Vedtægter for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn

lfso.dk

Vedtægter for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn

Vedtægter for

Lystfiskerforeningen

for Skive og Omegn


§ 1. Foreningens navn og

hjemsted:

Foreningens navn er Lystfiskerforeningen

for Skive og Omegn, og dens hjemsted er

Møllevej 1, Trevad, 7800 Skive.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem sammenslutningen

af lystfiskere at skaffe gode

betingelser for lystfiskeriet ved Skive og

Omegn, og tilbyde interesserede mulighed

for at dyrke denne aktivitet.

Med udgangspunkt i lystfiskeriet, at udvikle

medlemmernes evne og lyst til at engagere

sig og tage medansvar i foreningen

og i det lokale samfund.

Til opnåelse af dette formål søger den:

1. At fremme fiskeriet ved at forbedre

forholdene for fisk og fauna i vore

vandløb, og om nødvendigt udsætte

fiskeyngel.

2. Gennem selskabeligt samvær at give

medlemmerne lejlighed til at drøfte

forhold af interesse for lystfiskeriet.

3. At påse at færdsel og fiskeri ved foreningens

fiskevande foregår efter

gældende love og regler

§ 3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle,

dog maksimalt 750 aktive seniormedlemmer,

der vil arbejde for foreningens formål.

Personer, der har bopæl i lokalområdet, der

grænser op til foreningens fiskevande, har

fortrinsret. Dag- og årskort er passive medlemmer

indtil 31. okt. samme år.

Unge under 18 år kan optages i juniorafdelingen.

Optagelse som aktivt medlem sker ved

henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nægte optagelse. Be styrel

sens afgørelse kan dog indankes for en

generalforsamling.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren

inden regnskabsårets afslutning. Ved

udmeldelse kan intet medlem gøre krav på

foreningens formue eller dele deraf.

Det er et medlems pligt nøje af følge fiskerilovene

og anmelde alle overtrædelser

til bestyrelsen.

Det er et medlems pligt at udfylde og

indsende fangstrapport ved sæsonens afslutning.

§ 4. Kontingent:

Til foreningens drift betales et årligt kontingent,

hvis størrelse fastsættes på den

ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales forud og opkræves

helårligt.

Medlemmer, der fylder 65 år inden den

1. marts i det pågældende medlemsår, og

som har været aktivt medlem i de seneste

5 år, kan overgå til aktivt pensionist-medlem

eller passivt aldersmedlemskab.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober.

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer

der vælges af generalforsamlingen.

De foreningsvalgte revisorer vælges for

1 år ad gangen.

Foreningens likvide kapital opbevares i

pengeinstitut.

Det reviderede regnskab, fremlægges til

godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste

myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes

i november måned.

Kun aktive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

Dato og dagsorden bekendtgøres i 2 lokale

aviser og/eller Cardinalen med mindst

8 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på en ge-


neralforsamling, skal tilstilles formanden

skriftligt senest den 1. november.

Lovændringer skal opføres på dagsordenen.

Der føres en forhandlingsprotokol.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne

år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelse.

A. Valg af formand.

B. Valg af kasserer.

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og

afstemning:

Kun fremmødte aktive seniormedlemmer

har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmerne træffer beslutning ved

simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde

hvor der til afstemningen foreligger

forslag til opløsning af foreningen.

Afstemningen sker ved håndsoprækning,

men såfremt dirigenten eller et medlem

forlanger det, skal afstemningen ske

skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes,

når et flertal af bestyrelsen eller mindst 50

aktive senior-medlemmer forlanger det.

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling

skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

skal ske senest 14 dage efter krav

er fremkommet og indkaldes med samme

varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Foreningens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen,

Foreningen tegnes af

1. formanden og kassereren i forening,

eller

2. formanden i forening med 2 medlemmer

af bestyrelsen, eller

3. kassereren i forening med 2 medlemmer

af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse

på 7 medlemmer, der består af formand,

kasserer, næstformand, sekretær, arkivar

og 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år

ad gangen.

Hvert år vælges 1. og 2. suppleant til bestyrelsen,

som træder ind i tilfælde af et

bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen

indenfor valgperioden.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

vælges de lige år, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer

vælges de ulige år.

For at være valgbar, skal den foreslåede

person være tilstede, eller der skal foreligge

en skriftlig erklæring fra den foreslåede,

hvori denne accepterer at modtage valg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når

mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til

stede.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved

simpel stemmeflerhed og i tilfælde af

stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen.

Bestyrelsesmedlemmers direkte forbund-


ne omkostninger afholdt i foreningsanliggende

kan godtgøres af foreningens midler.

Der ydes ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer,

dog kan der ydes honorar til

foreningens kasserer.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem,

hvis den finder særlig anledning dertil,

men vedkommende medlem har ret til at

forelægge sagen og få afprøvet bestyrelsens

afgørelse ved den først kommende generalforsamling.

§ 11. Særlige bestemmelser

Bestyrelsen kan fastsætte almindelige og

specielle regler for tilladte fiskemetoder

for foreningens medlemmer, dog kan garnfiskeri,

fiskeri med ruse, brug af ålekroge,

dele af fisk, herunder rogn og fiskestrimler,

insektlarver, maddiker o.l. majs, dej og forfodring

ikke tillades.

Eneste tilladte naturlige agn er regnorm.

Intet medlem af foreningen må leje privat

fiskeri ved Skive-Karup Å uden først

at have spurgt bestyrelsen, der bemyndiges

til at give en sådan tilladelse med det

forbehold, at arealet afgives til foreningen,

når denne kan have interesse i at overtage

det.

Al indberetning om ulovlig færdsel og

fiskeri ved foreningens fiskevande skal ske

til bestyrelsen.

Tonny Brinch Johansen Holger Riis Jensen Finn E. Lajgaard

Helge Jakobsen Thyge Andersen Jan Pedersen

Sigfred Madsen

Foreningens medlemmer er forpligtet til

at optræde hensynsfuldt på fiskepladserne,

ikke nedbryde hegn, nedtrampe afgrøder

eller jage med kreaturerne. Ligeledes er

henkastning af affald langs fiskepladserne

strengt forbudt.

Ethvert medlem, som ikke overholder

dette, eller i øvrigt skader foreningen, kan

ekskluderes.

§ 12. Opløsning af

foreningen:

Opløsning af foreningen kan kun vedtages

på en særligt indkaldt generalforsamling.

2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret

og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer skal stemme

for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt

antal medlemmer, indkaldes til

en ny generalforsamling, der kan træffe

beslutning med kvalificeret flertal, uden

hensyn til de fremmødtes antal.

Ved eventuel ophør af foreningen skal

midlerne anvendes til fremme af det rekreative

fiskeri i Karup å, eller andet almennyttigt

velgørende formål.

Således vedtaget på den konstituerende

(stiftende) generalforsamling den 30. juni

1926, og efterfølgende ordinære generalforsamlinger

indtil 19. november 2004.

More magazines by this user
Similar magazines