De generelle anbefalinger, som vises på de følgende sider, er ...

hilti.dk

De generelle anbefalinger, som vises på de følgende sider, er ...

De generelle anbefalinger, som vises de følgende sider, er baseret generelle EUdirektiver

og kan afvige fra lokale regler. Det er meget vigtigt, at brugervejledningen læses,

før el-værktøjet tages i brug. Opbevar altid brugervejledningen sammen med værktøjet. Sørg

for, at brugervejledningen altid udleveres sammen med værktøjet, når det gives til andre

personer.

Generelle oplysninger om arbejdsmiljø for arbejdsgivere

• Foretag en risikovurdering for medarbejderne vedrørende de relevante fysiske effekter

(HAV) og andre belastninger eller virkninger (fx støv).

• Tag højde for eksponeringsgrænseværdier og triggerværdier.

• Planlæg tilsvarende tekniske eller organisatoriske tiltag med henblik at minimere

• eksponeringen og de tilknyttede risici (fx alternative arbejdsprocesser, valg af egnet

værktøj og materiale, klargøring af yderligere udstyr, arbejde i nærheden af frisk luft).

Der bør kun udleveres egnet værktøj, materialer og tilbehør, som kræves for at udføre

arbejdet, til medarbejderne.

• Uddan og instruér medarbejderne i korrekt og sikker håndtering af værktøj, materialer

og tilbehør.

• Sørg for, at der findes relevante vedligeholdelsesprogrammer for værktøj, materialer,

arbejdsstationer og systemer arbejdspladsen.

• I tilfælde, hvor risici for medarbejdernes helbred ikke kan undgås helt, skal det sikres,

at der udføres regelmæssige helbredsundersøgelser og kontrol.

Generelle oplysninger til minimering af risici i forbindelse med vibrationer

• Sørg for, at du har modtaget grundig uddannelse i sikker og korrekt håndtering af det

forskellige værktøj, materiale og tilbehør.

• Læs og overhold alle sikkerhedsoplysninger og anvisninger vedrørende korrekt brug

af værktøjet og materialerne.

• Brug el-værktøj, materialer, tilbehør og indføringsværktøj i overensstemmelse med

producentens vejledning, som er beskrevet i brugervejledningen.

• Brug kun korrekt vedligeholdt og fungerende værktøj og materialer sammen med

tilbehør.

• Under arbejdet skal du altid bruge de foreskrevne beskyttelsesbriller og det personlige

sikkerhedsudstyr, der er beskrevet i brugervejledningen, fx ørepropper, arbejdstøj,

handsker, åndedrætsværk, hjelm mm.

• Hold pauser fra arbejdet og udfør afslapningsøvelser og fingerøvelser for at fremme

cirkulationen i fingrene.


Generelle oplysninger til minimering af risici i forbindelse med støv

• Læs og overhold alle sikkerhedsoplysninger og anvisninger vedrørende korrekt brug

af værktøjet og materialerne.

• Brug kun komplette værktøjssystemer med tilbehør og indføringsværktøj i

overensstemmelse med producentens vejledning, som er beskrevet i

brugervejledningen.

• Brug kun systemstøvsugere, som har en konstant høj sugeevne.

• Afhængig af basismaterialet skal du vælge en tilstrækkelig systemstøvsuger med den

korrekte sikkerhedsgodkendelse (fx støvsugere i klasse M til træstøv).

• Brug altid det foreskrevne personlige sikkerhedsudstyr, fx åndedrætsværn mm. under

arbejdet.

• Arbejd i nærheden af frisk luft.

• Åbn vinduer og døre, men undgå træk.

• Brug kun korrekt vedligeholdt og perfekt fungerende støvopsamlere.

• Overvåg støvopfangerens funktion under arbejdet.

• Hvis der kommer stenstykker i slangen, skal du straks stoppe arbejdet og rengøre

slangen.

• Undgå at folde eller knække slangen.

• Undgå at generere støv, mens du fjerner støv fra støvopsamleren.

• Hold arbejdsomdet rent ved at støvsuge støvet væk. Du må ikke feje eller forsøge at

blæse støvet væk med trykluft.

Generelle oplysninger til minimering af risici i forbindelse med støj

• Bær altid høreværn.

• Udsættelse for støj kan medføre høretab.

More magazines by this user
Similar magazines