Download - Organistforeningen

organistforeningen.dk

Download - Organistforeningen

NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG

PO-bladet

BAGGRUND:

KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10

ET FRISK PUST

TIL BESTYRELSEN SIDE 7


PRÆLUDIUM

Af Anders Thorup,

formand for

Organistforeningen

KRÆV MERE I LØN!

De lokale lønforhandlinger for 2011 er ved at være tilendebragt. På

flere måder har de været en succes: Mere end 70 % af dem, der søgte,

fik et tillæg, og tillæggets størrelse i forhold til det ansøgte har gennemsnitligt

været tre gange større end i 2010.

På den anden side er det bestemt ikke tilfredsstillende, at kun 49 af

foreningens medlemmer har søgt om et tillæg. Om det skyldes direkte

eller indirekte pres fra menighedsrådene, en almindelig krisebevidsthed

hos organisterne, manglende forhåbninger om at det nytter

at søge eller manglende viden om muligheden, er vanskeligt at sige

noget kvalificeret om.

Men vigtigheden af at benytte sig af overenskomstens forudsætning

om, at der skal ske en lokal lønudvikling, kan ikke understreges

nok. Hvis overenskomstens muligheder ikke udnyttes fuldt ud, vil det

få som konsekvens, at lønniveauet for Organistforeningens medlemmer

vil komme til at ligge under, hvad det burde og kunne ligge på.

I lønrammesystemet, der var gældende før overenskomsten blev

indgået, fik man – ud over de centralt fastsatte generelle lønstigninger,

som man også får i det ny lønsystem – en anciennitetsbestemt

lønstigning hvert andet år på ca. 5.000 kr. pr. år, indtil man efter et antal

år nåede slutløn.

Hvis man sammenligner dette med overenskomstens nye lønsystem,

hvor der ikke er en indbygget anciennitetsbestemt lønstigning,

betyder det, at lønnen ikke stiger – medmindre der med mellemrum

tildeles et lokalt løntillæg. Til gengæld er der ikke længere noget, der

hedder slutløn.

Det er vigtigt, ikke blot for den enkelte organist, men for organistfaget

som helhed, at man hver især bidrager til at sikre, at PO-organisternes

lønniveau følger den almindelige løn og prisudvikling, ikke

mindst i lyset af de stadig stigende krav til organisterne, vi ser i disse

år, med f.eks. udvidelsen af antal tjenestesteder i forbindelse med gennemførsel

af geografisk fleksibilitet.

Dette gøres ved, hvert år, når der er en begrundet anledning til det,

at søge menighedsrådet om et kvalifikations- eller funktionstillæg til

lønnen.

2 PO-bladet


NYHEDER

FLEMMING IBSEN M.FL.

Organistforeningen har taget initiativ

til et stort to-dages seminar

på Nyborg Strand til august

for medlemmerne af fem kirkefunktionær-organisationer.

INSPIRATION

TO SOGNE, ÉT KOR

Karen Margrethe Madsen, Idom

og Råsted Kirker i Vestjylland,

skriver om, hvordan to sogne

deles om børne/ungdomskor.

PORTRÆT

SIDE 5 SIDE 7

LASSE CHRISTENSEN

Organistforeningens nye bestyrelsesmedlem

er blot lige fyldt

25, men har mere end ti års erfaring

som organist. Han vil gerne

bidrage med et par friske øjne på

det faglige arbejde.

OPSUMMERING AF MR’ETS BEHOV

FOR ORGANISTBETJENING

Organist

INDHOLD OG KOLOFON

KONFLIKTHÅNDTERING

Organist og konfliktmægler

Morten Hinz skriver om, hvordan

konflikter udvikler sig, og

hvordan de håndteres på en god

måde.

Ugedage Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften)

Mandag

SIDE 14

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

SIDE 19 SIDE 32

RAMMETID

Få hjælp til de nødvendige

drøftelser med dit menighedsråd

om placering af din arbejdstid

som deltidsansat. Skemaerne

på midtersiderne kan rykkes

ud og bruges direkte.

BAGGRUND

VEJLEDNING STILLINGER

SIDE 10

7 ORGANISTER SØGES

• Jørlunde Kirke

• Lyngå og Haurum Kirker m.fl.

• Billund og Grene kirker

• Grindsted Kirke

• Øster Løgum og Genner Kirker,

• Moltrup og Bjerning Kirker

PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen

Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633

REDAKTION Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Frederiksberggade 102,

8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk.

DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før.

Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk (normalt)

senest den 5. klokken 13 måneden før. OBS: Sommer-deadline for materiale til PO-bladet nr. 8

er mandag d. 25. juni.

TRYK WERKs Grafi ske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN Lasse Christensen, Organistforeningens nye bestyrelsesmedlem.

Foto: Filip Graugaard Esmarch

www.organistforeningen.dk

PO-bladet 3


DEN DANSKE MODEL – PÅ HERRENS MARK

Muligheder, begrænsninger og udfordringer ved at være

en lille fagforening under folkekirken i en global krisetid

Seminarets formål er at sætte fokus på det at være ansat som kirkefunktionær i en folkekirke,

der teologisk, ideologisk, samfundsmæssigt, strukturelt, juridisk, organisatorisk,

økonomisk og ledelsesmæssigt er i opbrud, samtidigt med, at det omgivende samfund

er præget af en dybtgående økonomisk krise både nationalt og globalt.

Todages-seminar på Hotel Nyborg Strand

mandag den 20. august kl. 13:00 til tirsdag den 21. august kl. 16:30

for alle medlemmer af CO10-organisationerne under Ministeriet for Ligestilling og Kirke:

Organistforeningen • Danmarks Kordegneforening • Dansk Kirkemusiker Forening

• Foreningen af Danske Kirkegårdsledere • Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark

Seminaret er fi nansieret af CLOPU-midler via Ministeriet for Ligestilling og Kirke,

og deltagelse i seminaret er derfor GRATIS.

Debatten på seminaret fi nder sted på baggrund af følgende oplæg:

Flemming Ibsen,

arbejdsmarkedsforsker,

professor ved

Aalborg Universitet

“To verdener mødes

– Kirken og den danske

model !”

Peter Christensen,

tidligere Stiftamtmand,

formand for

Selskab for Kirkeret

“Folkekirken

– en administrativ

og juridisk jungle”

Mariann Skovgaard,

Sekretariatschef

i CO10/SKAF

“De gratis glæder”

Program og yderligere oplysninger kan fi ndes på Organistforeningens hjemmeside:

www.organistforeningen.dk.

TILMELDING – Sidste frist for tilmelding er den 6. august.

Tilmelding kan kun ske pr. e-mail til Organistforeningens sekretariat:

Skriv til seminar@organistforeningen.dk, angiv navn og hvilken af de fem foreninger,

du tilhører, og skriv ‘tilmelding’ i e-mailens emnerubrik.


FAGFORENINGER SKAL KLÆDES PÅ

TIL STRUKTURDEBAT OG FORHANDLINGER

Til august kan man blive meget klogere

på, hvordan folkekirken egentlig er skruet

sammen, og hvilken betydning det har for

kirken som arbejdsmarked.

Af Filip Graugaard Esmarch

Takket være en stor portion statslige fondsmidler

til kompetenceudvikling kan medlemmer

af Organistforeningen og fire andre organisationer

deltage gratis i et seminar på Hotel

Nyborg Strand den 20. til 21. august. Her vil

trækplastret måske især være den kendte arbejdsmarkedsforsker

Flemming Ibsen, og foruden

ham medvirker Peter Christensen og

Mariann Skovgaard.

Det var Organistforeningens formand, Anders

Thorup, der fik idéen til et saminar med

Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

”På vores centralorganisation CO10’s seneste

repræsentantskabsmøde holdt han et fint

foredrag om fagforeningernes status i det danske

samfund – og hvad folk forventer af deres

medlemskab. Det gav mig lyst til at høre noget

tilsvarende, blot målrettet de ganske små

fagforeninger, vi jo er i folkekirkens sammenhæng,”

fortæller Anders Thorup.

Han fik tilslutning til sin idé fra de andre

formænd for CO10-organisationerne under

Kirkeministeriet. De blev enige om at afsætte

omkring 175.000 kr. af deres andel af de såkaldte

CLOPU-midler.

EKSTERN OG INTERN SYNSVINKEL

Flemming Ibsens debatoplæg på august-seminaret

vil handle om kultursammenstød mel-

NYHEDER

lem folkekirken og det danske arbejdsmarkeds

forhandlingsmodel.

”Kirkens traditionelle tjenestemandssystem

er i bund og grund en rest fra enevældets

måde at styre statens administration på. Det

er vi så i gang med at afskaff e nu,” uddyber Anders

Thorup.

Han har i samarbejde med sekretariatsleder

John Poulsen videreudviklet idéen med

seminaret. Ud over arbejdsmarkedsforske-

CLOPU-MIDLERNE

• CLOPU er en forkortelse for CO10,

LC og Personalestyrelsens udvalg

• CLOPU har til formål at understøtte

kompetence- og jobudvikling for medarbejdere

i staten omfattet af de to centralorganisationers

aftale- og forhandlingskompetence.

• Midlerne forhandles på plads som en

del af overenskomsten, og de fordeles ud

i centralorganisationernes forgreninger.

• Den del af midlerne, som er tildelt

organisationerne på Kirkeministeriets

område, bruges i den aktuelle overenskomstperiode

primært på

• - et seminar i januar 2011 om samarbejde

i folkekirken (arrangeret af kordegnene)

• - et foredrag i januar 2012 om folkekirken

som virksomhed (arrangeret af sognemedhjælperne)

• - seminaret i august 2012 omtalt her

(arrangeret af Organistforeningen)

• - en opfølger i januar 2013 på seminaret

om samarbejde (arrangeret af kordegnene).

Læs mere om CLOPU på

www.kompetenceudvikling.dk/clopu.

PO-bladet 5


NYHEDER

rens eksterne synsvinkel vil der også være en

intern vinkel.

”Peter Christensen er formand for Selskab

for Kirkeret, og han kan se det fra kirkens side.

Hans oplæg vil tage udgangspunkt i, hvordan

folkekirken er opbygget, og hvorfor de forskellige

led i dens struktur ofte har det svært sammen,”

siger Anders Thorup.

Som det fremgår af seminarets program, består

den folkekirkelige ”jungle” blandt andet af

præster, der er både medarbejdere og ledere,

stifter, der er både rådgivere og myndighed,

og frivillige (menighedsrådsmedlemmer), der

forventes at lede professionelt – mens deres

Landsforening er i splid med sig selv om sin

status som arbejdsgiverorganisation.

KOMPETENCER PÅ FLERE PLANER

På andendagen gælder det fagforeningernes

egen synsvinkel.CO10’s sekretariatschef, Ma-

riann Skovgaard, vil fokusere på, hvilke typer

krav man som part i de kommende overenskomstforhandlinger

kan stille, når man aktuelt

ikke kan forvente at få noget, der koster

penge. Oplægget leder frem til, at de enkelte

organisationer hver for sig kan diskutere forhandlingsmål.

”Mange aspekter af éns arbejdsbetingelser

koster jo ikke penge. De koster indrømmelser

på andre punkter. Og her kunne vi nok godt

bruge nye idéer,” forklarer Anders Thorup.

På et lidt højere plan forventer han, at seminarets

første dag kan klæde deltagerne på til

at gå mere kompetent ind i den aktuelle debat

om ledelsesstrukturer i folkekirken.

”Hvis ikke vi fra fagforeningerne banker på

og siger, at vi gerne tages med på råd her, så

kommer vi til at stå på sidelinjen. Vi ønsker os

en indflydelse undervejs,” understreger Anders

Thorup.

ARBEJDSMILJØRÅD ANSÆTTER KONSULENT

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har hidtil ikke

haft nogen ansatte, men har nu ansat den 44årige

Hans Hjerrild som arbejdsmiljøkonsulent.

Han skal blandt andet fungere som sekretær

for rådet.

Med en omfattende erfaring inden for arbejde

med både fysisk og psykisk arbejdsmiljø er det

hans ambition at bidrage til en udvikling af arbejdsmiljøet

i folkekirken. Det fremgår af Hans

Hjerrilds skriftlige præsentation af sig selv i forbindelse

med, at han er tiltrådt stillingen.

”Jeg ser det som en spændende opgave at

være med at udvikle nye vejledninger og værktøjer

til brug i folkekirken(…). Min rolle er også

at være katalysator for udveksling af gode løsninger

mellem arbejdspladserne,” erklærer han.

En anden væsentlig funktion er undervisning

på den obligatoriske uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter.

”Ud over at give kursisterne den fornødne

viden til deres arbejde forventer jeg også selv

af få megen brugbar viden i form af gode historier

og løsninger samt viden om udfordringer,

til brug i mit arbejde i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd,”

fortæller Hans Hjerrild.

Arbejdsmiljøloven skal efter hans opfattelse

kun bruges direkte, når det virkelig er nødvendigt.

Det skyldes, at han går ind for en anerkendende

tilgang, som efter hans erfaring skaber

motivation, engagement og de bedste resultater.

Filip

6 PO-bladet


Ved Organistforeningens generalforsamling

d. 30. maj overlader Kenn Therkelsen

sin plads i bestyrelsen til Lasse Christensen,

Hellevad og Ørum Kirker i Aalborg

Stift. Ham har PO-bladet mødt.

Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

At 25-årige Lasse Christensen skulle sidde i

bestyrelsen for sin fagforening havde han ikke

ligefrem planlagt. Men da der i efteråret 2011

blev indkaldt til tillidsrepræsentantsvalg i Aalborg

Stift, genkaldte han sig, hvor godt han

selv i forbindelse med sin ansættelse ved Hellevad

og Ørum Kirker nær Hjallerup var blevet

hjulpet af sin tillidsrepræsentant. Og nu følte

han sig tilskyndet til at bakke op.

”Da Helle Zederkof så ringede midt i januar

og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at

stille op til bestyrelsen, blev jeg meget overrasket.

Men at nogen har tænkt på en – det synes

jeg da, er smukt,” smiler Lasse Christensen.

Og når den slags sker, siger man vel ja. Det

gjorde den korglade organist for øvrigt også,

PORTRÆT

ET FRISK

PUST TIL

BESTYRELSEN

da han sidste år blev spurgt om at sidde i bestyrelsen

for den nordjyske kreds af Folkekirkens

Ungdomskor. I den forbindelse er han

blevet redaktør af FUK Nord Bladet.

De fleste aspekter af Organistforeningens

bestyrelsesarbejde kommer dog til at være

nye for Lasse Christensen, som da også erkender,

at han ikke har noget præcist overblik

over, hvad det indebærer.

”Jeg er helt bevidst om, at jeg i starten skal

bruge en del tid på at lytte,” forsikrer han.

SAMARBEJDE ER VIGTIST

Han mener, at noget af det, han kan bidrage

med, ligger i det forhold, at han ikke har nogen

lang historie med Organistforeningen.

”Jeg kommer forhåbentlig til at kunne se

med nogle lidt andre øjne på tingene. Og jeg er

ikke belastet af diverse forbehold fra tidligere

ting, der er sket,” påpeger Lasse Christensen.

Et tættere samarbejde med de to andre kirkemusikforeninger

ser han som en oplagt mulighed.

”Der er flere ting, vi sagtens kunne være

PO-bladet 7


PORTRÆT

fælles om. Og at der i det hele taget skal tre foreninger

til at dække danske organisters fagforeningsbehov,

synes jeg er lidt mærkeligt.”

Han vil derfor gerne være med til at diskutere,

hvordan man kan arbejde sig hen imod

en fusion.

”Vi arbejder for samme sag, selvom vi har

forskellige uddannelser og ansættelsesforhold

– i sidste ende er vi alle organister. Jeg synes, at

vi i den grad kan inspirere og berige hinanden

med de forskellige tilgange, vi har til faget.”

Lasse Christensen

• Født 1987 og opvokset

i Handbjerg nær Struer

• 1999: Begyndte at spille orgel

• Fra 2001: Organisthjælper i Sahl Kirke

v. Vinderup. Fra 2003 ansat samme

sted og som fast vikar i Vinderup Kirke

• Fra 2007: Foreløbigt ansat i delt

stilling ved Hellevad og Ørum kirker

nær Hjallerup i Vendsyssel

• Juni 2010: PO-eksamen fra Vestervig

Kirkemusikskole

• Fra december 2010:

Fastansat ved Hellevad og Ørum kirker

• Bor i Aalborg

For Lasse Christensen er samarbejde på flere

planer et vigtigt kodeord.

”Jeg ser faktisk det at kunne samarbejde som

den vigtigste personlige egenskab en organist i

folkekirken kan have. Og det bliver endnu mere

aktuelt nu, hvor fremtiden handler om samarbejde

på tværs af sogne,” vurderer han.

Her ser han det som en vigtig opgave at

være med til at bevare gode arbejdsvilkår for

organister, så ingen bliver udnyttet.

ORGANIST PÅ 13 ÅR

Når talen falder på den typiske PO’er som en

organist, der ikke er gået den slagne vej, må

Lasse Christensen stort set siges at være undtagelsen

fra den regel.

Han spillede klaver fra 2. klasse, men der

gik kun et par år, før han skiftede til kirkeorglet

som instrument. Hans egen musiklærer

i folkeskolen kunne undervise ham, for hun

havde en PO.

”Efter det første år mente hun ikke, hun

kunne lære mig mere, så derefter fik jeg en

lærer i Struer Kirke, Hans Sørensen, som jeg

havde i mange år – også det første år på kirkemusikskolen,

ind til jeg flyttede til Aalborg,”

fortæller Lasse Christensen.

Selvom han havde spillet til gudstjenester

allerede fra 13-års-alderen, tog han efter afsluttet

folkeskole sit store sidespring fra dén

løbebane: teknisk skoles gartnerlinje, som han

dog kvittede efter det første år til fordel for et

ungdomshøjskoleophold. Derefter var han

klar til at begynde på PO-uddannelsen.

Fra 2007 kom han til at dele stillingen ved

Hellevad og Ørum Kirker med en medstuderende.

”Da vi så var færdige i Vestervig, kom han

ind på konservatoriet, og jeg kunne få stillingen

her for mig selv,” griner Lasse Christensen,

som lige skulle overstå sin værnepligt først.

8 PO-bladet


Lasse Christensen ved Hellevad

Kirkes orgel, et Frobenius fra 1968,

udbygget i 2002 til 14 stemmer.

Han har en svaghed for små

orgler og er lige så glad for

at spille i Ørum Kirke, hvor

Frobenius-orglet kun har fem

stemmer, fortæller han.

BRUG ENDELIG PENGE

Lasse Christensen er glad for sin 32-timersstilling

her i pastoratet med de omkring 2100

sjæle.

”Jeg havde egentlig kun regnet med at blive

her, til jeg var færdig på kirkemusikskolen.

Men jeg har fået fortalt, at min forgænger havde

sagt det samme, og han var her i 25 år. Jeg

tager det, som det kommer,” smiler han.

Det gode match ligger ikke mindst i, at både

menighedsråd og præst gerne vil prioritere

arbejdet med børne- og ungdomskor.

PORTRÆT

”Jeg får nærmest at vide, at jeg endelig bare

skal bruge penge på det.

For Lasse Christensen er der noget ganske

særligt ved at arbejde med børn, og han kan

mærke, at de sætter pris på ham som korleder.

”Når man ser, hvor meget musikken påvirker

børnene, er det lidt det samme som en

skolelærer oplever, når han kan se børnene

udvikle sig i det faglige. Det er også herligt at

mærke, hvordan de er oppe at køre før en koncert,

og så mærke deres glæde bagefter.”

LASSE CHRISTENSENS PRÆ- OG POST-TOP 5

Præludier (vilkårlig rækkefølge)

1. ‘Til dig alene, Herre Krist’ af Jesper Madsen

2. ‘Op, alle, som på jorden bor’ af Jesper Madsen

3. ‘Morgenstemning’ af Edvard Grieg

4. Præludium i C-dur af Johann Christoph Kellner

5. ‘Første søndag i advent’ af Rued Langgaard

Postludier (vilkårlig rækkefølge)

1. Toccata, 4. sats fra Suite Gothique af Léon Boëllmann

2. Passacaglia i d-mol af Dietrich Buxtehude

3. Fuga, 4. sats fra Sonata no. 2 af Felix Mendelssohn Bartholdy

4. ‘O Mensch bewein’’ af Johann Sebastian Bach

5. ‘Prelude in Classic Style’ af Gordon Young

PO-bladet 9


BAGGRUND

NÅR UENIGHEDEN GØR ONDT

Konflikter har det med at få deres eget liv,

hvor de trappes op efter bestemte mønstre.

God håndtering af konflikter handler

om selverkendelse og kommunikation.

Af Morten Hinz

Vi drømmer alle om det perfekte liv og de lykkelige

menneskelige relationer. Det gælder både

i privatlivet og i vores arbejdsliv. Ikke mindst

når arbejdspladsen er Den danske Folkekirke,

har man en forventning om, at det hele går rigtigt

og smukt og menneskekærligt for sig.

Men realiteten er jo, at vi er mennesker

på godt og ondt, og at vi ind imellem møder

uenighed og konflikter, som vi har svært ved

at tackle, og som suger vores energi og tager

vores nattesøvn. Konflikter opstår på alle arbejdspladser

og alle andre steder, hvor mennesker

mødes. I moderne konfliktforståelse taler

man derfor ikke så meget om, at konflikter er

noget ondt og dårligt, men om, hvordan man

løser de konflikter, der opstår, og også om, at

konflikter kan være med til at udvikle os som

mennesker.

SAGEN PÅVIRKER RELATIONEN

Der er tale om en konflikt når

1. jeg oplever psykisk eller

fysisk ubehag/smerte.

2. jeg placerer årsagen til

denne smerte hos den anden part.

3. jeg ikke accepterer situationen.

Det interessante er, at selv om det kun er den

ene part, der oplever ubehag, er der alligevel

tale om en konflikt.

Morten Hinz er organist

ved Dragør kirke, tillidsmand

for DOKS-organisterne

i Københavns Stift og

uddannet konfliktmægler på

Center for Konfliktløsning.

Lad os antage, at en organist igen og igen må

vente med at få søndagens salmer til lørdag

middag. Den irritation, vedkommende opbygger,

er præsten muligvis ganske uvidende om.

Men der er alligevel tale om en konflikt, for sagen

med de manglende salmenumre kommer

til at påvirke deres forhold. Hvis præsten lørdag

middag afleverer salmenumrene med den

tilføjelse, om ikke organisten liiige kan spille

det der morsomme, fuglekvidrende forspil til

”Nu vågne alle Guds fugle små”, er det ikke helt

usandsynligt, at organisten i stedet spiller et

andet og knap så muntert forspil til salmen.

For sagen påvirker relationen.

10 PO-bladet


KONFLIKTTRAPPEN

Der er ikke to konflikter, der er ens. Alligevel

er der nogle fællestræk, en indre køreplan

for konflikters eskalering, som er nedfældet

i det, der kaldes konflikttrappen. Det begynder

grundlæggende med, at to parter er uenige

om en sag. Men allerede på trin 2 bevæger

konflikten sig hen imod, at det er personen

(modparten), der er problemet.

På trin 3 vokser problemet: Der var faktisk

også en anden gang. Pludselig husker vi på det

ene eksempel efter det andet, hvor han trådte

enten mig eller en kollega over tæerne.

Fjendtligheden kan vokse så meget, at vi opgiver

at tale sammen, eller at vi ligefrem forsøger

at skade den anden. Og hvis konflikten når

helt op på trappens syvende og sidste trin, vil

det ende med fysisk adskillelse – måske i form

af en fyring.

Somme tider er konflikten ikke til at få øje

på, fordi vi er så konfliktsky. Lad os forestille

os den klassiske konflikt mellem præst og

organist: Præsten har gennemtrumfet sit melodiønske

til en af søndagens salmer, selv om

organisten har argumenteret sagligt og velovervejet

for den anden mulighed.

BAGGRUND

Nu begynder en indre dialog hos organisten:

Præsten har selvfølgelig formelt ret til at

bestemme melodien, det er jo rigtigt. Men det

er nu alligevel for galt – vi organister er nu en

gang bedre uddannet til at træff e den slags beslutninger.

Og så når vi til næste trin, hvor vi

personificerer problemet: Den præst er også

så egenrådig og egocentrisk. Men vi holder vores

tanker for os selv.

GÅ EFTER BOLDEN

Næste morgen ringer præsten. Han har glemt

at sige, at han forfærdelig gerne vil have organisten

til at spille ved konfirmandundervisningen

samme eftermiddag. ”Det kan desværre

ikke lade sig gøre,” siger organisten, ”jeg har

en anden aftale, som jeg umuligt kan lave om

på.”

Nu er det præstens tur til at holde dialog

med sig selv: Organisten virkede så sur. Han

plejer da ellers altid at finde tid, når det kniber.

PO-bladet 11


BAGGRUND

I tiden derefter er begge parter på vagt over for

hinanden. Selv om intet er kommet åbent frem

imellem dem, og selv om ingen af dem helt er

klar over, hvad der foregår, så er konflikten

hurtigt optrappet. De bruger masser af energi

på at tænke på den, og nye idéer og aktiviteter

får svært ved at se dagens lys, fordi den gensidige

tillid er brudt. På et tidspunkt går det måske

over i en åben konflikt, og så er vi på konflikttrappen

hastigt på vej mod trin 7.

Det interessante ved konflikttrappen – og

den tilsvarende konfliktskytrappe – er, at hvis

en konflikt når højere end til trin 2, kan man

som regel ikke komme ned igen ved egen

hjælp. Derfor er det vigtigt altid at gå efter bolden,

men aldrig efter manden. Og selv om man

kan have svært ved at tro det, så må man fastholde,

at ingen ønsker at gøre sit arbejde dårligt,

og ingen ønsker at være en dårlig kollega.

Vi ser bare forskelligt på tingene.

TRE SLAGS REAKTIONER

Når vi møder konflikter, kan vi reagere på forskellige

måder. Ofte reagerer vi per automatik

uden at reflektere over, om det er hensigtsmæssigt

at reagere på netop den måde.

Der er groft sagt tre måder at møde konflikten

på: Vi kan trække os fra konflikten, bagatellisere

den, benægte den. Vi kan også gå til

modangreb, give igen med samme mønt eller

forsvare os. Endelig kan vi vælge at være åbne,

erkende konflikten og spørge ind for at forstå

modparten.

De tre reaktionsmåder har hver deres fordele

og ulemper. Kunsten er at bruge dem bevidst

og med omtanke i stedet for ubevidst per

automatik. Ofte har vi nemlig en måde at reagere

på, som er typisk for os. Nogle trækker

sig altid, andre slår altid igen.

Er man i tvivl om, hvilken reaktion man skal

vælge, er det en god idé at vælge at trække sig.

Så kan man tænke sig om i fred og ro og evt.

vende tilbage, f.eks. med en mere åben holdning.

SÅDAN FÅR VI DET SAGT

Når Marshall Rosenberg bruger giraffen

som symbol på en kommunikationens

mester, skyldes det nok ikke så meget dens

overblik som det faktum,

at den er det dyr,

der har det

største hjerte.

Somme tider er det bare for meget. ”Nu må jeg

sige fra,” tænker man. Og så siger man måske:

”Det er også din skyld – du er simpelt hen så

...”, eller: ”Du siger heller aldrig noget om ...”.

Vi har travlt med at placere skylden, vi kommer

til at generalisere, og vi gør os til dommere

over den anden part. Det er et sprog, som

næsten uundgåeligt vil få den anden til at gå i

forsvarsposition. Ingen bryder sig om at blive

talt til på den måde.

Kunne det siges på en anden måde? Måske.

Det gælder om at blive på sin egen banehalvdel:

at turde fortælle, hvad man føler, og hvad

man har behov for. Det fandt en amerikansk

psykolog ved navn Marshall Rosenberg ud af

og skabte det, der kaldes ikkevoldelig kommunikation

eller girafsprog.

Rosenbergs kommunikationsmetode består

af fire elementer: fakta, følelser, behov og

12 PO-bladet

Foto: Hans Hillewaert/Wikimedia Commons


forslag. Fortæl hvad der skete, fortæl hvad det

satte i gang i dig af følelser, fortæl hvad dit behov

er, og stil så forslag til, hvad I skal gøre for

at komme videre. På den måde får du fortalt,

hvordan du har det, uden at dømme den anden.

BEGYND MED DIG SELV

Det kan være svært at komme over det, når

man har følt sig dårligt behandlet. Vi har krav

på at blive respekteret menneskeligt og fagligt.

Men på et tidspunkt skal vi videre, og så

kan det være nødvendigt at tilgive. Ellers vil

der altid sidde et lille nag tilbage.

Meget af det, der er nævnt ovenfor er ting,

som du kan gøre. Det kan virke lidt urimeligt,

når det nu er de andre, der ”træder mig over

tæerne.” Det ville være så dejligt, hvis vi alle

sammen kunne blive enige om at opføre os or-

Efterårskoncert ? tilbyder:

Sprudlende Händelprogram med sopranen Signe Asmussen.

Populære arier og ørehængere fra hans kantater og operaer.

Spilles løbende - velegnet som nytårskoncert.

Pris: 16.000,-

Alle Helgensprogram:

Kor og orkesterkoncert med Faurés Requiem og Pachelbels berømte Canon

2 sangsolister og 9 musikere samt kammerkoret Vox Jutlandica

Spilleperiode 29. oktober til 4. november

Pris: 22.000,-

Julekoncert:

Händels Messias , 1.del - for mange en uundværlig del af julen

A. Corellis Julekoncert med stemningsfyldte billeder af hyrderne på marken

og julens fryd og fred.

Besætning: 4 sangsolister, kor og orkester

Ledige datoer: 12. + 14. og 15. december

Pris: 30.000,-

Kontakt Hanne Tolbøll på hn@doks.dk eller tlf. 75 61 41 81

www.denjyskesinfonietta.dk

BAGGRUND

dentligt over for hinanden. Der ville nu nok

ikke gå lang tid, før en eller anden overtrådte

vores regler om god opførsel, og hvor var vi så

henne? Tilbage ved start!

Derfor er der ingen anden udvej: Hvis vi vil

forandre verden, må vi begynde med os selv.

Fortsat god fornøjelse.

Artiklen rummer centrale pointer fra en artikelserie

i ti dele, som Organistbladet bragte fra

juli 2011 til april 2012. Morten Hinz har til PObladet

lavet dette sammendrag.

Artikelserien går naturligvis mere i dybden,

og den giver flere konkrete eksempler fra organistlivet.

Vi har fået lov til at bringe den på

Organistforeningens hjemmeside, hvor den kan

hentes i et udskriftvenligt pdf-format under Ansat

som organist > Arbejdsmiljø > Konflikthåndtering.

PO-bladet 13

Signe Asmussen

G. Fauré

A. Corelli


INSPIRATION

TO SOGNE, ÉT KOR

I Idom og Råsted – to små landsogne

i Viborg stift – har de ikke brug for en

kirkesanger. Organisten fortæller her om,

hvordan hun har fået en delekor-ordning

til at fungere.

Af Karen Margrethe Madsen

I Idom og Råsted sogne er der alt i alt ca. 1000

indbyggere. Idom er det største af sognene og

har både skole, fritidsordning og idrætshal.

Fra skolen er der ca. 25 m til præsteboligen

med et konfirmandhus, hvor koret øver. De to

kirker har samme præst, organist og graver.

Indenfor de seneste år er de to menighedsråd

også blevet til ét pastoratsråd, så alle de ydre

betingelser for samarbejde mellem de to sogne

er til stede.

Jeg blev ansat som organist i foråret 1992.

På det tidspunkt var der et børnekor ved Idom

Kirke på otte medlemmer, startet af den tidligere

organist i 1988. Det var – synes jeg – et

fremsynet menighedsråd, der ønskede at prøve

denne ordning i stedet for at ansætte en ny

kirkesanger. I Råsted klarede præsten selv det

hele.

Da jeg søgte stillingen, var det ikke et krav,

at koret skulle fortsætte, hvis jeg, som det blev

udtrykt, helst ville være fri. Men det var netop

én af grundene til, at jeg gerne ville ansættes i

mit hjemsogn, så i stedet for at afvikle koret,

udviklede jeg det.

KORET SOM FØDEKÆDE

Jeg fik i første omgang oprettet et kor ved Råsted

Kirke på fire medlemmer – ud over de

otte fra Idom Kirke. Dengang var der gudstje-

Karen Margrethe Madsen bor i Idom

nær Holstebro, og hun har nu i 20 år

været organist og korleder ved Idom og

Råsted Kirker, hvor hun med succes har

skabt et samarbejde omkring børne-/

ungdomskor.

neste i begge kirker lige efter hinanden. Hvis

der var afbud (f.eks. pga. håndbold), kunne

korsangerne vikariere for hinanden, og det

fungerede godt. Medlemstallet er vokset støt,

og jeg har fået lov at udvide korene – en overgang

til 24, og lige nu er vi 18.

Heldigvis ser pastoratsrådet koret som en

fantastisk investering – en slags fødekæde for

menigheden. Af og til kommer der tidligere

kormedlemmer i kirken, og de vender gerne

tilbage for at blive gift og/eller få deres børn

døbt.

Kormedlemmerne er tilknyttet hver deres

kirke alt efter bosted. Til korprøverne er der

mødepligt hver gang, og til gudstjenesten sen-

14 PO-bladet


der man afbud til den kirke, man hører til i,

men man må meget gerne komme i den ”fremmede”.

På den måde ved jeg altid, hvor mange

jeg minimum kan regne med.

Kan jeg se, at det kniber, f.eks. med de store,

sikrer jeg mig, at nogen fra den anden kirke

kommer. Vi har stadig ingen kirkesanger. Derfor

står de ældste for ind- og udgangsbøn, så

jeg skal sikre mig, at der er én til det.

RESPEKT OM ARBEJDET

Det fungerer fint, og korsangerne holdes i

stram snor: Jeg er meget opmærksom på at

opdrage dem til den forpligtelse og det ansvar,

der ligger i at være forsangere – og i, at det er

et lønnet arbejde

Det skaber respekt om arbejdet, både hos

dem, der er med i koret, og hos kammerater-

INSPIRATION

ne. Man kan ikke bare komme og gå, som man

har lyst til. Jeg tror, det er vigtigt at stille krav

på en kærlig måde til unge mennesker i dag.

Det viser, at jeg regner med dem, at de gør en

forskel og er svære at undvære. Hver enkelt

bliver set og hørt.

Jeg kræver også altid en begrundelse for

at holde fri, men hvis man har brug for det

en søndag, så er det helt i orden. Jeg er mere

striks med korprøverne.

Til specielle lejligheder, f.eks. hele påsken,

til konfirmation, bryllup og selvfølgelig til koncerter,

opfordrer/beordrer jeg alle mundtligt

og via sedler til at komme, og så skal de sende

afbud, ligegyldig hvilken kirke det så er i.

For os i Idom-Råsted ser jeg kun fordele i at

være to sogne om at dele kirkekor.

PO-bladet 15


ANMELDELSE

PÅSKEORATORIUM LIGHT

Lemvig-organisten Erling Lindgren har sat

toner til et såkaldt moderne påskeoratorium

af teolog og salmedigter Lisbeth Smedegaard

Andersen. Det byder på fine koraler,

men værket mangler drama.

Af Henriette Hoppe

Vi har for længst lagt både påsken og pinsen

bag os, men for os organister er der aldrig ret

langt til næste højtid, og i den tidlige sommer

er det tid at planlægge vinterens koraktiviteter.

Jeg blev derfor rigtig velfornøjet, da jeg fik

denne publikation til gennemsyn, et påskeoratorium

begået af to kapaciteter inden for henholdsvis

tekst og musik: Lisbeth Smedegaard

Andersen og Erling Lindgren.

Langenæskirken i Aarhus har flere gange

været ramme om en musikalsk påskeoptakt,

og på et tidspunkt opstod ideen om at få skrevet

et værk til denne begivenhed. Forudsætningerne

har været, at værket skulle kunne

opføres ved hjælp af lokale kræfter.

Besætningen er blandet kor, solister, orgel,

fløjte og menighed, og værket består af en

vekslen mellem korsatser, sang- og orgelsoli

og menighedssang. Der er tale om et elastisk

værk, hvor man frit kan vælge at opføre dele af

det, og man kan supplere med tekstlæsning eller

understrege med visuelle eff ekter.

Med støtte fra Langenæs menighedsråd og

en række fonde har der været råd til at udgive

et gennemført og gedigent hæfte i hårdt bind

med fyldige forord og plads til teksten både

før noderne, ved noderne og samlet bagest i

bogen. Nodetrykket er pænt og overskueligt.

Hvis jeg skulle være lidt pedantisk, kunne jeg

Lisbeth Smedegaard Andersen og Erling Lindgren

På vinger af håb

– Oratorium over Jesu ord på korset

Religionspædagogisk Forlag

148 kr. på RPC.dk

ønske mig fordelingen mellem ottendedelene

i flere satser lagt mere elegant.

SAVNER OVERRASKELSER

Tekstmæssigt er udgangspunktet Jesu syv

korsord, men Lisbeth Smedegaard Andersen

har valgt at se meget bredt på emnet, så det

kommer til at rumme både Jesu livsgerning,

indtoget i Jerusalem og Marias bange anelser.

Der startes med en prolog, fulgt af disse blandede

tekster, derefter kommer korsfæstelsesdelen,

hvor korsordene findes mere eller mindre

skjult samt til sidst en konklusion.

Selve det musikalske udtryk er præget af

ønsket om tilgængelighed. Der udspiller sig

ikke noget stort drama, hverken gennem oratoriets

satser eller inden for de enkelte satser.

16 PO-bladet


Og der er da heller ingen dynamiske anvisninger

i korsatserne og kun få i orgelsatserne.

Recitativerne er nærmest fragmentariske.

Lisbeth Smedegaards tekster er mere poesi

end drama, så måske passer musikken med

dens lette, viseagtige karakter godt nok dertil.

Der er gjort megen brug af trinvis bevægelse,

gentagelser og sekvenser. Tonesproget er enkelt

med kun få overraskelser, og netop overraskelser

kunne man godt ønske sig, ligesom

en form for udvikling gennem hele oratoriet

ville have gjort det mere spændende at lytte

til og opføre.

DET BEDSTE TIL SIDST

Fællessalmerne gør sig bedst: behagelige melodier

med fine, gennemkomponerede forspil,

hvor melodien bliver præsenteret i sin helhed,

ANMELDELSE

så menigheden kan være med fra starten. Den

lille sats for sang og fløjte tror jeg vil være fornøjelig

at høre på, mens de tre orgelintermezzi

forekommer mig rent ud sagt kedelige!

Korsatserne er præget at en vis berøringsangst

for alt, der kunne være lidt svært. Mangel

på bevægelse i understemmerne letter måske

indlæringen, men gavner ikke intonationen.

Værket sluttes af med en konkluderende

fællessalme, hvor man vender sig fra det triste

og ser frem. Melodien til denne sidste salme

er en rigtig ’Erling Lindgren’: Iørefaldende

og næsten velbekendt allerede ved første gennemspilning,

sangbar trods toneomfanget. Det

giver imidlertid ikke megen mening at bruge

den ude af sammenhængen, og spørgsmålet

er så, om det giver mening at bruge kræfter på

at indstudere og opføre hele værket.

PO-bladet 17


NY MELODI

4

D8

Mor - gen - stund

Em 7

lo -

Dve;


mo - ders

D/F#


han


favn

Ghar

lær - teD/F#

vi

G/D


guld

A 7


os,

G


al -


i


le


i

18 PO-bladet


mund,

F#/A#
for


Je - su navn

Hm 7


sødt


kan

Mel.: Filip Graugaard Esmarch 2011

Tekst: N.S.F. Grundtvig 1853

Hmsom

Gm/Bb


so -

Dnat - ten

A 7 /C#bar - net

Har du også lavet ny melodi til en salme, som kunne bruge et frisk pust?

Send den til PO-bladet@organistforeningen.dk.

Vi modtager også gerne forspil, ledsagesatser mm.


ve.

Hm


Gud

A 7 /E


i

A


sus4 A

Lampeduza

- koncerter og musikgudstjenester med rytmisk kirkemusik


vi


sin

www.lampeduza.dk


SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN

Som overenskomstansat organist på

deltid er det vigtigt at have en god dialog

med menighedsrådet omkring placering

af rammetid. Skemaerne på de følgende

sider kan gøre det mere overskueligt.

Af John Poulsen, sekretariatsleder

Ved ansættelse i en PO-stilling på deltid, og

når der ændres på timetallet i en deltidsstilling,

skal organisten og menighedsrådet aftale,

på hvilke dage og tidspunkter man har brug

for organisten. Det siger overenskomsten.

En sådan aftale skal indgås for at sikre, at

menighedsrådets behov for organistbetjening

matcher organistens behov for at kunne have

andet arbejde. For det er jo de færreste, der

uden supplerende indtægt kan leve af en deltidsstilling.

For at bidrage til at denne aftale indgås til

begge parters tilfredshed, har Organistforeningen

udarbejdet tre skemaer, der i udfyldt

stand kan danne grundlag for en konstruktiv

dialog.

I skemaet på side 20 kan menighedsrådet

og/eller organisten påføre placeringen af

planlagte og kendte tjenester. Når man har

det samlede overblik, kan tidspunkterne sammenfattes

og overføres til det mindre oversigtsskema

på side 21.

Organisten kan i det nederste skema på side

21 påføre, hvilke tidspunkter og ugedage hun

VEJLEDNING

er – eller gerne vil være – beskæftiget med andet

arbejde, og derfor har brug for at være fritaget

for tjenesteforpligtelser.

Herefter kan en sammenligning mellem

de to skemaer let afgøre, om der er et perfekt

match, om det vil være muligt at tale sig

til rette, eller om det ikke vil være muligt at få

enderne til at mødes. Det kan jo være, at det

kan blive nødvendigt at aftale med præsten, at

placeringen af begravelser begrænses til 2-3

ugentlige dage, frem for at de i løbet af året ligger

spredt over alle ugens dage.

Det må ikke glemmes, at jo mindre organiststillingen

er, jo større er behovet for, at organisten

har en reel mulighed for at passe et andet

arbejde.

Ud over de fast placerede ugentlige eller

månedlige tjenester vil der som regel være

visse enkeltstående begivenheder hen over

året. Det kunne være særlige højtidsarrangementer,

sommerarrangementer, kulturnat,

høstgudstjeneste og meget andet.

Hvis placeringen af sådanne særlige aktiviteter

drøftes og noteres ved ansættelsen, giver

dette erfaringsmæssigt sjældent problemer,

selv om de en enkelt eller få gange om året

skulle falde på tidspunkter, hvor organisten

normalt har andet arbejde.

Skemaerne kan også hentes som regneark

Organistforeningens hjemmeside under

Ansat som organist > Overenskomstansat >

Rammetid.

PO-bladet 19


VEJLEDNING

VURDERING AF BEHOV FOR ORGANISTBETJENING

Menighedsråd

Dato

Fridage man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Tidspunkter

Fast fridag

Normal løs fridag

Organisttjenesten i kirken

Højmesser, gudstjenester

Vielser

Bisættelser

Dåb (særskilt tjeneste)

Tjenester søgnehelligdage

Tjenester andetsteds end i kirken

Tjenester, plejehjem

Tjenester, sygehus

Tjenester, fængsel

Koncerter m.v.

Koncerter

Andre aftenarrangementer

Andre aktiviteter

Konfirmandundervisning

Andet med konfirmander

Mini-konfirmandundervisning

Andet med mini-konfirmander

Menighedsmøder

Babysalmesang

Skole-kirkesamarbejde

Kor

Voksenkor

Ungdomskor

Børnekor

Korskole

Møder mv.

Møder

Rådighed ved andre kirker

Rådighed ved akut sygdom

Enkeltstående begivenheder (månedlige eller årlige)

Skrive egen tekst på disse linjer.

20 PO-bladet


OPSUMMERING AF MR’ETS BEHOV

FOR ORGANISTBETJENING

Organist

Ugedage Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften)

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

ORGANISTENS BEHOV FOR TJENESTEFRIHED

Ugedage Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften)

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Hvis der ikke er plads nok i skemaerne, anbefales det at bruge det elektroniske på hjemmesiden.

PO-bladet 21


Over 60 kirkekoncerter i hele Danmark !

- hørt ved Organistforeningens årsstævne 2012

Orgel, klaver, sang og oplæsning fra Bibelen

Honorar: 10.000,- + transport

Kontakt: Tore Bjørn Larsen, tlf. 2084 3514


HELLIGAANDSKIRKENS

INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL 2012

27. sæson

Fredage kl 16.30 29/6 – 31/8

29/6 Ørjan Horn Johansen, Danmark

Reger, Dupré, Nystedt

6/7 Grethe Krogh, Danmark

Couperin, de Grigny, Alain, Langlais, Fuzzy, Reubke

13/7 Kevin Duggan, Danmark

Couperin, Bach, Reger, Duru é, Sawa, Duggan

20/7 Christopher Wrench, Australien

Bach, Howells, Ireland, Elgar

27/7 Frédéric Blanc, Frankrig

Berlioz, Fauré, Saint-Saëns, Guilmant, Widor

3/8 Esteban Elizondo, Spanien

Gorriti, Garbizu, Torres, Guridi

10/8 Franz Hauk, Tyskland

Bach, Rheinberger, Guilmant, Mailly

17/8 Jonathan Dimmock, USA

Langlais, Alain, Widor, Vierne

24/8 Gillian Weir, England

Pachelbel, Haydn, Ropek, Reger, Franck, Vierne

31/8 Hans Ole Thers, Danmark

Bach, Hindemith, Widor

GRATIS ADGANG

Arrangør: Hans Ole Thers, e-mail: thers@helligaandskirken.dk

www.helligaandskirken.dk, Amagertorv, Strøget, 1153 København K


24 PO-bladet


Kirkekoncert

med

Flensborg / Venndt Duo

Den konservatorieuddannede duo, der har sit afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads,

præsenterer et repertoire bestående af egne fortolkninger af danske salmer

og højskolesange, nøje udvalgt med fokus på de stærkeste og mest stemningsfulde

melodier.

Lyduniverset skabes af instrumenterne: klaver, kontrabas, kromatisk mundharpe,

klokkespil, sav, melodikaer m.m. og henter inspiration fra store melodifortolkere

som f.eks. Niels-Henning Ørsted Pedersen.

Alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor.

En utraditionel kirkekoncert som også er for børn – sammen med deres voksne.

Pris 6000 kr. (ekskl. kørsel)

MERE INFO OG KONTAKT PÅ

WWW.FV-DUO.DK ELLER 25216317


Ribevej 38, Ødsted

7100 Vejle

KIRKEORGEL

ET KLANGLIGT SOLIDT FUNDAMENT

Er god støtte for salmesang

Danhild 25 A i lys eg

-kan udbygges med hybrakustiske lydgivere

Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det

nye orgel tone for tone i samtlige registre,

således at orglet bliver afstemt fuldstændigt

efter kirkerummets akustiske karaktér.

Skandinavisk

Orgelcentrum

www.kirkeorgel.dk

For at opnå tilstrækkelig støtte for

salmesangen skal orglet som et

minimum have en god, bred stemme

af typen Principal 8’.

Det har Danhild 25 selvfølgeligt,

og dertil kommer, at det har yderligere

24 danske stemmer.

Alle stemmer er udvalgt med omhu,

så der opnås en god balance.

Dispositionen er udarbejdet i

dansk barok. Menigheden har

dog mulighed for på et senere

tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer,

hvor dispositionen er udarbejdet

i fransk romantik.

En del menigheder har valgt at

tilføje denne disposition, og derfor

fremstiller vi nu registertrækkene

med 2 registernavne som

standard.

MÅNEDENS ANTIDOGME:

Jamen, vi har jo allerede et udmærket orgel !

Er det nu helt sikkert? Mange landsbykirker har 4-6 stemmers orgler, uden et

ordentligt fundament i form af en 8’ principal, nogle har intet pedalspil og slet

ingen 16’ stemmer. Dertil kommer, at især 2 2 / 3’- 2‘ - 13 /5’ og 1’ piber ofte er

intoneret meget kraftigt og orglet derfor “skriger”. Det betyder i praksis, at disse

stemmer ikke er udpræget musikalsk anvendelige.

Tlf.: 75 86 41 00

40 33 10 80


ORGLET I LEM SYDSOGNS KIRKE

Orglet i Haslum kirke, Norge

2 manualer og pedal,

15 stemmer, heraf 5 vekselregistre.

Gl. facade genanvendt med nye , klingende piber.

MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S

Storegade 24 6200 Aabenraa Tlf. 7462 2350

www.marcussen-son.dk email: info@marcussen-son.dk


Nyt fra Dansk Sang

Katekis-musen

... af Helle Krogsbøl, Jens Nielsen,

og Doris Vest Steen

Musikalsk Dåbsoplæring.

Sang og musik i kirken i

aldersgruppen fra 1-6 år.

Bog med dvd. Gennemillustreret.

B-DVD-1044. ISBN 978-87-7612-723-7.

Kr. 256,- (320,-)

Børnekor – med poesi og bevægelse 3

Jul, påske – flere salmer og sange

... af Pia Boysen og Margrete Enevold

En guldgrube af salmer og sange udsat for to og tre

lige stemmer med og uden akkompagnement.

Målgruppe: Spire-, børne- og juniorkor.

Bog med spiralryg. Gennemillustreret. B-996.

ISBN 978-87-7612-753-4. Kr. 244,- (305,-)

Salmer og sange i skole og kirke 2

Satsbog

... af Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose

Udskrevne orgel- og klaverarrangementer. Satserne er forsynet med

becifringer for at opnå størst mulig fleksibilitet og mangfoldighed.

Bog. B-985. ISBN 978-87-7612-609-4 Kr. 456,- (570,-)

Tlf. 97 12 94 52

master@dansksang.dk

www.dansksang.dk

Læs mere

om titlerne på

www.dansksang.dk


Sigurds fire bibelmusicals

... af Sigurd Barrett

En konge i en krybbe

Julemusical med 4 sange.

Hæfte. Gennemillustreret. B-1070.

ISBN 978-87-7612-770-1. Kr. 64,- (80,-)

Superhelt på æsel

Påskemusical med 5 sange.

Hæfte. Gennemillustreret. B-1069.

ISBN 978-87-7612-769-5. Kr. 64,- (80,-)

Den store moses

Musical om Moses med 5 sange.

Hæfte. Gennemillustreret. B-1071.

ISBN 978-87-7612-771-8. Kr. 64,- (80,-)

Tre utrolige fortællinger

Musical om Jesu lignelser med 5 sange.

Hæfte. Gennemillustreret. B-1072.

ISBN 978-87-7612-772-5. Kr. 64,- (80,-)

Sigurds fire bibelmusicals, Orkester

Partitur og nemme orkesterstemmer til

Sigurds fire bibelmusicals.

4 hæfter med partitur og stemmer i C, Bb

og Eb. B-1073. ISBN 978-87-7612-773-2. Kr.

272,- (340,-)

Sigurds fire bibelmusicals, Singback

Cd beregnet til live-opførelse med et

forhåndsindspillet akkompagnement til

sangene i de 4 musicals. Velegnet både

under indstudering og koncerter.

Læs mere

om titlerne på

www.dansksang.dk

Hver musical

spiller 20-25 min.

Målgruppen::

0.-6. klasse.

En konge

i en krybbe

Bibelmusical

Manuskript med replikker, tekster og noder

af Sigurd Barrett

Superhelt på æsel

Bibelmusical

Manuskript med replikker, tekster og noder

af Sigurd Barrett

Tlf. 97 12 94 52

master@dansksang.dk

www.dansksang.dk

Manuskript med replikker, tekster og noder

Tre utrolige

fortællinger

Bibelmusical af

Sigurd Barrett

Cd i boks. FM-CD-1074.

ISBN 978-87-7612-775-6. Kr. 80,- (100,-)

Sigurds fire bibelmusicals, Pakke

Pakke med 1 stk. af ovenstående 6 dele, de

4 musicals, orkesterhæfter og singback-cd

Pakke. B-CD-1074. ISBN 978-87-7612-774-9. Kr.

344,- (430,-)

Snapper

40 cm høj hånddukke i slidbar kvalitet. Man

kan bevæge hoved, mund og arme. Dukken

indgår i de fire bibelmusicals.

B-1091. ISBN 978-87-7612-805-0.

Kr. 176,- (220,-)

Manuskript med replikker, tekster og noder

Den store Moses

Bibelmusical

af Sigurd Barrett


NYHEDER FRA FORLAGET MIXTUR

LEIF MARTINUSSEN

RÉFLEXIONS D’UN RENDEZ-VOUS MUSICAL

FMX 01-006

Dette tresatsede orgelværk med titlen “Reflektioner

over et musikalsk møde” er komponeret i 2010. Leif

Martinussen blander elementer og klange fra den franske

orgeltradition med sin egen stil og skaber et spændende

og virtuost værk.

Stykket indledes med en Introduktion der både rummer

fanfare og refleksion. Anden sats Cantabile er smuk og

meditativ - og sidste sats Festive Toccata danner, med tonekaskader

og orgelbrus, en jublende og festlig afslutning.

PRIS 149,00

LASSE TOFT ERIKSEN

OUVERTURE-SUITE OVER MORGENSALMER

SEKS ORGELKORALER

FMX 01-007

Seks orgelkoraler over seks morgensalmer udgør dette

værk, der er komponeret i 2012. Stykkerne kan opføres

samlet som en suite og hver sats har sin egen karakter:

Nu rinder solen op er en ouverture i fransk stil med en afsluttende

fuga. Se, nu stiger solen er en enkelt, smuk arioso. Nu

gløder øst i morgenskær er en canzonetta der leder tankerne

hen på Buxtehude. Morgenstund har guld i mund beskriver

morgengryet som en nocturne. I østen stiger solen op er en

etude med god fingergymnastik - og sidste sats Vågn op og

slå på dine strenge er en dansende gigue.

PRIS 149,00

NU OVER 2500 ORGELTITLER PÅ LAGER

LYNHURTIG LEVERING

BESTIL ONLINE - OPRET KONTO NULasse Toft Eriksen

Messe for trompet og orgel

SCAN QR-KODEN PÅ DIN

SMARTPHONE OG TILMELD

DIG VORES NYHEDSBREVTORVEGADE 60 . 6700 ESBJERG . TLF 86136655 . INFO@NODER.DK


2 vigtige nyheder

med nyhedsrabat

Pia Boysen

og Margrethe Enevold

Børnekor i poesi og

bevægelse 3

Salmer og sange for

2 og 3 lige stemmer,

metodisk stof m.m.

Pris kr. 305,00

Indtil 30. juni

kr. 255,00

SALMER OG SANGE

i skole og kirke 2

NU KOMMER

Satsbogen

med klaver/orgelsatser

og becifringer

Kr. 570,00

Indtil 30. juni

kr. 480,00

Bed om tilbud på

korsæt af

FUK-noder

Læreplanmaterialer

Dansk Sang

og meget andet

NODEhandleren

Lunikvej 26 C . 2670 Greve . 43 53 38 08

paaske@nodehandleren.dk . www.nodehandleren.dk


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER

Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2012, side 34. Teksten ligger

også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale.

Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”.

Husk, når du får tilbudt en stilling:

• Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant.

• Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn

og evt. rammetid er færdigforhandlet og underskrevet.

• Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg.

• Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

ORGANIST TIL JØRLUNDE KIRKE, FREDERIKSSUND PROVSTI,

HELSINGØR STIFT

VI ER en meget syngende menighed, der søger en

ny organist.

STILLINGEN er en deltidsstilling 13 timer ugentlig,

og den ønskes besat den 1. september 2012.

ORGLET er et nyt Th. Frobenius og Sønner med 21

stemmer.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet

organist i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet,

Statstjenestemændenes Centralorganisation

af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor

Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets

cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater.

Jf. i øvrigt Organistforeningens Vilkår for

besættelse af organiststillinger.

Løn- og ansættelsesvilkår for en kirkemusiker i henhold

til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet

og Statstjenestemændenes Centralorganisation

10 (CO10 fællesoverenskomsten) og

Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og

Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og

det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

ANSØGNINGSFRIST er lørdag den 30. juni 2012

– Samtaler primo juli 2012.

SE HELE STILLINGSOPSLAGET

på www.organistforeningen.dk eller

på kirkens hjemmeside

www.joerlundekirke.dk

ELLER HENVENDELSE TIL

kontaktperson Preben Meiling,

telefon 4717 8606.

32 PO-bladet

Foto: Bococo/Wikimedia Commons]


Foto: Bococo/Wikimedia Commons Foto: Peter Aaquist/Wikimedia Commons

STILLINGER

2 ORGANISTER TIL LYNGÅ-LERBJERG-SKJØD OG

HAURUM-SALL-GRANSLEV-HOULBJERG

PASTORATER, FAVRSKOV PROVSTI, ÅRHUS STIFT

VI SØGER 2 organister, der i et kreativt integreret

samarbejde med ansættelse i de 7 sogne vil opbygge

musiklivet med faglig bredde.

STILLINGERNE er deltidsstillinger på hver 26 timer

pr. uge i gennemsnit. Tiltrædelse 1. august 2012.

OPGAVERNE ER

• musikalsk ledsagelse ved gudstjenester, kirkelige

handlinger samt plejehjemsgudstjenester, ca. 240

tjenester årligt, hvoraf de 50 er kirkelige handlinger

• deltagelse ved salmesangsaftner og sognemøder

• deltagelse i planlægningsmøder

• korarbejde med fl ere børne- og voksenkor

samt opstart af nye kor

• bistand med religionspædagogiske opgaver

i forbindelse med børneklub, minikonfi rmander

og konfi rmander

Lyngå Kirke

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

• kreativ deltagelse ved alternative gudstjenester

• workshops med børn og unge med

henblik på opførelse af musicals

• deltagelse i provstiarrangementer i samarbejde

med provstiets børne- og ungdomspræst.

• babysalmesang

• koncerter og musikarrangementer.

VI TILBYDER 2 spændende stillinger med udfordringer

og udviklingsmuligheder.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst

mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes

Centralorganisation af 2010 (CO10) og

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister

jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens

Vilkår for besættelse af organiststillinger.

SE STILLINGSOPSLAGET

i sin fulde længde på www.organistforeningen.dk

eller på www.haurumkirke.dk.

ANSØGNING

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Send den til sognepræst Lene Sander, Niærvej 7,

8450 Hammel, eller mail den til lesa@km.dk.

ANSØGNINGSFRIST onsdag den 13. juni 2012.

Skjød Kirke Lerbjerg Kirke Houlbjerg Kirke

PO-bladet 33

Foto: Bococo/Wikimedia Commons


STILLINGER

EN ORGANISTSTILLING MED MULIGHEDER I

GRINDSTED PASTORAT, GRENE PROVSTI, RIBE STIFT

EN NYOPRETTET STILLING på 18 timer ugentligt

som organistassistent ved Nollund, Urup og Grindsted

kirker (Grindsted pastorat) ønskes besat pr. 1.

august 2012.

SOGNENE: Nollund og Urup, to små landsogne,

og Grindsted, som hovedby, rummer tilsammen ca.

11.000 indbyggere. De ligger i et meget attraktivt og

dynamisk område i Billund Kommune.

ORGANISTEN BLIVER ANSAT ved de tre kirker og

skal primært gøre tjeneste ved de to kirker i Nollund

og Urup, men også ved Grindsted kirke, i tæt samarbejde

med organisten ved Grindsted kirke. De to har

gensidig vikarforpligtelse.

ORGLERNE: Nollund kirkes orgel er et Bruno Christensen

fra 1990 med 7 stemmer, 1 manual og pedal.

Urup kirkes orgel er et Frobenius fra 1977 med

6 stemmer, 1 manual og pedal. Grindsted kirkes orgel

er bygget af Troels Krohn og renoveret af Bruno

Christensen & Sønner i 1990. Det har 34 stemmer,

fordelt på 3 manualer og pedal. Kirken er også blevet

kaldt ”Hedens Domkirke” pga. dens størrelse.

TIL STILLINGEN SØGER vi en fl eksibel og engageret

organist som på højt fagligt niveau kan videreføre

den klassiske kirkemusikalske tradition. Det er også

vigtigt, at man er indstillet på inddragelse af forskellige

musikformer i kirkens virke, herunder rytmisk

musik, musikgudstjenester m.v. Lidt mere konkret

indebærer stillingen:

• Musikledsagelse ved højmesser og kirkelige

handlinger – herunder også på plejehjemmene

• Musikgudstjenester

• Planlægning af koncerter, herunder evt.

egne koncerter

• Stå for opbygning og ledelse af mere korarbejde,

afhængig af kvalifi kationer, i samarbejde med organisten

ved Grindsted Kirke, hvor der er et pigekor

(15-20 år) og nogle voksne forsangere.

Begge kor er lønnede.

• Deltagelse i diverse planlægnings- og udvalgsmøder,

herunder det ugentlige kalendermøde.

Menighedsrådene ser frem til en medarbejder, der

brænder for stillingen, for kirkens liv og vækst og

som er ansvarsbevidst, samarbejdsvillig, udadvendt

og med et positivt livssyn. Vi forventer også, at den

nye organist indgår i et positivt samarbejde med de

øvrige ansatte og med menighedsrådene.

VI KAN TILBYDE en attraktiv, spændende og udfordrende

stilling i et stort pastorat med engagerede,

fl eksible, samarbejdsvillige og dygtige medarbejdere.

Kirkerne betjenes af 4 præster, 1-2 organist(er) og øvrigt

kirkepersonale. Vi har et nyere kirkehus (i Grindsted),

to aktive menighedsråd og ikke mindst attraktive

kirkelige omgivelser. Se www.grindstedsogn.dk.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst

mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes

Centralorganisation af 2010 (CO10) og

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister

jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens

Vilkår for besættelse af organiststillinger.

>

Grindsted Kirke

Urup Kirke

Nollund Kirke

34 PO-bladet


Foto: Hubertus/Wikimedia Commons

ANSØGNING mærket ”organistansøgning”

stiles til Grindsted kordegnekontor,

Kirkegade 22, 7200 Grindsted.

Evt. spørgsmål til stillingen eller ønske om besøg:

Formand for Grindsted menighedsråd, Per Langvad

(tlf: 2175 8199), eller formand for Nollund-Urup

STILLINGER

ORGANIST SØGES TIL VIKARIAT I BILLUND OG GRENE KIRKER,

GRENE PROVSTI, RIBE STIFT

GRUNDET SYGDOM SØGES fuldtidsansat DOKS-

eller PO-organist som vikar i Grene Sogn i perioden

1.08.2012 - 31.01.2013.

GRENE SOGN består af kirkerne i Grene og Billund.

Sognet har tilknyttet børne-, ungdoms- og voksenkor

og har i øvrigt et rigt musikliv. Opgaver og vagter er

fordelt på 2 organister.

HOVEDOPGAVERNE ER:

• Organist ved gudstjenester og kirkelige

handlinger – til tider med korledsagelse.

• Ad hoc-deltagelse i konfi rmandundervisning

og evt. menighedsmøder.

• Korledelse med ugentlige korprøver

– primært voksenkoret.

• Musikgudstjeneste, evt. særgudstjenester

og koncerter.

VI FORVENTER, at ansøgeren har sit musikalske

fundament i orden, er samarbejdsvillig, fl eksibel, har

gode lederegenskaber, er visionær og har humor.

menighedsråd, Belinda Munk Nyhus (tlf: 2834 2143),

eller organist Jens Erik Kristensen (tlf: 3023 8949).

ANSØGNINGSFRIST er onsdag den 20. juni 2012

kl. 12.00.

ANSÆTTELSESSAMTALER med prøvespil fi nder

sted mandag den 25. og onsdag den 27. juni.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst

mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes

Centralorganisation af 2010 (CO10) og

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister

jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens

Vilkår for besættelse af organiststillinger.

YDERLIGERE INFORMATIONER

kan ses i annoncen på www.organistforeningen.dk

eller kan fås ved kontakt til Ingrid Zeuthen

Løkkegaard, telefon 7533 8582/ 6116 9372.

SKRIFTLIG ANSØGNING med relevante bilag til

menighedsrådets kontaktperson, Ingrid Zeuthen

Løkkegaard, Sønderkær 107, 7190 Billund, eller på

mail izl@mail.tele.dk.

ANSØGNINGSFRIST er fredag den 15. juni 2012.

Billund Kirke

Grene Kirke

PO-bladet 35


STILLINGER

ORGANIST VED ØSTER LØGUM OG GUNNER KIRKER,

AABENRAA PROVSTI, HADERSLEV STIFT

STILLINGEN er på 29 timer pr. uge og ledig

pr. 01.05.2012.

ORGANISTEN SKAL varetage følgende opgaver:

• medvirke ved kirkelige handlinger

• ledelse og udvikling af kirkens børnekor

• kirkekoncerter

• tjeneste ved plejehjem

• deltage i babysalmesang.

SOGNENE: Både Øster Løgum & Genner Sogne har

ca. 1000 indbyggere og 4 ansatte. Sognene er kendetegnede

ved, at det er landsogne. Vi har lige fået en

ny præst, så kirkelivet er i en positiv udvikling med

en række nye tiltag som f.eks. aftenandagter, familiegudstjenester,

spagettigudstjenester og friluftsgudstjeneste.

ORGLET i Øster Løgum Kirke er et P. Bruhn & Sønorgel

med 13 stemmer, mens orglet i Genner Kirke

er et Markussen-orgel med 7 stemmer.

VI FORVENTER, at du

• er uddannet organist

• har erfaring med korledelse

• er udadvendt

• har gode samarbejdsevner.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst

mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes

Centralorganisation af 2010 (CO10) og

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for or-

ganister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens

Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret

til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse

med direkte overgang. Der skal i så fald ske en

klassifi cering af stillingen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder

i provstiet i overensstemmelse med

de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med

andre ansættelsesmyndigheder.

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås

ved henvendelse til Carsten Mørk-Ebsen på telefonnummer

21 78 29 89 / mail M-ebsen@get2net.dk.

ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til:

Carsten Mørk-Ebsen, Nr. Hjarupvej 43,

6230 Rødekro, eller på mail til: m-ebsen@get2net.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde

senest fredag den 15. juni 2012.

ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes

at fi nde sted i juni måned 2012.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet

referencer.

TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ ORGANISTFORENINGEN.DK

– DER SKER LØBENDE OPDATERING

36 PO-bladet


ORGANIST VED MOLTRUP OG BJERNING KIRKER,

HADERSLEV DOMPROVSTI, HADERSLEV STIFT

STILLINGEN som organist ved Moltrup og Bjerning

Kirker bliver ledig pr. juli 2012. Stillingen er på 22

timer pr. uge.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst

mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes

Centralorganisation af 2010 (CO10) og

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister,

jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens

Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

STILLINGER

Jesper Riis/Pojken Flensborg

DE FIRE ÅRSTIDER

Ikke Vivaldi, men derimod en koncert specielt designet til hver af årets fire årstider sammensat af de

bedste sange, salmer, bossa nova, jazznumre og andre gode melodier. En lyrisk, medrivende, vedkommende

og humoristisk koncert fremført af to erfarne musikere med et hav af kirkekoncerter bag sig.

Pojken Flensborg (klaver og orgel).

Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Masterdegree

fra Guidhall School of Music and Drama i London.

6 cd’er i eget navn. Organist ved Skibet Kirke.

Pris: 6.000 kr. eksklusiv transport

FLERE OPLYSNINGER

Hele stillingsopslaget kan du fi nde på

www.organistforeningen.dk og på kirkernes

hjemmeside, www.moltrupbjerning.dk.

HVIS DU VIL VIDE MERE om stillingen, er du

velkommen til at kontakte menighedsrådsformand

Flemming J.R. Nielsen, tlf. 23 24 00 73, i tidsrummet

9-14 eller efter 19.30. Eller Kirkesanger Jens Christian

Jensen, Tlf. 21 75 86 88.

ANSØGNING med relevante bilag sendes på

mail: Organist@jubii.dk.

ANSØGNINGSFRIST er fredag den 15. juni 2012.

Jesper Riis (trompet)

Uddannet fra Det Kongelige Musikkonservatorium. En

af Danmarks mest benyttede trompetister og arrangører.

Aktiv i utallige musikalske sammenhænge med talrige

CD-produktioner på CV’et

mail@pojken.dk

PO-bladet www.pojken.dk

37


MEDLEMSNYT

ADRESSEÆNDRINGER

Alla Lund, Karrebækvej 44 2.tv. ,

4700 Næstved

NYE MEDLEMMER

Thomas Olesen, Sct. Jørgens Gade 12 st.th. ,

9000 Aalborg

Tove Muld Kjær, Galleløkkevej 24,

5610 Assens

UDNÆVNELSER

Thomas Munch, Hillerød,

ansat ved Hellebæk Kirke,

Helsingør Stift, pr. 1.5.2012

RUNDE FØDSELSDAGE

Margit Banke, Korsør, 70 år den 3. juni

Sonja Mahler Jensen, Mern,

70 år den 16. juni

Manne Østergaard, Nørre-Snede,

80 år den 17. juni

ORGANISTENS

PARANOIATEST

Anne-Kari Ferenczi, Herstedøster

Kirke, har – måske inspireret af de

seneste måneders debat om

messefald – sendt redaktionen

følgende gåde:

”Hvad er paranoia?”

”Det er, hvis organisten en søndag

formiddag sidder på orgelbænken og

føler, at der sidder nogen bag ham.”

Send din bedste organist-vits til

po-bladet@organistforeningen.dk.

HUSKESEDLEN

Fremrykket sommer-deadline for

materiale til PO-bladet nr. 8 er

mandag d. 25. juni.

Husk at du kan tilmelde din kontingentbetaling

til Betalingsservice

direkte fra vores hjemmeside under

Organistforeningen > Kontingent med

NemID. Så bliver dine fremtidige kontingenter

til Organistforeningen betalt

til tiden – hverken for tidligt eller for

sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset

eller i banken eller for besværet

med at taste betalingsoplysningerne i

din netbank. Samtidig undgår du kedelige

rykkere og gebyrer. Betalingsservice

klarer betalingerne for dig – det er

det nemmeste i verden. Tilmeld dig nu.

Den Russiske

Sangerinde

Koncert med

Julia

Helgason

mezzosopran

Kontakt og booking:

info@juliahelgason.dk

Tlf.:+45 24 40 70 95

www.juliahelgason.dk

38 PO-bladet


ORGANISTFORENINGEN

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER)

Kløvervej 28 A, 7190 Billund

Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13

www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk

Postgiro: 400 0935

Sekretariatsleder: John Poulsen,

e-mail: post@organistforeningen.dk

Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen,

e-mail: sekr@organistforeningen.dk

Konsulent: Carsten Bech Madsen,

e-mail: cbm@organistforeningen.dk,

tlf.: 2327 8953

BESTYRELSE

Formand Anders Thorup

Bregnevej 18, 4900 Nakskov

Tlf.: 2825 7059 (privat),

5492 1038 (kontor)

E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk

Næstformand Helle Zederkof

Vedøvej 1, 8560 Kolind

Tlf.: 2445 6236

E-mail: hellez@mail.tele.dk

Kasserer Kenn Therkelsen

Brandsgårdsvejen 14, 3730 Nexø

Tlf.: 2960 0683

E-mail: kenntherkelsen@yahoo.com

Sekretær Poul Mørk-Hansen

Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede

Tlf.: 7577 0775

E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk

Øvrige medlemmer

Henriette Hoppe

Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod,

Tlf.: 7524 5215

E-mail: medumgaard@bbsyd.dk

Thilde Madsen

Søndergade 13, 6270 Tønder

Tlf.: 9857 4297

E-mail: thilde@tf-madsen.dk

Susanne Mørk-Jensen

Bønfeltvej 16, 9510 Arden

Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54

E-mail: smj@sandborg.dk

ADRESSER OG NUMRE

TILLIDSREPRÆSENTANTER

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER

Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876

E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk

ROSKILDE OG LOLLAND­FALSTER STIFTER

Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170

E-mail: bjergkvist@stofanet.dk

FYENS STIFT

Tillidsmandsfunktionen varetages af konsulent

Carsten Bech Madsen, tlf.: 2327 8953

E-mail: cbm@organistforeningen.dk

VIBORG STIFT

Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341

E-mail: nh.wyke@adr.dk

Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450

E-mail: ima@hygum-lemvig.dk

Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236

E-mail: elsebeth@lukana.dk

ÅRHUS STIFT

Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693

E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk

Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731

E-mail: jomail@vip.cybercity.dk

RIBE STIFT

Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949

E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk

HADERSLEV STIFT

Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215

E-mail: medumgaard@bbsyd.dk

Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf.: 7556 5188

E-mail: mlsb@stofanet.dk

Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226

E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk

AALBORG STIFT

Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354

E-mail: smj@sandborg.dk

Annette Bæk, tlf.: 9894 9242

E-mail: annettebaek@mail.dk

Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323

E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

PO-bladet 39


Returadresse/Afsender: Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

100 KIRKER PÅ 10 ÅR

Rammen var så festlig, som den næsten kunne

være, da PO-organist Manne Østergaard d.

29. april fejrede et usædvanligt jubilæum.

Den særdeles erfarne organistvikar fra

Boest ved Nørre Snede havde for første gang

bevæget sig så langt væk som til Hammel Kirke,

hvor der denne søndag var bud efter hende

til to konfirmationer. Dermed rundede hun

100 kirker siden sin pensionering som 70årig

i 2002.

”Efterspørgslen på vikarer er kolossal. I

sidste uge sagde jeg nej til tre forespørgsler.

Og en anden gang talte jeg med en, der havde

ringet til 20 forskellige vikarer og ikke

fået nogen,” forklarer Manne Østergaard, da

PO-bladet lægger vejen forbi den forpagtede

Boest-Nørregaard i det midtjyske.

Her bor hun med sin mand, Erik Østergaard,

som har holdt regnskab med de kirker, de har

besøgt. Og som privatchauff ør for Manne kan

han tage sin del af æren for det imponerende

regnskab. Muligvis kan ægteparrets kirkeodyssé

fortsætte til mange nye steder, for 80

år er øjensynlig ingen alder.

”I.P.E. Hartmann fungerede som organist

ind til 14 dage før sin død som 95-årig. Men

jeg har den begrænsning, at jeg kun kan blive

ved, så længe Erik kan få kørekortet fornyet,”

konstaterer Manne Østergaard smilende.

Egentlig er hun pianist med solistklasse fra

Det Jyske Musikkonservatorium, men midt i

80’erne tog hun PO-eksamen, så hun kunne

blive fastansat ved Nørre Snede Kirke, hvor

hun havde spillet siden 1980.

Medlemskabet af Organistforeningen har

hun meget godt at sige om, og hun har da også

selv været engageret som tillidsrepræsentant.

Selvom hun beklager, at danske organister

ikke har kunnet finde sammen i én ”slagkraftig”

organisation, bruger hun det samme ord

til at beskrive daværende formand Egon Mortensen.

I en sag om hendes stillingskvotering

gik han personligt i dialog med menighedsråd

og stift – og fik sat tingene på plads.

”Det var sjovt at opleve. Og jeg endte vel at

mærke på 100 procent,” siger Manne Østergaard.

Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

More magazines by this user
Similar magazines