove

• Hvad hvis børnehuset lukker ?

• Houlbjerg har et dårligt ry

• Der mangler fællesarealer

• Dårlige parkeringsforhold ved forsamlingshuset

www.lag-favrskov.dk favrskov.dk


2. fase: Med baggrund i et kort oplæg samt resultatet af fase 1,

formulerede grupperne følgende SWOT SWOT-analyse:

SWOT

Styrker (S)

Svagheder (W)

• Fællesskab, sammenhold og

• De ubeboede og forfaldne

engagement

huse i Houlbjerg

• Houlbjerg Houlbjergs beliggenhed i forhold til bl.a • Houlbjer Houlbjerg har ingen vision

Randers Randers, Silkeborg og Århus – vi er • Vi har ingen penge til at

reelt ikke ”udkant”

udvikle udvikle/byforskønnelse

• Den flotte natur – masser af god udsigt • Ingen erhverv

• Gode busforbindelser

• Trafikken gennem byen

• Houlbjerg har mange ildsjæle

• Der mangler cykelstier

• Houlbjerg har en god borgerforening • Fortove og veje er slidte

• Der er et godt foreningsliv

• Der er for får ildsjæle

• Der er mange velholdte huse i

• Der er en gruppe beboere,

Houlbjerg

som ikke deltager i byens

• Forsamlingshuset

liv/arrangementer

• Houlbjerg har rent og billigt vand

• Houlbjerg er ikke særlig

stor, når der skal kæmpes

Muligheder (O) Trusler (T)

• Houlbjerg får en vision, strategi og • Laurbjerg som centerby og

handlingsplaner – en udviklingsplan

dermed overses Houlbjerg

• Houlbjerg er kendt som byen med den • Børnehusets lukning – bli´r

gode æblemost

dette til en tom bygning ?

• Der er fokus på landdistrikter i Favrskov • Hvis der sker en fraflytning

Kommune

fra Houlbjerg

• Muligheden for at søge økonomiske • Trafikken gennem byen

midler. Bl.a. hos LAG

• Hvad nu hvis de

• Der er mulighed for udvikling

nuværende ildsjæle

o P-plads ved forsamlingshuset

stopper ?

o Legepladsen med redskaber • Økonomien

ved børnehuset

• Den offentlige transport

o Nyt samlingssted med borde og på ikke forsvinde

bænke

• Kommunale beslutninger,

o Sanering/oprydning af/ved de

der ikke tilgodeser

faldefærdige huse

Houlbjerg

www.lag-favrskov.dk favrskov.dk


Fase 2 fortsat:

Til brug for Favrskov Kommunes videre arbejde med udviklingsplanerne, ne, blev borgerne opfordret til at

indtegne deres fysiske kendskab til området i og omkring Houlbjerg.

Der blev stillet følgende ende hjælpespørgsmål:

• Hvor ligger byens erhverv og hvad er det for erhverv ? (købmand, slagter, tømrer, smed,

mekaniker, frisør osv)

• Hvilke gårde har aktive landbrug?

• Hvor går man ture?

• Hvor mødes man? (hvor holder man eksempelvis skt Hans?, hvor ses de un unge? ge? hvor leger

børnene?)

• Hvilke steder er særlige for dig? (Fx en plads, et flot, stort træ, en skøn sti, en smuk samling huse)

Resultatet er denne fase kan ses om bilag til dette resume.

www.lag-favrskov.dk favrskov.dk


3. fase:Efter ovenstående to faser satte deltagerne sig op i helikopterne for at se

på, hvad der skal satses på de kommende år. Ud af ”idemylderet” kom:

Uprioriteret liste

1. ”Kør med ordning” som supplement til den offentlige transport

2. Udvidelse af Houlbjergvej

3. Fortove og cykelstier

o Fortov i den ene side af den befærdede vej gennem byen

o Cykelsti i den anden side af den befærdede vej gennem byen

o Der mangler en cykelsti på Frisendalbakken

o Fodgængerovergang

4. Cykelsti helt til Laurbjerg , Langå og Hammel

5. Cykelsti til Konstrup – sydøst for Houlbjergskoven

6. Etablering af trinbræt i Laurbjerg

7. Ny asfalt og renovering af fortove

8. Støtte til nedrivning/opkøb af de forfaldne/dårlige huse

9. Sikkerhed for at Taxa vil køre til Houlbjerg

10. Legeplads ved forsamlingshuset

11. Parkeringsplads ved forsamlingshuset

12. Bedre mobildækning i Houlbjerg og omegn

13. Ældreboliger såvel bevaring af de eksisterende som etablering af nye

14. Indkøbsmuligheder for borgere, der ikke kan køre selv

15. Trafiksikring – chikaner og bump

16. Bibeholde børnehuset og skolebusen

17. Motionssti – f.eks på ”Savværket”

18. Telebus f.eks aften/weekend

19. Houlbjerg skal have et image og være kendt for f.eks fællesvindmøller

eller mosteri

20. Rekreativt område med borde og bænke

21. Drive-in-bager med kaffe og brød

22. Ungdomsfaciliteter

23. Flere gårdbutikker

24. Pasningsmuligheder for børn

25. Houlbjerg skal have en politisk landsbyrepræsentant

26. Houlbjerg skal have en udviklingsplan med vision, strategi og

handleplaner

27. Fælles meninghedsbus til Houlbjerg

28. Hvis børnehuset lukker, skal borgerne i Houlbjerg overtage legepladsen

og redskaberne

29. Udvikling af forsamlingshuset

30. Bevarelse af en stærk borgerforening

31. Fibernet til alle husstande

32. Velkomstfolder til nye borgere

33. Grill/kiosk

34. Cykelshelter i forbindelse med Jernbanestien

35. En pæn og velholdt by – ”små tiltag” kan gøre underværker

36. Vej udenom Houlbjerg

37. Nye utraditiolle byskilte (evt. skulpturer)

www.lag-favrskov.dk


4. fase:Borgernes Borgernes prioritering af ”idemylderets” punkter:

De fremmødte borgere konkretiserede de 3 forudgående faser til, at der ud fra de ca. 40 fremkomne ideer

skal satses på følgende indsatsområder i Houlbjerg i de kommende år (opdelt i 3 kategorier kategorier):

1. Trafik og

1. ”Kør med ordning” som supplement til den offentlige transport

infrastruktur

2. Udvidelse af Houlbjergvej

3. Fortove og cykelstier

o Fortov i den ene side af f den befærdede vej gennem byen

o Cykelsti i den anden side af den befærdede vej gennem byen

o Der mangler en cykelsti på Frisendalbakken

o Fodgængerovergang

4. Cykelsti helt til Laurbjerg , Langå og Hammel

5. Cykelsti til Konstrup – sydøst for Houlbjergskoven

6. Etabler Etablering af trinbræt i Laurbjerg

7. Ny asfalt og renovering af fortove

2.Mobilnet 1. Der skal arbejdes med bedre mobildækning i Houlbjerg og omegn

3. Attraktive levevilkår

i Houlbjerg

1. Houlbjerg skal have en udviklingsplan med vision, strategi og

handleplaner

2. Støtte til nedrivning/opkøb af de forfaldne/dårlige huse

3. Rekreativt område med borde og bænke

4. Forsamlingshuset

o Legeplads ved forsamlingshuset

o Parkeringsplads ved forsamlingshuset

5. Fibernet til alle husstande

www.lag-favrskov.dk favrskov.dk


Opsummering:

Borgermødet den 13. september 2011 bar præg af en meget aktiv gruppe mennesker, der bakker op

omkring udviklingen af Houlbjerg.

Landsbyrådsrepræsentanten og Borgerforeningen

Borgerforeningens bestyrelse er nu ansvarlig for, at der nedsættes en eller

flere grupper, der arbejder med de af borgernes prioriterede ønsker. På borgermødet meldte forskellige

ildsjæle sig som tovholdere i de ovennævnte 3 kategorier. Disse kan nu gå i gang med arbejdet.

Prioriteringen af opgaverne/ideerne ovenfor sætter ikke en stopper for eventuelle nye ideer eller udvikli udvikling

af ikke prioriterede ideer, såfremt arbejdsgrupperne finder det naturligt at medtage disse under deres

arbejdsgruppe. Jeg opfordrer til at de enkelte arbejdsgrupper kigger på sammenfald af opgaver indbydes

mellem grupperne.

Landsbyrådsrepræsentanten, Borgerforeningen

orgerforeningens s bestyrelse, eller en arbejdsgruppe under selvsamme,

ansvarlig for at der udarbejdes en liste over emner, der kræver involvering af Favrskov Kommunes

planafdeling, og at denne liste tilgår selvsamme, med henblik på en kommunal prioritering af alle de

opgaver, der måtte opstå i forbindelse med det igangsatte projekt ” ”Projekt Udviklingsplaner og

Landsbylokalplaner i Favrskov Kommune”.

Hver af de nedsatte arbejdsgrupper arbejder mmålrettet

ålrettet med følgende beskrivelse af deres emne / projekt:

Baggrund og formål

Beskrivelse

Aktivitets- og tidsplan

Ressourcer og deltagere

Kommunikation

Budget

Finansiering

Landsbyrådsrepræsentanten og Borgerforeningen koordinerer projekterne og nedsætter fælles ad hoc-

gruppe (f.eks. fundraising, revision, sekretæ sekretær m.m.).

Afslutning:

Borgerforeningen i Houlbjerg har nu fået et redskab, som man i fællesskab skal bruge fremadrettet – Tak

for hjælpen til alle som har bidraget til dette resultat og som vi vil bidrage med at føre planen ud i livet.

September 2011

Karsten Gram

Proceskonsulent

Landdistrikternes Hus A/S

www.lag-favrskov.dk favrskov.dk

More magazines by this user
Similar magazines