Hvidbog, Hylleholt, 20-02-2012.pdf - Faxe Kommune

faxekommune.dk

Hvidbog, Hylleholt, 20-02-2012.pdf - Faxe Kommune

Hvidbog med indsigelser og bemærkninger til forslag til tillæg til spildevandsplan for

Hylleholtområdet i Faxe Ladeplads.

1. Indkomne indsigelser og bemærkninger

Faxe Kommune har modtaget 6 e-mails/breve i høringsperioden.

Inger og Alland Holm, Hylleholtvej 12

Indsigelser/bemærkninger

Er fuldt indforstået med at man foreslår en adskillelse af regnvand og spildevand, men hvordan vi berørte

grundejere skal fremskaffe de økonomiske midler til at få gravet nye kloakrør ned på vores grund

er for vores vedkommende et stort problem med så kort varsel.

Vi er i en finanskrise, huspriserne falder, og man har svært ved at sælge sit hus, hvis det overhovedet

kan sælges, man er stavnsbundet til sin ejendom, og der er ikke mulighed for at optage lån i ejendommen.

Under informationsmødet den 14. december blev det oplyst af Claus Mouritsen, at man overvejede at

føre spildevandsledningen ad Hylleholtvej og ikke som planlagt ud på arealet parallelt med den nuværende

ledning, og som det er vist på tegningen.

Både gener og udgifterne vil blive større for både kommunen og parcellerne, hvis rørledningen skal

lægges i vejen.

Vores forslag er derfor, at man fører den nye rørledning parallelt med den gamle kloak, som skal fungere

som regnvandsledning, samt at udgifterne tilfalder alene Faxe Kommune.

Administrationens bemærkninger

Udgifterne til separering på den enkelte ejendom påhviler den enkelte grundejer og kan ikke afholdes

af kommunen. Dette er fastsat i spildevandsbekendtgørelsens § 8.

§ 8. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er

grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger,

når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4.

Ledningsanlæg etableres som vist i forslaget – som ønsket af grundejerne. Hvis Faxe Spildevand A/S

ønsker en anden placering af ledningerne, vil der blive udarbejdet et nyt forslag, som vil blive udsendt i

offentlig høring.

Indstilling: Ingen ændring.

Tolv grundejere, Hylleholtvej 8 B – 28

Indsigelser/bemærkninger

Ved høringen den 14. december om forslag til tillæg til spildevandsplan opstod der blandt ejerne af de

i spildevandsplanen berørte matrikler enighed om at fremsætte ønske om, at det på bilag 1, side 12

anførte planforslag bliver udført som beskrevet og optegnet på kortet – således at placeringen af den

1


planlagte afledning bag ejendommene beliggende på Hylleholtvej bevares bag de neden for nævnte

matrikler, hvor den i dag er etableret.

Administrationens bemærkninger

Ledningsanlæg etableres som vist i forslaget – som ønsket af grundejerne. Hvis Faxe Spildevand A/S

ønsker en anden placering af ledningerne, vil der blive udarbejdet et nyt forslag, som vil blive udsendt i

offentlig høring.

Indstilling: Ingen ændring.

Jesper Bo Petersen/A/S KFI-Holding, Postvej 2

Indsigelser/bemærkninger

Gør kraftigt indsigelse mod at grundejerne i området selv skal foretage en så omfattende ændring af

de eksisterende afløbsforhold. Vi har stor forståelse for, at natur og vandmiljø skal beskyttes i videst mulig

udstrækning, men en så omfattende og bekostelig udgift bør være et kommunalt anliggende og

ikke hæftes op på den enkelte grundejer.

Samtidig skal vi bemærke, at der hos os er tale om erhvervsejendomme, som er meget afhængige af

at tilkørselsforholdene er så tilgængelige som det overhovedet er muligt, og en så omfattende ændring

vil ikke kunne undgå at påvirke adgangsforholdene negativt til vore lejemål og i den grad besværliggøre

et i forvejen meget hårdt belastet område med salg af dagligvare.

Administrationens bemærkninger

Udgifterne til separering på den enkelte ejendom påhviler den enkelte grundejer og kan ikke afholdes

af kommunen.

Faxe Spildevand A/S er opmærksom på problemerne ved gravearbejdet og forsøger at begrænse

generne mest muligt.

Indstilling: Ingen ændring.

Advokat Poul B. Poulsen/A/S KFI-Holding, Postvej 2

Indsigelser/bemærkninger

Det gøres gældende, at der ikke er hjemmel til at pålægge ejendommene at udføre separatkloakering.

Ejendommene er opført på grundlag af tilladelser, der giver mulighed for at udføre kloakeringen, som

den er i dag, det vil sige et enstrenget system. Kloakeringen er således lovlig i den nuværende form.

Det vil være forbundet med betydelige omkostninger at udføre separatkloakering på ejendommene,

bl.a. fordi en sådan entreprise vil gøre indgreb i eksisterende parkerings- og tilkørselsarealer med dertil

hørende overfladebelægning.

Det ses ikke dokumenteret ved det fremsendte materiale, at der mangler kapacitet i forhold til det kapacitetsgrundlag,

der indgår i den gældende spildevandsplan.

2


Hertil kommer, at kravet om separatkloakering ses begrundet i ønsket om renere badevand, hvilket ikke

legitimerer krav overfor grundejerne om at gennemføre separatkloakering på deres grunde. Et sådant

ønske bør kunne løses på anden måde.

Der vil endvidere kunne anvises andre og mindre udgiftskrævende foranstaltninger overfor den enkelte

grundejer, f.eks. forsinkelsesforanstaltninger.

Endelig skal jeg nævne, at beskrivelse af udførelse og tidsplan m.v. ikke er tilgået min klient, og beslutningsgrundlaget

er derfor utilstrækkeligt. Den forvaltningsakt som kommunen er i færd med at gennemføre

overfor min klient er derfor mangelfuld og kan allerede af denne grund ikke gennemføres.

Administrationens bemærkninger

Kommunen har i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 30 hjemmel til at pålægge ejendomme at udføre

separatkloakering.

§ 30. Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser

de krav, der er fastsat efter § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter § 32, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden

påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte

vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

I den tilhørende vejledning er følgende anført:

5.5.2 Ændringer af fysiske forhold ved spildevandssystemer

Separering af spildevandsledninger m.v.

Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet,

kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde at de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg

eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen

påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen

for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området.

Separering er et ofte anvendt tiltag i landets kommuner, og der er hjemmel til separering i miljøbeskyttelsesloven.

Formålet med separeringen er bl.a. at forebygge og reducere oversvømmelsesproblemerne i Stilledalen,

og at reducere udledningen af urenset spildevand fra overløbsbygværket ved lystbådehavnen. I

statens vandplan 2010-2015 er der endvidere fastlagt indsats overfor overløbsbygværket på Faxe Ladeplads

renseanlæg. Overløbsbygværket har udledning til Faxe Å. Disse udfordringer kan ikke samlet

set - nu eller på sigt - løses ved kun at etablere forsinkelsesbassiner.

Udførelse og tidsplan er anført i forslag til tillæg til spildevandsplan, bl.a. er ledningsplacering og tidsplan

angivet. Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven

og spildevandsbekendtgørelsen.

Indstilling: Ingen ændring.

3


Allan Hermansen, Hylleholtvej 20 A

Indsigelser/bemærkninger

Det er uforståeligt for undertegnede, og vist også for de øvrige beboere, at afledningen fra tagarealerne

i parcelhusområdet udgør et så stort problem at det berettiger at pålægge den enkelte husejer

store økonomiske udgifter i trængte økonomiske tider.

En simpel afledning af regnvandet til overfladen på den enkelte parcel vil være den økonomisk mest

fornuftige løsning. Om den enkelte husejer så vil lade vandet løbe ud på græsplænen, etablere pyntelig

havedam eller nedgrave en faskine, kan man jo så på ægte demokratisk vis overlade til den enkelte.

Den del af det befæstede areal der udgøres af den offentlige vej må vel være et fælleskommunalt

anliggende, og problemerne med det afledte spildevand herfra bør ikke kun ”tørres af” på en lille

gruppe husejere.

Administrationens bemærkninger

På den enkelte ejendom skal regnvand adskilles fra spildevand, så der kun ledes spildevand til forsyningens

spildevandsledning og regnvand til regnvandsledningen. Hvis den enkelte grundejer ønsker at

beholde regnvandet på egen grund accepteres dette, hvis der kan opnås tilladelse hertil, f.eks. til nedsivning

af regnvand.

Miljømæssigt er nedsivning af tag- og overfladevand en god idé, hvis forholdene er egnede.

Indstilling: I tillægget tilføjes, at alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand kan accepteres, hvis

der kan opnås tilladelse hertil.

Birthe og Karsten Grønborg, Hylleholtvej 16

Indsigelser/bemærkninger

Alle fremmødte var enige om, at det ville blive en stor økonomisk belastning, ikke mindst for pensionister

og børnefamilier. Under mødet blev der vist kort over området, bl.a. kortet hvor de berørte områder var

brunt. Hylleholtområdet er altså første etape.

Omkring den økonomiske belastning for de implicerede, synes det for os at være naturligt, at udgifterne

fordeles på en sådan måde, at de der kommer til at nyde godt af forbedringerne også er med til at

betale. Rent badevand og blåt flag er ikke blot til glæde for dem indenfor det brune område.

Administrationens bemærkninger

Forsyningen etablerer og bekoster de nødvendige transportledninger og skelbrønde, men udgifterne til

separering på den enkelte ejendom påhviler den enkelte grundejer.

2. Formål med separering og tidsfrist for fysisk tilslutning

Formål

Tillæggets overordnede formål med at separatkloakere Hylleholt-området er at forebygge og reducere

oversvømmelsesproblemerne i Stilledalen og reducere udledningen af urenset spildevand fra overløbsbygværket

ved lystbådehavnen.

4


I statens vandplan 2010-2015 er der endvidere fastlagt indsats overfor overløbsbygværket på Faxe Ladeplads

renseanlæg. Overløbsbygværket har udledning til Faxe Å. Separeringen vil også reducere

tilledningen af regnvand til renseanlægget og dermed reducere udledningen af urenset spildevand fra

overløbsbygværket.

På sigt påtænkes hele kloakopland LG separatkloakeret, jf. oversigtskort.

Regnvand fra Hylleholt-området separeres først, dels fordi der opnås en hurtig positiv effekt på vandmiljøet,

og dels fordi det anlægsteknisk er den mest optimale rækkefølge.

Et område ved Teglhaven, Teglgårdsvej m.m. er i dag separatkloakeret, men regnvandet ledes til Faxe

Ladeplads renseanlæg via den nuværende fællesledning i Faxe Havnevej. På sigt planlægges regnvandsledningerne

fra dette område tilsluttet den nye regnvandsledning, så regnvandet ledes ud i Faxe

Bugt og ikke til renseanlæg. Først herved opnås den miljømæssige effekt af den eksisterende separatkloakering.

Området ved Teglvænget, Dannebrogsvej, Carl Gustavs Vej m.m. er i dag fælleskloakeret. På sigt påtænkes

området separatkloakeret.

Når hele kloakopland LG er separatkloakeret kan overløbsbygværket ved lystbådehavnen nedlægges.

Tidsplan for den fortsætte separatkloakering af kloakopland LG – og vandplanens indsatskrav vedrørende

Faxe Ladeplads renseanlæg – vil blive vurderet og inddraget i de kommende års spildevandsplanlægning.

Tidsfrist

Den forventede tidsfrist for fysisk tilslutning skal ikke fremgå af tillægget, men tidsfristen er væsentlig for

flere grundejere.

Tidsfrist for fysisk tilslutning fastlægges af kommunen som myndighed – i henhold til miljøbeskyttelseslovens

§ 28, stk. 4. Kommunens afgørelse herom kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Faxe Spildevand A/S forventer at kunne afslutte forsyningens anlægsarbejder i september 2012, dvs. på

dette tidspunkt er der skelbrønde for henholdsvis spildevand og regnvand på den enkelte ejendom.

Herefter kan den enkelte grundejer foretage separering og foretage tilslutning til skelbrøndene. Administrationen

finder, at en frist på et halvt år vil være acceptabelt, dvs. at den enkelte grundejer skal have

foretaget separering og tilslutning senest i marts 2013. Dette er meldt ud til grundejerne som forventet

tidsfrist, som opfølgning på orienteringsmødet den 14. december 2011.

20. februar 2012

Center for Teknik & Miljø/Poul Jensen

5

More magazines by this user
Similar magazines