HAVETS PLANTER - Aarhus Universitet

bios.au.dk

HAVETS PLANTER - Aarhus Universitet

MEDVIRKENDE Fotos: Peter Bondo Christensen

Maja Egebo – komponist, installationskunstner

Peter Bondo Christensen – fotograf, biolog, forfatter

Søren Larsen – naturvejleder, biolog, fotograf

Signe Høgslund – biolog, formidler

Billede og videomateriale fra bl.a.

Kertinge Nord, Sprogø, Odense fjord

Se mere på www.majaegebos.com

eller i bogen HAVETS PLANTER,

udgivet af Aarhus Universitetsforlag

Installationen er blevet mulig

med støtte fra Aarhus Universitet

gennem Direktør M.C. Holst’s legat

Kunst og naturvidenskab mødes

i en sanselig oplevelsesrejse

gennem de unikke undersøiske

skove og enge, der fi ndes langs

vores kyster.

HAVETS PLANTER

– en audiovisuel installation af Maja Egebo

AU

AARHUS

UNIVERSITET


Den skjulte verden

En ny verden åbner sig, og vi føler at vi synker ned i havet gennem

et lydbillede, der giver en musikalsk fortolkning af havets fl ydende

væsen og udfordrer farvespil og solstrålernes brydning i vand.

Vi kender alle følelsen af at sænke hovedet ned under

vandoverfl aden; man føler en trykken for ørerne og alle lyde

fremstår forandrede. Installationens lydside afsøger havet som

æstetisk lydrum og udforsker hvordan de lydlige nuancer i havets

dyb kan integreres og repræsenteres musikalsk.

Vandmolekylets struktur styrer musikken kompositorisk. Dets

tredeling af atomer (H–O–H), og det seks og tolvkantede

net, som formes når ét molekyle binder sig til andre

vandmolekyler, genspejles på mange planer i

installations udformning. Det bestemmer bl.a.

højtalernes placering og udformningen af

de melodiske og harmoniske elementer,

kompositionen bygger på.

Gennem tangskove og havgræsenge

Installationen indfanger havets identitet ved at understrege

hvordan små elementer skaber en helhed, et økosystem.

Kompositionen understøttes af billeder og video, og på

rejsen oplever vi de planter, der er grundlaget for alt liv

i havet og som klimaforandringer og miljøforurening

sætter under pres. Vi føres gennem tangskove der er

forudsætningen for et forskelligartet dyreliv i vores

havområder. Og vi oplever enge af ålegræs, der

beskytter kysterne mod bølgers slid, er vigtige opvækst

områder for fi skeyngel og smådyr og samtidig giver

klart vand ved at holde på næringsstoff erne.

Vi giver publikum et indblik i det skjulte og

sårbare økosystem, som havets planter er en

del af, og håber at sammenspillet mellem

følelser og viden øger omsorgen for dette

vigtige økosystem.

More magazines by this user
Similar magazines