Arbejdsskadestyrelsens udtalelse kunne ikke - Bech-Bruun

bechbruun.com

Arbejdsskadestyrelsens udtalelse kunne ikke - Bech-Bruun

B084400H — HS-mle

UDSKRIFT

AF

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

I~ZI~

Afsagt den 2. december 2011 af Østre Landsrets 8. afdeling

(landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Dennis Schnell-Lauritzen (kst.)).

8. afd. nr.

F

(advokat Thomas Arleth, besk.)

mod

A/S

(advokat Anne Mette Seest)

Denne sag vedrører spØrgsmålet om, hvorvidt A/S' forsikringsselskab var i

besiddelse af det fornødne grundlag, da forsikringsselskabet i 2005 traf afgØrelse om fast-

sættelse af midlertidigt erhvervsevnetab for F ,som fik en arbejdsskade i 2003

under arbejde på A/S. Afgørelsen indebar, at forsikringsselskabets hidti-

dige løbende udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til F~ stoppede,

jf. erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, 2. pkt..

Sagen, der er anlagt den 28. juni 2007 ved Retten i Glostrup, er ved kendelse af 15. marts

2010 henvist til Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1.

Sagsøgeren, F ,der har fri proces uden dækning fra retshjælpsforsikring, har en-

deligt nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale 99.716,51 kr. med procesrente fra

sagens anlæg til betaling sker. Kravet udgør erstatning for tabt arbejdsfortjeneste iperioden

fra den 3. august 2005 til den 31. januar 2006.


-2-

Sagsøgte, A/S, har påstået frifindelse.

Der er mellem parterne enighed om kravets talmæssige opgørelse.

Sagsfremstilling

F kom den 19. maj 2003 ud for en faldulykke, mens han udførte malerarbejde på

A/S' i Fakse. Om ulykken og dens umiddelbare følger fremgår det

af lægejournal fra F praktiserende læge Thomas Børresen:

"Arbejdsskade d. 19.05.03. Var bevidstløs og kan ikke redegØre for forlØbet,

men oplyser, at han var i gang med malerarbejde, mens der angiveligt var gasudslip,

hvorfor pt. fik åndenød, blev svimmel, faldt fra gående/stående stilling.

Pådrog sig sår over Ø. øjenbryn. Var besvimet, har amnesi for episoden og

umiddelbart derefter. Havde efterfølgende og har fortsat smerter i nakken og i

hele perioden også føleforstyrrelser og smerter ud i Ø. arm og Ø. hånds

fingre. Blev umiddelbart efter skaden henvist til fysioterapeut og har gået der

regelmæssigt, den sidste måned hos en ganske god terapeut i Albertslund,

kommer der 2 gange per uge, desuden 3 gange om ugen til specialtræning med

lette vægte i Solrød. Har båret halskrave permanent ca. 2 uger efter skaden og

anvender nu halskrave efter fysioterapi samt ved forværring af smerterne, ca.

2-3 gange per uge og kun i kort tid. Er plaget af dårlig søvn pga. smerter.

Klager endvidere over koncentrationsbesvær, problemer med at læse, af og til

kvalme og psykisk været "helt nede" og påbegyndt forløb hos psykiater."

I journalens afsluttende vurdering hed det blandt andet:

"Vurdering

Symptomer på whip-lash syndrom samt hø.sidig C8-rodspåvirkning efter skade

mod nakken for 3 mdr. siden."

Ulykkestilfældet blev den 8. juli 2003 anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen som en arbejds-

skade efter arbejdsskadelovgivningen.

Det fremgår af enjournal fra Roskilde Amts Sygehus Arbejdsmedicinsk Afdeling dateret

den 24. september 2003 bl.a., at


-3-

"Han har siden haft konstante smerter i nakken gående ud i højre skulder. Han

har bemærket nedsat kraft af højre arm og højre håndtrykskaft samt paræstesier

i hØjre hånds 3. og 4. finger. Han har desuden radierende smerter fra nakken

frem til højre tinding og til højre panderegion og bevægelsesindskrænkning i

nakken såvel forover-bagover samt til venstre og især til højre.

Han har følt sig alment ændret med følelse af generel træthed, og han har bemærket

hukommelses- og koncentrationsbesvær med besvær med at huske det

læste i avisen (som han nu har opgivet) samt det sete og hørte i TV, hvor han

nu heller ikke kan følge med i og huske sammenhæng i en film.

Samtidig har han udviklet depressive symptomer og er henvist til behandling

hos psykiater herfor."

"Samtidig er det afgørende for det videre forløb, at patienten i forbindelse

med sin arbejdsskadesag får lavet en neuropsykologisk undersøgelse,

hvorfor vores journal sendes i kopi til Arbejdsskadestyrelsen med

anmodning om en sådan undersøgelse."

Speciallæge i neurologi, Ole Køhler, udarbejdede en erklæring til Solrød Kommune til

brug for sygedagpenge-sagen, dateret den 15. marts 2004, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

"Aktuelle funktionsniveau

Klarer sit personlige toilette, af- og påklædning stort set uden problemer, men i

et langsommere tempo.

Deltager i rengøring, men kan ikke klare støvsugning, gulvvask og rengøring af

badeværelse. Små indkøb klarer han alene, de store gør han og hustruen sammen.

Parret er netop flyttet i ny lejlighed, og her måtte de have håndværkere til

hjælp, da han ikke magtede småinstallationerne og —reparationerne."

"Det kan konkluderes, at han har følger efter traume mod hovedet (medførende

hjernerystelse) og formentlig også traume mod halsen/nakken. Oplysningerne

om vedholdende staveproblemer efter ulykken er påfaldende og må give mistanke

om, at han trods alt har pådraget sig en focal hjerneskade (hjernekontusion).

Ud fra dette finder jeg det derfor relevant, at der bliver foretaget en neuropsykologisk

undersøgelse, der formentlig også vil kunne give oplysninger til

brug ved planlægning af den erhvervsmæssige fremtid. Yderligere undersØgelser

~ MR-scanning af kraniet må afvente neuropsykologens konklusion."

Neuropsykolog Ulla Folke har i en neuropsykologisk undersøgelse og vurdering dateret

den 23. maj 2004, som blev afgivet til Solrød Kommune bl.a. anført, at


~~

"Daglige funktionsniveau:

Parret bor i eget hus. F står op om morgenen med samleversken. Hun skriver

hver dag en seddel med små opgaver, han skal lave i dagens 1øb, ~ tømme

postkasse, tømme opvaskemaskine mv. "Så er jeg aktiv hele dagen". Om formiddagen

tager han toget til Albertslund med henblik på fysioterapeutisk behandling.

Han træner fortsat tre gange ugentligt hos fysioterapeut og siger, han

har det meget værre, når han ikke træner, "som omjeg krymper sig sammen".

Fysioterapeuten har udstyret ham med en blød skulderkrave, der skal holde på

varmen.

Senere går han en tur med hunden og skal nu til at cykle lidt, idet en god ven

har samlet en cykel til ham, hvorpå han kan sidde nogenlunde opret.

Han skriver ting på computeren for at huske, hvad han har foretaget sig. Han

har tidligere læst mange Steven King bøger og forsØger nu at læse børnebøger,

hvor skriften er tydelig, og hvor han stØttes af billeder. "Det er godt til at aktivere

mit hoved, men det er svært for mig. Jeg føler, jeg er en på 12 år, når man

nu har været vant til at kunne alt."

Nogle gange laver han aftensmad. Parret spiser sent, i sær i denne tid, hvor

samleverske er nød til at være i forretningen hele dagen, da faderen er på forretningsrejse.

Om aftenen snakker de sammen, om hvordan dagen er gået osv.

De ser evt. lidt fjernsyn, men ikke meget, da han ikke er så god til at koncentrere

sig.

Parret har for nylig været på ferie i Thailand. Han husker ikke om det var 12

eller 20 dage."

"Undersøgelsen fordeles over to gange, idet han fungerer trægt og langsomt.

Ved første møde fremstår han psykisk svært påfaldende med muligt funktionelt

præg eller med betydelig psykisk overbygning. Ved andet mØde bliver indtrykket

af en betydelig hjerneskadet adfærd og funktion mere fremtrædende.

Han yder svingende testpræstationer. Primære begavelsesniveau skønnes normalt.

Der fås indtryk af betydelige opmærksomhedsproblemer, nedsat mentalt

tempo, vekslende niveau hvad angår indlæring og hukommelse med bl.a.

mange fabuleringer, og lette sproglige vanskeligheder i form af ordsøgen, parafasier,

nedsat mobilisering af ord og staveproblemer.

Følelsesmæssigt får indtryk af en lidt egocentrisk og (relevant) bekymret tilstand.

Rumlige færdigheder skønnes upåfaldende og testmæssigt ses ikke andre sværere,

såkaldt frontale udfald. Samlet giver testbilledet indtryk af mulig fokal

skade.

Afsluttende vurdering:

Der spørges til, hvorvidt F har fået forstyrrelser i sprog, hukommelse, opmærksomhed,

bevidsthed og/eller andre funktioner, som giver ham problemer i

forhold til arbejdsmarkedet. Dette spØrgsmål er besvaret ud fra ovenstående.

Forstyrrelsen er aktuelt af et omfang, der bevirker, at F.' ikke kan fungere på et

arbejdsmarked.

Der vurderes behov for videre udredning via neurolog og endvidere behov for

et intensivt, specialiseret neurorehabiliteringstilbud, eksvis ved Roskilde Amts

Hj erneskadecenter...."


-5-

Den 23. juni 2004 afgav Roskilde Amts Sygehus Arbejdsmedicinsk Afdeling en afslut-

tende konklusion vedrørende F ,hvoraf det fremgår:

"Såvel den neurologiske speciallægeundersøgelse som den nu foretagne neuropsykologiske

undersøgelse peger på, at der er tale om en alvorlig fokal hjerneskade.

Forløbet af ulykken har derfor utvivlsomt været det, at han er blevet forgiftet af

den Øje koncentration af kuldioxid under arbejdet, og derefter er faldet og fået

en kranieskade.

Det er derfor mindre vigtigt at få afklaret, hvilken koncentration af kulilte han

kan have været udsat for. På det foreliggende kan et kranietraume være forklaring

nok i sig selv.

På grund af hjerneskaden og dens følger kan han ikke genplaceres på arbejdsmarkedet.

Han bør som foreslået af neuropsykologen henvises til behandling på Roskilde

Amts Hjerneskadecenter."

/,~ der har

'~', som arbejdsskadeforsikringsselskab har anerkendt erstatningspligten vedrørende

F tilskadekomst den 19. maj 2003. ~ fik udarbejdet en intern lægekonsulent-

vurdering af læge dateret den 9. juli 2004, hvoraf det bl.a. fremgår, at ar-

bejdsulykken efterlod varige fØlger hos F~ _, og lægen angav som sit foreløbige

sØn (forslag) følgerne til en mengrad på 15 % og et tab af erhvervsevne på 50 %.

En medarbejder i ~¢ M. ,udarbejdede den 17. november 2004 et telefonnotat,

hvoraf det bl.a. fremgår:

"talt d.d. med F ,, som ville hører om der var kommet noget ind på

hans sag"

Afslutningsvis er det i notatet anført:

"Han er nok berettiget til noget EET men spørgsmålet er nok hvor meget — håber

her at EET gruppen kan hjælpe så vi kan svare ham meget hurtigt. Så spare

vi måske oven i købet nogle penge."

Speciallæge i neurologi Ole Køhler anbefalede i en statusattest afgivet til Solrød Kommune

og dateret den 2. november 2004, at Frank Bjerg modtog genoptræning via Roskilde Amts

Hj erneskadecenter.


~:

I en journal over en forsamtale ved distriktspsykiatrien Roskilde Amtssygehus, Fjorden

dateret den 20. maj 2005 fremgår det bl.a.

"Pt. beskriver, at han derhjemme klarer forskellige praktiske opgaver, som

ægtefællen har skrevet ned på en liste til ham. Pt. forklarer, at havde han ikke

listen, ville han slet ikke kunne huske, hvad han skulle, og ikke få noget hjort,

heller ikke den personlige hygiejne.

Pt. er meget ked af sin tilstand og håber på, at han kan blive trænet op, såhan

igen kan klare et axbejde. Pt. er godt klar over, at han ikke kan klare arbejde på

samme niveau som tidligere. Afventer, at sagen bliver behandlet i kommunen."

Chaufførernes Fagforening, København skrev den 26. maj 2005 et brev til 3_ att. M

hvoraf det fremgår:

Under henvisning til telefonisk aftale d.d. sender jeg hermed kopi af speciallægeerklæring

fra speciallæge i neuromedicin, dr. med. Inge Jensen.

Samtidig kan det oplyses, at jeg i dag har talt med sagsbehandler i Solrød

kommune. Hun fortæller, at man, efter F har gennemgået et forløb på

Hjerneskadecentret, nu har besluttet at der skal startes en arbejdsprøvning på

Bomi. Det er ikke muligt at starte et forløb i en privat virksomhed på grund af

F tilstand. Han er desuden tilsluttet distriktspsykiatrien, ligesom han vil få

tilbug behandling af ergoterapeut.

Påbaggrund af ovenstående skal jeg anmode om, at der snarest udbetales erstatning

for tabt arbejdsfortjeneste iperioden efter 1. december 2004 og indtil

dato."

På den af~' fremlagte kopi af brevet er fØlgende anført med håndskrift:

"6/6

Hej E:

Vi har tidl. talt EET i denne sag —gider du se på den igen?

M"

Den ved brevet fremsendte speciallægeerklæring, der er dateret 19. maj 2005 og

udarbejdet på anmodning fra Arbejdsskadestyrelsen, indeholder følgende konklusion:

"42 årig i det væsentlige tidligere rask mand som efter arbejdsulykke 19. maj

2003 med kuldioxid forgiftning og efterfølgende fald under ukendte omstændigheder

med svær hovedlæsion, udvikler symptomer på svær cerebral skade.


-~-

Der er god relation, også tidsmæssig, mellem ulykkestilfældet, såvel forgiftningen

som traumet, F's klager og de objektive fund.

Aktuelt må F anses for total arbejdsudygtig inden for et hvilket som helst erhverv.

F stilværelse er også kompromitteret, da han ikke er i stand til at foretage sig

de simpleste ting i hjemmet uden hustruen har lagt sedler om dette med instruktion.

Endvidere har han svært ved at koncentrere sig om samtale og har

specielt vanskeligt ved at klare sig, hvis der er flere til stede."

Den 21. juni 2005 traf,g afgørelse om at udbetale midlertidig erhvervsevnetabserstatning

til F (~ anførte herom i et brev til Chaufførernes Fagforening

Som oplyst, har vi foretaget en vurdering af midlertidig Erhvervsevnetabserstatning

(EET) jf. Erstatningsansvarsloven, og vurderet denne til 50%. Afgørelsen

er truffet ud fra de lægelige oplysninger.

Når dette er selskabet i hænde vil vi foretage beregning af EET, samt tabt arbejdsfortjeneste

for perioden 01.12.2004 til dato...."

Vedrørende beregningen af erstatningen for tabt erhvervsevne anførte ~ i et brev

dateret den 3. august 2005 til Chaufførernes Fagforening bl.a. fØlgende:

Vi vender herved tilbage i ovennævnte sag, hvori vi har modtaget Deres skrivelse

bilagt årsopgørelser, samt lønsedler.

Som tidligere meddelt har vi truffet afgørelse om midlertidig erhvervsevnetab

på 50%.

Dette har vi gjort i henhold til Erstatningsansvarslovens § 2, hvoraf det fremgår,

at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste indtil arbejdet kan genoptages i væsentligt

samme omfang som tidligere, midlertidig afgØrelse om skadelidtes erhvervsevnetab,

eller endelig afgørelse om erhvervsevnetab.

Vi har truffet afgørelsen på baggrund af de i sagen modtagne lægelige oplysninger,

hvor vi har lagt vægt på at det fremgår at skadelidte, vil få svært ved at

genoptage arbejde i hvilket som helst erhverv, ligesom skadelidte har svært ved

at koncentrere sig om samtale mv.

Vi har foretaget en beregning af erhvervsevnetabserstatning, påbaggrund af

skadelidtes årslØn for året før skaden, (19.05.2002-19.05.2003), således:"


"Til udbetaling kr. 1.730.250,00

hvilket beløb vil blive fremsendt pr. check en af de nærmeste dage...."

Arbejdsskadestyrelsen traf den 3. oktober 2006 afgørelse om F tab af erhvervsevne.

Af afgørelsen fremgår bl.a.:

"Vi har i dag truffet afgørelse om tab af erhvervsevne i Deres sag.

Vi vurderer, at Deres tab af erhvervsevne er 50 procent. Det betyder, at De fra

den 1. december 2006 vil få en løbende erstatning på 13.215 kr. Dette beløb reguleres

den 1. januar hvert år og beskattes som almindelig indkomst.

Afgørelsen om erhvervsevnetab er truffet på grundlag af de erhvervs- og lønmæssige

oplysninger der er indhentet fra Dem selv, fra Deres tidligere arbejdsgiver,

via skat samt fra Solrød kommune.

Det fremgår af sagen at De efter ulykken ikke var i stand til at vende tilbage til

Deres tidligere arbejde. Efter et langt udredningsforlØb blev De i februar 2006

tilkendt førtidspension. Af pensionstilkendelsen fremgår det, at pensionen er

tilkendt på grund af, at selvforsørgelse anses for udelukket grundet følger efter

en paranoid psykose, hysteriform personlighedsforstyrrelse og minimal hjerneskade."

"Vi giver erstatningen fra det tidspunkt, hvor det var sikkert at Deres erhvervsevne

var nedsat.

Ud fra en samlet vurdering af kommunens akter og de lægelige oplysninger i

Deres sag har vi vurderet, at De stort set ikke har nogen erhvervsevne tilbage.

Vi finder dog, at en del af Deres samlede erhvervsnedsættelse skyldes forhold,

der ikke kan henføres til arbejdsskaden. Der er lagt vægt på, at Deres svære

psykiske problemer ikke kan henføres til arbejdsskaden ligesom der ikke er

fundet tegn på hverken forgiftning eller deraf følgende hjerneskade. Under

hensyntagen til Deres høje indtjening forud for skaden og følgerne efter arbejdsskaden

har vi skønsmæssigt fastsat Deres erhvervsevnetab efter arbejdsskaden

til at udgøre 50 procent.

Erstatningen skal løbe fra overgangen til førtidspension, det vil sige fra den 1.

februar 2006, da De ikke kan anses for afklaret forud for dette tidspunkt...."

Den 13. oktober 2006 traf Arbejdsskadestyrelsen afgØrelse om varigt men og fastsatte

dette til 15 %.

Under en genoptagelse af sagsforberedelsen har Arbejdsskadestyrelsen den 1.

september 2011 efter tilladelse fra landsretten på anmodning fra F advo-


~.~

kat udtalt sig om, hvorvidt det var muligt for!, den 21. juni 2005 at vurdere F

tab af erhvervsevne. Det fremgår af udtalelsen bl.a.:

"...Der blev lagt planer om iværksættelse af et forløb med ergoterapeutisk

træning i hjemmet med start i august 2005 efterfulgt af arbejdstræning med

henblik på at afdække, hvorvidt hans aktivitetsniveau kunne øges, og hans

smerter kunne mindskes. Da F imidlertid havde det rigtig dårligt

psykisk blev forløbet opgivet.

Var det på baggrund af akterne 1 ti160 i sag 311062-0917/02, muligt midlertidigt

eller endeligt at skønne over F - fremtidige erhvervsevne

den 21. juni 2005.

Det var på baggrund af disse oplysninger ikke muligt midlertidigt eller endeligt

at skønne over F > fremtidige erhvervsevne.

Vi har lagt vægt på, at F: var sygemeldt og ude af stand til at genoptage

malerarbejdet. Det er indgået i vurderingen, at F. fØlge neuropsykologisk

undersøgelse fra Ulla Folke af 23. maj 2004 aktuelt havde neuropsykologiske

forstyrrelser, der bevirkede, at han ikke kunne fungere normalt på

arbejdsmarkedet og det blev vurderet, at der var behov for videre neurologisk

udredning og rehabilitering.

Vi har også noteret os, at F ifølge neuromedicinsk speciallægeerklæring

af 24. maj 2005 aktuelt måtte anses for total uarbejdsdygtig inden for et

hvilket som helst erhverv.

F~ havde oplyst, at der i kommunen var overvejelser om fleksjob på

længere sigt, men på daværende tidspunkt forelå der ingen konkrete oplysninger

fra kommunen om arbejdsprøvning eller anden erhvervsaflclaring i sagsakterne.

På daværende tidspunkt verserede dagpengesagen fortsat i kommunalt regi, og

der forelå ikke oplysninger om arbejdsprøvninger eller lignende aflclarende

foranstaltninger, som kunne belyse F _ funktionsniveau set i forhold

til mulige arbejdsfunktioner med skadens følger. Det var derfor ikke muligt at

foretage en midlertidig eller endelig vurdering af den fremtidige erhvervsevne

på baggrund af akterne 1 ti160 i sag 3 1 1 062-09 1 7/02.

Var det på baggrund af akterne, anført i oversigten fra ~ ,Q

muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over F- fremtidig

erhvervsevne den 21. juni 2005.

Det var påbaggrund af disse oplysninger ikke muligt midlertidigt eller endeligt

at skønne over F s fremtidige erhvervsevne den 21. juni 2005.

Vi har lagt til grund, at F~ har varige fØlger efter ulykken med symptomer

iform af smerter i nakken gående ud i hØjre arm og fØleforstyrrelser i

højre hånd, trætbarhed, hovedpine, hukommleses- og koncentrationsbesvær, og

at han havde udviklet en depression.


-10-

Vi er opmærksomme på, at funktionsniveauet var dårligt, idet han ifØlge neuromedicinsk

speciallægeerklæring fra Inge Jensen af 19. maj 2005 havde svært

ved at foretage sig simple opgaver i hjemmet uden hustruens sedler med instruktioner.

Det fremgår af dagpengejournalen fra Solrød Kommune, at F ; i april

2004 var henvist til erhvervsaflclaring, som imidlertid blev annulleret på baggrund

af en neuropsykologisk undersøgelse, som konkludrede, at der var tale

om hjerneskade og psykisk reaktion. Vi har noteret os, at han i november 2004

overfor kommunen udtrykte ønske om arbejdsoptræning hos T-data med postfordeling

og andre ad hoc opgaver, hvilket imidlertid ikke blev iværksat, da

han i stedet blev tilknyttet et kursusforløb med samtaler og undersøgelser på

Hjerneskadecentret.

Ifølge de oplysninger, som _ ~ var i besiddelse af på den angivne

dato, var F~ _ tilknyttet distriktspsykiatrien, han modtog ergoterapeutisk

behandling og der skulle startes arbejdsprøvning på BOMI.

Vi har i forlængelse heraf lagt vægt på, at han på dette tidspunkt skulle i arbejdsprØVning

med henblik på afklaring af de erhvervsmæssige muligheder

med skadens følger. På daværende tidspunkt var den erhvervsmæssige situation

derfor uaflclaret og grundlaget for usikkert til, at der med fornøden sikkerhed

kunne skønnes over den fremtidige erhvervsevne."

Forklaringer

E' har forklaret blandt andet, at hun er ansat i(~j og bl.a. behandler sa-

ger ompersonskader. Hun har arbejdet med personskader i forsikringsbranchen siden

1980'erne. F sag var kompliceret på grund af skadens karakter, herunder at

F led af skader på nakken, hjerneskade, psykologiske problemer, og at hans til-

stand tilsyneladende blev forværret. Hun havde løbende drøftet sagen med sin kollega

M. , og de havde talt om, at F: sandsynligvis ville blive berettiget til

erstatning for tabt erhvervsevne. ~'s lægekonsulent vurderede således også i

juli 2004, at F~ ville få et tab af erhvervsevne på 50 %. Den af Ulla Folke

udarbejdede neuropsykologiske erklæring af 23. maj 2004 holdt dog en "kattelem" åben

for, at F tilstand kunne forbedres, såhan muligvis kunne komme til at fungere

på arbejdsmarkedet igen. Men navnlig Inge Jensens speciallægeerklæring fra 19. maj 2005

og oplysningerne fra Solrød Kommune om, at en planlagt arbejdsprøvning måtte aflyses i

efteråret 2004 samt oplysninger om, at et prøveophold på en privat virksomhed ikke kunne

gennemføres, ~j orde det efterhånden klart, at F ~,rhvervsevne var stærkt forrin-

get.


Påbaggrund af disse oplysninger og det kendskab .(~ s medarbejdere havde til F~

fra hans mange telefoniske henvendelser, drøftede hun med sine kolleger, hvilke jobfunk-

tioner F _eventuelt kunne udføre på trods af de lidelser, han havde. Deres vurde-

ring var dog, at det var praktisk talt umuligt at udtænke jobfunktioner, som F'

kunne udføre, selv hvis hans tilstand blev bedre. ~ formål med at træffe beslutning om

udbetaling af erstatning for tabt erhvervsevne var ikke, at Ø skulle spare penge ved at af-

bryde den løbende betaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men at få afsluttet sa-

gen ordentligt inden for rimelig tid. I disse overvejelser indgik også, at både F

og socialrådgiveren fra fagforeningen rykkede for en udbetaling som fØlge af F~

dårlige økonomi, samt at Arbejdsskadestyrelsen havde en meget lang ekspeditionstid. Det

var også derfor, at hendes kollega ~ , M. skrev et notat på brevet fra Chauf-

førernes Fagforening af 26. maj 2005, hvor M. ~ bad hende om at se på F

sag vedrørende beslutning om erstatning for tab af erhvervsevne.

afgørelse om erhvervsevnetab af 21. juni 2005 kunne have været bedre begrundet. Det

burde således fremgå, at grundlaget for beslutningen både de var lægelige oplysninger og

de vurderinger af F~ muligheder på arbejdsmarkedet, der kunne udledes af de

lægelige oplysninger samt sagens øvrige oplysninger herunder også de kommunale joru-

naloplysninger, som%J indhentede fra Solrød Kommune. Det var derfor muligt på bag-

grund af dette righoldige materiale at træffe afgørelse også uden oplysninger om den da

påtænkte arbejdsprøvning.

Procedure

Parterne har procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter, og udbygget

deres synspunkter under hovedforhandlingen.

F har til stØe for den nedlagte påstand anført bl.a.,

"at skadevolder i en sag, der er omfattet af såvel arbejdsskadesikringsloven

som erstatningsansvarsloven, er forpligtet til at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

frem til det tidspunkt, hvor den skadelidte modtager erhvervsevnetabserstatning

fra Arbejdsskadestyrelsen (virkningstidspunktet).

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det subsidiært gældende:


-12-

at en afbrydelse af skadelidtes ret til at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

forudsætter,

at skadevolderen konkret har foretaget et midlertidigt eller endeligt skøn over

den skadelidtes varige erhvervsevnetab,

at dette skøn er sket på et forsvarligt grundlag, og

at der rent faktisk er udbetalt erhvervsevnetabserstatning ioverensstemmelse

med skønnet,

at deriden aktuelle sag ikke forelå et forsvarligt grundlag for at udøve et midlertidigt

eller endeligt skøn over sagsØgers varige erhvervsevnetab, hverken

den 21. juni 2005 eller den 3. august 2005, jf. Arbejdsskadestyrelsens vejledende

udtalelse af 1. september 2011 ... ,

at bevisbyrden for, at sagsøgte har været i besiddelse af det forsvarlige grundlag

for at skønne var tilstede, påhviler sagsøgte,

at denne bevisbyrde ikke er løftet, og

at detiden forbindelse ikke har nogen betydning, at sagsøgte tilfældigvis har

udbetalt erstatning for erhvervsevnetab ioverensstemmelse med den erhvervsevnetabsprocent,

som Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende har vurderet til den

endelige erhvervsevnetabsprocent."

4/S til støtte for den nedlagte påstand anført bl.a.,

"Det bestrides, at Fa kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

for en periode efter den 3. august 2005.

A/S' forsikringsselskab; ,~j ,foretog den 3. august

2005 udbetaling af midlertidig erhvervsevnetabserstatning med 50 %... ,

I henhold til erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, 2. punktum, kan der alene

kræves erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til det tidspunkt, hvor det er

muligt midlertidigt eller endeligt, at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne,

jf. enten arbejdsskadeforsikringslovens § 31 eller §§ 5-8 og 10 i

erstatningsansvarsloven. Skadevolder kan — også i sager, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven

— foretage udbetaling før arbejdsskadesagen er afsluttet

med afbrydende virkning for tabt arbejdsfortjeneste.

Det gøres gældende, at ~ har foretaget et konkret og rimeligt

skøn over erhvervsevnetabet, og skønnet også er foretaget på et forsvarligt

grundlag.

Udbetalingen ... er således også begrundet med henvisning til sagens lægelige

og sociale oplysninger.

F fik den 3. august 2005 udbetalt erhvervsevnetabserstatning fra

hvorfor F~ -hvis han får medhold i det rejste krav —


-13-

vil blive overkompenseret, idet deriden situation vil opstå et overlap, hvor han

får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for enperiode, hvor han samtidig har

fået udbetalt erhvervsevnetabserstatning.

I øvrigt skal det fremhæves, at ~ ;vurdering af erhvervsevnetabet

... svaxer til den vurdering, Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende foretog

... Dette underbygger også, at skønnet har været rimeligt og forsvarligt.

I øvrigt gøres det gældende, at arbejdsskadesikringslovens § 29, stk. 2 om denuntiation,

ville være illusorisk, hvis ikke skadevolder kunne foretage sin udbetaling

før arbejdsskadesagen var afsluttet, også med afbrydende effekt i relation

til tabt arbejdsfortjeneste.

Endelig bemærkes, at skadevolder ifølge erstatningsansvarslovens § 16 ikke

senere kan kræve et beløb udbetalt som midlertidig erhvervsevnetabserstatning

retur fra den skadelidte eller i øvrigt modregne i andre poster. Således lØber

skadevolder en stor økonomisk risiko ved at udbetale erhvervsevnetabserstatning

før Arbejdsskadestyrelsen er fremkommet med sin afgØrelse."

Rettens begrundelse og resultat

Som fastslået i retspraksis, herunder dommen gengivet i U2010.1997Ø, er der ikke grund-

lag for at forstå Højesterets udtalelser i dommene, gengivet i U2008.1386H og

U2008.2601H således, at de alene vedrører skader, der ikke er omfattet af arbejdsskadesik-

ringsloven. Landsretten linder derfor, at det i en situation som den foreliggende er muligt

at afbryde udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste imedfør af erstatningsan-

svarslovens § 2, stk. 1, 2. pkt. som sket. Spørgsmålet er herefter, om If i juni 2005 har haft

det Ødvendige forsvarlige grundlag for at foretage er rimeligt skØn over erhvervsevnetabet

og udbetale erstatning i forhold hertil som fastslået af Højesteret i dommen, gengivet i

U2008.1386H.

Efter den afgivne forklaring og bevisførelsen løvrigt omfattede ] beslutningsgrundlag

den 21. juni 2005 bl.a. en neuromedicinsk speciallægeerklæring afgivet den 19. maj 2005,

en neuropsykologisk speciallægeerklæring af 23. maj 2004 og oplysninger om, at So1rØd

Kommune den 28. apri12004 opgav en planlagt arbejdsprøvning på grund af F:

helbredsforhold samt, at et prøveophold i en privat virksomhed i foråret 2005 måtte opgi-

ves. Det fremgik af oplysningerne, at F havde alvorlige og omfattende hel-

bredsmæssige og sociale problemer af betydning for hans fremtidige erhvervsmuligheder.


~[~

Landsretten finder efter en samlet vurdering af disse oplysninger, at,~jhavde et tilstrække-

ligt forsvarligt grundlag for at træffe afgørelse om F ~ tab af erhvervsevne, uanset

at der den 21. juni 2005 udestod en ny arbejdsprøvning af F .Den omstændig-

hed, at rj s begrundelse for afgØrelsen den 21. juni 2005 er mangelfuld og den efterfølgen-

de begrundelse i brevet af 3. august 2005 ufuldstændig findes heller ikke afgørende at æn-

dre herved.

Det taler endvidere for, at ,~j_; skøn over F: midlertidige erhvervsevnetab skete

på et forsvarligt grundlag, at ~ s vurdering af erhvervsevnetabet svarer til den vurdering,

som Arbejdsskadestyrelsen kom frem til den 3. oktober 2006.

Det kan under disse omstændigheder ikke ændre vurderingen, at Arbejdsskadestyrelsen har

udtalt, at det ikke var muligt med fornøden sikkerhed at skønne over F fremti-

dige erhvervsevne den 21. juni 2005. Landsretten lægger herved vægt på, at Arbejdsskade-

styrelsen ved sin afgørelse i 2006 ikke var i besiddelse af afgørende nye lægelige eller so-

ciale oplysninger, der kunne forrykke vurderingen af det forsvarlige grundlag for i~ ; afgø-

relse.

Derfor frifindes A/S.

I sagsomkostninger for landsretten tillægges ~ A/S 50.000 kr. til dækning af

omkostninger til advokatbistand i forbindelse med sagens behandling. Retten har udover

sagens værdi ved fastsættelse af omkostningsbeløbet taget hensyn til, at sagen har verseret

siden 2007 og til sagens principielle karakter.

A/S frifindes.

Thi kendes for ret:

I sagsomkostninger skal statskassen inden 14 dage betale 50.000 kr. til l

A/S.

Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.


-15-

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 2/I

More magazines by this user
Similar magazines