TILBUD - Vesthimmerlands Kommune

vesthimmerland.dk

TILBUD - Vesthimmerlands Kommune

TILBUD

om

køb af Farsøvej 3 og 5, Strandby, 9640 Farsø

Ejendommens grundareal udgør efter landinspektørens rids 813 m 2 heraf 0 m 2 vej.

Bemærk at ejendommen er opdelt i to parceller, og at ejendommen fysisk er opdelt i to

”selvstændige lejligheder”.

Ejendommen er ikke særskilt vurderet, men indgår i Strandby Skoles ejendomsvurdering.

Ejendommens gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg m.v. udgør 0 kr.

Almindelig beskrivelse af ejendommen herunder installationer, varmeforsyning, antal

værelser, tilbehør o.l.:

Ejendommen er opført i 1963 og har et samlet boligareal

Der må ikke ske parkering på vejarealet, men der er i stedet for anvist to parkeringspladser.

Ejendommen er i gang med at blive udstykket.

Tilbud:

Ejendommen sælges kontant. Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem alle indkomne

tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der modtages.

I øvrigt henvises til salgsbetingelserne nedenfor.

Køber og sælger accepteret, at der kan forekommer mindre arealafvigelser, idet den endelige


udstykning ikke er foretaget. Køberen er forpligtet til loyalt at medvirke til udstykningen,

herunder give accept til nødvendig tinglysning af deklarationer m.v.

Ubetinget købstilbud mærket » Farsøvej 3 og 5, Strandby, 9640 Farsø « må være

Vesthimmerlands Kommune, Ledelsessekretariatet, postbox 67, 9600 Aars i hænde senest den

1. august kl. 12.00. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på kommunens adresse ved

fristens udløb.

Almindelige salgsbetingelser:

Salget sker efter reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om

offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme og i øvrigt på følgende vilkår:

1) Ejendommen overdrages ubehæftet, men med de byrder og servitutter, der ifølge

tingbogen påhviler ejendommen.

2) Køber overtager uden for købesummen eventuel gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg

m.v.

3) Købesummen erlægges kontant på overtagelsesdagen

4) Køber indtræder i lejekontrakter med den nuværende lejer, Claus Frederiksen..

5) Ejendommen overtages, som den er og forefindes.

6) Ejendommen overtages den 1. i den måned, der følger efter sælgerens accept.

7) Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis

saldo berigtiges kontant.

8) Køber sørger for udfærdigelse og tinglysning af skøde m.v. Omkostninger ved handelens

berigtigelse, herunder udgifterne ved optagelse af lån, og eventuelt advokatsalær, afholdes

af køber. Udgifterne til tinglysningsafgift betales af parterne med halvdelen til hver.

Undertegnede

Navn: __________________________


Stilling: _________________________

Bopæl: _________________________

tilbyder herved at købe ovennævnte ejendom på de forannævnte vilkår og for

en kontantpris af _________________ kr.

skriver kroner ______________________

Jeg er bekendt med, at salget af ejendommen sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse

om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, og at sælger eventuelt først

kan acceptere tilbuddet, når det har været forelagt kommunens økonomiudvalg.

Jeg er forpligtet til at vedstå mit bud i op til 2 måneder fra udløbet af fristen for indgivelse af

tilbud.

Jeg er bekendt med, at kommunen har tegnet brand-, vand- og stormskadeforsikring. Ansvaret

for, at ejendommen kan forsikres efter overtagelsen, er køberens.

Jeg er endvidere bekendt med, at jeg er forpligtet til at stille sikkerhed for 10 pct. af

købesummen inden 1 uge efter, at sælger har meddelt mig, at man vil indstille mit tilbud

accepteret.

Jeg vedlægger dokumentation for, at jeg kan stille den fornødne sikkerhed. f.eks. i form af

erklæring fra pengeinstitut eller i form af en af pengeinstituttet bekræftet kopi af kontoudtog

tilhørende tilbudsgiver, der udviser saldo mindst svarende til sikkerhedsstillelsen.

Jeg har haft mulighed for at gennemgå ejendommen nøje forinden afgivelse af tilbud, evt.

med bistand af en særlig sagkyndig.

_________, den ______ / ______20

Underskrift:

More magazines by this user
Similar magazines