Download rapporten her - Gudenaacentralen

gudenaacentralen.dk

Download rapporten her - Gudenaacentralen

Årsrapport 2011

Gudenaacentralen a.m.b.a.

CVR-nR. 37 50 94 18


Indhold

Selskabsoplysninger ....................................................................................... 2

Ledelsespåtegning ......................................................................................... 3

Den uafhængige revisors påtegning ............................................................ 3

Ledelsesberetning .......................................................................................... 4

Anvendt regnskabspraksis ............................................................................. 6

Resultatopgørelse for 2011 ........................................................................... 8

Balance pr. 31.12.2011 ................................................................................... 9

noter ............................................................................................................... 10

selskabsoplysnInGer

selskab

Gudenaacentralen A.m.b.a.

Bjerringbrovej 54, Tange

8850 Bjerringbro

CVR-nr.: 37 50 94 18

Hjemstedskommune: Viborg

91. regnskabsår: 01.01.2011 - 31.12.2011

Telefon: 86 68 17 77

Internet: www.gudenaacentralen.dk

E-mail: tangevaerket@gudenaacentralen.dk

bestyrelse

Bent Kornbek, formand

Hans Pedersen, næstformand

Jens Bak-Andersen

Jette Abild Jensen

Christian Johansen

Aage Højbjerg

Jørn L. Kristoffersen

Arne Bo Larsen

Jens-Ove Simonsen

2

ForretnInGsudvalG

Bent Kornbek

Jens Bak Andersen

Hans Pedersen

Christian Johansen

dIrektIon

Robert Møller

revIsIon

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

andelshavere

NRGi ...............................558 andele

EnergiMidt ......................387 andele

Galten Elværk ...................34 andele

Skanderborg Kommune ....20 andele

Viborg Kommune .................1 andel


pÅteGnInGer

ledelsespÅteGnInG

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2011 for Gudenaacentralen A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bjerringbro, den 13. april 2012

dIrektIon: Robert Møller

bestyrelse: Bent Kornbek, formand Hans Pedersen, næstformand Jens Bak-Andersen

Jette Abild Jensen Christian Johansen Aage Højbjerg

Jørn L. Kristoffersen Arne Bo Larsen Jens-Ove Simonsen

den uaFhænGIGe revIsors erklærInGer

Til kapitalejerne i Gudenaacentralen A.m.b.a.

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Gudenaacentralen

A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes

efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,

der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser

for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet

på grundlag af vores revision. Vi har udført

revisionen i overensstemmelse med internationale

standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske

krav samt planlægger og udfører revisionen for at

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er

uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger

af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant

for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der

giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke at udtrykke en konklusion

3

om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En

revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens

valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede

præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet

af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst

ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne

i ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet.

Aarhus, den 13. april 2012

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hans Chr. Pedersen

statsautoriseret revisor


Tange sø.

ledelsesberetnInG

Gudenaacentralen

I februar måned blev de stærkt forsinkede statslige

natur- og vandplaner udsendt i offentlig høring. Gudenaacentralen

har fremsendt et høringssvar med en

statusredegørelse for området samt et fagligt svar,

hvor en række mangler i vandplanerne blev påpeget.

Gudenåkomiteen har ligeledes fremsendt et høringssvar,

hvor komiteen indstillede, at der skulle laves et

langt bredt omløbsstryg rundt om Tang Sø med hele

Gudenåens vandføring. Gudenåkomiteen indstillede

til de syv kommuner, som Gudenåen gennemløber,

at de enkelte kommuner indarbejder komiteens indstilling

i deres høringssvar. Både Viborg og Silkeborg

kommuner har tidligere indstillet, at der ikke er grundlag

for at ændre ved passageforholdene ved Tange Sø

og Tangeværket. Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg

valgte at følge Gudenåkomiteens indstilling,

hvilket medførte en betydelig offentlig og politisk debat.

Med baggrund i ovennævnte valgte kommunen

at afholde et offentligt høringsmøde i Bjerringbro i

august måned. Høringsmødet var helt tydeligt tilrettelagt

for at understøtte Klima- og Miljøudvalgets opbakning

til Gudenåkomiteens indstilling. Efter megen

offentlig debat og politisk behandling besluttede Viborg

Kommunes byråd i december måned at indstille,

at der ikke skal ske ændringer ved Tange Sø’s nuværende

form og størrelse. Viborg Kommune har givet

udtryk for, at der skal findes en fornuftig løsning vedrørende

passageforholdene ved Tangeværket, samt

at kommunen ikke ønsker at bidrage økonomisk til de

påtænkte løsninger. Miljøministeriet udsendte først i

december måned de endelige natur- og vandplaner.

Der er adskillige andre opstemninger i gudenåsystemet,

men igen omtales Tange Sø særskilt flere gange.

I forbindelse med vandkraftsøer er der endnu ikke

skabt klarhed over, hvordan direktivets bestemmelser

om passageforhold skal tolkes for at kunne opfylde

forpligtelserne om kontinuitet efter vandrammedirektivets

krav. Uanset hvilken løsningsmodel der vil

blive valgt, vil den med baggrund i projektets omfang

4

tidligst kunne gennemføres i anden planperiode fra

2015 til 2021.

selskabets koncession

Gudenaacentralens koncession er gældende til den 8.

januar 2014. For at få iværksat proceduren om en koncessions

forlængelse besluttede bestyrelsen i februar

måned at ansøge daværende miljøminister Karen Ellemann

om en forlængelse af selskabets koncession

på ikke under 25 år.

Miljøministeriet afventer afklaring af en model for

den fremtidige passageløsning. Ministeriet vil efterfølgende

drøfte modellen med Gudenaacentralen for at

afklare, hvilke vilkår en forlængelse af koncessionen

skal indeholde.

selskabets andele

NRGi ønsker helt eller delvist at sælge deres andele

i Gudenaacentralen. Skanderborg Kommune ønsker

ligeledes at sælge alle kommunens andele i Gudenaacentralen.

Bestyrelsen har iværksat proceduren for

handel med andelene. Der har været afholdt et møde i

ejerkredsen for at klarlægge det videre forløb i sagen.

For at forbedre beslutningsgrundlaget for værdisætningen

af andelene i Gudenaacentralen har bestyrelsen

i november måned fået lavet en opgradering af

vurderingsrapporten fra 2008. Rapporten er udsendt

til ejerkredsen, og NRGi har efterfølgende meddelt,

at selskabet med afsæt i den foretagne værdiansættelse

indstiller, at salgsprocessen sættes i bero. Dette

skal ses i lyset af værdien og af, at ingen af de øvrige

parter ønsker at erhverve en væsentlig ejerandel af

NRGi. NRGi ønsker ikke med afsæt i den udarbejdede

vurdering at sælge en mindre/ubetydelig andel på nuværende

tidspunkt. Gudenaacentralen A.m.b.a. er et

ejerskab, som NRGi ønsker at afvikle helt eller delvist.

En løsning for en fremtidig udvikling af vandkraftværket

ved Tange Sø ønskes gennemført med en anden


ejer. NRGi ejer 56% af andelene i kapitalselskabet. Der

arbejdes videre med at afklare en handel med Skanderborg

Kommunes andele.

produktion og nedbør

Produktionen i 2011 blev på 11.553.485 kWh. Heraf

udgør egetforbruget 80.165 kWh. Produktionen svarer

til værkets gennemsnit de sidste 91 år. Nedbøren

målt ved Tangeværket var på 671 mm. Der har dog i

årets løb været meget store variationer i nedbøren i de

enkelte måneder set i forhold til gennemsnittet.

drift og vedligehold

Der er i løbet af foråret foretaget de normale eftersyns-

og vedligeholdelsesarbejder på værkets turbiner,

generatorer, hjælpeanlæg og øvrige udendørs anlæg.

I forbindelse med hovedeftersynet af turbine 2 er der

foretaget en omfattende reparation af betonvæggen

ind til generatorsalen. Der var opstået nogle revner og

utætheder ved samlingen mellem betonen og turbinehuset.

Tjenesteboligen, Bjerringbrovej 48 er efter fraflytning

blev istandsat og udlejet på almindelige vilkår.

Efter ønske fra Energimuseet er der lavet en mindre

tilbygning til vindkraftudstillingen på forpagtergården.

Gudenaacentralen har afholdt byggeomkostningerne,

og der foretages en huslejeregulering efter samme

model, som gælder for museets leje af magasinet.

plantage og fiskeri

I plantagen er der i løbet af efteråret skovet en del løv-

og nåletræ, som er solgt til brænde i lokalområdet.

Fiskeriet er videreført uændret i 2011. Indtjeningen er

på samme niveau som tidligere år.

Indtil videre har Gudenaacentralen licens til at drive ålefiskeri

på Tange Sø til december 2013. Med baggrund i

ålebestandens tilbagegang skal ålefiskeriet i Danmark

evalueres i 2012, så der kan godt komme ændringer

i selskabets licensforhold. I forbindelse med salg og

behandlingen af fisk er lokalerne ved fiskeriet blevet

renoveret og istandsat samt efterfølgende godkendt

af fødevaremyndighederne uden bemærkninger.

Kommunerne langs åen besluttede, at der også i 2011

skulle foretages grødeskæring. Der er blevet skåret

grøde opstrøm fra Borre Å og til Silkeborg Langsø og

nedenstrøms fra Stevnstrup til oven for Bjerringbro.

Økonomi

Årsrapporten udviser et overskud på 988.203 kr.

Årets resultat udløser ikke aktuel skat til betaling. For

at tilpasse egenkapitalen til de aktuelle driftsforhold,

indstiller bestyrelsen, at der udbetales et udbytte på

3.000.000 kr.

Dokumentationen af fiskepassagen i Tangeværkets fisketrappe,

der blev påbegyndt i 2004, er videreført i

2011. Der er afholdt udgifter for 67.487 kr. til dette

formål.

Tangeværkets produktion er afsat til henholdsvis Energinet.dk

og DONG A/S. I samarbejde med DONG A/S

er styringen af værkets generator 3 blevet ombygget,

så den nu kan levere primær regulerkraft til nettet.

5

Tangeværket har modtaget 1.500.000 kr. i alt i VEtilskud.

Tangeværket modtager VE-beviser for hele værkets

produktion. Halvdelen af disse VE-beviser er solgt i

Danmark, resten søges solgt som LEC-beviser. Salg af

ovennævnte beviser varetages af Nordjysk Elhandel.

Grundet den almindelige økonomiske afmatning har

der dog været faldende priser på disse produkter.

I 2011 har der ligeledes været indgået aftaler om prissikring

af dele af værkets produktion.

Gudenaacentralens pensionsafviklingskasse

Med baggrund i krav fra Finanstilsynet blev der i 2010

startet en proces med at adskille Pensionsafviklingskassens

finansielle forhold fra Gudenaacentralens.

Denne proces er afsluttet, og pensionskassen fungerer

som en selvstændig enhed, der dog i henhold til indgåede

aftaler får tilført de nødvendige midler til sikring

af pensionsudbetalingerne.

begivenheder efter regnskabsårets

afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt

forhold, som rykker vurderingen af årsrapporten.

Udsætning af havørred smolt


anvendt reGnskabspraksIs

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for

regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis

som sidste år.

Generelt om

IndreGnInG oG mÅlInG

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge

af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet

som følge af en tidligere begivenhed har

en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan

måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Måling efter første indregning

sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost

nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til

forudsigelige risici og tab der fremkommer,

inden årsrapporten aflægges, og som be- eller

afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i

takt med at de indtjenes, mens omkostninger

indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

resultatopGØrelsen

nettoomsætning

nettoomsætning omfatter årets fakturerede

salg af energi og pristillæg på produktion af

elektricitet på vedvarende energianlæg.

andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger

til drift og vedligeholdelse, ejendomsskatter

samt administration i øvrigt.

personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager

samt sociale omkostninger, pensioner mv.

til selskabets personale. Herudover er der in-

6

deholdt pensioner til pensionister i An/s Gudenaacentralens

Pensions¬afviklingskasse.

Pensioner omfatter de i årets løb udbetalte

pensioner med fradrag af refusion fra forsikringsselskab.

Regulering af den samlede pensionsforpligtelse

til An/s Gudenaacentralens

Pensions¬afviklingskasse er desuden inkluderet

i personaleomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og

omkostninger, modtagne udbytter samt realiserede

og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrørende værdipapirer.

skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat

og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres

til årets resultat og direkte på egenkapitalen

med den del, der kan henføres til posteringer

direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende

aktuel skat indregnes i balancen,

opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige

forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige

værdier af aktiver og forpligtelser.

balancen

materielle anlægsaktiver

Kraftstation ved Tange, Tange Transformerstation,

Tange Sø, driftsbestyrerbolig, funktionærboliger,

plantørbolig, plantager, forpagterbolig

og magasin (grunde og bygninger)

måles til kostpris og for bygningers vedkommende

med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger.

Andre anlæg, driftsmateriel mv. måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag

af forventet restværdi efter afsluttet

brugstid. Der foretages lineære afskrivninger,

baseret på følgende vurdering af aktivernes

forventede brugstider:

Bygninger .....................................................20 år

Andre anlæg, driftsmateriel mv. .............3-10 år


anvendt reGnskabspraksIs

tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,

der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af

forventede tab.

periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under

aktiver omfatter afholdte omkostninger, der

vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter

måles til kostpris.

Ny tilbygning ved forpagter gård.

7

værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede papirer,

der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer

medtages i resultatopgørelsen.

egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse

på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Det foreslåede udbytte for regnskabsåret

vises som en særskilt post under

egenkapitalen.


esultatopGØrelse For 2011

8

2011 2010

note kr. kr.

nettoomsætning 1 6.620.557 5.923.114

Andre driftsindtægter 2 922.067 977.935

Indtægter 7.542.624 6.901.049

Andre eksterne omkostninger (2.554.433) (2.077.473)

Personaleomkostninger 3 (3.647.654) (3.505.126)

Afskrivninger 4 (763.984) (776.746)

driftsresultat 576.553 541.704

Finansielle indtægter 429.135 443.198

Finansielle omkostninger (17.485) (64.210)

resultat før skat 988.203 920.692

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 988.203 920.692

Forslag til resultatdisponering

Udbytte til andelshaverne 3.000.000

Henlæggelse til overført resultat (2.011.797)

988.203


alance pr. 31.12.2011

9

2011 2010

note kr. kr.

Grunde og bygninger 5 1.717.657 1.595.414

Andre anlæg, driftsmateriel mv. 5 1.254.055 1.861.106

materielle anlægsaktiver 2.971.712 3.456.520

anlægsaktiver 2.971.712 3.456.520

Tilgodehavender fra salg 839.090 876.794

Andre tilgodehavender 68.247 103.785

Periodeafgrænsningsposter 28.197 53.076

tilgodehavender 935.534 1.033.655

værdipapirer 4.306.361 7.045.968

likvide beholdninger 5.722.710 2.573.452

omsætningsaktiver 10.964.605 10.653.075

aktiver 13.936.317 14.109.595

Andelskapital 0 0

Overført resultat 10.310.383 12.322.180

Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.000.000 1.000.000

egenkapital 6 13.310.383 13.322.180

Gæld 625.934 787.415

kortfristede gældsforpligtelser 625.934 787.415

Gældsforpligtelser 625.934 787.415

passiver 13.936.317 14.109.595


noter tIl reGnskabet

noter

2011 2010

kr. kr.

1. nettoomsæt¬ning

11.473.320 kWh (2010: 11.950.755 kWh)

Pristillæg på produktion af elektricitet på

5.120.557 4.423.114

vedvarende energianlæg 1.500.000 1.500.000

10

6.620.557 5.923.114

2. andre driftsindtægter

Salg af træ samt jagtleje mv. 198.095 251.263

Salg af fisk mv. 82.906 90.283

Husleje-, leje- og forpagtningsindtægter mv. 641.066 636.389

922.067 977.935

3. personaleomkostninger

Lønninger og gager 3.190.480 2.933.902

Pensionsbidrag 240.174 259.071

Tilskud til An/s Gudenaacentralens Pensionsafviklingskasse 217.000 312.153

3.647.654 3.505.126

Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse 996.132 979.264

Gennemsnitligt antal ansatte 6 6

4. afskrivninger

Bygninger 156.933 153.677

Andre anlæg, driftsmateriel mv. 607.051 623.069

763.984 776.746


noter tIl reGnskabet

Grunde og

andre anlæg,

driftsmateriel

bygninger mv.

kr. kr.

5. materielle anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2011 27.183.695 6.085.236

Tilgang 279.176 0

kostpris 31.12.2011 27.462.871 6.085.236

Afskrivninger 01.01.2011 (25.588.281) (4.224.130)

Tilgang (156.933) (607.051)

afskrivninger 31.12.2011 (25.745.214) (4.831.181)

regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 1.717.657 1.254.055

andels- overført Foreslået

kapital resultat udbytte

kr. kr. kr.

6. egenkapital

Egenkapital 01.01.2011 0 12.322.180 1.000.000

Udloddet udbytte 0 0 (1.000.000)

Årets resultat 0 (2.011.797) 3.000.000

egenkapital 31.12.2011 0 10.310.383 3.000.000

11


statIstIk 2001 – 2011

Kwh x mil

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1.200,00

1.000,00

Produktion kwh x mil. nedbør mm x 100

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1.800.000

1.600.000

Produktion og gennemsnit 2001 - 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produktion Gennemsnit

Nedbør og gennemsnit 2001 - 2011

2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nedbør Gennemsnit

Produktion og nedbør 2001 - 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produktion Nedbør

Produktion 2011

12


0

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Produktion Nedbør

Produktion 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Produktion 2011

oversIGt over produktIon oG nedbØr

Oversigt over produktion og nedbør

driftsåret 2011 driftsåret 2010 gennemsnit for de

91 driftsår

nedbør produktion nedbør produktion nedbør produktion

2011 mm kWh mm kWh mm kWh

januar 45,50 1.558.796 21,30 1.105.657 64,73 1.266.807

februar 31,60 1.283.373 21,30 754.251 47,85 1.176.930

marts 20,10 1.029.141 27,30 1.332.479 46,16 1.230.507

april 20,50 835.451 22,10 1.029.952 43,57 1.033.696

maj 53,50 633.119 52,30 797.938 46,69 827.405

juni 70,20 608.164 36,20 754.332 56,64 655.481

juli 75,80 664.400 129,30 614.993 70,90 649.377

august 100,00 710.308 123,40 874.379 81,30 665.596

september 90,45 1.015.253 59,60 951.156 76,84 687.270

oktober 52,90 1.020.303 92,80 978.640 71,27 1.116.551

november 26,40 823.752 102,00 1.519.038 78,06 991.277

december 84,40 1.371.425 26,00 1.330.220 67,88 1.172.643

i alt 671,4 11.553.485 713,60 12.043.035 751,89 11.473.540

afvigelse fra gennemsnit 79.945

13


anlæGGet

Kraftstationen ved Tange:

Reguleringsbassinet er ca. 600 ha og giver en reguleringsmulighed på 100.000 kWh,

svarende til 1.000 kWh pr. cm vandstandssænkning.

Maskinanlægget omfatter:

3 st. 4-dobbelte francisturbiner, der ved en nettohøjde af 8 m hver kan yde 1.800 HK

(fabr. Kristinehamn). 3 stk. trefasede vekselstrømsgeneratorer á 1.470 kVA, 10.500 volt,

214 omdr. pr. min. 50 Hz (fabr. Titan). 1 stk. transformer á 10.000 kVA, 10.000 / 60.000 volt (SGB).

14


GUDEnAACEnTRALEn A.m.b.a.

Bjerringbrovej 54 . Tange

8850 Bjerringbro

Telefon 86 68 17 77

e-mail: tangevaerket@gudenaacentralen.dk

www.gudenaacentralen.dk

www.silkeborg-bogtryk.dk

More magazines by this user
Similar magazines