Referat - KAB

kab.bolig.dk

Referat - KAB

Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Organisationsbestyrelsesmøde

mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30

i beboerlokalerne - Knolden,

Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen, Johnna

Brandal, Beth Hørsted, Jørnanker Døpke, Michael Støckel, Susanne

Brixum

Afbud: Finn Gerdes

Fra KAB: Flemming Strøm, Tonny Bjørn og Annette Birkov

Eric Tingleff deltog i punkt 14, Budgetproces

Indholdsfortegnelse

1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011 ........................................................3

2. Revisionsprotokol..................................................................................................................................3

3. Bestyrelsens sammensætning ..............................................................................................................3

4. Meddelelser fra formanden..................................................................................................................4

Sager til beslutning.......................................................................................................................................4

5. Administrationsaftale/administrationsselskab..................................................................................4

6. Afdelingernes budgetter.......................................................................................................................5

7. Sammenlægninger af lejligheder.........................................................................................................7

8. Årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter...........................................................................8

9. Egen trækningsret – reservation af midler til helhedsplanen i Friheden I....................................8

10. Ny forretningsorden .............................................................................................................................9

11. Bostøtteprojekt for hjemløse...............................................................................................................10

12. EGU-elev...............................................................................................................................................10

1/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Sager til orientering....................................................................................................................................11

13. Redegørelse vedrørende indsigelse mod referat af møde den 1. september 2010 .....................11

14. Budgetproces........................................................................................................................................13

15. KAB’s opfyldelse af den basale boligadministration......................................................................13

16. Styringsdialog ......................................................................................................................................14

17. Helhedsplan for Friheden I ................................................................................................................16

18. AlmenBolig+ på Dybenskærvej – nybyggeri og udlejning............................................................17

19. Selskabets økonomiske situation.......................................................................................................18

20. Skimmelsvamp / opvarmning af boliger..........................................................................................19

21. Afdelingsmødet den 14. marts 2011..................................................................................................21

22. Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Boligselskabet Friheden ..............................................21

23. Ejendomskontorets virke....................................................................................................................22

24. Nyt fra afdelingerne............................................................................................................................23

25. Beboerklagenævnssager .....................................................................................................................23

26. Kommende møder...............................................................................................................................24

27. Eventuelt...............................................................................................................................................24

28. Studietur til Marseille .........................................................................................................................24

Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 ...6

Bilag 2: Oversigt over trækningsretten i KAB-fællesskabet ...................................................................9

Bilag 3: Oversigt over boligselskabet Frihedens egen trækningsretsmidler ........................................9

Bilag 4: Gældende forretningsorden..........................................................................................................9

Bilag 5: Forslag til ny forretningsorden.....................................................................................................9

Bilag 6: Hvidovre Kommunes ansøgning om Bostøtteprojekt for hjemløse ......................................10

Bilag 7: Afdelingsbestyrelsens indstilling til Bostøtteprojekt for hjemløse ........................................10

Bilag 8: Boligselskabet Frihedens dokumentationspakke.....................................................................15

Bilag 9: Få et sundt indeklima i din bolig og undgå skimmelsvamp..................................................20

Bilag 10: Oversigt over beboerklagenævnssager....................................................................................23

2/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Christian Thode indledte mødet med et forslag om, at punkt 14, budgetproces blev behandlet

efter punkt 4., samt at der blev tilføjet et punkt: Studietur til Marseille, som punkt 28.

Forslagene blev godkendt.

1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen

den 27. januar 2011.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat.

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.

2. Revisionsprotokol

Der er ikke indført nyt i revisionsprotokollen siden sidste møde.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.

3. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Christian Thode, formand

På valg

2012

Marianne Salomonsen, næstformand 2011

Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012

Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2011

Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012

Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2011

Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2011

Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen

3/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser fra formanden

Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder

siden seneste møde.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Dagsordener og referater uploades på KAB-bolig.dk. Der vil være et link på Frihedens hjemmeside.

Der er foretaget en opgradering af hjemmesiden. Det er blevet nemmere at lægge nye sider ind på

hjemmesiden m.v., men sikkerheden er desværre ikke så god.

Sager til beslutning

5. Administrationsaftale/administrationsselskab

Organisationsbestyrelsen drøftede på det ekstraordinære møde den 18. januar 2011 KAB’s

opfyldelse af administrationsaftalen. Organisationsbestyrelsen har fortsat tillid til KAB som

administrator, men ønsker en drøftelse af følgende punkter:

- Drøftelse af budgetprocessen - herunder afdelingsbestyrelsens behov for medvirken.

- KAB’s opfyldelse af den basale boligadministration. Organisationsbestyrelsen mener,

at der er behov for forbedringer.

- Drøftelse af Helhedsplanen for Friheden I samt dens fremdrift.

Endvidere foreslår organisationsbestyrelsen opsigelsesvarslet for administrationsaftalen nedsat

til et år.

4/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager beslutning om, at der indgås en ny administrationsaftale

med KAB, hvor begge parter, ved anbefalet brev med et års varsel til udløbet af boligselskabets

regnskabsår, kan opsige aftalen.

De øvrige forhold drøftes under selvstændige punkter på dagsordenen.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der indgås en ny administrationsaftale med KAB, hvor

begge parter kan opsige aftalen, ved anbefalet brev, med et års varsel til udløbet af boligorganisationens

regnskabsår.

6. Afdelingernes budgetter

Som bilag vedlægges organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1. juli

2011 til 30. juni 2012.

I overensstemmelse med “Lov om almene boliger m.v.” er budgetterne for Friheden I, Friheden

VI og Lille Friheden blevet forelagt på afdelingsmødet den 14. marts 2011. Budgettet for

Frihedens Børneinstitution forelægges til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Budgetterne udviser følgende:

4000-3 Boligselskabet Friheden

Budgettet blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 24. november 2010. Driftsbudgettet

- mrk. B-1-1 - balancerer med 15.550.000 kr.

Gennemgående for alle budgetter er, at Hvidovre Kommune har besluttet at nedsætte prisen

på vand fra 64 kr. pr. m³ til 48 kr. pr. m³ pr. 1. oktober 2010. Det medfører store besparelser i

afdelingerne.

Et andet gennemgående træk er, at der i boligafdelingernes antennebudgetter er indregnet

akkumuleret overskud i budgettet for 2011/2012.

4004-2 Friheden I

Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med 63.933.000 kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt

på 2.470.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 29,90 kr. pr. m² eller 4,27 % af nuværende

leje, hvorefter lejen pr. 1.7.2011 udgør 730,19 kr. pr. m² årligt.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med 1 mio. kr. Henlæggelser

til udskiftning af køkkener ved fraflytning er øget med 400.000 kr. Henlæggelser til istandsættelse

ved fraflytning og tab ved fraflytning er øget med 400.000 kr.

5/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

4005-0 Friheden VI

Driftsbudget - mrk. B2-1 - balancerer med 5.553.000 kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt

på 43.000 kr. svarende til en lejeforhøjelse på 9,60 kr. pr. m², eller 1,36 % af nuværende

leje, hvorefter lejen pr. 1.7.2011 udgør 713,12 kr. pr. m² årligt.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med 100.000 kr. Henlæggelser

til udskiftning af køkkener ved fraflytning er øget med 22.000 kr.

4006-7 Frihedens børneinstitution

Driftsbudgettet – mrk. B1-1 - balancerer med 1.775.000 kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt

på 56.000 kr. svarende til en lejeforhøjelse på 30,43 kr. pr. m², eller 3,26 % af nuværende

leje, hvorefter lejen pr. 1.7.2011 udgør 964,55 kr. pr. m² årligt.

I budgettet for 2011/2012 indgår Børneinstitutionen i fordelingen af udgifter til drift af ejendomskontoret

og maskiner til brug for renholdelse og snerydning.

4010-9 Lille Friheden

Driftsbudgettet - mrk. B2-1 - balancerer med 7.316.000 kr. For ældreboligerne forudsættes en

nødvendig merindtægt på 222.279 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 45,27 kr. pr. m² eller

3,68 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr. 1.7.2011 udgør 1.277,04 kr. pr. m² årligt.

For ungdomsboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på -5.723 kr., svarende til en lejenedsættelse

på -8,02 kr. pr. m² eller -0,70 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr. 1.7.2011

udgør 1.129,87 kr. pr. m² årligt.

I budgettet er indregnet et tilskud fra dispositionsfonden til indfasning af låneydelse på lån

optaget til fjernelse af forurening på grunden.

Byggesagen om etablering af internet i ældreboliger er afsluttet. Da det kun er ældreboligerne,

der skal betale for denne byggesag, er der udarbejdet særskilte antennebudgetter for ældreboligerne

og ungdomsboligerne.

Driftsbudgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev behandlet på afdelingsmødet

den 14. marts 2011. Budgettet for Frihedens Børneinstitution er sendt til Hvidovre

Kommune.

Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2011 til 30. juni

2012

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2011/2012.

6/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Christian Thode stillede spørgsmål til antennebudgettet for afdeling Friheden VI. KAB ved Annette

Birkov orienterede om, at afdelingsmødet havde godkendt, at beboerne skal betale 0 kr. for alle fire

TV-pakker i det nye budget.

Af den netop udsendte varslingsskrivelse fremgik det, at beboerne skulle have penge tilbage, hvilket

ikke er tilfældet. Der vil derfor blive udsendt ny varsling med en følgeskrivelse.

Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgetterne for 2011/2012.

7. Sammenlægninger af lejligheder

I Friheden I er der for år tilbage (2004) foretaget fem lejlighedssammenlægninger. To 3værelses

lejligheder, hvor den ene afgiver et værelse til den anden. Resultatet blev således, at

ti 3-værelses lejligheder blev omdannet til fem 4-værelses og fem 2-værelses lejligheder.

Afdelingen har i dag følgende lejlighedsfordeling:

1-værelses lejligheder 112

2-værelses lejligheder 163

3- værelses lejligheder 778

4-værelses lejligheder 117

Udlejningen oplyser, at de 4-værelses lejligheder er eftertragtede, de bliver sjældent ledige, og

der er forholdsvis lang venteliste. 1- og 2-værelses lejligheder er også eftertragtede sandsynligvis

grundet en relativ lav husleje. Der er forståeligt nok større udskiftning i de små lejligheder.

Da der er en stor overvægt af 3-værelses lejligheder, ser KAB det som en mulighed at overveje

sammenlægning af flere 3-værelses lejligheder.

Udgiften til sammenlægninger af lejligheder skal afholdes af afdelingen. Udføres der ved

sammenlægningen forbedringer, eksempelvis at det ene lejemål får et ekstra toilet, skal udgiften

til forbedringen betales af lejeren af det pågældende lejemål.

Formandskabet ønsker en drøftelse af, om der på ny skal arbejdes for lejlighedssammenlægning

i Friheden I.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen drøfter, om der på ny skal arbejdes for lejlighedssammenlægning

i Friheden I.

7/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Næstformand, Marianne Salomonsen og forretningsfører, Annette Birkov har drøftet lejlighedssammenlægning

med Hvidovre Kommune ved styringsdialogen. Hvidovre Kommune er positiv

indstillet og vil undersøge, om det er muligt at bruge udfordringsretten til dispensation fra regler

om, at afdelingen skal afholde udgifter til sammenlægning af lejligheder, og om individuel råderet

kan anvendes.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at lejlighedssammenlægning i Friheden I tages op på organisationsbestyrelsesmøde,

når Hvidovre Kommune har afklaret, om udfordringsretten kan anvendes.

8. Årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter

Boligorganisationen har tidligere haft en tradition for at give et årligt tilskud til beboeraktiviteter

i afdelingerne. På mødet den 24. november 2010 blev det besluttet at bevilge et tilskud til

50-års jubilæumsfesten i 2011 på 160.000 kr., svarende til 121 kr. pr. lejemål. På samme møde

blev det drøftet at genoptage et årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter.

Motivationen for at give tilskud er nødvendigheden af at støtte sociale aktiviteter i boligselskabet.

Et forslag til tilskuddets størrelse kunne være 144.540 kr. årligt svarende til 110 kr. pr.

lejemål. Tilskuddet bevilges fra arbejdskapitalen.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager beslutning om, hvorvidt der fra budget år 2011/2012 skal

gives et årligt tilskud på 144.540 kr. fra arbejdskapitalen til beboeraktiviteter i afdelingerne.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der fra budgetåret 2012/2013 gives et årligt tilskud på

144.540 kr. fra arbejdskapitalen til beboeraktiviteter i afdelingerne. Tilskuddet skal reguleres med

nettoprisindekset.

9. Egen trækningsret – reservation af midler til helhedsplanen i Friheden I

Af Landsbyggefondens årsrapport fremgår det tydeligt, at boligorganisationernes saldi til

egen trækningsret er voksende. Set i lyset af, at der er stor fokus på anvendelsen af Landsbyggefondens

midler, anbefaler KAB generelt, at boligorganisationerne skærper opmærksomheden

på anvendelsen af egen trækningsretsmidler.

En måde at forholde sig til organisationens egen trækningsretsmidler på, er ved at reservere

et beløb i egen trækningsret til medfinansiering af Helhedsplanen for Friheden I.

8/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

I udkast til Skema A udgør den samlede anskaffelsessum 830.823.031 kr., og der er medtaget

42.800.000 kr. i egen trækningsret, som en del af finansieringen. Anskaffelsessummen skal tages

med stort forbehold, da budgettet vil blive revideret, når resultatet af forundersøgelserne

kendes. Endvidere skal et samlet forslag til finansiering af Helhedsplanen drøftes nøje.

Boligorganisationen har pr. 1. kvartal 2011 en saldo på 32.056.286 kr. i egen trækningsret. Ifølge

reglerne må der disponeres over egen trækningsretsmidler fem år frem i tiden. Ved udgangen

af 2015 har organisationen en akkumuleret saldo inklusive renter på 47.293.083 kr.

Denne saldo er under forudsætning af, at 60 % af indbetalingerne (A- og G-indskud) fortsat

tilfalder boligorganisationens egen trækningsret og at renten er estimeret. Se vedlagte oversigter

over egen trækningsret.

Bilag 2: Oversigt over trækningsretten i KAB-fællesskabet

Bilag 3: Oversigt over boligselskabet Frihedens egen trækningsretsmidler

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen drøfter anvendelsen af egen trækningsretsmidler og tager stilling

til, om der skal reserveres egen trækningsretsmidler til helhedsplanen for Friheden I – og i så

fald, hvor stort et beløb.

Organisationsbestyrelsen besluttede at reservere 42.800.000 kr. af egen trækningsretsmidler til

medfinansiering af Helhedsplan for Friheden I.

10. Ny forretningsorden

Den gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen er fra 2000. Christian Thode har

udarbejdet et forslag til en helt ny forretningsorden, der er blevet til på baggrund af en vejledning

fra Boligselskabernes Landsforening.

Bilag 4: Gældende forretningsorden

Bilag 5: Forslag til ny forretningsorden

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen godkendte den nye forretningsorden med en tilføjelse om indkaldelse til

ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøder, samt en præcisering af, at det er ledende medarbejdere

i Boligselskabet, der ansættes og afskediges af organisationsbestyrelsen efter indstilling fra forretningsføreren.

Forretningsordenen vil generelt blive konsekvensrettet.

9/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

11. Bostøtteprojekt for hjemløse

Hvidovre Kommune har fået bevilget ca. 3,5 mio. kr. til at afprøve metoder i forbindelse med

at få boligplaceret hjemløse. Kommunen har i den anledning inviteret alle boligorganisationer

til et informationsmøde. Frihedens afdelingsbestyrelse har behandlet kommunens oplæg, og

Boligselskabet Friheden har som den eneste organisation meldt konstruktivt tilbage til kommunen.

Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet en indstilling til organisationsbestyrelsen dervedlægges

som bilag.

Bilag 6: Hvidovre Kommunes ansøgning om Bostøtteprojekt for hjemløse

Bilag 7: Afdelingsbestyrelsens indstilling til Bostøtteprojekt for hjemløse

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen forholder sig til de generelle og specifikke punkter omkring

”Bostøtteprojektet”, som afdelingsbestyrelsen har stillet sig kritiske overfor, og som er blevet

besvaret fyldestgørende af repræsentanter fra Hvidovre Kommune.

Afdelingsbestyrelsen vil foreslå, at der indgås et samarbejde med Hvidovre Kommune omkring

”Bostøtteprojektet”. I første omgang indgås der aftale om samarbejdet omkring en boligløs

person. Efter en forsøgsperiode på seks måneder, bør det vurderes, om Boligselskabet

Friheden ønsker at udvide projektet med yderligere en til to personer. Kommunen er indstillet

på denne ordning/beslutning.

12. EGU-elev

Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingsbestyrelsens indstilling om samarbejde med Hvidovre

Kommune omkring ”Bostøtteprojektet” for hjemløse. I første omgang for én hjemløs. Samarbejdet

evalueres seks måneder efter, den hjemløse har fået bolig i Friheden.

Igennem de seneste fem måneder har der været en ung mand i virksomhedspraktik på ejendomskontoret,

der deltager i det daglige arbejde sammen med funktionærerne. Den unge

mand er stærkt ordblind og har lysfølsomhedsepilepsi, og epilepsien kan udløses af blandt

andet stærk sollys.

Da virksomhedspraktikperioden er ved at være slut, har Hvidovre Kommunen forespurgt,

om der kan oprettes en EGU elevplads på to års varighed i Boligselskabet Friheden. Driftsleder

Jan Johansen oplyser, at de fem måneder er gået godt, og den unge mand er mødestabil

og passer sit arbejde.

10/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Den to-årige EGU-uddannelse kan oprettes til unge mennesker med særlige behov, og uddannelsen

indebærer både kursus- og skoleophold på 20–40 uger, hvor personen vil lære om

blandt andet affaldshåndtering, grønne områder med mere.

En to-årig uddannelse vil koste Boligselskabet Friheden ca. 55.000 kr.

Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at organisationen godkender oprettelsen af en EGUelevplads,

hvor den nuværende unge mand kan går fra sin virksomhedspraktik til en EGU-

elevuddannelse.

Samtidig ønsker afdelingsbestyrelsen, at der tages stilling til, om der fremover skal oprettes

særlige elevpladser i Boligselskabet Friheden, så der altid er en elev tilknyttet ejendomskontoret.

På afdelingsbestyrelsens vegne

Marianne Salomonsen

Formand for afdelingsbestyrelsen

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager stilling til ansættelse af en EGU-elev.

Organisationsbestyrelsen godkendte ansættelse af en EGU-elev og støtter, at Friheden fremadrettet

har elevplads til en ung med særligt behov.

Sager til orientering

13. Redegørelse vedrørende indsigelse mod referat af møde den 1. september 2010

Marianne Salomonsen havde følgende indsigelser til ovennævnte referat:

Punkt nr. 9 Fælleslokalerne i Friheden VI – aftalegrundlaget

Efter opfordring fra Marianne Salomonsen oplyste Christen Mors på mødet, at KAB har lavet

forslagsændring af påtegning og aftaleparter i de udsendte kontrakter. Marianne Salomonsen

synes det var forkasteligt, at administrationen har haft næsten to år til at undersøge denne

sag, og kontrakterne har ligget færdig i næsten to måneder.

Endvidere har der været rigtig mange fejl fra administrationens side, og arbejdsgruppen har

måttet bruge mange ressourcer på at foreslå tekst og rette administrationens fejl. Desuden er

det uklart, hvorfor denne ændring af påtegning og aftaleparter kommer, og administrationen

har ikke kunnet redegøre for det.

11/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Administrationen foreslår, at Boligselskabet Friheden både er ”udlejer” og ”lejer”, samt at

KAB underskriver med pågældende udlejningsmedarbejder og Boligselskabet Friheden med

den samlede organisationsbestyrelse. Denne ændring i forhold til de udsendte kontrakter¸

synes mere i overensstemmelse med organisationens tegningsregler, hvilket Marianne Salomonsen

stiller sig undrende overfor. Ifølge vedtægterne og hidtil praksis har organisationen

og dens afdelinger været tegningsberettiget med to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene er

formand eller næstformand i forening med forretningsfører/direktør.

Christen Mors pointerede dog, at kontrakterne formelt set ikke er juridisk bindende, men at

de mere må betragtes som en politisk aftale. Der blev rejst kritik af, at KAB ikke på et tidligere

tidspunkt, har fået afklaret dette forhold. Der var dog enighed i organisationsbestyrelsen

om, at godkende kontrakterne med de foreslået ændringer.

KAB indestår for, at ansvarsforholdet ikke er ændret med de nye ændret tegningsregler.

Til næste bestyrelsesmøde og gerne før, ønsker Marianne Salomonsen et juridisk notat, der

redegøre for, hvorfor tegningspraksis er ændret, hvilken praksis der vil gælde fremover, og

om denne nye praksis gælder for alle boligorganisationer. Endvidere ønskes oplyst, hvorfor

aftalen ikke er juridisk bindende.

Tonny Bjørn oplyste på mødet, at Knolden ikke er et erhvervslejemål. Marianne Salomonsen

ønsker dokumentation for, hvilken status Knolden har.

KAB har udarbejdet følgende redegørelse til indsigelsen:

KAB tager kritikken, om at alle juridiske forhold vedrørende lejekontrakterne burde have været

afklaret inden mødet, til efterretning.

Når KAB oplyser, at lejekontrakterne formelt set ikke er juridisk bindende, skyldes det, at Boligselskabet

Friheden både er udlejer og lejer. Juridisk set indgås en aftale mellem to parter,

hvor den ene afgiver et tilbud, som den anden accepterer. En juridisk bindende aftale reguleres

af Aftaleloven, som omfatter forhold om aftalers indgåelse, gyldighed m.v.

Boligselskabet Friheden har truffet en politisk beslutning om indgåelse af lejeaftalerne, hvilket

betyder, at ændringer i aftalerne eller opsigelse af samme, skal ske ved ny beslutning i organisationsbestyrelsen.

Netop fordi der er tale om politisk indgåede lejeaftaler anbefalede KAB, at hele organisationsbestyrelsen

underskrev kontrakterne. Dette er i overensstemmelse med selskabets tegningsregler

jævnfør vedtægternes § 10, stk. 4. Der er således ikke tale om, at KAB generelt

anbefaler ændret anvendelse af tegningsreglerne.

12/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Erhvervslejeloven beskriver, at lokaler der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, reguleres

af denne. Lejeaftalerne, som omfatter henholdsvis Knolden og kontorfaciliteter reguleres

af Erhvervslejeloven. Men igen må det påpeges, at der er tale om en politisk indgået aftale

– Boligselskabet Friheden ejer Knolden og det er ejer, der benytter lokalet, derfor er Knolden

formelt set ikke et erhvervslejemål.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

14. Budgetproces

Organisationsbestyrelsen ønsker en drøftelse af budgetprocessen med fokus på inddragelse

af afdelingsbestyrelsen/økonomiudvalget, overholdelse af tidsfrister og kvalitetssikring af

produkterne.

KAB, Eric Tingleff, økonomisk konsulent og Annette Birkov, forretningsfører vil på mødet

præsentere et oplæg, der beskriver en mulig proces, og hvilke tiltag KAB har sat iværk, og vil

sætte iværk for overholdelse af tidsfrister og sikring af kvalitet i produkterne.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget og tager det til efterretning.

KAB ved Annette Birkov og Eric Tingleff gennemgik budget- og regnskabsprocessen samt tiltag og

værktøjer, som anvendes til kvalitetssikring og overholdelse af deadlines for de to produkter. Flere

tiltag/værktøjer har været anvendt i flere år, men har fået fornyet og øget fokus. Af nye tiltag kan

nævnes tjeklister til udarbejdelse af budgetter og regnskaber.

Organisationsbestyrelsen ønskede at se Guide til god drift – som er en håndbog for driftschefer.

Forvaltningsrevision sættes på dagsordenen til organisationsbestyrelsesmødet i september 2011.

Organisationsbestyrelsen tog oplægget til efterretning.

15. KAB’s opfyldelse af den basale boligadministration

Organisationsbestyrelsen ønsker en drøftelse af KAB’s opfyldelse af den basale boligadministration.

13/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

KAB, Flemming Strøm, vicedirektør, vil på mødet redegøre for KAB’s levering af basal boligadministration.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning.

KAB ved Flemming Strøm redegjorde kort for KAB’s sondering mellem levering af kerneydelser til

kunderne, og det at være udviklingsorienteret og med at sætte den boligpolitiske dagsorden i medierne.

KAB er ikke i tvivl om, at kerneydelser i god kvalitet til tiden har første prioritet.

Herefter fulgte en debat som afstedkom følgende:

KAB-konferencen i 2010 blev der i gruppearbejde rejst kritik af KAB’s basale ydelser. Denne

kritik blev samlet i referater. KAB undersøger, hvilken opfølgning der er sket på baggrund af referaterne

fra KAB- konferencen.

Udlejning af boliger i Friheden sættes på dagsordenen til organisationsbestyrelsesmødet i september

2011.

Organisationsbestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

16. Styringsdialog

Hvidovre Kommune har inviteret Boligselskabet Friheden til dialogmøde den 24. marts 2011.

Organisationen repræsenteres af Christian Thode, formand, Marianne Salomonsen, næstformand

og Annette Birkov, forretningsfører.

Dagsorden for mødet er blandt andet:

- evaluering af eksisterende fleksibel udlejningsaftale

- en drøftelse af muligheden for lejlighedssammenlægning i Friheden I

- en drøftelse af muligheden for etablering af terrassedøre i stuelejligheder i afdeling

Lille Friheden

- børneinstitutionerne, der bor til leje i afdeling 4006, benytter ikke et område med

gammel boldspilsbane - kan dette område benyttes af Frihedens øvrige beboere.

Som led i styringsdialogen skal der indsendes en dokumentationspakke til Hvidovre Kommune.

Denne dokumentationspakke er udarbejdet af KAB i samarbejde med formandskabet.

Dokumentationspakken vedlægges som bilag.

14/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

På organisationsbestyrelsesmødet gives en orientering om forløbet af styringsdialogen med

Hvidovre Kommune.

Bilag 8: Boligselskabet Frihedens dokumentationspakke

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Næstformand Marianne Salomonsen og forretningsfører Annette Birkov deltog i styringsdialog

med Hvidovre Kommune. Formand Christian Thode måtte desværre melde afbud.

Fra Hvidovre Kommune deltog relevante repræsentanter fra forskellige forvaltningsområder.

Den fleksible udlejningsaftale blev drøftet. Der er tilfredshed med de nuværende kriterier, men der

ønskes tilføjet en mulighed for, at borgere i Hvidovre Kommune der er i arbejde, også kan komme

på den fleksible venteliste. Ny fleksibel udlejningsaftale sættes på dagsordenen til organisationsbestyrelsesmødet

i september 2011.

Lejlighedssammenlægning er beskrevet under punkt 7.

Hvidovre Kommune ser ingen problemer i, at Friheden søger om tilladelse til etablering af terrassedøre

i Lille Friheden (ud mod Gl. Køge Landevej).

Det store udeareal med tidligere byggelegeplads benytter børneinstitutionerne ikke – Hvidovre

Kommune vil undersøge, om det kan tages ud af lejeaftalen, så Friheden kan benytte arealet.

Efter mødet har det vist sig, at der allerede er indgået en sådan aftale mellem Hvidovre Kommune

og Boligselskabet Friheden i november 2009. Aftalen er beskrevet i en allonge, som er underskrevet

i februar 2010.

Helhedsplanen for Friheden I blev drøftet, og det blev aftalt at holde møde med kommunen om Helhedsplanen,

når resultatet af forundersøgelserne er forelagt følgegruppen.

UHS-projektet (Ung i Hvidovre Syd) udløber i 2012 – Boligselskabet Friheden ønsker at søge om

forlængelse af den boligsociale indsats og ønsker kommunen med som aktiv medspiller. Det var

kommunen positiv overfor, men de var dog ikke bekendt med ny ansøgningsprocedure for ansøgning

om midler fra Landsbyggefonden.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

17. Helhedsplan for Friheden I

Redegørelse for tidligere forløb i helhedsplanen

Helhedsplanen i Friheden I har baggrund i konkrete problemer med en række bygningsmæssige

forhold samt et ønske om at fremtidssikre afdelingen.

I foråret 2009 blev projektet med at udarbejde en Helhedsplan for Friheden startet med baggrund

i organisationsbestyrelsens bevilling på 200.000 kr. til det indledende arbejde.

Herefter blev der indledt en række møder, hvor afdelingens ønsker blev konkretiseret. Samtidig

blev rådgiverydelsen udbudt i miniudbud i henhold til KAB´s rammeaftale.

Grundet urealistiske tilbud var udvælgelsesperioden noget længere end almindelig, da det

var nødvendigt at få advokats vurdering af de indkomne forslag, ligesom det var nødvendigt

at holde samtaler med flere af de bydende. Der blev i sommeren 2009 udarbejdet kontrakt

med Henrik Larsen A/S om udarbejdelse af Helhedsplan for Friheden I.

I efteråret 2009 udarbejdede Henrik Larsen A/S udkast til Helhedsplan, som i ultimo 2010

blev forelagt følgegruppen i Friheden I. Herefter blev der foretaget lidt tilpasninger efter følgegruppens

ønske. Samtidig afklarede rådgiver diverse tekniske krav i forhold til myndighedsgodkendelser

og dispensationer, særligt i forhold til de tekniske installationer i baderum.

Henrik Larsen A/S udarbejdede også et økonomisk overslag på håndværkerydelserne.

Projektet i Friheden I er meget omfattende, og det samlede budget er stort, og vil medføre en

væsentlig huslejestigning. Over vinteren/foråret 2009/2010 har KAB undersøgt muligheder

for finansiering af projektet, herunder muligheden for støtte i Landsbyggefonden. Samtidig

blev der foretaget vurdering af eventuelle besparelser.

Efterfølgende er det undersøgt med Landsbyggefonden, hvilke supplerende undersøgelser

der er nødvendige for, at Landsbyggefonden vil vurdere projektet. Landsbyggefonden kræver

veldokumenteret undersøgelser, hvilket også er bekosteligt.

Over sommeren 2010 er mængden af undersøgelser blevet fastlagt, og Henrik Larsen har udarbejdet

budget for gennemførelse af undersøgelserne. Dette beløber sig til en budgetramme

på ca. 2 mio. kr. Organisationsbestyrelsen godkendte i september 2010 en bevilling på 2 mio.

kr. til gennemførelse af de tekniske forundersøgelser, og arbejderne blev efterfølgende iværksat.

Aktuel status på Helhedsplanen

Langt de fleste forundersøgelser er nu gennemført og undersøgt i laboratorium. Efterfølgende

skal alle undersøgelserne bearbejdes af Henrik Larsen A/S. Grundet den hårde vinter er

der stadig enkelte undersøgelser, der afventer vejrliget. Det forventes, at resultatet af undersøgelserne

kan fremlægges for følgegruppen i slutningen af april eller i starten af maj 2011.

16/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen fremkom med kritik af, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på fremdrift

i den indledende fase.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. AlmenBolig+ på Dybenskærvej – nybyggeri og udlejning

Nybyggeri

Byggeriet pågår planmæssigt med forventet indflytning den 1. februar 2012.

Byggeudvalget mødtes den 21. februar 2011, hvor forelagte projektspørgsmål og detaljer i

byggeriets fremdrift blev drøftet, og nødvendige beslutninger blev truffet.

Der blev bevilget penge til montering af et kamera på Store Hus i Avedøre Stationsby – et

kamera, der tager 100 billeder om dagen af byggepladsen på Dybenskærvej. Billederne skal

redigeres til en lille film, der dokumenterer opførelsen af Frihedens nye afdeling.

Desuden orienterede AlmenBolig+ forsøgskonceptets projektgransker ingeniør Sigurd Østergaard-Andersen

om projektgranskningens forløb og resultatet heraf.

Det forventes, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. marts 2011 godkender, at byggeriets

postadresse/navn er ”Langhusene”.

Udlejning

Den 30. november 2010, kl. 18.00 blev der åbnet for ansøgning til boligerne på Dybenskærvej.

I løbet af få dage havde 320 indsendt en ansøgning. Ansøgningerne er blevet gennemgået, og

boligerne er blevet tildelt ansøgerne i henhold til de vedtagne kriterier. Næste skridt er, at ansøgerne

skal indsende dokumentation for, at de opfylder kriterierne. De ansøgere, der ikke

har fået tildelt en bolig bliver gemt i tilfælde af, at der er ansøgere, som ikke kan dokumentere,

at de opfylder kriterierne eller springer fra inden lejekontrakten underskrives.

Der arbejdes på at afholde 2-3 møder med de kommende lejere inden indflytning den 1. februar

2012.

17/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Møderne skal bruges til at forberede lejerne på, hvad der konkret forventes af dem, når de

bor til leje i en AlmenBolig+ afdeling. Endvidere vil møderne have det formål, at de kommende

lejere lærer hinanden at kende.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og foreslog, at der blev dannet en erfagruppe

blandt beboerdemokraterne.

19. Selskabets økonomiske situation

Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger:

Danske Capital

SEB Asset Management

Nykredit Portefølje

I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne

og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal.

Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert

kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter – KAB investeringsforeninger.

I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 4,70 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet

5,90 %.

I SEB har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,20 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet

6,20 %.

I Nykredit har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,00 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen

/ afkastet 5,60 %.

Resultatet for 2010 endte lavere end de foregående år, i det sidste kvartal af 2010 endte med

en negativ værdiudvikling på ca. 1,60 % for porteføljeforvalterne grundet frygten for inflation

og stigende renter.

18/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Indre værdier

Danske

Capital

Nominel

beholdning

1. marts

2011

(kurs 100)

Indre værdi

30. juni

2010/

29. september

2010

Indre

værdi 1.

marts

2011

15.923.712 107,70 99,82

SEB 16.763.164 104,25 99,30

Nykredit 4.033.300 107,44 99,64

Ændring

af indre

værdi

- 7,88 %point

- 4,95 %point

- 7,80 %point

Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra Danske Capital,

4 kr. pr. andel fra SEB og 5 kr. pr. andel fra Nykredit Portefølje.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Skimmelsvamp / opvarmning af boliger

Der konstateres i stigende grad boliger med skimmelsvamp i Friheden. Boligerne er primært

beliggende i Friheden I. Årsagerne til skimmelsvamps opståen er ofte komplekse.

Bygningerne er 50 år gamle, og opført efter den tids regler og viden. Det betyder, at der - set

med nutidens øjne - eksempelvis er mangelfuld isolering af facaderne og en uhensigtsmæssig

placering og indretning af badeværelser. Disse bygningsmæssige forhold udfordrer indeklimaet

og ikke mindst beboeren.

Endvidere blev der i 1998 lovgivet om individuel varmemåling. Friheden søgte og fik dispensation

fra montering af individuelle målere, men i 2006 besluttede afdelingerne at indføre individuel

varmemåling. De individuelle varmemålere medfører, at beboeren har fokus på brugen

af varme og logisk nok forsøger at spare mest muligt, idet mindre brug af varme betyder

en økonomisk besparelse.

19/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

De færreste beboere har forståelse for, at jævn opvarmning af boligen indgår som et af de væsentligste

elementer i et sundt indeklima uden skimmelsvamp.

Ejendomskontoret har udarbejdet en pjece med enkle råd om, hvordan sundt indeklima opnås,

og skimmelsvamp undgås. Pjecen vedlægges som bilag.

I alle skimmelsvampesager undersøges varmeforbruget i boligen. Ofte kan det påvises, at beboeren

ikke har brugt varme i det pågældende rum – eller kun har brugt meget lidt varme.

At undlade at opvarme et eller flere rum i boligen er at betragte som misligholdelse. Men som

nævnt i indledningen, er der ofte flere forhold der spiller ind, når skimmelsvamp opstår. Derfor

er det en lang og tung vej at afklare årsagerne til skimmelsvamp i de enkelte boliger, og i

særdeleshed at dokumentere, hvis forholdet primært tillægges beboeradfærd.

Det er teknisk muligt at montere termostatventiler på radiatorerne, som begrænser beboerens

mulighed for at lukke helt for varmen. Eksempelvis at der ikke kan skrues længere ned end

rumtemperaturen opretholdes på 18 grader. KAB’s juridiske afdeling er dog af den opfattelse,

at en sådan beslutning går ud over, hvad der kan siges at være en normal regulering af lejeforholdet.

Der vil være tale om en indgriben i privatlivets fred, som der ikke kan findes lovhjemmel

til - selv om der er en saglig begrundelse for forslaget. Der kan f.eks. være beboere,

der ønsker at sove i koldere temperatur, men sørger for tilstrækkelig udluftning og opvarmning

om dagen, således at det ikke udgør en risiko for indeklimaet.

KAB er ikke bekendt med, at der skulle være retspraksis på området, og en tvist vil formentlig

skulle afgøres i Boligretten eller i Tilsynet.

Bilag 9: Få et sundt indeklima i din bolig og undgå skimmelsvamp

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget om skimmelsvamp/tvangsopvarmning af boliger

og tager det til efterretning.

I oplægget står, at de færreste beboere har forståelse for, at jævn opvarmning af boligen indgår som

et af de væsentligste elementer i et sundt indeklima uden skimmelsvamp. KAB præciserede, at det

er de færreste beboere, der har skimmelsvamp, som har forståelse for, at jævn opvarmning af boligen

indgår som et af de væsentligste elementer i et sundt indeklima uden skimmelsvamp.

Organisationsbestyrelsen drøftede oplægget og tog det til efterretning.

20/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

21. Afdelingsmødet den 14. marts 2011

På mødet gives en orientering om forløbet af afdelingsmødet den 14. marts 2011.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Afdelingsmødet den 14. marts 2011 gik godt, der var 85 husstande repræsenteret.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Boligselskabet Friheden

Organisationsbestyrelsen har forespurgt om bilejemål kan opkræves med længere interval

end hver måned. KAB kan ikke tilbyde opkrævning med længere interval, da det vil medføre

manuelle bogføringer og afstemninger eksempelvis ved fraflytninger.

Organisationsbestyrelsen har forespurgt, om der er registreret besparelse på el og vand efter

udskiftning af en større del af vaskerimaskinerne i Friheden I i foråret 2008. Afdelingens samlede

vandforbrug er faldet med 5.685 m² fra 2007/2008 til 2009/2010. Det svarer til en årlig besparelse

på ca. 340.000 kr.

Med hensyn til el er afdelingens samlede forbrug steget med 73.197 kwh fra 2007/2008 til

2009/2010 svarende til ca. 139.000 kr. Denne stigning skal ses i lyset af, at der i samme periode

er etableret ekstra belysning på fællesarealer.

Organisationsbestyrelsen har forespurgt, om KAB, Margrete Pump er bekendt med en ansøgning

om egen trækningsret til den gennemførte udskiftning af vaskerimaskiner. Det er

forretningsføreren, der udarbejder ansøgning om egen trækningsret. Margrete Pump udøver

ingen sagsbehandling af egen trækningsretssager, men er formel medunderskriver af ansøgningen.

Margrete Pump er ikke bekendt med en ansøgning om egen trækningsret til udskiftning

af vaskerimaskiner.

Det har været en usædvanlig lang og kold vinter. Ejendomsfunktionærerne har derfor brugt

meget tid på snerydning og glatførebekæmpelse.

Saltdepotet og muligheden for nyindkøb slap på et tidspunkt op. I stedet måtte anvendes

grus, hvilket sviner endnu mere end salt. Dette ses blandt andet i opgangene.

Ejendomskontoret har aftalt med afdelingsbestyrelsen, at renholdelse af opgange sendes i

udbud, når en ny driftschef er ansat.

21/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Nu titter foråret frem, og medarbejderne er allerede ved at gøre klar til at fortsætte arbejdet

med at genoprette grønne områder.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Ejendomskontorets virke

Indtil en ny driftschef er ansat, fungerer Annette Birkov både som forretningsfører og driftschef

for Friheden. Driftschefbetjeningen svarer til 50 %. Annette er fysisk tilstede på ejendomskontoret

2-3 dage om ugen.

Der er gennemført medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere. Samtalerne med

medarbejderne på ejendomskontoret har blandt andet dannet baggrund for den ændrede organisering

af ejendomskontoret, som organisationsbestyrelsen har godkendt. Det gennemgående

træk er, at medarbejderne er glade for deres arbejde, hvilket også kommer til udtryk

ved et lavt sygefravær. Flere af ejendomsfunktionærerne nævner, at de finder arbejdet med

håndtering af dagrenovation og storskrald meget belastende. Dels fordi det er fysisk hårdt

arbejde, og dels fordi ordningen med storskrald ikke er optimal.

Der er gennemført APV (arbejdspladsvurdering). Ved denne gennemgang, som foretages af

KAB’s arbejdsmiljøkonsulent, Lisbet Korsager, kontrolleres en lang række sikkerhedsmæssige

forhold. Der var kun ubetydelige bemærkninger til Frihedens APV.

Arbejdstilsynet har ligeledes været på kontrolbesøg – her fik Friheden en grøn smiley, hvilket

betyder, der ikke var nogen anmærkninger.

Viceberedskabschefen, Peter Dræby, har - på foranledning af ejendomskontoret - gennemgået

Frihedens afdelinger. Der var især fokus på flugtveje i afdeling VI og branddøre i afdeling I.

Alle flugtveje blev godkendt. I afdeling I skal alle branddøre genmonteres i kældrene.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Der blev spurgt til om den ændrede organisering på ejendomskontoret, som træder i kraft, når ny

driftschef tiltræder, samt udarbejdelse af nye arbejdsgange og kurser til medarbejderne, vil betyde,

at der skal ansættes mere personale. Forretningsfører Annette Birkov svarede, at det ikke er tilfældet.

22/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

Flugtveje i Friheden VI vil blive genbehandlet på afdelingsbestyrelsesmødet den 7. april 2011.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Nyt fra afdelingerne

Da vinterens kulde har medført at flere, især unge, tager ophold i kælderen, er det aftalt med

afdelingsbestyrelsen, at der i en periode indgås aftale med et vagtfirma om to daglige runderinger

i alle kældre.

Udbedring af fejl og mangler på elevatorerne i Friheden VI er trukket helt urimeligt i langdrag.

Der mangler aktuelt en enkelt opgave med udskiftning af fenderlister. Derudover er det

uden for entreprisen besluttet at udskifte de to automatiske døråbnere i nr. 18 i stuen og på 2.

sal. Når dette arbejde er afsluttet, skal linoleum i opgangene skiftes, og der skal udføres malerreparationer.

Udskiftning af forurenet jord på Børneinstitutionens legeplads er gennemført. Nu afventes

den afsluttende rapport vedrørende jordprøver.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25. Beboerklagenævnssager

Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Boligselskabet Friheden i perioden

2008-2011.

Bilag 10: Oversigt over beboerklagenævnssager

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23/24


Referat

Boligselskabet Friheden

Møde den 28. marts 2011

Udsendt den 12. april 2011

26. Kommende møder

Organisationsbestyrelsesmøde 5. september 2011, kl. 16.30 med efterfølgende spisning.

Organisationsbestyrelsesmøde 28. november 2011, kl. 16.30 (regnskabsmøde)

Repræsentantskabsmøde 28. november 2011, kl. 19.00

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

27. Eventuelt

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der var ingen, der ønskede ordet under eventuelt.

28. Studietur til Marseille

KAB’s bestyrelses-studietur går til Marseille. Der er en forårstur den 16.–20. maj 2011 og en

efterårstur den 5.–9. september 2011.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at fem kan deltage på studieturen.

Organisationsbestyrelsen godkendte, at følgende deltager på efterårsturen:

Christian Thode, Jørnanker Døpke, Beth Hørsted, Johnna Brandal og Bent Møller Knudsen.

Efter mødet har det vist sig, at der ikke var ledige pladser til alle på efterårsturen.

Formandskabet har derfor godkendt, at følgende deltager på forårsturen:

Christian Thode, Beth Hørsted, Johnna Brandal og Michael Støckel.

24/24

More magazines by this user
Similar magazines