KIG nr. 2. 2009 - Den konservative Vælgerforening i Gentofte ...

cig.dk

KIG nr. 2. 2009 - Den konservative Vælgerforening i Gentofte ...

Læs om:

Hans Tofts indlæg på

Generalforsamling

Formandens beretning

Præsentation af

kommunalbestyrelsesmedlemmer

Konservative i Gentofte

KIG

nr. 2 ·April 2009 ·27. årgang

Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune


Forsidefoto:

Formanden

En del af forretningsudvalget

Generalforsamlingen

Julie Broe

KIG – Konservativ i Gentofte

Udgiver:

Den Konservative Vælgerforening

i Gentofte Kommune.

Hjemmeside:

www.konservativegentofte.dk

Redaktionsudvalget:

Birthe Philip, ansv. redaktør.

Tlf. 39 62 42 62

Erik Barfoed

Erik Ringvad

Henrik C. Winkel

Allan Andersen

KIG udkommer:

5-6 gange årligt.

Oplag: 1.200 stk.

Sats og tryk:

AU-Kommunikation

Næste udgave af KIG: Uge 22 2009

Deadline: 11. maj 2009

Materiale til bladet bedes sendt til:

AU-Kommunikation

Snogegårdsvej 49

2820 Gentofte

e-mail kig@vangede.dk

Tlf. 39 65 74 41

Vælgerforeningens

ledelse/forretningsudvalg:

Birthe Philip, formand

Niels Christian Hansen,

næstformand og sekretær

Jette Kyed, kasserer

Jesper Marcus

Birgitte Dember

Vælgerforeningens kontor:

Den Konservative Vælgerforening

i Gentofte Kommune

v/Hanne Weng,

Postboks 61, 2820 Gentofte,

tlf/fax: 39 90 22 09

Kontortid:

Mandag-torsdag kl. 17.00-18.30.

E-mail: konservative@get2net.dk

Formandsorientering

Ved generalforsamlingen blev følgende valg til forretningsudvalget : Birthe Philip

– formand, Niels Christian Hansen – næstformand, Jette Kyed – kasserer, Birgitte

Dember, alle fire som genvalgt og Jesper Marcus blev nyvalgt. Som supleanter

blev Allan Andersen genvalgt og Ulrik Cordes nyvalgt.

Til Hovedbestyrelsen blev alle der ønskede genvalg i 2009 valgt og på de ledige

pladser nyvalgtes Henrik Brabrand, Karen Marie Sandgren og Karen Riis Kjølbye

for 2 år og Jonas Weikopf, Peter Andersen, Mikael Lund Nørgård og Jacob

Berget, alle 1 år.

Connie Hedegård blev selvfølgelig genvalgt med akklamation, lige som de nuværende

revisorer: Ernest & Young samt Poul Mogensen med Thomas Rostrup og

Mona Pilegård som supleanter blev genvalgt. Efter 5 år med uændrede kontingentsatser

blev kontingentet fra 2010 hævet med 25 kr. på alle satser.

Kvindekredsen årsmøde

Kvindekredsen afholdt årsmøde

d. 5. februar med 30

veloplagte medlemmer. Alle

bestyrelsesmedlemmer, der

var på valg, blev genvalgt.

Efter mødet fik vi kaffe/te

og dejlige sandwich.

Herefter fortalte læge Julie

Broe om sit kandidatur til

EU parlamentet, hun vil især

kæmpe imod grænseoverskridende

kriminalitet, handel

med børn/kvinder, for sundhedsydelser

på tværs af landegrænser,

udligning af lønforskelle

for samme arbejde,

flere kvinder i ledelse. Julie

er meget engageret og kan sit

stof. En rigtig god aften.

Elin Vilner, sekretær

2 KIG april 2009


Hans Tofts indlæg på generalforsamlingen

Referat af Birgitte Dember

Hans Toft fortalte, at Gentofte

kommunalbestyrelse

har flere kvinder end nogen

anden kommunalbestyrelse i

landet, nemlig 65 %. Et af

kommunens udvalg består

kun af kvinder. Så man må

sige, at vi lever op til ligestilling

mellem kønnene.

Fremover vil det også

være vores mål at sikre, at

vores kandidater til kommunalbestyrelsen

har den størst

mulige balance mellem køn,

geografi i kommunen, alder

og baggrund. Men de enkelte

kandidater skal naturligvis

først og fremmest være

kompetente.

Flygtninge debatten

Gentofte var nødt til at købe

ejerlejligheder, for at leve op

til regeringskrav om at stille

boliger til rådighed for flygtninge.

Da kommunen efterfølgende

solgte lejlighederne

kunne vi med glæde konstatere,

at det samlede resultat

endte med ikke at give underskud

for kommunen.

Der blev ført en ubehagelig

kampagne

Gentofte blev af oppositionen

og af medier hængt ud

for byggeriet af de nye lejligheder

på Ørnegårdsvej og i

Vandtårnet. Men uanset

hvad medierne og oppositionen

påstod om disse boliger,

så er de opført primært for

at dække et boligbehov hos

kommunens egne borgere,

men det gav også optimale

boligtilbud til flygtninge i ca.

15% af boligerne.

Nu er det så kedeligt for

“kampagnemagerne”, at vi i

dag står med 161 boliger,

som beboerne er glade for

at bo i og med støjniveau,

som overholder gældende

regler – og ligger langt un-

der det støjniveau, som man

tillader f.eks. i København.

Udligningen

Har ramt os urimeligt hårdt,

hvilket også har været debatteret

med regeringen. Den

sidste udligningsregning kostede

en skattestigning, svarende

til 1 procent. Personskatten

steg dog mindre, fordi

en del af den nødvendige

skatteforhøjelse skete via

dækningsafgiften. Men vi

skal stadig huske, at når vi

skal skaffe et mer-provenu

via personskatten, så skal vi

opkræve 1,4% for at få et nettoprovenu

på 1%. Resten går

til yderligere udligning til

kommuner i Vestdanmark.

2009

I år vil vi afslutte en række

store opgaver. Blandt andet

færdiggøres SKUB-projektet,

bortset fra Skovgårdsskolen,

som færdiggøres i

2010. SKUB-projektet har

været en vanskelig proces

over nu snart 10 år, men en

rigtig beslutning. Den store

undersøgelse viste, at både

forældre, lærere og pædagoger

er meget positive over

for vore skoler. Det har været

vigtigt at inddrage brugere

og forældre mest muligt i

projektet og dermed er der

givet mulighed for, at den

enkelte skole er blevet ombygget

efter de lokale ønsker

og behov. Denne proces har

medvirket til at gøre

SKUB-projektet dyrere end

ventet, men også de sidste

års opsving har bidraget til

prisstigninger.

Med bygningen af de

mange nye idrætshaller er

tilbudene til vore borgeres

idræts- og fritidsfaciliteter givet

et markant løft i de sidste

år.

Endvidere går vi nu i

gang med renoveringen og

moderniseringen af Skovshoved

Havn og Gentofte

Stadion. Gentofte har virkelig

sat idrætten i fokus.

Kultur

Kulturskolerne er indrettet i

nyistandsatte lokaler på

Duntzfeldts Allé, og på Øregaard

Museum er omfattende

vedligeholdelsesarbejder

igangsat og moderniseringen

af museet fortsætter i indeværende

år.

Flere forbedringer

Kabellægningen af el-ledningerne

og den nye gadebelysning

bliver færdig i 2010, og

arbejdet med cykelstier, fortove

og vejbelægning fortsætter.

Om trafikken i Gentofte

nævnte Borgmesteren, at for

mange kører for hurtigt. Det

er nødvendigt at få hastigheden

ned. Forsøget med de

tre “stærekasser”, der er opsat

i kommunen, er et led i

disse bestræbelser som et led

i den samlede trafikpolitik,

som vedtages her i foråret.

Der er områder, hvor vi i

2009 vil gennemføre forskel-

Borgmester

lige trafiksaneringer, bl.a. på

Vangedevej og Kystvejen.

Nesa-pengene

Nesa-pengene har givet os

mulighed for at få udbygget

og moderniseret vores kommune,

så vi lever op til det,

man kan forvente af en moderne

kommune. Det er

fortsat vores mål at fastholde

skatteprocenten uden at

sænke serviceniveauet. Derfor

arbejdes der videre med

effektiviseringer, bl.a. mere

rationelle indkøb og bl.a. i

samarbejde med andre kommuner,

så vi får yderligere

tværkommunalt samarbejde

og dermed får mere ud af

pengene.

Endvidere omtalte Hans

Toft samarbejdet i kommunalbestyrelsen

og glædede

sig over det nu gode samarbejde

med Venstre.

Endelig redegjorde han

for bagggrunden for beslutningerne

om ambulancetjenesten

og brandvæsenet i

kommunen.

Hans Toft fremhævede

sluttelig betydningen af alle

medlemmers opbakning i

den kommende valgkamp.

KIG april 2009 3


Beretning

Formandsberetning 2008

ved generalforsamlingen d.10 marts

Årets vigtigste begivenhed

for os konservative var formandsskiftet.

Man kan have

mange meninger om Bendt

Bendtsens ledelse af partiet,

men den gode leder kommer

til på det rigtige tidspunkt

og – og det er det

sværeste – går på det rigtige

tidspunkt. Bendt Bendtsen

fik fra sin første dag skabt ro

i folketingsgruppen, og dermed

i partiet og han overlod

roret til Lene Espersen, da

der var 100% opbakning til

hende som hans efterfølger.

Godt gået.

Det blev da også til et

festligt Landsråd, hvor hele

forsamlingen inkl. 38 delegerede,

gæster og Ku’ere fra

Gentofte kunne hylde de to

i bedste amerikanske stil. Da

var det rigtig sjov at være

konservativ. Lene startede i

stor stil med en turné rundt

i landets storkreds, så vi herude

fik hurtigt mulighed for

at høre og tale med hende

på Experimentariet. God

idé.

2008 var et år uden valg

og derfor blev kræfterne i

høj grad brugt på det organisatoriske.

Landskontoret

er i fuld gang med at tilpasse

sig med nye tilbud til medlemmerne

og et klart defineret

mål om at medlemstallet

skal vokse. Fokus herude

var på medlemstal, medlemspleje

(et rædsomt udtryk)

og kommunikation. Vi

har i lighed med alle de andre

foreninger, politiske som

upolitiske mistet medlemmer,

men det er særligt markant

herude, fordi vi er en

gammel forening.

Hertil kommer, at vi i

forbindelse med at partikontoret

fra 1. jan. 2008 overtog

opkrævning af kontingent

for alle landets konservative

foreninger gennemgik medlemskartoteket

for ikke betalende.

Flere medlemmer

En lille kreds i Forretningsudvalget

udarbejdede derfor

et oplæg til en lidt anderledes

hvervekampagne “medlem

hverver medlem” ud fra

den teori, at vi i vores omgangskreds

alle kender flere

der er konservative og med

en opfordring kan blive

medlem. En folder om det

at være medlem blev udsendt

til alle sammen med

KIG i april-nummeret.

Trods gentagne påmindelser

har kampagnen ikke haft

den ønskede medlemstilgang.

Det kan nemt konstateres,

at et valg har større effekt.

De faktiske medlemstal

er at vi gik ind i 2008 med

953 medlemmer og ud af

året med 873, netto en tilbagegang

på 80. Tallene dækker

over en afgang på 141,

hvor kun halvdelen reelt udmeldte,

resten flytninger eller

lign. Nyindmeldt er 61,

hvor kun de 15 er overflyttet

fra anden vælgerforening.

Nu dækker tallene som

sagt over en særlig stor afgang,

men bare for at bevare

status quo skal vi have i

hvert fald 10 nye medlemmer

hver måned. Tankevækkende,

når partiets målsætning

er en vækst på 20%

over de næste 5 år. Det positive

er, at mange nye medlemmer

er yngre nytilflyttede,

der melder sig ind, fordi

de er faldet godt til i vores

konservative kommune.

En måde at få nye medlemmer

og fastholde dem er

politiske diskussioner. Et

godt initiativ blev i efteråret

søsat af en gruppe yngre

medlemmer, der efterlyste

debat om partiets politik på

kærneområder, som skat,

uddannelse, kultur, sundhed

og familiepolitik. Initiativet

blev vel modtaget med

spændende holdningsdebatter,

og resulterede i nedsættelsen

af foreløbig to ad hoc

grupper om uddannelse og

sundhed. Forløbet vil blive

evalueret ved et møde d. 30.

marts med henblik på det

fremtidige arbejde.

Hjemmesiden

Kommunikationen er vigtig

og her bruger vi KIG både

til at orientere om politiske

synspunkter, landspolitisk,

men især kommunalpolitisk

og med vores kalender. Til

hurtig kommunikation bruger

vi i stigende grad E-mail,

netop til gruppearbejdet er

denne form god men vi skal

generelt være åben for denne

effektive og billige informationsmåde.

For at flere af vore medlemmer

kan få glæde af den

politiske debat er ca. halvdelen

af HB- møderne åbne

for alle medlemmer, og her

kunne man i år bla. opleve

Tom Behnckes evaluering af

politireformen, han havde

ikke mistet tiltroen til den.

Ellers må vi erkende at et

traditionelt politisk møde

ikke trækker mange nye tilhørere,

vi skal have store panelaftener

som efterårets

sundhedspolitiske debat, for

at salen kan fyldes rimeligt,

mens et besøg på den amerikanske

ambassade med Mikael

Ehrenreich vurdering af

det amerikanske præsidentvalg

har fuldt hus.

Så det må vi selvfølgelig

tage ad notam og sikre en

blandet palet af aktiviteter,

men 2009 er et kommunalt

valgår og det kræver en særlig

fokusering på det lokale.

I har alle erfaret at indkaldelsen

til generalforsamlinger

sker i KIG og at det

tidligere vedlagte girokort

nu er afløst af en betalingsopkrævning

fra Nyhavn.

Der er ikke tvivl om. at det

er rigtigt at centralisere denne

rent administrative opgave,

men overgangen har

ikke været uden vanskeligheder

og heller ikke altid på

den måde vi ønskede. Jeg

skal derfor beklage, hvis

nogle af jeg har været ude

for nogle uhensigtsmæssigheder.

Der er brugt megen

tid på overgangen, for både

Nyhavn og vores kontor,

skal have parallelle oplysninger,

men vi er på ret vej.

Partiet har ligeledes investeret

meget i sin nye hjemmeside

og koblingen til vælgerforeningernes

egen hjemmeside,

dette har ikke været

uden problemer. Men vores

webmaster, Poul Reinhard

bruger gerne nogle nattetimer

på at holde siden opdateret

og dermed aktuel. Særligt

i et valgår er det vigtigt.

Vores arbejde

Gentofte er en af de få konservative

højborge og de øvrige

partier har kun et mål:

at vælte den konservative

borgmester. Mens en egentlig

samlet politisk linje fra de

andre partier er svær at få

øje på. Forårets dramatiske

exit af Venstres 1. viceborg-

4 KIG april 2009


mester til de radikale skabte

en ny situation i den borgerlige

lejr. Jeg synes der er

grund til at rose den konservative

gruppes positive indstilling

med at overlade det

enlige medlem i Venstre en

central plads i økonomiudvalget

og aflaste ham på

nogle udvalgsposter. Godt

klaret. Denne hurtige og positive

indstilling betød en

gendannelse af det langsigtede

og loyale samarbejde

mellem venstre og konservative.

Det cementeredes senere

i den forlængelse af den

skriftlige aftale mellem de 2

partier om både politisk

samarbejde og om konstituering

i forbindelse med

kommunalvalget i 2009.

Det er et godt udgangspunkt

for det arbejde, der

vil præge foreningens arbejde

i valgåret 2009.

Også en stor tak til Ole

Marker, du valgte i foråret

2008 at udtræde af kommunalbestyrelsen.

Med hans

store viden har han kunnet

bidrage væsentligt til de

gode resultater. TAK.

Karen Kjølbye overtog så

som 1. suppleant pladsen og

dermed leder Hans Toft en

gruppe på 6 kvinder og 3

mænd. Endelig vil jeg nævne

at 2008 var året hvor KU

fik egne lokaler på Vangede

Bygade. De er nu 40 betalende

medlemmer og vi håber

at I vil gøre vores valgkamp

herude ekstra synlig

og festlig.

Valgene

Hvad er så opgaven for

2009. Meget enkelt – to

gode valg.

Det første til EU – parlamentet

den 7. juni er primært

en parti- og en storkredsopgave,

men vi støtter

selvfølgelig og planlægger

bla. et tværpolitisk møde,

den 14. maj ligesom det er

grunden til at Peter Norsk

kom med et oplæg efter generalforsamlingen.

Den helt store opgave er

kommunalvalget, hvor målet

er enkelt: at bevare flertallet

og borgmesterposten.

Dvs. at hver anden vælger

skal stemme C.

Arbejdet er begyndt, et

kandidatudvalg er nedsat og

kandidatemner er på bordet.

Forslag modtages gerne. Ved

en extraordinær generalforsamling

den 16. juni skal listen

vedtages. Det bliver en

liste med velkvalificerede

folk, og opgaven lettes ved

at spidskandidaten er vores

borgmester.

Ledelsen er i fuld gang

med at lave råskitsen til

valgkampen, for alt hvad

der kan laves før sommer giver

mere tid når det virkelig

presser på. Det er for tidligt

at blive mere konkret, men

et ved vi, man har brug for

villig arbejdskraft og penge.

Hvis der er nogle, der vil

hjælpe lidt eller meget, så

meld jer.

Regionsvalget bør vi

ikke glemme, det er vigtigt,

men ikke i samme grad i fokus.

Hans Toft vil ved mødet

den 16. april i Herlev

blive genopstillet.

Fremtiden

Organisatorisk vil vi arbejde

videre med kommunikation,

dels via hjemmesiden, men

også ved at bruge E-mail til

hurtigere information. Det

kræver at vi har jeres E-mail

adresser, så mail snarest Jeres

mailadresse til kontoret.

Aktiviteterne vil koncentrere

sig om de to valg, og at

holde gang i vores debatgrupper.

I begyndelsen af

2010 udsender partiet nemlig

et udkast til et nyt partiprogram

til høring i partiforeningerne.

Da er det godt,

hvis vi er på forkant.

Landspolitisk har debatten

om skatteforliget dårligt

lagt sig. Som konservativ

kan man vælge at sige, det

er for uambitiøst, men man

kan også sige “politik er det

muliges kunst”. Med vores

18 mandater kan vi rose os

med, at det er os der fik lavere

skat på dagsordenen

imod Venstres ønske og at

en sænkning med 7 ½ procent

er den største marginalskattesænkning

siden 1903.

Vi er på rette vej.

Som sædvanligt kan jeg

berette om et forbilledligt

Beretning

samarbejde med vore folkevalgte,

især vendt mod Rådhuset

med Hans Toft og

hans gruppe, men det gælder

også vores travle minister,

som vi må ønske held

og lykke med klimakonferencen.

Vi er jo repræsenteret

på alle niveauer, så også

tak for opbakning fra Rovsing

og hans mange års indsats

som parlamentsmedlem.

Tak

En politisk forening trives

bedst ved at en masse medlemmer

er engagerede. Her

er vi heldige for alene i vores

hovedbestyrelse er vi 80

aktive. Og hertil kommer de

deltager i vores debat- og arbejdsgrupper.

I er i høj grad

med til at få det politiske

miljø til at udvikle sig. Også

kvindekredsen bør nævnes,

I står for rigtig mange aktiviteter,

som binder vores medlemmer

sammen.

Jeg tror alle vil forstå at

jeg retter en særlig tak til

mine kolleger i forretningsudvalget.

Vi har et rigtig

godt teamwork, kender hinanden

og er derfor rimeligt

effektive, selvom vi også lige

skal nå at vende verdenssituationen

her i grevskabet.

Derfor er vi kede af, at måtte

sige farvel til Michael

Ørum, der startede som

suppleant i 2003 for allerede

året efter at blive egentligt

medlem af forretningsudvalget.

Du har især brugt tid på

at udvikle vores EDB- platform.

Din viden har været

en stor hjælp, så vi i dag er i

den situation, at IT er en

selvfølgelig del af vores organisations

arbejde. Tak for

indsatsen. Til slut en stor

tak til Hanne Weng, som leder

vores kontor, hun er et

unikum af venlighed og

omhu, og har et enormt

kendskab til alle medlemmer,

virkelig en plusfaktor i

enhver forening. Tak alle

sammen.

Birthe Philip

KIG april 2009 5


Præsentation af et Kommunalbestyrelsesmedlem

Redaktionen vil i årets løb bringer interwiev med de nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer

for at give vælgerforeningensmedlemmer indsigt i deres

daglige virke i kommunalbestyrelsen.

Bemærk at kandidatlisten til den kommende valgperiode først bliver vedtaget

den 16. juni. red.

Kirsten Kierkegaard

Af Henrik C. Winkel, medlem af redaktionen

Kirsten Kierkegaard (KK) er

født og opvokset i en rigtig

god konservativ kommune,

Frederiksberg, hvor faderen

var læge. Dette er måske årsagen

til at KK allerede i sin

barndom fik en interesse for

samfundsforhold.

Efter studentereksamen

fra Zahle gik vejen til et jurastudie,

ikke af speciel lyst

til juraen, men fordi denne

som bekendt kan føre til så

meget og anvendes i mange

sammenhænge.

Alligevel blev det et afgørende

valg, for KK mødte i

denne sammenhæng sin

mand, Axel Kierkegaard,

som vil være mange af læserne

bekendt, og de har sammen

3 børn, som nu alle er

godt i vej.

Interessen for kommunale

forhold kom i naturlig

sammenhæng med børnenes

opvækst, og vejen til kommunalbestyrelsen

gik via

Gentofte Børnevenner, menighedsrådet

i Gentofte Kirke,

Gentofte Teaterforening

og en periode som formand

for huslejenævnet Borgmesteren

kontaktede i efteråret

1997 KK for at høre, om

hun var interesseret i at opstille

til kommunevalget, og

det resulterede i at hun efter

valget indtrådte i kommunalbestyrelsen

den 1. januar

1998.

Det har så ført til, at KK

nu sidder i Socialudvalget,

Kultur og fritidsudvalget

samt Byplanudvalget, så KK

har en travl dag. (KK har

tidligere også siddet i Børnog

skoleudvalget og økonomiudvalget).

Alligevel har

hun også afsat tid til at blive

cand. mag. i fransk og kommunikation,

hvilket har været

en stor berigelse og meget

brugbart i hendes kommunale

arbejde.

KK opfatter sig selv som

“født” konservativ med hjertet

på rette sted, og en forståelse

af, at moderne konservatisme

er en sund balance

mellem frie muligheder

for de stærke, der “kan selv”

og en beskyttelse af de svage,

som ikke må knuses i

systemer eller af de stærkes

grådighed.

Ved nu at have været

med i kommunalpolitik i en

række år, lægger KK megen

vægt på at bevare overblikket

og se sammenhængene

mellem de mange udvalg,

således at de politiske beslutninger

ender med at være

velafvejede og til glæde for

alle. I den forbindelse gør

Følg også med på

www.konservativegentofte.dk

KK opmærksom på, at den

politiske beslutningsproces

ofte kan og skal tage tid, således

at man får mulighed

for at drøfte, overveje og lytte

til andres argumenter,

hvilket er et væsentligt led i

den demokratiske proces.

KK vil gerne i en kommende

valgperiode medvirke

til generelt at gøre kommunen

til et endnu bedre

sted at bo, arbejde og leve. I

løbet af de kommende 4 år

vil alle kommunens plejehjem

være fuldt moderniseret,

den vedtagne sundhedspolitik

skal udmøntes i konkrete

initiativer, der skal tages

stilling til en sportspark i

kommunen og en hensigtsmæssig

regulering af den stadig

stigende trafik. KKs vision

er, at el biler om få år har

afløst benzinbilerne i bytrafikken.

Så miljøet kan aflastes

og spare samfundet

mange penge.

Den Gentofte-plan, som

hvert år nu udarbejdes og

dermed afstikker de områder,

hvor der skal sættes ind,

ser KK som et meget væsentligt

led i den samlede

styring af kommunens mange

aktiviteter og planer.

Faktaboks

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen

siden 1.

januar 1998

Jeg har siddet i social-,

børne- & skole-, økonomi-

og byplanudvalgene

Jeg er 63 år, er gift og

har tre børn og 12 børnebørn,

som alle er brugere

i kommunens børnehaver

og skoler

Jeg er uddannet

Cand.jur. og cand.mag i

fransk og kommunikation,

og jeg arbejder

som konsulent. Jeg er

forfatter til bogen :

Overlevelsesguide for

kvinder

Jeg har boet i kommunen

siden 1972.

Jeg er formand for

Strandlund, Gardehøjværnets

bestyrelse og

Bellevue Teater.

Mine fritidsinteresser er

læsning , navnlig fransk

skønlitteratur, teater,

have, tennins, fitness familiehygge

med gode

venner.

Det grønne er godt for øjnene og haven

Kom ind og gå en plantetur Jægersborg Allé 172

(v. Jægersborg Hotel)

EKSPEDITION:

2820 Gentofte

Mandage-fredage 8.00-17.30

Lør.-søn.- og helligdage 8.00-16.00 Telf.39 65 82 13

6 KIG april 2009


Præsentation af et Kommunalbestyrelsesmedlem

Marianne Zangenberg

Af Henrik C. Winkel, medlem af redaktionen

Marianne Zangenberg hører

til veteranerne i Gentoftes

kommunalbestyrelse, idet

hun allerede i 1994 opstillede

som kandidat efter opfordring

fra Birthe Philip, med

hvem hun sad i bestyrelsen i

Handelsskolen. Da hun opstillede

som nr. 10, havde

hun egentlig ikke regnet

med at blive valgt i den omgang,

men faktisk blev hun

valgt som nr. 5, og siden er

det så gået slag i slag.

Som selvstændig frisør i

Ordrup, hvor hun har boet

hele sit liv, har hun fin føling

med “hvad der rør sig”, og

hun har aldrig i sin virksomhed

lagt skjul på sit engagement

og sit ståsted. Faktisk

har hun været ude for, at

folk har bestilt tid hos hende,

ikke blot for at få tæmmet

lokkerne, men også for

at have mulighed for at drøfte

en konkret sag, som var

på vej til behandling i et af

de mange udvalg, som hun

gennem tiden har været

medlem af.

DANSK DATANET

LYNGBY EL SERVICE A/S

MZ har i tidens løb været

medlem af alle udvalg, bortset

fra økonomiudvalget, og hun

har haft stor glæde af sit engagement

i SIF, Handelsstandsforeningen

og Ordrup Cykelklub,

hvor hun har mødt borgerne

i deres forskellige aktiviteter

og fået det input, som

enhver kommunalpolitiker

har brug for i sit virke.

I dag ser hun med glæde

tilbage på, at Gentofte Kommune

med sit SKUB-projekt

fik startet en udvikling, som

bragte Gentofte Kommune

frem blandt de forreste på

skoleområdet, formentlig 10

år før de fleste andre kommuner,

som nu på mange måder

søger at kopiere vores projekt.

Ligeledes har arbejdet i

Socialudvalget med navnlig

ældreområdet været en mærkesag

for MZ, som med glæde

konstaterer, at ældreomsorgen

i Kommunen har været

fremsynet og medvirket

til at de ældre i dag har muligheder,

som før i tiden ikke

var realistiske for de fleste.

El siden 1918

SIF Gruppen A/S

Transformervej 23 · 2730 Herlev · Tlf. 39 65 77 55

www.sif.dk sif@sif.dk

EL-vagten i Gentofte · Tlf. 39 65 77 55

SECURIDAN

SIF BELYSNING

MZ har med henblik på

en kommende valgkamp

gjort sig klart, at der igen

skal satses på møder med

borgerne, ligesom hun naturligvis

vil trække på sit

netværk i de mange foreninger,

som hun er involveret i.

Også i sin egen virksomhed

vil den kommende valgplakat

blive ophængt, fordi,

som hun siger, der er jo ingen

grund til ikke at skilte

med mit tilhørsforhold til

Det Konservative Folkeparti

og den ledelse, som gennem

mange år har styret kommunen

med godt resultat.

En af de væsentligste opgaver

for den kommende

kommunalbestyrelse vil være

klima-spørgsmålet, udmøntet

i Agenda 21-planen, som skal

være ledetråden for den kommunale

indsats på dette område.

Idrætten skal fortsat

fremmes med bl.a. renovering

og moderniseringen af Gentofte

Stadion og Skovshoved

Havn.

Endelig fremhæver MZ

den positive samarbejdsånd,

som efter hendes opfattelse

har hersket i kommunalbestyrelsens

arbejde, hvor de

forskellige meninger og

holdninger er blevet drøftet,

men hvor det i alt overvejende

grad er lykkedes at nå

frem til enighed og holdbare

løsninger, som har båret

frugt til glæde for alle borgerne

i kommunen.

ÅBNINGSTIDER:

mandag-fredag kl. 9-19

hver lørdag kl. 8-17

Faktaboks

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen

siden

1994

Jeg har siddet i alle udvalg

på nær økonomiudvalget

Jeg er 58 år, er gift og

har to børn og fem

børnebørn

Jeg er uddannet frisør

og har været selvstændig

frisør i 33 år

Jeg er født i Ordrup og

har boet i kommunen

hele mit liv (min familie

har boet i kommunen

to generationer tilbage).

Jeg er bestyrelsesmedlem

i Gentofte Handelsstandsforening.

Mine fritidsinteresser er

badminton, tennis,

cykelture, ski i Italien,

hvor familien har hus i

Toscana.

Ordrupvej 60

Købmand Lars Petersen

39 63 09 88

KIG april 2009 7


Kalenderen

April

Torsdag den 16. kl. 19.00

Opstillingsmøde

til region Hovedstaden på Herlev Sygehus

Alla medlemmer er velkomne.

Se side 2 i KiG nr. 1-09.

Mandag den 27. april

Besøg på Christiansborg

Besøget byder på et møde med Connie

Hedegaard, en rundvisning på borgen og

spisning i snapstinget.

Programmet lyder således:

• Kl. 18-19 Møde med Connie Hedegaard

i de konservatives gruppeværelse

Kl. 19-20 Spisning i snapstinget (dagens

ret samt et glas vin/øl)

Kl. 20.20.45 Rundvisning på Christiansborg

Arrangementet er kun for foreningens

medlemmer og koster 150 kr. inkl. spisning

og ét glas vin/øl.

Tilmelding til kontoret.

Der er begrænsede pladser og tilmeldingen

foregår efter først-til-mølle princippet.

Maj

Mandag den 4. kl. 20

Mindehøjtidelighed

i Mindelunden, Ryvangen

Onsdag den 13. kl. 19.30

Hovedbestyrelsesmøde

Kun for medlemmer af

hovedbestyrelsen

i kantinen på Rådhuset.

Torsdag den 14. maj kl. 19.30

EU debatmøde

med Peter Norsk, Kristian Lütken (V) og

Søren Søndergaard (N) i Rådhusets kantine.

Se annonce i Villabyerne.

Tirsdag den 19. maj kl. 17-19

Gåhjemmøde med

kandidat til EP-valget

Mette Abildgaard. Mette studerer samfundsvidenskab

og er opstillet som nr. 4

på kandidatlisten.

Mødet finder sted i Restauranten på

Strandlund.

Der serveres kaffe m/brød til kr. 25.

Onsdag den 27. kl. 19.30

Hovedbestyrelsesmøde

Kun for medlemmer af

hovedbestyrelsen

i kantinen på Rådhuset.

Juni

Søndag den 7.

EU-afstemning og folkeafstemning

om tronfølgeloven.

Stemmeafgivning pr. brev: Vælgere, der er

forhindret i at møde frem på selve afstemningsdagen,

kan brevstemme frem til fredag

den 5. juni 2009. Se nermere i

Villabyerne.

Tirsdag den 16. kl. 19.30

Extraordinær generalforsamling

i kantinen på Rådhuset.

Adgang til Rådhuset er ved alle møder fra Bernstorffsvej.

Tilmelding til alle møder til vælgerforeningens kontor, bortset fra den

ekstraordinære generalforsamling, tlf. 39 90 22 09 eller

e-mail konservative@get2net.dk

Kandidater

Kandidatudvalgets opfordring

Tirsdag d. 17. november 2009 afholdes kommunalvalg.

For at bevare vores absolute flertal skal vi opstille en liste med kompetente og respekterede

folk med stor bredde i deres viden og kunnen. Altså en liste, der kan vinde

en stor kreds af vælgernes tillid og opbakning og som med Hans Toft i spidsen

kan lede kommunen i næste periode.

Jo flere forslag til kandidater, der er på bordet jo bedre. Alle vælgerforeningens

medlemmer opfordres til at gå i tænkeboksen.

Forslag modtages med glæde

Kort cv/begrundelse bedes sendt til Birthe Philip, Duntzfelts Allé 14, 2900 Hellerup

inden mandag d. 4. maj 2009. Alle forslag behandles fortroligt.

ID nr. 47491

Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune

v/Hanne Weng

Postboks 61

2820 Gentofte

More magazines by this user
Similar magazines