Historie - Vejlaug for Ole Segnersvej

osvej.dk

Historie - Vejlaug for Ole Segnersvej

Historie

Vejlauget for Ole Segnersvej er stiftet på grundlag af deklaration fra 1945

Medlemmerne er ejerne af grunde udstykket fra matriklerne 40b, 41b, 42, 43a og 44b, Nykøbing Sj.

Købstads Flyvesandslodder.

I henhold til deklarationen udlagdes hele den nordlige ende af matr. nr. 42 i hele loddens bredde fra

daglig vande til 56 m fra sydsiden af klitrækken til fælles badeareal for ejerne af de udstykkede

parceller. Ejerne fik ret til ophold på og badning fra badearealet.

Videre deklareredes det, at der, når alle parceller var solgt, skulle etableres et Lodsejerlaug, som

overtog det fælles badeareal samt den anlagte vej ( Ole Segnersvej ) .

Vejen er opkaldt efter sønnen til den af de oprindelige ejere Stanley Segner, som varetog

udstykningen.

Der gik mange år før Vejlauget for Ole Segnersvej etableredes. De vides ikke, hvorfor lauget ikke

etableredes umiddelbar efter, at den sidste parcel var solgt, men måske skyldtes det, at der i

skøde(r) ved udstykningen var anført strandret, og at der få år tidligere var etableret en

grundejerforening for hele Skærby Strand.

Klitgrunden havde ved udstykningen fået matr. nr. 40b.

I forbindelse med et i 1997 planlagt byggeri på nabogrunden til klitgrunden blev Bent Enge og Arne

From ( ejere af henholdsvis Ole Segnersvej 5 og 7 ) opmærksom på, at de oprindelige for længst

afdøde ejere af klitgrunden stadig, som følge af den manglende etablering af et laug, stod som ejere

af klitgrunden. De tog derfor initiativ til stiftelse af et vejlaug med henblik på at opnå ejendomsret

til klitgrunden.

Der blev taget kontakt til landmåler Erik Pedersen, som efter henvendelse til dommeren i Nykøbing

Sj. fik oplyst, at der for opnåelse af ejendomsret skulle etableres et laug, der skulle til dommeren

fremsendes referat fra den stiftende generalforsamling, vedlægter for lauget og oplyses om

bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser. Efter der var annonceret efter modpart, kunne det

etablerede laug gøre krav på ejendomsret til mart. 40b, og der ville så blive berammet et retsmøde.

På denne baggrund stiftedes Vejlauget for Ole Segnersvej ved stiftende generalforsamling 30 maj

1998.

De ovennævnte dokumenter, udklip fra Statstiden og kopi af skrivelse til efterkommere af de 3

tinglyste adkomsthavere sendtes til dommeren, som ved retsmøde 8.1.1999 afsagde følgende

kendelse:

Ejendomsretten til ejendommen matr. nr. 40b Flyvesandslodderne, Nykøbing Sj. jorder tilkommer

Vejlauget for Ole Segnersvej.


Som det fremgår af vejlaugets vedtægter, har vejlauget ud over opnåelse af ejendomsret til

klitgrunden følgende formål:

1. At sikre bevarelsen af Ole Segnersvej som adgangsvej for kørende trafik til de til vejen

grænsende parceller og kun disse.

2. At sikre at vejens karakter bevares, herunder at belægningen tilgodeser det under punkt 1

nævnte formål, men ikke indbyder til yderligere trafik.

3. At sikre at matr. nr. 40b kan bevares som et for medlemmerne af vejlauget fælles strandareal

med de efter gældende lovgivning af ejendomsretten følgende rettigheder.

4. At sikre at matr. 40b bevarer sin karakter af naturligt henliggende klit med en enkelt

stiadgang til stranden for gående trafik

5. At sikre at skader på klitten udbedres, således at karakteren og arealets størrelse så vidt

muligt bevares.

Siden erhvervelsen af klitgrunden har medlemmerne kunnet glæde sig over en naturlig tilvækst af

grunden mod havet, ligesom det forhold, at Ole Segnersvej nu er tinglyst som privat fællesvej for

medlemmerne, har været af stor betydning i forbindelse med tvister, som har kunnet bilægges, uden

at det har medført skår i den fordragelighed, som kendetegner vort område.

Vejlauget har ikke indskrevet noget socialt formål i sine vedtægter, men dette, at der afholdes en

årlig generalforsamling, indkøbes redskaber m.v. for at opfylde laugets formål og muligheden for at

anvende redskaber m.v. på egen parcel, har bidraget til et godt forhold mellem medlemmerne.

Similar magazines