Årsrapport 2002 - Aalborg Portland

aalborgportland.dk

Årsrapport 2002 - Aalborg Portland

Årsrapport

2002


Indholdsfortegnelse

2 Koncernoversigt og ejerforhold

4 Ledelsespåtegning

Revisionspåtegning

5 Ledelse

6 Ledelsesberetning for 2002

10 Regnskabsberetning for 2002

12 Den store hvide verden

14 Det er mennesker der skaber resultater

16 Anvendt regnskabspraksis

20 Hoved- og nøgletal for Koncernen

22 Koncernresultatopgørelse

23 Pengestrømsopgørelse for Koncernen

24 Koncernbalance

26 Noter til koncernregnskabet

37 Moderselskabets resultatopgørelse

38 Moderselskabets balance

40 Noter til moderselskabets regnskab

48 Adresser


2

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Koncernoversigt

og ejerforhold

Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland Koncernen er verdens

største producent og eksportør af hvid

cement. Selskabet udvikler, producerer,

distribuerer og markedsfører endvidere et

bredt udvalg af grå cementtyper til det

danske marked og udvalgte eksportmarkeder.

Ejerforhold

Aalborg Portland A/S indgår i koncernregnskaberne

for FLS Industries A/S, Valby og

Aktieselskabet Portagua, Kgs. Lyngby.

Selskabet

Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44, Postboks 165

9100 Aalborg

Telefon 98 16 77 77

Telefax 98 10 11 86

E-mail: cement@aalborg-portland.dk

Internet: www.aalborg-portland.dk

CVR-nr. 14 24 44 41

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes

fredag den 14. marts 2003 på adressen

Rørdalsvej 44, Aalborg.

Koncernstuktur pr. 31. december 2002

Sinai White Portland Cement Company

45%

Aalborg White A/S

100%

Aalborg Portland Polska Sp. z o.o.

94%

CemMiljø A/S

70%

Aalborg RCI White Cement

60%

Aalborg White Philippines

100%

Aalborg Siam White Cement

50%

RCI Marketing

30%

RCI Resources

100%

Skim Coat Industries

100%

Aalborg Aalborg SCI Marketing Siam White & Services Cement

100% 50%

FLS Industries A/S

AALBORG PORTLAND A/S

100%

Aalborg Portland U.S. Inc.

100%

Aalborg Cement Company Inc.

100%

Lehigh White Cement Company

(partnership) 24,5%

Aalborg Portland Íslandi hf.

100%

Aalborg White A/S har pr. 1. januar 2003 erhvervet yderligere 10% aktier

i Aalborg RCI White Cement og ejerandelen udgør herefter 70%.

IFU har erhvervet de resterende 30% fra den tidligere ejer Rock Chemical Industries.


ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Ivar Aasen-tunet i Ørsta, Norge

3


4

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato

behandlet og godkendt årsrapporten for

2002 for Aalborg Portland A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis

for hensigtsmæssig, således

at årsrapporten giver et retvisende billede

af koncernens og selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december

2002 samt af resultatet af koncernens og

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2002.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

Aalborg, den 14. marts 2003

Revisionspåtegning

Til aktionærerne i Aalborg Portland A/S

Vi har revideret årsrapporten for Aalborg

Portland A/S for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2002.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.

Vort ansvar er på grundlag af vor

revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse

med danske og internationale revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi

tilrettelægger og udfører revisionen med

henblik på at opnå høj grad af sikkerhed

Direktion

Søren Vinther

Adm. direktør

Bestyrelse

for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig

fejlinformation. Revisionen omfatter

stikprøvevis undersøgelse af information,

der understøtter de i årsrapporten anførte

beløb og oplysninger. Revisionen omfatter

endvidere stillingtagen til den af ledelsen

anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige

skøn, som ledelsen har udøvet, samt

en vurdering af den samlede præsentation

af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at

den udførte revision giver et tilstrækkeligt

grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bjarne Moltke Hansen Philip Kjær

Formand Næstformand

Bent Nyboe Andersen Harry Egon Andersen

Henning Heilskov

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten

giver et retvisende billede af koncernens

og moderselskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2002

samt af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og koncernens pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2002 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

Aalborg, den 14. marts 2003

KPMG C.Jespersen

Svend Eli Jensen Svend Skov

Statsaut. revisor Statsaut. revisor


Ledelse

Bestyrelse

Bjarne Moltke Hansen, formand

Philip Kjær, næstformand

Bent Nyboe Andersen

Harry Egon Andersen *

Henning Heilskov *

* Valgt af medarbejderne

Direktion

Søren Vinther, adm. direktør

Ledelse

Søren Vinther, adm. direktør

Henning Bæk, økonomi- og finansdirektør

Frands I. Grex, forsyningsdirektør

Jørgen Norup, salgs- og marketingdirektør

Frands I. Grex, konstitueret teknisk direktør

Jesper Sand Damtoft, underdirektør R&D

Anders Thorup, underdirektør personaleudvikling

Fra venstre: Henning Bæk, Søren Vinther, Jørgen Norup, Jesper Sand Damtoft, Frands I. Grex, Anders Thorup

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

5


6

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Ledelsesberetning

for 2002

2002 blev for Aalborg Portland Koncernen

et tilfredsstillende år, som levede op til forventningerne

trods en afmatning i verdensøkonomien.

Det tilfredsstillende resultat

skyldes hovedsageligt et højere salg på

hjemmemarkedet end forventet samt en

udvidelse af positionen som verdens største

producent og eksportør af hvid cement.

Endvidere har indtægter i forbindelse med

salg af selskabets skibe påvirket resultatet

positivt. Den fortsatte kundefokusering og

koncentration på kerneområder har ligeledes

medvirket til det forbedrede resultat.

ROCE blev 13,7%, hvilket betragtes som

værende tilfredsstillende.

Inden for forretningsområdet grå cement

fik Aalborg Portland A/S udnyttet sin fulde

produktionskapacitet på 2,1 mio. årstons.

Salget på det danske marked blev bedre

end ventet med en stigning på 4% i forhold

til 2001.

Aalborg Portland etablerede i 1998 selskabet

CemMiljø A/S sammen med Invest Miljø

A/S. Aalborg Portland har med virkning fra

1. januar 2002 øget sin aktiepost til 70%,

mens Reno-Nord I/S og Invest Miljø A/S

herefter ejer hver 15%.

På Island har selskabet Aalborg Portland

Íslandi hf. opført endnu et terminalanlæg,

hvilket har skabt grundlag for en øget afsætning.

Aalborg Portland har i januar 2003 indgået

en aftale med aktionærerne i Mørchs

Cement A/S om at overtage selskabets

aktiviteter på hjemmemarkedet. Mørchs

Cement har ønsket at sælge sine aktiviteter

grundet den politiske uro og økonomiske

ustabilitet, der præger verden. Aalborg

Portland vil videreføre disse aktiviteter i

Aalborg Portlands navn og regi.

Forretningsområdet hvid cement blev i

2002 styrket med en række begivenheder

og aktiviteter, som understøtter vækststrategien

inden for dette segment.

Aalborg Portland overtog med virkning fra

1. januar 2002 Aalborg White A/S fra FLS

Industries A/S, således at selskabet nu

indgår som et 100% ejet datterselskab i

Aalborg Portland Koncernen.

Produktionen af hvid cement på fabrikken

i Egypten, der har en årlig kapacitet på

410.000 tons, blev efter opstartsproblemer

igangsat i 1. halvår 2002. Sinai White Portland

Cement har nu opnået en markedsandel

i Egypten på 40-45% og eksporten

til de nærliggende arabiske og nordafrikanske

lande er godt i gang.

Aalborg White, der er hovedaktionær, erhvervede

yderligere 7% aktier i Sinai White

Portland Cement, således at ejerandelen i

alt er på 45%. Sammen med IFU, Industrialiseringsfonden

for Udviklingslande, har

de danske aktionærer i alt 56% af aktierne.

Aalborg White’s aktivitet på det asiatiske

marked blev i 2002 væsentligt styrket, idet

datterselskabet Aalborg RCI White Cement,

Malaysia som planlagt indviede sit nye fabriksanlæg

i november 2002. Selskabet er

herefter en af de største producenter af

hvid cement i Asien og skal fungere som

Aalborg Portlands regionale center for produktion

og salg af hvid cement i området

med en årskapacitet på 200.000 tons.

Eksporten fra Malaysia sker til de fleste

lande i Asien. På Filippinerne og på Taiwan

har selskabet etableret egne salgsselskaber

for markedsføring af hvid cement.

Aalborg White A/S har pr. 1. januar 2003

erhvervet yderligere 10% aktier i Aalborg

RCI White Cement og ejerandelen udgør

herefter 70% og IFU har erhvervet 30% fra

den tidligere ejer Rock Chemical Industries,

som således ikke længere er aktionær i

selskabet. Selskabet skifter i 2003 navn til

Aalborg White Asia Sdn. Bhd.

Aalborg Portland besluttede i efteråret at

øge kapaciteten i Aalborg fra de nuværende

Ivar Aasen-tunet i Ørsta, Norge


620.000 tons til ca. 850.000 tons hvid

cement pr. år. En investering på ca. DKK

200 mio.

Hvid cement fra Aalborg Portland Gruppen

afsættes til mere end 70 markeder. Salget

i USA, det største enkeltmarked for hvid

cement, sker igennem Lehigh White Cement

Company. Dette selskab er et joint venture

ejet i fællesskab af Aalborg Portland, Heidelberger

Zement og Cemex.

EBIT – DKK mio.

400

300

200

100

0

1998 1999 2000 2001 2002

Med den nuværende samlede årskapacitet

på 1,3 mio. tons, som i løbet af 2003 øges

til 1,5 mio. årstons, vil Aalborg Portland

Gruppen udbygge sin position som verdens

største producent og eksportør af hvid

cement med produktionsanlæg i Danmark,

Malaysia, Egypten og USA samt terminalanlæg

i Holland og Polen.

Generelt har Aalborg Portland i Danmark

for at fastholde den positive udvikling og

indtjening igangsat og i 2002 delvist gennemført

omkostningsbesparelser og effektiviseringer.

Ovennævnte har desværre medført,

at 50 medarbejdere måtte opsiges

ultimo året. Effektiviseringer vil fortsætte

ind i 1. halvår 2003 og vil primært vedrøre

indkøbsprocessen og in-/outsourcingoptimering

for nøje at gennemgå alle indkøbsområder

med det formål at opnå markedets

bedste priser i forhold til Aalborg Portlands

kvalitets- og leverancekrav.

Medarbejdere

Som et væsentligt element i Aalborg Portland

Gruppens fortsatte udvikling er en

række strategiske personaleudviklingsprojekter

igangsat. Med udgangspunkt i Aalborg

Portland Gruppens kerneværdier

(Samarbejde, Ansvarlighed og Kompetence)

Omsætning – DKK mio.

1.500

1.200

900

600

300

0

Danmark

1998 1999 2000 2001 2002

Udland

Aktiver – DKK mio.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

1998 1999 2000 2001 2002

Anlægsaktiver

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

er samtlige medarbejderes kompetenceudvikling

i dag sat i system, og alle medarbejdere

har en personlig kompetenceprofil som

udgangspunkt for målrettet uddannelse og

træning.

Også i 2002 har samtlige ledere fået foretaget

en 360-graders kompetenceevaluering,

og resultatet afspejler en særdeles

positiv udvikling i forhold til et i forvejen

tilfredsstillende niveau.

Som led i den interne effektiviseringsproces

er et større kompetenceudviklingsprojekt

igangsat under navnet “Projekttræning”.

Projektet har til formål at sætte handling

bag ordene i værdigrundlaget, herunder

implementere en lang række arbejdsmetoder

til den enkelte medarbejders personlige

planlægning og effektivitet i arbejdet.

Samtidig vil en reorganisering af Aalborg

Portlands ISO 9001 kvalitetsstyringssystem

i forhold til den nye standard medføre, at

systemet gøres procesorienteret, og dermed

bidrage til en gennemskuelighed i Aalborg

Portlands mange arbejdsprocesser, samt

videreudvikle og effektivisere det tværorganisatoriske

samarbejde.

Omsætningsaktiver

Passiver – DKK mio.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

1998 1999 2000 2001 2002

Egenkapital

Hensatte forpligtelser

og gældsforpligtelser

7


8

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Udvikling

Aalborg Portlands Research and Development

Centre (RDC) har i 2002 målrettet

udviklet sig mod målet: verdens førende

udviklingscenter for hvid cement. I samarbejde

med salgs- og marketingfunktionen

arbejder RDC i “AALBORG WHITE Technical

Team” på at udvide markedet for hvid

cement og servicere vore kunder. Dette

sker i udviklingsprojekter, hvor der samarbejdes

internationalt med førende forskere

og arkitekter.

Miljø og energi

Aalborg Portland opnåede i 1999 en samlet

miljøgodkendelse for fabrikken i Aalborg.

Miljøgodkendelsen sætter grænser for selskabets

påvirkning af det eksterne miljø i

de næste 8 år og overholdelsen af godkendelsen

er med til at sikre, at aktiviteterne

foregår uden væsentlige gener for omgivelserne.

Vilkårene for NOX og støj er gældende

i 4 år og skal tages op til revision i

2003. Revisionen er påbegyndt sammen

med Nordjyllands Amt.

Aalborg Portland har defineret ordet miljø

til at omfatte: Eksternt miljø, energi og

arbejdsmiljø. Det certificerede ledelsessystem

er bygget op med baggrund i det

eksisterende kvalitetssystem, som dermed

er udbygget til også at indeholde alle procedurer

og instrukser vedrørende miljø.

Aalborg Portland udarbejder i overensstemmelse

med lovgivningen Miljøredegørelse

og Grønt Regnskab 2002, som udsendes

til mange af virksomhedens interessenter,

bl.a. medarbejdere, kunder, naboer, myndigheder,

politikere og investorer. Ledelsen

betragter miljøstyring og herunder miljøredegørelser

som vigtige ledelsesværktøjer i

det daglige miljøarbejde og til at kommunikere

om miljøforhold med interessenterne.

Alle Aalborg Portlands aktiviteter i Danmark

har siden 1998 været omfattet af miljøledelsessystemet

ISO 14001. Cementfabrikken

i Aalborg er endvidere EMAS-registreret

(den europæiske forordning for miljøledelse)

og virksomhedens energitunge

processer er omfattet af ledelsessystemet

for effektivisering i henhold til aftale med

Energistyrelsen. I september 2002 blev

arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet

certificeret efter OHSAS 18001 og Arbejdsministeriets

bekendtgørelse nr. 923.

Aalborg Portland var den anden virksomhed

i Danmark, der blev certificeret efter

Arbejdsministeriets bekendtgørelse.

Arbejdsmiljøcertifikaterne omfatter alle

Aalborg Portlands aktiviteter i Danmark.

Aalborg Portland har stadig stor fokus på

anvendelse af affald som alternativt

brændsel og råmateriale til produktion af

cement. Anvendelse af affald som brændsel

erstatter indkøb af kul, petcoke og olie

i udlandet og nedsætter CO2-emissionen.

Fremskaffelse af alternativt brændsel sker

gennem firmaet CemMiljø A/S.

CemMiljø vil i 2003 udvide behandlingskapaciteten

væsentligt for at sikre, at Aalborg

Portland kan nå målene for øget anvendelse

af affald som brændsel.

Samtidig investerer Aalborg Portland DKK

25 mio. i et klor by-pass på det største ovnanlæg

for grå cement, som gør det muligt

at anvende større mængder affald som

brændsel og nedsætte CO2-emissionen.

Aalborg Portland foretager hvert år store

investeringer i miljøforbedringer og energioptimering.

I perioden 1998-2002 er der i

alt investeret DKK 164 mio., heraf DKK 46

mio. i 2002, i miljø- og energiforbedrende

tiltag i Aalborg Portland samt via Aalborg

Portlands ejerskab i CemMiljø A/S.

Aalborg Portlands mål er at øge andelen

af alternativt brændsel til 40% for den grå

cementproduktion. Det er imidlertid vanskeligt

at få kommuner til at anvise affald

som brændsel til cementproduktion, idet

mange kommuner er medejere af kommunale

forbrændingsanlæg. Den danske afgift

til staten på DKK 330/ton for forbrænding

gør det vanskeligt at nå målet, idet vore

udenlandske konkurrenter ikke betaler

tilsvarende afgift. Det er derfor selskabets

ønske at denne konkurrenceforvridende

afgift bortfalder, så målet kan nås med

anvendelse af dansk affald. Aalborg Portlands

anvendelse af affald vil også hjælpe

det danske samfund med at løse problemet

med manglende kapacitet til forbrænding

af affald og de stigende mængder af

brændbart affald.

Grønne afgifter i Danmark indvirker fortsat

Aalborg Portland Koncernens økonomi.

De grønne afgifter udgjorde i 2002 DKK

33,6 mio., hvoraf affaldsafgifter og CO2afgifter

udgør de største beløb.


Grønne afgifter – DKK mio.

40

30

20

10

0

1993 1996 1999 2002

1993

20,5

1998

39,9

1994

30,3

1999

32,2

1995

26,5

2000

34,3

1996

31,4

2001

30,3

1997

34,9

2002

33,6

Dattervirksomheder

Koncernens dattervirksomheder har i 2002

haft et tilfredsstillende resultat om end

lavere end i 2001. Lehigh White Cement

Company har haft et indtjeningsniveau lidt

højere end i 2001. CemMiljøs resultat har

været tilfredsstillende og på niveau med

2001.

Aalborg Portland Íslandi hf., hvis aktivitet

er salg og distribution af grå cement på det

islandske marked, har opnået en tilfredsstillende

markedsandel og resultat. Den

nye terminal skaber grundlag for yderligere

fremgang for såvel markedsandel som for

resultat.

Aalborg Portland Polska Sp. z o.o., hvis aktivitet

er salg og distribution af hvid cement

på det polske marked, har opnået et tilfredsstillende

resultat på trods af den økonomiske

afmatning i Polen.

Aalborg White’s indtjening er påvirket af

store investeringer i ny produktionskapacitet,

og fundamentet er nu tilvejebragt for

en tilfredsstillende driftsindtjening i de

kommende år.

Begivenheder efter balancedagen

Aalborg Portland har efter balancedagen

opnået medhold i højesteret i en sag mod

skatteministeriet omhandlende affaldsafgifter

opkrævet og betalt i perioden 1992-

1996. Højesteret har i sin dom fastlagt, at

der ikke forud for 1. januar 1997 har været

hjemmel til at opkræve afgiften for affald

deponeret på egen grund. Økonomisk betyder

dommen, at Aalborg Portland får betalt

afgiften tilbage, DKK 32 mio. plus renter,

i alt DKK 55 mio. Beløbet indregnes i 2003.

Forventningerne til 2003

På det danske marked forventes byggeaktiviteten

at udvise en moderat tilbagegang,

dels som følge af færre anlægsprojekter og

dels som følge af en generel økonomisk

afmatning. Denne tilbagegang i volumen

vil i nogen omfang blive modsvaret af den

forventede øgede salgsvolumen i forbindelse

med erhvervelsen af Mørchs Cement.

På eksportmarkederne for grå cement og

hvid cement forventes en skærpet konkurrence

og heraf følgende pres på priserne.

Det forventes, at den økonomiske afmatning

på nogle af selskabets hovedmarkeder

vil have en negativ effekt på forbruget

af cement, ligesom omfanget af en eventuel

krig i Mellemøsten ville kunne påvirke

afsætningsmulighederne negativt.

Grå cement produceres udelukkende i

Danmark og afsættes hovedsageligt på det

danske marked. Restkapaciteten afsættes

på udvalgte eksportmarkeder. Inden for

dette forretningsområde vil Aalborg Portland

i de kommende år tilpasse sig markedssituationen

ved at fokusere på en

yderligere omkostningsreduktion, bl.a.

gennem øget anvendelse af alternative

brændsler, der vil nedsætte brændselsudgifterne.

Ligeledes konverteres en grå ovnlinje

som tidligere omtalt til produktion af

hvid cement. Derudover vil selskabet fastholde

og udbygge kundefokuseringen ved

konstant udvidelse af services gennem bl.a.

e-business initiativer til gavn for vore kunder.

Hvid cement produceres i Danmark og på

selskabets produktionssteder i Egypten,

Malaysia og USA. Inden for dette forretningsområde

vil Aalborg Portland Gruppen

i de kommende år udbygge sin internatio-

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

nale position. Det vil bl.a. ske ved den allerede

besluttede kapacitetsudvidelse i Aalborg,

ligesom der vil blive arbejdet videre

med strategien om etablering af lokale

produktions- og salgsselskaber på ekspanderende

markeder og fuld kapacitetsudnyttelse

i de nye produktionsenheder i

Mellemøsten og Asien. Samtidig vil selskabet

fortsætte udbygningen og optimeringen

af det globale salgs- og distributionsnetværk.

Generelt vil der fortsat være fokus på koncentrering

om kerneaktiviteter. Endelig vil

der fortsat blive fokuseret på effektiviseringer

i organisationen og sourcingprojektet,

som skal reducere vore indkøbspriser

inden for alle indkøbsområder.

Baseret på ovennævnte strategi og fokusering

samt under forudsætning af, at der

ikke sker væsentlige ændringer i markedssituationen

og markedsøkonomien, forventer

Aalborg Portland Koncernen et resultat

før finansielle poster og skat (EBIT) i 2003

på niveau med 2002.

9


10

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Regnskabsberetning

for 2002

Generelt

Generelt er Aalborg Portland Koncernens

resultatopgørelse og balance påvirket af,

at Aalborg White A/S indgår pr. 1. januar

2002 som et fuldt konsolideret datterselskab,

hvilket har stor indflydelse ved sammenligning

med 2001.

Koncernresultatet før skat udviser et overskud

på DKK 326 mio. mod et overskud i

2001 på DKK 320 mio. Resultatet er positivt

påvirket af et højere salg på det danske

marked end forventet samt af en konsolidering

af positionen som verdens største

eksportør af hvid cement samt fuld udnyttelse

af produktionskapaciteten for grå

cement. Endvidere har engangsindtægter

ved salget af skibene påvirket resultatet

positivt. Resultatet er negativt påvirket af

Aalborg White, der indgår som datterselskab

pr. 1. januar 2002, idet resultat herfra

som forventet er påvirket af, at 2002

har været præget af investeringer og etablering

af produktionskapacitet.

Efter skat blev overskuddet på DKK 215

mio. mod et overskud på DKK 222 mio. i

2001.

EBITDA / EBIT ratio – %

30

24

18

12

6

0

EBITDA ratio

EBIT ratio

Koncernen genererede et cash flow på

DKK 108 mio. fra drifts- og investeringsaktiviteter

mod DKK 320 mio. i 2001. Det

faldende cash flow skyldes især at der ikke

var skattebetalinger i 2001 som følge af,

at selskabet pr. 1. januar 2001 indgik i sambeskatningen

med FLS Industries A/S. Dernæst

er bindingen i working capital steget

med DKK 48 mio. i forhold til 2001.

Aalborg Portlands binding i working capital

udgør 4% af omsætningen hvilket betegnes

som værende tilfredsstillende. Endvidere

har investeringerne (cash flow) i 2002

været højere end i 2001 trods væsentligt

salg af anlægsaktiver.

Valutaforhold

Koncernens internationale aktiviteter medfører,

at resultatet, pengestrøm og egenkapital

påvirkes af kurs- og renteudviklingen

for en række valutaer. Eksponeringen

er fortsat størst for USD, som dog i 2002

er reduceret.

Koncernens langsigtede investeringer i udlandet

afdækkes, når det skønnes hensigtsmæssigt,

med langfristede lån i en tilsvarende

valuta.

ROCE – %

0

1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

16

12

8

4

Resultatopgørelsen

Koncernens omsætning blev på DKK 1.550

mio. i 2002 mod DKK 1.479 mio. i 2001,

svarende til en stigning på ca. 5%. Stigningen

skyldes primært, at Aalborg Whites

aktiviteter er indregnet i 2002. Modsat er

omsætningen negativt påvirket af ændrede

aftalebetingelser i forbindelse med salg på

visse markeder. Koncernens produktionsomkostninger

blev på DKK 846 mio. i 2002

mod DKK 774 mio. i 2001. Stigningen

skyldes primært, at Aalborg Whites aktiviteter

indgår i 2002 samt højere produktionsomkostninger

på det danske marked.

Salgs- og distributionsomkostninger udgør

DKK 199 mio. i 2002 mod DKK 218 mio. i

2001. Administrations- og andre omkostninger

udgør DKK 107 mio. mod DKK 82

mio. i 2001. Stigningen skyldes dels konsolidering

af Aalborg White og dels afsatte

forpligtelser i forbindelse med opsigelse af

medarbejdere.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

udgør DKK 96 mio. mod DKK 33 mio. i

2001. Året er påvirket af avance ved salg

af skibe med DKK 86 mio. 2001 var påvir-

Pengestrømme – DKK mio.

400

300

200

100

0

1998 1999 2000 2001 2002

Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO)

Pengestrømme fra drift og investeringer (CFFO+CFFI)


ket af en modtaget forsikringserstatning

på DKK 22 mio.

Nettorenteudgiften udgør DKK 18 mio. i

forhold til DKK 10 mio. i 2001.

Årets effektive skatteprocent udgør 34%

mod 31% i 2001. Stigningen skyldes primært

indregning af negativt resultat i ikke

sambeskattede koncernvirksomheder.

Balancen

Koncernens balance udgør pr. 31. december

2002 DKK 2.628 mio. mod DKK 2.092

mio. i 2001.

Anlægsaktiver udgør DKK 1.677 mio. ultimo

2002 mod DKK 1.358 mio. ultimo 2001.

Stigningen i anlægsaktiver skyldes primært

et højt investeringsniveau samt konsolidering

af Aalborg White.

Afskrivninger og amortiseringer udgjorde

for året DKK 157 mio. mod DKK 130 mio.

i 2001.

Egenkapital

Ved udgangen af 2002 udgjorde Koncernens

egenkapital DKK 1.596 mio. mod

DKK 1.428 mio. i 2001. Koncernens soliditetsgrad

udgør 61% mod 68% i 2001.

Pengestrømsopgørelsen

Koncernen genererede et cash flow på

DKK 259 mio. fra driftsaktiviteten mod

DKK 425 mio. i 2001. Afvigelsen er beskrevet

ovenfor.

Der blev i 2002 investeret DKK 193 mio.

mod DKK 108 mio. i 2001 i materielle anlægsaktiver.

De vigtigste af de gennemførte

og igangværende investeringer er i udstyr

til anvendelse af alternative råmaterialer

og i udstyr til fremstilling af hvid cement

samt færdiggørelse af anlæg i Malaysia.

Der er i 2002 investeret i finansielle anlægsaktiver

med i alt DKK 46 mio., der primært

kan henføres til erhvervelse af yderligere

aktier i Sinai White Portland Cement.

Der er udbetalt udbytte til aktionærer med

DKK 111 mio. mod DKK 109 mio. i 2001.

Rentebærende nettogæld i 2002 udgør

DKK 12 mio. mod et nettotilgodehavende

på DKK 144 mio. i 2001.

Som investeringstung virksomhed er det

for Aalborg Portland Koncernen i årene

fremover nødvendigt, at likviditetsberedskabet

er til stede for dels at styrke Koncernens

konkurrencemæssige situation,

dels at sætte Koncernen i stand til at møde

fremtidige investeringsbehov og strategiske

tiltag.

Afkast af den

investerede kapital (ROCE)

Aalborg Portland Koncernen har i samarbejde

med FLS Koncernen gennem de seneste

år indført værdibaseret ledelse med det

formål at styrke rammerne for opfølgning

og styring af Koncernens langsigtede indtjeningsevne.

Til det formål benyttes en

version af EVA TM – Economic Value Added.

Der henvises til note 30 i koncernregnskabet

for en nærmere beskrivelse af den anvendte

model.

ROCE for Aalborg Portland Koncernen udgør

for 2002 13,7% mod 17,5% i 2001 som

følge af en markant stigning i den investerede

kapital i forbindelse med indregningen

af Aalborg Whites aktiviteter. Afkastet

betragtes som værende tilfredsstillende.

Aalborg Portland Koncernen fortsætter i

2003 med indarbejdelsen af EVA TM , således

at værdibaseret ledelse bruges som et

dagligt management værktøj.

Åboulevarden, Århus

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

11


12

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Himalayas sneklædte tinder – Kridtklinterne

ved Dover – Det Hvide Hus i Washington.

Når dagens første solstråler bryder horisonten,

er de hvide overflader, det første der

lyser op. Lyset er signalet til, at dagen er

begyndt!

For 70 millioner år siden – mens dinosaurerne

stadig var jordens herskere – kastede

den samme sol sine stråler til vores klode

og gav liv til talløse havdyr. Skaldyr der

skabte den kalk, Aalborg Portland i dag forædler

til hvid cement og verden over sælger

som AALBORG WHITE ® .

Den store

hvide verden

Morgensolens udfordring

Hos den drevne arkitekt signalerer naturens

egen hvidhed kvalitet, renhed og overskud.

Uanset om det hvide er store flader eller

en enkelt flise. For arkitekten eller bygmesteren,

der griber morgensolens udfordring,

er mulighederne med AALBORG WHITE ®

ubegrænsede.

Ved opgaver støbt på stedet kan den hvide

beton udnyttes i ubrudte flader i facader,

vægge eller gulve – eller måske som kontrast

i søjler, lofter eller trapper.

Anvendt i præfabrikerede betonelementer

giver den hvide cement et element, der i

samspil med fx glas, træ og metal kan udgøre

en moderne og smuk ramme om

menneskelig trivsel.

Med en pudset facade kan et gammelt byggeri

fremstå som nyt. Som en genfødsel.

Det hvide lys er sammensat af mange farver.

Nogle gange skal farverne bruges hver

for sig for at skabe mangfoldighed, kontraster

og sætte tankerne i gang. Men selv

når arkitekten finder farvepaletten frem, er

den hvide cement et godt udgangspunkt.

Materialet er velegnet til klassiske terrazzooverflader,

hvor sten i alle farver støbes

ind i betonen og overfladen blankpoleres.

I pudsede overflader er hvid også den

bedste basis, når farver tilsættes. Blå, gul

eller rød – alle står de klarere, når de

blandes i den hvide cement. Selv mørke

farver får mere liv, når grundstoffet er

AALBORG WHITE ® .

Sættes forstærkende fibre til cement, kan

AALBORG WHITE ® bruges til bygningsdetaljer,

plader og søjler i meget tynde dimensioner,

der giver det solide materiale et

fjerlet udseende. Ved at bøje, vride og dreje

formerne bliver solens evige følgesvend –

skyggen – også et kreativt virkemiddel.

Også hvor solens stråler ikke trænger ind,

har den hvide cement sin plads. Når fundamentet

under Akropolis slår revner eller

badeværelsesfliser skal monteres hurtigt,

er den hvide cement velegnet. Ikke på

grund af farven, men fordi de fysiske og

kemiske egenskaber ved hvid cement er

betydeligt bedre end hos den grå storesøster.

Især den hvide styrke er en efterspurgt

egenskab.


Lehigh White Cement Company,

Waco, Texas, USA

Hvid vækst

Siden den første hvide cement blev produceret

i Aalborg i 30’erne, har hvid cement

reflekteret solens stråler i flere og flere

lande verden over. AALBORG WHITE ®

sælges nu på 70 markeder og produceres

på fabrikker i Danmark, Malaysia, Egypten

og USA. Den lokale produktion giver øget

konkurrencekraft og danner sammen med

de regionale salgscentre et godt grundlag

for vækst.

AALBORG WHITE ® udgør allerede i dag

12 procent af verdensmarkedet for hvid

cement – Aalborg Portland er dermed verdens

største producent. Forbruget er fordoblet

hvert 10. år siden produktet kom i

arkitekternes værktøjskasser – faktisk er

vækstraten for den hvide cement dobbelt

så stor som for den grå. Og alt taler for,

at den hvide vækst vil fortsætte!

Lehigh White Cement Company,

York, Pennsylvania, USA

Aalborg Portland A/S, Aalborg, Danmark

Morgendagens muligheder

De hvide fabrikker er parate til at producere

mere, og markedet er der. Derfor har

Aalborg Portland også besluttet at forstærke

profileringen. AALBORG WHITE ® skal

frem i lyset – det sker gennem et internationalt

branding-koncept under temaet

”Think – Think Again”. Kampagnen skal

nationalt såvel som internationalt henlede

arkitekters, ingeniørers og entreprenørers

opmærksomhed på, hvordan de i morgendagens

byggerier kan udnytte de æstetiske

og funktionelle muligheder med AALBORG

WHITE ® .

For at leve op til førerpositionen foretager

Aalborg Portland konstant forskning og

udvikling af kompetencer. Egen og andres

viden om betonanvendelse formidles til

kunder overalt på kloden.

Sinai White Portland Cement Company,

El-Arish, Sinai, Egypten

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Aalborg RCI White Cement,

Ipoh, Malaysia

Vandring mod vest

Et hvidt betonelement sættes i facaden til

et nyt boligbyggeri. En hvid flise lægges.

Sveden tørres af en varm pande og solen

kaster dagens sidste stråler, før den fortsætter

sin evige vandring mod vest. Fortsætter

for at finde nye hvide eksempler på

menneskets skabertrang.

13


14

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Det er mennesker

der skaber resultater

I Aalborg Portland afhænger den samlede

evne til at skabe resultater i høj grad af én

ting: den menneskelige faktor. En meget

væsentlig forudsætning for, at alle medarbejdere

yder en toppræstation, er dels

effekten af den samlede ledelsesmæssige

kompetence og dels den enkelte medarbejders

kompetenceniveau.

Aalborg Portland har derfor igangsat to

vigtige udviklingsprojekter med det formål

at kortlægge, synliggøre og udvikle Aalborg

Portland Gruppens samlede kompetencer.

Dette gælder inden for de ledelsesmæssige

samt de faglige/personlige kompetencer.

Målet er at synliggøre og konkretisere behovet

for kompetenceudvikling i koncernen.

Dette kræver et større koordineret forberedelsesarbejde,

der efterfølgende kan virke

som ramme for målrettede udviklingsprocesser

decentralt i virksomheden.

I 2001 og igen i 2002 har alle ledere i Aalborg

Portland gennemgået en 360-graders

lederevaluering, udarbejdet en personlig

lederudviklingsplan og gennemført målrettet

kompetenceudvikling på jobbet. Resultaterne

af dette arbejde viser klare forbedringer

af den ledelsesmæssige kompetence

på alle tre ledelsesniveauer.

Sammenhæng mellem kompetence,

personlige mål og resultater

Et vigtigt mål i Aalborg Portlands personaleudviklingsproces

er at skabe overblik over

og give vigtige informationer vedrørende

kompetenceudvikling, mål- og resultatopfyldelse

for enkeltpersoner og organisatoriske

enheder. Det giver efterfølgende

mulighed for at få en faktabaseret dialog

med medarbejderne om udvikling.

Dette opnås gennem en struktureret proces

omkring personaleudvikling, målfastsættelse

og -opfølgning samt den afledte

effekt på belønningssystemer. I dette arbejde

anvendes intranet baserede IT-værktøjer,

som sikrer at alle elementer i processen

dækkes og at der samtidig foregår en

opsamling af relevant information til den

efterfølgende planlægning og opfølgning.

Opstart

strategiproces

Præsentation

af strategiplan

Forbered

PU-samtale

Lederevaluering

Review af mål og

handlingsplaner

Oktober kvartal

Juli kvartal

Fokus på værdigrundlag

Aalborg Portland Gruppens værdigrundlag

udtrykkes i tre overordnede ord:

Samarbejde, Ansvarlighed og Kompetence.

Disse tre værdier danner grundlag for alles

personlige kompetenceprofil, og er udgangspunkt

for en målrettet træning af

alle medarbejdere.

Et vigtigt kompetenceudviklingsprojekt

blev i 2002 startet under navnet “projekttræning”.

Der er her tale om et træningsforløb,

hvor en lang række ledere og medarbejdere

i fællesskab udvikler personlige

kompetencer inden for gennemførelse af

projekter, planlægning og effektivitet i arbejdet

samt udførelsen af faseopdelt arbejde.

Det gennemgående princip er, at al

læring foregår på jobbet og integreres i

den enkeltes dagligdag. Udviklingsprojektet

viser allerede væsentlige forbedringer i

manges dagligdag - i form af øget motivation,

overblik og effektivitet i arbejdet.

Januar kvartal

Sammenhæng

mellem kompetence,

personlige mål og

resultater

PU-samtale

April kvartal

Lønregulering

Review af job- og

karrieremuligheder

Rammer for

lønudvikling

Kompetenceudviklingsplan

Job- og karriereudviklingsplan


ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

15


16

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Aalborg Portland A/S for 2002

er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for klasse C-virksomheder

med tilhørende bekendtgørelser og gældende

danske regnskabsvejledninger.

Årsrapporten er bortset fra IAS 39, aflagt efter

retningslinierne i de internationale regnskabsstandarder

(IAS) udstedt af International Accounting

Standards Board. Efter nøje afvejning af nytteværdien

for FLS koncernens interessenter mod

de kommercielle styringsmæssige konsekvenser

for Koncernen har FLS Industries valgt ikke at

efterleve den fra 2001 gældende internationale

regnskabsstandard nummer 39 (IAS 39) vedrørende

indregning og måling af finansielle instrumenter.

Oplysninger krævet efter danske regnskabsvejledninger

og IAS er medtaget dels i noterne dels

i regnskabsberetningen, der er en integreret del

af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Den nye årsregnskabslov har medført følgende

ændringer i anvendt regnskabspraksis:

Finansielle forpligtelser, som måles til amortiseret

kostpris, blev tidligere målt til nominel værdi.

Ændringen har ingen væsentlig påvirkning på

resultat eller egenkapital.

Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi

og indregnes under andre tilgodehavender/

andre gældsforpligtelser. For afledte finansielle

instrumenter indgået til sikring af fremtidige

transaktioner indregnes værdiændringerne af

sikringsinstrumentet direkte på egenkapitalen,

indtil det sikrede realiseres. Hidtil har afledte

finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige

transaktioner ikke været indregnet i balancen.

Såvel resultat som egenkapital påvirkes i

2002 negativt af den ændrede regnskabspraksis

med henholdsvis DKK 6 mio. og DKK 3 mio.

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er

anlægsaktiver, som måles til dagsværdi, blev

tidligere målt til kostpris, handelsværdi eller en

forsigtigt vurderet værdi. Ændringen har ingen

væsentlig påvirkning på resultat eller egenkapital.

De ovenfor nævnte ændringer af anvendt regnskabspraksis

har ingen væsentlig effekt på resultat,

egenkapital og balancesum for 2001, hvorfor

der ikke er sket tilretning af sammenligningstal.

Koncernens nettoomsætning har hidtil været præsenteret

som bruttosalgspris inkl. fragt. Omsætningen

har således været påvirket af de anvendte

leveringsbetingelser. Der er for 2002 foretaget

en reklassifikation, hvorefter omkostninger til

eksportfragt er modregnet i omsætningen. Som

konsekvens heraf er omsætningen for 2002 reduceret

med omkostninger til dækning af eksportfragt.

Dette medfører, at omsætningen nu

repræsenterer de opnåede FOB-eksportsalgspriser.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede

klassifikation og omsætningen og distributionsomkostninger

er for 2001 således reduceret

med DKK 133 mio.

Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret

i forhold til 2001.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

Koncernen og aktivet kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

fragå Koncernen og forpligtelsens værdi kan måles

pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og

forpligtelser til kostpris. Ved efterfølgende måling

foretages værdiregulering som beskrevet nedenfor.

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet

Aalborg Portland A/S og virksomheder, hvori

Koncernen besidder flertallet af stemmerrettighederne

eller, eller hvor Koncernen på anden

måde udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder,

hvori Koncernen besidder mellem 20% og

50% af stemmerettighederne eller på anden måde

udøver betydelig indflydelse, men ikke bestemmende

indflydelse, betragtes som associerede

virksomheder.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af

årsregnskabet for Moderselskabet og de enkelte

dattervirksomheder, hvis regnskaber er udarbejdet

i overensstemmelse med Aalborg Portland

koncernens regnskabspraksis. Der sker sammenlægning

af regnskabsposter med ensartet indhold

og med eliminering af koncerninterne indtægter

og udgifter samt interne mellemværender

og aktiebesiddelser. Endvidere elimineres urealiserede

gevinster og tab ved transaktioner

mellem konsoliderede virksomheder.

Ved overtagelse af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,

hvorefter de tilkøbte virksomheders

aktiver og passiver indregnes til dagsværdi

pr. overtagelsesdatoen. I opgørelsen af koncerngoodwill/badwill

indregnes alene hensættelser

vedrørende nedlukning eller reduktion af aktiviteter

i den tilkøbte virksomhed, såfremt disse restruktureringer

er besluttet og offentliggjort i forbindelse

med købet. Tilkøbte virksomheder indgår

i koncernregnskabet fra overtagelsesdatoen.

Ved overdragelse mellem koncernvirksomheder

anvendes sammenlægningsmetoden, hvorefter

aktiver og passiver overdrages til bogført værdi

med tillæg af koncerngoodwill/badwill, som reguleres

direkte på egenkapitalen. Sammenlagte

virksomheder indregnes i den modtagende virksomhed

fra overtagelsesdatoen.

Den andel af nettoresultat og egenkapital, der

vedrører minoritetsinteresser, angives separat i

koncernregnskabet.

Valutaforhold

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved

anvendelse af transaktionsdagens kurs.

Finansielle aktiver og passiver i fremmed valuta

omregnes til valutakursen på balancedagen.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens

kurs og kursen på betalingsdagen

henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i

resultatopgørelsen som finansielle poster.

Ikke-finansielle aktiver og passiver i fremmed

valuta indregnes til transaktionsdagens kurs.


For selvstændige udenlandske dattervirksomheder

og for udenlandske associerede virksomheder

omregnes resultatopgørelsen til gennemsnitlige

valutakurser, mens balanceposter omregnes til

valutakursen på balancedagen. Forskelle, der

opstår som følge af omregning af udenlandske

enheders resultatopgørelser til gennemsnitskurs

og balanceposter til balancedagens kurs, reguleres

over egenkapitalen.

Ved akkvisition af en udenlandsk enhed omregnes

aktiver og passiver til valutakursen på transaktionsdagen

(overtagelsesdagen).

Afledte finansielle instrumenter

Aalborg Portland Koncernen anvender afledte

finansielle instrumenter til styring af finansielle

risici, som opstår i forbindelse med drift, finansiering

og investeringsaktiviteter.

Hovedparten af Koncernselskabernes afdækning

af kommercielle rente- og valutarisici sker gennem

FLS Industries koncernens interne bank.

Herved opnås stordriftsfordele ved at centralisere

den finansielle styring og afdækning.

Afledte finansielle instrumenter indregnes første

gang i balancen til kostpris og efterfølgende måling

foretages til dagsværdi. Dagsværdien af afledte

finansielle instrumenter indgår i henholdsvis

Andre tilgodehavender (positive dagsværdier)

og Andre gældsforpligtelser (negative dagsværdier).

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle

instrumenter, der sikrer dagsværdi af allerede

indregnede aktiver eller forpligtelser, indregnes i

resultatopgørelsen sammen med ændringer i

værdien af de sikrede aktiver og forpligtelser.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle

instrumenter, der er klassificeret som sikring af

fremtidige transaktioner, indregnes direkte på

egenkapitalen, indtil det sikrede realiseres. Ved

realisation indregnes værdiændringerne i samme

regnskabspost som det sikrede.

Afledte finansielle instrumenter, der ikke anvendes

til sikring, optages i balancen til dagsværdi pr.

balancedagen. Værdireguleringer indregnes i

resultatopgørelsen som finansielle poster.

Værdiændringer i dagsværdien på lån og afledte

finansielle instrumenter, som udgør en kurssikring

af udenlandske enheder eller dele heraf,

modregnes i de omregningsdifferencer, der opstår

ved konsolideringen og indregnes direkte på

egenkapitalen indtil nettoinvesteringen afhændes.

Tilskud

Tilskud til investeringer modregnes i anskaffelsesprisen

på de aktiver, der ydes tilskud til. Tilskud

indtægtsføres systematisk i resultatopgørelsen,

således at de modsvarer de udgifter eller afskrivninger,

som de kompenserer for.

Tilbagebetalingsforpligtelser, der først aktualiseres

i tilfælde af, at betingelser for modtagelse af

tilskud ikke imødekommes, oplyses i noterne som

eventualforpligtelser.

Forskning og udvikling

Omkostninger til forskning indregnes i resultatopgørelsen

i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Hovedparten af udviklingsomkostningerne indregnes

i resultatopgørelsen i det regnskabsår,

hvori de afholdes. Udviklingsomkostninger, der

vedrører et bestemt produkt eller proces, aktiveres,

i det omfang omkostningerne kan forventes

at generere fremtidig indtjening.

Udbytte

Udbytte afsættes i regnskabet på tidspunktet,

hvor dette er vedtaget på generalforsamlingen

og selskabet derved har påtaget sig en forpligtelse.

Det udbytte, som foreslås udbetalt for året,

vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Den i den danske regnskabslovgivning foreskrevne

funktionsopdelte resultatopgørelse er i lighed

med tidligere år tilpasset med henblik på at vise

resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA),

således at afskrivninger af Materielle anlægsaktiver

ikke henføres til den enkelte funktion, men

anføres på en særskilt linie ligesom amortisering

af immaterielle anlægsaktiver.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser

medtages i resultatopgørelsen når levering og

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

risikoovergang til køber har fundet sted og

indtægten kan opgøres pålideligt.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter bl.a. råmaterialer,

forbrugsvarer, direkte lønomkostninger

samt indirekte produktionsomkostninger såsom

vedligeholdelse og drift af produktionsanlæg

samt administration og fabriksledelse.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter

direkte distributions- og markedsføringsomkostninger,

lønninger til salgs- og marketingfunktionerne

samt andre indirekte omkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger

til administrativt personale og ledelse

samt andre indirekte omkostninger.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter

indtægter og omkostninger af sekundær betydning

i forhold til koncernens aktiviteter herunder

visse tilskud, lejeindtægter og royalties, honorarer

m.v. Endvidere sker indregning af badwill i

koncernregnskabet under andre driftsindtægter.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle

anlægsaktiver, som ikke kan anses at tilhøre en

samlet aktivitetsafståelse medtages i Andre

driftsindtægter og -omkostninger.

Andel af dattervirksomheders og

associerede virksomheders resultat

De enkelte dattervirksomheder indregnes i

Moderselskabet med en forholdsmæssig andel

af resultatet efter regulering af urealiserede interne

avancer/tab og fradrag af amortisering af

koncerngoodwill samt tillæg af indregnet badwill.

Andel i dattervirksomheders skat indregnes under

Skat af årets resultat.

De associerede virksomheder indregnes i Moderselskabet

og Koncernen med en forholdsmæssig

andel af resultatet efter regulering af urealiserede

interne avancer/tab og fradrag af amortisering af

koncerngoodwill samt tillæg af indregnet badwill.

Andel i associerede virksomheders skat indregnes

under Skat af årets resultat.

17


18

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Renteindtægter og renteudgifter indregnes i

resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret.

Skat

Moderselskabet og dets dattervirksomheder er

indkomstskattepligtige i de lande, hvori de er

hjemmehørende.

Moderselskabet er sambeskattet med FLS Industries

A/S. I sambeskatningen anvendes moderselskabsmetoden,

hvorefter FLS Industries A/S

afholder skat af de sambeskattede selskabers

indkomst

Som konsekvens heraf indregnes der ikke aktuel

eller udskudt skat i Aalborg Portland vedrørende

virksomhed omfattet af sambeskatningen.

I tilknytning til sambeskatningen udgiftsføres et

sambeskatningsbidrag til FLS Industries A/S, beregnet

på grundlag af det regnskabsmæssige

resultat korrigeret for ikke skattepligtige indtægter

og ikke fradragsberettigede omkostninger.

Skat af årets resultat omfatter sambeskatningsbidrag

til FLS Industries A/S samt resultatførte

aktuelle og udskudte skatter i ikke sambeskattede

dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Skat der knytter sig til egenkapitalreguleringer

reguleres over egenkapitalen.

Skyldigt sambeskatningsbidrag samt skyldige og

tilgodehavende aktuelle skatter beregnet af årets

skattepligtige indkomst indregnes i balancen.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver

uden for sambeskatning med FLS Industries

A/S indregnes fuldt ud i balancen efter

den balanceorienterede gældsmetode. Udskudte

skatteaktiver indregnes med den værdi, de forventes

at kunne realiseres til.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med

fradrag af akkumulerede amortiseringer og nedskrivninger.

Ved overtagelse af virksomhed beregnes koncerngoodwill/badwill

som forskellen mellem købesummen

og nettoaktivernes dagsværdier.

I det omfang dagsværdien af de tilkøbte aktiver

og forpligtelser inden udgangen af regnskabsåret

efter købsåret viser sig at være forskellig fra

den beregnede værdi på overtagelsestidspunktet,

reguleres goodwill/badwillbeløbet. Alle andre

reguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Amortiseringsperioden for goodwill fastlægges

på baggrund af ledelsens vurdering af den købte

virksomheds/aktivitets levetid.

Badwill præsenteres under Immaterielle anlægsaktiver

og indregnes i takt med realiseringen af

eventuelle forventede omkostninger og tab.

Amortisering foretages lineært over aktivernes

forventede levetid, der er:

Goodwill/koncerngoodwill, op til 20 år.

Udviklingsomkostninger, op til 5 år.

Softwareapplikationer, op til 5 år.

Patenter, licenser og andre rettigheder,

op til 20 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen på egenopførte aktiver omfatter udgifter

til materialer, direkte udgifter til arbejdskraft

samt en andel af de indirekte produktionsomkostninger.

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes

forventede brugstid til den forventede restværdi.

De forventede brugstider er:

Bygninger 20-30 år

Hovedmaskiner 25 år

Tekniske anlæg og maskiner i øvrigt 5-15 år

Aktiver med lav anskaffelsespris eller med kort

levetid indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Renteomkostninger på lån til finansiering af

fremstilling af Materielle anlægsaktiver indregnes

i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden.

Alle øvrige finansieringsomkostninger

indregnes i resultatopgørelsen.

Nyanskaffede og egenopførte aktiver afskrives

fra ibrugtagningstidspunktet. Der afskrives ikke

på grunde bortset fra arealer, hvorfra der sker

råstofudvinding. Omkostninger til reparation og

vedligeholdelse af ejendomme, tekniske anlæg

mv. indregnes i resultatopgørelsen.

Ved operationel leasing indregnes leasingydelserne

lineært over leasingperioden i resultatopgørelsen.

Nedskrivning af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel Immaterielle

som Materielle anlægsaktiver gennemgås

årligt for at afgøre, om der er indikation af

værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, anslås

denne lavere værdi som nettosalgsværdien eller

nytteværdien, hvis denne er højere.

Nedskrivninger af Immaterielle og Materielle

anlægsaktiver indregnes under samme post som

de tilhørende amortiseringer og afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder måles efter den indre værdis

metode. Den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes

regnskabsmæssige indre værdi

reguleres for urealiserede koncerninterne avancer/

tab og tillægges koncerngoodwill, mens koncernbadwill

fradrages.


Associerede virksomheder aflægger som hovedregel

ikke årsrapport efter retningslinierne i IAS.

I det omfang det er muligt, foretages korrektion

herfor.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder

og associerede virksomheder indregnes

under Nettoopskrivning efter den indre værdis

metode under egenkapitalen.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig

indre værdi indregnes til nul, mens tilgodehavender

hos disse dattervirksomheder nedskrives

med moderselskabets andel af den regnskabsmæssige

negative indre værdi. Såfremt den regnskabsmæssige

negative indre værdi overstiger

tilgodehavendet, indregnes et resterende beløb

under Hensatte forpligtelser.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer optages til laveste

værdi af enten anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi.

Værdiansættelsen afviger ikke væsentligt

fra opgørelsen efter FIFO-princippet.

Varer under fremstilling og færdigvarer optages

til laveste værdi af enten kostpris eller nettorealisationsværdi.

Ved kostpris forstås direkte produktionsomkostninger

med tillæg af indirekte produktionsomkostninger.

Indirekte produktionsomkostninger

omfatter omkostninger til drift, vedligeholdelse

og afskrivninger vedrørende produktionsanlæg

samt fabriksledelse.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter reservation til

retablering af kridt- og lergrave samt afviklingsforpligtelser

mv. vedrørende fraflyttede anlæg

eller solgte materielle anlæg.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris

efter reservation til imødegåelse af forventet tab

ud fra en individuel vurdering.

Prioritetsgæld, rentebærende lån og udlån

Prioritetsgæld, rentebærende lån og udlån indregnes

ved låneoptagelsen til det modtagne provenu

med fradrag af transaktionsomkostninger.

Efterfølgende måling foretages til amortiseret

kostpris, således at forskellen mellem provenuet

og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser omfatter bl.a. feriepengeforpligtelser,

skatter og afgifter samt skyldige

renter.

Pengestrømsopgørelsen

Koncernens pengestrømsopgørelse opgøres efter

den indirekte metode og viser sammensætningen

af Koncernens pengestrømme opdelt i henholdsvis

drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet

samt Koncernens likviditet primo og ultimo regnskabsåret.

Pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i

resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle

poster og skat (EBITDA).

Der skelnes ved opgørelsen af driftskapital- og

lånemellemværender mellem henholdsvis rentebærende

og ikke rentebærende poster samt

likvide midler.

Likvide midler består af kassebeholdninger,

pengemarkedsindskud hos tilknyttede virksomheder

og indeståender i pengeinstitutter.

Lånemellemværender er de samlede rentebærende

gældsposter fratrukket rentebærende tilgodehavender.

Alle øvrige tilgodehavender og gældsposter som

er ikke rentebærende betragtes som driftskapital.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som

årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændringer i driftskapitalen samt finansielle

poster og betalt skat.

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter

betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder

og aktiviteter samt køb og salg af

anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter

betalinger til og indskud fra aktionærer samt

optagelse og afvikling af lånemellemværender.

Fruen fra havet, Sæby

19


20

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

hoved- og nøgletal for koncernen

DKK mio. 1998 1999 2000 2001 2002

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning 1.448 1.463 1.559 1.479 1.550

Produktionsomkostninger 771 739 785 774 846

Bruttoresultat 677 724 774 704 704

Dækningsgrad 46,8% 49,5% 49,6% 47,6% 45,4%

Salgs-, adm.-, og dist. omk. samt andre driftsposter 257 291 338 267 210

Resultat før afskriv., fin. poster og skat (EBITDA) 420 433 436 437 495

EBITDA ratio 29,0% 29,6% 28,0% 29,5% 31,9%

Afskrivninger 137 137 139 127 145

Amortisering 0 0 0 3 12

Resultat før fin. poster og skat (EBIT) 283 296 297 307 338

EBIT ratio 19,5% 20,2% 19,1% 20,8% 21,8%

Andel af associerede virksomheders resultat før skat 14 23 23 23 6

Finansielle poster, netto -18 -15 -19 -10 -18

Resultat før skat (EBT) 279 304 301 320 326

EBT ratio 19,3% 20,8% 19,3% 21,7% 21,0%

Skat af årets resultat -68 -98 -83 -98 -111

Årets resultat 211 206 218 222 215

Minoritetsaktionærers andel af årets resultat 0 0 0 0 -1

Aalborg Portland A/S' andel af årets resultat 211 206 218 222 216

PENGESTRØMME

Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) 356 335 279 425 259

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (CFFI) -140 -67 -155 -105 -151

Pengestrømme fra drift og investeringer 216 268 124 320 108

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -210 -263 -329 -80 66

Ændring i likvider 6 5 -205 240 175

Investering i materielle anlægsaktiver 137 69 110 108 193

Forrentet nettogæld/-tilgodehavender (-) -42 24 68 -144 12

BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver 4 3 3 12 49

Materielle anlægsaktiver 1.339 1.273 1.247 1.212 1.423

Finansielle anlægsaktiver 59 71 128 134 204

Anlægsaktiver i alt 1.402 1.347 1.378 1.358 1.677

Omsætningsaktiver 633 629 489 734 952

Aktiver i alt 2.035 1.976 1.867 2.092 2.628

Koncernens egenkapital 1.039 1.047 1.066 1.428 1.596

Aalborg Portland A/S' andel af egenkapitalen 1.039 1.047 1.066 1.428 1.524

Hensatte forpligtelser 307 300 264 9 29

Gældsforpligtelser 689 629 537 655 1.004

Passiver i alt 2.035 1.976 1.867 2.092 2.628

Afkast af den investerede kapital

Reguleret nettoresultat efter skat (NOPAT) 202 219 209 229 227

Gennemsnitlig investeret kapital 1.418 1.248 1.247 1.311 1.660

Afkast af den investerede kapital (ROCE) 14,2% 17,5% 16,8% 17,5% 13,7%

NØGLETAL

Inklusive minoritetsaktionærers andel

Egenkapitalens forrentning 22% 20% 21% 18% 14%

Egenkapitalandel 51% 53% 57% 68% 61%

Antal ansatte, ultimo 741 734 729 689 860

Heraf i Danmark 738 731 725 685 654

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. ROCE definition findes i note 30 til koncernregnskabet.

Omsætningen er i forhold til tidligere år korrigeret for ændret præsentation af eksportfragt. Der henvises til Anvendt regnskabspraksis


ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Finger B i Kastrup Lufthavn

21


22

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

regnskab / koncern

Resultatopgørelse

DKK (000) 2001 2002

Noter

1 Nettoomsætning 1.478.784 1.550.004

2 Produktionsomkostninger 774.386 845.814

Bruttoresultat 704.398 704.190

2 Salgs- og distributionsomkostninger 218.224 199.001

2/3 Administrations- og andre omkostninger 82.102 106.941

4 Andre driftsindtægter og -omkostninger 32.695 96.311

Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 436.767 494.559

14 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 126.617 144.663

13 Amortisering og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver 3.521 12.148

Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 306.629 337.748

16 Andel af associerede virksomheders resultat før skat 23.085 6.447

5 Finansielle indtægter 13.763 27.073

5 Finansielle omkostninger 23.250 45.506

Resultat før skat (EBT) 320.227 325.762

6 Skat af årets resultat 98.471 110.585

Årets resultat 221.756 215.177

Minoritetsaktionærers andel af årets resultat 44 -572

Aalborg Portland A/S' andel af årets resultat 221.712 215.749

7 Miljøafgifter


Pengestrømsopgørelse

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

DKK (000) 2001 2002

Noter

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 436.767 494.559

Regulering for avancer og tab ved køb og salg af anlægsaktiver samt valutakursregulering af EBITDA -1.030 -87.516

Reguleret resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 435.737 407.043

8 Ændring i hensatte forpligtelser -6.974 -879

9 Ændring i driftskapital -15.150 -48.303

Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat 413.613 357.861

Modtagne udbytter fra associerede virksomheder 18.543 20.822

10 Finansielle ind- og udbetalinger -9.487 -18.433

Betalte selskabsskatter/sambeskatningsbidrag 2.141 -101.166

Pengestrømme fra driftsaktivitet 424.810 259.084

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Køb af virksomheder og aktiviteter 0 -32.106

Køb af immaterielle anlægsaktiver 0 -6.600

Køb af materielle anlægsaktiver -108.149 -193.180

Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3.843 127.086

Køb og salg af finansielle anlægsaktiver -385 -46.005

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -104.691 -150.805

Pengestrømme fra drift og investeringer 320.119 108.279

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Udbytter -109.038 -110.889

Minoriteters kapitalforhøjelse i Koncernselskaber 0 9.684

12 Ændring i rentebærende nettogæld 28.903 167.493

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -80.135 66.288

Ændring i likvider 239.984 174.567

11 Likvide beholdninger og pengemarkedsindskud hos tilknyttede virksomheder, primo 181.337 421.321

11 Likvide beholdninger og pengemarkedsindskud hos tilknyttede virksomheder, ultimo 421.321 595.888

I Koncernens løbende likviditetsstyring anvendes FLS Industries A/S som intern bank.

Placeringer på pengemarkedsvilkår hos FLS Industries A/S medregnes derfor i pengestrømsopgørelsens likvider.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

23


24

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

balance / koncern

Aktiver

DKK (000) 2001 2002

Noter

Anlægsaktiver

Goodwill 1.842 33.769

Andre immaterielle anlægsaktiver 10.044 15.457

Immaterielle anlægsaktiver under opførelse 0 42

13 Immaterielle anlægsaktiver 11.886 49.268

Grunde og bygninger 371.527 424.383

Tekniske anlæg, maskiner og skibe 821.899 965.486

Materielle anlæg under opførelse 18.922 33.104

14 Materielle anlægsaktiver 1.212.348 1.422.973

15/16 Kapitalandele i associerede virksomheder 132.871 203.403

15 Andre finansielle anlægsaktiver 385 385

17 Udskudte skatteaktiver 370 603

Finansielle anlægsaktiver 133.626 204.391

Anlægsaktiver i alt 1.357.860 1.676.632

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 124.489 126.915

Varer under fremstilling 20.153 24.176

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 37.242 34.201

Forudbetaling for varer 0 37

18 Varebeholdninger 181.884 185.329

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 67.110 85.914

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 402.091 563.412

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 33.098 40.705

Tilgodehavende selskabsskat 0 801

Andre tilgodehavender 25.063 19.592

Finansielle instrumenter, markedsværdi 0 12.894

Periodeafgrænsningsposter 1.446 8.733

19 Tilgodehavender 528.808 732.051

19 Likvide beholdninger 23.240 34.285

Omsætningsaktiver i alt 733.932 951.665

AKTIVER I ALT 2.091.792 2.628.297


Passiver

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

DKK (000) 2001 2002

Noter

Egenkapital

Aktiekapital 300.000 300.000

Andre reserver 1.017.281 1.116.614

Aalborg Portland A/S' andel af egenkapital før foreslået udbytte 1.317.281 1.416.614

Foreslået udbytte 110.856 107.875

Aalborg Portland A/S' andel af egenkapital 1.428.137 1.524.489

Minoritetsaktionærers andel af egenkapital før foreslået udbytte 110 71.281

Foreslået udbytte 0 174

Minoritetsaktionærers andel af egenkapital 110 71.455

20 Koncernens egenkapital i alt 1.428.247 1.595.944

17

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat 0 924

21 Andre hensatte forpligtelser 8.802 27.923

Hensatte forpligtelser i alt 8.802 28.847

Gældsforpligtelser

Bankgæld 0 105.188

Prioritetsgæld 230.969 194.801

22/25 Langfristede gældsforpligtelser 230.969 299.989

23/25 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 34.482 55.033

Valutalån og bankgæld 11.989 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 208.289 202.904

Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 5.412 283.387

Skyldig selskabsskat 89.098 111.122

Finansielle instrumenter, markedsværdi 16.999 4.611

24 Andre gældsforpligtelser 57.437 31.331

Periodeafgrænsningsposter 68 15.129

Kortfristede gældsforpligtelser 423.774 703.517

Gældsforpligtelser i alt 654.743 1.003.506

Gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i alt 663.545 1.032.353

PASSIVER I ALT 2.091.792 2.628.297

Noter uden henvisning

26 Pantsætninger 28 Finansielle instrumenter

27 Eventualforpligtelser og 29 Transaktioner med nærtstående parter

økonomiske forpligtelser 30 Afkast af den investerede kapital

25


26

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / koncern

1. Segment rapportering

DKK (000) 2001 2002

Omsætning, geografisk fordeling:

Danmark 913.777 910.793

Skandinavien eksklusiv Danmark 30.289 34.989

Øvrige Europa 259.007 285.450

Nordamerika 245.930 198.768

Sydamerika 1.609 139

Afrika 9.961 17.102

Asien 15.157 71.863

Australien 3.054 30.900

1.478.784 1.550.004

Omsætning, forretningssegment:

Cement 1.433.856 1.488.128

Andre byggematerialer 1.419 16.429

Anden omsætning 43.509 45.447

1.478.784 1.550.004

2. Personaleomkostninger

DKK (000) 2001 2002

Lønninger og honorarer 242.657 246.867

Pensionsbidrag 9.937 9.838

Andre personaleomkostninger 5.904 5.844

258.498 262.549

Beløbene er indeholdt i regnskabsposterne:

Produktionsomkostninger, Salgs- og distributionsomkostninger,

samt Administrations- og

andre omkostninger.

Koncernens direktion og bestyrelse oppebærer

vederlag på DKK 2,8 mio. (2001: DKK 2,8 mio.)

Antal ansatte pr. 31.12. 689 860

Pensionsordninger

Danske virksomheders pensionsforpligtelser er forsikringsmæssigt afdækket.

Visse udenlandske virksomheder er ligeledes forsikringsmæssigt afdækket.

Udenlandske virksomheder, der ikke er eller kun delvist er afdækket forsikringsmæssigt,

indregner de udækkede pensionsforpligtelser aktuarmæssigt

til nutidsværdi på balancetidspunktet.

3. Honorar til moderselskabets

generalforsamlingsvalgte revision

DKK (000) 2001 2002

KPMG:

Revision af årsregnskabet 544 822

Øvrige opgaver 257 805

801 1.627

4. Andre driftsindtægter og -omkostninger

DKK (000) 2001 2002

Andre driftsindtægter:

Lejeindtægter 5.778 6.511

Royalties og lign. 980 572

Forsikringserstatninger 21.620 0

Avance ved salg af anlægsaktiver 1.030 86.952

Øvrige indtægter 3.356 2.383

32.764 96.418

Andre driftsomkostninger:

Tab ved salg af anlægsaktiver 0 60

Øvrige omkostninger 69 47

69 107

Andre driftsindtægter og -omkostninger i alt 32.695 96.311

5. Finansielle indtægter og omkostninger

DKK (000) 2001 2002

Finansielle indtægter:

Rente- og andre finansindtægter 2.919 2.477

Rente- og andre finansindtægter,

tilknyttede virksomheder 11.366 17.200

Realiserede valutakursgevinster -522 7.396

13.763 27.073

Finansielle omkostninger:

Rente- og andre finansomkostninger 20.563 20.175

Rente- og andre finansomkostninger,

tilknyttede virksomheder 16 11.108

Realiserede valutakurstab 2.671 14.223

23.250 45.506


6. Skat af årets resultat

DKK (000) 2001 2002

Skat af årets resultat

Aktuel skat af årets

resultat/sambeskatningsbidrag 97.533 111.554

Regulering af udskudt skat 0 -1.013

Andel af skat af årets resultat

i associerede virksomheder 693 48

Øvrige reguleringer,

herunder reguleringer vedr. tidligere år 245 -4

98.471 110.585

Afstemning af skat

Skat beregnet efter dansk skatteprocent 96.068 97.729

Afvigelse i udenlandske virksomheders

skatteprocent i forhold til 30% 1.610 2.306

Ikke fradragsberettiget amortisering af goodwill 1.248 910

Ikke-skattepligtige indtægter og

ikke-fradragsberettigede udgifter -462 9.644

Andet, herunder reguleringer vedr. tidligere år 7 -4

98.471 110.585

Specifikation af regulering af udskudt skat

Materielle anlægsaktiver 0 -969

Gældsforpligtelser 0 36

Fremførbare underskud, brutto 0 -425

Regulering, tilkøbte virksomheder 0 200

Valutakurs- og øvrige reguleringer 0 145

0 -1.013

7. Miljøafgifter

DKK (000) 2001 2002

Resultat før skat er påvirket

af følgende direkte miljøafgifter:

Affaldsafgift og forbrændingsafgift 14.050 16.187

CO2-afgift 6.301 8.189

Råstofafgift 5.765 5.773

Dieselolieafgift 3.783 3.491

Øvrigt 443 0

30.342 33.640

8. Ændring i hensatte forpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Anvendt til produkt- og produktionsrationalisering -6.006 0

Andre ændringer -968 -879

-6.974 -879

9. Ændring i driftskapital

12. Rentebærende nettogæld

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

DKK (000) 2001 2002

Varebeholdninger -6.192 11.421

Tilgodehavender -4.801 -10.486

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser -4.157 -49.238

-15.150 -48.303

10. Finansielle ind- og udbetalinger

DKK (000) 2001 2002

Finansielle indbetalinger 13.763 27.073

Finansielle udbetalinger -23.250 -45.506

-9.487 -18.433

11. Likvide beholdninger og pengemarkedsindskud

hos tilknyttede virksomheder

DKK (000) 2001 2002

Likvider primo

Likvide beholdninger 28.719 23.240

Pengemarkedsindskud

hos tilknyttede virksomheder 152.618 398.081

181.337 421.321

Likvider ultimo

Likvide beholdninger 23.240 34.285

Pengemarkedsindskud hos

tilknyttede virksomheder 398.081 561.603

421.321 595.888

DKK (000) 2001 2002

Rentebærende nettogæld primo 68.115 -143.881

Tilgang ved køb af virksomheder 0 230.632

Ændring af rentebærende likvider -239.984 -174.567

Ændring af rentebærende nettogæld

i de konsoliderede virksomheder mv. 28.903 167.493

Kursreguleringer mv., herunder ændringer

som følge af afledte finansielle instrumenter -915 -67.815

Rentebærende nettogæld ultimo -143.881 11.862

27


28

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / koncern

13. Immaterielle anlægsaktiver

Andre Immaterielle

immaterielle anlægsaktiver

DKK (000) Goodwill anlægsaktiver under opførelse I alt

Anskaffelsessum pr. 01.01. 5.402 13.216 0 18.618

Valutakurs- og anden regulering -6.737 -1.236 0 -7.973

Til-/afgang af koncernvirksomheder 46.445 6.980 0 53.425

Tilgang 0 6.714 42 6.756

Anskaffelsessum pr. 31.12. 45.110 25.674 42 70.826

Amortisering pr. 01.01. 3.560 3.172 0 6.732

Valutakurs- og anden regulering -785 -14 0 -799

Til-/afgang af koncernvirksomheder 3.559 100 0 3.659

Årets amortisering 5.007 6.959 0 11.966

Amortisering pr. 31.12. 11.341 10.217 0 21.558

Bogført værdi pr. 31.12. 33.769 15.457 42 49.268

Bogført værdi pr. 31.12.2001 1.842 10.044 0 11.886

14. Materielle anlægsaktiver

Tekniske Materielle

Grunde og anlæg, maskiner anlæg under

DKK (000) bygninger og skibe opførelse I alt

Anskaffelsessum pr. 01.01. 650.915 2.055.225 18.922 2.725.062

Valutakurs- og anden regulering 23.946 79.033 -131.037 -28.058

Til-/afgang af koncernvirksomheder 42.396 62.062 112.912 217.370

Tilgang 20.005 140.917 32.307 193.229

Afgang -672 -228.661 0 -229.333

Anskaffelsessum pr. 31.12. 736.590 2.108.576 33.104 2.878.270

Afskrivninger pr. 01.01. 279.388 1.233.326 0 1.512.714

Valutakurs- og anden regulering -137 -708 0 -845

Til-/afgang af koncernvirksomheder 1.603 6.877 0 8.480

Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver -672 -208.419 0 -209.091

Årets afskrivninger 32.025 112.014 0 144.039

Afskrivninger pr. 31.12. 312.207 1.143.090 0 1.455.297

Bogført værdi pr. 31.12. 424.383 965.486 33.104 1.422.973

Bogført værdi pr. 31.12.2001 371.527 821.899 18.922 1.212.348

Bogført værdi af danske ejendomme pr. 31.12.2002 350.032

Ejendomsværdi af danske ejendomme pr. 01.01.2002 550.735

I årets tilgang indgår DKK 8,9 mio. som andel af indirekte produktionsomkostninger samt DKK 5,4 mio. som finansieringsudgifter i opførelsesperioden.

Afskrivningerne i resultatopgørelsen er opgjort til gennemsnitskurs og kan derfor ikke direkte afstemmes til anlægsnoten ovenfor.


15. Finansielle anlægsaktiver

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Kapitalandele Andre

i associerede finansielle Udskudte

DKK (000) virksomheder anlægsaktiver skatteaktiver I alt

Anskaffelsessum pr. 01.01. 118.382 385 370 119.137

Valutakurs- og anden regulering -52.907 0 0 -52.907

Til-/afgang af koncernvirksomheder mv. 106.155 0 0 106.155

Tilgang 46.387 0 233 46.620

Afgang 0 0 0 0

Anskaffelsessum pr. 31.12. 218.017 385 603 219.005

Reguleringer pr. 01.01. 14.489 0 0 14.489

Valutakurs- og anden regulering 7.356 0 0 7.356

Regulering for til- og afgang -22.037 0 0 -22.037

Resultatandele 6.400 0 0 6.400

Udbytter for året -20.822 0 0 -20.822

Reguleringer pr. 31.12. -14.614 0 0 -14.614

Bogført værdi pr. 31.12. 203.403 385 603 204.391

Bogført værdi pr. 31.12.2001 132.871 385 370 133.626

16. Kapitalandele i associerede virksomheder

Aalborg Portlands Aalborg Portlands Aalborg Portlands

andel af resultat andel af resultat andel af

DKK (000) Egenkapital Ejerandel % før skat efter skat egenkapital

Lehigh White Cement Company, USA 325.261 24,5 24.552 24.552 79.689

Sinai White Portland Cement Company, Egypten 167.007 45,0 -13.037 -13.037 75.153

RCI Marketing Sdn. Bhd., Malaysia 10.200 30,0 230 133 3.060

Aalborg Siam White Cement Pte Ltd., Singapore 428 50,0 -587 -537 214

Goodwill -4.711 -4.711 45.287

6.447 6.400 203.403

Stemmeandelene afviger ikke væsentligt fra ejerandelene.

Koncernens associerede virksomheder aflægger ikke årsregnskaber i overensstemmelse med IAS.

I det omfang det er muligt, er der korrigeret for væsentlige afvigelser.

29


30

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / koncern

17. Udskudte skatteaktiver og -passiver

DKK (000) 2001 2002

Udskudte skatteaktiver

Materielle anlægsaktiver 0 19

Fremførbare underskud, brutto 370 1.630

Andel af skatteaktiv, der værdiansættes til nul 0 -719

Udskudte skatteaktiver før evt. modregning 370 930

Modregning inden for juridiske skatteenheder og jurisdiktioner 0 -327

Udskudte skatteaktiver pr. 31.12 370 603

Udskudte skattepassiver

Materielle anlægsaktiver 0 1.250

Gældsforpligtelser 0 1

Udskudte skattepassiver før evt. modregning 0 1.251

Modregning inden for juridiske skatteenheder og jurisdiktioner 0 -327

Udskudte skattepassiver pr. 31.12 0 924

Udskudte skatteaktiver/-passiver, netto pr. 31.12 370 -321

Udskudt Udskudte Udskudte

DKK (000) skat netto skatteaktiver skattepassiver

Årets bevægelse på udskudte skatteaktiver/-passiver

Udskudte skatteaktiver/-passiver pr. 01.01. 370 370 0

Bevægelse via resultatopgørelsen 845 95 -750

Kursregulering fra ultimokurs til gennemsnitskurs 253 -62 -315

Årets bevægelse på balancen, som følge af køb og salg af virksomheder -1.789 200 1.989

Netto udskudte skatteaktiver/-passiver pr. 31.12. -321 603 924

Koncernens udskudte skatteaktiv er aktiveret, for så vidt angår den del som forventes at kunne anvendes inden for en femårig periode. I det omfang selskaber

i Koncernen har udskudte skattepassiver, er disse værdiansat uafhængigt af tidspunktet for en evt. skats forfald. Der er således en forskel mellem

principperne for værdiansættelsen af udskudte skatteaktiver og skattepassiver i Koncernen.

Forfaldsprofil for fremførbare underskud

Under et år 10

Mellem et og fem år 998

Over fem år 1.076

2.084

18. Varebeholdninger

DKK (000) 2001 2002

Indirekte produktionsomkostningers

andel af varebeholdninger udgør 9.475 11.990

Årets vareforbrug indgår i produktionsomkostninger.

Der er ikke foretaget væsentlige nedskrivninger i året, hvorfor der ikke er

væsentlige varebeholdninger værdiansat til en nettorealisationsværdi under

den faktiske kostpris.

19. Tilgodehavender og likvide beholdninger

Den rentebærende del af de samlede tilgodehavender og likvide beholdinger

udgør DKK 623 mio. (2001: DKK 421 mio.).

I Koncernens tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder indgår placering

på pengemarkedsvilkår hos FLS Industries A/S med DKK 562 mio.

(2001: DKK 398 mio.).


20. Koncernens egenkapital

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Aalborg Portlands Minoritetsandel

DKK (000) Aktiekapital Andre reserver andel i alt i alt I alt

Egenkapital 01.01.2001 300.000 766.100 1.066.100 58 1.066.158

Valutakursreguleringer 5.059 5.059 8 5.067

Hedging -3.131 -3.131 -3.131

Årets resultat 221.712 221.712 44 221.756

Værdireguleringer øvrige mv. -176 -176 -176

Tilbageført udskudt skat primo 251.801 251.801 251.801

Øvrige egenkapitalreguleringer -4.190 -4.190 -4.190

Årets samlede indkomst 471.075 471.075 52 471.127

Foreslåede udbytter -110.856 -110.856 -110.856

Betalte udbytter -109.038 -109.038 -109.038

Egenkapital 31.12.2001 før udbytte 300.000 1.017.281 1.317.281 110 1.317.391

Foreslåede udbytter 110.856 110.856 110.856

Egenkapital 31.12.2001 300.000 1.128.137 1.428.137 110 1.428.247

Valutakursreguleringer -66.945 -66.945 -10.584 -77.529

Hedging 56.670 56.670 56.670

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 5.370 5.370 5.370

Årets resultat 215.749 215.749 -572 215.177

Nedskrivning koncernintern overdragelse -3.636 -3.636 -3.636

Årets samlede indkomst 207.208 207.208 -11.156 196.052

Foreslåede udbytter -107.875 -107.875 -174 -108.049

Betalte udbytter -110.856 -110.856 -32 -110.888

Til- og afgang minoritetsinteresser 0 0 82.533 82.533

Egenkapital 31.12. 2002 før udbytte 300.000 1.116.614 1.416.614 71.281 1.487.895

Foreslåede udbytter 107.875 107.875 174 108.049

Egenkapital 31.12.2002 300.000 1.224.489 1.524.489 71.455 1.595.944

Aktiekapitalen er fordelt på: 2 stk. à DKK 150 mio.

31


32

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / koncern

Stærevej 32, København NV.

21. Hensatte forpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Hensatte forpligtelser 01.01. 15.745 8.802

Årets tilgang 500 20.500

Årets afgang/forbrug -7.443 -1.379

Hensatte forpligtelser 31.12. 8.802 27.923

Andre hensatte forpligtelser

De resterende hensatte forpligtelser omfatter:

● Retablering af kridt- og lergrave mv.

● Afviklingsforpligtelse vedr. fraflyttede

anlæg samt solgte materielle anlæg.

Forfaldstidspunkterne for andre hensatte

forpligtelser forventes at blive:

Under et år 1.379 3.712

Mellem et og fem år 4.066 11.829

Over fem år 3.357 12.382

8.802 27.923

22. Langfristede gældsforpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Forfaldsprofilen på de

langfristede gældsforpligtelser:

Mellem et og to år 36.675 54.816

Mellem to og fem år 110.368 174.948

Over fem år 83.926 70.225

230.969 299.989

23. Kortfristet del af

langfristede gældsforpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Prioritetsgæld 34.482 36.523

Bankgæld 0 18.510

34.482 55.033

24. Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser omfatter blandt andet skyldige feriepenge, skatter

og offentlige afgifter, skyldige renter samt negativ værdi af afledte finansielle

instrumenter.


25. Aalborg Portland Koncernens rentebærende nettogæld

Valutafordeling og rentestruktur på den rentebærende nettogæld:

2001 2002

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Heraf Heraf

DKK (000) Total rentebærende Total rentebærende

Prioritetsgæld 265.451 265.451 231.324 231.324

Bankgæld 11.989 11.989 123.699 123.699

Gældsforpligtelser til moderselskab 0 0 275.698 275.698

Indestående hos moderselskab -398.081 -398.081 -561.603 -561.603

Bankbeholdning -23.240 -23.240 -34.285 -34.285

Øvrige rentebærende poster 229.193 0 201.951 -22.971

85.312 -143.881 236.784 11.862

Hovedstol i DKK mio./rentesats p.a. 2001 Total USD/rente GBP/rente EUR/rente DKK/rente Andre/rente Total

Under et år Aktiver 421 55 1,3-7,0% 42 4,65% 24 2,0% 494 3,0-3,7% 6 2,8% 621

Passiver 46 254 1,7-2,6% 33 3,8-7,0% 10 8,8% 297

Renteswaps -54 1,4-4,8% -54

Total under et år -375 145 -42 -24 -461 4 -378

Mellem et og fem år Aktiver

Passiver 147 76 5,9-7,0% 8 5,6% 84

Renteswaps 54 3,4% 54

Total mellem et og fem år 147 54 76 8 138

Over fem år Aktiver

Passiver

Renteswaps

84 150 6,4-7,7% 102 7,2% 252

Total over fem år 84 150 102 252

Total -144 199 -42 -24 -235 114 12

Ovenstående forfald angiver i hvilket omfang og i hvilke valutaer renten er fastlåst i angivne tidsintervaller.

Der er således ikke tale om gældsforpligtelsens likviditetsmæssige forfaldsprofil.

26. Pantsætninger

2001 2002

Bogført værdi af Bogført værdi af

DKK (000) pantsatte aktiver Pantsætning pantsatte aktiver Pantsætning

Fast ejendom 1.093.663 265.451 1.030.803 231.512

27. Eventualforpligtelser og økonomiske forpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Lejeforpligtelser 14.187 544.074

Arbejdsgarantier 12.919 11.470

Andre garantier og lignende 13.439 7.200

40.545 562.744

De kontraktslige forpligtelser til erhvervelse af materielle anlægsaktiver udgør DKK 31 mio. pr. 31.12.2002.

Aalborg Portland A/S hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber i FLS Koncernen for skat af sambeskatningsindkomsten.

I tilfælde af at selskabet udtræder af sambeskatningsordningen, opstår en udskudt skat, der pr. 31.12.2002 kan opgøres til ca. DKK 200 mio.

33


34

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / koncern

28. Finansielle instrumenter

Nedenstående talmæssige oplysninger omfatter hovedstol og markedsværdi af udestående finansielle forretninger pr. 31. december 2002 som er indgået til

afdækning af rente- og valutarisici. Alle markedsværdier er baseret på officielle noteringer, hvis disse er tilgængelige, alternativt er der anvendt kvoterede

priser fra banker. Hovedstole er omregnet til balancedagens kurs.

Da en væsentlig del af Koncernens rente- og valutarisici er forbundet med flerårige kommercielle kontrakter, kan den samlede urealiserede markedsværdi af

afdækningsforretningerne være betydelig. Det skal bemærkes, at denne urealiserede markedsværdi som udgangspunkt opvejes af en modsatrettet værdiregulering

på de afdækkede kommercielle betalinger. Risikoen for kommercielle modparters manglende opfyldelse af betalingsforpligtelsen søges reduceret ved

anvendelse af bankgarantier.

Valutakurssikring

Til afdækning af valutakursrisiko på koncernens underliggende kontraktuelle og budgetterede betalinger samt valutarisici på lån og investeringer anvender

den Koncerninterne bank valutaterminsforretninger og valutaoptioner.

Renterisikoafdækning

Koncernen afdækker renterisici ved brug af afledte finansielle instrumenter såsom renteswaps, fremtidige renteaftaler (FRA) og renteoptioner.

2002 – DKK mio. USD GBP Total

Markedsværdi af kontrakter

Valutaterminsforretninger 8,7 3,2 11,9

Renteswaps -3,5 -3,5

I alt 5,2 3,2 8,4

Hovedstol af kontrakter

Valutaterminsforretninger 166,4 91,2 257,6

Renteswaps 182,6 182,6

I alt 349,0 91,2 440,2

2001 – DKK mio. USD GBP Total

Markedsværdi af kontrakter

Valutaterminsforretninger -19,7 -0,5 -20,2

I alt -19,7 -0,5 -20,2

Hovedstol af kontrakter

Valutaterminsforretninger 298,5 73,1 371,6

I alt 298,5 73,1 371,6

DKK mio. 2001 2002

Markedsværdien af finansielle kontrakter relateres til følgende sikringstyper

Fremtidige forventede pengestrømme -15,7 9,4

Nettoinvesteringer i udenlandske enheder -4,5 -1,0

I alt -20,2 8,4


29. Transaktioner med nærtstående parter

Aalborg Portland Koncernen har følgende nærtstående parter med bestemmende

indflydelse:

● FLS Industries A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby

● Aktieselskabet Potagua, Jægersborgvej 66B, 2800 Kgs. Lyngby

Aalborg Portland Koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse

omfatter tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder samt selskabernes

bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers

relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber,

hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser.

Aalborg Portland Koncernen har i indeværende regnskabsår haft samhandel

inden for salg af cement og mikrosilica på sædvanlige markedsmæssige vilkår

til følgende selskaber: Dansk Eternit A/S, Densit A/S, Spæncom A/S,

Unicon-koncernen samt Lehigh White Cement Company. Endvidere har

Aalborg Portland Koncernen haft samhandel inden for køb af alternative

brændsler på sædvanlige markedsmæssige vilkår fra CemMiljø A/S.

Vila Nova, Barbados

30. Afkast af den investerede kapital

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Afkast af den investerede kapital (Return on Capital Employed) er defineret

som:

NOPAT

ROCE = ---------------------------

Capital Employed

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) er årets resultat med følgende

væsentlige tillæg:

● Efter skat omkostningen af rentebærende nettogæld.

● Efter skat indtægter af finansielle aktiver bundet uden for Koncernen.

● Goodwill afskrivninger.

Capital Employed opgøres som primo/ultimo gennemsnittet af egenkapital

plus rentebærende nettogæld med følgende væsentlige tillæg:

● Akkumulerede goodwill afskrivninger – da den oprindelige goodwill

betragtes som værende af blivende værdi.

● Hensættelser til udskudt skat.

● Finansielle aktiver bundet uden for Koncernen - det øger incitamentet for

intern anvendelse af likvide midler.

35


36

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Vindeltrappe i terrazzobeton


egnskab / moderselskab

Resultatopgørelse

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

DKK (000) 2001 2002

Noter

1 Nettoomsætning 1.465.792 1.453.462

2 Produktionsomkostninger 774.455 783.411

Bruttoresultat 691.337 670.051

2 Salgs- og distributionsomkostninger 216.251 191.303

2/3 Administrations- og andre omkostninger 77.090 84.987

4 Andre driftsindtægter 32.691 95.184

Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 430.687 488.945

10 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 125.868 134.952

9 Amortisering og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver 3.521 8.052

Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 301.298 345.941

6 Andel af dattervirksomheders resultat før skat 22.242 -13.741

12 Andel af associerede virksomheders resultat før skat 2.247 0

5 Finansielle indtægter 14.230 23.776

5 Finansielle omkostninger 19.855 29.428

Resultat før skat (EBT) 320.162 326.548

7 Skat af årets resultat 98.450 110.799

Årets resultat 221.712 215.749

Der disponeres således:

Henlæggelse til nettoopskrivning efter den indre værdis metode 12.970 -22.057

Henlæggelse til andre reserver 208.742 237.806

Forslag til udbytteudlodning:

221.712 215.749

50% af årets resultat 110.857 107.875

8 Miljøafgifter

37


38

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

balance / moderselskab

Aktiver

DKK (000) 2001 2002

Noter

Anlægsaktiver

Goodwill 1.842 3.811

Andre immaterielle anlægsaktiver 10.044 10.156

Immaterielle anlægsaktiver under opførelse 0 42

9 Immaterielle anlægsaktiver 11.886 14.009

Grunde og bygninger 361.943 338.596

Tekniske anlæg, maskiner og skibe 820.166 749.538

Materielle anlæg under opførelse 18.922 24.803

10 Materielle anlægsaktiver 1.201.031 1.112.937

11 Kapitalandele i dattervirksomheder 132.248 124.971

11/12 Kapitalandele i associerede virksomheder 8.042 0

12 Andre finansielle anlægsaktiver 385 385

Finansielle anlægsaktiver 140.675 125.356

Anlægsaktiver i alt 1.353.592 1.252.302

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 124.770 112.516

Varer under fremstilling 20.153 20.463

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 35.211 29.623

13 Varebeholdninger 180.134 162.602

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 63.430 68.276

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 412.925 585.546

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 33.098 19.360

Andre tilgodehavender 23.783 18.120

Finansielle instrumenter, markedsværdi 0 12.894

Periodeafgrænsningsposter 1.167 4.927

14 Tilgodehavender 534.403 709.123

14 Likvide beholdninger 8.800 416

Omsætningsaktiver i alt 723.337 872.141

AKTIVER I ALT 2.076.929 2.124.443


Passiver

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

DKK (000) 2001 2002

Noter

Egenkapital

Aktiekapital 300.000 300.000

Nettoopskrivning efter den indre værdis metode 29.226 0

Andre reserver 988.054 1.116.614

Egenkapital før foreslået udbytte 1.317.280 1.416.614

Foreslået udbytte 110.857 107.875

15 Egenkapital i alt 1.428.137 1.524.489

16

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat 0 0

17 Andre hensatte forpligtelser 8.802 27.923

Hensatte forpligtelser i alt 8.802 27.923

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld 230.969 194.801

18/20 Langfristede gældsforpligtelser 230.969 194.801

19/20 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 34.482 36.523

Valutalån og bankgæld 39 31

Leverandører af varer og tjenesteydelser 208.110 192.073

Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 5.412 6.496

Skyldig selskabsskat og sambeskatningsbidrag 87.837 110.984

21 Andre gældsforpligtelser 56.142 30.051

Finansielle instrumenter, markedsværdi 16.999 1.072

Kortfristede gældsforpligtelser 409.021 377.230

Gældsforpligtelser i alt 639.990 572.031

Gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i alt 648.792 599.954

PASSIVER I ALT 2.076.929 2.124.443

Noter uden henvisning

22 Pantsætninger 24 Finansielle instrumenter

23 Eventualforpligtelser og 25 Offentlige tilskud

økonomiske forpligtelser

39


40

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / moderselskab

1. Segment rapportering

DKK (000) 2001 2002

Omsætning, geografisk fordeling:

Danmark 913.777 899.880

Skandinavien eksklusiv Danmark 23.409 25.829

Øvrige Europa 252.895 279.754

Nordamerika 242.078 198.768

Sydamerika 1.609 139

Afrika 9.961 15.173

Asien 19.009 24.633

Australien 3.054 9.286

1.465.792 1.453.462

Omsætning, forretningssegment:

Cement 1.422.182 1.417.322

Andre byggematerialer 1.318 3.947

Anden omsætning 42.292 32.193

1.465.792 1.453.462

2. Personaleomkostninger

DKK (000) 2001 2002

Lønninger og honorarer 241.094 231.669

Pensionsbidrag 9.937 10.328

Andre personaleomkostninger 5.904 3.928

256.935 245.925

Beløbene er indeholdt i regnskabsposterne:

Produktionsomkostninger, Salgs- og distributionsomkostninger,

samt Administrations- og

andre omkostninger.

Moderselskabets direktion og bestyrelse

oppebærer vederlag på DKK 2,8 mio.

(2001: DKK 2,8 mio.).

Antal ansatte pr. 31.12. 685 652

Pensionsordninger

Danske virksomheders pensionsforpligtelser er forsikringsmæssigt afdækket.

Visse udenlandske virksomheder er ligeledes forsikringsmæssigt afdækket.

Udenlandske virksomheder, der ikke er eller kun delvist er afdækket forsikringsmæssigt,

indregner de udækkede pensionsforpligtelser aktuarmæssigt

til nutidsværdi på balancetidspunktet.

3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revision

DKK (000) 2001 2002

KPMG:

Revision af årsregnskabet 489 504

Øvrige opgaver 247 348

736 852

4. Andre driftsindtægter

DKK (000) 2001 2002

Lejeindtægter 5.778 6.213

Royalties og lign. 980 571

Drifttabserstatning mv. 21.620 0

Avance ved salg af anlægsaktiver 1.030 86.459

Øvrige indtægter 3.283 1.941

32.691 95.184

5. Finansielle indtægter og omkostninger

DKK (000) 2001 2002

Finansielle indtægter:

Rente- og andre finansindtægter 2.650 593

Rente- og andre finansindtægter,

tilknyttede virksomheder 12.102 18.380

Realiserede valutakursgevinster -522 4.803

14.230 23.776

Finansielle omkostninger:

Rente- og andre finansomkostninger 19.839 15.899

Rente- og andre finansomkostninger,

tilknyttede virksomheder 16 15

Realiserede valutakurstab 0 13.514

19.855 29.428

6. Andel af dattervirksomheders resultat før skat

DKK (000) 2001 2002

Forholdsmæssig andel af resultat før skat 18.256 -13.524

Regulering af intern avance ved overdragelse

af omsætningsaktiver mv. 3.986 -217

22.242 -13.741


7. Skat af årets resultat

DKK (000) 2001 2002

Skat af årets resultat

Aktuel skat af årets resultat/

sambeskatningsbidrag 89.178 102.483

Andel af skat af årets resultat

i dattervirksomheder 8.739 8.316

Andel af skat af årets resultat

i associerede virksomheder 693 0

Øvrige reguleringer,

herunder reguleringer vedr. tidligere år -160 0

98.450 110.799

Moderselskabets betalte skatter / royaltyskat -9.801 46

Afstemning af skat

Skat beregnet efter dansk skatteprocent 96.049 97.964

Afvigelse i udenlandske virksomheders

skatteprocent i forhold til 30% 2.066 2.306

Afvigelser vedrørende dattervirksomheder 0 10.132

Ikke-skattepligtige indtægter og

ikke-fradragsberettigede udgifter 685 397

Andet, herunder reguleringer vedr. tidligere år -350 0

98.450 110.799

9. Immaterielle anlægsaktiver

8. Miljøafgifter

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

DKK (000) 2001 2002

Resultat før finansielle poster og skat er

påvirket af følgende direkte miljøafgifter:

Affaldsafgift 12.357 11.007

CO2-afgift 6.301 8.189

Råstofafgift 5.765 5.773

Dieselolieafgift 3.783 3.491

Øvrigt 443 0

28.649 28.460

Andre Immaterielle

immaterielle anlægsaktiver

DKK (000) Goodwill anlægsaktiver under opførelse I alt

Anskaffelsessum pr. 01.01. 5.402 13.216 18.618

Tilgang 3.812 6.321 42 10.175

Anskaffelsessum pr. 31.12. 9.214 19.537 42 28.793

Amortisering pr. 01.01. 3.560 3.172 6.732

Årets amortisering 1.843 6.209 8.052

Amortisering pr. 31.12. 5.403 9.381 0 14.784

Bogført værdi pr. 31.12. 3.811 10.156 42 14.009

Bogført værdi pr. 31.12.2001 1.842 10.044 0 11.886

41


42

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / moderselskab

10. Materielle anlægsaktiver

Tekniske Materielle

Grunde og anlæg, maskiner anlæg under

DKK (000) bygninger og skibe opførelse I alt

Anskaffelsessum pr. 01.01. 640.471 2.053.157 18.922 2.712.550

Valutakurs- og anden regulering 1.086 15.203 -16.289 0

Tilgang 4.831 39.391 22.170 66.392

Afgang -533 -225.614 0 -226.147

Anskaffelsessum pr. 31.12. 645.855 1.882.137 24.803 2.552.795

Afskrivninger pr. 01.01. 278.528 1.232.991 1.511.519

Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver -533 -206.080 -206.613

Årets afskrivninger 29.264 105.688 134.952

Afskrivninger pr. 31.12. 307.259 1.132.599 0 1.439.858

Bogført værdi pr. 31.12. 338.596 749.538 24.803 1.112.937

Bogført værdi pr. 31.12.2001 361.943 820.166 18.922 1.201.031

Bogført værdi af danske ejendomme pr. 31.12. 2002 338.596

Ejendomsværdi af danske ejendomme pr. 01.01. 2002 550.735

I årets tilgang indgår DKK 3,4 mio. som andel af indirekte produktionsomkostninger samt DKK 0,0 mio. som finansieringsudgifter i opførelsesperioden.

11. Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele Kapitalandele Andre

i datter- i associerede finansielle

DKK (000) virksomheder virksomheder anlægsaktiver I alt

Anskaffelsessum pr. 01.01. 84.273 5.009 385 89.667

Til-/afgang af koncernvirksomheder mv. 35.221 35.221

Regulering, jf. note 12 5.009 -5.009 0

Anskaffelsessum pr. 31.12. 124.503 0 385 124.888

Reguleringer pr. 01.01. 47.975 3.033 51.008

Valutakursreguleringer -24.686 -24.686

Regulering, jf. note 12 3.033 -3.033 0

Resultatandele -22.057 -22.057

Øvrige reguleringer -161 -161

Nedskrivning koncernintern overdragelse -3.636 -3.636

Reguleringer pr. 31.12. 468 0 0 468

Bogført værdi pr. 31.12. 124.971 0 385 125.356

Bogført værdi pr. 31.12.2001 132.248 8.042 385 140.675


12. Kapitalandele i associerede virksomheder

CemMiljø A/S, Danmark indgår med virkning fra 1. januar 2002 som dattervirksomhed

med en ejerandel på 70%.

13. Varebeholdninger

DKK (000) 2001 2002

Indirekte produktionsomkostningers

andel af varebeholdninger udgør

Årets vareforbrug indgår i produktionsomkostninger.

9.475 9.879

Der er ikke foretaget væsentlige nedskrivninger i året, hvorfor der ikke er

væsentlige varebeholdninger, der er målt til en nettorealisationsværdi under

den faktiske kostpris.

15. Egenkapital

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

14. Tilgodehavender og likvide beholdninger

Den rentebærende del af de samlede tilgodehavender og likvide beholdinger

udgør DKK 587 mio. (2001: DKK 407 mio.).

I selskabets tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder indgår placering

på pengemarkedsvilkår hos FLS Industries A/S med DKK 560 mio.

(2001: DKK 398 mio.).

Reserve, indre

DKK (000) Aktiekapital værdis metode Andre reserver I alt

Egenkapital 01.01.2001 300.000 18.299 747.801 1.066.100

Valutakursreguleringer 5.276 5.276

Hedging -3.131 -3.131

Årets resultat 12.970 208.742 221.712

Værdireguleringer øvrige mv. -395 -395

Tilbageført udskudt skat primo 251.801 251.801

Øvrige egenkapitalreguleringer -4.188 -4.188

Årets samlede indkomst 10.927 460.148 471.075

Foreslåede udbytter -110.857 -110.857

Betalte udbytter -109.038 -109.038

Egenkapital 31.12.2001 før udbytte 300.000 29.226 988.054 1.317.280

Foreslåede udbytter 110.857 110.857

Egenkapital 31.12.2001 300.000 29.226 1.098.911 1.428.137

Valutakursreguleringer -20.215 -20.215

Hedging 11.033 11.033

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 8.909 8.909

Årets resultat -22.057 237.806 215.749

Værdireguleringer øvrige mv. -4.631 -4.631

Nedskrivning koncernintern overdragelse mv. -3.636 -3.636

Årets samlede indkomst -39.506 246.715 207.209

Foreslåede udbytter -107.875 -107.875

Betalte udbytter -110.857 -110.857

Egenkapital 31.12. 2002 før udbytte 300.000 -10.280 1.126.894 1.416.614

Overført fra andre reserver 10.280 -10.280 0

Foreslåede udbytter 107.875 107.875

Egenkapital 31.12.2002

Aktiekapitalen er fordelt på: 2 stk. à DKK 150 mio.

300.000 0 1.224.489 1.524.489

43


44

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / moderselskab

PricewaterhouseCoopers, Købehavn

16. Udskudt skat

DKK (000) 2001 2002

Udskudt skat pr. 01.01. 249.553 0

Regulering af tidligere år 2.248 0

Overført til andre reserver primo -251.801 0

Udskudt skat pr. 31.12. 0 0

17. Hensatte forpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Hensatte forpligtelser pr. 01.01. 15.745 8.802

Årets tilgang 500 20.500

Årets afgang/forbrug -7.443 -1.379

Hensatte forpligtelser pr. 31.12. 8.802 27.923

Andre hensatte forpligtelser

De resterende hensatte forpligtelser omfatter:

● Retablering af kridt- og lergrave mv.

● Afviklingsforpligtelse vedr. fraflyttede

anlæg samt solgte materielle anlæg.

Forfaldstidspunkterne for andre hensatte

forpligtelser forventes at blive:

Under år 1.379 3.712

Mellem et og fem år 4.066 11.829

Over fem år 3.357 12.382

8.802 27.923

18. Langfristede gældsforpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Forfaldsprofilen på de

langfristede gældsforpligtelser:

Mellem et og to år 36.675 35.117

Mellem to og fem år 110.368 108.970

Over fem år 83.926 50.714

230.969 194.801

19. Kortfristet del af

langfristede gældsforpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Prioritetsgæld 34.482 36.523

34.482 36.523


20. Moderselskabets rentebærende nettogæld

Valutafordeling og rentestruktur på den rentebærende nettogæld:

2001 2002

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

Heraf Heraf

DKK (000) Total rentebærende Total rentebærende

Prioritetsgæld 265.451 265.451 231.324 231.324

Bankgæld 39 39 -384 -384

Tilgodehavender 0 0 -136.157 -13.804

Finansielle instrumenter, markedsværdi 0 0 -11.822 -11.822

Tilgodehavender hos moderselskab -398.081 -398.081 -560.457 -560.457

Bankbeholdning -8.800 -8.800 0 0

Øvrige rentebærende poster 220.794 0 339.603 0

79.403 -141.391 -137.893 -355.143

Hovedstol i DKK mio./rentesats p.a. 2001 Total USD/rente GBP/rente EUR/rente DKK/rente Andre/rente Total

Under et år Aktiver 407 35 1,25-5,5% 42 4,65% 24 4,1% 485 3,45-4,1% -586

Passiver

Renteswaps

34 36 5,5-7,1% 36

Total under et år -373 -35 -42 -24 -449 -550

Mellem et og fem år Aktiver

Passiver

Renteswaps

147 144 5,5-7,1% 144

Total mellem et og fem år 147 144 144

Over fem år Aktiver

Passiver

Renteswaps

84 51 5,5-7,1% 51

Total over fem år 84 51 51

Total -142 -35 -42 -24 -254 0 -355

Ovenstående forfald angiver i hvilket omfang og i hvilke valutaer renten er fastlåst i angivne tidsintervaller.

Der er således ikke tale om gældsforpligtelsens likviditetsmæssige forfaldsprofil.

21. Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser omfatter blandt andet skyldige feriepenge, skatter, offentlige afgifter og skyldige renter.

22. Pantsætninger

2001 2002

Bogført værdi af Bogført værdi af

DKK (000) pantsatte aktiver Pantsætning pantsatte aktiver Pantsætning

Fast ejendom 1.093.663 265.451 1.029.399 231.326

45


46

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

noter / moderselskab

23. Eventualforpligtelser og økonomiske forpligtelser

DKK (000) 2001 2002

Lejeforpligtelser 14.187 544.074

Arbejdsgarantier 12.919 11.470

Andre garantier og lignende 13.439 5.500

40.545 561.044

De kontraktslige forpligtelser til erhvervelse af materielle anlægsaktiver udgør DKK 31 mio. pr. 31.12.2002.

Aalborg Portland A/S hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber i FLS Koncernen for skat af sambeskatningsindkomsten.

I tilfælde af at selskabet udtræder af sambeskatningsordningen, opstår en udskudt skat, der pr. 31.12.2002 kan opgøres til ca. DKK 200 mio.

24. Finansielle instrumenter

Valutakurssikring

Til afdækning af valutakursrisiko på selskabets underliggende kontraktuelle og budgetterede betalinger samt valutarisici på lån og investeringer anvender den

Koncerninterne bank valutaterminsforretninger og valutaoptioner.

2002 – DKK mio. USD GBP Total

Markedsværdi af kontrakter

Valutaterminsforretninger 8,7 3,2 11,9

I alt 8,7 3,2 11,9

Hovedstol af kontrakter

Valutaterminsforretninger 166,4 91,2 257,6

I alt 166,4 91,2 257,6

2001 – DKK mio. USD GBP Total

Markedsværdi af kontrakter

Valutaterminsforretninger -19,7 -0,5 -20,2

I alt -19,7 -0,5 -20,2

Hovedstol af kontrakter

Valutaterminsforretninger 298,5 73,1 371,6

I alt 298,5 73,1 371,6

DKK mio. 2001 2002

Markedsværdien af finansielle kontrakter relateres til følgende sikringstyper

Fremtidige forventede pengestrømme -15,7 12,9

Nettoinvesteringer i udenlandske enheder -4,5 -1,0

I alt -20,2 11,9

25. Offentlige tilskud

DKK (000) 2001 2002

Investeringer 3.927 1.465

Columbus School Of Law, Washington, USA


48

ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND

adresser

Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44

Postboks 165

9100 Aalborg

Telefon 98 16 77 77

Telefax 98 10 11 86

E-mail: cement@aalborg-portland.dk

Internet: www.aalborg-portland.dk

Aalborg Portland Íslandi hf.

Bæjarlind 4

200 Kopavogur

Island

Telefon +354 545 4800

Telefax +354 545 4805

CemMiljø A/S

Sølystvej 18

Postboks 165

9100 Aalborg

Telefon 99 33 79 99

Telefax 98 16 47 11

Aalborg White A/S

Rørdalsvej 44

Postboks 165

9100 Aalborg

Telefon 98 16 77 77

Telefax 98 10 11 86

Aalborg RCI White Cement Sdn. Bhd.

Lot 75244, Pinji Estate

P.O. Box 428

30750 Ipoh

Perak

Malaysia

Telefon +60 5 321 8988

Telefax +60 5 322 2522

Sinai White Portland

Cement Company SAE

600A - Division Six

P.O.B. 26

New Maadi

11742 Cairo

Egypten

Telefon +202 754 2761-3

Telefax +202 754 3275

Aalborg Portland Polska Sp. z o.o.

ul. Jagiellonska 55,

03-301 Warszawa

Polen

Telefon +48 22 811 52 93, 811 52 96

Telefax +48 22 676 41 86

Aalborg Portland U.S. Inc.

306 South State Street

Dover, Delaware

USA

Lehigh White Cement Company

7660 Imperial Way,

Allentown PA, 18195-1040

USA

Telefon +1 610 366 4696

Telefax +1 610 366 4616


Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44

Postboks 165

9100 Aalborg

Telefon 98 16 77 77

Telefax 98 10 11 86

E-mail: cement@aalborg-portland.dk

Internet: www.aalborg-portland.dk

More magazines by this user
Similar magazines