Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

trige.dk

Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

Læs inde i bladet:

8

10

36

Trige

Ølsted

Spørring

Markedsdag i

Trigeparken

Sportsdag og

byfornyelse

Opstart gymnastik

i ST70

Treklang

Nr. 32 August 2007 - Årg. 6

Byfornyelsen i

Trige


Hold dig informeret om nyt i afdelingen og foreningen

på vores hjemmeside, www.st70.dkRevisionsfirmaet

Lind&Lauritsen I/S

Kurt Lind Sørensen HD

Linda Lauritsen

e-mail: Revisionsfirmaet@lind-lauritsen.dk

Samsøvej 30 C · 8382 Hinnerup

Telefon 86 91 17 11

www.lind-lauritsen.dk

Registrerede

Revisorer

FRR

Annoncér i Treklang!

Køb en annonce i Treklang,

støt et godt, lokalt initiativ

og nå ud til 1800 husstande

i lokalområdet.

Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Bliv synlig i lokalområdet

- bidrag til Treklang

Velkommen til Trige køreskole

Holdstart til Bil (katB)

Mandag d.20.08.07 kl.19.00. max 5 pladser.

Se STARTTILBUD på

www.trigekoreskole.dk

eller

Du kan kontakt mig på tlf.

20127757

Mødested: TRIGE FORSAMLINGSHUS

Medlem af Dansk Kørelærer-Union

EL-INSTALLATION ApS

TRIGE - GRUNDFØR

Skolestien 6 - Grundfør

Tlf. 86 98 85 55

Gartnerparken 24A - Trige

Tlf. 86 23 16 93

Annoncepriser

1 side 1.000 kr.

1/2 side 600 kr.

1/4 side 350 kr.

1/8 side 200 kr.

farvede annoncer + 50%

alle priser ekskl. moms

Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.

Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere.

En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr.

Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen


Trige

Ølsted

Spørring

Så er det tid til sommerens udgave af bladet.

Denne ferieudgave af bladet er skrevet her i det

varme sommervejr inden jeg drager på ferie.

Vi har i dette nummer bl.a. indlæg vedrørende

menighedsrådets årlige udflugt, nyt om indvielse af

byfornyelsen og sportsdag, hvor borgmesteren

kommer på besøg, markedsdag i Trigeparken, m.m..

Fra ST70 er der oversigt over efterårets tilbud fra

afdelingerne, heriblandt en omfattende oversigt

over tilbud fra gymnastikafdelingen.

Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende

aktiviteter. Blandt andet store byttedag, m.m.

Der er al mulig grund til at komme ud af husene i

eftersommeren og deltage i de mange tilbud!

I dette nummer tager vi igen fat på artikler fra

områdets erhvervsliv, denne gang har vi været på

besæg hos Jytte Bjerregaards fodterapi.

Treklang

nr. 32 · august 2007 · årgang 6

Redaktion:

Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør),

Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Helle Lykke Jørgensen,

Henny Hansen, Vivi Salling Olsen og Peter Jes

Tekst til Treklang, kontakt:

Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95

e-mail: aage.lauritsen@mail.dk

Aktivitetskalender:

Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

e-mail: heh@privat.tele.dk

Annonceansvarlig:

Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Sommerens udgave af bladet

er på gaden!

Velkommen hjem fra ferien

Vi opfordrer til at sende os indlæg om løst og fast i

området og at overholde de anførte deadlines.

Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til

bladet; for nr. 33 er det 1. september 2007.

Nr. 33 udkommer i uge 40, i starten af oktober.

Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din

postkasse, så kontakt Hinnerup Postkontor, på tlf.:

80 20 70 30 eller undertegnede.

Forsidefoto: Collage for byfornyelsen (foto:

Carl-Erich Hansen)

Web:

www.trige.dk

Tryk: Vitten Bogtr yk A/S

Oplag: 1.900

Aage Birkkjær Lauritsen

Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6

gange om året og postomdeles til samtlige husstande i

8380-området.

Næste nummer af Treklang udkommer i uge 40, 2007.

Deadline for tekst og annoncer 1. september 2007.

3


4

Trige - Ølsted

Fællesråd

Nyt fra Fællesrådet

Status for byfornyelsen

Trige Midtby

I skrivende stund er der gang i fornyelsen af P-pladsen

ved dammen. Når det er tilendebragt mangler

der kun ny belysning. Der arbejdes på, at den også

er etableret i løbet af sommeren.

En tak til de handlende omkring torvet; de har været

meget tålmodige.

Trige Søndergård

Også denne del af Byfornyelsesprojektet er nu næsten

færdig. Når ST70 starter op efter sommerferien

bliver det på Trige Søndergård. Selvom der er brugt

ret mange penge på renoveringen, så ligger der stadig

uløste opgaver, men med flere nye lejere, så bliver

der også flere til at løse dem.

Kommunikation

Treklang, som jo også er en del af Byfornyelsen,

husstandomdeles 6 gange årligt. Det er, sammen

med hjemmesiden www.trige.dk, Fællesrådets

mulighed for at oplyse alle borgerne om, hvad der

er gang i fra kommunens side. Vi har et godt samarbejde

med embedsmændene; vi føler os velorienteret

om kommende "aktiviteter" i netop vores

område.

Byfornyelsesprojektet lakker mod enden og

Fællesrådet har inviteret borgmester Nicolai

Wammen til at indvi projektet den 18. august 2007.

Han har takket ja, og i samarbejde med de handlende

på torvet og ST70 vil vi forsøge at gøre denne

dag lidt festlig.

Læs mere herom i programmet for sportsdagen

eller på hjemmesiden www.trige.dk.

Genbrugspladsen

Som Ib Christensen, Ringgårdens afd. 19, skrev om

i sidste nummer af Treklang, har det vist sig svært

at få den lovede arbejdskraft, der skal til for at få en

genbrugsforening op at stå, men det er ikke opgivet.

Repræsentantskabsmøde

Den 24. maj afholdt Fællesrådet det årlige repræsentantskabsmøde.

Som sædvanligt var en stor del

af vore medlemmer repræsenteret.

På mødet blev det vedtaget, at hæve det årlige kontingent

fra 150 til 200 kr. - det har været uændret

siden Fællesrådets start. Begrundelsen er, at vi nu

har en fast årlig husleje til lokale på Trige

Søndergård.

Et lokale, som vore medlemmer kan låne vederlagsfrit

til deres møder.

Fra flere sider blev understreget vigtigheden af, at

der i takt med udbygningen og den øgede tilflytning

bliver flere institutionspladser.

Natteravnene i Trige oplyste med henvisning til den

uro, hærværk og tyverier der er i området, at de er

aktive. De kan dog ikke være alle steder på samme

tid. Opfordrede flere til at deltage, hvilket blev støttet

fra flere sider.

Da beretningen er ret omfattende, og vil fylde flere

sider i bladet her, kan oplyses, at den kan læses på

vores hjemmeside. Hvis nogen, der ikke har mulighed

for at læse den der, er interesseret, kan den

rekvireres ved henvendelse til Henny Hansen.

Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Udvalgsmedlem:

Henny Hansen Bodil Frederiksen Lis M. Rasmussen Anton Birk Jensen Peer F. Pedersen

Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 44 Trige Parkvej 11, 1. mf. Hvidbjergvej 26, Ølsted Hjulby Hegn 96

tlf.: 86 23 12 99 tlf.: 86 23 08 58 tlf.: 86 23 10 95 tlf.: 86 23 16 26 tlf.: 86 98 90 74


Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Århus Kommune, Natur og Miljø, beder os gøre

opmærksom på, at Byrådet den 4. oktober 2006 har

vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo,

som gælder for alle grundejere i Århus

Kommune, både private og offentlige.

Indsatsplanen forpligter alle grundejere til at

bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis den forekommer

på deres ejendom.

Bekæmpelsen skal medføre, at den enkelte plante

dør og skal udføres på en sådan måde, at planten

udsultes og på intet tidspunkt når at sætte frø.

Bekæmpelsen skal kontrolleres og eventuelt gentages.

Hvis en grundejer ikke overholder indsatsplanens

bestemmelser om bekæmpelse, kan Århus

Kommune påbyde den pågældende at foretage

bekæmpelsen.

Hele indsatsplanen kan læses på: www.aarhuskommune.dk/bjoerneklo.

Indsats mod ungdomskriminalitet

Fællesrådet har afholdt et møde med SSP, klubber

og andre relevante personer angående hærværk og

tyverier i området.

Det blev oplyst, at der allerede pågår initiativer til at

bremse op for den uheldige udvikling. Over sommeren

vil der yderligere være OBS på problemerne.

Konklusionen blev, at der i eftersommeren indkaldes

til borgermøde med deltagelse af SSP hvor de

vil besvare de spørgsmål, som måtte komme.

Samtidig vil de fortælle om, hvordan de arbejder og

hvad den enkelte borger kan gøre.

De har dog allerede en bøn til de, der observerer

noget/nogen mistænkeligt. Ring til politiet straks.

Det er uheldigt, at ingen ønsker at stå frem med

hvad/hvem de ser foretage sig noget ulovligt.

På vegne af Trige-Ølsted Fællesråd

Henny Hansen

Jensen´s Murerfirma

Randersvej 591, Spørring,

8380 Trige

tlf. 30 32 64 48

Orientering om igangværende

lokalplaner

Lokalplan 768, Boligområde ml. Holmkærvej

og Lergravvej.

Lokalplanen er godkendt på Byrådsmøde den

27-6-2007. Der er fra lokal side fremsat ønske

om en ændret vejføring til Holmkærvej i stedet

for ad Bærmosehøjen. Der arbejdes med den

endelige udformning, men dette har ikke opsættende

virkning på byggemodningen. Det forventes,

at de 60 grunde kan udbydes til salg foråret

2008.

Lokalplan 805, Område til dagligvarebutik og

boliger ved Lergravvej.

Er ude i offentlig høring frem til 25. juli 2007.

Forventes byrådsindstilling august/september

2008.

Lokalplan 792 og 795. Arealer nord og syd for

Pannerupvej.

Der arbejdes med udarbejdelse af lokalplanskitser.

FØRST MED DET SIDSTE

- moderne klippe-teknik

til herrer og damer.

LUKKET

MANDAG!

FRISØRHUSET

v.Pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf. 86 23 13 77

Alt murerarbejde udføres.

Materieludlejning:

Pladevibrator, minigraver, mm.

www.jensensmurerfirma.dk

5


6

Menighedsrådets årlige udflugt

Efter 2 dage med 25 graders varme havde meteorologerne

lovet regnvejr, og så lige den dag menighedsrådet

i de 3 sogne havde inviteret på sommerudflugt,

men heldigvis fik de ikke ret.

Busserne med de 126 forventningsfulde deltagere

kørte fra Trige i strålende sol, og den holdt sig til vi

var næsten hjemme igen.

Tøstrup Kirke

Turen gik til Djursland. Første stop Tøstrup Kirke,

hvor sognepræst Egon Christiansen fortalte om kirkens

meget smukke kalkmalerier, som kom frem

under restaurering i 1984.

Efter at have været udsmykket med kalkmalerier i

både den romerske periode og efter en ombygning

omkring år 1500, udførtes de i dag synlige efterreformatoriske

kalkmalerier.

I 30 år var det den grimmeste kirke på Djursland,

men under en tagreparation i 1978 faldt noget puds

ned og kalkmalerierne dukkede frem.

Nationalmuseet kom på banen og renoveringen gik

i stå i 5 år indtil der var fundet 1 mio. ekstra til renoveringen.

Menighedsrådet havde nemlig ikke pengene

og ifølge loven må man ikke gå i gang før økonomien

er på plads.

I 1984 ændredes loven imidlertid således, at der

skal gives tilskud til renoveringer og så gik arbejdet

i gang. Kirken blev taget i brug december 1986 og

da stod man med et overskud på 800.000 kr.

Desværre var der kun afsat en god halv time til

præstens præsentation af kirken, med hans indgående

kendskab til udsmykningen kunne han være blevet

ved meget længere, men middagsmaden ventede

på Mejlgaard Slot.

Sognepræst Egon Christiansen fortæller

Mejlgaard Slot

Mejlgaard Slot

Det var ikke i Riddersalen, der var dækket op, men

i en, til formålet ombygget hestestald. Dejlig flæskesteg

med tilbehør og isdessert blev sat til livs og

der blev snakket og hygget indtil afgang til næste

stop.

Stenvad Mosebrugscenter

I Stenvad Mosebrugscenter kan man genopleve tørvens

historie. De fleste af deltagerne havde selv

oplevet at fyre med tørv, så det kom der en god snak

ud af.

Museet har en omfattende udstilling af maskiner til

tørvegravning og modeller af forskellige mosetyper.

Udstillingen rummer også en model af de boliger i

mosen, hvor tørvearbejderne levede i sommerhalvåret.

"Tørvegrisen" kørte os en tur gennem det gamle 2,5

km lange tipvognsspor, der forbandt mosen med

fabrikken.

Efter køretur og rundgang i udstillingen var der

eftermiddagskaffe med boller med syltetøj og lagkage

med flødeskum.

Efter en "historisk" dag vendte vi hjem til Trige, nu

regnede det, men pyt vi var jo hjemme.

Henny Hansen


Lokalsamarbejde mellem Bjørnshøj Centret

og Trigeparken

Tirsdag den 29. maj 2007 kl. 19.00, havde aktivitetsmedarbejderen

på Lokalcentret inviteret alle

ældre Trige-borgere af tamilsk herkomst indenfor.

Familie og venner var velkomne.

Fremmødet var fint og aldersspredningen stor.

Yngste deltager var 5 måneder og ældste 82 år.

Snakken gik livligt omkring kaffebordet, spørgelysten

hos de fremmødte var stor og der blev tolket og

forklaret på kryds og tværs.

Senere var der rundvisning på hele Lokalcentret, og

her var især motionsrummene med cyklerne populære.

2 kvinder på henholdsvis 72 og 82 år "sprang"

begejstret op på cyklerne og cyklede derudad.

Efter rundvisningen samledes vi igen omkring kaffebordet

og aftalte en lille udflugt med lokalcentrets

minibus. Turen blev fastlagt til onsdag den 20. juni

og målet var Fuchsiahaven lidt uden for Århus.

2 yngre tamilske kvinder meldte sig som tolke og

medhjælpere til turen.

Vi har

professionelle

produkter til

gør-det-selv

maling

Malermester

Paul Isvik

Smedebroen 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 14 35.

Åben 13-17.30, fredag 13-18,

lørdag 9-12.

www.flugger.dk

0156R02

Den hyggelige aften sluttede kl. 21.30 på ret så dramatisk

vis, idet et meget voldsomt tordenvejr lå lige

hen over Bjørnshøj Centret. Men alle kom godt

hjem!

Bente Clausen

Beboerhuset "Oasen"

7


8

International Markedsdag

i

Trigeparken

Lørdag den 18. august mellem kl. 14.00 og 21.00

- Oplev forskellige nationaliteter i deres boder mellem kl. 14.00 og 19.00.

- Nyd underholdningen fra forskellige kulturer på markedspladsens "torv"

hele eftermiddagen.

- Prøv afrikansk mad ved aftenens fællesspisning mellem kl. 19.00 og 21.00.

Tilmelding og betaling til fællesspisningen i uge 31 mellem kl. 10-14

i Beboerhuset, Trige Centervej 26 A.

Gratis entré.


Hvis du har været udsat for vold, voldtægt, indbrud,

røveri, ulykke eller lignende, er det meget naturligt,

at der kommer nogle psykiske reaktioner. Nogle

reaktioner kommer umiddelbart efter voldsomme

hændelser, andre reaktioner kommer måske først

flere dage eller uger senere. Mennesker reagerer

forskelligt på voldsomme hændelser, men det opleves

ofte både skræmmende, ydmygende og måske

smertefuldt.

Det er normalt at reagere på en voldsom hændelse,

og det kan være vigtigt at søge hjælp og rådgivning

i disse situationer.

Har du brug for hjælp, støtte og rådgivning, kan du

gratis kontakte:

OfferRådgivningen

Østjyllands politikreds

Tlf.: 23 68 60 56

Her er døgnåben.

Rådgiverne er frivillige og ulønnede.

OfferRådgivningen tilbyder anonymitet og

rådgiverne har tavshedspligt.

Se website: www.offerraadgivning.dk

9


10

Trige - Ølsted

Fællesråd

Fællesrådet og ST70

indbyder til

Indvielse af Byfornyelsen -

og Sportsdag

Vi indbyder til en hyggelig og fornøjelig dag lørdag den 18. august

Indvielse af Byfornyelsen

BORGMESTEREN kommer til TRIGE for at indvie den nye bymidte.

På TORVET vil der være opstillet boder og serveret gratis kaffe.

Indvielsen vil finde sted kl. ca. 10.00

Borgmesteren holder tale kl. ca. 10.20

TRIGELØBET starter fra TORVET og skydes af kl. ca. 10.30

(tilmelding på torvet fra kl. 9.30-10.00)

Borgmesteren slutter indvielsen kl. ca. 11.00

Dagen forsætter som sports-, aktivitets- og hyggedag på

TRIGE SØNDERGÅRD

Alle kan være med - unge som gamle - til aktiviteterne:

- Beach volley

- Minifodbold for ungdom til og med 12 år

- Seniorfodbold efter indendørsregler

- Petanque

- Børneloppemarked

- Evt. hoppeborg

Vi serverer: Is - pølser - sandwich - kaffe og kage - øl - sodavand -

popkorn fra spejderbål - alt sammen til billige priser.

Tilmelding til aktiviteter i bod ved indkørslen fra kl. ca. 11.00 til 12.00;

der kan tilmeldes enkeltvis eller som hold/vej.

Aktiviteterne starter kl. 13.00 og slutter kl. ca. 17.00

med medaljeoverrækkelse og derefter:

Socialt samvær, hvor grillen stadig er åben for tilberedning af eget

eller købt grillmad (kan købes på stedet).

Med håb om en rigtig hyggelig dag for ALLE:

Fællesrådet og ST70


Spørring - Århus

Rute 743

Fragtruterne

Brdr. Terkildsen ApS

Spørring · Tlf. 86 98 90 17

Århus Fragtmandscentral: Tlf. 86 15 40 00

Lystrup - Århus

Rute 744

Mandag - fredag 6.30 - 21.00

Lørdag - søndag - helligdage 7.15 - 21.00

Parallelvej 57

8380 Trige

Tlf. 86 23 16 22

11


12

Der skal ske noget

Virksomhedsportræt - Klinik for fodterapi

Af Vivi Salling Olsen og Lise Reinholdt

I dette nummer af Treklang tager vi hul på en række portrætter af virksomheder fra Trige og omegn, i stil

med den netop afsluttede serie om spændende kulturer i Trige.

Indehaver: Jytte Bjerregaard

Virksomhedstype: Statsautoriseret fodterapeut

Opstartet: 1998

Beliggenhed: Erbækvej 2, Trige

Tidsbestilling: Tlf.: 86 23 24 42 eller jyttebjerregaard@hotmail.com

Typiske behandlinger: Almindelig fodbehandling, som typisk består af:

Negleklip og oprensning i neglefalse, slibning af fortykkede negle. Fjernelse af

hård hud og ligtorne. Bøjlebehandling af nedgroede negle. Aflastning- og indlægsbehandling

til afhjælpning af fejlstillinger.

Har arbejdet i sundhedssektoren

Jytte Bjerregaard har en fortid som sygehjælper på

forskellige plejehjem i Århus, samt på hospitalerne.

Det var gennem dette arbejde, at hun stiftede

bekendtskab med fodterapi. Som sygehjælper skal

man vide lidt om meget, men det tiltalte Jytte at fordybe

sig i et lille fagområde (fodterapi) og komme

helt i dybden med et enkelt emne.

Jytte fortalte, at hun i længere tid havde lyst til at

arbejde med netop fodterapi, men det blev i første

omgang ikke til noget, da der på det tidspunkt kun

fandtes en uddannelsesinstitution (København), der

udbød uddannelsen som statsautoriseret fodterapeut.

Det billede ændrede sig i 1995, da det blev

muligt at tage uddannelsen på Randers tekniske

skole.

En statsautoriseret fodterapeut hører under

Sundhedsministeriet. Uddannelsen ligger i

Undervisningsministeriet, og er dermed autoriseret

til at udføre fodbehandlinger. En statsautoriseret

fodterapeut er endvidere den eneste type "fodbehandler",

der samarbejder med sygesikringen.

I 1996 søgte Jytte Bjerregaard så ind på drømmeuddannelsen

og blev optaget og efter 1fi år med undervisning

og praktik på skolen var hun færdiguddannet.

Sundhed frem for alt

Karriereskiftet fra sygehjælper til fodterapeut var

nærliggende, da fodterapeuter ligeledes er en del af

sundhedsvæsnet, idet det er fodens sundhed og sygdomme,

der arbejdes med og ikke rent kosmetiske

ændringer.

Jytte startede sin klinik i 1998 efter at være flyttet

fra Århus til Trige. Huset på Erbækvej var meget

faldefærdig, da Jytte og hendes mand overtog det,

så sideløbende med, at Jytte tog sin uddannelse

totalrenoverede de huset og de tilhørende staldbygninger.

Sidstnævnte blev indrettet til klinik, der stod

færdig, da Jytte havde taget sin uddannelse.

Der var meget at lave i de år, og det var lidt af en

satsning at flytte på landet i noget der mildest talt

trængte til en kærlig hånd og starte klinik langt fra

Trige centrum og hovedfærdselsåren Randersvej.

Tillige har placeringen af klinikken affødt store

overvejelser med hensyn til tiltrækningen af kunder

og skiltning. Endvidere havde Jytte ved opstart af

klinikken ikke et YDER nr., der angiver, at patienterne

gennem sygesikringen kan få tilskud til en

behandling i den pågældende klinik. Jytte fik et

YDER nr. i 2002.

I starten runddelte Jytte løbesedler i hele området og

havde endvidere en fast annonce i Ugebladet

Hinnerup det første år, samt små annoncer i lokalcentrenes

blade. Hun søgte også Amtet om at få lov

til at opsætte et skilt ved Randersvej, men fik afslag

på det.

Mens klinikken havde sin spæde start, arbejdede

Jytte nogle timer i andre klinikker i Århus for at få

noget erfaring så hurtigt som muligt. Lidt efter lidt

begyndte patienterne at indfinde sig i hendes egen

klinik. Siden er det gået støt fremad med mange

aktiviteter - også udenfor klinikken.


Mange forskellige patientgrupper og -forløb

Klinikken besøges af alle slags mennesker fra helt

unge til de gamle. Mange kommer for at få hjælp til

et af de typiske problemer, der er oplistet i starten af

artiklen. Andre kommer for at få en mere varig løsning

på deres fodproblemer bl.a. i form af specialtilpassede

indlæg til aflastning af foden.

En helt tredie gruppe er diabetespatienterne, der

grundet deres sygdom risikerer at få en række forskellige

problemer med deres fødder og ben.

Diabetespatienterne følges derfor nøje og tilbydes

hvert år en fodstatus, hvor der bl.a. laves en neurologisk

test på fødderne.

Fuld tid og fuld fart

Siden den spæde start i 1998 har Jytte fordelt sin tid

på flere forskellige aktiviteter uden for klinikken.

Hun arbejder en dag om ugen på Randers Sygehus i

diabetesambulatoriet og har gjort det i nu 4fi år.

Faktisk var hun med til at sørge for, at der er en fodterapeut

tilknyttet ambulatoriet, så de mange diabetespatienter

kan få en god og grundig vejledning i

fodens pasning og pleje, samt indkøb af det rigtige

fodtøj.

For dem, der ikke selv kan komme til klinikken er

der mulighed for at få besøg af Jytte i deres eget

hjem. Endvidere kommer Jytte ud til en række

lokalcentre og ældreboliger i området. På

Hinneruplund er Jytte fast at finde en dag om ugen

i det lokale, som hun har lejet sig ind på på centeret.

Disse udebesøg har helt fra starten gradvist taget

mere og mere af Jyttes tid, så disse nu næsten udgør

en fuldtidsstilling i sig selv. Derfor har Jytte gennem

det seneste år allieret sig med en indlejer, der i

princippet fungerer som ansat i klinikken, selvom

indlejeren også er selvstændig. Indlejeren er også

Klinisk undersøgelse (fra tæerne og op til knæet).

Der kigges bl.a. på/spørges ind til følgende:

- Hvordan ser huden ud?

- Er der tør hud, revner, eksem eller rødfarvning?

- Tidligere sygdomsforløb.

- Allergier/overfølsomhed.

- Kredsløbsforstyrrelser.

- Der måles puls.

- Foden undersøges for fejlstillinger (dvs. platfod,

hulfod, der kigges på tæernes placering i forhold til

hinanden, hvorvidt der er knystdannelse, knoglefremspring,

hammertæer, klotæer).

- Er der ligtorne, hård hud, fodvorter, fortykkede

Redaktøren er testperson i den varme stol

uddannet fodterapeut og systemet fungerer optimalt

for begge parter, idet Jytte stiller udstyr til rådighed,

mens indlejeren låner Jyttes YDER nr. mod at aflevere

en procentdel af sin indtjening til Jytte. Det er

i øjeblikket indlejeren, der kører ud til behandlinger

i egne hjem og på lokalcentre.

Som om alle disse aktiviteter ikke var nok, så skal

Jytte fra august undervise 8 timer ugenligt på fodterapeutskolen

i Randers. Det bliver den store udfordring

i den kommende tid, da Jytte ikke tidligere har

brugt sit pædagogikum i en reel undervisningssituation.

..fortsættes på næste side

En typisk fodbehandling

Oprettelse af journal (sker ved alle patienter).

negle, svamp i neglene, psoriasisnegle eller nedgroede

negle osv.?

Selve behandlingen:

- Klipning og slibning af negle og oprensning i

neglefalse.

- Beskære hård hud og fjerne ligtorne.

- Vejledning i bl.a. almindelig fodpleje, fodtøj.

Specialbehandling:

Bøjlebehandling af nedgroede negle, aflastninger til

fejlstilllinger, indlæg til fodtøj.

13


14

Fokus på klinikken

Da vi spurgte Jytte, hvad fremtiden bringer for

hende, svarede hun, at hun da var meget interesseret

i at få et lokale i Trige by, fx i forbindelse med

lokalcenteret eller i lokaler nær butikstorvet.

Hvorvidt det kommer til at lykkes for Jytte, må

tiden vise.

“Kan det passe, at Jytte ikke kan få lov til at indrette

"miniklinik" i sundhedsklinikken på

Bjørnshøj Centeret á la det hun har på

Hinneruplund til gavn for centerets brugere og

andre pensionister i Trige?“

Brugerrådet har hidtil afvist, at Jytte kunne opstille

de nødvendige redskaber i en del af sundhedsklinikken,

der jo kun benyttes to gange ugenligt,

som det er nu.

Hvordan skal et lokalcenter fungere? Med eller

uden de faciliteter, som brugerne har behov for?

En ting er dog sikkert: Klinikken på Erbækvej bliver

hverken lukket eller kørt videre med reducerede

åbningstider, selvom Jytte også har mange aktiviteter

udenfor klinikken.

Tilskud fra sygesikringen

Debat i lokalsamfundet Betingelse for at kunne få tilskud:

Åbningstider:

Tirsdag-fredag 13-18.

Lørdag 10-14, samt efter aftale.

I finder os på Parallelvej 60, Trige.

Der kan parkeres oppe ved huset.

Tlf.: 86 17 85 85/26 33 24 84

www.qbikdesign.dk

- Klinikken har et YDER nr. (Det har Jytte).

- Man har diabetes.

- Man skal behandles for nedgroede negle i form

af en bøjlebehandling.

- Man skal have fjernet arvæv efter strålebehandling.

- Man har fået en henvisning fra lægen til

behandling ved en fodterapeut.

- Derudover ydes tilskud fra sygesikringen

"Danmark", hvis man er medlem af gruppe 1

eller 2.

- Pensionister med tilskudskort kan søge pensionskontoret

om tilskud til fodbehandling.

Der skal nu være udsalg hos

Qbik Design

SÅ SKAL DER GRILLES ...

Qbik Design griller både PRISER og PØLSER

lørdag den 18. og søndag den 19. august,

begge dage kl. 10 til 16.

Vi vil disse dage have tændt så meget op i grillen,

at pølserne får den rigtige farve og priserne

er svundet ind til udsalgspriser.

Så derfor inviteres kunderne til en grillpølse og

et rigtig godt udsalg.

EKS.: Udvalgte ibenholtvarer nedsat med 30 %.

Granitmøbler, -krukker (flere størrelser), -figurer

og -vandspil til haven nedsat med 15 %.

Dette er kun nogle af de gode tilbud, der vil være

at finde.

Vi glæder os til at se jer, til nogle hyggelige

GRILL og UDSALGSDAGE.


Få et OK Benzinkort til billig benzin

og støt ST70

OK støtter lokalt.

OK er altid billig med benzin,

samtidig støtter OK forskellige

foreninger og klubber, bl.a. ST

70.

Så kom og få et OK Benzinkort,

så giver vi et beløb til klubben,

hver gang du tanker hos os.

Trige

Med et OK Benzinkort får du:

● altid billig benzin

● mere end 500 tanksteder i

Danmark

● mulighed for at tanke i

Norge og Sverige

● en månedlig opgørelse

● kort til broafgift på

Storebæltsbroen og

Øresundsbroen

15


16

Bestyrelsesmedlemmer i boldklubben ST70

Hovedbestyrelsen

Jan Frederiksen 86 98 91 38 Gl. Landevej 80, Spørring, 8380 Trige

Bjarne Pedersen 86 23 24 42 Erbækvej 2, 8380 Trige bjp@ats.dk

Mikkel Damsgaard 86 98 99 94 Sellingvej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten mikkel@gl26.dk

Fodbold

Poul Torp, formand 86 23 02 37 Trige Møllevej 204, 8380 Trige lomax@post5.tele.dk

Ole Mølbach Nissen, sekretær 86 23 08 39 Vestermøllevej 238, 8380 Trige o-m-nissen@get2net.dk

Michael Holst-Hansen 86 23 18 04 Trige Møllevej 34, 8380 Trige m.h.h@tele2adsl.dk

Henrik Knakkergaard, kursus 86 23 16 90 Vestermøllevej 248, 8380 Trige h.knakkegaard@tiscali.dk

Hanne Edeling, materialer 86 23 26 26 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dk

Håndbold

Susanne Ladefoged, formand 86 98 92 81 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Peder Iversen, næstformand 86 23 01 40 Vestermøllevej 232, 8380 Trige

Vibeke Rasmussen, turn. leder 86 98 91 85 Østervang 3, Spørring, 8380 Trige

Britta Melin 86 98 95 53 Østervang 22, Spørring, 8380 Trige

John Nielsen 86 23 05 09 Trige Møllevej 248, 8380 Trige

Badminton

Lars Vestergaard, formand 86 23 08 74 Lergravvej 15, 8380 Trige

Inge Pedersen 86 98 91 89 Sognevejen 5, 8380 Trige

Claus R. Jensen 87 42 00 47 Bærmosehøjen 22, 8380 Trige

Peder Mølstrøm 86 23 18 30 Holmkærvej 98, 8380 Trige

Kim H. Christensen 22 57 50 15 Herambsgade 23, 3. th., 8200 Århus N

Gymnastik

Lykke Hansen, formand 20 26 55 64 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykkeh@gmail.com

Margit M. Hanssen 26 93 64 15 Trige Møllevej 74, 8380 Trige margit_hanssen@hotmail.com

Henrik Carstensen 20 32 76 67 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten henrik@bellevue1.dk

Brian Basse 86 23 15 24 Lergravvænget 28, 8380 Trige brian.basse@mail.dk

Lars Toft Jensen, skolekontakt 24 40 92 65 Niels Ebbesensvej 40, st., 8900 Randers larstoftjensen@hotmail.com

Bankospil

Bjarne Sørensen 86 23 15 84 Gartnerparken 8, 8380 Trige

Skolens pedel

Lars 22 80 07 17

(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)

Telefon i kontoret 86 23 08 92

Bakkegårdsskolen

Bjørnshøjvej 1 86 93 41 41

bak@aaks.aarhus.dk BANKOSPIL

i Trige

Forsamlingshus

hver onsdag

kl. 19


Så er det uigenkaldelig slut med at

ryge i forbindelse med alle

idrætsarrangementer - også i ST70.

Den 15. august træder den nye lov om røgfrie miljøer

i kraft. Loven forbyder rygning i halcafeteriaer,

idrætshaller, klubhuse og omklædningsrum. Boder

og serveringstelte som opstilles i forbindelse med

by- og sportsfester er ligeledes omfattet.

Der er grund til at hilse forslaget velkommen. De

fleste af os har for længst vænnet os til røgfrie

arbejdspladser, røgfrie tog og busser og i det hele

Knap er sommeren overstået, før vi begynder at

tænke på den indendørs idræt. I bladet kan du se,

hvilke idrætstilbud vi i ST70 kan byde på i vinter.

Håndbold byder på træning mandag og onsdag i

Bakkegårdshallen - og mulighed for at spille kampe

i weekenderne. Tirsdag og torsdag overtager badmintonfolket

overtaget Bakkegårdshallen - og også

her har du muligheder for at komme ud at spille turneringer

og stævner. De fleste nyskabelser kommer

gymnastikafdelingen med. Hvis alt går planmæssigt,

er der gymnastik i Bakkegårdsskolens gymnastiksal,

i salen på Trige Søndergård og på Spørring

Gamle Skole, der igen er klar efter en større renovering.

Endelig må vi ikke glemme fodboldfolket,

Nyt fra hovedbestyrelsen

ST70 bliver røgfrit - det siger loven

taget til, at rygning som en selvfølge foregår udendørs.

Så hvorfor skulle det være anderledes, når vi

går til idræt?

Jeg vil gerne opfordre rygerne til at respektere rygeforbuddet.

Skal du ryge, så gå udenfor. Det gælder

alle vore arrangementer. Og det gælder også, når vi

besøger andre klubber - de skal nemlig også overholde

loven.

Formand ST70 og eks-ryger

Jan Frederiksen

Indendørs idræt står for døren - det er nu du skal vælge

som jo - igen hvis alt går efter planen - flytter til

Trige Søndergårds omklædningsrum.

Inde i bladet kan du også læse om sportsfesten den

18. august, der i år fejres samme dag som borgmesteren

er på besøg i Trige for at indvie torvet. Festen

er i år henlagt til området ved Trige Søndergård og

det skal nok blive spændende. Der er Trigeløb om

formiddagen, sportsaktiviteter og boder om eftermiddagen.

Der bliver mulighed for at grille om aftenen.

Læs programmet her i bladet - og hold øje med

vores plakater, når begivenheden nærmer sig.

Formand ST70

Jan Frederiksen

Sidste generalforsamling i ST70 - 21. juni 2007

Der har været en del uro på de indre linier, fordi det

har vist sig vanskeligt at få valgt en fuldtallig

hovedbestyrelse. Derfor havde den siddende bestyrelse

indkaldt til ekstraordinær generalforsamling

for at få moderniseret vedtægterne. Forslaget gik ud

på at erstatte den årlige generalforsamling med et

fællesmøde for medlemmer af afdelingsbestyrelserne

- og i øvrigt styrke afdelingernes interesse

og indflydelse i hovedbestyrelsen.

De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget - og de

kan læses på www.st70.dk. De har allerede i skrivende

stund vist sig flere nye kandidater, så det

lover godt for det fremtidige arbejde.

Formand ST70

Jan Frederiksen

17


18

Sponsorcheck fra OK og Dagli' Brugsen, Trige

Hvert år udbetales et sponsorbeløb fra OK-Benzin

og Dagli´ Brugsen i Trige. Beløbets størrelse

afhænger af, hvor meget benzin vore medlemmer

og "støtter" køber på OK-tanken i Trige i årets løb.

Derfor kan du støtte ST70 ved at anskaffe dig et OK

benzinkort. Det er vigtigt at du tegner kortet gen-

Superklip

Man-tirs-tors-fredag 10-17 30

onsdag 9 30 -13

Smedebroen 17 8380 Trige

Tidsbestilling:

86 23 11 01

nem boldklubben, for at ST70 får udbytte af det.

Henvend dig til et bestyrelsesmedlem eller ved et af

de arrangementer, der afholdes ved tanken.

Uddeler Finn Madsen, Dagli' Brugsen i Trige overdrager

en sponsorcheck på godt 5000 kr. til Jan Frederiksen,

formand for ST70 (Foto: Carl-Erich Hansen)

HF Tømrer- &

Snedkerforretning

v/ Henrik Frandsen

Gartnerparken 32, 8380 Trige

tlf.: 86 23 23 81, mobil: 20 67 99 81

Alt indenfor: • Snedker-

• Tømrer-

• og glasarbejde

P.N. Snedker- og Tømrerforretning

Parallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 26


Håndbold

Planlagte træningstider for sæsonen 2007-2008

Minier (99 og yngre) Mandag 17-18 Ingelise og Henrik

Lilleputpiger (97/98) Mandag 18-19 Onsdag 17-18 Dorthe og Peter

Puslingepiger (95/96) Mandag 19-20 Onsdag 18-19.30 Anette og Henrik M.

Damer Mandag 20-21 Onsdag 19.30-21 Bønne og Kasper

Onsdag kl. 19.30-21er der foreløbig åbent træning,

men er der hold som Herrer der gerne vil

starte op eller udvide er dette muligt. Vi vil gerne

lave flere hold. Vi har p.t to trænere til at tage evt.

drengehold. Prøv at komme til åbent træning for

at se om det er noget for dig.

Der afholdes trænermøde:

den 22. august i klublokalet kl. 19.30

Der bliver en træningslørdag for alle interesserede

håndboldtrænere:

lørdag den 8. september.

HVER DAG !

Kød - røgvarer

pølser - pålæg

grillsortiment

ost & vin

Slagter Lund Gårdbutik

Herstvej 88, Grundfør

tlf. 86 13 02 40/26 70 46 33

Put kvalitet i din mund, køb pølse hos Slagter Lund

Skriv det hellere ind i jeres kalendere allerede nu.

Der bliver undervisning ved Ib Mohr fra DGI.

Nærmere starttidspunkt følger.

Vi i håndboldafdelingen ser meget frem til

sæsonstart så vi håber at vi ses til denne tid.

På vegne af håndboldafdelingen

Susanne Ladefoged.

19


20

Gymnastik

Tilmelding til gymnastik sæsonen 2007-2008

Tilmeldingsdag:

1. september

i gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen

fra kl. 13-15

SPAR 25 KR. VED TILMELDING OG BETALING SENEST DEN 1. SEPTEMBER.

Hvordan skal man tilmelde sig og betale til gymnastik?

1. Du indbetaler beløbet på girokort eller netbank, inden den 1. september 2007

Husk at oplyse navn, adresse og fødselsdato på gymnasten, samt holdnummer

GIRO KORT: +01< 8521034 <

2. Du kommer op i gymnastiksalen på tilmeldingsdagen den 1. september,

her tilmelder du dig og betaler. Et par stykker fra bestyrelsen vil være til stede.

Obs: Vi tager ikke imod dankort.

Husk ved tilmelding på flere hold - betales for det dyreste hold og herefter 150 kr. pr. hold.

Vi håber at se rigtig mange i den nye sæson.

Mange sommerhilsner

Gymnastikafdelingen.i ST70

KOM OG PRØV VORES AIRTRACK

Alt i jord- og anlægsarbejder

udføres

ENTREPRENØRFIRMA

Eberhard & Jørgensen

Aut. kloakmester

Pannerupvej 21

8520 Lystrup

Tlf.: 86 23 12 46 - 40 29 40 41 - 40 29 40 42

fax: 86 23 12 52


ST70 Gymnastikafdelingen 2007-08

Gymnastikstart i uge 36, den 3., 4., 5., 6. og 9. september

Sted: Instruktør: Pris:

Gymnastiksalen Bakkegårdsskolen

Mandag: 17.30-18.30 (18) Tarzanmix 4-5 år Lena/Benita 350,-

18.30-19.30 (12) Step Helle 525,-

19.30-20.30 (13) Bodytoning Helle 525,-

20.30-21.30 (14) I Form Helle 525,-

Tirsdag: 17.00-18.00 (2) Minihopperne 5-8 år Max/Benita 350,-

18.00-19.30 (3) Spring 8-? år Max/Mangler 450,-

Onsdag: 16.30-17.30 (5) Mummitroldene 3-4 år Merete/Mangler 350,-

Torsdag: 18.30-20.00 (10) Aerobic Helle 600,-

Trige Søndergård

Mandag: 19.00-20.30 (4) Damemotion/afspænding Bitte 550,-

Tirsdag: 17.00-19.00 (9) Showdance 11-14 år Linda/Rikke P. 675,-

19.00-21.00 (19) Showdance 15-25 år Linda/Rikke P. 675,-

Onsdag: 16.30-17.30 (15) Musik og leg 0-3 år Marianne 450,-

17.30-18.30 (16) Musik og leg 3-5 år Marianne/Debbie 450,

18.30-19.30 (6) M/K Motion Lucy 475,-

19.30-20.30 (26) Vild med dans, voksendans Debbie/Mangler 525,-

Torsdag: 16.00-17.30 (7) Show `n´ hiphop 6-8 år Joy 450,-

17.30-19.00 (8) Show `n´ hiphop 8-10 år Joy 450,-

19.00-20.30 (17) Moderne dans for voksne Joy 600,-

Bjørnshøj Centret

Onsdag: 16.30-18.00 (11) Bevægelse/afspænding Dorrit 575,-

Hallen Bakkegårdsskolen

Søndag 10.00-11.00 (20) Løb Mangler 150,-

Spørring gymnastiksal

Tirsdag: 9.00-11.00 (27) Pilates, Spørring Hotel Helle L.

19.00-21.00 (28) Pilates Helle L.

efterår525,vinter 500,-

hele sæsonen 850,-

Onsdag: 19.00-21.00 (25) Linedance Rikke M. 700,-

Torsdag: 17.00-18.30 (29) Dans og leg 4-6 år Linda/Rikke P. 450,-

18.30-20.30 (24) Showdance fra 25 år Linda/Rikke P. 775,-

21


22

TIL HAVEN og DRIVHUSET

finder du den bedste kvalitet

og det største udvalg i ...

SPØRRING

PLANTESKOLE I/S

V. HANNE OG PETER NIELSEN

RANDERSVEJ 570 · TLF. 86 98 91 66

MalerHuseT a/s

Jens Baggesens Vej 41, 8200 Århus N

Tlf. 86 16 11 33, Fax 86 16 56 10

www.malerhuset.dk

Hold da helt fest i

Trige

Forsamlingshus!

Trige og omegns samlingssted

siden 1904.

Stor sal med service til 100

mennesker.

Få yderligere

oplysninger

eller lej salen på

tlf.: 86 23 13 32

bedst kl. 16-19.


Holdbeskrivelser

Minihopperne 5-8 år

Hold nr. 2 - 23 lektioner á 1 time

Pris kr. 350,-

Instruktører: Max Johnsen og Benita Basse.

Vi vil arbejder med nogle lege og nogle springøvelser.

Spring 8-? år

Hold nr. 3 - 23 lektioner á 1fi time

Pris kr. 450,-

Instruktør: Max Johnsen.

Vi vil arbejde med spring og rytmisk gymnastik.

Damemotion/afspænding

Hold nr. 4 - 24 lektioner á 1fi time

Pris kr. 550,-

Instruktør: Bitte Gandrup, tlf.: 86 98 82 10.

På damemotionsholdet arbejder vi til musik og vi

vil hver gang arbejde hele kroppen igennem.

Vi vil arbejde med balance, styrke, smidighed,

koordination, stræk og afspænding.

Vi eksperimenterer med andre måder at bevæge os

på gennem leg, dans og bevægelse.

Så kort sagt: Her sker alt fra mavedans til knibeøvelser.

Kom og vær med og lad os få en hyggelig og god

sæson sammen.

Mummitroldene 3-4 år

Hold nr. 5 - 23 lektioner á 1 time

Pris kr. 350,-

Instruktør: Merete Holm og Mangler.

På Mummitroldene skal vi lege, hoppe, danse,

synge ... kort sagt ha' det rigtig sjovt.

Alle børn mellem 3 og 4 år er meget velkomne.

Vi ses!

M/K motion

Hold nr. 6 - 27 lektioner á 1 time

Pris kr. 475,-

Instruktør: Instruktør: Lucy Moli.

Alle kan deltage i motionsgymnastik, uanset alder

og køn, bare du er sund, rask og glad for bevægelse

med musik.

Vi starter med opvarmningsfase for, at pulsen kommer

langsomt op, derefter grundtræning, som består

af konditionstræning, intervaltræning dvs. march

eller gang med koordination. Gymnastikken kan

variere meget inden for diverse træningsmetoder.

Alle træningsformer giver en stor fedtforbrænding

og en vis effekt på andre områder, som at styrke

hjertemuskulaturen. Træning af muskelstyrke for

mave, ryg, arme, lår, og smidighedsøvelser for at

øge leddenes bevægelighed, foregår uden eller med

små redskaber som fx elastikker.

Show ´n´ hip hop 6-8 år

Hold nr. 7 - 23 lektioner á 1fi time

Pris kr. 450,-

Instruktør: Joy.

Vi skal arbejde med skuespil og hvordan den

kobles til dans.

Sangøvelser, forskellige dansestilarter med henblik

på rytmisk udvikling.

Show ´n´ hip hop 8-10 år

Hold nr. 8 - 23 lektioner á 1fi time

Pris kr. 450,-

Instruktør: Joy.

Teaterøvelser, stemmetræning, personlig udvikling.

Forskellige dansestilarter, rytmisk udvikling.

Showdance 11-14 år

Hold nr. 9 - 23 lektioner á 2 time kr. 675,-

Instruktør: Linda Drotner og Rikke Pedersen.

Det bliver mest showdance/streetdance.

Aerobic

Hold nr. 10 - 25 lektioner á 1fi time

Pris kr. 600,-

Instruktør: Helle Rye Arndal, tlf.: 86 23 04 74.

Som noget nyt om torsdagen er dette hold lavet

om til fi times step, hvor vi sætter niveauet efter

dem, som kommer, fi times aerobic som vi plejer,

fi times bodytoning. Her er stor aldersspredning på

holdet ... så er du frisk, så er jeg klar med en

masse spændende træning ...

23


24

Bevægelse og afspænding

Hold nr. 11 - 27 lektioner á 1fi time

Pris kr. 575,-

Instruktør: Dorrit V. Beattie, tlf.: 86 23 23 30.

På det lille hold på Bjørnshøj Centret er der nydelse

for krop og sjæl.

Vi får bevægelse i led og muskler på en hensigtsmæssig

måde. Vi styrketræner ryg, mave, ben,

arme, bækken - ja, alle de steder, der skal holde

kroppen i gang. Vi laver smidigheds- og afspændingsøvelser

for nakke, skuldre og "computerarme".

Vi får pulsen op, så meget pladsen tillader og

slutter hver gang med afspænding. Jeg tager

udgangspunkt i de gener deltagerne kommer med

og kan give vejledning i individuelle øvelser til

hjemmebrug.

Alle aldre er velkommen.

Step

Hold nr. 12 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 525,-

Instruktør: Helle Rye Arndal, tlf.: 86 23 04 74.

Dette hold er for øvede steppere. Her er ingen styrketræning,

kun god musik, mange drejninger og

spændende og svær koreografi.

Bodytoning

Hold nr. 13 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 525,-

Instruktør: Helle Rye Arndal, tlf.: 86 23 04 74.

Bodytoning er som navnet siger tooning af hele

kroppen. Til hverdag varmer vi op på gulv (som

noget nyt i forhold til sidste år). Derefter ca. 45 min

toning med bodybar, elastikker, måtter eller egen

kropsvægt. Dette er et hold for alle uanset alder,

vægt øvet eller ej ... for dem som gerne vil være fastere.

I form

Hold nr. 14 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 525,-

Instuktør: Helle Rye Arndal, tlf.: 86 23 04 74.

Holdet I Form, er holdet man starter på, hvis man

vil i form, både hvad angår kondition og muskler.

Det er også her man kan lære at steppe. I starten af

sæsonen er trinene enkle men i takt med, at vi bliver

bedre, bliver trinene sværere og tempoet hurtigere.

Dette er et M/K hold og her er plads til alle uanset

alder og faglig kunnen.

Musik og leg 0-3 år med forælder

Hold nr. 15 - 23 lektioner á 1 time, pris kr. 450,-

Instruktør: Marianne Kjær.

På holdet for de 0-3 årige er idéen, at børn og voksne

sammen skal opleve, hvor skønt det er at synge,

lytte og bevæge sig og forhåbentlig kan I få inspiration

til musik og leg hjemme i stuen.

Musik og leg 3-6 år

Hold nr. 16 - 23 lektioner á 1 time, pris kr. 350,-

Instruktører: Marianne Kjær og Debbie Lildballe.

Vi skal synge, spille og danse samt arbejde med

bevægelse i forhold til rytmik og leg, bl.a. ved brug

af rim & remser, kroppens egne lyde, musik og

meget mere. Vi bevæger os til såvel moderne som

klassisk musik - og arbejder med barnets frie fantasi

og medfødte danseglæde.

Moderne dans for voksne

Hold nr. 17 - 23 lektioner á 1fi time

Pris kr. 600,-

Instruktør: Joy.

At kunne stå ved den man er og turde udvikle sig

mentalt, personligt og rytmisk. Teaterøvelser, forskellige

dansestilarter.

Tarzandrengene 3-5 år

Hold nr. 18 - 23 lektioner á 1 time

Pris kr. 350,-

Instruktør: Lena Markussen og Benita Basse.

Er du en Tarzan eller en Jane, der er fuld af energi

og har lyst til at hoppe, springe, lege, tumle og

bruge din fantasi, så er holdet her noget for dig.

Vi skal lege, synge, bevæge os til god musik og

have masser kropslig udfordring. Vi vil i løbet af

sæsonen slå kolbøtter, lege på redskabsbaner, der

giver sus i maven, klatre i ribber, lege med faldskærm

og meget mere. Indimellem skal vi også lave

nogle lidt mere stille aktiviteter sammen.

Kom og ha' det sjovt og få brændt krudtet af sammen

med andre drenge og piger på din alder.

Showdance 15-25 år

Hold nr. 19 - 27 lektioner á 2 timer

Pris kr. 675,-

Instruktører: Linda Drotner og Rikke Pedersen.

Her bliver det meget blandet. Vi ved ikke hvad vi

skal kalde det. Men det bliver flere forskellige

danse på en måde.

Løb

Hold nr. 20 - ture af forskellig længde og varighed

Pris kr. 150,- pr. kalenderår.

Instruktør: Mangler.

Showdance fra 25 år

Hold nr. 24 - 27 lektioner á 2 timer

Pris kr. 775,-

Instruktører: Linda Drotner og Rikke Pedersen.

Vores plan er, at de voksne skal danse til noget

Grease. Og hvis alt går godt, skal de også danse

sammen med showdance 15-25 år, til noget mere

poppet. Men det er som sagt stadig lidt usikkert.


Linedance

Hold nr. 25 - 27 lektioner á 2 timer

Pris kr. 700,-

Instruktør: Rikke Mathiesen.

Vild med dans, voksendans

Hold nr. 26 - 27 lektioner á 1 time

Pris kr. 525,-

Instruktører: Debbie Lildballe og Mangler.

Holdet er betinget af, at der kommer en instruktør

mere.

Lær at danse som de kendte fra "Vild med Dans".

Tag en friaften og hyg jer med at danse sammen. Vi

lægger vægt på at lære jer danse som kan bruges til

familiefest og andre selskabelige lejligheder. Vi

danser bla. Cha-Cha-Cha, jive, vals og andre festlige

partydanse. Vi har det både sjovt og hyggeligt og

får samtidig god motion.

Pilates formiddag

Hold nr. 27 - 27 lektioner á 2 timer

Pris kr. 850,-, efterår 15 lektioner pris kr. 525,-,

vinter 12 lektioner pris kr. 500,-

Instruktør: Helle Ludvigsen.

Mærk muskler, du ikke anede, du havde!

Pilatestræningen styrker musklerne og gør dem

spændstige, giver bedre kropsholdning, smidighed

og balance.

Samtlige pilatesøvelser fokuserer på træning af

mave, ryg og bækkenbund, men der arbejdes sideløbende

med alle kroppens muskler.

Øvelserne foregår langsomt og kontrolleret i takt

med vejrtrækningen, så alle kan deltage uanset alder

og fysisk formåen.

Efterlysning

Til sæsonen 2007/2008 søger

ST70 Gymnastikafdeling

Instruktør:

Vild med dans, Voksendans

Hjælpeinstruktører til

Mummitroldene 3-4 år

Spring 8-? år

Er du interesseret i et eller flere af holdene.

Kontakt:

Margit Hanssen tlf.: 26 93 64 15

Lykke Hansen tlf.: 20 26 55 64

Vi arbejder liggende, stående og siddende.

Pilates er altså for enhver, der trænger til opstramning,

styrke og smidighed - og hvem gør ikke det ...?

Pilates aften

Hold nr. 28 - 27 lektioner á 2 timer

Pris kr. 850,-, efterår 15 lektioner pris kr. 525,-,

vinter 12 lektioner pris kr. 500,-

Instruktør: Helle Ludvigsen.

Mærk muskler, du ikke anede, du havde!

Pilatestræningen styrker musklerne og gør dem

spændstige, giver bedre kropsholdning, smidighed

og balance.

Samtlige pilatesøvelser fokuserer på træning af

mave, ryg og bækkenbund, men der arbejdes sideløbende

med alle kroppens muskler.

Øvelserne foregår langsomt og kontrolleret i takt

med vejrtrækningen, så alle kan deltage uanset alder

og fysisk formåen.

Vi arbejder liggende, stående og siddende.

Pilates er altså for enhver der trænger til opstramning,

styrke og smidighed - og hvem gør ikke det ...?

Dans og leg 4-6 år

Hold nr. 29 - 23 lektioner á 1fi time

Pris kr. 450,-

Instruktører: Linda Drotner og Rikke Pedersen.

Børnene kommer til at lege og danse. Vi tager det

hele lidt på skift.

Mic´s Bar

Pool-Dart

Butikscentret

Smedebroen 17

8380 Trige · Tlf. 86 23 05 53

www.jakobsmusik.dk

Selskabsmusiker Jakob Petersen

tlf. 87 48 90 09; mobil 22 12 7-9-13

25


26

Vestermøllevej 11

8380 Trige

• Asfaltbelægninger

• Overfladebehandling

• Båndforsegling

• Kørebaneafmærkninger

VVS-arbejde

Fjernvarme

Badeværelser

Solvarme

Gas-installationer

Blikkenslagerarbejde

Døgnservice

Trige Tømrerog

snedkerforretning

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil 40 37 93 03 · Tlf. 86 23 21 33 · Fax 86 23 21 03

NCC Danmark A/S · Asfalt

Telefon 86 23 23 23

Telefax 86 23 14 76

• Bærelag og slidlag

• Slurry seal

• Reparationer

• Rumlefelter

Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje -

Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner -

Industrigulve

Intet arbejde er for stort

- og intet er for småt!

VVS GARANTI

VVS-INSTALLATØR

Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

· Døre og vinduer

efter mål

· Forsikringsskader

· Glasarbejde

· I øvrigt alt

inden for faget

· Fast pris


Fodbold

Træningsstart efter sommerferien samt

kontaktpersoner/trænere

Halvdelen af sæsonen er nu gået. Efter sommerferien

tages der fat igen med følgende hold:

U-8 og yngre drenge og piger (Mikroput)

Træningsstart: 16. august kl. 17.30

Claus Olesen 86 23 11 71

Ole Carstensen 86 23 29 53

U-10/9 Drenge og piger (Miniput)

Træningsstart: 15. august kl. 17.30

Poul Pedersen 86 23 04 74

Flemming Sørensen

U-12 Drenge (Lilleput)

86 23 03 19

Træningsstart: 14. august kl. 17.00

Johannes Hansen 86 23 07 66

Henrik Knakkergaard

U-12 Piger (Lilleput)

86 23 16 90

Træningsstart: 15. august kl. 17.30

Pia Elkjær 86 23 20 40

Lone Lundstrøm

U-14 Drenge

30 88 06 36

Træningsstart: 7. august kl. 17.00 v. hallen

Morten Kristensen

U-14 Piger

61 69 31 08

Træningsstart: 14. august kl. 18.45

Birgitte Hansen 86 23 07 66

Hanne Edeling

U-16 Juniordrenge

86 23 26 26

Træningsstart: 6. august kl. 19.00 v. hallen

Andreas Rasmussen 86 23 16 82

Seniorherrer

Træningsstart: 6. august kl. 19.00 v. hallen

Martin Torp 23 63 80 66

Kvinder

Træningsstart: 14. august kl. 18.45

Bodil Sørensen 86 23 11 87

Oldboys 55+

Ove Olsen 86 98 92 02

Oldboys 50+

Erik Ladefoged 86 23 06 14

Oldboys 35+

Jan Bjørn 86 98 95 08

Se efterårets kampprogram på www.jbu.dk/sr og

søg på ST70.

Yderligere oplysninger fås hos formand, Poul Torp

på tlf.: 86 23 02 37.

For de hold, der træner på Trige Gl. Stadion og ved

hjemmekampe, er der efter sommerferien mulighed

for at tage vore nye omklædningsfaciliteter i brug

Trige Søndergård. Spørg træneren efter opstart

om hvornår, det er muligt. Jeg henviser i øvrigt til

indvielses- og sportsfesten på Trige Søndergård den

18. august, som jeg kan anbefale medlemmerne at

bakke op om.

På vegne af bestyrelsen

Hanne Edeling

Lars Christensen

27


28

Endnu et fodboldpigehold i ST70

Piger årgang 95 og lidt yngre er startet på at spille

fodbold i Trige. "En succes", siger træner Pia

Elkjær, der har startet holdet op. De piger, der kommer

og bliver på holdet, har stor lyst til at spille fodbold.

Det er dog altid svært i starten at stable et hold

på benene. Fodboldreglerne skal læres - hvordan

sparkes til en bold? og hvor skal man lige stå og

løbe hen på banen, når der er kamp? Alle disse ting

samt meget andet skal forenes sammen med, at det

sociale sammenhold skal spire. Holdet har fået et

slogan: "Kom så ST - gi' den gas - vi vil se en 1.

plads". Dette mål arbejder pigerne stadig hen imod,

for kampene i foråret har været svære.

Modstanderne har været lidt for gode, da de har

spillet fodbold i flere år. Men pigerne kæmper bravt

og holder modet oppe. Udover Pia Elkjær, har holdet

også fået en hjælpetræner, Lone Lundstrøm, der

selv har spillet fodbold tidligere.

Selv om der har været en fin tilslutning med piger,

ser vi gerne, at der kommer flere i alderen 9-12 år

for at kunne stille med et hold til efterårsturneringen.

Her skulle der være gode chancer for flere jævnbyrdige

kampe. Så mød bare op til den første træning

efter sommerferien onsdag den 15. august kl.

17.30.

STs etablerede pigehold årgang 92-94 har haft et

forrygende forår. Dette skyldes dog ikke træneren,

for det har der ikke været nogen af. Men det skyldes

pigerne selv, der bare VIL spille fodbold. Ingen

meldte sig til at træne disse dejlige piger (hvilket jeg

ikke kan forstå!), men så besluttede pigerne, at

træne med sammen med kvindeholdet om tirsdagen

og om torsdagen træne sig selv. Dette med så stor

succes, at de vandt alle deres kampe i foråret. Rigtig

flot gået, PIGER! Det er en fornøjelse at se, hvor

gode og sammenspillet I er blevet.

Piger i denne alder buler ud og vokser meget, så vi

måtte ud og finde nyt kamptøj til pigerne. Dette

blev sponsoreret af Mackie's Pizza (se billedet) -

TAK for det!

Pigerne byder gerne flere piger velkommen i fællesskabet,

hvis lysten til at spille fodbold er der.

Talentet kan der altid arbejdes på, ikk'?

Kvindeholdet har bestået i ST i mange år. Det er en

fast trup af erfarne gamle spillere, men også nye

ansigter dukker op næsten hvert år. Det handler

meget om hyggefodbold, men når der er kamp, går

vi til den. Vi har som sædvanlig haft mange slidsomme

kampe i foråret og de fleste faldt ikke ud til

vores fordel. Men lysten og modet til at kæmpe

videre er der altid, da holdånden er kanon. Altid

grin, sjov og opmuntrende ord til enhver uanset

talent, misere og bommerter. Vi er desværre ramt af

en sygdom, der hedder "skader" (eller er det

"alder"?) Det ville ikke gøre noget, hvis vi skulle

komme til at sige velkommen til nogle flere (også

gerne yngre kræfter!) her i efterårssæsonen .

Med venlig hilsen

Hanne Edeling

Pige- og kvindeholdansvarlig

ST70 Fodbold


Forældreopbakning til fodbold i de mindste rækker!

Kære forældre

Gennem de seneste år er der opbygget en ganske

stor interesse og spilleropbakning bag fodbolden i

de mindste rækker i ST70. Fra klubbens side ønsker

vi naturligvis at fastholde og udbygge denne interesse,

da børnene jo danner det helt afgørende grundlag

for en fortsat langsigtet eksistens af en lokal og

mindre idrætsforening som ST70.

En helt ubetinget forudsætning for at opnå dette er

imidlertid, at det lykkedes at motivere forældresiden

til at tage en tørn omkring træning af og især leg

med de mange glade børn.

Det står allerede klart på nuværende tidspunkt, at

der fra sæsonen 07/08 (med forventet opstart

april/maj) vil være behov for forældre til årgange

2000 og opefter. Interesserede og "tvivlere" er

meget velkomne til at kontakte nuværende trænere

Ole Carstensen eller Claus Olesen og høre nærmere

om, hvad der i praksis ligger bag, deltage i et par

træninger eller på anden vis få et bedre grundlag at

tage en beslutning på. Henvendelse kan også direkte

til formanden i ST70 Fodbold Poul Torp.

God sommerferie til jer alle.

træner

Claus K. Olesen

29


30

Boligforeningen Ringgården

Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Ib Christensen (Formand) Trige Centervej 52 st. mf. 86 23 08 01

Ilse Thelmark Trige Centervej 28 1. mf. 86 23 19 43 / 60 72 78 18

Lene Christiansen Trige Centervej 72 st. th. 86 23 13 34

Yvonne Madsen Trige Centervej 30 st. 86 23 12 70

Karsten Hansen Trige Centervej 60 st. tv. 86 23 05 57

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

Teddy Weinreich (Formand) Trige Parkvej 33, st. tv. 86 23 03 69/24 83 96 41

Annie Svejgaard Trige Parkvej 21. st. th. 86 23 02 31/20 71 07 31

Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5 1. th. 86 23 06 05/40 85 50 79

Lis M. Rasmussen Trige Parkvej 11 1. mf. 86 23 10 95/22 82 40 95

Helle Confrey Trige Parkvej 23 1. th. 77 66 05 54/31 60 05 64

Aktivitetsrådet for de boligsociale aktiviteter (A-rådet)

Afdeling 19

Morten Nielsen Trige Centervej 72, 1. tv.

Ulla Karlson (1. Suppleant) Tina La Cour (2. Suppleant)

Afdeling 20

Bodil Nielsen Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05/40 85 50 79

Finn Buhl Trige Parkvej 19, st. mf. th. (3) 27 24 51 56

Louise Krarup Trige Parkvej 31 st. mf. 86 29 87 28/20 78 94 39

Poul Jørgen Sørensen (1. suppl.) Trige Parkvej 29 st. th. 86 23 08 65/26 52 74 96

Ib Madsen (2. suppl.) Trige Parkvej 13 1. mf. 86 23 01 01/27 33 57 65

Klubber og aktiviteter

Aerobic

Lucy Moli 86 23 06 90

“Femina”

Lucy Moli 86 23 06 90

Billard

Benny Winther 77 33 92 47

DUI- Leg og Virke

Jan Madsen 20 97 34 87

"Fantasi og Farver"

Helle Confrey 77 66 05 54

Lektiehjælpen

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Legestuen

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Børne-PC-klubben

Helle Confrey 77 66 05 54

PC-café

Erling Svendsen 77 89 71 20

"Grønne Fingre"

Michael Nybro 22 17 29 01

Trigeparken

Varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)

afd. 19: Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14

afd. 20: John Højsholt Trige Parkvej 39, kld. 88 83 56 30

Mandagscafé

Aktivitetsmedarbejder 86 23 16 64

Onsdagsklubben

Kirsten Skou 86 23 20 16

Seniordans

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

Snedkerværkstedet

Aktivitetsmedarbejderen 86 23 16 64

Trige Lystfiskerklub

Kurt Nielsen 86 23 28 32

Tamilsk klub

Karunahara Kadiresan 86 23 20 01

Trige dart club

Martin Beikes 86 23 07 44

Unge-Udvalget

Lene Christiansen 28 73 47 35

Tegne - male - akvarel

Ilse Madsen 86 23 07 02

Vise/Vers

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for

alle interesserede i Trige og omegn.


Aktiviteter i Trigeparken

Aktivitetsmedarbejder Helle Lykke Jørgensen, Trige Centervej 26 A

tlf.: 86 23 16 64/22 94 59 55

Sommerskønhed - et par tips fra aktivitetsmedarbejderen

Sommeren står for døren

Mange er ved at planlægge ferien. Hvor skal den

holdes, skal det være en aktiv ferie, skal vi i bil, på

cykel eller med tog? Når destination og rejsemetode

er fundet, skal man jo også selv være sommerklar

til ferien. Det kan jo ske, at solen titter frem og

sommertøjet skal afprøves.

Et smut forbi spejlet, kan overraske og det er jo ikke

alle, der har mulighed, råd eller lyst til at tage det

drastiske skridt til den store kosmetiske forvandling

under kniven. Og ventelisterne vil nok også være

uoverskuelige, hvis der skal tages så drastiske

skridt, bare for at komme i sommertøjet!

Derfor har jeg fundet lidt økologiske skønhedstips,

som kan hjælpe med sommerskønheden. De er billige,

hurtige og effektive. Dog på eget ansvar!

En lækker ansigtsmaske

… som frisker huden op og renser ud.

- 2 spsk. citronsaft

- 1 spsk. honning

- 1 knivspids gær

Alt røres sammen og påføres ansigtet med en tot

hårdtopvredent vat. Husk fugtighedscreme efter

behandling.

Eller:

- 1 moset kartoffel

- 2 tsk. solsikkeolie

- 2 tsk. ananasjuice

Det hele blendes. Når blandingen er kold, lægges

det på som en maske i 15 minutter.

En række foreninger og institutioner fra Trige er

ved at undersøge interessen for at afvikle en stor

juletræsfest for alle borgere i Trige.

Det første møde er afholdt den 21. juni, hvor det

blev besluttet, at hvis festlighederne skal afholdes

bliver det den 25. november mellem kl. 14.00 og ca.

17.00.

Stor juletræsfest i Trige

Nyt tiltag!

Lækkert lyst sommerhår

Pres nogle citroner og kom saften i tørt hår. Lad det

sidde i 1-2 timer og så ellers bare ud i solen.

Bodyscrub

- 2 spsk. olie

- fi presset appelsin

- En god/stor håndfuld kaffegrums

Med en svamp skrubber du huden, så den bliver helt

babyblød.

Negle

Smør hver aften negle og neglebånd på hænder og

fødder ind i mandelolie. Det giver velplejede negle.

Lidt skønhedstips til hele kroppen, som både mænd

og kvinder kan få glæde af.

Når du læser dette, er sommeren ved at synge på

sidste vers, og de fleste er vendt hjem fra ferie.

Lur mig, om ferien ikke alligevel blev dejlig og

afslappet uden kosmetiske operationer eller brug af

mine skønhedstips.

Ellers kan du bare bruge løs, der kommer sikkert

også en sommer næste år.

Håber alle har haft en rigtig god sommerferie og er

fulde af energi til livets udfordringer i Trige!

Helle Lykke Jørgensen

Aktivitetsmedarbejder

Beboerhuset "Oasen"

Trige Centervej 26 A

8380 Trige, tlf.: 86 23 16 64

Den 16. august samles de interesserede foreninger,

for at tage den endelige beslutning, om der skal

være stor juletræsfest i Trige.

Helle Lykke Jørensen

31


32

Åbent Hus

med sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken træffes ikke i

Beboerhuset "Oasen", Trige Centervej 26 A,

i juli og august måned.

Herefter er der "åbent hus" på følgende datoer i

2007:

Tirsdag den 4. september

Tirsdag den 2. oktober

Tirsdag den 6. november

Tirsdag den 4. december

På alle nævnte datoer træffes

sundhedsplejersken mellem kl. 10 og 12.

Onsdagsklubben

Hver onsdag kl. 13-16

i Oasen

Hyggeligt samvær for voksne i alle

aldre.

Tag dit håndarbejde eller dit kortspil

med, vi har altid kaffe på kanden og

plads til nye medlemmer.

Yderligere oplysninger hos

Kirsten Skou, tlf.: 86 23 20 16

Faste aktiviteter i Oasen

Trigeparkens Beboerhus

Trige Centervej 26 A

Mandag og onsdag kl. 18-20.30:

Lektiehjælp for fremmedsprogede.

Tirsdag kl. 10-12: Legestue

Tirsdag kl. 13-14.30:

Dansk for udlændinge (gratis)

Tirsdag kl. 19-21: Seniordans

Onsdag kl. 17-18: Femina

Onsdag kl. 13-16: Onsdagsklub

Onsdag kl. 18-19.30: Blid aerobic

Torsdag kl. 17-18: Femina

Fredag kl. 10-12: Hækle-/strikkecafe

Et nyt tilbud om hjælp!

Har du brug for:

- Hjælp til at læse og forstå breve

- Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve

- Hjælp til dagligdagens svære spørgsmål

- Hjælp til telefonsamtalen med myndighederne

eller

- har du bare brug for en lille snak, så kom forbi

aktivitetsmedarbejderens kontor

Beboerhuset "Oasen" Trige Centervej 26 A

tlf.: 86 23 16 64

Aktivitetsmedarbejderens træffetider kan læses

ved indgangen til Beboerhuset "Oasen".

Helle Lykke Jørgensen,

aktivitetsmedarbejder


Trige PC-klub

PC-klub for voksne

Du kan bl.a. lære lidt om selve computeren,

eller få indblik i diverse programmer, eller

surfe på internettet og få din egen e-mail.

Vi går frem i det tempo, du ønsker.

Og der er altid kaffe på kanden.

Det koster 10 kr. pr. gang

Der er ikke mødepligt!

Åbningstid: Hver onsdag kl. 10-13

PC-Workshop

For unge over 14 år og voksne

Åbningstid: Onsdage kl. 19-22

PC Klub for børn

Alder: 5-14 år

Skynd dig at komme, der er også plads til dig.

Vi har fået opdateret computerne, så der kan

spilles i netværk, plus der er indkøbt nye spil.

Kontingent

1 år………….. 100 kr.

fi år ……….… 60 kr.

Eller 10 kr. pr. gang

Åbningstid:

Hver søndag kl.10-13

i PC-lokalet, Trige Parkvej 19, kld.

ÅRHUS

Katrinebjergvej 117

Postboks 1120, 8200 Århus N

tlf. 87 39 29 99

fax 87 39 29 98

aarhsu@hustomrerne.dk

Legestue

for alle 0-5 årige

og

deres forældre

Tirsdage mellem klokken 10.00 og 12.00

Alle er velkomne i

Beboerhuset Oasen

Trige Centervej 26A, Trigeparken

Kom og hyg dig med andre forældre og leg med

børnene. Der serveres formiddagsmad for både

store og små.

Pris for deltagelse er 12 kr. pr. gang.

Flere oplysninger:

Aktivitetsmedarbejder, tlf.: 86 23 16 64

www.hustomrerne.dk

33


34

Lørdag den 16. juni 2007 mødte 72 forventningsfulde

børn og voksne op til den årlige børneudflugt.

Da klokken var 9.00 rullede dobbeltdækkeren af

sted mod Legoland. Trods det silende regnvejr var

stemningen høj i bussen. De danske landskaber blev

studeret og for nogen var busturen i sig selv en

kæmpe oplevelse.

Bussen ankom til Legoland kl. 10.30 og alle klædte

sig i regntøj og tog madkurven på nakken og stemplede

sig ind i Legoland.

Her blev der kigget på de mange figurer opbygget af

legoklodser, som var helt fantastiske, men også de

mange forlystelser blev benyttet med stor fornøjelse.

Tirsdag den 12. juni holdt vi "store byttedag" i

baby- og børnetøj i Beboerhuset "Oasen".

Alle kunne komme med deres brugte tøj, som

poderne er vokset fra og bytte til noget, der er mere

passende.

Enkelte var heldige og kunne forlade beboerhuset

med nyt tøj til de små uden at have haft pungen

oppe.

Ålegilde

Vi afholder vores årlige ålegilde lørdag den 8. september

kl. 19.00.

Billetter sælges fra Trige Nærkøb fra den 13. august

til 160,00 kr.

Præmiewhist

Vi starter vores whist-aftener mandag den 24. september

kl.19.30.

Tag naboen med og vælt ham i en ren sol.

Vi spiller de ulige uger.

Trigeparkens børneudflugt

Lørdag den 16. juni 2007

Store byttedag

i beboerhuset

Da vi nåede frokost skulle madkurven nydes, men

med regnen der styrtede ned, blev det til en våd og

kaotisk frokost. Det var ikke nemt at finde et overdækket

sted og de steder, der var, blev hurtigt optaget

af folk, der søgte ly for regnen. Men det lykkedes

for os at finde et sted og sulten blev stillet.

Mange fandt frem til Legolands store "mennesketørretumbler",

hvor man kunne blive varmeblæst og

tørret.

Da klokken blev 16.00 var alle tilbage i bussen og

vi kørte mod Trigeparken igen. Da vi kom hjem

blev der taget afsked og der var stor tilfredshed

blandt folk og mange meddelte, at de glæder sig til

næste års børneudflugt.

Karina Szczurbak

Vi tror og håber, at interessen for en "store byttedag"

vil blive større, hvis vi laver et lignende arrangement

en lørdag, hvor flere har mulighed for at

komme forbi, så hold øje med opslag.

Vi regner med at gentage idéen i efteråret, så smid

ikke det brugte tøj væk, men kom og byt dig til

noget andet og passende til dine børn helt gratis.

Helle Lykke Jørgensen

Hvad sker der i Trige Forsamlingshus

Aktivitetsoversigt

Julefrokost

Vores julefrokost afholdes lørdag den 1. december

kl. 19.00.

Andespil

Andespillet er søndag den 9. december kl.15.00.

Hvor vi spiller 30 omgange.

ST70 BANKO

Starter sæsonen igen onsdag den 5. september,

kl.19.00.

(Da jeg bliver 60 år inden vi mødes giver jeg kaffe

og lagkage i pausen, Bjarne).


Boligforeningen Ringgården

Nyt fra Afdeling 20

God sommer?

Ifølge kalenderen er sommeren ved at være slut og

ferien afviklet for især skolebørnenes vedkommende.

Om det har været en god sommer afhænger nok

af, hvilke øjne man ser med. Der har i hvert fald

været frihed til at kunne foretage sig, hvad hver især

måtte have tid, lyst og mulighed for. Vejret kan vi

mennesker heldigvis ikke bestemme over.

Plæneklipperen på sin plads

Til gengæld kan vi beslutte mange andre ting. Fx at

slå græsplænen. Hvis ellers plæneklipperen står på

den plads, den skal. Det gør den ikke altid. Så det

kan være én af grundene til, at din nabo ikke har en

veltrimmet græsplæne. Så sæt venligst plæneklipperen

tilbage, hvor den hører til. Vi skal alle være

med til at betale indkøb af nye, hver gang én "forsvinder".

Malinge af plankeværk

Når så plænen er nyslået, kan nogle måske få lyst til

at male plankeværket omkring haven. Og det er gratis!

At gøre det. Malingen kan nemlig hentes hos

varmemesteren. Så ud over et synligt resultat hver

gang gardinerne trækkes fra, koster det kun lidt

sved for en handyman eller -woman.

Atter brand i kælderskakt

Desværre må vi konstatere, at der endnu en gang

har været brand i en kælderskakt og, at det højst

sandsynligt skyldes gløder fra et askebæger eller

lignende, som er tømt og smidt i skakten. Det er en

meget træls oplevelse, at der pludselig holder

Samsøvej 31

8382 Hinnerup

www.marimatech.com

brandbiler og politi uden for ens opgang, for ingen

ved jo, hvad det kan udvikle sig til. Heldigvis er det

aldrig gået rigtig galt endnu med skaktbrandene,

men der er en masse oprydning og rengøring længe

efter og det generer mange beboeres hverdag.

Så tænk godt og grundigt over det, hver gang der er

gløder og andre varme ting i husholdningen. Vent

med at smide det i affaldsskakten til dagen efter, så

har du samvittigheden i orden.

Kriminalitet skal meldes

Til slut lige en vigtig oplysning. Kriminalitet skal

meldes til politiet - ellers dækker forsikringen ikke.

Det gælder fx hvis der har været indbrud i kælderrummene.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen

Trigeparkens afd. 20

Annie Svejgaard

86 23 20 16

• Sikkerhedssystemer til

kaj-anlæg

• Instrumenter til havneopmåling

• Navigationssystemer til

store skibe

35


36

Status for 2006/07

TRIGEPARKEN´S

BILLARD

KLUB

Nyt fra Trigeparkens Billardklub

Boligforeningernes Billardturnering sæson 06/07 er

vel overstået og igen har Trigeparkens Billard Klub

markeret sig, en flot 1. plads i B-Rækken efter hård

modstand fra GBC, men med en flot 8-0 sejr på

hjemmebane gjorde udslaget og efter bare 9 sæsoner

har B-holdet vundet vandrepokalen 5 gange og

den er nu klubbens ejendom. Det er første gang i

klubbens 31 års historie, at en vandrepokal er blevet

ejendom. Resultatet har gjort, at B-holdet prøver

kræfter i A-Rækken næste sæson.

I C-rækken havde vi 2 hold med i en forholdsvis tæt

række, det blev til en 3. og en 6. plads.

Næste sæson har vi 3 hold med, men mangler 2 spillere

til 4 hold, så er der nogle som har ambitioner,

er man meget velkommen og det vigtigste er ikke at

vinde, men at havde det sjovt.

Mange hilsner

Leif Rogert

B-Rækken

Trigeparken 108

GBC 103

Søndervangen 97

Rosenhøj 77

Holme Møllevej 61

Galten 1 64

Søvangen 66

Langkærparken 34

BK 22 22

Galten 2 0

ÅBNINGSTIDER

mandag og onsdag kl. 19.00

søndag kl. 13.00

C-Rækken

Rosenhøj 81

Engparken 1 76

Trigeparken 1 60

Galten 2 54

Søvangen 54

Trigeparken 2 42

Solstrålen 41

GBC 40

Galten 1 0

www.trigeparkensbillardklub.dk

Trige Centervej 64, kld.

mobil 20 28 94 36


Julibilledet

Årets nytårskunstnere -13 kalenderbørn

Her fortsætter fortællingen om årets kalenderbørn og deres tegninger. Denne gang er det Lau Ibh

Giversen, der har tegnet juli-billedet og Berkan Gögenur, der har tegnet august-billedet. Begge er 8 år.

Kalender-børnenes tegninger findes også som kalender og postkort, der kan købes i Trige Nærkøb.

Der er virkelig fuld knald på farverne

på Laus tegning, og man

bliver i godt humør af at se på

den. Billedet viser en gul badestrand

og et blåt og bølget hav,

hvor glade mennesker er ude at

bade. Lau fortæller, at egentlig

skulle det blå hav have været

meget større, men han kunne ikke nå at farvelægge

det hele.

Lau er selv meget glad for at være ved vandet og for

at bade. Han kan godt lide at tegne, især helt dagligdags

situationer med huse og græs og børn, der

leger. I sin fritid spiller han fodbold ligesom næsten

alle de andre drenge i klassen. Han er angriber og

vil gerne være professionel fodboldspiller, når han

bliver ældre.

KLOAKSERVICE

Trige

Maskinstation

v. Claus Sørensen

86 23 17 37

biltlf. 20 27 33 20

Augustbilledet

Berkan har tegnet et fint billede

fra sin sommerferie sidste år.

Øverst i billedet ser vi flyveren

fra

Billund på vej til Tyrkiet. Berkan

er meget interesseret i flyvemaskiner

og fortæller, at han engang

har prøvet at sidde i et cockpit.

Nederst i billedet ser vi en strandbred, hvor Berkans

far og mor har fundet et skyggefuldt bord under en

parasol og nyder deres is. Oppe på den høje vippe

står Berkan og hans lillesøster med svømmebælter

på, parate til at springe i vandet. I sandet går en

skildpadde rundt. Der var flere af dem, fortæller

Berkan, og de var sjove at lege med.

I øvrigt kan Berkan rigtig godt lide at tegne og tegner

tit derhjemme, især figurer som Spider-Man og

den slags. Også han drømmer om engang at blive

professionel fodboldspiller, men hvis det ikke kan

lade sig gøre, vil han gerne være pilot.

37


38

Tirsdagsarrangementer

kl. 14.00-15.30

14. august Banko - alle kan være med.

28. august Musikunderholdning,

Lars Boye Jensen med

Toner fra himlen.

11. september Banko - alle kan være med.

18. september Seniorshop.

25. september DVD fra Østjylland.

Gudstjenester i caféen

Tirsdag den 7. august kl. 14.00-15.30

Tirsdag den 4. september

KLINIK FOR

FODTERAPI

v/ statsautoriseret fodterapeut

Jytte Bjerregaard

- Alm. fodbehandling.

-Tilskud gives fra den offentlige

sygesikring til diabetikere og

bøjlebehandling af nedgroede negle.

-Aflastninger - og indlægssåler.

-Tilskud gives fra Sygesikring .

Danmark

- Også behandling i eget hjem.

Erbækvej 2, 8380 Trige.

Tlf.: 86 23 24 42

Nyt fra Bjørnshøj Centret

Arrangementer i marts og april

på Bjørnshøj Centret

Totalsport (inkl. Tour de Bjørnshøj)

Tirsdag den 21. august fra kl. 10

Se opslag på Bjørnshøj Centret.

Aftenfest i festugen

Torsdag den 6. september kl. 18

Buffet, musikalsk underholdning, kaffe og

dans til musik ved "Gamle Venner".

Pris: 125 kr.

Daghøjskole

Sæt allerede nu X i kalenderen

24., 25. og 26. september hver dag fra kl. 9.30.

Med foredrag, musik og sang samt en spændende

udflugt til Horsens.

Se program senere.

Med venlig hilsen

Brugerråd og personale

Sundhedsklinikkens åbningstider

Sygeplejerske træffes:

Lokalcenter Bjørnshøj:

Tirsdage og fredage kl. 10-13.

Terapeut træffes i Sundhedsklinikken:

Lokalcenter Bjørnshøj:

Torsdage kl. 12.30-13.30.

Træffetid

Områdechef Jette Siggaard træffes efter

aftale.

Aktivitetsleder Annelise Valbak træffes

efter aftale.


Husk flaskeindsamlingen

ST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflasker

i Spørring, Trige og Ølsted.

Indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden og

bliver i den nærmeste fremtid følgende dage:

Lørdag den 25. august

Lørdag den 29. september

Indsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage.

Så husk at stille flaskerne ud til vejen senest dette

tidspunkt. Man bedes stille sine flasker ud til fortovet

i plastikposer.

Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl. 13, kontakt:

Lisbeth Madsen eller

Erik Ladefoged tlf.: 86 23 06 14.

Der er desuden opstillet en flaskecontainer på hjørnet

af Parallelvej og udkørslen til Randersvej, og også

ved det nye byggeri på Vestermøllevej.

Flaskeindsamlingen har i 2006 givet ST70 et pænt

beløb til støtte for foreningens arbejde, så bliv ved

med at aflevere jeres flasker. Pengene går til et godt

formål.

Indsamlingen ledes af Lisbeth Madsen,

tlf.: 86 23 15 11.

ANLÆGSGARTNER

ERIK KOLD JENSEN A/S

Østermøllevej 3, 8380 Trige

tlf.: 20 48 36 19

e-mail: erik.kold@email.dk

● Pleje og vedligehold af haver og anlæg

● Nyanlæg

● Omforandring

● Flisebelægning

● Snerydning/saltning

Det sker i Trige, Ølsted og Spørring

august/september 2007

Dato/Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

18. aug. kl. 10 Indvielse af byfornyelsen og

sportsdag

Torvet i Trige Fællesrådet og

ST70

18. aug. kl. 14-21 International Markedsdag Trigeparken Trigeparken

1. sept. kl. 13-15 Tilmelding til gymnastik Bakkehgårdsskolen ST70, gymnastik

8. sept. kl. 19 Ålegilde Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

9. sept. Høstgudstjeneste Ølsted Kirke Menighedsrådet

16. sept. Høstgudstjeneste Trige Kirke Menighedsrådet

18. sept. kl. 19.30 Sognemøde med forfatteren

Knud Sørensen

Ølsted Sognehus Menighedsrådet

23. sept. Høstgudstjeneste Spørring Kirke Menighedsrådet

24. sept. kl. 19.30 Start, Præmiewhist Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

39


Bredahl´s Tømrer & Snedkerfirma

Mathias Bredahl

Tømrermester

Trige Møllevej 248

8380 Trige

Alt i tømrerarbejde tilbydes.

Speciale i døre og vinduer.

tlf.: 60 82 33 21

v/Michael Elnegaard - tlf. 2624 6904

www.malerbixen.com

Alle former for opgaver udføres

- store som små!

Ring til den

fede maler...

Malerbixen_ann_151x111.indd 1 05/01/07 9:44:08

More magazines by this user
Similar magazines