sortere - Kartoffelafgiftsfonden

kartoffelafgiftsfonden.dk

sortere - Kartoffelafgiftsfonden

Navn

Adr.

Produktionsafgift på kartofler

i henhold til Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 8.12.2009.

Omsætning af kartofler i perioden 1.1 – 31.12 20____, aut.nr.: ____________

1. Periodens salg af spise-, lægge- og industrikartofler, i alt. = __________________ hkg

2. Lægge- og spisekartofler købt med afgift fra anden autoriseret

virksomhed. Afgiftsbeløbet skal fremgår af dennes afregning. - __________________ hkg

3. Industrikartofler solgt til dansk forarbejdningsvirksomhed. - __________________ hkg

4. Salg i alt med afgift. = __________________ hkg

5. Produktionsafgift af periodens salg jf. pkt. 4 udgør:

_____________ hkg læggekartofler, eksport á 0,40 kr. kr. + ___________________

_____________ hkg læggekartofler, hj. marked á 0,40 kr. kr. + ___________________

_____________ hkg spisekartofler, eksport á 0,40 kr. kr. + ___________________

_____________ hkg spisekartofler, hj. marked á 0,40 kr. kr. + ___________________

_____________ hkg industrikartofler, eksport á 0,40 kr. kr. + ___________________

6. Produktionsafgift i alt kr. = ___________________

7. Moms, 25 % kr. + ___________________

8. Indbetaling i alt kr. = ___________________

Beløbet indbetales senest 10. maj til fondens konto i Sydbank A/S 7030-0000358606.

Det erklæres herved, at ovenstående oplysningerne er i overensstemmelse med virksomhedens

bogføring.

Dato: ____________ Underskrift: ___________________________

Overstiger afgiftsgrundlaget 20.000 hkg skal opgørelsen attesteres af revisor eller konsulent.

Det attesteres herved, at ovenstående opgørelse er i overensstemmelse med firmaets regnskab, der

er ført i henhold til Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 8.12.2009.

Revisor/konsulent:

Tlf. nr.:

Dato og underskrift:


Vejledning til indberetning og indbetaling af produktionsafgift på kartofler.

Opgørelse af afgift.

Indberetning af produktionsafgift på kartofler skal foretages af alle

a) kartoffelcentraler, kartoffelpakkerier og kartoffelavlere, der er autoriserede som sorterevirksomheder

for læggekartofler eller spisekartofler.

b) engrosvirksomheder, som klassificerer og emballerer spisekartofler, og som er autoriserede,

godkendt eller registrerede til behandling og salg af fødevarer.

c) avlere og engrosvirksomheder (ikke autoriserede), der sælger industrikartofler, der ikke

forarbejdes i Danmark.

Opgørelsen foretages på dette skema pr. 31. december over salget af kartofler i de foregående

12 måneder, medmindre man har fået en anden termin.

Alle virksomheder nævnt under pkt. a - c skal senest den 10. maj indsende et udfyldt og

underskrevet skema til Kartoffelafgiftsfonden c/o Fællessekretariatet, Grindstedvej 55, 7184

Vandel. Skemaet skal altid indsendes også selvom der intet salg har været i perioden.

Afgiften forfalder til betaling den 10. maj for foregående års salg til Kartoffelafgiftsfonden.

Ved for sen betaling tilskrives renter i henhold til renteloven.

Hvem skal indbetale produktionsafgiften.

Afgift på spisekartofler skal betales ved første salg fra en autoriseret virksomhed (sortere- eller

engrosvirksomhed). Dvs. der skal betales afgift af alt salg af spisekartofler, undtagen af

kartofler indkøbet med afgift fra anden autoriseret virksomhed.

Afgift på læggekartofler skal indbetales af den sorterevirksomhed, hvor kartoflerne partigodkendes

og mærkes med plantepas.

Afgift på industrikartofler, der ikke forarbejdes i Danmark, skal betales første gang kartoflerne

sælges til en udenlandsk modtager, dvs. af den der fakturerer til udenlandsk virksomhed.

Regnskab og attestation.

Overstiger afgiftsgrundlaget 20.000 hkg skal opgørelsens attesteres af en statsautoriseret eller

registreret revisor eller af en konsulent i driftsøkonomi ansat i en landøkonomisk forening.

Foreningens navn skal anføres i konsulentens attestation.

Ved et afgiftsgrundlag på under 20.000 hkg kan virksomheden selv underskrive indberetningen

med en erklæring om, at oplysningerne er i overensstemmelse med bogføringen.

Specificerede eller supplerende oplysninger om køb, salg og anden anvendelse af kartofler

skal kun indberettes, hvis Fonden anmoder om dette.

Udfyldning af skemaet.

Ad. 1. Det samlede salg anføres i hkg (1 hkg = 100 kg).

Ad. 2. Produktionsafgiften skal fremgå af salgsafregningen eller fakturaen fra sælger.

Ad. 3. Afgift på industrikartofler, der forarbejdes i Danmark indbetales af forarbejdningsvirksomheden.

Ad. 4. Den omsatte mængde, hvoraf der skal betales afgift udregnes ved, at det samlede

salg (1) fratrækkes køb med afgift (2) og industrikartofler solgt til dansk forarbejdningsvirksomhed

(3).

Ad. 5. Produktionsafgiften specificeres ud på lægge-, spise-, og industrikartofler. Ved hjemmemarkedet

forstås salg i Danmark, og eksport er salg til andre lande.

Ad. 6. Produktionsafgiften sammentælles.

Ad. 7. Beløbet tillægges moms.

Ad. 8. Samlet indbetaling af afgift på kartofler i perioden.

More magazines by this user
Similar magazines