Årsberetning 2006 - Dansk Golf Union

danskgolfunion.dk

Årsberetning 2006 - Dansk Golf Union

DAnsK GOLF UniOn

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

bestyrelsens beretning · resUltAter · seKretAriAtet

Årsberetning

2006

i tekst og billeder

regnsKAb


Bestyrelsens beretning

4 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

Bestyrelsens

beretning

Det forgangne år har budt på rigtig

mange glæder og kun ganske få

sorger. Der er fortsat fremgang i

antallet af medlemmer, og intet

tyder på, at udviklingen er ved at

aftage, endsige ophøre. I det følgende

vil vi redegøre for de vigtigste

af de emner, som bestyrelsen

arbejdede med i 2006.

Behovet for golfbaner

Siden 2001 er antallet af medlemmer

i de danske golfklubber steget med

36 procent. Det er en kolossal fremgang,

og intet tyder på, at denne

vækst er aftagende. I Danmark er vi

procentuelt omkring halvt så mange

golfspillere som i Sverige, og der er

al mulig grund til at tro, at vi på et

tidspunkt bliver lige så mange.

Selv om der bygges mange nye

baner, og selv om der foretages

mange udvidelser af bestående

anlæg, er det dog en kendsgerning,

at antallet af golfhuller siden 2001

kun er forøget med 23 procent.

Udbuddet er altså slet ikke fulgt med

efterspørgslen, hvis man kan tillade

sig at bruge et merkantilt udtryk. Vi

var for fem år siden 44 spillere om

hvert golfhul i Danmark, medens

vi i 2006 var næsten 49 spillere om

hvert hul. Det er altså uigendriveligt,

at trængselen på vore baner er

tiltaget. Men lige så klart er det, at

dette statistiske gennemsnit dækker

over meget store forskelle. Ved

nærlæsning af diverse klubblade

og avisartikler kan man kun få det

indtryk, at der visse steder i landet,

og ikke kun i Nordjylland, er problemer

med at skaffe tilstrækkeligt med

medlemmer og greenfee-spillere

for at sikre en bæredygtig økonomi

i klubberne. Lige så dejligt det er, at

der bygges nyt og udvides omkring

de store byer, lige så bekymrende

er det, at der er planer for udvidelse

og nyanlæg i områder, hvor der ikke

kan dokumenteres et behov – for

nærværende.

SIDEN 2001 ER ANTALLET AF MEDLEM-

MER I DE DANSKE GOLFKLUBBER STEGET

MED 36 PROCENT. DET ER EN KOLOSSAL

FREMGANG, OG INTET TYDER PÅ, AT DEN-

NE VÆKST ER AFTAGENDE

Som nævnt er tilgangen til golfspillet

slet ikke stoppet, men det er

vigtigt at overveje, hvor og hvornår

det er behov for flere huller.

Derfor vil vi appellere til såvel

politikere som initiativtagere om

at tænke sig godt om, inden der

investeres. I DGU har vi naturligvis

ingen indflydelse på denne beslutningsproces,

og vi er altid til

rådighed, når vi anmodes om hjælp

og rådgivning i forbindelse med nye

projekter.

Nationalt anlæg

Ønskerne om et nationalt anlæg

fremkom for omkring 10 år siden,

men siden er der sket meget, som

har gjort behovet langt mindre

påtrængende. Især kan der peges

på tre faktorer:

1. For 10 år siden var der fra klubberne

et meget stort ønske om

at få færre DGU turneringer.

Det var en belastning i relation

dels til medlemmerne, som

ikke kunne komme til at spille,

og dels til økonomien, fordi

man var afskåret fra greenfee.

I mellemtiden er antallet af nye

anlæg steget meget, og antallet

af DGU turneringer er stort set

uforandret. For et par år siden

blev det vedtaget, at hver klub

blot skal lægge bane til én dag

hvert andet år for at tilgodese

DGU’s behov. Problemet er

altså forsvundet, og i dag er det

faktisk sådan, at mange klubber

gerne vil have de mest interessante

turneringer, også selv om

de strækker sig over flere dage.

2. Desuden blev det fremført

med megen vægt, at der her i

landet ikke var et eneste anlæg

af international standard. Dette

billede har ændret sig meget i

positiv retning. Dels er mange

af de gamle anlæg renoveret,

så de lever op til begrebet

mesterskabsbane, og dels er

mange af de nye anlæg af meget

høj klasse.

3. Endelig er det blevet fremført,

at uanset om et nationalt anlæg

skal basere sin økonomi på

medlemskaber eller på greenfee

indtægt, vil DGU komme til

at konkurrere med sine egne

medlemmer, og det er ikke

hensigtsmæssigt.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

5


Bestyrelsens beretning

Tanken om et nationalt anlæg er

altså skrinlagt for tiden.

Der arbejdes fortsat med undersøgelse

af muligheden for at etablere

et center med følgende indhold:

• Træningsfaciliteter på et meget

højt niveau

• Enkelte huller som et led i træningen

• DGU’s administration

• Møde- og kursuslokaler

• Kontorlokaler til de golfrelaterede

organisationer, som måtte

ønske det

• Greenkeeperuddannelse

• Træneruddannelse

Private golfbaneejere

Det er en målsætning at samle alle

golfinteresser i Danmark omkring

DGU, så de forskellige aktører ikke

arbejder i hver sin retning. Derfor

har vi intensiveret dialogen med

Foreningen af Private Golfbaneejere,

og det er hensigten, at der

inden længe oprettes et koordina-

tionsudvalg, som skal undersøge

mulighederne for et formaliseret

samarbejde mellem vore to foreninger

og fastlægge kommunikationsformen.

Pitch & Putt

Pitch & Putt er en ret stor sport i

mange lande. Ja i golflandet Irland

er det den største sport overhovedet!

Banerne er som golfbaner,

6 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

bare meget kortere. De enkelte

huller er mellem 40 og 90 meter,

og man må til en runde udvælge

højst tre køller. Typisk putter,

sandjern og wedge eller 9-jern.

Greens er meget mindre end dem,

vi kender, og på hullerne er der

bunkers, vandløb, søer, rough mv.

– altså allehånde forhindringer

som på en almindelig golfbane.

Golfspillere vil nok opfatte Pitch &

Putt som det korte spil, for nogle

den sjoveste del af golf, for andre

DET ER EN MÅLSÆTNING AT SAMLE

ALLE GOLFINTERESSER I DANMARK

OMKRING DGU, SÅ DE FORSKELLIGE

AKTØRER IKKE ARBEJDER I HVER SIN

RETNING

langt den sværeste. Pitch & Putt

spillere understreger dog, at der

er tale om et selvstændigt spil. Vi

har i år haft drøftelser med Danish

Pitch & Putt Association, som helt

sikkert vil vokse sig større i de

kommende år, og det har ført til, at

forbundet er optaget som associeret

medlem i Dansk Golf Union.

Det er tanken at integrere forbundet

helt, når de første medlemsklubber

er en realitet.

Nordisk samarbejde

Vi har i mange år haft et glimrende

samarbejde mellem de fem nordiske

lande. Dette samarbejde er fra

2007 udbygget yderligere. I Frederikshavn

og Hvide Klit bliver der

- på samme tid i august 2007 - afholdt

nordiske mesterskaber i alle

rækker, og det er noget helt nyt.

Sideløbende vil der være en række

faglige møder, så vi forventer en

livlig aktivitet af såvel spillere som

frivillige og unionsbestyrelser.

Der er også afsat flere midler til en

styrket forskningsindsats på nordisk

plan. Hvis vi fortsat skal leve

tåleligt med vore omgivelser, er

det yderst vigtigt, at der fokuseres

på miljø og ressourcer.

Storstilet forsøgsprojekt

Dansk Golf Union har som erklæret

mål at støtte forskning og udvikling

af metoder, der kan sikre gennemførelsen

af en mere miljøvenlig

pleje af golfbaner. Vi er nu kommet

et skridt nærmere målet, da DGU i

samarbejde med blandt andre Danmarks

Jordbrugsforskning, Centret

for Skov og Landskab og Sydsjællands

Golfklub, skal gennemføre et

større forskningsprojekt til ca. 4,3

millioner kr. med fokus på pleje af

greens. Finansieringen er skaffet

via sponsorer samt tilskud fra

Direktoratet for FødevareErhverv.

Projektet omfatter anlæggelsen

af en 1.500 m 2 stor forsøgsgreen

på Sydsjællands golfbane samt

retableringen af en eksisterende

forsøgsgreen på Dansk Planteforædling,

Boelshøj. Det 4-årige

forskningsprojekt giver mulighed

for at evaluere græsarter/-sorter

og forskellige plejestrategier.

Der vil blive set på græssernes

konkurrenceevne ved forskellige

næringsstoftilførsler, slidstyrke

og meget mere, alt sammen for

at kunne udvikle en bedre rådgivning

på området til glæde for hele

golfsporten.

Ekspropiering af jord

Der har i de senere år været et par

sager med stor pressedækning,

hvor lokalpolitikere har tilkendegivet

at ville ekspropriere jord til

anlæg eller udvidelse af golfbaner.

Det er naturligvis noget, vi interesserer

os for, og som vi nødvendigvis

må have en mening om. Selv

med opbydelsen af den største

sympati for den sport, som vi

brænder for, kan vi dog ikke kom-

me til den konklusion, at anlæg

af nye golfbaner sker til fordel for

almenvellet. Vi tager den private

ejendomsret alvorligt, og kun hvis

der virkelig er tale om opgaver af

samfundsmæssig karakter, som

tilgodeser almenvellet, mener vi,

at et så skrapt middel som ekspropriation

bør tages i brug.

DGU Erhverv A/S

Gennem de senere år har DGU

Erhverv, der varetager DGU’s kommercielle

aktiviteter og som er 100

procent ejet af DGU, udviklet sig

overordentligt positivt og bidrager

således i dag med 9 procent

af DGU’s samlede omsætning.

DGU er i DGU Erhvervs bestyrelse

repræsenteret af Lars Dahl-Nielsen,

og Karsten Thuen varetager

direktørposten, og således føler

DGU’s bestyrelse sig altid velinformeret

om arbejdet i det selvstændige

datterselskab. For at styrke

samspillet mellem aktiviteterne i

DGU og DGU Erhverv yderligere er

det endvidere besluttet, at DGU’s

kommunikationsafdeling og DGU

Erhverv fra primo 2007 samles i

én ny afdeling i DGU’s sekretariat;

”Kommunikation & Erhverv”. De

kommercielle aktiviteter vil såvel

økonomisk som juridisk fortsat

ligge i selskabet DGU Erhverv A/S.

Salg af golfbaner

Der er for tiden to eksempler på, at

kommunalbestyrelser planlægger

at udbyde golfanlæg til salg, hvor

golfbanerne ligger på kommunal

jord. Det er de berørte golfklubber

bestemt ikke glade for, og det er

vi heller ikke i Dansk Golf Union,

så vi støtter klubberne i bestræbelserne

på at undgå et salg. De

pågældende klubber – Holbæk

og Kokkedal – har selv i årevis

været med til at skabe fantastiske

golfområder, klubberne har

investeret millioner i banerne, og

nu skal denne værdistigning ikke

komme klubberne til gode, men

tilføres kommunekassen gennem

et salg til højestbydende. Hvis de

pågældende kommuner ønsker

at afhænde jorden, kunne man

passende tilbyde den til golfklubberne

– og til prisen for råjord. En

sådan handel kan foregå helt uden

offentligt udbud.

Men dybest set bør man spørge,

hvorfor kommunerne overhovedet

vælger at sælge jorden. Kunne

man forestille sig, at andre

sportsanlæg kom i offentligt

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

7


Bestyrelsens beretning

udbud? Fodboldbaner eksempelvis,

og at de klubber, der benytter

banerne, så må betale en leje, der

kan give et fornuftigt afkast til investor?

Nej vel?

Vi kunne i Dansk Golf Union aldrig

drømme om at tale for forringelse

af betingelserne for andre sportsgrene,

men vi kunne godt ønske os

lige vilkår. Og det er usædvanligt i

Danmark, at en hel sportsgren, som

ikke blot er landets næststørste,

men oven i købet i kraftig vækst,

skal betale egne udgifter til såvel

anlæg som vedligeholdelse. Så vores

grundholdning er, at vi gerne vil

ligestilles med andre sportsgrene.

Det er nok et noget utopisk ønske,

men vi mener ikke, det er utopisk at

forvente, at golfklubberne i Holbæk

og Kokkedal tilbydes at overtage anlæggene

til prisen for råjord. Af hensyn

til fremtidssikring vil vi anbefale

de klubber, som ligger på offentligt

ejede arealer, at indlede drøftelser

om overtagelse af jorden på lempelige

vilkår, hvor det er muligt.

Portal og IT

For at øge servicen over for såvel

klubber som alle de andre målgrupper,

der benytter sig af DGU.

org, blev der i 2006 påbegyndt

og afsluttet et gennemgribende

re-design af portalen. Næste skridt

på IT fronten er den udvidelse af

DGU-basen, der blev vedtaget på

det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

i 2002, og endvidere vil

der i løbet af 2007 blive etableret

en kobling mellem DGU-basen og

portalen.

DIF

Vores erklærede mål om at være

mere med i det overordnede

idrætspolitiske arbejde, nationalt

såvel som internationalt, har i 2006

sat sig et par spor. DGU’s formand

er formand i et underudvalg i DIF,

som arbejder med at analysere

DIF’s arbejde og eventuelt foreslå

en ændret opgavefordeling mellem

DIF og specialforbundene. Desuden

er Søren Clemmensen med

i et udvalg, som har arbejdet med

en ændret fordeling af stemmerne

ved valg i DIF. Det er faktisk i dag

sådan, at de specialforbund, som

repræsenterer blot 18 procent af

alle medlemmer under DIF, har flertallet

af stemmerne, og det finder

vi ikke rimeligt. Her i landet er der

heldigvis god tradition for at tilgodese

mindretal, men DIF’s stemmefordeling,

hvor blot 18 procent af

medlemmerne kan bestemme over

de 82 procent, bør der gøres noget

ved. Dansk Golf Union tegner sig

alene for mere end 8 procent af

DIF’s medlemmer, men har kun

under 3 procent af stemmerne.

Der er blandt specialforbundene

stor uvilje mod at ændre på stemmefordelingen,

og blandt andet

derfor har vi undersøgt, hvordan

specialforbundene stemmer ved

deres egne årsmøder. Det viser sig,

ikke uventet, at ved langt over to

tredjedele af alle årsmøder, herunder

DGU’s, har medlemsklubberne

stemmeantal efter størrelse. Så

forekommer det underligt, at rigtig

mange specialforbund mener, at

det skal være anderledes i DIF.

Vores ønske om samarbejde/fusion

mellem DIF og DGI, samt det

forhold, at staten/samfundet burde

gå forrest ved opførelse af større

idrætsanlæg, som anvendes ved

internationale sportsbegivenheder.

Konkret tænkes der på København i

forbindelse med OL.

EGA

DGU’s medlemskab af EGA er i dag

primært begrundet i tre forhold.

EGA har udviklet det handicapsystem,

som vi finder rigtigt at anvende

i Danmark og tilsvarende gælder

for den rating licens, som EGA

formidler på vegne af USGA. Den

tredje større aktivitet, som EGA

tager ansvar for, er de mange årlige

europæiske golfmesterskaber. DGU

finder disse mesterskaber relevante

AF HENSYN TIL FREMTIDSSIKRING VIL

VI ANBEFALE DE KLUBBER, SOM LIGGER

PÅ OFFENTLIGT EJEDE AREALER, AT

INDLEDE DRØFTELSER OM OVERTAGEL-

SE AF JORDEN PÅ LEMPELIGE VILKÅR

i udviklingen af vore elitespillere og

det er derfor naturligt, at DGU regelmæssigt

påtager sig værtskabet

for en af disse turneringer. Det er

med glæde, at det er lykkedes DGU

at få en kompetent mand indvalgt i

turneringskomiteen, nemlig Steen

Groth Clausen, og det er rart, at

vi igen har lidt indflydelse på det

område.

DGU ønsker, at EGA løser opgaver

på andre af golfens internationale

områder. Blot som eksempel kan

nævnes forskning, påvirkninger

af EU på golfrelevante områder

og ikke mindst drøftelser af

udviklingen af golfspillet, er

8 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

9


Bestyrelsens beretning

der behov for et europæisk forum

til. Det er derfor positivt, at DGU’s

generalsekretær er inviteret til at

deltage i den arbejdsgruppe, som

EGA’s præsident har nedsat, og

som skal pege på det relevante

arbejdsområde for EGA.

Greenkeeperne

Vi har et fremragende samarbejde

med greenkeeperne, og konkret er

der taget initiativer til, at vi sammen

laver en bedre grunduddannelse og

samtidig etablerer efteruddannelse.

Gode greenkeepere er forudsætningen

for gode golfbaner, og

derfor er det helt indlysende, at vi

fortsat skal udbygge samarbejdet

med foreningen og ikke mindst

– hos golfspillerne – prøve at

højne agtelsen for greenkeepernes

arbejde. Vi skal være meget

opmærksomme på, at tilgangen til

faget for tiden ikke er tilstrækkelig,

og hvis greenkeeperne ikke får en

ordentlig uddannelse, ordentlige

arbejds- og lønforhold, samt øget

respekt om deres arbejde, kan det

i fremtiden blive overordentlig

vanskeligt at skaffe den fornødne

arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

Man kan forestille sig, at

klubberne ligefrem hverver arbejdskraft

hos naboklubben. En sådan

udvikling er selvsagt ikke i klubbernes

interesse.

DGSF

Også med denne forening har vi

et godt samarbejde, ligesom vi

arrangerer kurser for administrativt

personale i klubberne. DGU er

meget taknemmelig for det betydelige

arbejde som repræsentanter

for DGSF, gennem det seneste år,

har ydet med henblik på , at IT ud-

10 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

viklingen fortsat er relevant. Dette

arbejde fortsætter i 2007, idet der

fortsat er mange IT-mæssige behov

såvel lokalt i klubberne som centralt

i DGU, som DGU må medvirke

til at anvise løsninger på.

Golfens Dag

Et nyt tiltag, som først og fremmest

har til hensigt at styrke golfens

image. Skulle der blive en sidegevinst

i form af øget medlemstilgang,

vil det naturligvis glæde os.

Det er vort håb, at hovedparten af

landets golfklubber vil deltage, og

det er helt vitalt, at rigtig mange

klubber, som ikke umiddelbart

kan optage nye medlemmer, også

tilmelder sig.

Dansk Golf Union vil i løbet af

foråret udsende et katalog med

ideer, der kan inspirere klubberne

til, hvad Golfens Dag kan indeholde,

men et eksempel kunne se

således ud: Start på driving range,

hvor den lokale pro kunne instruere

i teknik, og hvor gæsterne selv kan

få lejlighed til at slå til en golfbold.

I den forbindelse vil det være positivt,

hvis klubmedlemmer har mulighed

for at stille sig selv og ikke

mindst deres udstyr til rådighed.

Efter en times tid kunne man gå

til indspilsgreen, hvor pro’en igen

kunne vise de forskellige slag, før

gæsterne selv skal til. Under frokosten

kunne formanden fortælle lidt

om klubben; historie, kontingent

mv., pro’en kunne fortælle om

udstyr, og en regelkyndig kunne

på et overordnet niveau fortælle

lidt om golfregler og etikette. Efter

frokosten kunne turen gå til putting

green, hvor gæsterne kunne stifte

bekendtskab med denne del af

golfspillet, og der kunne eventuelt

afsluttes med en puttekonkurrence.

En god afslutning på dagen kunne

være at samles i restauranten til

præmieoverrækkelse og afrunding

ved formanden.

Klubberne kan selv afgøre, om man

ønsker tilmelding, og hvordan man

vil tage sig betalt. Det er dog DGU’s

DGU ANVENDER UNDER HALVDELEN

AF,HVADF.EKS. NORGES GOLFFOR-

BUND ANVENDER OG BLOT EN FJER-

DEDEL AF, HVAD SVENSKA GOLFFÖR-

BUNDET BRUGER PÅ ELITEUDVIKLING

holdning, at der som udgangspunkt

kun bør afregnes for frokosten.

Elitearbejdet

Konkurrencen i toppen bliver stadig

hårdere, og derfor er det nødvendigt

at skaffe yderligere midler, og

det kan vi ikke primært gøre ved at

hæve kontingentet. Sammenligner

vi os med vore nabolande, anvender

DGU under halvdelen af, hvad

f.eks. Norges Golfforbund anvender,

og blot en fjerdedel af, hvad

Svenska Golfförbundet bruger

på eliteudvikling. Vi er i DGU helt

bevidste om, at penge alene ikke

gør det, men midler skal der til for

at udvikle den moderne elitespiller

til at kunne matche sine kollegaer

fra de øvrige golfnationer, som vi

naturligt ønsker at sammenligne

os med. DGU Erhverv har påtaget

sig opgaven med at skaffe midler

til elitearbejdet, og vil i år tage nye

initiativer i anledning heraf.

Gensidighed

Dette med, at man med et medlemskort

i hånden har ret til at spille på

andre baner, bliver voldsomt udfordret

i disse år. Dagen før repræsentantskabsmødet

vil vi drøfte emnet

selvstændigt, og derfor skal der ikke

ofres mange ord på det i beretningen,

men det skal dog understreges,

at vi følger udviklingen meget nøje.

Det er ikke i sig selv befordrende, at

nogle klubber vælger at fastsætte et

meget lavt kontingent blot for at tiltrække

medlemmer og udstyre dem

med DGU kort. Disse klubber har

et helt urealistisk højt medlemstal i

forhold til deres størrelse og beliggenhed,

og vi hører ofte fra andre

klubber, at man er meget utryg ved

den manglende solidaritet.

Vi får se, hvad fremtiden bringer.

Virksomhedsplan

DGU’s første virksomhedsplan har

nået sidste salgsdato, og vi kan med

nogen stolthed fastslå, at langt de

fleste mål er opnået. I løbet af året

har både bestyrelse og administration

arbejdet med en ny virksomhedsplan

for de kommende tre år. Planen

er udsendt til alle landets klubber,

og man skal i virkeligheden opfatte

denne plan som en integreret del af

beretningen.

Golf, natur og miljø

I forbindelse med LOKALISERING

AF GOLFBANER, som er udsendt

af Miljøministeriet, har Dansk Golf

Union påtaget sig at udarbejde en

brochure, som skal være vejledende

for de forskellige interessenter, når

nye anlæg skal etableres eller bestående

udvides.

Vi har i processen arbejdet sammen

med Kommunernes Landsforening,

Friluftsrådet, Amtsrådsforeningen,

Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks

Naturfredningsforening, samt

Skov- og Naturstyrelsen. Mange

interesser skulle forenes, så det er

næppe svært at forstå, at det har

været en meget lang proces. Men nu

er arbejdet tilendebragt, og brochuren

er gået i trykken.

I Dansk Golf Union kan vi meget vel

forstå, at der i et vist omfang skal

være offentlig adgang til golfanlæggene,

ligesom det er naturligt, at der

i de tilliggende områder kan gøres

plads til mange andre udendørs

aktiviteter. Men det har været vigtigt

for os at fastslå, at anlæg og drift

af faciliteter, som ikke er en forudsætning

for golfspillet, bør afholdes

af andre end golfspillerne. Det er

bestemt ikke så selvfølgeligt for alle

andre, som det er for os, og derfor

er mange måneder, ja faktisk et

halvt år, gået med at nå til enighed

om ordlyden i forordet til brochuren,

som underskrives af Dansk Golf

Union. Vi synes faktisk, at vi i forhold

til mange andre sportsudøvere

i meget høj grad betaler for vores

egne fornøjelser. Så kan det vel ikke

være rimeligt, at vi også skal betale

for andres.

Som det fremgår af ovenstående,

har Dansk Golf Union vidtfavnende

aktiviteter, og så har vi endda langt

fra berørt alle de temaer, som har

været på bordet i 2006. Det har

været et godt arbejdsår, hvor en

godt samarbejdende bestyrelse

har gjort en helhjertet indsats, som

forhåbentlig har været til gavn for

såvel helheden som den enkelte

golfspiller.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

11


Året der gik

Tilbageblik på

året der gik

Årsmatch blev tilløbsstykke

Omkring 100 sponsorer og gæster deltog, da Golf Klub

Danmark traditionen tro afholdt årsmatch i august på Sct.

Knuds Golf Klubs bane. Landsholdspillere og landstrænere

stod for underholdningen på en dag, der også bød på to banerekorder.

VERDENS ELITE

Danske ratere til tops

DGU Handicap- og Course Rating

afholdt i 2006 et uddannelsesseminar

for nye ratere i Korsør, hvilket

betød, at DGU’s rating-korps nåede

op på 26 og dermed er fuldtalligt.

For at sikre et toptunet ratingkorps,

som rater ud fra de samme forudsætninger,

blev der arrangeret

et kalibreringsseminar på Brundt-

BOG

DGU baner vejen

land-banen i Toftlund, hvor næsten

hele korpset deltog stor med stor

succes. At det danske raterkorps

hører til i verdenseliten blev endnu

engang bevist, da fire danske

ratere deltog i USGA-seminaret i

USA og blev en fornem nummer to

i det uofficielle VM i rating.

2006 bød på en nyskabelse fra Dansk

Golf Unions hastigt voksende forlagsaktivitet.

Med bogen Nykredit Golf Guide,

der blev sendt ud sammen med årets

første udgave af Dansk Golf, fik samtlige

danske golfspillere en oversigt over

alle landets golfbaner. Bogen indeholder

alle de relevante oplysninger for

golfspillere, der gerne vil spille andre

baner. Her er kort, adresse, telefon,

mail, web, greenfeepriser og meget

mere. Bogen blev en stor succes og

bliver også i 2007 sendt ud med første udgave af Dansk Golf.

KOM I FORM

Dansk Golf Union har udgivet en

ny publikation under navnet Fysisk

Træning, som indgår i serien

Bedre Golf. Der har været behov

for en ny bog, som også henvender

sig til juniorer, og derfor har DGU

produceret en publikation, hvor

der tages udgangspunkt i store

billeder med supplerende tekst. Bogens

seks kapitler breder sig over

opvarmning, konditionstræning,

boldtræning, styrketræning, stabilitetstræning

og udspænding. Det

er håbet, at klubberne introducerer

øvelserne til juniorerne og lærer

dem at sammensætte fysiske træningsprogrammer.

Publikationen

er bygget op på en måde så alle

golfspillere, der ønsker at komme

i bedre form eller har haft en

skade, kan have gavn af den. Den

fungerer samtidig som grundbog

for øvelsesdelen på DGU’s kursus i

fysisk træning.

NYT GRÆSSITE

Dansk Golf Union har i samarbejde

med forsknings- og uddannelsesinstitutioner

samt græsbranchen

lanceret græsportalen Turfgrass.dk

i efteråret. På siden findes materiale

om banepleje, ukrudt og

skadedyr samt diverse forskningsprojekter.

Et af formålene med

siden har været at styrke greenkeepernes

uddannelse således, at den

tilgængelige viden omkring græs

er samlet ét sted. Turfgrass.dk vil

i kombination med Dansk Golf

Unions egen hjemmeside udgøre

basis for al information omkring

golfbanen til klubberne.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

13


Året der gik

BEDRE STATISTIK

Som tidligere år fremsendte DGU

medlemsstatistik-skema ud til

klubberne i september måned, hvor

klubberne blev bedt om at oplyse en

række faktuelle forhold. Udover de

sædvanlige spørgsmål om kontingent,

indskud, greenfee og antal ansatte,

blev klubberne i 2006 bedt om

at svare på ejerforhold af klub/bane

samt antallet af spillede runder på

deres golfbane. Statistikmaterialet

er løbende blevet udvidet, så både

DGU, klubberne og andre interesserede

kan få mere gavn af tallene.

Ultimo 2006 blev der således udarbejdet

et dokument med ”Golfen i

tal”, som opdateres månedligt, og

som via den nye DGUplus.org er

tilgængelig for offentligheden.

HALV MILLION TIL

ELITEN

Golf Klub Danmark havde igen i

2006 et godt år. Takket være de

mange faste sponsorers opbakning

modtog DGU’s elitearbejde en check

på over 500.000 kr. fra Golf Klub

Danmark.

TURNERINGSLEDERE

PÅ KURSUS

Turneringskomiteen havde travlt

med at afholde kurser i det

forgangne år. Med fem Turneringsleder

1- og ét Turneringsleder 2kursus,

var der stor interesse for at

blive uddannet til turneringsleder.

14 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

GOLFKLUB DANMARK

Legater til stjernefrø

Golf Klub Danmark uddelte

i 2006 legater til to af Danmarks

mest lovende amatørspillere.

Det ene legat på kr. 20.000,gik

til den 22-årige Mark Haastrup

fra Smørum Golfklub.

Mark Haastrup har i flere år

været et af dansk golfs store

talenter, men i det forløbne år

hævede han sit golfspil endnu

en tak, da han i sit første

studieår i USA slog igennem

som Georgia State University’s

bedste spiller med tre

sejre og flere top-10 placeringer

i turneringer på højeste

amerikanske universitets-niveau.

Dertil kommer, at det

i år endelig lykkedes ham at

vinde det danske mesterskab

i sslagspil,

som han har været

favorit fav til i de seneste tre år.

Det andet legat gik til det kun

17-årige stortalent Sara Monberg

fra Juelsminde Golfklub.

Sara Monberg udviklede sig

i 2006 meget stærkt både på

det fysiske og det tekniske Mark Haastrup

område og opnåede flotte resultater

med bl.a. sejre i Danish International Ladies Championship og

DM for juniorer. Desuden var hun med på det landshold, som blev nr. 3

ved ve EM for piger i Esbjerg.

Med Me valget af de to legatmodtagere håber Golf Klub Danmark at kunne

inspirere andre unge spillere til at arbejde på at udvikle alle sider af

deres talent.

NYSKABELSE

Pressen i fokus

DGU’s kommunikationsafdeling havde et travlt år på presseområdet,

som i 2006 blev opprioriteret i forhold til tidligere år.

En nyskabelse var indførelsen af en pressedag, som fik debut i Trelleborg

Golfklub, hvor golfjournalisterne med stor interesse først hørte

om DGU’s elitearbejde og senere, efter en clinic med landstræner

Magnus Landström, kom ud på banen. Her fik de fra nærmeste hold

lejlighed til at opleve fire af DGU’s landsholdsspillere i aktion. I 2007 er

det planen at afholde to pressedage - en øst og en vest for Storebælt.

Udover udsendelsen af cirka 40 pressemeddelelser i løbet af året stod

afdelingen også for presseansvaret i sommerens mange store DGU-arrangerede

turneringer – såsom EM Girls, Thomas Bjørn Open præsenteret

af Multidata og ikke mindst Nykredit Masters.

UDSMYKNNG

KLUBBERNE INDTAGER DGU’S LOKALER

DGU’s sekretariat trængte til en ansigtsløftning, og klubberne

blev derfor bedt om at sende et foto ind fra deres

bane, som kunne pryde gangene i sekretariatet.

NYT NAVN

En tour for konger

Dansk Golf Unions traditionsrige

ranglisteturnering

Faxe Tour skifter fra denne

sæson navn og hedder

fremover Royal Tour. Ligeledes

kommer Faxe Challenger

til at hedde Royal

Challenger. På juniorsiden

beholder Faxe Kondi Tour

og Faxe Kondi Ranglisten til

gengæld deres navne.

Årsagen til navneskiftet er, at Dansk

Golf Union og Royal Unibrew har

forlænget deres mangeårige samarbejde.

Hele Faxe-serien, bestående

af Faxe Tour, Faxe Challenger og

Faxe Kondi Tour, tager navneforandring,

således at den fremover

hedder Royal Elite-serien.

Tidligere var det Faxe, der var

sponsor hos Dansk Golf Union,

men da Faxes moderselskab, Bryggerigruppen,

har skiftet navn til Royal

Unibrew, var det naturligt også

at ændre navn på turneringerne i

Faxe-serien. Samarbejdsaftalen betyder

også, at deltagerne på DGU’s

juniorcamps kan slukke tørsten i

Royal Unibrews vand Egekilde.

OPDATERET

SEMINAR

Regelopdaterings-seminaret gennemgik

en opdatering, hvilket

blev godt modtaget af brugerne.

Der blev i marts måned afholdt to

kurser med 19 deltagere i Århus

og 38 i Brøndby. Målgruppen er

regelkyndige og klubdommere,

som med kurserne får muligheden

for at møde hinanden samtidig

med, at de opdateres omkring de

nye Regler og Decisions. På den

måde får de frisk stof med hjem til

klubberne. Der afholdes nye kurser

i 2007. Se nærmere på www.DGU.

org/32535.

25 BANER RUTINE-

RATET

25 baner blev i 2006 udsat for en

rutine-rating. Antallet er lidt efter

planen på grund af manglende

indsendelse af oplysninger fra

klubberne. Der vil i 2007 blive

ændret på procedurerne for at

indhente det forsømte.

4. DIVISION PÅ VEJ

Danmarksserien er efterhånden

blevet meget omfangsrig. Faktisk

er der nu så mange hold tilmeldt,

at det fra næste år bliver nødvendigt

at indføre 4. division. Dermed

bliver presset taget lidt af den meget

omfangsrige danmarksserie, og

det bliver også lidt nemmere for et

hold at rykke op. Den nye division

bliver først indført i 2008, men

allerede i 2007 vil der naturligvis

være oprykningsspil til den.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

15


Året der gik

NY IT-GRUPPE

Den tidligere IT-styregruppe blev

i 2006 afløst af en ny gruppe med

repræsentanter fra klubberne,

DGU’s bestyrelse og DGU’s sekretariat.

Den nye IT-gruppe fungerer

som sparringspartner til DGU og

formidler klubbernes interesser

og behov inden for de IT-områder,

der berører udviklingen af DGUbasen.

Gruppen udveksler desuden

erfaringer og behov på øvrige

IT-relevante områder, som f.eks.

oplysninger fra klubberne til DGU’s

portal.

NYT FRA REGEL-

KOMITEEN

Internettet kan ikke blot bruges

til at afhjælpe konkrete regelsituationer

eller opklare spørgsmål

fra forvirrede spillere. Regelkomiteens

side på DGU.org “Nyt fra

Regelkomiteen” har bidraget til at

øge kendskabet til Golfreglerne,

idet 200 klubmedlemmer har

tegnet abonnement på at modtage

nyhedsmails herfra. “Nyheder”

informerer om de sidste nye fortolkninger

af Regler og giver råd

til løsning af praktiske problemer

på banen, herunder udformning af

Lokale Regler.

FRA PRO TIL AM

Fire proer fortrød i det forgangne

år deres valg af levevej og ansøgte

Amatør og Ordensudvalget om lov

til at generhverve deres amatørstatus.

Alle fik lov til at vende tilbage

til amatørrækkerne.

16 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

TOUCHSCREEN

Nivå-projekt godkendt

BUNDLINIE

Overskuddet stiger

Dansk Golf Unions datterselskab,

DGU Erhverv A/S, oplevedeogsåi2006enfinorganisk

vækst

Overskuddet i DGU Erhverv A/S steg

i 2006 fra 2,4 til 3,2 mio. kroner, og

den eneste grund til at resultatet ikke

nåede de budgetterede 3,5 mio. kr.

var, at bestyrelsen i DGU Erhverv

valgte at nedskrive værdierne i datterselskabet

Danske Golfturneringer

P/S. Selskabet, der i fællesskab ejes

af DGU og ELM, står for afviklingen

af Nykredit Masters, og efter to år

med underskud, er egenkapitalen

brugt. Der er dog stærke tegn på, at

turneringen fra 2007 vil give overskud

og dermed bidrage positivt til

årsregnskabet i DGU Erhverv.

Ambitionerne for DGU Erhverv rækker

imidlertid videre. Det er målet, at

Medlemmerne i Nivå Golfklub

var i 2006 deltagere i

et banebrydende pilotprojekt.

I et forsøg på at lette

arbejdet for klubbernes

sekretariater, har Dansk

Golf Union og Golfbox i

samarbejde gennemført et

projekt, hvor golfspillere

selv kan registrere deres

score elektronisk ved hjælp

af en touchscreen skærm.

Projektet forløb så godt, at

det fremover bliver muligt

for spillere selv at regulere

deres score efter runden.

Indtil videre er det dog

kun muligt for klubber, der

benytter Golfbox.

DGU udbød 59 forskellige kurser i

2006 med deltagelse af 1900 kursister.

60 DGU-frivillige gjorde det muligt

at afholde så mange kurser

selskabet gennem organisk vækst inden

for en kort årrække kan bidrage

med det dobbelte beløb - til gavn for

Dansk Golf Union og elitearbejdet.

Afdelingslederen i DGU Erhverv

valgte i 2006 at søge nye udfordringer.

I stedet for at genbesætte stillingen

blev DGU Erhverv og DGU’s

kommunikationsafdeling lagt sammen

til Kommunikation & Erhverv fra

begyndelsen af 2007. Det er tanken,

at fusionen af de to afdelinger vil

kaste en lang række synergier af sig.

Kommunikationschef Camilla Flindt

Hjælmhof er blevet chef for den ni

mand store afdeling.

Fusionen mellem de to afdelinger

indebærer dog ikke, at DGU Erhverv

A/S som selskab bliver nedlagt. Det

kører videre med egen bestyrelse og

de samme aktiviteter.

ROBE DI KAPPA

Smart i tøjet

Dansk Golf Union indgik op til sæsonstart

2006 den største tøjaftale

i DGU’s historie. Med aftalen blev

alle DGU’s trupper, ansatte og

frivillige klædt i tøj fra det italienske

sportsfirma Robe di Kappa.

Aftalen indebar også, at der blev

fremstillet en særlig DGU-kollektion,

som kan købes i proshopper og

De danske landsholdspillere blev klædt i smart italiensk golftøj

streetbutikker af alle golfspillere.

I forbindelse med Challenge

Tourens besøg i Horsens under

Thomas Bjørn Open præsenteret af

Multidata, havde Kappa fremstillet

nogle særlige jakker - en såkaldt

EROI - og udstyret dem med turneringens

logo.

FÆRRE TVISTER

Der bliver flere og flere golfspillere,

men Regelkomiteen kunne alligevel

i det forgangne år notere en nedgang

i antallet af henvendelser om

regeltvister. Komiteen tror, at dette i

høj grad skyldes, at mange klubber/

medlemmer får deres forespørgsler

afklaret ved et direkte opkald til

DGU´s sekretariat. samt at mange

regelspørgsmål/uenigheder klares i

de mange regeldebatfora, som findes

på nettet - heriblandt DGU.org, hvor

DGU’s unionsdommere i høj grad

stiller sig til rådighed for medlemmerne.

COMPANY DAYS OG

KURSER

Deloitte og Dansk Golf Union udbyggede

i 2006 det fælles samarbejde.

Deloitte har gennem sæsonen holdt

en række kurser i moms og skat for

de danske klubber. Deloitte har mange

golfspillende kunder, og i løbet

af sæsonen hjalp DGU dem til nogle

gode oplevelser på banen ved at arrangere

firmaets company days.

NY DANSK CHALLENGE

TOUR-AFDELING

For første gang i mange år bød 2006

på to danske afdelinger på den

europæiske Challenge Tour. Ud over

Thomas Bjørn Open præsenteret

af Mulitdata bød året også på den

nye Ecco Tour Championship, der

samtidig fungerer som finale på

den danske third level-tour. DGU var

medarrangør på turneringen, der

fik premiere i Odense Golfklub. Turneringen

var en succes trods utallige

afbrydelser på grund af torden- og

regnvejr. Også resultatmæssigt blev

Ecco Tour Championship en opløftende

dansk oplevelse, idet Thomas

Nørret sikrede sig en andenplads

- bl.a. takket være en runde i 61 slag

undervejs.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

17


Året der gik

GODT KØRENDE

For at være godt kørende på banen

til årets mange store turneringer,

har Dansk Golf Union indgået

en samarbejdsaftale med Muchbetter

Golf. Aftalen indebar, at

Muchbetter Golf stillede golfbiler

til rådighed ved Challenge Tourturneringen

Thomas Bjørn Open

præsenteret af Multidata i Horsens

og EM Girls i Esbjerg Golfklub.

NYT ÆGTEPARS-

KONCEPT

Den succesfulde Nykredit Ægtepar-turnering

blev i 2006 afviklet

under et nyt koncept og under det

nye navn Nykredit Ægtepar Open.

Den traditionelle klubkvalifikation

blev barberet væk og afløst af 13

åbne kvalifikationsturneringer,

som alle forløb glat og problemløst.

Det vindende ægtepar i landsfinalen

kunne ud over æren glæde sig

over en invitation til et af Nykredits

pro-am-hold ved Nykredit

Masters på Odense Eventyr. I 2007

udvides antallet af kvalifikationsturneringer

til 15.

NYT TURNERINGS-

SYSTEMIBRUG

Dansk Golf Unions turneringer

blev i 2006 for første gang afviklet

i turneringssystemet Golfbox.

Firmaet bag systemet havde inden

sæsonstart lavet en række justeringer,

så det kunne håndtere de

mange og specifikke krav, som

DGU har til et turneringssystem.

Derefter har systemet vist sig

velfungerende til såvel individuelle

turneringer som holdturneringer.

Samarbejdet fortsætter i 2007, hvor

der vil blive udviklet yderligere på

systemet.

18 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

THOMAS BJØRN

Stor succes i Horsens

Horsens Golfklub lagde i juni bane

til Thomas Bjørn Open præsenteret

af Multidata, årets første

Challenge Tour-turnering på dansk

grund. Turneringen var generelt

en stor succes, selv om tilskuertallene

langt fra nåede op på det

forventede. Det skyldes måske, at

turneringen blev ”ramt” af årets

første rigtige sommertemperaturer,

t hvilket kan have lokket folk

til ti stranden i stedet. Engelske

Marcus M Higley vandt turneringen

efter en dramatisk finalerunde på

den svære og lange østjyske bane.

Desværre formåede ingen danske-

re at lade sig inspirere af det gode

vejr, og bedste rød-hvide islæt

blev således Mads Vibe-Hastrup

på en 22. plads.

Når Thomas Bjørn Open præsenteret

af Multidata i 2007 spilles i

Silkeborg, er mulighederne for en

dansk topplacering dog absolut til

stede, idet Thomas Bjørn har givet

tilsagn om at deltage i turneringen

på sin gamle hjemmebane.

Medsponsoren Multidata har besluttet

at forstærke engagementet

i turneringen, så fundamentet for

den danske Challenge Tour-afdeling

er sikret frem til og med 2010.

Holdet der vandt de første danske EM-medaljer i mange

år, fra venstre Sara Monberg, Line Vedel Hansen,

Charlotte Lorentzen og Mai Schødt

EM GIRLS

Gyldne danske piger

Efterfireårsmedaljetørkelykkedes

det endelig for Dansk

GolfUnionatsikresigmedaljer

ved et europamesterskab.

Forløsningen kom ved EM Girls

ijulimåned,dadefiredanske

juniorpiger Sara Monberg,

Charlotte Lorentzen, Line Vedel

Hansen og Mai Schødt på en

solbeskinnetbaneiEsbjerg

slogdefranskepigerienintens

duel om tredjepladsen

Kaptajn Poul Andersen og landstræner

Thomas Larsson fulgte pigerne

i tykt og tyndt gennem hele

ugen, og der var betydelige nerver

på sidelinien, da Line Vedel Hansen

på 18. green stod over det afgørende

parputt for bronzemedaljerne.

- Jeg havde gåsehud på armene,

da hun puttede. Det var den første

danske holdmedalje i mange, mange

år, så det er alt i alt en fantastisk

fornemmelse, vi står med, lød det

dengang fra Thomas Larsson.

Med bronzen tog de danske piger

et trin op på medaljeskamlen i

forhold til 2005, hvor de endte på

en fjerdeplads. Noget tyder på, at

dansk kvindegolfs fremtid er i gode

hænder på denne gyldne genera-

tion, som i 2007 skal forsøge at nå

endnu højere op, når EM Girls skal

spilles i Oslo.

EM-arrangementet i Esbjerg blev

på alle måder en stor succes. 72

piger fra de 18 nationer stiftede i

løbet af de fem dage bekendtskab

med en klassebane, som var i

fortrinlig stand og som helt fortjent

blev rost på noget nær samtlige

sprog.

Juniorpigerne var ene om at gøre

væsen af sig ved årets hold-europamesterskaber.

Drengene blev

nummer 11 ved EM Boys i Sverige,

mens de danske Lady Juniors

sluttede på 10. pladsen i Holland.

Helt galt gik det herrernes youthlandshold,

der sluttede sidst ved

EM i Spanien. Heller ikke ved de

individuelle europamesterskaber

lykkedes det for danskere at gøre

sig gældende i toppen. Philip Drost

blev bedste rød-hvide med en

29. plads ved EM i Italien, mens

Malene Jørgensen blev nummer

43 ved kvindernes individuelle EM

i Tyskland

DGU står også i 2007 som arrangør

af et europamesterskab, når EM

Boys afvikles i Rold Skov Golf Klub.

REGEL-INSPIRATION

ISKOTLAND

To unionsdommere var i 2006

kursus i Royal Ancient, Skotland,

hvor de udover at få opdateret

deres viden om Golfreglerne også

vender tilbage med både inspiration

og viden til gavn for alle unionens

dommere og de kurser, som

afholdes for klubbernes deltagere

“Uddannelse til Regelkyndig” og

“Uddannelse til klubdommer”.

GRØN UDDANNELSE

Dansk Greenkeeper Forening har i

samarbejde med Dansk Golf Union

sammensat en ny lederuddannelse

for greenkeepere. Formålet med

uddannelsen er at højne lederniveauet

og de faglige kompetencer

hos chefgreenkeeperne i takt med,

at kravene på golfbanerne hele

tiden øges. De første kurser blev

afholdt i efteråret 2006 i Odense på

Dalum Uddannelses Center.

LANDSHOLDETS

SPONSORER

Samarbejdet med Team Danmark

var i 2006 en anelse turbulent, idet

DGU’s Team Danmark-konsulent

blev skiftet ud to gange i løbet af

året, hvilket betød, at flere projekter

kom til at ligge stille, ligesom

en række planlagte styregruppemøder

blev udsat. Team Danmark

er landsholdenes største sponsor

og bidrog i 2006 med 1,05 mio. kr.

– et beløb, som i 2007 stiger med

200.000 kr. Med DIF’s eliterelaterede

støtte og tilskuddet fra Golf

Klub Danmark blev DGU’s elite i

2006 støttet med cirka to mio. kr.

Derudover støttes elitearbejdet i

form af udstyrssponsoren Titleist

samt Kappa, der står for tøjdelen.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

19


Året der gik

ELITE

ØGET FORSKNINGS-

INDSATS Masser M af samlinger

Dansk Golf Union har et ønske om

at gøre endnu mere for miljøet.

Derfor bliver tilskuddet til Scandinavia

Turfgrass and Environment

Research Foundation (STERF) - i

daglig tale blot kaldet den nordiske

forskningsfond - fordoblet i 2007.

Fonden er et samarbejde mellem

Danmark, Sverige, Norge og

Finland, hvor målet er at virke for

miljøet og golfsporten. Blandt de

kommende projekter, som fonden

finansierer, er der et i Danmark

under Skov og Landskab ved Københavns

Universitet, der skal se

nærmere på spillekvalitet. Projektet

forventes afsluttet i 2007.

GRØN ERFARING

Der er masser af aktivitet i Greenkeepernes

Erfa-grupper, hvor der

det seneste år bl.a. har været fokus

på grønne regnskaber og pesticidaftalen.

Udover at mødes ude

i klubberne, er der også oprettet

grupper på DGUplus.org, hvor medlemmerne

kan udveksle erfaringer.

TRAVL APRIL

Traditionen tro afvikles DGU’s

Talentkursus 1 i alle fem distrikter

i april måned. I 2006 valgte DGU at

aflyse et kursus i Viborg, der dog

hurtigt meldte klar med et kursus

allerede i efteråret. Da beslutningen

blev truffet, var der så stor

tilslutning, at der blev stablet et

ekstra Talentkursus 1 på benene

i Smørum Golfklub. Den store interesse

viser, at der er et behov for

talentkurser i efteråret, og derfor

vil der fra 2007 blive afviklet Talent

1-kurser to gange om året.

20 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

I 2006 har der været afholdt

otte Team Danmark landsholdssamlinger,

fire EM

samlinger, to træningssamlinger

i forbindelse med

henholdsvis DIAC/DILAC

i Silkeborg og DILJ/DIY i

Smørum, to træningssamlinger

i forbindelse med de

to danske Challengetourafdelinger

og en samling

forud for Nykredit Masters.

Herudover har der året

igennem været ugentlige

samlinger med individuel

træning i henholdsvis Smørum og

Silkeborg. Træningslejren i 2006 gik

for første gang til Costa Ballena, et

stort golfanlæg ved Cadiz i Spanien.

TRIUMF

Eventyrlige Nykredit Masters

Karen Margrethe Juul blev en suveræn og

velfortjent vinder af Nykredit Masters 2006

2006 bød på den anden udgave

af Nykredit Masters, og akkurat

som i turneringens første år

blevturneringenenstorsucces.

Spillerne på Ladies European

TourskulleiårkæmpeomtrofæetiOdenseEventyrGolfKlub

Godt 11.000 tilskuere lagde vejen

Landsholdet begyndte 2006-sæsonen med en uges træningslejr

i Spanien

30 spillere, fire trænere og to eksperter

deltog i træningslejren. Også

i 2007 vil træningslejren finde sted i

Costa Ballena.

forbi Odense Eventyr Golf Klub i

løbet af ugen, og de mange fremmødte

golffans fik for andet år i

træk både fremragende septembervejr

og en dansk triumf at juble

over. Karen Margrethe Juul kronede

en fornem uge med at vinde sin

første turnering på kvindernes

MILJØ

Sidste trin i raketten

Med udgivelsen af publikationen

Golf, natur og friluftsliv” har

tredje og sidste del af regeringens

Golfinitiativ” set dagens lys.

Formålet med ”Golf, natur og

friluftsliv” er at give ideer til,

hvordan natur- og friluftsinteresser

bedst varetages, når der skal

planlægges, etableres og plejes

golfbaner. Indholdet er således en

række gode råd og opfordringer

til at forbedre naturen og friluftslivet

på golfbanen. Golfinitiativet

blev indledt med Pesticidaftalen

mellem Kommunernes Landsforening,

Dansk Golf Union og

regeringen og senere fulgt op af

publikationen ”Lokalisering af

golfbaner”.

Fakta om Nykredit Masters

Spillere 125

Frivillige 250

Antal hulscores 6930

Antal sms’er til resultattavler 925

Courtesy cars 20

DGU og ELM-ansatte 25

Flasker vand 5000

Bananer 2000

Europatour og satte dermed et

perfekt punktum for en fantastisk

dansk uge, hvor både Amanda

Moltke-Leth, Mianne Bagger og

den forsvarende mester Iben Tinning

sluttede i top 6. Turneringen

havde også deltagelse af en af

kvindegolfens allerstørste navne i

form af engelske Laura Davies, der

har vundet 67 sejre på verdensplan

i sin glorværdige karriere. Den karismatiske

brite var med i topstriden

og tiltrak sig meget opmærksomhed

fra de mange tilskuere.

Det samme var tilfældet for Karen

Margrethe Juul, der med triumfen

gjorde sine to danske kolleger Iben

Tinning og Lisa Holm Sørensen

selskab i vinderkredsen på Europatouren.

Samtidig satte hun en tyk

streg under den fremgang, som de

bedste kvindelige danske golfspillere

har oplevet de senere år. En

succeshistorie, som Nykredit Masters

kun er med til at forstærke.

En stor del af DGU’s sekretariat

løftede i samarbejde med ELM de

mange arbejdsopgaver, der er i

forbindelse med en turnering af

Nykredit Masters’ størrelse. Odense

Eventyr Golf Klub fik store og

fortjente roser med på vejen takket

være en utrættelig og energisk

indsats fra klubben og de mange

frivillige, som løftede og bar.

Nykredit Masters skal i 2007 spilles

i Helsingør, og der arbejdes hårdt

på at gøre succesen til alle gode

gange tre.

CLUBFITTING I

ENGLAND

I april måned 2006 fik DGU via udstyrssponsoren

Titleist mulighed

for at sende spillere til Clubfitting

i England På Titleists fitting-center

i Brampton. 14 spillere blev sendt

til clubfitting med seks forskellige

flyafgange, hvilket resulterede i et

stort koordineringsarbejde mht.

transporten.

REGLER PÅ DVD

Regelkomiteen begyndte i 2006 at

udarbejde regelmateriale til brug

i klubberne til undervisning af

begyndere og til regelopdatering

af klubbens øvrige medlemmer.

Det drejer sig om en power pointpræsentation

og en DVD med “live”

regelsituationer.

ROLIGT ÅR FOR A&O

Med kun en enkelt afsagt kendelse

havde medlemmerne af Ordens- og

Amatørudvalget et stille år.

Der blev afsagt kendelse i Vallensbæk-sagen,

og den kendelse blev

siden hen stadfæstet af Danmarks

Idræts-Forbunds appeludvalg.

De foregående år har udvalget

modtaget en del klager over dårlig

opførsel, snyd og lignende i klubberne,

men den slags var der heller

ikke noget af i det forgangne år.

- Det tager vi som et udtryk for,

at klubberne er blevet væsentligt

bedre til selv at håndtere sådanne

sager på en måde, så der ikke efterfølgende

er behov for at klage til

os, siger udvalgsformand Mogens

Vinther.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

21


Året der gik

POPULÆRE LEJRE

Sommeren 2006 bød vanen tro på

både Drengelejr og Pigelejr. Drengelejren

i Dragør Golfklub samlede

53 drenge mellem 12 og 18 år,

som undervejs fik besøg af Brian

Akstrup og Peter Baunsøe, der gav

en flot opvisning på drivingrangen.

Desuden var drengene en tur

i Sverige og spille golf på Vellinge

GK’s fantastiske bane.

I Gyttegård havde 84 piger fire

dejlige dage med masser af golf og

hygge i og omkring teltene. På baggrund

af erfaringer fra sommerens

to lejre har DGU valgt at udbyde

endnu en sommerlejr i 2007. De tre

lejre hedder i 2007 DrengeCamp,

PigeCamp og UngdomsCamp.

INTERNATIONAL

AKTIVITET

168 gange i 2006 blev spillere fra

DGU’s elitetrupper sendt ud til

internationale turneringer og

mesterskaber. Det blev til 32 internationale

turneringer, hvoraf de

otte var mesterskaber. Spillere har

været sendt ud til tre oversøiske

turneringer/mesterskaber: Acer International,

Taiwan. South African

Amateur og VM i Cape Town, Syd

Afrika. Dette har medført i alt 928

personovernatninger ved internationale

turneringer i 2006.

22 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

JUNIORER

Fremtidens folk i fokus

Efter flere års hårdt forarbejde

kunne DGU i slutningen af september

åbne dørene for historiens

anden verdenskonference

om juniorgolf

Verdenskonferencen om juniorgolf

havde fået 250 deltagere fra

hele verden til at indløse billet til

de tre dages konference på

Radisson SAS-hotellet

på Amager, hvor en

perlerække af oplægsholdere

sørgede for at

sende deltagerne hjem

med kufferten fuld af

ideer og inspiration til

arbejdet med ”fremtidens

golfspillere”.

- Royal & Ancient taler om nye

standarder for afholdelse af verdenskonferencen.

Vi er i DGU stolte

af, at Danmark og Dansk Golf Union

er kommet på verdenskortet, når det

gælder juniorgolf, og det glæder os,

at så mange deltagere udtrykker,

at de helt konkret kan bruge deres

nye viden i det daglige arbejde med

juniorerne. Samtidig blev der bygget

mange nye kontakter på tværs

af landegrænser, som i fremtiden vil

skabe grobund for samarbejde og

videre udvikling af juniorarbejdet,

siger konferencens primus motor,

breddekonsulent Jonas Meyer

Jensen, der sammen med den nu

tidligere tid Bredde- og udviklingschef

Ivan Iva Løvstrup var tovholdere på det

store projekt.

De fire konferencerum på hotellet

dannede ramme om oplæggene, og

der var noget for enhver smag – lige

fra den svenske LPGA-stjerne Charlotta

Sörenstam over træningsguruen

Paul Chek til Michael Rasmussen

fra det nyskabende danske projekt

Backspin & Selvværd, som med

golfen som omdrejningspunkt har

formået at trække unge ud af sociale

problemer.

På plakaten var også stifteren

Michelle Wies tidligere

træner Gary Gilchrist,

sportspsykologen

Morten Bertelsen,

mentalguruen Stephen

Russo og den verdensberømte

caddie Peter

Coleman. Desuden talte

banearkitekten Bruce Weller,

stifteren af verdens største

juniorprogram, The First Tee, Joe

Louis Barrow og den danske duo,

landstræner Magnus Landström og

idrætsfysiolog Stig Eiberg – som

alle med udgangspunkt i deres

specialviden satte juniorarbejdet i

perspektiv.

Sveriges golfforbund, der er pionerer

på juniorgolf-området, var

repræsenteret ved Helena Brobeck

og Bengt Sylvan samt fire unge golfpolitikere

fra forbundets ungdomsråd

(RUFF), som gav deres bud på,

hvordan man med demokratiske

virkemidler sikrer juniorerne de bedste

vilkår i fremtiden. Oplægget fra

RUFF banede vejen for et mere formaliseret

nordisk samarbejde med

juniorgolf og unges engagement i

fokus. Det er håbet, at der med tiden

kan stiftes et Nordisk Juniorråd.

SYDAFRIKA

Skuffende VM for de danske herrer

I smukke og lune omgivelser med

udsigt til bjergene i den sydafrikanske

vinby Stellenbosch skulle

Danmarks bedste landsholdsherrer

ved VM for herrer i november

forsøge at forbedre 10. pladsen fra

Puerto Rico i 2004.

Med en trup bestående af Mark

Haastrup, Christoffer Lange Christiansen

og Peter Baunsøe var

der god grund til at forvente en

topplacering til den danske trio.

Efter førstedagen lå danskerne på

en hæderlig 11. plads, men en sløj

andendag betød, at Dannebrog

rutsjede ned af leaderboardet til en

19. plads.

Tredjedagen gav dog løfter om

noget større, da Mark Haastrup og

Peter Baunsøe med flotte runder i

67 og 70 slag sendte danskerne helt

frem i top 10. Den placering så ud

GYLDNE KAREN

MARGRETHE JUUL

Som et bevis på sin triumf i

Nykredit Masters blev Karen

Margrethe Juul hædret med

Nykredit og Sportsjournalisternes

Gyldne Golfbold for

årets bedste danske golfpræstation

i 2006. Traditionen

tro blev Den Gyldne Golfbold

overrakt på Nykredits

hovedsæde i København.

Peter Baunsøe (tv.), Christoffer Lange og Mark Haastrup udgjorde den danske trup ved VM i

Sydafrika

til at holde helt frem til allersidste

hul på den afsluttende runde, hvor

både Mark Haastrup og Christoffer

Lange Christiansen desværre måtte

en tur i vandet og dermed indkasserede

dobbeltbogeys.

- Vi havde i Christoffer Lange og

Mark Haastrup to rutinerede spillere,

som begge har prøvet det før,

så resultatmæssigt er det meget

skuffende. Vi havde to dage, hvor

vi ikke var skarpe nok og slet ikke

fik nok ud af det. Og to gode dage

rækker ikke i det her selskab, lød

analysen fra den nu tidligere landstræner

Magnus Landström, der

ved VM havde sin sidste opgave i

spidsen for landsholdet.

Dansk Golf Union valgte ikke at

sende et damehold til VM, fordi udsigten

til et tilfredsstillende resultat

blev vurderet til at være for dårlig.

MARKERING FOR

GREENKEEPERE

Greenkeeperuddannelserne blev

i 2006 udvidet med et indlæg om

banemarkering. DGU’s Handicap-

og regelkonsulent var ude fire

gange i løbet af året for at forklare

de nyuddannede greenkeepere,

hvordan en bane skal markeres op

og sikre, at de har et tilstrækkeligt

vidensniveau, når de begynder ude

i golfklubberne.

BACKSPIN &

SELVVÆRD

DGU indgik i 2006 et tæt samarbejde

med det nyskabende projekt

Backspin & Selvværd, som med

succes forener golfens sande værdier

med socialt arbejde. Backspin &

Selvværd er et formelt samarbejde

mellem Valby Kommune, Smørum

Golfcenter og Dansk Golf Union

med Michael Rasmussen som omdrejningspunkt.

Projektet har med

golfen som arbejdsværktøj formået

at trække unge mennesker ud af

sociale problemer.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

23


Året der gik

WILD CARDS

DGU fortsatte i 2006 det fine samarbejde

med wild cards på Nordic

League-området, som blev indledt

i 2005. Samarbejdet indebærer en

vigtig garanti for, at 15 af de 20

bedste på Nordic League-ranglisten

ved årets afslutning kan deltage

i de skandinaviske Challengetour-turneringer

året efter. I 2006

lykkedes det for tre danskere at

sikre sig en kategori på Challengetouren

i 2007 via topplaceringer

på third level-tours. Christoffer

Lange Christiansen og Morten

Hedegaard sluttede begge i top 5

på Nordic League-ranglisten, mens

Lasse Jensen leverede den samme

bedrift på den tyske EPD Tour. Hvis

de tre spilleres kategori ikke skulle

række til en startplads i eksempelvis

Thomas Bjørn Open i 2007, vil

samarbejdsaftalen om wild cards

og DGU’s generelle holdning om at

hjælpe alle danske proer med Challenge

Tour kategori sikre adgang

til turneringen.

DANSKER PÅ

FORNEM POST

Efter at have været medlem af

DGU’s Turneringskomite siden

2003 blev Steen Groth Clausen i november

også valgt ind i European

Golf Associations Championship

Committee. Sidste dansker der sad

i den fornemme komite, var Flemming

Engel.

24 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

STRUKTURÆNDRING

Fire mand og én elitesatsning

De danske landsholdsspillere for fremover tilknyttet en fast landstræner til deres trup

Ibestræbelsernepåatudklække

endnuflereogbedretalenter

til den internationale golfscene

gik Dansk Golf Union nye veje i

elitearbejdet

KURSUS

Nye muligheder for at undervise

En regelændring i R&A åbnede fra

1. januar 2006 op for, at andre end

proer kan få lov til at undervise i den

svingtekniske del af golfspillet. Det

betyder, at undervisere nu kan blive

aflønnet for arbejdet og samtidig

bevare deres amatørstatus. Kravet

fra R&A var dog, at DGU og PGA

oprettede en uddannelse, som fik de

kommende grundtrænere op på et

vist niveau. DGU og PGA gik derfor

straks i gang med at udvikle det nye

kursus, som indeholder to ugers teori

samt tre ugers praktik hos en pro.

Grundtræneruddannelsen har været

afviklet én gang i juli måned med

otte deltagere. Teoridelen afvikles

på Idrætsskolerne i Ikast, hvor også

Efter seks år som landstræner

valgte Magnus Landström at stoppe

med udgangen af 2006. Hans

afgang blev samtidig et farvel til

traditionen med en decideret

DGU’s og PGA’s Pro-Elev uddannelse

afvikles. Grundtræneruddannelsen

er nu blevet en forudsætning for

at kunne blive optaget på Pro-Elev

uddannelsen. Grundtræneruddannelsen

afvikles i marts måned 2007

og igen hen over sommeren 2007.

cheflandstræner. I stedet blev der

udpeget fire landstrænere, som har

fået ansvaret for hver deres trup -

herrer/damer, drenge/piger. Det nye

trænerteam består af Anders Christiansen,

der er blevet landstræner

for herretruppen, Fredrik Johnsson,

som har fået ansvaret for damerne,

Thomas Holm Larsson, der træner

juniordrengene og Jan Frej Pedersen,

som tager sig af juniorpigerne.

Det overordnede ansvar for DGU’s

elite ligger i hænderne på Sport- og

servicechef Morten Backhausen,

som ser store muligheder i den nye

struktur.

- Vi er meget stolte over at kunne

præsentere dette trænerteam. Alle

fire besidder et meget højt niveau

- både trænermæssigt og menneskeligt.

Og netop den menneskelige

side af trænergerningen bliver i

disse år vigtigere og vigtigere for at

kunne håndtere samspillet mellem

forældre, klub, DGU og den enkelte

spiller. Samtidig er teamet en god

blanding af både nye og gamle

kræfter, hvilket er med til at sikre en

kontinuerlig udvikling af de tilbud,

MILJØ

Kæmpegreen til forskning

En ny green så dagens lys på Sydsjællands

Golfklub i 2006. Det var

ikke en helt almindelig green, men

derimod en 1.500 m 2 stor forsøgsgreen,

som anlægges i samarbejde

mellem klubben, Danmarks Jordbrugsforskning,

Centret for Skov

og Landskab og Dansk Golf Union.

Greenen er en del af et 4-årigt forskningsprojekt,

der også indbefatter

en retablering af forsøgsgreenen på

Dansk Planteforædling, Boelshøj.

Forskningsprojektet giver mulighed

for at evaluere græsarter/-sorter og

forskellige plejestrategier. Der bliver

set på græssernes konkurrenceevne

ved forskellige næringsstoftilførsler,

slidstyrke og meget mere, alt sammen

for at kunne udvikle en bedre

som DGU har til landsholdsspillerne,

siger Morten Backhausen.

Generelt lægger den nye struktur

op til, at spillerne i højere grad end

tidligere selv kan bestemme, om

de ønsker, at landstræneren eller

en ekstern træner skal stå for deres

tekniske træning. Alt sammen under

forudsætning af, at der samarbejdes

tæt med landstræneren – og

at spilleren ikke mindst udvikler sig

i den retning, som det kræves for at

være en del af landsholdet.

- Den enkelte spiller kommer i

centrum i den nye elitestruktur,

hvor der lægges endnu større vægt

på at styrke kommunikationen og

samarbejdet med spillerens netværk:

Klub, træner(e) og forældre.

Alle faktorer, der spiller en stor rolle

i bestræbelserne på at opnå den

fornødne talentudvikling hos den

enkelte spiller. Af samme grund

bevæger den fremtidige landstræner-rolle

sig også fra at være

teknisk træner til en coach, der

skaber grobund for den optimale

indlæring hos den enkelte spiller,

siger Morten Backhausen.

rådgivning på området til glæde

for greenkeepere og resten af den

professionelle grønne sektor i Nordeuropa.

- Det er første gang, der på dansk

grund bliver anlagt en forsøgsgreen

af denne standard, og projektet

vil medvirke til for alvor at sætte

Danmark på forskningslandkortet,

siger DGU’s Miljøkonsulent Torben

Kastrup Petersen. Projektet koster i

alt ca. 4,3 mio. kr., hvoraf de 2,3 mio.

kr. kommer fra Direktoratet for FødevareErhverv

og det resterende beløb

fra de involverede parter og sponsorer.

DGU forventer, at forsøgsgreenen

også vil kunne benyttes til

forsknings- og uddannelsesaktiviteter

efter projektets afslutning.

SUCCES FOR SHORT

GAME

Kortspilsprøven Thomas Bjørn

Short Game Challenge er ved at

være godt integreret i de danske

golfklubber. Næsten 400 juniorer

deltog i den gennemgående

turnering, mens yderligere 420 har

gennemført testen.

I finalen i Odense løb søskendeparret

Daniel og Daisy Nielsen fra

Frederikshavn med sejren i de to

bedste rækker.

KONTRAKTER OG

AFTALER

I overgangen mellem 2005 og 2006

udformede jurist Anne Kragh Hansen

desuden en række nye kontrakt- og

aftaleskabeloner til brug for klubberne.

Det drejede sig om ansættelsesaftaler

med pro- og proassistenter,

forpagtningsaftale med restauration

samt sponsorkontrakter.

SYV NY KLUBBER

Tilstrømningen af nye klubber

fortsatte i 2006 for uformindsket

styrke. DGU optog i løbet af året

syv nye klubber med fuldt medlemskab:

Greve Golfklub, Gyldensteen

Golf Klub, Værebro Golfklub,

Vejle Fjord Golfklub, Ærø Golf Klub,

Langesø Golf Club og Barløseborg

Golfklub.

SPØRG ADVOKATEN

Alle landets golfspillere og golfklubber

fik i det forgangne år stillet

gratis juridisk bistand til rådighed.

Dansk Golf Union og advokatkæden

Ret & Råd indgik en aftale, hvor det

via DGU’s hjemmeside er muligt at

stille juridiske spørgsmål. I den anden

ende af linien sidder Ret & Råds

advokater klar til at svare. Linket

til Spørg advokaten findes både på

DGU.org og DGUplus.org.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

25


Året der gik

FORYNGELSESKUR

TIL DANSK GOLF

Det hæderkronede magasin, Dansk

Golf, gennemgik i 2006 en markant

foryngelse. En læserundersøgelse

viste, at der generelt var en meget

stor tilfredshed med magasinet,

men at udseendet måske var lidt

støvet. Derfor blev hele magasinets

grafiske udtryk forynget, og samtidig

blev indholdet også gennemgået

og strammet op. Responsen

fra både læsere og annoncører har

været endog meget positiv.

DANSK GOLF FOND

BLEV BEGAVET

I forbindelse med DGU’s 75 års

jubilæum i juni måned bad DGU’s

bestyrelse om, at eventuelle gaver

til DGU tilfaldt Dansk Golf Fond.

Det resulterede i 75.000 kroner til

fonden. Beløbene, store som små,

kom fra golfklubber, samarbejdspartnere,

Danmarks Idræts-Forbund

og andre forbund.

NYT NYHEDSBREV

Mængden af nyheder og informationer

fra DGU når især i højsæsonen op

på en størrelse, som gør det svært for

DGU’s interessenter at danne sig et

fornuftigt overblik. Det blev derfor i

2006 besluttet at indføre et nyhedsbrev,

som med jævne mellemrum

tilgår pressen og DGU’s sponsorer og

samarbejdspartnere med opsamlede

informationer om stort og småt fra

golfens verden. Nyhedsbrevet blev

indført i juni og blev frem til november

udsendt syv gange.

26 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

ADMINISTRATION

Kontingent i kvartalet

I 2006 blev klubberne for første gang kontingentopkrævet kvartalsvis

(vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts 2006) på baggrund af

medlemsudtræk fra DGU-basen. Der var vanskeligheder ved første

udtræk, primært fordi klubbernes medlemstal og DGU-basen ikke helt

stemte overens. Men med hjælp fra klubberne, de systemansvarlige

og DGU’s sekretariat blev disse startproblemer gradvist løst, og ved

udtrækningen af 4. kvartal 2006 var der meget få klubber med større

differencer.

STRATEGI

DGU har en plan

Medudarbejdelsenafenvirk-

so somhedsplanerDanskGolf

UUniongodtrustettildekom

mende års arbejde

I begyndelsen af 2006 blev der

taget fat på det arbejde, der skulle

resultere i DGU’s virksomhedsplan

for 2007-2009. Formålet med

udarbejdelsen af planen er at give

samarbejdspartnere og andre interesserede

et indblik i arbejdet med

Danmarks næststørste sportsgren

og ikke mindst give DGU’s bestyrelse

og ansatte et klart fælles sigte

og styringsværktøj i det daglige

arbejde. Undervejs i processen

stod det klart, at golfens position

i dag berettiger en anden og mere

ambitiøs vision, end den DGU hidtil

har arbejdet efter, og der blev således

formuleret en ny vision, der

fremover vil være ledestjerne for

DGU’s aktiviteter: Med afsæt i golfens

sande værdier vil DGU styrke

Dansk Golf Union har med

den nye virksomhedsplan

identificeret tre strategiske

indsatsområder

Strategisk

indsatsområde

Vi støtter klubberne

Den kompetente

partner

Strategisk

indsatsområde

Vi rådgiver klubber

og samarbejdspartnere

golfsporten og gøre Danmark til et

foregangsland. Med denne vision

ønsker DGU at signalere et klart

politisk valg: De sande værdier skal

fremover være centrale for udviklingen

af golfen i Danmark og med

ambitionen om at gøre Danmark

til et foregangsland, ønsker DGU

at tage ansvar for at sætte en ny

standard for arbejdet med sporten.

Måden, hvorpå DGU vil søge at nå

sin nye vision, afspejles i den rolle

og de strategiske indsatsområder,

der er valgt som retningsgivende

for det daglige arbejde. Også den

nye rolle signalerer et skift i DGU’s

selvopfattelse, hvor DGU bevæger

sig fra at være en primært servicerende

organisation til at være en

ligeværdig og uundværlig partner.

Arbejdet med at nå de mange skitserede

mål i virksomhedsplanen

for såvel det kommende som de

efterfølgende år er i fuld gang.

Rolle

Strategisk

indsatsområde

Vi sætter kursen for

golf i Danmark

KOMMUNIKATION

Nye hjemmesider så dagens lys

Lige inden 2006 gik på hæld,

sendte Dansk Golf Union to

nye hjemmesider i luften

En brugeranalyse af Dansk Golf

Unions hjemmeside DGU.org

viste, at der var tilfredshed med

indholdet og funktionerne, men

at det kneb med

overskueligheden.

Analysen viste

også, at Dansk

Golf Union har så

mange interessenter

- juniorer,

almindelige golfspillere,landsholdsspillere,

pressen, klubansatte,DGU-frivillige,

annoncører,

klubfrivillige - at

det er fuldstændig

umuligt at servicere

dem alle på én side.

Så ud over en gennemgribende

oprydning på den eksisterende

hjemmeside, blev der også oprettet

et nyt site - www.DGUplus.

DeterderpåDGU.org

nyheder

baner

turneringer

golfspillet

rejser

udstyr

juniorer

players lounge

kort om DGU

org. Hvor DGU.org henvender sig

til almindelige golfspillere med

nyheder, klubinformation, debat,

turneringer, fakta om golfspillet

og andre ting, som optager dem,

så er DGUplus.org henvendt til

dem, der har behov for at gå et

spadestik dybere.

Her er sektionernemålrettet

klubansatte,

frivillige, landsholdsspillere

og pressen. På

plus-siden er der

samlet de store

mængder af

viden og ideer,

som Dansk Golf

Unions sekretariat

ligger inde

med. Siderne

er tænkt som

opslagsværk og inspirationskilde

til ansatte og frivillige, og kan

forhåbentlig være med til at gøre

arbejdet lettere ude i de danske

golfklubber.

Det er der på DGUplus.org

klubarbejde

landshold

DGU Frivillige

business-to-business

presse

bag om DGU

LANGE PÅ

CHALLENGE TOUREN

Landsholdsspilleren Christoffer

Lange Christiansen sluttede sin

amatørkarriere ved VM i Sydafrika

i november, men Aalborg-spilleren

var begyndt at vænne sig til livet

som pro, idet han efter nogle topresultater

i de danske third levelturneringer

satsede benhårdt på at

kvalificere sig til Challenge Touren

via Nordic League-ranglisten i hård

konkurrence med hundredevis af

skandinaviske pro’er. Og satsningen

gav bonus. Christoffer Lange

sluttede som en fornem nummer

fem på ranglisten efter flere topplaceringer

og to fornemme sejre

på Scanplan Touren - og sikrede sig

altså dermed kortet til den europæiske

Challenge Tour i 2007.

METTE BUUS

TOG SKRIDTET

Pro-trup-spilleren Mette Buus tog i

2006 et stort skridt op ad karriererangstigen,

da hun efter en stor

sæson på den svenske Telia Tour

sluttede som nummer to på Telia

Tourens rangliste, hvorfra de to

bedste sikrede sig det eftertragtede

adgangskort til Ladies European

Tour 2007. Den 25-årige pro fra

Sønderjyske Eagles havde en forrygende

sæson med to andenpladser,

to tredjepladser og 13 øvrige placeringer

i top 10 – og det indbragte i

sidste ende et fortjent medlemskort

til Europatouren.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

27


Året der gik

ÅRETS RESULTATER

2006

DM SLAGSPIL

Herrer Mark Flindt Haastrup,

Smørum

Damer Malene Jørgensen, Odense

DM HULSPIL

Herrer Thomas Nørret,

Sønderjyske Eagles

Damer Malene Jørgensen, Odense

DM JUNIOR

Drenge Nicklaez Rasmussen,

Furesø

Piger Sara Monberg, Juelsminde

DM SENIOR

Herrer John Lind, Sønderjyllands

Damer Else Kalstad, Furesø

DM MID-AGE

Herrer Gert Meeske, Kolding

Damer Pernille Carlson Pedersen,

Holbæk

Far/søn Ivan og Bo Dueholm,

Skovlunde/Herlev

Øvrige Jan og Christina Lerchedal,

Kokkedal

Herrer Holstebro

Damer Hillerød

Helsingør

ROLD SKOV

SØNDERJYLLANDS

SILKEBORG

GIVE

HOLBÆK

ERHVERVSBLADET

DM TO GENERATIONER

RØNNEDE

NYKREDIT DIVISIONEN

1. DIVISION SENIOR

28 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

JUBILÆUM

Dansk Golf Union fyldte 75

Dansk Golf Union kunne fejre

75årsjubilæumi2006.Det

skete med en stor reception,

enjubilæumsturneringogen

særudgave af Dansk Golf

Der er sket meget i den danske

golfverden siden 6. juni 1931. Det

fejrede DGU nøjagtig 75 år senere

med en reception for inviterede

gæster i Idrættens Hus i Brøndby,

hvor solen skinnede fra en næsten

skyfri himmel.

I weekenden

inden

selve

jubilæums

1. Thomas Bjørn

2. Frederik Dreyer

3. Iben Tinning

4. Nordic Open

5. Thomas Bjørns sejr på

Loch Lomond i 1994

dagen blev der taget forskud på

festlighederne, da de fire stiftende

klubber, København, Helsingør,

Odense og Esbjerg lagde baner til

en jubilæumsturnering. For at påskønne

de frivilliges store indsats

var samtlige DGU’s 160 frivillige inviteret

med i turneringen, ligesom

repræsentanter for de fire værtsklubber

også fik muligheden for at

spille med i turneringsdagene

den 3. og 4. juni.

Også Dansk Golf

fejrede jubilæet

med udgivelsen

af et specielt

jubilæumsnummer,

som

indeholdt

Top 10 på listen over de mest betydningsfulde

begivenheder/personer så sådan ud:

6. DGU’s stiftelse

7. Steen Tinning

8. Anders Sørensen

9. Herluf Hansen

10. Thomas Bjørns deltagelse

i Ryder Cup 1997

masser af historisk læsestof og et

kig ind i fremtiden. DGU’s tidligere

formand Morten Vinter leverede en

stor indsats i arbejdet med jubilæumsnummeret.

Hovedhistorien i jubilæumsnummeret

var Golfens Kanon, hvor et

panel af golfkyndige pegede på de

begivenheder/personer, der har

haft størst betydning i Dansk Golf

Unions 75-årige historie. Ikke overraskende

var det Thomas Bjørn, der

løb med hæderen som den mest

betydningsfulde person i DGU’s

levetid.

- At være nummer ét på en liste

med så mange store navne og

begivenheder viser mig, at jeg har

haft succes med de ting, jeg har

gjort, og at min karriere har haft

indflydelse på golfsporten i Danmark.

Det er rart. Det glæder mig,

hvis mine sejre har haft den effekt,

at golf er kommet bredere ud i befolkningen,

og at ikke-golfere også

er begyndt at interessere sig for

golf. Samtidig håber jeg, at jeg har

DIALOG

Stille år på handicap-området

Selv om mange spillere utvivlsomt

oplevede store ændringer

i deres personlige handicap i det

forgangne år, blev 2006 et stille år

for Handicap- og Course Rating

Komiteen. EGA indførte ingen

nye ændringer, og dermed har

klubberne været i stand til at køre

videre på rutinen fra tidligere.

Komiteen gennemførte det årlige

“uddannelsesseminar for nye

medlemmer af komiteen”, denne

gang i Silkeborg for at nå flere

jyske klubber. Ansøgertallet til

seminaret slog alle rekorder, og

det blev derfor besluttet at udbyde

to seminarer.

Det hænder, at en handicapkomite

i en given klub kan komme i van-

haft en effekt på juniorgolfen, som

er så utrolig vigtig for fremtiden,

sagde Thomas Bjørn.

skeligheder i relation til en spillers

omgang med sit handicap. DGU’s

Handicap- og Course Rating

Komité har i årets løb korresponderet

med klubber om emnet samt

aflagt besøg i klubben, for konkret

sammen med formand og komité

at kunne vurdere sagens omfang

og medvirke til løsninger, som

klubben og spilleren kan leve med.

Der blev ikke i 2006 gennemført

regionalmøder i de forskellige

landsdele. Til gengæld vil regionalmøderne

blive videreført

i 2007, idet EGA allerede har

informeret Handicap- og Course

Rating Komiteen om kommende

omfattende ændringer i handicapsystemet.

DANISH INTERNATIONAL

AMATEUR CHAMPIONSHIP

Herrer Morten Findsen Schou,

Københavns

Damer Sara Monberg,

Juelsminde

Drenge Lars Holm Larsson,

Svendborg

Piger Allessandra De Luigi,

Italien

Herrer Christoffer Lange

Christiansen, Aalborg

Damer Malene Jørgensen, Odense

FAXE KONDI JUNIOR

RANGLISTEN

Drenge Jacob Thorbjørn Olesen,

Værløse

Piger Sara Monberg, Juelsminde

SENIOR RANGLISTEN

Herrer John Lind, Sønderjyllands

Damer Else Kalstad, Furesø

INTERNATIONALE

MESTERSKABER

SILKEBORG

DANISH INTERNATIONAL

YOUTH CHAMPIONSHIP

SMØRUM

TITLEIST RANGLISTEN

VM herrer 19. plads

EM Youth 15. plads

EM drenge, hold 11. plads

EM piger, hold

EM herrer, individuelt

3. plads

29. plads til Philip Flindt Drost

EM damer, individuelt

43. plads til Malene Jørgensen

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

29


Årsrapport

Ledelsesberetning

Dansk Golf Unions økonomi udviklede sig i 2006

samme måde som de tidligere år. Indtægterne for

2006 blev ca. 1.370 t.kr. større end budgetteret. De

væsentligste årsager hertil var en øget kontingentindgang

på ca. 415 t.kr., et større tilskud fra Team Danmark

og ikke mindst et større portotilskud end forudsat,

nemlig ca. 380 t.kr.

På udgiftssiden har der været mindre afvigelser i

forhold til budgettet. Når posten publikationer overskrider

budgettet, skyldes det, at DGU i lyset af et

mindre salg har valgt at foretage en ekstraordinær

nedskrivning på lageret af publikationer. Dette indebærer

mulighed for at skifte de mindst efterspurgte

publikationer ud med nye opdaterede og reviderede

publikationer. DGU har ligeledes valgt at udgiftsføre

den samlede udgift til re-design af DGU’s portal i

2006, da beslutningen om at opgradere portalen blev

truffet i 2006.

2006 blev i øvrigt præget af to større aktiviteter, nemlig

DGU’s 75 års jubilæum og afholdelse af The 2nd

World Conference on Juniorgolf. Begge aktiviteter var

meget vellykkede og blev gennemført med en stor

deltagelse.

DGU Erhverv A/S har leveret sit hidtil bedste resultat

på 3.200 t.kr. svarende til en procentuel stigning på

32 procent. Årsagen til at budgettet på 3.500 t.kr. ikke

blev nået skyldes således ikke den primære drift, men

det faktum at DGU Erhvervs bestyrelse har valgt at

nedskrive værdien af aktiverne i Danske Golf Turneringer

P/S som følge af, at Nykredit Masters i to år har

Ledelsesberetning

givet underskud. Der er imidlertid stærke indikationer

på, at udviklingen er ændret, så turneringen i 2007

kommer til at generere et mindre overskud.

Bladet Dansk Golf har for første gang givet et positivt

resultat for DGU. Et stærkt forøget annoncesalg i

DGU Erhverv A/S og en mere effektiv produktion har

resulteret i at Dansk Golf for første gang har bidraget

positivt til DGU’s bundlinie med knap 600 t.kr. Den

realiserede merudgift på portosiden opvejes således

af de forøgede indtægter.

I 2007 vil DGU i lighed med 2006 være vært for et

europamesterskab, nemlig EM for Boys, som finder

sted i Rold Skov Golfklub i dagene 10.- 14. juli. DGU vil

i dagene fra 2.-5. august være vært for Nordic Summit

Championship. Det er første gang, at alle nordiske

mesterskaber afvikles samtidigt og i forening med

et nordisk golfseminar. Frederikshavn Golf Klub og

Golfklubben Hvide Klit vil danne rammen for Nordic

Summit Championship.

På IT-siden er DGU nu klar til at udbygge servicen over

for såvel klubber som spillere, idet en udvidelse af

DGU’s database og en koblingen til DGU.org vil give

mulighed for at have opdaterede data på alle danske

golfbaner tilgængeligt på portalen samt at udbygge

den elektroniske turneringstilmelding og lette klubbernes

indrapportering til DGU’s sekretariat. 2007 være

året, hvor DGU initierer et nyt elitesatsningsprojekt

med arbejdstitlen Elite 2010. Formålet er at bringe den

danske elitesatsning også økonomisk på niveau med

vores nabolande.

Årets resultat på (28.179) kr. foreslår bestyrelsen disponeret således:

Årets ordinære resultat overføres til forskningspulje 583.599

Anvendt af forskningspulje, 2006 (256.779)

Anvendt af jubilæumspulje, 2006 (Den resterende del overføres til overført resultat) (354.959)

(28.179)

kr.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

31


Påtegninger

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for

Dansk Golf Union.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

og Kulturministeriets bekendtgørelse

nr. 924 af 28.09.2005. Vi anser den valgte regnskabspraksis

for hensigtsmæssig, således at årsrapporten

giver et retvisende billede af foreningens aktiver og

passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Revisionspåtegning

Til medlemmerne i Dansk Golf Union

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Golf Union for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 omfattende

ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og

noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven

og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af

28.09.2005.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en

årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter

udformning, implementering og opretholdelse

af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde

og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende

billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om

fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt

valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis

og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som

er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten

på grundlag af vores revision. Vi har udført

vores revision i overensstemmelse med danske

revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi

lever op til etiske krav samt planlægger og udfører

revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed

for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig

fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis

for de beløb og oplysninger, der er anført i

årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurderingen af risikoen for

væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om

fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved

32 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

Brøndby, den 30. januar 2007

Generalsekretær

Karsten Thuen

Bestyrelsen

Søren Clemmensen (formand) Søren Bjerregaard

Lars Dahl-Nielsen Claus Hagdrup

Ellen Margrethe Duus Henning B. Schmidt

Ib Dam Schultz

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,

der er relevante for foreningens udarbejdelse og

aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende

billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men

ikke med det formål at udtrykke en konklusion om

effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af

ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om

de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er

rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation

af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et

retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet

af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse

nr. 924 af 28.09.2005.

København, den 30. januar 2007

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Claus Hansen Søren Thorbjørnsen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

DGU er omfattet af årsregnskabsloven og dens bestemmelser

for aflæggelse af årsregnskab. Foreningen aflægger

regnskab som A-virksomhed, der foreskriver regler

for opstilling af aktiver og passiver, men giver valgfrihed

ved udformningen af resultatopgørelsen.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt

anerkendte regnskabsprincipper. Der er anvendt

følgende regnskabspraksis, som er uændret i forhold til

sidste år:

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere

begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan

måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som

følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til

kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,

og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede

på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med,

at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de

beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Kontingentindtægter og tilskud indtægtsføres i de relevante

regnskabsperioder. Sponsorindtægter periodiseres

pr. 31.12.2006 uanset forfaldstidspunktet.

Renteindtægter periodiseres. Realiserede kursgevinster

og –tab samt urealiserede kursreguleringer på værdipapirer

er indeholdt i posten diverse indtægter.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg,

driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger

og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet

Anvendt regnskabspraksis

brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på

følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Automobiler 5 år

Kontormaskiner og inventar 3 - 5 år

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og

måles efter den indre værdis metode (equity-metoden),

hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den

forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige

indre værdi.

I resultatopgørelsen indregnes foreningens andel af

virksomhedernes resultat.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele

i det omfang, den regnskabsmæssige værdi

overstiger kostprisen.

Varebeholdninger

Beholdninger af informationsmateriale, gaver mv. værdiansættes

til anskaffelsespris. Ukurante beholdninger

nedskrives til realisationsværdi

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med

fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelse

til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering

af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter

obligationer og investeringsbeviser, der måles til

dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavende udbytte

Udbytte fra DGU Erhverv A/S indregnes som et tilgodehavende

og vises som en særskilt post under omsætningsaktiverne.

Egenkapital og henlæggelser

Henlæggelser til kommende projekter, der omfatter

henlæggelser for regnskabsåret 2006, optages som en

resultatdisponering og indregnes under egenkapitalen

som en øremærket henlæggelse. Omkostningerne til

projekterne udgiftsføres løbende i det regnskabsår, hvor

omkostningen afholdes og henlæggelsen under egenkapitalen

nedskrives tilsvarende.

Der er i 2006 afholdt omkostninger med 612 t.kr. der er

resultatført og trukket på forskningspuljen og jubilæumspuljen

under egenkapitalen

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

33


Regnskab

Regnskab

Resultatopgørelse 2006

Resultat Budget Årets resultat Budget Overslag

2005 2006 2006 2007 2008

t.kr. t.kr. kr. t.kr. t.kr.

Indtægter

17.276 Kontingenter 18.578 18.993.041 20.561 21.786

Tilskud og støtte, Danmarks

4.130 Idræts-Forbund 4.389 4.574.366 4.305 4.325

832 Tilskud Team Danmark 850 1.076.000 1.050 1.100

2.981 Sponsorer og anden støtte 4.400 4.656.720 5.050 5.555

1.237 Magasinet Dansk Golf 1.080 1.461.827 1.445 1.445

2.091 Møde- og kursusgebyrer 2.312 2.091.580 2.506 2.571

138 Breddeaktiviteter 150 28.425 535 535

791 Turneringsgebyrer 829 961.360 829 829

2.150 Diverse indtægter 1.295 1.409.018 1.225 1.535

31.626 Indtægter 33.883 35.252.337 37.506 39.681

Omkostninger

766 Bestyrelsen 893 788.009 1.107 1.155

472 DGU-møder 510 673.167 510 510

632 DGU-generelt 968 983.544 1.193 1.219

548 Serviceområdet 666 554.892 725 740

2.017 Breddeområdet 2.499 2.678.674 2.979 3.049

3.730 Sportsområdet 4.313 4.366.706 4.479 4.594

4.989 Information og magasinet Dansk Golf 5.471 5.819.619 5.739 6.291

2.400 Administration - sekretariatet 2.668 2.537.437 2.849 2.920

14.050 Ansatte – gager mv. 14.799 15.228.656 16.503 18.007

905 Sponsorvirksomhed 980 1.011.680 1.160 1.090

39 Diverse 85 26.394 85 86

30.548 Omkostninger 33.852 34.668.778 37.329 39.661

1.078 Ordinært resultat 31 583.559 177 20

(168) Anvendt af forskningspulje 2006 0 (256.779) 0 0

0 Anvendt af jubilæumspulje 2006 0 (354.959) 0 0

910 Årets resultat 31 (28.179) 177 20

34 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

Pengestrømsopgørelse for 2006

2006 2005

t.kr. t.kr.

Årets resultat (28) 910

Reguleret for ikke-kontante poster og renter:

Renteindtægter, netto (310) (351)

Afskrivninger 259 350

Overskud i DGU Erhverv A/S (3.211) (2.441)

Kurstab og reguleringer af værdipapirer 172 (828)

(3.118) (2.360)

Ændring i driftskapital:

Ændring i varebeholdninger 403 (267)

Ændring i tilgodehavender (430) 41

Ændring i leverandørgæld mv. (218) 1.716

(3.363) (870)

Modtagne renteindtægter mv. 310 351

Pengestrømme vedrørende drift (3.053) (519)

Køb af materielle anlægsaktiver (191) (206)

Salg af materielle anlægsaktiver 4 62

Køb af finansielle anlægsaktiver (985) (3.744)

Salg af finansielle anlægsaktiver 0 3.791

Pengestrømme vedrørende investeringer (1.172) (97)

Udbetalt udbytte fra DGU Erhverv A/S 2.441 2.156

Pengestrømme vedrørende udbytte 2.441 2.156

Ændring i likvider (1.784) 1.540

Likvider 01.01.2006 3.346 1.806

Bankgæld 01.01.2006 0 0

Likvider 31.12.2006 1.562 3.346

Likvider 31.12.2006 1.608 3.346

Bankgæld 31.12.2006 (46) 0

Likvider 31.12.2006 1.562 3.346

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

35


Regnskab

Balance pr. 31.12.2006

2006 2005

Note kr. t.kr.

Automobiler 0 30

Kontormaskiner og inventar 281.281 323

Materielle anlægsaktiver 2 281.281 353

Værdipapirer 3 7.456.356 6.643

Kapitalinteresse i dattervirksomhed 3 500.000 500

Finansielle anlægsaktiver 7.956.356 7.143

Anlægsaktiver 8.237.637 7.496

Varebeholdninger 347.365 750

Debitorer 1.696.261 1.551

Mellemværende med DGU Erhverv A/S 5.214 0

Tilgodehavende udbytte fra DGU Erhverv A/S 3.210.927 2.441

Periodeafgrænsningsposter 376.753 97

Tilgodehavender 5.289.155 4.089

Likvide beholdninger 1.608.134 3.346

Omsætningsaktiver 7.244.654 8.185

Aktiver 15.482.291 15.681

36 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

Balance pr. 31.12.2006

2006 2005

Note kr. t.kr.

Henlæggelse til projekt- og rådighedspuljer 4 1.986.759 2.160

Overført resultat 5 8.322.931 8.178

Egenkapital 10.309.690 10.338

Bankgæld 46.264 0

Mellemværende med Golf Klub Danmark 550.772 477

Skyldige omkostninger mv. 1.692.340 2.281

Anden gæld 1.840.225 1.557

Forudfaktureret sponsorbidrag 1.043.000 1.028

Kortfristede gældsforpligtelser 5.172.601 5.343

Gældsforpligtelser 5.172.601 5.343

Passiver 15.482.291 15.681

Medarbejderforhold 1

Kautions- og eventualforpligtelser 6

Nærtstående parter 7

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

37


Regnskab

Noter

2006 2005

Note kr. t.kr.

1. Medarbejderforhold

Gager inkl. overarbejde og pensionsbidrag 12.384.470 12.004

Møder og rejser 784.797 441

Autodrift inkl. afskrivninger, telefon, kurser mv. 2.059.389 1.605

DGU har beskæftiget 28 (2005: 24) fuldtidsansatte i sekretariatet samt

21 (2005: 19) eksterne medarbejdere.

Foreningens bestyrelse har ikke modtaget vederlag i regnskabsåret.

Dog har formanden modtaget vederlag i form af fri bil stillet til rådighed.

15.228.656 14.050

2. Materielle anlægsaktiver

Balance Auto-

Kontormaskiner

og

2005 mobiler inventar

t. kr. kr. kr.

1.974 Anskaffelsespris 01.01.2006 198.791 1.414.572

206 Årets tilgang 0 191.074

(567) Årets afgang (198.791) (384.354)

1.613 Anskaffelsespris 31.12.2006 0 1.221.292

1.414 Afskrivninger 01.01.2006 168.970 1.091.133

351 Årets afskrivninger 29.820 229.610

(505) Tilbageførte afskrivninger på årets afgang (198.790) (380.732)

1.260 Afskrivninger 31.12.2006 0 940.011

353 Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006 0 281.281

38 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

Noter

3. Finansielle anlægsaktiver

Resultat Børsnoterede

Kapitalinteresse

idattervirksomhed

DGU

2005 værdipapirer Erhverv A/S

t.kr. kr. kr.

6.036 Anskaffelsespris 01.01.2006 5.366.132 500.000

3.744 Årets tilgang 985.380 0

(3.914) Årets afgang 0 0

5.866 Anskaffelsespris 31.12.2006 6.351.512 500.000

325 Opskrivninger 01.01.2006 1.276.867 0

0 Årets nedskrivninger – afgang 0 0

952 Årets opskrivninger 0 0

0 Årets nedskrivninger (172.023) 0

2.441 Årets resultat 0 3.210.927

(2.441) Hensat til udlodning af udbytte for regnskabsåret 2006 0 (3.210.927)

1.277 Opskrivninger 31.12.2006 1.104.844 0

7.143 Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006 7.456.356 500.000

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

39


Regnskab

Noter

2006 2005

Note kr. t.kr.

4. Henlæggelser til projekt- og rådighedspuljer

Henlagt for tidligere regnskabsperioder:

Bestyrelsens rådighedspulje 249.911 250

249.911 250

Primo året DGU’s forskningspulje 1.410.068 750

Henlæggelse i året, jf. resultatdisponering 583.559 828

Anvendt til forskning i året, jf. resultatopgørelse (256.779) (168)

Ultimo året 1.736.848 1.410

DGU’s jubilæumspulje primo året 500.000 250

Henlæggelse i året, jf. resultatdisponering 0 250

Anvendt til jubilæum i året, jf. resultatopgørelse (354.959) 0

Overført til overført resultat (145.041) 0

Ultimo året 0 500

Ialt 1.986.759 2.160

5. Overført resultat

Overført resultat primo 8.177.890 8.178

Overført fra jubilæumspulje 145.041 0

Overført resultat ultimo 8.322.931 8.178

40 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

Noter

6.Kautions-ogeventualforpligtelser

DIF

Kautionsforpligtelser over for Danmarks Idræts-Forbund 23 t.kr. for klubbers optagelse af lån hos Danmarks

Idræts-Forbund.

Leasingforpligtelse

DGU har indgået autoleasingaftaler svarende til en årlig omkostning på 616 t.kr. Leasingperioderne løber op til

24 mdr. og løber frem til juli 2008.

7. Nærstående parter

Handel med nærtstående parter

DGU har i året 2006 haft indtægter med 887 t.kr. i form af husleje, administrationsbidrag samt bidrag til dækning

af fællesudgifter fra DGU Erhverv A/S.

DGU har i 2006 haft omkostninger på 792 t.kr. til dækning af naturalier (beklædning mv.) og provision til bannerreklamer.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

41


Medlemsstatistik

Medlemsstatistik

Aktive fordelt

på landsdele 2006

55355

1940 9127

77207

Bornholm

Fyn

Jylland

Sjælland og Øerne

Klubber fordelt

på landsdele

Bornholm

Fyn

Jylland

Sjælland og Øerne

KLUBBER Medlemmer Kontingent Venteliste Greenfee

Mænd Kvinder Drenge Piger Aktive Passive I alt Stemmer M/K Juniorer Voksne Juniorer Antal

Albertslund Gk 389 174 52 12 627 44 671 13 3.500 925 250 - 500

Alssund GK 534 330 61 17 942 69 1.011 19 3.650 800 81 - 1.645

Arrild Gk 42 24 8 6 80 - 80 2 1.200 100 - - 420

Asserbo GC 581 383 78 22 1.064 112 1.176 22 5.740 1.500 206 38 3.569

Benniksgaard GK 551 253 87 31 922 157 1.079 19 4.800 1.075 - - 6.000

Birkemose GC 512 190 71 12 785 79 864 16 4.000 1.500 - - 7.806

Blokhus GK 567 330 30 17 944 77 1.021 19 4.475 1.320 - - 8.531

Blommenslyst Gk 652 307 40 7 1.006 132 1.138 21 4.310 1.550 - - 2.620

Blåvandshuk Gk 265 148 13 - 426 77 503 9 4.550 1.140 - -

Bornholms GK 461 236 20 7 724 89 813 15 3.800 1.160 - - 4.499

Brande Gk 464 203 43 15 725 98 823 15 3.350 900 - - 4.979

Breinholtgård GK 889 470 74 19 1.452 76 1.528 30 4.900 1.600 136 4 4.475

Brøndby Gk 758 307 54 9 1.128 76 1.204 23 4.200 1.260 149 54 1.994

Brønderslev GK 880 406 112 14 1.412 129 1.541 29 3.800 1.025 - - 6.533

CGC GC 969 328 105 22 1.424 56 1.480 29 6.300 1.575 - 95 10.400

Dejbjerg GK 569 317 72 23 981 197 1.178 20 4.100 1.200 - - 2.967

Dragsholm 513 257 82 33 885 94 979 18 4.900 900 - - 5.500

Dragør Gk 813 411 89 20 1.333 112 1.445 27 5.150 1.400 415 168 4.679

Ebeltoft GC 405 251 41 7 704 62 766 15 4.000 1.000 - - 3.000

Egedal GK 1.035 165 2 - 1.202 - 1.202 25 2.300 - -

Esbjerg GK 871 450 93 34 1.448 124 1.572 29 4.850 1.650 244 81 3.929

Falster GK 533 200 35 6 774 54 828 16 4.564 873 - - 6.218

Fanø Vesterh. Gk 1.451 520 60 22 2.053 47 2.100 42 1.800 900 - -

Fredensborg GC 743 398 104 15 1.260 206 1.466 26 5.900 1.150 432 143

Fredericia GC 585 335 70 26 1.016 81 1.097 21 4.200 1.400 43 - 3.201

Frederikshavn GK 549 245 57 13 864 82 946 18 4.100 1.100 - - 6.845

Frederikssund Gk 785 415 78 18 1.296 110 1.406 26 5.800 1.840 - 32 3.442

Furesø Gk 868 569 93 46 1.576 205 1.781 32 5.600 1.600 416 160 7.000

Faaborg Gk 512 256 76 12 856 101 957 18 3.920 1.300 - - 5.000

GC Harekær 790 222 61 10 1.083 63 1.146 22 5.120 1.435 21 - 3.083

Gilleleje Gk 607 368 84 36 1.095 519 1.614 22 5.800 1.230 259 68

Give Gk 501 194 85 9 789 101 890 16 3.600 800 - - 3.125

Grenaa Gk 425 239 36 13 713 72 785 15 4.500 975 - - 3.565

Greve Gk 303 111 73 17 504 8 512 11 4.100 765 - -

Gyldensteen GC 77 34 7 - 118 - 118 3 4.330 1.290 - - 3.643

Gyttegård GK 572 268 57 11 908 188 1.096 19 4.200 630 - - 3.255

Haderslev GK 586 315 105 35 1.041 138 1.179 21 4.100 860 - - 3.076

Hals Gk 573 289 22 2 886 119 1.005 18 3.800 960 - - 1.892

Hammel GK 758 246 53 12 1.069 116 1.185 22 3.150 925 82 21 803

Harre Vig Gk 564 270 50 12 896 75 971 18 4.100 1.250 - - 2.815

Haunstrup Gk 93 23 8 2 126 1 127 3 4.360 1.050 - - 3.671

42 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

57

3

10

90

Stigningikontingentdeseneste5år

Kr.

4400

4300

4200

4100

4000

3900

3800

3700

3600

3500

2002 2003 2004 2005 2006 Årstal

Kontingent pr. medlem

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0- 1001- 2001- 3001- 4001- 5001- mere end

1000 2000 3000 4000 5000 6000 6000

KLUBBER Medlemmer Kontingent Venteliste Greenfee

Mænd Kvinder Drenge Piger Aktive Passive I alt Stemmer M/K Juniorer Voksne Juniorer Antal

Gk Hedeland 747 350 99 28 1.224 177 1.401 25 3.700 1.400 246 - 6.992

Hedensted Gk 484 233 111 35 863 56 919 18 3.550 1.250 - - 3.602

Helsinge GK 517 194 62 19 792 39 831 16 3.500 1.200 - - 3.000

Helsingør GC 704 384 64 19 1.171 73 1.244 24 3.600 1.000 290 149 4.750

Henne Gk 306 178 28 6 518 66 584 11 2.000 1.000 - - 3.000

Herning GK 645 386 76 26 1.133 108 1.241 23 4.600 1.550 - - 3.069

Hillerød GK 725 363 144 37 1.269 377 1.646 26 7.500 1.500 400 162 5.850

Himmelbjerg GC 632 232 46 14 924 44 968 19 5.050 1.700 103 34 4.112

Himmerland GK 460 266 75 21 822 108 930 17 4.000 900 - - 5.596

Hirtshals Gk 393 200 45 7 645 172 817 13 4.200 1.400 - - 21.000

Hjarbæk Fjord GC 463 198 17 4 682 60 742 14 5.750 1.075 - - 2.930

Hjørring GK 700 269 127 20 1.116 133 1.249 23 3.800 1.050 - - 4.000

Hobro Fjord Gk 74 23 6 1 104 - 104 3 4.860 1.210 - - 35.000

Holbæk GK 712 319 115 35 1.181 242 1.423 24 3.600 1.050 45 3 5.000

Holmsland Klit Gk 414 252 21 3 690 - 690 14 5.090 1.400 - - 10.192

Holstebro Gk 804 465 66 14 1.349 152 1.501 27 4.100 1.100 110 - 6.000

Holsted GK 189 67 18 5 279 25 304 6 3.400 - - -

Hornbæk Gk 607 303 70 30 1.010 179 1.189 21 4.400 1.150 258 35 2.732

Horsens Gk 849 382 108 19 1.358 111 1.469 28 4.890 1.350 - - 8.858

Gk Hvide Klit 465 264 87 14 830 21 851 17 4.200 1.300 - - 5.428

Hørsholm Gk 961 586 104 24 1.675 59 1.734 34 4.000 1.200 24 213 1.300

Ikast GK 642 322 93 31 1.088 156 1.244 22 4.700 1.460 - 20 6.045

Ishøj GK 217 75 64 22 378 18 396 8 4.170 1.260 - - 6.000

Jammerbugtens Gk 356 147 22 8 533 9 542 11 5.000 1.500 - - 512

Jelling GK 526 255 47 24 852 96 948 18 8.000 2.150 - - 2.756

Juelsminde GK 538 260 68 16 882 103 985 18 4.300 1.200 - - 8.100

Kaj Lykke Gk 573 326 52 6 957 170 1.127 20 4.250 1.675 24 - 525

Kalundborg GK 561 290 78 9 938 160 1.098 19 4.490 1.320 32 5 3.224

Kalø GC 794 368 68 11 1.241 151 1.392 25 4.250 900 - - 3.750

Kokkedal Gk 647 393 111 20 1.171 163 1.334 24 4.400 1.500 307 132 2.426

Kolding GC 667 387 134 25 1.213 169 1.382 25 3.500 1.000 156 - 2.117

Korsør GK 569 320 57 16 962 174 1.136 20 5.180 1.500 - - 3.022

Københavns GK 596 455 96 30 1.177 87 1.264 24 5.450 1.850 891 160 4.280

Køge GK 843 437 87 30 1.397 91 1.488 28 4.100 1.450 80 57 4.150

Langelands GK 305 143 28 4 480 46 526 10 4.500 1.250 - - 6.100

Lemvig GK 584 283 49 2 918 256 1.174 19 5.000 1.275 - - 3.577

Gk Lillebælt 601 334 80 18 1.033 134 1.167 21 4.900 1.500 - - 3.952

Læsø Seaside Gk 459 269 32 6 766 12 778 16 3.900 750 - - 5.060

Løgstør GK 159 63 33 8 263 90 353 6 3.450 1.075 - - 2.138

Løkken Gk 377 200 11 3 591 59 650 12 2.500 400 - -

Gk Maribo Sø 499 265 66 18 848 130 978 17 2.800 750 - - 3.000

Klubber

Kr.

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

43


Medlemsstatistik

Udviklingiantalletafmedlemmerfra1997-2006

Medlemmer

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Årstal

Udvikling i antallet af golfklubber 1997-2006

KLUBBER Medlemmer Kontingent Venteliste Greenfee

Mænd Kvinder Drenge Piger Aktive Passive I alt Stemmer M/K Juniorer Voksne Juniorer Antal

Marielyst GK 433 243 42 8 726 62 788 15 3.800 1.300 - - 3.940

Markusminde GK 315 104 23 7 449 17 466 9 3.500 700 - - 4.500

Mensalgård GK 238 62 8 1 309 22 331 7 4.500 1.125 - - 2.500

Midtsjælland 530 101 18 - 649 32 681 13 2.700 1.400 - -

Mollerup GC 575 363 105 20 1.063 95 1.158 22 2.800 1.300 370 35 8.000

Morsø Gk 383 168 57 11 619 10 629 13 4.500 1.600 - - 3.647

Mølleåens GK 741 387 81 25 1.234 110 1.344 25 3.200 950 210 43 517

Møn Gk 387 183 54 23 647 81 728 13 4.840 1.800 - - 3.870

Nexø GK 339 185 31 5 560 35 595 12 5.095 1.080 - - 5.500

Nivå GK 783 368 90 19 1.260 62 1.322 26 3.800 1.100 80 35 4.626

Nordborg Gk 304 132 29 9 474 33 507 10 5.500 1.600 - - 25.000

Nordbornh. GK 439 166 46 5 656 24 680 14 3.600 650 - - 1.850

Norddjurs Gk 421 189 40 13 663 82 745 14 3.850 1.113 - - 10.283

Nordvestjysk Gk 603 330 55 8 996 153 1.149 20 3.900 1.300 - - 3.006

Næstved Ny Gk 421 198 41 11 671 69 740 14 3.500 1.000 - - 3.204

Nørhald GK 337 113 19 6 475 76 551 10 5.200 1.640 2 - 4.000

Odder Gk 568 345 72 10 995 57 1.052 20 3.600 82 - 2.056

Odense Eventyr GK 1.023 441 80 26 1.570 128 1.698 32 4.350 1.550 36 - 3.465

Odense Gk 788 465 70 12 1.335 383 1.718 27 5.396 1.876 50 - 6.500

Odsherred Gk 602 331 76 21 1.030 147 1.177 21 5.150 2.830 88 15

Passebækgaard Gk 235 66 13 3 317 12 329 7 4.310 860 115 - 4.609

Randers GK 700 392 80 11 1.183 204 1.387 24 4.200 1.100 - -

Ribe GK 461 219 21 5 706 114 820 15 1.925 645 - - 2.274

Rold Skov Gk 612 336 50 20 1.018 52 1.070 21 4.400 1.100 - - 2.650

Roskilde GK 557 337 136 36 1.066 817 1.883 22 4.630 1.120 833 - 5.000

Royal Oak GC 289 92 9 - 390 49 439 8 5.500 1.300 - - 5.100

Rungsted GK 601 383 63 24 1.071 148 1.219 22 5.900 2.950 330 100

Rønnede Gk 726 179 74 16 995 182 1.177 20 7.850 2.300 - - 3.000

Samsø Gk 458 179 70 7 714 7 721 15 4.900 1.200 - - 2.500

Sct. Knuds Gk 557 291 65 24 937 184 1.121 19 3.700 650 240 14 6.608

Sebber Kloster GK 458 185 31 3 677 40 717 14 4.000 1.400 - - 3.491

Silkeborg GC 703 335 133 32 1.203 319 1.522 25 3.700 1.000 275 38 5.000

Simon’s GC 936 310 22 11 1.279 66 1.345 26 4.350 1.600 5.265

Sindal GK 373 201 32 6 612 95 707 13 6.080 3.040 - -

Skanderborg GK 729 331 61 12 1.133 111 1.244 23 3.500 900 - - 5.928

Skive Gk 465 201 73 3 742 49 791 15 4.700 1.010 - - 5.000

Skjoldenæsh. Gk 803 271 80 19 1.173 153 1.326 24 3.600 900 - - 1.126

Skovbo GK 646 223 38 11 918 40 958 19 5.883 1.590 71 - 8.325

Skovl. og Herl. Gk 937 480 78 29 1.524 286 1.810 31 4.800 1.440 504 115 3.418

Skærbæk Mølle Gk 215 109 40 5 369 7 376 8 4.771 1.128 4.600

Smørum Gk 625 158 101 18 902 38 940 19 4.191 1.174 32 15 1.980

44 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

Klubber

160

155

150

145

140

135

130

125

120

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Årstal

Greenfee hverdag og weekend 2002-2006

Kr.

hverdag

350

weekend

300

250

200

150

100

50

0

2002 2003 2004 2005 2006 Årstal

Medlemsudvikling de seneste 5 år

KLUBBER Medlemmer Kontingent Venteliste Greenfee

Mænd Kvinder Drenge Piger Aktive Passive I alt Stemmer M/K Juniorer Voksne Juniorer Antal

Solrød Gk 423 119 21 2 565 24 589 12 6.000 1.500 - -

Sorø Gk 626 242 55 15 938 138 1.076 19 3.330 1.165 - -

Gk Storstrømmen 479 222 74 24 799 82 881 16 4.880 1.540 - - 5.600

Struer Gk 535 269 45 8 857 115 972 18 3.750 1.000 - -

Svendborg GK 695 317 112 18 1.142 206 1.348 23 4.400 1.325 - - 4.516

Sydsjællands Gk 644 265 90 45 1.044 334 1.378 21 4.200 1.440 49 4 5.750

Sæby Gk 417 229 26 6 678 49 727 14 4.100 1.250 6.702

Søhøjlandet GK 169 68 20 4 261 4 265 6 1.200 250 76 - 261

Søllerød Gk 716 475 131 39 1.361 367 1.728 28 5.500 1.550 532 48 3.553

Sønderjyllands Gk 518 360 51 22 951 124 1.075 20 4.150 1.600 - - 5.500

Tange Sø Gk 599 239 47 8 893 174 1.067 18 3.940 825 - - 4.050

Toftlund GC 378 155 51 4 588 54 642 12 4.100 1.100 - - 3.500

Trehøje Gk 657 273 76 17 1.023 159 1.182 21 3.700 1.000 - - 8.250

Trelleborg gk Slagelse 539 241 78 20 878 272 1.150 18 4.900 1.500 - -

Tullamore GC 1.992 362 21 3 2.378 - 2.378 48 1.875 1.000 - - 1.344

Tønder GK 391 196 32 12 631 146 777 13 3.700 1.100 - - 1.332

Vallø GK 285 121 74 21 501 26 527 11 5.000 1.300 - 11

Varde GK 528 289 62 10 889 169 1.058 18 4.525 1.850 - - 3.724

Vejen Gk 585 268 43 7 903 94 997 19 4.300 975 - - 3.950

Vejle Fjord GK 1.022 556 122 38 1.738 164 1.902 35 4.500 1.600 - - 170

Vejle GC 427 243 24 13 707 5 712 15 4.535 1.675 32 - 5.739

Vestfyns Gk 566 312 65 13 956 173 1.129 20 4.303 1.064 30 13 3.800

Vestlollands Gk 324 172 34 8 538 95 633 11 4.200 1.020 - -

Viborg Gk 672 313 56 14 1.055 172 1.227 22 4.650 1.300 - - 6.213

Volstrup Gk 140 45 42 4 231 3 234 5 5.000 500 - - 1.350

Værebro Gk 83 21 18 6 128 1 129 3 2.480 950 - - 66

Værløse Gk 756 341 78 19 1.194 497 1.691 24 5.350 2.140 266 55 3.300

Ærø GK 97 48 26 3 174 155 329 4 2.850 650 - - 167

Øland GK 265 79 20 8 372 15 387 8 3.150 750 - -

Ørnehøj Gk 763 368 78 10 1.219 125 1.344 25 4.860 1.050 119 22 3.568

Aabenraa 370 220 79 32 701 13 714 15 3.900 950 - - 3.800

Aabybro Gk 620 245 34 7 906 77 983 19 3.200 1.000 - - 2.692

Aalborg GK 844 424 108 42 1.418 102 1.520 29 4.830 1.590 425 - 5.103

Aarhus GC 791 390 85 23 1.289 122 1.411 26 5.400 1.700 178 56 3.937

Aarhus Aadal GC 794 291 66 8 1.159 128 1.287 24 5.550 1.450 51 - 3.882

Aars Gk 183 91 21 5 300 6 306 6 4.000 1.000 - - 3.442

Åskov Gk 305 149 33 7 494 28 522 10 3.100 1.300 - - 775

I ALT 89.473 42.133 9.611 2.412 143.629 17.691 161.320 2.953 10.776 2.453

Indeks

180

160

140

120

100

Mænd

Kvinder

Drenge

Piger

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Årstal

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

45


Mennesker i DGU

Mennesker i DGU

Disse mennnesker har i 2006 ydet en indsats for golfsporten og Dansk Golf

Union.

Bestyrelse DGU

Søren Clemmensen, formand

Claus Hagdrup

Ellen Margrethe Duus

Henning B. Schmidt

Lars Dahl-Nielsen

Søren Bjerregaard

Ib Dam Schultz

Jim Staffensen, suppleant

Tuula Undall, suppleant

Ansatte DGU

Allan Brandt

Anette Simonsen

Ann Hedeboe

Anne Kjestine Krag Hansen

Anne Skaarup

Annette Steensby

Axel R.Krag

Camilla Flindt Hjælmhof

Claus Mølholm

Dorte Hansen

Flemming S. Møller

Fredrik Johnsson

Henrik Søe

Ivan Løvstrup

Jan Frej Pedersen

Janne Dybbro

Jeanette Øxenholt

Jeanette Holm Andersen

Jonas Meyer

Karsten Thuen

Lone Just Pedersen

Magnus Landström

Marie Kruse Winding

Morten Backhausen

Susanne Randers

Thomas Hartwich

Thomas Rønnau

Thomas Vennekilde

Torben Ingvordsen

Torben Kastrup

46 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

Bestyrelse DGU Erhverv

Ove E. Dalsgaard, formand

Andy Andersen

Helge Kaltoft

Karsten Thuen

Lars Dahl-Nielsen

Ansatte DGU Erhverv

Henriette Krøyer

Kenneth Bødker

Morten Jensen

Peter Krøyer

Amatør- &

Ordensudvalget

Bjarne Winther, Furesø

Ingelise Aaby, Aarhus

Mogens Vinther, Ribe

Lars Urup Johansen, Sydsjællands

Turneringskomitéen

Jakob Thomsen, Aalborg

Lars Bender, Aalborg

Povl Bayer Knudsen, København

Steen Groth Clausen, Kokkedal

Handicap & Course

Rating Komitéen

Ole Tranberg, Aarhus

Ole Vagtborg, Hedeland

Peter Ove Nielsen, Fanø

Regelkomitéen

Alison Vinther, Ribe

Peter Pein-Lorenzen, Aalborg

Poul Erik Steinmeier, Aalborg

Golf Klub Danmark

Jørgen Pedersen, Københavns

Lars Dahl-Nielsen, Vejle

Steen Bruun-Rasmussen, Hørsholm

Stig Backén, Rungsted

DGU-dommere

Bjarne Jellesen, Aalborg

Bjarne Winther, Furesø

Børge Kringelum, Skovlunde/Herlev

Frank Pedersen, Frederikssund

Kaj Alex Skou, Horsens

Karsten Troelsen, Gyttegård

Kurt Pallesen, Brønderslev

Lars Urup Johansen, Sydsjællands

Merete Grønvold, Mollerup

Mogens Livoni, Holbæk

Niels Pein, Tange Sø

Ole Dybdal Nielsen, Svendborg

Ole Vagtborg, Hedeland

Percy Finsen, Fredensborg

Poul Madsen, Dragør

Sidse Pein-Lorenzen, Aalborg

Søren Thomassen, Køge

Villy Bøgelund, Odense

Peter Wittsten, Rungsted

Ole Markvardsen, Smørum

Jan Lærke, Juelsminde

Peter Kristensen, Markusminde

Jan Skjold, Sydsjælland

Turneringsledere

Bent E. Jensen, Ørnehøj

Bjarne Faurschou, Fredensborg

Carsten Jensen, Herning

Hans Erik Søgaard, Kaj Lykke

Helge A. Frederiksen, Fredensborg

Henrik Fogtmann, Asserbo

Henrik Hove Andersen, Asserbo

John Frølund, Rold Skov

Jørgen Munk Poulsen, Herning

Kurt B. Jacobsen, Silkeborg

Lotte Sønderstgård, Sydsjællands

Michael Gøttrup, Frederikssund

Mogens Holst, Holbæk

Niels Sørensen, Aalborg

Ole Kjær, Faaborg

Per Sørensen, Fredericia

Preben Langfeldt, Køge

Stefan Gotfredsen, Furesø

Tom B. Simonsen, Randers

Tommy Rasmussen, Vestfyn

Kaptajnspuljen

Christian Pein, Asserbo

Henriette Thøgersen, Dragsholm

Jørgen Pagh, Vejle

Lars Bugge, Asserbo

Lars Madsen, Vallensbæk

Leif Kjeldsen, Herning

Lene Kring Lorentzen, Sorø

Lars K. Jacobsen, Odense

Poul Andersen, Helsingør

Raterpuljen

Børge Hedegaard, Morsø

Christian M. Madsen, Frederikssund

Henrik Kolind, Frederikssund

Ib Nielsen, Esbjerg

Johan C. Brun, Frederikshavn

Jørgen Nielsen, Sæby

Jørn Brodersen Hansen, Kolding

Karsten Kold, Aalborg

Kenneth Kongstad, Aalborg

Klaus Bossen, Royal Oak

Martin Rose, Frederikssund

Mette Møller, Furesø

Niels Alexandersen, Aalborg

Peter D. Strøm, Falster

Poul Bach Christensen,

Blommenslyst

Rasmus Mortensen, Sorø

Søren M. Larsen, Rønnede

Thorleik Nellemann, Furesø

Torben Søndergaard, Fredensborg

William Petersen, Royal Oak

Steen Hansen, Mølleåen

Klaus Andersen, Århus

Jon Bille, Falster

Jesper Damm, Kokkedal

Juniorpuljen

Anders Chr. Hansen, Give

Bent E. Jensen, Ørnehøj

Bodil Hansen, Sydsjællands

Christian Haldan, Svendborg

Claus Larsson, Faaborg

Flemming Lehnert, Skovbo

Freddy Seidelin, Give

Gitte Bruhn Carstens, Furesø

Helle Berit Kristensen, Hjørring

Jørn Jacobsen, Helsingør

Jørn Pipper, Køge

Leif Hedegaard, Lillebælt

Lena Nørregaard, Lillebælt

Lise Neve Damgaard, Viborg

Margrethe Vebel, Gilleleje

Marianne Kaas, Helsingør

Richardt Bengt Pedersen, Sydsjællands

Svend-Erik Boysen, Nordborg

Sten Juul, Fredensborg

Søren Nielsen, Esbjerg

Tom Steenberg, Egedal

Torben Kyhl, Herning

Kursuspuljen

Claus Berg, Esbjerg

Dan Berthelin, Hedeland

Freddy Seidelin, Give

Gert Egstrup, Holbæk

Henrik Glimø, Køge

Jakob Just, Svendborg

Jan Larsen, Smørum

Jørn Thygesen, Svendborg

Knud Nordestgaard, Svendborg

Kurt Eriksen, Næstved

Michael Dissing, Svendborg

Torben Ploug, Sydsjælland

Instruktører

Mats Björkman, Ikast

Michael Pipper, Køge

Morten Staal Jessen, Værløse

Nikolaj Smedegaard, Svendborg

Orla Barsøe, Hals

Ulrich Offersen, Sct. Knuds

Sommerhjælpere

Morten Hoff

Søren Hansen

Bo Lüders

Klaus Pedersen

Klavs Klavsen

Frank Rosenquist

Peter Lund Hansen

Anette Sylvestersen

Maria Balle

Charlotte Klinker

Pernille Bihl

Annie Borch

Lars Ole Karlsen

Kim Olsen

Katrine Kring Lorentzen

EGA`s Championship

Commitee

Steen Groth Clausen. Kokkedal

Særlige opgaver

Stephan Siig-Hansen, Odense

Jesper Hviid, Helsingør

Projektdeltagere

Trine Lolk Mansa

Hanne Therkildsen

Dennis H. Iversen

Harald Madsen

Frank Niebuhr

Claus Oxfeldt

DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2006

47


Golfens sande værdier

Golf er en sport for livet

Golf belønner målrettet træning

Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med

Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed

Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser

Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre

Golf fremmer medmenneskeligt samvær

Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer

Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre

Golf stiller krav til ansvarlighed

Indhold

2006

Bestyrelsens beretning 4

Tilbageblik på året der gik 12

Årsrapport 30

Regnskab 34

Medlemsstatistik 42

Mennesker i DGU 46


Dansk Golf Union

HovEDSponSor

TECHnICAL SponSorEr

ALBATroS SponSorEr

GaardeErhverv

EAGLE SponSorEr

BIrDIESponSorEr

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK - 2605 Brøndby, Tel: 4326 2700, Fax: 4326 2701,

Web: www.DGU.org, www.DGUplus.org, Email: info@dgu.org

More magazines by this user
Similar magazines