EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] - Favrskov Kommune

favrskov.dk

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] - Favrskov Kommune

EU-UDBUD

[Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Tjenesteydelser

Offentligt udbud

På levering af

It system til talegenkendelse

Til Favrskov Kommune

Favrskov Kommune 12.2012


Indholdsfortegnelse

Favrskov Kommune, EU-udbud på levering af it system til talegenkendelse | 12.2012

1. Indledning ................................................................................................................................... 4

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet ...................................................................................... 4

1.2 Udbudsansvarlig .............................................................................................................. 4

1.3 Udbuddets omfang ........................................................................................................... 4

1.4 Kontraktindgåelse ............................................................................................................ 4

2. Udbudsbetingelser ...................................................................................................................... 5

2.1 Udbudsform ..................................................................................................................... 5

2.2 Formkrav.......................................................................................................................... 5

2.3 Sprog ............................................................................................................................... 5

2.4 Ejendomsret ..................................................................................................................... 5

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet ........................................................................................ 5

2.6 Tilbudsfrist ....................................................................................................................... 5

2.7 Åbning af de indkomne tilbud ........................................................................................... 6

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud ................................................................................................. 6

2.9 Aftalegrundlag .................................................................................................................. 6

2.10 Alternative bud ............................................................................................................... 6

2.11 Konsortier ...................................................................................................................... 6

2.12 Serviceattest .................................................................................................................. 6

2.13 Udvælgelseskriterier ...................................................................................................... 7

2.14 Tildelingskriterium .......................................................................................................... 7

Bilag

Aftale om levering af it system til talegenkendelse

Bilag 0 Bilagsoversigt

Bilag 1 Tidsplan

Bilag 2 Kravspecifikation

Bilag 3 Effektmål

Bilag 4 Priser og betaling

Bilag 5 Løsningsbeskrivelse

Bilag 6 Optioner

Bilag 7 Kundens deltagelse

Bilag 8 it miljø

Bilag 9 Vedligeholdelse og udviklingsaktiviteter

Bilag 10 Prøver

Bilag 11 Servicemål

Bilag 12 Organisation

Bilag 13 Ændringsprocedure

Bilag 14 Licensbetingelser

Side 2 af 8


Favrskov Kommune, EU-udbud på levering af it system til talegenkendelse | 12.2012

Bilag 15 Virksomhedens nøgletal

Bilag 16 Dokumentation

Bilag 17 Tro- og loveerklæring

Bilag 18 Aktindsigt

Side 3 af 8


1. Indledning

Favrskov Kommune, EU-udbud på levering af it system til talegenkendelse | 12.2012

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører levering af it system til talegenkendelse til Favrskov Kommune

(herefter kaldet ordregiver)

Der er hos ordregiver pt. 1 leveringsadresse:

Favrskov Kommune

IT-afdelingen

Skovvej 20

8382 Hinnerup

1.2 Udbudsansvarlig

Henrik Brix er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af

udbuddet.

Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af:

Favrskov Kommune

Att: IT-chef Henrik Brix

IT-afdelingen

Skovvej 20

8382 Hinnerup

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit 2.5.

1.3 Udbuddets omfang

Udbuddet indgås som en rammeaftale. Kontrakten forudsættes indgået med én virksomhed for

perioden 12. februar 2013 til 11. februar 2015 med option om forlængelse jf. kontraktens afsnit 28.

Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte

tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Det samlede årlige forbrug af ydelser, omfattet af udbuddet, fremgår af tilbudslisten i bilag 4. Det

anførte forbrug inden for de enkelte produkttyper er skønnede mængder, udregnet på baggrund af

tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer. Det forventede årlige forbrug er således alene

et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til

ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

Kravspecifikation og effektmål for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af udbudsmaterialets

bilag 2 og 3.

Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af

udbudsmaterialets bilag 4 og kontraktens punkt 11.

1.4 Kontraktindgåelse

I tilfælde af tilbudsgivers tildeling af kontrakt indgås vedlagte kontrakt. Kontrakten regulerer

kontraktens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Side 4 af 8


2. Udbudsbetingelser

Favrskov Kommune, EU-udbud på levering af it system til talegenkendelse | 12.2012

2.1 Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af

offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og

anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved

indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige

bygge- og anlægskontrakter.

2.2 Formkrav

Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplar.

Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB. Tilbudsmateriale

modtaget på e-mail accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar.

Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

2.3 Sprog

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale

af generel karakter må være på engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter anses

produktblade, varekataloger, regnskaber mv. Såfremt ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver

sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for

tilbudsgivers regning.

2.4 Ejendomsret

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom, og vil ikke blive

returneret eller udleveret.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille

spørgsmål til udbudsmaterialet.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt og rettes til Henrik Brix,

pr. e-mail: hbr@favrskov.dk , med emnet: "Spørgsmål - EU udbud 201[X]/S–

[udbudsbekendtgørelsesnr.]” senest den 16. januar 2013 kl. 08.00.

Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af

tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets

karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage

inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at

finde på ordregivers hjemmeside på adressen www.favrskov.dk

2.6 Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være mærket: ”Tilbud – EU udbud 201[X]/S – [udbudsbekendtgørelsesnr.]” og ”Må

kun åbnes af IT-afdelingen” Forsendelsen skal være lukket.

Side 5 af 8


Favrskov Kommune, EU-udbud på levering af it system til talegenkendelse | 12.2012

Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den 30. januar 2013 kl. 12.00 på følgende

adresse:

Favrskov Kommune

Att.: Henrik Brix

Skovvej 20

8382 Hinnerup

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af

tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er.

Tilbuddet skal afleveres/sendes på én af følgende måder:

Personlig aflevering på Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Sendes som pakke

Sendes rekommanderet til Henrik Brix

2.7 Åbning af de indkomne tilbud

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende til den 30. juni 2013.

Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af

kontrakt, og ophører således ikke før endelig kontrakt er underskrevet med vindende tilbudsgiver.

2.9 Aftalegrundlag

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte kontrakt.

Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i

forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

2.10 Alternative bud

Der kan ikke afgives alternative bud.

2.11 Konsortier

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets

afsnit 2.14 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede

egnethed, der vurderes.

Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til

ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende

drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere.

2.12 Serviceattest

Vindende tilbudsgiver skal inden kontraktunderskrivelse fremsende en kopi af serviceattest fra

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor det fremgår at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i

henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts

2004. Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid forbindelse med rekvirering af serviceattest

fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Side 6 af 8


Favrskov Kommune, EU-udbud på levering af it system til talegenkendelse | 12.2012

Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende

medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan tilbudsgive aflevere dokumentation i henhold til

artikel 45 i udbudsdirektivet.

2.13 Udvælgelseskriterier

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet, samt bilag 15 skal udfyldes.

Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Skønner ordregiver at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl, hvorvidt tilbudsgiver er egnet

til at løfte den udbudte opgave, forbeholder ordregiver sig retten til at afvise tilbudsgiver.

Tilbudsgivers personlige forhold

Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt,

forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj

1997).

Økonomisk og finansiel formåen

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum

på minimum DKR. 5 millioner.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin

virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre afsluttede

regnskabsår jf. bilag 15.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin

virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden

for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede

regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger jf. bilag 15.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin

virksomhed, nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår, herunder som minumum

soliditetsgrad, overskudsgrad og nettoomsætning jf. bilag 15.

Teknisk og/eller faglig formåen

Referenceliste over mindst 3 kommunale sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af

de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner jf. bilag

15.

2.14 Tildelingskriterium

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Favrskov Kommune økonomisk mest

fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for

tilbudsvurderingen:

Underkriterier Vægtning i procent

Pris

Funktionalitet

Implementeringsstøtte

Side 7 af 8

35 %

25 %

40 %

Pris

I dette kriterie indgår den samlede systemsum jf. bilag 4, pkt. 1.4 samt prisen på timepuljer på

implementeringsstøtte.

Tilbud skal afgives i danske kr. ekskl. moms og inkl. alle øvrige afgifter.


Favrskov Kommune, EU-udbud på levering af it system til talegenkendelse | 12.2012

Funktionalitet

En vurdering af hvilken funktionalitet der tilbydes indgår i dette kriterie

Implementeringsstøtte

I dette kriterie indgår beskrivelsen af leverandørens implementeringsstøtte jf. bilag 4, pkt. 1.5

Side 8 af 8

More magazines by this user
Similar magazines