Word Pro - Dokument i Indstilling - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

Word Pro - Dokument i Indstilling - Velkommen til Århus Kommune

INDSTILLING

Til Århus Byråd

via Magistraten

2. februar 2004

J.nr.

285.03/0315.03

Kroghsgade 18, Århus C - opførelse af etageboligbyggeri

hj/ar

8940 2519

1. Resume

Der er søgt om tilladelse til at opføre et boligbyggeri i 3 etager med 8 boliger. En orientering af de

omkringboende har resulteret i indsigelser fra en del beboere i området. I indsigelserne gøres det

især gældende, at det eksisterende gård- og gademiljø forringes, og at parkeringsforholdene i området

vil blive forringet.

Det indstilles, at projektet godkendes, da det er i overensstemmelse med kommmuneplanen, og da

nybyggeriet arkitektonisk tilpasses den øvrige bebyggelse i gaden.

2. Beskrivelse af indstillingen

Arkitektfirmaet Seier + Sølvsten har for ejendommens ejer Mesing Tømrer- og Snedkerforretning

ApS søgt om tilladelse til at opføre et boligbyggeri i 3 etager med udnyttet tagetage. Der indrettes i

alt 8 boliger.

Der vedlægges følgende bilag:

A - oversigtskort

B - situationsplan

C - facadetegning

ÅRHUS KOM MUN E . Magistratens 2. Afdeling

Juridisk-Teknisk Kontor . Rådhuset . 8100 Århus C

Byggeriet kræver ikke dispensationer. I stedet for skal kommunen vurdere, om byggeriet kan placeres

på grunden, og kommunen skal lade følgende forhold indgå i bedømmelsen:

Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til bebyggelsens anvendelse.

Den

Ref.:

Tlf.nr.


Bebyggelsens samlede omfang skal svare til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller

området, eller det der tilstræbes i et område. Kommuneplanen kan være vejledende.

Der skal under hensyn til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstillende lysforhold for

ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse.

Der skal sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse herunder

opholdsarealer for beboerne.

I kommuneplanen ligger ejendommen i område 02.02.03 BO, hvor der må opføres boliger. Bebyggelsen

må ikke opføres med mere end 5 etager og husdybden må ikke overstige 10 meter. Bebyggelsen

skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelsen. Projektet

er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der har været foretaget naboorientering, der har resulteret i følgende indsigelser:

En beboer Ingerslevs Boulevard 8

“Jeg vil gerne herved indsende en klage til dette forslag. Jeg mener det vil skade omgivelserne.

D.v.s. det eksisterende byggeri + miljø. Derfor synes jeg ikke at forslaget skal bevilges”.

Beboerrepræsentationen Lundingsgade 33

“projektet vil ødelægge miljøet i ejendommen, idet vi bliver noget indeklemt, og samtidig

synes vi projektet strider mod kommunens nuværende tiltag med at sammenlægge gårde

m.v. til grønne områder og oaser midt i byen. Her har vi opfyldt dette, og det vil man nu

ødelægge - hvor er meningen i det?

I øvrigt forbeholder vi os at gøre reglen om hævd gældende”.

To beboere Lundingsgade 33, 2.

“Da vi snart regner med en familieforøgelse, vil vi være meget trætte af, hvis vores lille

hyggelige åndehul/legeplads bliver fjernet til fordel for en 3½ etagers beboelsesbygning.

Vi håber meget på, at vi får lov til at beholde vores åndehul/legeplads”.

49 beboere i området

“På grundlag af de fremsendte tegninger har vi følgende kommentarer:

Side 2

1. Den nye ejendom vil ændre det eksisterende gård- og gademiljø væsentligt. Miljøet i

de små gårdhaver i Kroghsgade og ved ejendommene på Ingerslevs Boulevard vil forsvinde

eller forringes væsentligt ved opførelsen af en så stor ejendom på bygningernes

sydside henholdsvis bygningernes nordside.

2. Kroghsgade og Ingerslevs Boulevard er i forvejen meget hårdt belastet med parkering

på de to torvedage, kortvarig parkering er et dagligt problem, og det bliver naturligvis

ikke bedre i forbindelse med et byggeri af den viste størrelse.


3. Facaderne i Kroghsgade er behæftet med fredningsbestemmelser. Det forventes derfor

at det nye byggeri udføres i samme stil som de eksisterende facader, og at byggeriet

udføres med teglfacader”.

Arkitektfirmaet har som en kommentar til indsigelserne oplyst:

at der etableres en ny legeplads til ejendommens børn (ejendommen strækker sig hen til Lundingsgade

og Dannebrogsgade),

at byggeriet vil blive udført med teglfacader (mursten der eventuelt vandskures), og taget bliver et

tegltag,

at naboerne vil blive orienteret i god tid, inden byggeriet startes,

at projektet ikke vil hindre, at der senere kan laves en gårdsanering.

Det tilføjes at Kommunen ikke kan tage stilling til, om nogle naboer måtte have vundet hævd over

arealet. Det er et privatretligt spørgsmål, som domstolene skal tage stilling til.

Der er ingen fredede bygninger i Kroghsgade.

I forbindelse med byggeriet flyttes en privat legeplads, der er knyttet til bebyggelsen i Lundingsgade.

Det vil blive påset, at den nye legeplads etableres hensigtsmæssigt.

Under hensyn til

at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen,

at bygningen får en højde stort set svarende til den øvrige bebyggelse i området,

at det tilstræbes, at nybyggeriet arkitektonisk tilpasses den øvrige bebyggelse i området, indstilles

det at projektet godkendes.

3. Beslutningspunkter

Magistratens 2. Afdeling indstiller,

1. at byggeriet godkendes.

Poul B. Skou

/

Bjarne Knudsen

Side 3


Bilag vedlægges til alle/+elektronisk:

A - oversigtskort

B - situationsplan

C - facadetegning

Side 4

More magazines by this user
Similar magazines