Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 21 – 28

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 6 August 2004 • 29. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Lars Fisker Tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

E-mail: lf@hfjensen.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen

Mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hif-info@mail.dk

Ansvarshavende Redaktør:

Peter Poulsen

Layout og tryk:

Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund

Tlf.: 43 22 52 00

Forsidefoto af: Harry Duus

Drachmann kiggede forbi

Hornbæk Skt. Hans aften.

Oplag: 3.050

Stof til næste nummer

senest onsdag den 25. aug.

2 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Hornbæk Idrætsforening kunne den 1. juli byde velkommen til endnu en

afdeling, idet Hornbæk Skytteforening, der har 55 medlemmer fra denne

dato, er blevet optaget i HIF – Jeg er glad for, at endnu en lokal forening

har valgt at ville være med i fællesskabet i Hornbæk Idrætsforening, og jeg

vil samtidig benytte lejligheden til at udtrykke håb om et godt og konstruktivt

samarbejde til gavn og glæde for alle parter.

Det er samtidig beklageligt, at vi fra Hornbæk Karate klub har modtaget

meddelelse om, at klubben på en ekstraordinær generalforsamling den 7.

juni 2004 er blevet nedlagt grundet flere problemer.

Jeg vil gerne takke karate klubben for godt samarbejde på trods af ikke

altid optimal information om, hvordan det stod til i klubben. Såfremt karate

klubben på et senere tidspunkt igen skulle genopstå i Hornbæk, skal

man være velkommen tilbage i Hornbæk Idrætsforening.

Hornbæk Idrætsforening tæller derfor fortsat 15 afdelinger med 3400

medlemmer.

Klubbladet

Det er med glæde, jeg kan oplyse, at vi har fået brev fra Biblioteksstyrelsen,

som har meddelt, at vi får tilskud på 59.000 kr. til udsendelse af klubbladet

i 2004 – jeg har endvidere talt med Biblioteksstyrelsen og forklaret, at

vi sender en del af klubbladene ud som adresseløse forsendelser i postområde

3100. Biblioteksstyrelsen har oplyst, at dette ikke får betydning for

tilskuddets størrelse i 2004, idet vi får tilskud til udsendelse af 3400 blade

pr. gang 10 gange om året, blot vi kan fremsende faktura/regning fra Post

Danmark som dokumentation for udsendelserne.

Dette betyder, at vi igen sender klubbladet ud til alle medlemmer, både

i og udenfor postområde 3100.

I den forbindelse skal jeg anmode afdelingerne om at fremsende eventuelle

adresseændringer på medlemmer udenfor postområde 3100 til sekretær

Lars Fisker – lf@hfjensen.dk , idet vi skal have tjek på adresselisterne

til medlemmer, der bor udenfor 3100 i forhold til udsendelse fra Post Danmark.

Det skal samtidig oplyses, at Golfklubben overfor hovedafdelingen har stillet

forslag om, at klubbladet fremover kun udsendes 6 - 8 gangen om året,

imod 10 gange om året i dag.

Da dette forslag vedrører alle afdelinger, vil det blive behandlet på førstkommende

hovedbestyrelsesmøde, som afholdes tirsdag den 24. august

2004 kl. 19.00 - dagsorden vil blive udsendt ca. en uge før mødet.

Vi skal derfor anmode alle afdelinger om at drøfte dette forslag fra Golfklubben

og have en klar stillingtagen hertil på mødet den 24. august.

HIF-Informerer 2004

Deadlines:

September nr. Deadline onsdag den 25. august

Oktober nr. Deadline onsdag den 22. september

November nr. Deadline onsdag den 20. oktober

December nr. Deadline onsdag den 24. november


Idrætsskole

Som tidligere omtalt i klubbladet afholder Hornbæk

Idrætsforening i samarbejde med DGI Frederiksborg

Amt i efterårsferien den 11. – 12. – 13.

oktober 2004 idrætsskole for max 100 børn i alderen

7 – 15 år.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Kirsten Grønlund, Gymnastik afdelingen.

Havnefesten

I skrivende stund (deadline 21. juli) er havnefesten

endnu ikke afviklet, men der er selvfølgelig mit håb

og ønske, at havnefesten som i år afvikles over

2 dage, bliver en succes – nærmere om dette

i næste nummer af klubbladet.

Kommende møder

Der er Hovedbestyrelsesmøde i HIF tirsdag den

24. august kl. 19.00 i klubhuset.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god eftersommer

med håb om et fortsat godt samarbejde til

gavn og glæde for alle, der på en eller anden måde

er tilknyttet Hornbæk Idrætsforening.

Klubhuset og kiosken

Som en konsekvens af mangel på værter kan det

fremover forekomme, at klubhuset/kiosken vil

være lukket.

Situationen er den, at der p.t. er 6 uger hvor der

mangler bemanding. Der ud over er der en del

enkelt dage hvor der også mangler værter.

Da besøgstallet i klubhuset visse dage er meget

lavt, er det ligeledes besluttet, at såfremt der ingen

kunder er, kan værterne lukke klubhuset og

kiosken kl. 20.00. Hold der træner på dette tidspunkt

eller senere skal derfor inden træning,

såfremt de vil være sikker på at klubhuset/kiosken

er åben, meddele værterne at de ønsker at komme

op og benytte klubhusets/kioskens faciliteter

efter træning.

Der vil på dage hvor klubhuset/kiosken er lukket,

blive opsat skilte på døren med meddelelse om at

der er lukket.

Specielt fodbold og håndboldafdelingen skal være

opmærksom på de dage af hensyn til evt. dommerbetaling.

Jeg skal igen på det kraftigste opfordre medlemmerne

til at støtte op om ordningen og melde sig

som vært, således at vi atter kan holde åben på alle

dage. Desuden vil jeg opfordre lederne i de respek-

tive afdelinger om at tage en drøftelse med de unge

om, hvad vi kan/skal bruge klubhuset til med henblik

på at få mere gang i klublivet.

Peter Poulsen Hans Henrik Schmidt

Hovedformand Næstformand

Hovedafdelingen

Etterslet

Lørdag den 25. september 2004 kl. 18.30

Alle frivillige, som har været aktive i forbindelse med

årets Havnefest, inviteres til Etterslet i Havneforeningens

lokale på havnen. Medbring madkurv.

Vi sørger for drikkelse til rimelige priser og lidt go

musik til fødderne.

Meld dig til hos din “gruppeformand”, og han/hun

vil sørge for den videre tilmelding til Margit.

SU senest tirsdag den 14. september til Margit

Fritzbøger.

På gensyn

Havnefestkomiteen

UDSALG

÷ 50%

få dage endnu

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 3


Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Tlf.:49 70 07 73

Rødtjørnevej 8,

3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Næstformand

Kjeld Hansen

Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67,

3100 Hornbæk

e-mail:

keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Mobil: 28 90 69 14

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

e-mail:

lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Tlf.:49 70 04 40

Havreholmvej

3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98

Tlf.: 49 70 01 83

Bødkervej 18,

3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4,

3100 Hornbæk

e-mail:

hjb@bc-solution.dk

Seniorformand og

Juniorformand

Christine Bogattke

3000 Helsingør

Mobil: 22 54 43 21

e-mail:

bogatteservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Hanne Bredesen

Tlf.: 49 75 01 81

Saunte Bygade 15

3100 Hornbæk

4 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

FARVEL til den gamle sæson

og GODDAG til den NYE SÆSON:

STARTER MED DEN GAMLE SÆSON:

Vi sluttede sæsonen af med en forælder barn turnering som vi afholdte

den18. April – som forløb stille og rolig.

Turneringen forgik på følgerne måde hvert barn spillede sammen med

enten mor eller far. Hvis ikke ens forældrene kunne komme, måtte man

også gerne låne en forælder og det blev der også gjort brug af. Deres modstander

var så en anden barn og forælder par fra klubben.

Flere af børene viste lige mor og far hvordan man skulle spille badminton

inden turneringen begyndte. De var alle blevet blandet godt og inddelt

i puljer, så alle fik næsten lige mange kampe. Der blev kæmpede godt og

det var dejligt at se børnene og forælderne hygge sig sammen om spillet.

Vi sluttede af med picknick i hallen. Mens hver familie nød deres egen medbragt

mad kurv, blev årets feiter kåret: Som i år blev:

NICKLAS RØN ANDERSEN

Andreas Fritzen fortalte nogle rosende ord, om hvad det ville sige at gøre

sig fortjent til denne titel. Bagefter var der kage og kaffe til at runde denne

hyggelige dag af på. Vi syntes det forløb godt og vil prøve at gøre det til en

tradition, som en afslutning på året.

DEN NYE SÆSON:

JA så er det tid for BØRNE OG UNGE til at finde KETJERNE FREM for denne

NYE SÆSON STARTER:

MANDAG D. 9 AUGUST KL. 15.00 –17.00 I HORNBÆK HALLEN

Der er åbent hus i hele den uge, for alle nye som gamle spillere i alle aldre.

Derefter starter vi med at dele jer ind på holdene igen, så i passer i styrkeforholdene

til hinanden.

BØRNE/UNGDOMEN’S TRÆNING TIDER:

MANDAG Kl.14.00-17.00

ONSDAG Kl.14.00-17.00

Så kan jeg fortælle at vi har besluttet at holde INTRO WEEKENDEN igen.

Den bliver afholdt d.27-28-29 August. Der vil blive delt en tilmeldings seddel

ud til træning om denne weekend.

SÅ HUSK NU AT SÆTTE X I KALENDEREN… Vi glæder os til at se Jer

ALLE nye som gamle spillere. Vi Håber på en god forælder opbakning , så

denne weekend kan lykkes.

Samtidig med denne INTRO WEEKEND har jeg besluttet, at jeg og de “nye”

som “gamle” trænere vil holde et forældremøde. Så vi kan indformere jer

lidt om, hvordan vi har tænkt os træningen skal forgå i løbet af året og hvilke

arangementer der kommer til at ske.

FORÆLDREMØDE SØNDAG D.29 AUGUST KL.12.00 TIL 13.00

– og børene kan tages med hjem efter mødet.

Venlig hilsen Tudse


Hornbæk bådeklub

Lidt fra formanden

Siden sidst har vi haft en hel del meget successrige arrangementer, som

jeg ikke vil undlade at sige de mange medhjælpere mange tak for. Alt fungerede

bare tæt ved 100%. Ved jubilæumsfesten udnævntes 5 æresmedlemmer

nemlig Henning Dyhl Rasmussen, Ove “el” Hansen, Leif

”maler” Christensen, Jørgen Haagen Nielsen og Ole K. Andersen. Der blev

holdt særdeles interessante taler af vore tidligere formænd samt af vore

gæster Borgmester Per Tærsbøl og Hanne Gregersen fra Kurbadet som

ligeledes bidrog med taler med stor dybde og varme. Maden og musikken,

der leveredes af henholdsvis Claus Bruun og Henrik Munk, var ligeledes

helt unik. Dem som ikke deltog, de snød virkelig sig selv.

Kun 4 dage senere afholdt vi DM for X-79. Det blev også en solid success.

Der deltog 34 mandskaber ialt 136 mand/kvinder. Der blev afholdt de planlagte

8 sejladser over 3 dage i meget omskifteligt vejr og rigtig mange regnbyger.

Banerne blev lagt om mindst 25 gange, og det kræver jo noget, når

det sker på 28 meter vand med 60 meter ankerkæder fyldt med vand- og

brandmænd. Vi havde 6 mærke/følgebåde med 18 hjælpere på vandet

i de 3 dage, og de blev grundigt slidt op. Vi har siden holdt et evalueringsmøde

om sejladserne, der påpegede at vi en anden gang yderligere bør

have 6 yngre hjælpere med store overarme. Men set fra sejlernes synspunkt

fungerede alt stort set perfekt. X-79 klassen takker Hornbæk Bådeklub

på deres hjemmeside for et særdeles godt arrangement. Danmarksmester

blev DEN 251, Cirkeline med Morten Reinholdt fra Hellerup Sejlklub

med DEN 342 JobDK Thomas Sørensen, Århus på andenpladsen.

William Leedgaard

Krebsekalas lørdag den 14. August.

Der er skippermøde kl 10.00 og afgang kl 11.00. I henhold til vore traditioner

overrækkes klubbens hæderspokal “krebsepokalen” til et medlem,

der over en længere periode har gjort en ekstraordinær indsats for Hornbæk

Bådeklub. Overrækkelsen sker på svensk territorium, hvis vejrguderne

ikke er meget imod os. Der vil for sejlbådene blive en mindre kapsejlads,

med den sædvanlige præmie. Hjemkomst samme dag mellem 17-

18. Klubben er vært ved en velkomstdrik hinsidan, samt et antal krebs til

supplement af din frokostpakke samt en fyldt krebsepokal. Der vil blive

opkrævet kr 40,00 af alle deltagere. Der er ingen tilmelding. Man møder

bare op i godt humør. Medlemmer uden egen båd vil normalt kunne få

plads i en af bådene.

Åbne receptioner i bådeklubben.

I denne måned fylder Leif “maler” Christensen 70 år tirsdag den 10. august.

Ligeledes fylder Jan Friis 75 år torsdag den 19. august. Begge de herrer har

ønsket at se alle medlemmer og venner i bådeklubben på deres runde dage.

Begge dage vil der være arrangeren buffet med fri bar fra kl 16.00-?.

Nyt fra Mini12’erne

Som mange ved - er vi en gruppe frivillige, der om sommeren tilbyder patienter,

der er indlagt på Rigshospitalets afdeling her i Hornbæk (Kurbadet),

at komme ud og sejle i de to specialbyggede både vi har.

Coloplast har i år sponsoreret nye storsejl til bådene, og de er blevet brugt

flittigt for sommeren igennem har vi sejlet de fleste tirsdage og torsdage.

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

e-mail: leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Joller

Jens Kristian Pedersen

Tlf.: 49 70 09 69

Stolemagervej 12

3100 Hornbæk

e-mail:

jkp_hornbeak@hotmail.dk

Kasserer

Ann-Birthe Rasmussen

Tlf.: 49 70 29 33

Ndr. Strandvej 327

3100 Hornbæk

e-mail: ann-b@mail.dk

Sekretær/PR

Benn Bak

Tlf.: 49 70 32 64

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

e-mail: bennbak@mail.dk

Kølbåde

Thorkil Ratzlaff

Tlf.: 49 70 14 19

Borsholmvænget 8 F

3100 Hornbæk

e-mail:

thorkilratzlaff@hotmail.com

Motorbåde

Hans Erik Nørgaard

Tlf.: 49 70 17 42

Sauntevænget 13 B

e-mail: lillinoergaard@12move.dk

Mini 12:

Ove Hansen

Tlf.: 49 70 28 14

Rødtjørnevej 6

3100 Hornbæk

e-mail: ove.el@hansen.mail.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 5


Hornbæk bådeklub

Det er blevet til omkring 22 sejladser med en meget

blandet gruppe sejlere, både aldersmæssigt og

geografisk.

Vi har haft alle aldersgrupper (næsten) repræsenteret

i år spændende fra to friske drenge på 10 år

og op til flere friske damer på 60.

Geografisk har vi været hele Danmark rundt, herunder

også haft sejlere med rødder i Thailand, Østrig,

Grønland, Marokko og Kroatien.

Vi har haft en rigtig god sæson i år. Sommeren har

virkelig været med os, vi har dog nogle dage godt

kunnet bruge lidt mere vind, for ingen vind, ingen

sejlads med Mini12’erne.

Følgebåden Charles har så været startet op, og vi

har sejlet en tur langs kysten med patienter og

pårørende, hvilket de var meget glade for, for når

man nu i flere uger har stået i kø for at komme ud

at sejle, så er skuffelsen stor, når vi aflyser.

Uden mad og drikke…

Vi skulle som traditionen byder, have haft afriggerfest

i Havneforeningen tirsdag d. 23. september.

Nogen slukkede for lyset i Skåne og på det

meste af Sjælland, så patienterne kunne ikke komme

med elevatoren ned, og Kurbadet kunne ikke

lave maden til os som de plejer, så… der stod vi 15

hjælpere i Havneforeningen og var lidt slukørede.

Hvad skulle vi dog gøre – Havneforeningen var

udlejet dagen efter; men Kurbadet tog over og inviterede

os til at holde afriggerfest hos dem dagen

efter, og de dispenserede også fra alkoholforbudet,

så vi kunne holde vores afriggerfest som vi

plejer, men i andre omgivelser.

Drikkevarerne til afriggerfesten blev i år sponsoreret

af Havnekiosken, Havnens Venner som gav os

mulighed for at præsentere den nye Hornbæk vin

på Kurbadet og Havneforeningen der som sædvanlig

meddelte os at vi måtte tage øl og vand efter

behov.

Vi takker alle for den store opbakning vi føler der er

til vores arbejde med Mini12’erne. Nogen bidrager

økonomisk, nogen med arbejdskraft, nogen med

interesse og alt sammen varmer.

Mange hilsner og på gensyn til foråret

Fra os alle i

Mini12’er afdelingen

Hornbæk Bådeklub

6 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Bådeklubbens udbygning

Med henvisning til information fra formanden i blad

nr.6, hvor formanden for bådeklubben omtalte et

velbesøgt møde i klubhuset den 17 juni, hvor

undertegnede redegjorde for bådeklubbens udbygningsplanerne

for klubhuset. Udbygningsplanerne

blev positivt modtaget, også af Havnens

bestyrelsesformand, der på mødet oplyste, at man

havde modtaget byggetilladelse fra kommunen.

Efter at byggeriet er startet op primo september,

krævede man imidlertid fra Havnen, som ejer bygningen,

at projektet skulle ændres, så den nye

vestvendte balkon blev holdt min. 1,5 m fri af

nybyggeriet. Ved et møde i klubhuset d. 11 september

vedtog bådklubbens byggeudvalg at følge

Havnens arkitekts forslag om at udvide balkonen

med 1,5 m mod vest som kompensation for friholdelsen.

Undertegnede protesterede voldsomt,

da jeg fandt, at ændringen var ødelæggende for

den ide, der lå i det oprindelige projekt, og at resultatet

ville give en uskøn rodet løsning, som vil bære

tilfældighedens præg. Da byggeudvalget valgte at

følge forslaget fra Havnens arkitekt, fandt jeg, at jeg

ikke længere kunne tage det arkitektoniske ansvar

for udbygningen af bådeklubben. Hvilket jeg næste

dag meddelte formanden for bådeklubben.

Jens Madsen

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk


Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

TV og antenner 49 70 01 75

Havnevej 6, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 7


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

49 76 39 37 – 36 14 47 51 –

29 23 47 51

k.flyger@stofanet.dk

flyger@pc.dk

Kasserer

Betina Porsgaard

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

49 70 11 78 – 49 70 45 05 –

40 72 52 55

Betina.Porsgaard@danbolig.dk

Styregruppe, ungdom

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte, 3100

Hornbæk

49 76 50 55 – 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Henrik Olsen

(Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

henrik@olsen-mail.dk

Carsten Nielsen

(Sportschef)

Spicavej 25, 3100 Hornbæk

49 70 31 13 – 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Jørgen Olsen

(Sportschef)

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

49 70 21 72 - arb. 49 28 38 81

bodkervej2@hotmail.com

8 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Talentfulde piger til udtagelsestræning

To af fodboldafdelingens talentfulde pigespillere skal til udtagelsestræning

hos SBU søndag 8. august. Julie Schultz og Simone Gregersen er to af 46

sjællandske piger indstillet til træningen, hvor man skal bedømme talenterne,

og efterfølgende udvælge de bedste til den videre træning. I sidste

ende skal det ende med 16 piger, der skal udgøre SBU’s unionshold,

der så skal kæmpe mod de andre unioner. Fra disse hold har man så chance

for udtagelse til landsholdet i den pågældende årgang, så vejen er lang

til toppen. Foreløbig gælder det træningen, der foregår i Borup imellem

Roskilde og Ringsted.

Diplom til Hornbæk IF’s fodboldskole

SBU´s formand Kurt Bagge-Hansen aflagde visit på sommerens fodboldskole

i Hornbæk for at overrække et diplom til klubben. Diplomet blev givet

som markering af, at det var 10. år, Hornbæk IF arrangerede en af DBU´s

fodboldskoler.

SBU’s formand var imponeret af de flotte forhold og roste det store arbejde,

der udføres for de mange unge spillere.

På årets fodboldskole var der igen 8 grupper med i alt 128 deltagere. De

10 af børnene var piger. Årets fodboldtema var præcision, og også i år havde

man samlet en række rigtigt gode trænere, der havde en dejlig uge sammen

med en flok glade, men også trætte børn. Trods den noget håbløse

sommer var skolen heldig med vejret de første 4 dage, mens fredagen bød

på meget vådt vejr. Fra middagstid trak man derfor indendørs og gennemførte

den afsluttende fodboldturnering i hallen.

Skoleledere Jørgen Olsen og Per Juel Hansen havde også i år den uundværlige

støtte fra en række hjælpere, der bl.a. stod for tilberedning og salg

af frokost i klubhuset. De to ledere af fodboldskolen, der i øvrigt selv “ofrer”

en uge af deres ferie på en god sag, bebuder, at der også bliver fodboldskole

i Hornbæk til næste år. Se billeder fra fodboldskolen på:

www.3100.dk

Mikro-fodboldskole i september

I den første uge af september afvikles Mikrofodboldskolen, der er de yngste

børns pendant til den “rigtige” Fodboldskole, og samtidig er DBUs

oplæg til, hvad god fodboldtræning er for de yngste spillere. Ved tilmelding

forpligter forældrene sig til, at en af dem deltager under hele afviklingen

sammen med sit barn. Der er indlagt såvel fodboldtræning som masser af

egentlig leg i programmet. Årets tema er “Pirater”.

I 2004 er Mikrofodboldskolerne for børn født i 1997 og 1998, og afvikles

den første weekend i september. Afviklingen foregår således: fredag den

3. september (16.30-18.30), lørdag den 4. september og søndag den 5.

september (begge dage 10.00-15.00).

Udover en spændende og lærerig weekend med fodboldtræning og leg

sammen med mor eller far, får børnene også en flot T-shirt, et diplom for

deltagelse, gratis frugt en gang om dagen (lø/sø), egen personlige drikkeflaske

(+ en til mor/far), en speciel Select læderfodbold, et gruppefoto af

dig og dine “nye” fodboldvenner samt en overraskelse (erindringsgave).

Salget foregår via Billetnet, og prisen er kun kr. 300,- (+ kr. 22,- i ekspeditionsgebyr).


Spændende efterår for seniorholdene

Det bliver et spændende efterår for seniorholdene. Med henholdsvis en

anden- og en tredjeplads er begge hold med i toppen af deres rækker, så

der er gode muligheder for en god sæson. I Serie 3 er jævnbyrdigheden

meget stor i toppen af rækken, så der er mange om budet, når der skal

kæmpes om pladserne helt i top. Kun sølle fire point skiller nummer et og

nummer seks, så der er sikkert ikke råd til så mange fejltrin undervejs. Efteråret

indledes for førsteholdets vedkommende med en udekamp i Birkerød

lørdag 7. august, mens første hjemmekamp spilles ugen efter mod Tikøb.

Nye U/21 rækker

Hornbæk deltager også med et U/21 hold i efteråret. Modstanderne bliver

Frederiksværk, Gilleleje, Helsinge og Humlebæk.

INVITATION

Familiedag på Hornbæk Idrætsanlæg (Pedella Park)

Fodboldafdelingen

Hornbæk IF’s Fodbold afdeling, indbyder dig og din familie til F-dag,

på Pedella Park i Hornbæk.

Familie, Fest og Fodbold

Lørdag d. 14. august 2004 kl. 12.00 – 17.30

Foreløbig program for dagen ser således ud:

• 12.00 Indgangen åbner!

• 12.15 Velkomst ved fodboldformand Kaj Flyger

• 12.30 Grillen er klar!

Mad og drikke til favorable priser

• 13.30 Forkampe mellem Hornbæk IF og Tikøb (ungdom)

I pausen straffesparkskonkurrence (vind en X-box)

• 14.30 Vores Speciel Guest skriver autografer!

• 15.30 Hovedkampen Hornbæk IF – Tikøb (topopgør i serie 3)

Med masser af tilskuere fra både Tikøb og Hornbæk

Henover dagen vil der være masser af aktiviteter for de legesyge:

hoppeborg, boldlege og konkurrencer og en tombola med flotte

gevinster.

Indgangen kommer til at koste kr. 10,00, så deltager du samtidig

i konkurrencen om en X-box.

Sæt X i kalenderen.

Med venlig hilsen, og på gensyn!

fodboldafdelingen.

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

49 70 07 07 – 30 70 71 36

benhoffdk@msn.com

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk

49 70 44 28 – 21 43 60 60

thomaslynge@mailme.dk

Sponsorer

Ivan S. Jensen

Smedevænget 8, Saunte, 3100

Hornbæk

49 76 50 55 – 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

49 70 33 83 – 49 70 89 00 – 22

55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 9


Fodbold

3. holdet i årgang 94 i Hornbæk IF’s fodboldafdeling har som

flere af klubbens andre hold fået nyt spilletøj. Holdet er sponseret

af Falkenberg Miljørådgivning, som ved flere lejligheder

har vist sig meget hjælpsomme i forbindelse med Hornbæk

IF fodbold. På billedet ses sponsor Poul Falkenberg, bagest

til venstre, sammen med drengene og deres to trænere

Martin og Torben.

Hornbæk IF’s 2. hold i årgang 94 har afsluttet forårssæsonen,

med det bedsteresultat i holdets 4-årige levetid. Om det

er det nye H2O spilletøj, der er årsag til det flotte resultat, skal

vi lade være usagt, men flotte og glade ser de ihvertfald ud

drengene. Holdet er sponseret af Michael Jespersen fra Finn

Hansen Jern og Stål, og ryggen på trøjerne er dekoreret med

firmaets hjemmeside www.industriDK.com.

På billedet ses drengene med, bagest fra venstre træner

Søren Nielsen og til højre sponsor Michael Jespersen.

NærKØB

10 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Hornbæk IF’s fodboldårgang 94, hold 1 har fået nyt spilletøj

fra H2O. Tøjet er sponseret af Hillerød virksomheden RFS

Denmark (Radio Frequency System).

På billedet, som er fra drengenes Sverigestur tidligere på året

ses de glade drenge, trænere og bagest til højre i mørk jakke

sponsor Ivan Jensen fra RFS Denmark.

Hornbæk IF’s stærke fodbold lilleputhold årgang 93, har fået

nyt spilletøj. Tøjet er sponseret af Home i Hornbæk ved Ejendomsmægler

Sten Nielsen, og er som alt nyt tøj i fodboldafdeligen,

fra tøjfirmaet H2O. På billedet ses fodbolddrengene

i deres nye tøj, kasketter og flotte Home-tasker, sammen

med træner og holdledere samt sponsor Sten Nielsen fra

Home bagest til højre.

Havnen · Havnekiosken · Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


4F Foreningen for forhenværende formænd

For- olympiske lege for F.F.F.F.

Som nykvalificeret førstegangsdeltager har jeg fået den ærefulde og krævende

opgave, at udarbejde referat fra denne store begivenhed, hvilket jeg

hermed skal forsøge at løse efter bedste evne.

Da året jo i høj grad står i de

olympiske leges tegn, afholdt

foreningen som jo sædvanligvis

er på forkant med begivenhederne,

for-olympiske

lege for F.F.F.F den 4 juni på

det imponerende mini-anlæg Holmegårdsvej 21, Hornbæk. Anlæget er

dessignet af Thomas Jørgensen og står ikke tilbage for “Pedella park” især

klubhuset er af høj international standard. Anlæget består af en flot 6 huller’s

putting-green , en velanlagt petanqe bane, en dart bane, samt et velindrettet

lokale til det finurlige spil kluns, alt i fineste stand, dog mente enkelte,

at Thomas godt kunne have fjernet det sidste blomsterbed for at etablere

en sandbunker.

De fire dicipliner der skulle dystes i var således: Golf – Petanqe – Dart og

sidst men ikke mindst Kluns.

Næstformanden, som stod for åbningsceromonien, bød velkommen til de

forventningsfulde deltagere med ønske om, at vi måtte få en hyggelig aften,

og takkede Anne og Thomas for gæstfriheden, hvorefter vi sang den dejlige

forårssang “Når Egene knoppes” .

Herefter kunne spillet gå igang. Henning Andersen var på forhånd udnævnt

til turnerings-leder og overdommer. Henning løste opgaven på ”bedste

vis”, tolkede de stramme regler knivskarp og afgjorde tvivl-spørgsmål på

Salomonisk/Diktatorisk, vis til alles tilfredshed.

Golf-konkurrencen blev vundet

af Sussi Andersen, skarp

forfulgt af Thomas og Jørgen,

Sussi var banen rundt i 11

slag.

Petanqe var for mig en ukendt diciplin og jeg måtte derfor i skole hos Henning

for at lære reglerne, Henning forklarede at reglerne var så simple, at

selv jeg, der ikke har postnummer 3100 og derfor godt kunne have en lidt

langsommere opfattelsesevne, kunne finde ud af dem, han forklarede at

det gjaldt om at ramme en lille “gris” med nogle store stålkugler, hvilket i

første omgang forekom mig som noget brutal, men da jeg senere opdagede

at “grisen” var en lille kugle, fandt jeg spillet meget sympatisk, dog

havde jeg ikke nogen sportslig succes i diciplinen, da jeg scorede en rigtig

bundskraber på 0 point.

En sikker vinder i dette vanskelige spil blev Hans Jørgen Jørgensen.

( FORTSÆTTES )…

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 11


Gedden

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

Tlf.: 48 28 78 05

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

(Økonomi)

Flemmingogbirgit@mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Michael Ogilvie-Bronee

Tlf.: 40 82 24 49

Per Bjørnsvej 20 kld.

3100 Hornbæk

Ogilvie@ofir.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

12 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Lørdag den 26-6-04 havde “Gedden” endnu gang lokket med gratis fiskeri

til alle børn og unge. Endnu engang med succes på trods af vejret ikke

var så fremragende som sidste år. Der blev fanget godt med skaller og

enkelte brasener. Et par gedder blandede sig også, men det var ikke lige

det grejet var beregnet til så helt op på land kom de ikke. Jeg håber dog

at alle hyggede sig og havde en dejlig dag, ikke mindst at der er nogle unge

mennesker der har fået lidt mere mod på at fiske.

Der er flere billeder at finde www.3100.dk/Gedden Siden du iøvrigt bør

tjekke jævnligt da der bla. er mange spændende fangstrapporter fra medlemmerne.....

Sågar helt fra USA. Du kan også sende dine egne rapporter

til gedden@stofanet.dk

Mvh. Christian

Fredag den 4. juni

Kl. 0700 stod vi 4 friske medlemmer af Gedden klar ved det forjættede karpevand

i Tivoli ca. 2 minutter fra Rådhuspladsen. Der er normalt umuligt

at få lov at fiske der, men jeg har nogle år haft en kontakt, som gør det

muligt ind i mellem. Fiskeriet foregik fra den store bro midt i søen, og vi fiskede

med brød og majs på både løsline og under flåd. For at gøre en lang

historie kort fangede vi alle masser af fisk.

Den mindst fangende fangede 6 flotte karper mens kassereren Flemming

var topscorer med 12-15 fisk. Selv fangede jeg dagens største på ca. 5 kg

og en helt fantastisk guldrimte på 2,85, ny PR. Mine 3 fiskekammerater på

dagen, Emil, Joel og Flemming satte alle PR i spejlkarpe og skælkarpe, og

fiskeriet var fantastisk.

Thomas Ratzlaff


ÅBNINGSTIDER 2003 Hornbæk lystfiskerforening

GEDDEN • Klubhuset Per Bjørnsvej 20 • Kl. 19.00 til 21.30

ugedag dato måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt

Torsdag 2. Oktober Spinner & Blink Morten Henrik W. Børge

Mandag 6. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik J.

Torsdag 9. Oktober Geddeforfang Mic Thomas R. Børge

Mandag 13. Oktober Grejfremstilling Christian Erik Morten

Torsdag 16. Oktober Spinner & blink Jacob Christoffer Børge

Mandag 20. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik J.

Torsdag 23. Oktober Fluebinding Thomas B.A. Bjørn Henning

Mandag 27. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik W.

Onsdag 29. Oktober Rengøring Alle(tilmelding)

Torsdag 30. Oktober Spinner – blink -

geddeforfang Christian Morten Mic

Kontrollèr hvilke dage du har og find selv en afløser hvis du er forhindret en dag

Christian Skands - Karetmagervej 19

4970 1227 / 2264 0801

Peter Hansen - Nordre Strandvej 355 · 4970 1670

Jacob Thorman - Mads Holms vej 38c 2.th.

4921 2824 / 2729 2824

Børge Nilsson - Karetmagervej 34

4970 1134 / 2341 1574

Bjørn Andersen – Søænget 23

4970 1395 / 2323 5677

Thomas Bjørn Andersen - Hornebyparken 7

4970 3595

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Henning Blom Nielsen - Kobbersmedevej 13

4970 1501

Erik Ibsen – Lille Ewaldsvej 3 · 4970 2299

Henrik Jessen – Gl. Havreholmvej 18 · 4970 0792

Thomas Ratzlaff Torvegade 5D 1.-5

4925 1320 / 2339 2308

Henrik W. Petersen Karetmagervej 23 · 2127 1508

Mic · 4082 2449

Morten Skands – Spicavej 10 · 2288 0575

Christoffer Jørgensen – A R Friisvej

4970 2063 / 4045 7494

LÆR AT GÅ STAVGANG

20% højere konditionseffekt

40% højere fedtforbrænding

Få sunde kostvaner

Kurs for børn og voksene

I Stavgang-Stavgang/kost

samt kurs i kostvaner.

Deluxe 3 teleskop stav

Kr.495,-

KOST SKOLEN i Tikøb

Tlf. 24 69 56 98

E-mai: bja@mail.dk

www.motionsstave.dk

Fredensborgvej 32 · 3080 Tikøb

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 13


Golf

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 9570

Fax 4975 9571

E-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat

Forretningsfører: Steen Andersen

Sekretær: Birgit Aaholm

Web-adresse

www.hornbaekgolf.dk

Greenkeeper

Louis Jakobsen, tlf. 4975 9574

Restaurantchef

Susanne Falkenberg,

tlf 4975 9578

Shoppen

Tlf. 4975 9572

Formand:

Niels Erik Clausen

Tlf.: 20 11 72 35

clausen@postkasse.com

Næstformand:

Kim Parsberg Jakobsen

Regel- og handicapudvalget.

Edb-ansvarlig.

Web-master.

Tlf.: 60 76 55 15

kpj@post.tele.dk

Kasserer:

Alice Nielsen

Tlf.: 49 70 82 68

altani@tele.dk

Baneudvalget:

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58/

46 30 01 43

jj@jjstenoggrus.dk

14 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Regionsturneringer

A-rækken spillede 28. maj og 4 juni mod Gilleleje der vandt 10-1 og Frederikssund

der vandt 7-4. C-rækken spillede 26. maj og 2. juni hjemme

mod Asserbo der blev besejret 6-5 og mod Gilleleje hvor matchen blev delt

med 5 1 ⁄2-5 1 ⁄2. D-rækken spillede 1. juni hjemme mod Asserbo, der blev

besejret 7-4. Seniorerne besøgte 28. maj Dragør og måtte tage hjem med

et nederlag på 9 1 ⁄2-1 1 ⁄2, men tog til gengæld revanche mod Odsherred som

4. juni blev besejret 7-4 i Odsherred.

Turneringsresultater

Den traditionsrige og hyggelige pinseturnering pinsedag, startede allerede

kl. 7:00 med gunstart.

Der blev spillet greensome par-turnering med 3/4-hcp. i én række. Efter

turneringen blev der serveret brunch.

Hovedsponsor for pinseturneringen er Prima supermarked i Hornbæk, og

hole in one sponsorer er som sædvanlig Døssing og Partnere, og Nyhavn

Rejser.

Resultaterne:

1. Finn Reinstrup/

Per Wilhelm Schrøder 35 p.

2. Jørgen Haagen Nielsen/

K.A. Søgaard 33 p.

(se foto)

3. Maja Olsen/

Kurt Olsen 30 p.

(Jørgen Haagen har klaget

over, at der ikke har været et

foto af ham og Kalle på vores

hjemmeside i anledning af

deres utrolig flotte placering,

derfor har fotografen været

ude senere for at forevige de to herrer, (som det ses andetsteds på golfsiderne)

så vi slipper for mere vrøvl, og taget i betragtning af, vor sjældent

hr. Haagen opnår placeringer i vores turneringer, er det vel fair nok at hans

billede kommer i bladet, og så er han jo politiker, og de trænger jo altid til

positiv omtale)

Nykredit Ægteparturnering d. 6. juni

33 modige ægtepar dystede om æren og flotte præmier. Nærmest hullet

på 6. hul blev Benny Nielsen med 12,88m (A-rækken) og Lis Rasmussen

med 7,5m (B-rækken). Evians konkurrence med nærmest hullet på 14. hul

blev vundet af Mette Visnek med 2,29m. Stor tak til Nykredit for de flotte

præmier.

Resultaterne:

A rækken:

1. Aniet Pedersen/Torsten Pedersen 37 p. 2. Mette Andersen/

Bent Andersen 36 p. 3. Maja Olsen/Kurt Olsen 34 p.

B rækken:

1. Birgitte Hald/Per Nielsen 42 p., 2. Ingelise Husted/

Hans Chr. Lund 37 p.,

3. Susanne Larsen/Jens Larsen 35 p.


Skt. Hans Turneringen søndag 20. juni

Turneringen var samtidig kvalifikation til TeeOff-Rejsegalleriet Trophy 2004

i Italien. Fra A-rækken kvalificerede Kim Bo Jensen og Lillian Agerklint sig,

mens B-rækken vil være repræsenteret ved Jean Theresa Wissing og Torben

Iversholt.

Nærmest pinden blev på 6. hul vundet af Preben Kristensen (1.10m) og på

14. hul af Jens Peter Nielsen (0.91m). Tak til sponsorerne Colgate-Palmolive

og Rejsegalleriet.

Resultaterne:

A rækken: 1. Kim Bo Jensen 37 p. 2. Benny Kamstrup Jensen 36 p.

3. Andreas Thorsson 35 p.

B rækken: 1. Jean Theresa Wissing , 2. Torben Iversholt 34 p., 3.

Henrik Enghusen Poulsen 34 p.

C rækken: 1. Carsten Engelsholm 22 p., 2. Bodil Lagermann 20 p.,

3. Hanne Engelsholm 19 p.

Carlsberg Hornbæk Open

afviklet i “strålende” vejr

På trods af det danske sommervejr blev Carlsberg

Hornbæk Open afviklet søndag d. 11. juli med flotte

resultater til følge:

D rækken (rækken med lavest hcp.):

1. Søren Petersen (se foto), HGK 73 netto,

2. Jacob Aaholm, Helsingør, 74 nt.

Gæstehytter

9,55m 2 hytte m/45mm. vægbredde inkl. termoglas

vinduer. lagervare i Hornbæk!

Uden veranda kr. 14.995,-

Med veranda kr. 16.995,-

Vi sælger redskabsskure og gæstehytter fra 5m 2 til

80m 2 standart hytter og specialproduceret hyter.

www.danfonordic.dk

Holmegårdsvej 29B, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 48 74 – fax: 49 70 48 64 · Email: danfo@email.dk

Begyndere og Juniorer:

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

sufle8@tiscali.dk

Turneringsudvalget:

Marianne Schubert

Tlf.: 45 80 30 09

msc@datea.dk

Presse og Information:

Henning Andersen

Tlf.: 49 70 24 74/

46 30 01 40

klogha@post.tele.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf.: 49 70 01 57

mt@mtbyg.dk

Eliteudvalget:

Michael Kramer

Tlf.: 44 65 12 18

elite@sport.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 15


Golf

3. Emil Meulengracht, HGK., 74 nt.

A rækken:

1. Thormod Skaaraa, Norge 36 p., 2. Jan Schou,

Svendborg, 32 p.

3. Claus G. Rasmussen, HGK, 32 p.

B rækken:

Villy Hartmann Pedersen, HGK, 40 p., 2. Svend

Vangsgaard, Asserbo, 32 p, 3. Tove Hansen,

HGK, 32 p.

C rækken:

Mikkel Haagentoft, HGK, 44 p., 2. Jens Wittrock,

GC Harekær, 39 p.

3. Christian Gethmann, Læsø, 38 p.

Et stort tillykke til vinderne og tak til vores

sponsor Carlsberg.

Hornbækspiller på 1. pladsen

Efter 2 runder af Distrikt 4 J.D.T.-turnering for U18

spillere, fører Sebastian Bruun med 89,5 point af

100 mulige. På 2. runde som blev spillet på Hornbæk

Golfklubs bane lørdag 26. juni blev Sebastian

nr. 1 efter en runde i 86 slag. 3. runde spilles i Smørum

14. august, sidste og 4. runde spilles på

Simons Golfklubs bane 18. september.

Juniorafdelingen ønsker Sebastian tillykke

med den fine placering.

Sekretariatet meddeler

Birgit har forhandlet en super aftale hjem for klubbens

medlemmer. Hvis du vil spille Örkelljunga

Golfklubb, kan du henvende dig i sekretariatet og

købe rabatkuponer, således at du kommer til Sverige

med HH-færgerne for 100 kr. Hvis du også vil

hjem, koster det ligeledes 100 kr. Om du vil hjem

samme dag, næste dag eller være i Sverige i en

uge: prisen er den samme. Tilbuddet gælder selvfølgelig

kun klubbens medlemmer.

Ny sponsor på bagmærkerne

Globe Sport, der er en ny dansk importør af blandt

andet golfbolde og handsker, er blevet ny sponsor

på vores bagmærker. Som reklame for Globe

Sport kan du i sekretariatet og ved starterhuset

(når der er starter) hente et klistermærke til at sætte

på dit bagmærke. Hvis du vil vide mere om Globe

Sports produkter kan du besøge deres hjemmeside

www.globesport.dk, eller se og købe

deres produkter i Shoppen. Vi beder dig støtte op

om vores nye sponsor ved at sætte et klistermærke

på dit bagmærke.

Sekretariatet har stadig ca. 160 uafhentede DGU-

16 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Sådan så man ud før man

gik ud til godt fire timers golf

i øsende regn.

Sådan så man ud efter godt

fire timer i øsende regn.

kort liggende. DGU-kortet er nødvendig hvis du

skal spille på fremmede baner i Danmark eller i

udlandet. Med kortet følger endvidere en ny PINkode

der skal bruges ved bestilling af starttid via

GOBOOK eller infostanderen i sekretariatet

Til forhåbentlig stor glæde for vores medlemmer,

indgår klubben løbende aftaler med andre klubber

om gensidige greenfeeordninger. Vi forsøger at

gøre aftalerne så enkle som muligt. Desuden har

Hornbæk fra starten støttet op om DGU’s ordning

om gratis greenfee for juniorer, og 41 danske

klubber deltager nu i samarbejdet. For bedre at

kunne planlægge dine fremtidige ferieture og lignende

rundt i Danmark, har vi udarbejdet en samlet

oversigt over klubbens aftaler. Den finder du

på www.hornbaekgolf.dk under ’aktivt medlemskab’,

eller du kan få den udleveret ved henvendelse

i sekretariatet.

Som nogen sikkert allerede har bemærket, er

begrebet ATS (antal tildelte slag) ændret til ’spillehandicap’

SPH. DGU har besluttet denne ændring

for at bringe overensstemmelse med sprogbrugen

i det øvrige Europa (playing handicap). I 2004 vil

begge begreber blive anvendt.

Her i foråret skulle det nye DGU-kort og dermed

den nye database stå sin prøve, det gik vist nok

nogenlunde, men alligevel har der været fejl og

mangler i bookingsystemet. Vi har indberettet alle

fejl og mangler, vi har fundet ved systemet, og en

ny udgave er lige på trapperne (14. juli), så forhåbentlig

slipper vi for dobbeltbookinger og lignende

i fremtiden. Tak til vores medlemmer for forståelse,

tålmodighed og et super samarbejde.

Nyt fra bestyrelsen

Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 7. juli,

og bl.a. følgende blev behandlet:

Økonomien gennemgået, vi følger budgettet med

visse positive undtagelser.

Den nye sø på 8. hul godkendt af myndighederne,


og der indkøbes nødvendigt redningsudstyr til

vores søer.

Klubben har indgået en række gensidige greenfeeaftaler,

som bestyrelsen mener er væsentlig

bedre, end forslaget på seneste generalforsamling,

som blev forkastet. Vi vil fortsat arbejde på, at

indgå flere aftaler til glæde for medlemmerne. Har

du idéer?

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at støtte

op om arrangementer, som Grill & Jazz til St. Hans

Turneringen. Kom gerne med forslag.

PR: Vi er blevet informeret om, at HIF Informerer

igen udsendes til alle medlemmer, da Hovedafdelingen

har modtaget 60.000 kr. i tilskud. Bestyrelsen

vil fortsat arbejde på at udgivelsesfrekvensen

bliver nedsat til ca. 6 numre om året og vores

kontingent bliver nedsat tilsvarende.

Baneudvalg: Greenkeeperassistent Steen

Michael har sagt op, og har fået job som chefgreenkeeper

i Asserbo. Vi ønsker Steen Michael held

og lykke fremover, og siger tak for indsatsen her i

klubben. Ansættelse af ny greenkeeper pågår.

Møde afholdt med Rolf Henning-Jensen vedrørende

banens fremtidige udvikling. Master-plan

ventes at foreligge om et par måneder.

Junior & Begynderudvalget: Frivillige søges til

Sparinvest pigejunior-turnering 7.august. Kontakt

venligst Flemming Andersen, hvis du har lyst til at

give et nap med.

Kun få deltager i kaninturneringerne.

Edb-udvalget: Ny leverandør af web hosting: Key

Soft. Der arbejdes på nyt layout og nyhedsmail. I

øvrigt forventes ny version af GOBOOK snarest.

Bygningsudvalg: Opførelse af midtvejshus går

efter planen. Nødvendigt malerarbejde på klubhus

og sekretariatsbygning vedtaget, og etablering af

nyt varmeanlæg til opvarmning af værksted og

bagrum blev vedtaget, som erstatning for det

gamle udslidte og uøkonomiske anlæg.

Eliteudvalget: Efter en lidt stille periode er Michael

Kramer igen i fulde omdrejninger og fortsætter

det gode arbejde med at opbygge vores elite-afdeling.

I øvrigt tillykke til Michael med brylluppet 10.

juli, som blev holdt i klubhuset.

Fra formanden: Efter at have modtaget en klage

fra naboen bag 7. green om støj, har vi haft kommunens

støjeksperter på besøg. Vi har efterfølgende

fået dommen: Frikendt.

En del medlemmer har, efter formandens bemærkninger

om mange ledige tider på banen, ytret

ønske om, at det måske var en idé, at vi tilbød vores

ventelistemedlemmer medlemskab i klubben. Før

bestyrelsen beslutter at fremsætte forslag herom

på næste generalforsamling, hører vi meget gerne

din mening.

Ungdomsudvalget orienterer

Angående teoriundervisning for juniorer, se opslag

i klubhuset eller på www.hornbaekgolf.dk.

Efterårslejr for juniorer afholdes mandag-tirsdagonsdag

i uge 42. Brev bliver sendt ud medio september

til alle juniorer angående dette.

Kaninturneringer

Hvis du har tilmeldt dig til en kaninturnering, og bliver

forhindret i at deltage, skal du huske at sende

afbud til turneringslederen (se tlf. nr. på tilmeldingslisten).

Hvis du 2 (to) gange bliver væk uden

at melde afbud, kan du fremover ikke mere deltage

i kaninturneringer, og kan kun få bagmærket

ved at spille en runde med en fra fadderlisten.

Flemming V. Andersen

BK-revision

Registrerede

Revisorer

Bjarne Kring

Rødtjørnevej 11 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 1513

bk@bkrevision.dk

www.bkrevision.dk

ØLPAUSE..!

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 17

williams as


Gymnastik

Gymnastiksæson 2004 – 2005

I uge 37 (mandag d. 6/9-2004) starter gymnastikken

op. Igen i år har gymnastikafdelingen mange

aktiviteter at byde på.

Der er Clogging, som er en amerikansk stepdans,

der har relation til både den traditionelle Fred Astaire/Ginger

Rogers stepdans og til square dance.

Har sine rødde i England/Irland og kom til USA´s

sydøstlige del for ca. 100 år siden, hvor man dansede

i træsko. De mange forskellige steptrin har

fået navne efter de personer – og/eller steder, som

“fandt” på dem. De bruges den dag i dag – og der

udvikles stadig nye og sjove trin.

Musikken er country- , pop/rock musik. Alle med

lidt rytme i kroppen – og som har lyst til at få sved

på panden og lidt anderledes motion – kan lære at

clogge. “Clogging is fun”.

Vi kan byde på PowerGym, som er et hold for

piger og teenagers, der kan lide at danse til alt det

nye i forskellige stilarter. Der skal prøves kræfter

med funk, show, jazz og lidt hip hop.

Holdet deltager i opvisninger og andre arrangementer

i løbet af året.

Pigefræs 1.-2. klasse og Tons for tøser 3.-4.

klasse er hold, hvor vi laver rytmisk gymnastik krydret

med leg, drama, et stænk aerobic, hip hop og

andre sjove ting.

Et rigtigt herrehold bydes der også på. Der trænes

i smidighed og styrkelse af balance og koordinationsevne.

Som en kuriositet afsluttes timen altid

med en gang boldspil. Programmet er opbygget

så alle kan være med uanset alder.

Styrke Herrer er et styrketræningshold, hvor sveden

virkelig får lov at pible frem og musklerne bliver

sat på prøve.

Det populære hold Motion M/K fortsætter onsdag

og fredag formiddag. Bemærk, at tiden om

tirsdagen i år er ændret til onsdag fra 17.30-18.30

i Hornbækhallen.

Det giver velvære og godt humør at holde sig i form.

Vi varmer kroppen igennem på en frisk og hensigtsmæssig

måde til ”let” musik med styrkende,

udspændende, smidiggørende og kredsløbsfremmende

øvelser.

Hvor mange tænker over kroppens holdning i

hverdagen? Det kommer man til, hvis man forsøger

kræfter med holdet Krop og holdning, hvor

der er mange gode og sikre øvelser for nakke, skuldre,

ryg, baller og lår. Der er ingen hop og løb. Til

sidst er der udstrækning og afspænding.

Som alternativ men stadig med vægt på kroppens

18 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

holdning, smidighed og fast muskulatur, samt rytmisk

dans har vi holdet Body Motion for voksne

piger.

Og så er der holdene for vovehalsene – springholdene.

Her kan man slå vejrmøller, springe trampolin

og blive superstærk i armene pga. al den styrketræning.

Springfrøene. Spring for begyndere min. 5 år. Her

lægges vægt på grundtræning i motorik og springteknik,

blandet med nye og gamle lege.

Springspirerne. Øvede min. 7 år. Der bliver trænet

i standardspring, så som salto, vejrmøkke, flikflak,

kraftspring og spring på trampolin.

Hornbækspringerne. Er et hold man bliver udtaget

til, man kan ikke tilmelde sig dette hold. Udtagelsen

sker efter 2-3 fællestræninger torsdage

i de første uger af sæsonen. Bemærk, at dette hold

træner både mandag og torsdag. Mandagstræningen

starter i uge 39.

Gymfunk og styrke – Holdet med anderledes

udfordringer, som deltager i opvisninger og andre

arrangementer i løbet af året. Træningen er en variation

af gymnastik, dans og styrketræning. Medbring

håndvægte.

Kan du lide at få ekstra sved på panden er der de

meget populære hold Aerobic eller step på stepbænke.

Det er næsten en garanti at lårene bliver

spændstige og bagdelen strammet op.

Så er det med stor glæde, at vi efter et års pause

igen kan tilbyde Mor/far/barn – gymnastik for

børn, der kan gå. Der undervises i sanglege, lege

med redskaber og motoriske lege. Forældre/bedsteforældre

er med som støtte og hjælp til udfordringerne,

som foregår i børnenes tempo. Og

Minilopperne børn 3-5 år er også tilbage. Begge

hold trænes af Birgitte Møes.

Spillopperne 5 år til børnehaveklasse tilbydes

gymnastik med fart på, stadigvæk i børnenes tempo

og i forhold til udviklingen. Børnene får brugt

musklerne og forbedret deres motorik. Der bruges

redskaber, laves sanglege og gymnastikøvelser.

Som noget nyt i år opretter vi et rent drengehold,

krudtuglerne – drenge fra 5 år til 1.kl, der vil være

et godt alternativ til spillopperne.

Velkommen til en ny og spændende gemnastiksæson.


IDRÆT FOR SJOV

Hornbæk Idrætsskole 2004

Tre dage med sjov og ballade, udfordringer og spænding, anderledes

oplevelser, venner og meget mere…….

Tre første dage i efterårsferien-sprængfyldt med action.

Har du ikke lyst til at prøve f..eks.:

Friluftsliv

Spring på Airtrack

Rytmisk gymnastik

Hip-hop

Skumtennis Atletik

Herudover - specielt for 5.-9.klasserne

Skydning

Overnatning i skoven

Cykelcross Funk-/breakdance

Ultimate

– Og hvad si’r I til det hér? Det er aften!!! Vi har hele svømmehallen

for os selv!!! – Og fed musik strømmer ud af højtalerne!!!!

Tilmeldingssedler vil blive uddelt via Hornbæk Skole i uge 34-35,

og kan også hentes på Hornbæk Bibliotek eller downloades fra

Hornbæk IF’s hjemmeside www.3100.dk

Håber vi ses!

Hilsen Kirsten Grønlund og Ole Raslow , Hornbæk I.F. og, D.G.I.

Frederiksborg Amt.

NB.: Der bliver sendt forhåndstilmeldinger ud til deltagerne fra sidste

år, og vi har begrænset antal pladser, så den, der kommer først

til mølle………..

Kontingent for sæson 2004 – 2005

Kampsport

Badminton

Overnatning i hallen

Havkajak Rulleskøjter

Fægtning

Voksne Børn + pensionister

1 lektion 765 kr. 510 kr.

1 1 ⁄2 lektion 895 kr. 600 kr.

Forældre/barn 745 kr.

Pr ekstra barn 115 kr.

Der er rabat ved deltagelse på flere hold samt søskenderabat 25%.

Der er ydermere reduktion i prisen på hold 4, 11 og 12, da sæsonen

er kortere på disse 3 hold.

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 19


Gymnastik

Sæsonstart – tilmelding

Sommeren er stadig over os og vi har forhåbentlig stadig nogle varme solskinsdage til gode, men på

trods af det, så nærmer tiden sig for en ny gymnastiksæson. Vi har igen i år mange muligheder for at få

rørt sig på en sjov og aktiv måde i løbet af efteråret og vinteren både for børn og voksne. Det kan du se

i omtalen af holdende og gymnastikprogrammet i dette nummer af HIF.

Vi forsøger i år at lave to dage, hvor du kan møde op og tilmelde dig på det/de hold, du kunne tænke dig

at gå på i stedet for at gøre det på træningsaftenerne, da det har været vanskeligt at styre, specielt på

de store springhold.

Gymnastiksæsonen starter i år i uge 37, altså mandag d. 6/9-2004 og vi vil derfor sidde klar foran Superbrugsen

hhv.:

lørdag den 28/08-2004 fra kl. 10.00 – 14.00 og

lørdag den 04/09-2004 fra kr. 10.00 – 14.00

hvor du kan komme og få en snak med os og tilmelde dig til et af vore mange gymnastikhold. Den første

time er som tidligere en prøvetime, som er gratis, hvis det alligevel ikke er det hold man kunne tænke

sig at deltage på.

Dette er også nyt for os, så vi håber det bliver en succes at gøre det på denne måde, så mød op, tal med

os og afgiv din tilmelding.

> HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970

20 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Vel mødt.

Bestyrelsen/Gymnastikafdelingen

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85


NYT

FRA

Hornbæk Kirke & Sogn

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 21


Gudstjenester

Gudtjenester i Hornbæk Kirke

August

1. August. 8. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein

8. August. 9. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

15. August. 10. s. e. trin. Kl. 10. Per Rysgaard

Jensen. Sognehusindvielse.

22. August. 11. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein

29. August. 12. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

September

5. September. 13. s. e. trin. Kl. 10.

Hanne Rosenberg. Efter kirketid.

Se nedenfor.

12. September. 14. s. e. trin. Kl. 10.

Høstgudstjeneste. Bodil Olesen

Kl. 14. Høstgudstjeneste for børn.

Kristian Hein

Vi beklager meget

At sommermødet med biskop Lise-Lotte Rebel

d. 4. juli blev aflyst med meget kort varsel. Vi er

kede af, at mange har måttet gå forgæves.

Lise-Lotte Rebel har givet tilsagn om at medvirke

ved et lignende arrangement, enten i løbet af året

eller til næste års sommermøde.

Bodil Olesen og Kristian Hein

Gudstjenester på Bøgehøjgård

Torsdagene d. 5. august og d.2. september kl. 14.

30 er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen

på Bøgehøjgård.

Konfirmandindskrivning

Eftersom sognehuset ikke kan forventes færdigt

indrettet og møbleret før september, venter vi i år

med at begynde konfirmandundervisningen til

1. september.

Undervisningen vil foregå således, at et hold

undervises onsdag 8 – 9.30 i sognehuset, to hold

undervises torsdag 8 – 9.30 henholdsvis i sognehuset

og i præstegårdens konfirmandstue.

De kommende konfirmander og forældre inviteres

til en kort gudstjeneste i kirken tirsdag d. 31.

august kl. 19. Derefter vil der være en forfriskning

i sognehuset. Her afleveres tilmeldingsblanketter

og kopi af konfirmandens dåbsattest.

Kristian Hein

og Bodil Olesen

22 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Indvielse af Sognehuset

Søndag den 15. august

Den officielle indvielse af Hornbæk Sognehus

finder sted søndag den 15. august og indledes med

en festgudstjeneste i Hornbæk Kirke kl. 10.00 ved

tidligere domprovst i Helsingør Stift,Per Rysgaard

Jensen. Fra første færd har han støttet Menighedsrådet

i sognehus-projektet både med sin personlige

interesse for sagen og med mange gode råd

i forbindelse med planlægningen af byggeriet.

Umiddelbart efter gudstjenesten følger selve indvielsen.Per

Rysgaard Jensen vil klippe snoren over,

hvorefter Menighedsrådet er vært ved et lille traktement.

Alle, der har lyst til at tage den smukke bygning

nærmere i øjesyn, er velkommen til at deltage i

arrangementet. Det vil omfatte taler og fællessang,

og Håndværkerkoret vil medvirke til at gøre indvielsen

til en både festlig og fornøjelig begivenhed.

Susanne Christoffersen

Lone Fatum

EFTER KIRKETID:

Søndag d. 5. september vil Hanne Rosenberg, som

i en årrække var hjælpepræst ved Hornbæk kirke,

prædike ved højmessen. Herefter er der kaffe

i sognehuset, efterfulgt af et foredrag af Hanne

Rosenberg. Foredraget har titlen: Kvindeskikkelser

i Bibelen.

“Vi kender en lang række af kvinder både i Det gamle

og Det nye Testamente af navn.Men hvad var og er

de af gavn,og hvem var de egentlig?: Eva,Sara,Rebekka,Lots

døtre,Ruth,Jomfru Maria,Elisabeth,Maria

Magdalene, Enken fra Nain, for nu blot at nævne

nogle få.

Deres historier bliver fortalt i den ene generation efter

den anden. Hvad fortælle de os i dag? Er de vores forbilleder

hen over årtusinder? Hvorfor er deres historie

overhovedet blevet fortalt og har fundet plads i Bibelen?

Med udgangspunkt i Bibelens egne beretninger skal vi

møde nogle af disse udødelige og markante bibelske

kvinder og forsøge at finde svar.”

Det er tanken at invitere de, efterhånden ikke så få

præster, som har haft deres virke i Hornbæk sogn

gennem kortere eller længere tid, til at medvirke

ved lignende arrangementer.

På menighedsrådets vegne

Bodil Olesen


Korfestival

Program

Den 2. September synger “Tubal Kain”

Den 13.September synger “De Levende Stene”

Den 20. September synger “La Corius”

Den 29. September synger “Vokaliserne”

Den 14.Oktober synger “Helsingør Kvindekor”

Den 18. Oktober synger “Hornbækkoret”

Den 1. November synger “Ålsgårdekoret”

Alle koncerter foregår i det nye sognehus

og starter kl 19.30, der er gratis adgang.

Arrangør: Hornbæk Menighedsråd.

3 koncerter i Hornbæk kirke

På grund af byggeriet af sognegården har vi rykket

sommerens koncerter i Hornbæk kirke, så de

ligger i august/september i stedet for juli/august.

Tirsdag den 10. august kl. 19.30 indledes koncertrækken

med populære toner af Bach, Händel

og Mozart.

De medvirkende er “Oksbøl Kvintetten”, som

består af Stine Lorenzen, sopran, Svend Simonsen,

tenor, Mogens Nielsen, basbaryton, Mia

Kjærgård, tværfløjte og Gunhild Nielsen, klaver.

Programmet er en pose blandede bolcher, hvor

kvintettens medlemmer indgår i forskellige kombinationer.

Svend Simonsen synger blandt andet

Händels arie “Om bra mai fu”, der nok bedre kendes

som ”Händels Largo”. Stine Lorenzen og Mia

Kjærgård opfører “Rosenarien” fra Mozarts

“Figaros bryllup”.Vi skal også høre to duetter fra

“Perlefiskerne” af Bizet og musik af Henry Purcell.

Søndag den 22. august kl. 16.30 kan man høre

Gorm Hovaldt spille trompet.

Han har i snart 10 år

været fast solist ved kirkens

konfirmationer og på de store

helligdage.

Allerede som 5-årig begyndte

han at spille trompet og

modtog undervisning af sin

far, Knud Hovaldt i perioden

1964 – 1975. I 1974 blev Gorm Hovaldt tildelt

Jacob Gades legat, og i 1976 studerede han hos

solotrompetist Adolph Herseth fra Chicago Symphony

Orchestra. Studierne fortsattes i 1977 i

Frankrig hos Maurice André.

Han afsluttede sine studier med første del af

musikvidenskab på københavns Universitet og blev

i 1982 statsprøvet musikpædagog fra “Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium” i København.

Fra 1979 – 1986 var han ansat i Den Kongelige

Livgardes Musikkorps, hvorefter han fik

ansættelse i Sjællands/Tivolis Symfoniorkester.

I 1988 blev han solotrompetist i samme orkester.

Af programmets indhold kan nævnes J.S. Bachs

»Jesu bleibet meine Freude«, en enkelt sats fra

Haydns kendte “Trompetkoncert i Es-dur”,Torellis

forrygende koncert i D-dur for trompet og

orkester,hvor orglet spiller orkesterstemmen,samt

værker af Schubert og Händel. Gorm Hovaldt

akkompagneres af kirkens organist, Jan Reich.

Søndag den 5. september kl. 16.30 spiller Bine

Bryndorf sin årlige orgelkoncert.

Bine Bryndorf er født i Helsingør

og har spillet i Hornbæk

Kirke, fra hun var 12 år

gammel. Hun er elev af domorganisterne

Kristian Olesen

og Bo Grønbech. I Østrig

har hun studeret hos Michael

Radulescu, som efterfølgende

ansatte hende som sin assistent. I Paris var

Daniel Roth hendes lærer, og i Boston har hun studeret

improvisation hos William Porter.

Hun beklæder i dag det ene af kun to professorater

i orgelspil ved Musikkonservatoriet i København.Samtidig

fungerer hun som – ulønnet – organist

ved Vartov Kirke.

I år indgår koncerten i en musikfestival med titlen

“Bach i Helsingør”, hvor der i perioden fra 4. til

12. september afholdes ikke mindre end 10 koncerter

i kirkerne i og omkring Helsingør.

Programmet i Hornbæk vil derfor centrere sig om

den gamle mester, men der bliver også mulighed

for at høre musik af Dietrich Buxtehude og Georg

Böhm.

Der er gratis adgang til alle koncerter i Hornbæk

Kirke.

Jan Reich

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 23


“Slagter-Mette” blev klovn

Trylle- og ballonklovnen

Pee-wee kommer til Hornbæks

nye Menighedshus

og underholder børnene

fra alle byens børnehaver!

Egentlig kom Mette Møller

i slagterlære. Men efter hun havde mødt et par elever

fra “Akademiet For Uhæmmet Kreativitet”

var hun solgt til underholdningsbranchen.

Mette Møller startede som gøgler, og var medarrangør

af storelegedag i Fælledparken fra 1990 til

1995.

I 1997 startede hun for alvor som Klovnen Peewee

og blev meget inspireret af andre klovne. Hun

har 2 år i træk været på klovnefestivalen i Svend-

Katekismusklummen

Fadervor- bøn 4:

Giv os i dag vort daglige brød

Udtrykket “dagligt brød” rækker ud over det daglige

rugbrød i Lokalbrugsen. Det er eksistentielt

set et omfattende ord, som indeholder alt det, et

menneske har brug for til opretholdelse af sin daglige

tilværelse og et godt liv.

I kulturer og samfund, hvor brødet er en mangelvare,

og livet er truet, er maden og især brødet helligt.

Sådan var det også hos os tidligere. Brødet er

symbol på den næring, der er nødvendig for livets

opretholdelse, et grundsymbol, symbol på at vi er

holdes i live. Brødet er Guds gave til mennesket,

som mennesket skylder Gud tak for. “Brødet” er

derfor – ud over mad og tøj etc. – et udtryk for, at

også vores liv er udsat og truet, selv om vi ikke savner

det daglige rugbrød.

Bønnen er altså en bøn om, at Gud vil tage vare

på os og holde os i live. Det er en bøn, som tager

udgangspunkt i vores erfaring og erkendelse af

livets skrøbelighed og af, at vi når som helst kan

miste det. Så det er også en bøn om at se livsmening

– på trods af ødelæggelse og død.

Luther sagde om den 4. bøn i Lille Katekismus:

“Hvad er så dagligt brød? Alt hvad der er brug

for til liv og legeme, som mad, drikke, tøj, sko,

hus, hjem, jord, kvæg, penge, ejendom, god

24 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

borg, samt klovnefestivalen i Bolton i England.

Hun har lige afsluttet et stort klovneprojekt, sammen

med mange af Hillerød Kommunes daginstitutioner,

hvor hun har undervist pædagogerne

i, hvordan de får børnene i bedre humør ved at

klovne lidt med dem til hverdag.

Som afslutning på projektet i Hillerød blev der

arrangeret en uge med klovnedage, hvor der kom

klovne fra hele Europa som udgjorde et meget festligt

indslag i hverdagen, når de besøgte forretninger,

banker og institutioner.

Vi er derfor stolte over i menighedsrådet, at kunne

præsentere både Trylleklovnen Pee-wee

mandag, den 23. August, og Ballonklovnen

Pee-wee Torsdag, den 9. September begge

dage kl 10.00 i vores nye menighedshus på Kirkevej.

På menighedsrådets vegne, Erik H. Pedersen

ægtefælle, gode børn, gode medhjælpere, retskafne

og pålidelige overordnede,godt styre,godt

vejr, fred, sundhed, ordentlig og værdig levevis,

gode venner,trofaste naboer og andet lignende.”

Over for tanken om brødet som helligt kan man

stille tidens “fast food”, hvor brødet/maden kun er

noget, man stikker i munden for at stille sulten og

fylde maven – uden nærmere tanke for dets

næringsmæssige eller anden værdi.

Den tyske teolog Dorothee Sölle skriver om

“døden af brød alene”:

“Mennesket lever ikke af brød alene, det dør

endog af brød alene, en allestedsnærværende

frygtelig død, døden af brød alene… Alle relationers

død… At være alene…; ikke at have

nogen venner og dertil også at mistro og foragte

mennesker; at glemme de andre og dernæst

at blive glemt; ikke at eksistere for nogen og ikke

at blive brugt af nogen; ikke at være angst for

nogens skyld og ikke at ville,at nogen skal bekymre

sig for én; ikke mere at le og mere at nogen ler

til én; ikke mere at græde og ikke mere at blive

begrædt: Den frygtelige død af brød alene”.

Mange folkeeventyr fx viser, hvor galt det kan gå,

hvis brødet misbruges eller foragtes, eller hvis man

af nærighed ikke vil dele brødet med andre. H.C.

Andersen har på baggrund af et sådant folkeeventyr

arbejdet med emnet i “Pigen, der trådte på

brødet”.

I Det gamle Testamente har man f. eks. udtrykt

sig således:


Ps. 104,14-15: Græs lader du gro til kvæget og

planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes

brød af jorden og vin, der giver mennesker

glæde… Brødet giver mennesket nye kræfter.

Også Jesus talte om menneskers forhold til brødet.

Han brugte det som et billede på livet, det som

opretholder og bærer menneskers. Han talte om

livets brød:

Matt. 4, 3 –4 : (Jesus siger) Mennesket skal ikke

Den Danske Salmebog

DDS 678 “Vi pløjed og vi så’ed” er en salme, der

handler om bødet.Det er let at se,at det er en meget

dansk/nordvesteuropæisk salme baseret på, at høsten

plejer at lykkes. Den klare tillid til Gud og retningen

fra Gud til mennesket findes frem.

Også DDS 675: ”Du gav os o Herre en lod af din

jord” rummer billeder fra landbruget tale om livet

som gave og opgave. Man kunne overveje, hvad

der ryger i indkøbskurven, når en familie skal købe

leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af

Guds mund.

Joh 6,35 (Jesus siger) Jeg er livets brød. Den, der

kommer til mig, skal ikke sulte og den, der tror på

mig, skal aldrig tørste.

Joh 6,51 (Jesus siger) Jeg er det levende brød, som

er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det

brød, skal leve til evig tid.

ind til en uge. Og sammenstille det med indholdet

af Nødhjælpspakke fra Røde Kors for en person

i en uge (ca. 2100 kalorier om dagen):

2 kg hvedemel

1 kg pasta

1 kg ris

500 g tørrede hvide bønner

ı l olie

150 g sukker

50 salt

2 pakker tørgær

25 tebreve

FAKTA FAKTA FAKTA FAKTA

Hvor mange mennesker dør af sult?

Hver dag dør lidt flere end 24.000 mennesker af sult – det vil sige, at der kun går omkring 3 1 ⁄2

sekund mellem hvert dødsfald! Oveni kommer alle de mennesker, som dør af sygdomme de får,

fordi de på grund af sult har et svækket immunsystem.

Hvor mange børn er underernærede?

Over 160 millioner børn under 5 år er underernærede. Det kan måles på flere måder. En af de

mest almindelige på børn er målebåndsmetoden: Et barns overarm udvikler sig ikke særlig meget,

mens barnet er mellem 1 og 5 år.Til gengæld svinder den

hurtigt, når barnet sulter. Målebåndsmetoden går derfor

ud på at måle overarmen. Hvis den er omkring 13,5 centimeter,

er der ikke noget galt. Er den mellem 12 og 13.5

cm er barnet underernæret. Er armen under 12 centimeter,

er barnet væsentligt underernæret.

Kilde: Røde Kors’ hjemmeside: www.drk.dk

Set i lyset af disse oplysninger er der altså god grund til at huske både at bede om og at takke for det

daglige brød! Bodil Olesen

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 25


Bibelmaraton

2004-2005 i Hornbæk og Hellebæk

Et tilbud i Hornbæk og Hellebæk sogne –

august 2004 til maj 2005

Alle kender Bibelen, alle har på et eller andet tidspunkt

hørt tekster fra Bibelen,er stødt på citater eller

henvisninger til Bibelen, mange har læst store dele

af Bibelen, men meget får har læst hele Bibelen.

Der kan være mange grunde til at læse Bibelen:

Bibelen er nok den mest grundlæggende bog i

vores kultur, og næsten ligegyldigt hvilken anden

bog man læser, har den på en eller anden måde en

tråd tilbage til Bibelen. For mange er Bibelen et

helligskrift. Hvordan man end har det med Bibelen,

er det ikke en nem bog.

Bibelen er et oldtidsskrift, og selvom den er oversat

til dansk, er den stadig en gammel bog.

Mange vil gerne læse Bibelen. Overalt i landet

arrangeres der i disse år Bibellæsning, hvor mange

melder sig for at få læst Bibelen – hele Bibelen.

Man har kaldt disse bibellæsninger for Bibelmaraton,

fordi denne læsning kræver en del udholdenhed.

Men samtidig kan læsningen også give den

følelse af glæde og triumf som langdistanceløbere

kan føle.Vi vil gerne hjælpe med på vejen.

“Vi” er Hornbæk og Hellebæk Sognes 3 sognepræster:

Bodil Olesen, Kristian Hein og Anders

Pedersen.

Vi har fordelt læsningen over et tidsrum, som man

har haft god erfaring med andre steder. Nemlig

i en periode fra august til maj måned. Det giver en

passende læsemængde og ikke for store pauser –

altså et passende flow.

Rent praktisk mødes vi hver 14. dag (se læsemødeplanen

andetsteds);her gives der en kort indledning

til det stof som skal læses de næste 14 dage,

der læses en bid af stoffet op, og der bliver mulighed

for at stille spørgsmål til det stof som er læst

de sidste 14 dage.

Vi præster skiftes til at være mødeledere og introducere,

men vi vil ofte være flere til at besvare

spørgsmål.

Alle kan deltage i Bibellæsningen, men af praktiske

grunde bedes man melde sig til på forhånd.

Vi mødes skiftevis i Hornbæk Kirkes nye sognegård

og i konfirmandstuen i Hellebæk Præstegård

i Ålsgårde. Der vil blive arrangeret kørselsordning.

26 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Datoerne (indtil jul): 26/8, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11,

18/11, 2/12. Efter jul fortsætter vi med at mødes

hver 14 dag, datoerne fastsættes i løbet af efteråret.

Tilmelding kan ske til kordegnen eller til en af

præsterne.Tilmelding gerne snarest og senest 20.

august.

De tilmeldte deltagere vil få tilsendt udførligt program

og oversigt over mødested. Første møde

finder sted i Hornbæk sognehus.

Kordegnen Hornbæk Kirke:

Hornebyvej 4, 3100 Hornbæk

telefon: 4976 1960

e-mail: hwp@km.dk

Sognepræst Bodil Olesen

Hornebyvej 10, 3100 Hornbæk

telefon 4970 0035

e-mail: boo@km.dk

Sognepræst Kristian Hein

Orøvej 24, 3140 Ålsgårde

telefon 4970 7165

e-mail: krhe@km.dk

Sognepræst Anders Pedersen

Ved Kirken 2, 3140 Ålsgårde

telefon 4970 9195

e-mail: ape@km.dk

Kordegnen Hellebæk Kirke

Ved Kirken 4, 3140 Ålsgårde

telefon: 4970 8461

e-mail: tnil@km.dk


Mary og Carl Otto Andersens støttefond

Et antal legatportioner er til uddeling i december 2004.

Fondens formål er at støtte enkeltpersoner, sociale institutioner og -foreninger, hvor et socialt

behov ikke eller ikke tilstrækkeligt dækkes af offentlige midler eller tilskud.

Personer, der ved sygdom eller på anden uforskyldt måde er kommet i trang, har fortrinsret til

støtte. Støtte til privatpersoner er maksimalt 5000,- kr, som er skattefri.

Kun personer med fast bopæl i og foreninger/institutioner hjemhørende i Hellebæk og

Hornbæk Sogne kan komme i betragtning.

For privatpersoner må ansøgning ske på skema, som kan rekvireres hos kordegn Tove Nielsen,

Ved Kirken 4, Ålsgårde i træffetiden: mandag til fredag 9-12, Torsdag tillige 16-18 (tlf.:

49708461) fra 5/9-2004.

Foreninger og Institutioner må på ansøgningen, ligesom privatpersoner, oplyse til hvilket formål,

der ansøges.

Ansøgninger må være Fondsbestyrelsen i hænde på ovennævnte adresse senest d. 15.oktober

2004. Ansøgere, der ikke har modtaget svar fra Fondsbestyrelsen inden d. 8.januar 2005 er ikke

kommet i betragtning ved uddelingen.

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 27


Praktisk Information

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 Hornbæk.

Træffes i Hornbæk Præstegård kl. 11-12 tirsdag

til fredag samt torsdag kl.17-18.

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Kristian Hein.Træffes på kontoret Orøvej 24,

3140 Ålsgårde.Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 70 71 65.

Kordegn

Helle Winter, kontor Hornebyvej 4,

3100 Hornbæk.Træffes mandag-fredag

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60.

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 75 04 00.

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allè 17 C,

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 06 83.

Kirkegårdsleder

Lars Christensen.Træffes mandag til fredag på

kirkegårdskontoret på den nye kirkegård.

Tlf. 49 70 11 42.

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 04 31.

Kirkeværge

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 49 02.

Gaver til kirkebladet modtages med tak:

Giro 5188733.

28 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen bor,

d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold, skal

anmelde fødslen til kordegnen, uanset hvor fødslen

har fundet sted.

Forældreanmeldelsen, som af jordmoderen bliver

udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand afleveres

til kordegnen inden to døgn, sammen med

forældrenes dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest

eller ansvars- og omsorgserklæring medbringes.

Navngivning ved dåb

sker efter henvendelse til præsten i det sogn, hvor

dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen

Navngivning uden dåb

Ske ved den/de, der har forældremyndigheden

henvender sig til kordegnen og udfylder

en særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et

navn inden seks måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens

bopælskommune, hvor man får udstedt en

prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester

afleveres til kordegnen.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kordegnen,

også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.


Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage , velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04

Tømrerfirmaet

Ole Føge Jensen

Hornbæk

49 70 32 37 • 28 11 30 40

Fax 49 70 30 74

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk

Døre · vinduer · Tagrenovering

Salg og rådgivning af:

DanBolig

– samarbejder med Unibank

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve


hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten i

Hornbæk

30 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Flügger farver

støtter

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

www.flugger.dk

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

0051R 03


Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

49 70 25 48

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Blomsterværkstedet

Jensen Jensen

Havnevej 20

3100 Hornbæk

49 75 50 90

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

HORNBÆK

49261563 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU


DK-BENZIN OG NÆRKØB

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE

32 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Altid lave priser på dagligvare

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.

Udlejning af DVD OG VIDEO – bagerbrød – franske hotdog –

mælk – petroleum i dunke – frimærker – taletidskort –

buskl.kort – fersk kød – trailer

udlejning – 3-4000 KOLDE ØL OG

VAND–flaskegas – super 95 m. bly

NODRE STRANDVEJ 312

49 70 20 71

Åbningstider: 6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84


Hornbæk Scenen

Den lokale amatørteaterforening i Hornbæk, HornbækScenen, har på et

møde i maj måned, nedsat en ny bestyrelse. På nær en enkelt person har

den tidligere bestyrelse valgt at trække sig, efter i mange år, at have lagt

sjæl og energi i det lokale teaterarbejde. Den nye bestyrelse håber at kunne

tilføre HornbækScenen, inspiration og engagement i samarbejde med

foreningens medlemmer. Det er hensigten at finde en balance så tidligere

traditioner såvel som nytænkning og alsidighed kommer til at præge teaterarbejdet

fremover. I øjeblikket arbejdes der på at sætte en revy op til

efteråret på Hotel Bretagne, “STORVASK – FOR ÅBENT TÆPPE”. En stor

del af teksterne er leveret af Børge Jørgensen, bedre kendt fra “Hamletrevyerne”.

Som noget nyt er det besluttet at revyen højst skal have 6-8

aktører. Erfaringen er, at dette antal er passende i forhold til at sikre kvaliteten

og kontinuiteten i revyen. HornbækScenen har dog brug for personer

som har lyst til, at arbejde med scenografi, sminke, tekstforfattere m.m.

dels i forbindelse med efterårsrevyen og dels i forbindelse med fremtidige

projekter. Det er derfor planen, at nedsætte en repetoriegruppe, som kan

arbejde mere målrettet omkring fremtidige opsætninger. Foreløbig er der

ønsker om at arbejde med børneteater, såvel traditionelle som mere eksperimenterende

stykker. Alle der har lyst og energi til at deltage i og omkring

teaterarbejdet i HornbækScenen opfordres således til at melde sig og give

deres inspiration til det lokale teaterarbejde. Yderligere oplysninger kan fås

på telefon 40 91 99 58 Jacob Scheel, 49 71 10 22 Lene Johansson eller

49 70 18 84 Annette Hansen

På bestyrelsens vegne

Tømrerarbejde - Hovedentreprise

Rådgivning - Byggestyring

- Kvalitetsbyggeri med stil -

PNC Byg - Holmegårdsvej 5 - 3100 Hornbæk

v. Peter N. Christophersen

Tlf. 40 62 03 58 - pnc@tdcadsl.dk

Formand

Jacob Scheel

Tlf. 40 91 99 58

E-mail: scheel@hotmail.com

Kasserer

Lars Hermansen

Tlf. 28 69 75 80

E-mail:

larshermansen9999@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Lene Johansson

Tlf. 49 71 10 22

E-mail: Lene.Johansson@mail.dk

Lisbeth Skyhøj

Bjarkesvej 1.B, 1.tv.

Tlf. 49 13 58 60

E-mail: skyhig@mail.tele.dk

Annette Hansen

Tlf. 49 70 18 84

E-mail: ah@falkgeo.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 33


Håndbold

Bestyrelsen 2003 / 2004

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf.: 22 25 56 26

jol@e-mail.dk

Kasserer

Sussie Leth

Øresundsvej 8

Tlf.: 49 70 30 06

sleth@microsoft.com

Sekretær

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

3000 Helsingør

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49 70 30 51

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49 70 07 67

cskaarup@jubiimail.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Karina Ginge

Horbækgårdsvej 21

Tlf.: 49 70 35 59

Mtp.kar@get2net.dk

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 40 91 79 17

carooliine@ofir.dk

www.3100.dk/hand/

34 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

KRÆMMERMARKED 2004

En stor tak til årets sponsorer for støtten til

Håndboldens Tombola

Det var igen i år en succes

SPONSOR

3 T-Textiltryk • Ahrendt-Jensen • California Pizza • Anders Drachmann

Austis Skønhedspleje • Basson • Boomerang Kaninen

Brændeovnsspecialisten • Café Hansen • Café Kate • Café No. 4

Café Paradis • Center Frugt, Espergærde • Clara’s • Dan Bolig

Dansk Folke Ferie • DK Tanken • Endermologie v/Sanne Lodahl

Fiskehuset • Flora Blomster • GlobalConnect • Havnekiosken

Home • Hornbæk Dyrehandel • Hornbæk Isenkram

Hornbæk Ishus • Hornbæk Krudt • Hornbæk Limousineservice

Hornbæk Minigolf • Hornbæk Optik • Hornbæk Salonen

Hornbæk Solcenter • Huset Hornbæk • Indoor-Outdoor

JB Bogføring • Julius Blomster • Købmand Spar • Krukken

Lars Kjærsgård • Lingeri Charnelle • Matas

Nybolig Peter Leander • Pipp’Is • Prima • Realkredit Danmark

Restaurant Oliva • Salon Musette • Saunte Planteskole • Sehers Pizza

Shell • Simon Jørgensen • Smykkebiks Smukt & Brugt • Strandpavillonen

Super Brugsen • Tandlæge Margit Hemmingsen • Tomat • Ventura • Wibroe

Her er trænings tiderne for vintersæsonen

De træder i kraft den 2. august.

Tirsdag Hold Torsdag Hold

14.30 - 16.00 Lilleput pige 14.30 - 16.00

16.00 - 17.00 L. put/Pus Dr. 16.00 - 17.00 Pige

17.00 - 18.00 Pige 17.00 - 18.00 Dreng

18.00 - 19.00 Dreng 18.00 - 19.00 Team Nord

19.00 - 20.00 Dame Junior 19.00 - 20.00 Dame Junior

20.00 - 21.00 Herre S 20.00 - 21.00 Dame S

21.00 - 22.00 Motiondamer 21.00 - 22.00 Herre S

VELVÆRE FOR KROP OG SJÆL – TILBYDER

Luxusbehandling af lægeeksamineret massør Tina Karsbæk

2 timers helkropsbehandlling inkl. massage af ansigt, hænder og fødder

– øger blodgennemstrømningen og udskilning af affaldsstoffer

Specielt udvalgte cremer til ansigt, hænder og fødder

Hele kroppen bliver behandler og arbejdet igennem

Ultimativ afslapning og velvære

Forkæl Dem selv i Deres egne behagelige omgivelser

Jeg behandler hos Dem

Pris 1200,00 kr. inkl. moms.

Ring og aftal tid på 22 86 09 11

For andre behandlinger ring eller klik ind på www.vfkos.dk

(Max. kørselsafstand til KBH 50 km.)


BORNHOLM 2004

Jeg sidder her, stadig lettere euforisk og har svært

ved at få armene ned til tastaturet, og prøver at lave

et indlæg til vores blad. Det er ikke så nemt for hvor

skal jeg begynde og hvor skal jeg slutte. Det står

dog helt fast at det var en af de bedste ture i mange

år. Og hvorfor det? Svarmulighederne er mange,

men det kunne være fordi børnene opførte sig

eksemplarisk, ledergruppen fungerede godt socialt

eller fordi vejret var godt.

Fortroppen bestående af fire ledere og 8 drenge-

spillere tog af sted lørdag d. 03.07 kl.05.30! for at

lave lejren. Forinden var der fredag afleveret bagage

som blev pakket i bussen og traileren. Dette

var lidt kaotisk for selv om Lars K sagde “der er

masser af plads” ca. 100 gange, måtte han til sidst

sande, at på grund af den dårlige vejrudsigt havde

alle deltagere ca. 50% mere bagage med, så der

var bestemt ikke masser af plads.

Opsætningen forløb problemløst og lejren var klar

da hele gruppen ankom. De var ca. 1 1 ⁄2 time forsinket,

dette var dog intet mod de klubber som blev

offer for bornholmstrafikkens billetroderi. Der var

dobbeltbilletter, ingen busser og folk som ikke

ville tage beslutninger. Det betød ca. 6 1 ⁄2 times

forsinkelse for ca. 170 deltagere heriblandt Helsingør.

Vi havde både lørdag og søndag fået meldinger om

at regnen stod ned i stænger i Hornbæk, men på

Bornholm var vejret fint, og det blev kun bedre og

bedre indtil torsdag nat, hvor den første regn faldt.

Det er en fornøjelse at se vores børn ligge og sole

i små grupper på deres luftmadrasser i pauserne

mellem de mange kampe, og det var der igen i år

rig mulighed for. Vi fik også den obligatoriske vandkamp,

og der var en del som blev våde

Sportsligt gik det utroligt godt i år. Vores lilleputdrenge

blev nr. 2, drengeholdet nr. 4, herrejunior

vandt b-spillet, dame junior blev nr. 6, pigeholdene

nr. 10 og 17 og sidst blev lilleputpigerne nr. 4.

Resultater og stillinger kan ses på www. Aaif. Dk.

Drengeholdet blev så seriøse at de gik i seng kl.

22.30 den aften der var diskotek. De gik ikke

derop, og selvom hjemmetiden var aftalt til kl.

23.30, så gik de tidligt i seng fordi de skulle spille

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 35


Håndbold

kamp næste dag kl. 07.30 og de ville SÅ gerne

vinde. ( de vandt også den kamp ).

Det bedste på turen var dog den stemning som der

var i lejren, folk kom og gik fra banerne, børnene

hyggede sig med hinanden, og de voksne som var

i lejren havde overskud til en sludder og et smil.

Uanset hvilket tidspunkt man ankom på, var det

altid muligt at få noget at spise og drikke. Den

måde køkkenholdet fik bespisningen til at fungere

på, var helt sikkert medvirkende til vores gode tur.

Det var så godt struktureret at alle på køkkenholdet

også fik mulighed for at se børnene spille og

ellers hygge sammen med os andre. Tak til alle på

køkkenholdet for deres indsats.

Således gik den ene dag efter den anden, og pludselig

var det torsdag aften hvor der er optræden

fra alle hold og lederne. Det er altid en hyggelig

afslutning på turen med optræden, bål og pandekager.

Vi vågnede op fredag morgen til regnvejr, hold da

op hvor det regnede, det blev bare ved og ved,

men det tog alle i stiv arm, og alle var meget koncentrerede

om at pakke så vi var tidligt færdige og

sad bare og nød regnen. !!

Regnvejret var dog et problem da alt grejet og tel-

Tilbud på Bilvask!

Vaskekort værdi 1.000,-

Rabat ÷40%

Nu kun 600,-

Tilbuddet gælder hele maj måned

Shell Hornbæk

Ndr. Strandvej 359

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 0022

36 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

tene var våde da vi ankom til Hornbæk fredag

eftermiddag. Hvad gør man så? vejrudsigten lød

på mere regn både lørdag og søndag. I en sådan

situation er det dejligt med en behjælpelig halinspektør.

Vi fik simpelt hen lov til at stille teltene op inde i hallen

og der kunne de stå og tørre stille og fredeligt

uden at vi skulle bekymre os om vind og vejr. Stig,

du skal have tusinde tak for hjælpen, det var bare

super.

Der skal også lyde en stor tak til Hornbæk Camping,

Faxe design og Jens Schultz for deres sponsorater,

vi var bare så flotte og lette at skue.

Til sidst skal der herfra lyde en stor tak til alle, både

ledere og børn, de var med til at lave en fantastisk

tur.

Det var også dejligt at se, at der var flere af de nye

ledere som syntes at turen var så god, at de har

fået mod på endnu en tur.

TAK FOR EN SUPER TUR Jens munk

Går du

i flyttetanker?

Så kontakt home i Hornbæk

Vi er specialister

i salg af helårs- og fritidshuse

HORNBÆK

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk


Petanque

Président

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

49 70 28 48

e-mail: mums1@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

49 70 22 99

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

49 70 14 45

e-mail:

hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Christensen

Løvvænget 39 B

49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

Jørgen Bo Wind 16

Joe Johnston 10

Lasse Christensen 9

Kirsten Madsen 9

Søren Duus 8

Ingrid Korsholm 7

Karl d. 1 Wiedemann 6

Erik H. Pedersen 5

Svend Aa. Chistiansen 5

Anni Poulsen 5

38 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Hornbæk Open i petanque - for alle 14.-15 august!

Hornbæk Open er Nordsjællands ældste og mest hyggelige petanque-turnering,

der i år afvikles for 14. gang. Turneringen er åben for petanque-elskere

– uanset om man spiller i klub eller ej. Kort sagt er det en turnering for alle

– blot man er i stand til at løfte de knap halvandet pund tunge kugler.

Turneringen spilles ved Hornbækhallen. Lørdag 14. august afvikles doubleturneringen,

mens det søndag 15. august er triplerne, der overtager.

Man kan sagtens deltage begge dage, men det er naturligvis ikke noget

krav. I fjor deltog omkring 75 spillere i turneringen over de to dage og en

del af dem kommer fra udenbys klubber. Men vi skulle gerne være så

mange hornbækkere som muligt. Hvert hold er garanteret mindst 3-4 kampe

og de dygtigste kan risikere at ryge ud i 6-7 kampe før vi er færdige hen

ad spisetid. Begge dage er der indskrivning fra kl. 8:30 og spilstart kl. 9:30.

Tilmelding til begge turneringsdage er senest tirsdag 10. august kl. 21.00

til Svend Hermansen, telefon 49 70 14 45, email hermansen@dj-freelance.dk.

Pris for deltagelse er 50 kr. pr. person pr. dag. Men er man med begge

dage, koster det kun 80 kr.

Begge dage serverer vi en fælles frokostbuffet, der plejer at bugne af god

dansk mad. Den skal bestilles ved tilmelding og koster 50 kr. pr. person.

Under frokosten er der lodtrækning om diverse præmier blandt deltagerne

– uanset evnerne på petanquebanerne. Se den officielle invitation på

www.3100.dk/HIF-petanque.

Petanque i sommernatten

På fredag 6. august skal der spilles petanque i en forhåbentlig lun og tør

sommernat. Ifølge kalenderen er det den sidste lyse af slagsen.

Spillet starter kl. 21 og der spilles til kl. ca. 1:30. Man skal tilmelde sig i forvejen

– allersenest onsdag 4. august – hos Alice Ibsen (tlf. 49 70 22 99),

der vil sørge for, at der bliver serveret grillstegte revelsben og pølser hen

mod midnat.

Turneringen er en af årets 12 rødvinsturneringer. Dem er der til dato afviklet

fem af. Efter et par måneders pause blev der afviklet en turnering lørdag

17. juli. Den blev vundet af Jørgen Bo Wind, der har taget et solidt forspring

i tabellen. På andenpladsen kom Steen Andersen, der dermed

vandt sin første flaske rødvin. De øvrige “podiepladser” blev besat af Lars

DK Hansen og Karl Wiedemann.

Stillingen pr. 17/7 ser således ud (der gives 5 points for førsteplads, 4 for

andenplads, 3 for tredjeplads, 2 for fjerdeplads og 1 for at deltage):

Peter Hansen 5

Bob Emmonds 5

Jørgen Timmann 5

Svend Hermansen 5

Henning Serup 5

Lars DK Hansen 5

Inger Skaarup 4

Tage Skaarup 4

Gerda Laugesen 4

Harry Duus 4

Grethe Wiedemann 4

Runa Brokær 4

Irene Serup 4

Steen Andersen 4

Kirsten DK Hansen 3

Alice Ibsen 3

Erik Ibsen 3

Grethe Brandhøj 3

Niels Serup 3

Henning Jørgensen 2

Rasmus K. Christensen 2

Susan Nicolaisen 2

Jytte Jensen 2

Bodil Frederiksen 1

Ulla Hansen1

Gitte H. Pedersen 1

Irene Hoffmann 1

Jeanne Simonsen 1

Hans Holten 1

Inden september nummeret af klubbladet udkommer, afvikles der – foruden

midnatsturneringen – også en turnering lørdag 28. august kl. 10.


Jagten på amtsmesterskab

I denne uge starter efterårsturnering i kampen om

DGI’s amtsmesterskab for hold. De sidste puljekampe

spilles i løbet af august. De to bedste hold

i hver pulje går videre til ottendedelsfinalerne og

eventuelt kvartfinalerne i starten af september.

Søndag 19. september mødes de fire semifinalister

til finalestævne i Hornbæk.

Hornbæk deltager med tre hold, der alle har chancen

for at gå videre til ottendedelsfinalerne. Her er

stillingen for de tre hold:

Ingrid Korsholms hold;

Hornbæk 1 3 28-11 3

Sønderby 2 3 26-13 2

KarleBoule 3 18-21 1

Helsingør 2 3 6-33 0

Alice Ibsens hold:

Stenløse 2 4 35-17 4

Ølstykke 2 4 29-23 2

Hornbæk 2 4 24-28 2

Lynge-Uggeløse 1 4 18-34 1

Fredensborg 1 4 24-28 1

Svend Hermansens hold:

Tikøb 4 34-18 3

Hornbæk 3 4 32-20 3

Espergærde 2 4 21-31 2

Helsinge 1 4 23-29 1

Snekkersten 4 20-32 1

Hvornår holdene spiller, kan ses på

www.3100.dk/HIF-petanque.

Måske på vej mod 2. division

Hornbæks hold i regionalspillet (laveste række

under Dansk Petanque Forbund), kan selv afgøre,

om holdet vil rykke op i 2. division og dermed

springe en række over. I weekenden 21.-22.

august skal holdet spille de sidste fire kampe og

bliver de vundet er holdet sikker på en førsteplads,

der giver adgang til slutspil om en plads i 2. division.

De otte vindere af regionalpuljerne mødes i

en dyst om fire pladser i 2. division. De fire resterende

rykker op i den nye Danmarksserie sammen

med de otte toere i regionalpuljerne. Der vil fra

næste år være en elitedivision, en 1. division, to 2.

divisioner og tre Danmarksserier. De resterende

hold placeres i seks regionalpuljer.

Inden de fire sidste kampe er stilling denne:

Søborg 2 8 37-27 12

Hornbæk 8 40-24 11

Helsingør 7 31-25 8

Hillerød 8 31-33 8

Helsinge 7 28-28 7

Jonstrup 3 8 30-34 6

Skovlunde 8 19-45 2

Hornbækholdet er så heldig stillet, at man skal

møde de nærmeste konkurrenter i de sidste kampe.

Dermed bliver man ikke afhængig af de andre

holds indbyrdes resultater – hvis man vel at mærke

kan vinde egne kampe. Hornbæk møder Helsingør

og Jonstrup 3 om lørdagen i Hillerød samt

Helsinge og topholdet Søborg 2 om søndagen

i Skovlunde. Den sidste kamp bliver efter al sandsynlighed

afgørende for hvem, der rykker op.

Nye klubmestre

Siden sidste nummer af dette blad er der kåret nye

klubmestre. Triplemesterskabet i slutningen af maj

blev vundet af Michael Jørgensen samt Søren og

Harry Duus, som i finalen besejrede Runa Brokær,

Ingrid Korsholm og Lasse Christensen med mindst

mulig margin: 13-12.

I juni vandt Jørgen Timmann singlemesterskabet

ved at besejre Erik Helmer Pedersen med 13-8.

Årets sidste klubmesterskab spilles lørdag 11.

september, hvor det gælder double.

Hjemmesejr på stranden

Årets strandpetanque-stævne 3. juli havde samlet

15 hold fra hele Frederiksborg Amt, hvilket var fire

hold færre end de seneste par år. Stævnet blev

generet af nogle kraftige regnbyger om eftermiddagen

(der faldt over 40 mm!) men efter en lang

dag stod et Hornbækhold som samlet vinder. Det

var “Flügger-holdet”, der bestod af Lasse Christensen,

Peter Hansen, Jens Åge Sørensen, Jesper

Nielsen, Christian Fritzen og Joe Johnston. De

besejrede deres evige rivaler fra Stenløse, ægteparrene

Madsen, Andersen og Sørensen, som har

vundet turneringen fire gange tidligere. På tredjepladsen

kom Hornebyholdet, der bestod af Gitte

og Erik Helmer Pedersen, Henning og Michael

Jørgensen samt Kirsten Sørensen og Bjørn Andersen.

Open-turneringer hos naboerne

Det er ikke kun i Hornbæk, der afholdes Openturnering

i den kommende tid. Espergærde, Fredensborg

og Helsingør inviterer også til åbnet spil.

I Espergærde foregår det søndag 29. august, i Fredensborg

lørdag 4. september og i Helsingør

søndag 5. september. Alle tre steder spilles der

doubleturnering med fast makker. Læs mere om

arrangementerne på www.3100.dk/HIF-petanque.

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 39


Skiklub

Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlemmer

Merete Faltz

Tlf.: 49 70 31 00

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

40 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Klubtur – Canada, here we come!!

OK, kære venner, det ser ud til at jeg virkelig havde en god idé da jeg i sidste

nummer orienterede jer omkring mine tanker om at lave en klubtur til

Canada!

Jeg har fået rigtig mange tilbagemeldinger (ikke på mail, som jeg bad om?)

men fra alle jer, jeg møder til daglig i byen. Nogle har også ringet, og det

har fået mig til forlods at få skirejsebureauet til at sikre os 15 dobbeltværelser

= plads til 30 medlemmer af Hornbæk Skiklub!! Der kan helt sikkert

reserveres flere, men det kræver nu, at I kommer ud af hullerne med

en bindende tilmelding og indsætter et depositumbeløb. Se herom længere

nede i teksten.

Rejsefacts: Flytransporten foregår med Air Canada, enten via London

Heathrow eller Frankfurt og derefter direkte til Calgery. Vi regner p.t. med

afrejse 2. marts 2005 som følger:

Afgang København kl. 08.40 ankomst London Heathrow kl. 09.45

Videre fra London kl. 13.00 ankomst Calgary kl. 15.10

Afgang Calgary kl. 16.30 i privat luxus-bus – ankomst Banff kl. 18.30

Tilbagerejsen den 9. marts kommer formentlig til at se nogenlunde således

ud:

Afgang Banff kl. ca. 17.00 – ankomst Calgary kl. 19.00

Afgang Calgary kl. 20.15 ankomst London Heathrow kl. 12.05 (følgende dag)

Afgang London kl. 13.55 ankomst København 10/3 kl. 16.45

Alle disse tider er naturligvis endnu foreløbige og med ret til ændringer. Men

det er mere for at give jer en fornemmelse af selve transporten derover. Og

som I kan se, bliver der mulighed for også at løbe på ski den 9. marts!!

Indkvartering: I Banff skal vi bo på “Mount Royal” hotel som ligger midt

på Banff Avenue. Det er et rigtig godt hotel med den bedst tænkelige beliggenhed

tæt på forretninger, barer og restauranter.

Faciliteter:

• Der er room-service fra kl. 16.00 til kl. 02.00.

• Pejsestue med bar og mulighed for mindre måltider.

• Bar med musik, dart, shuffle board, pool, spilleautomater.

• Separat karaokestudie ved siden af baren!!

• Motionsrom med jacuzzi og sauna

• Gratis adgang til Banff Center med pool og motionsrum.

• Møntvask og mulighed for renseservice.

• Aflåst rum til ski.

De fleste værelser har 2 queensize senge og udsigt mod by og bjerge.

Bad/brus og toilet. Boks. Kaffemaskine med gratis kaffe og te. Hårtørrer,

strygebræt og strygejern. TV. ADSL-opkobling til Internet.

Hotellet har 110V, så en adapter er nødvendig.

Alle værelser er, efter europæisk standart, yderst rummelige. Personalet

på Mount Royal er, ligesom alle andre i Banff, ekstrem imødekommende

og hjælpsomme.

Morgenmadsbuffeten på hotellet er i særklasse. Der er simpelthen alt hvad


der hører en “English Breakfast” til: Bacon, æg,

pølser, pandekager, toast, croissanter, yoghurt,

forskellige “serials” osv.

Skiløbet: Vort liftkort gælder til områderne Norquay,

Sunshine Village og Lake Louise. Skibusserne

hertil holder lige uden for hotel Mount Royal

ligesom de også holder ved hotellet når vi om eftermiddagen

vender tilbage til Banff.

Norquay er det mindste område med 5 lifter – og

et hav af nedløbsmuligheder. Næsten lige som i

Sverige (f.eks. Isaberg) hvor man har en masse

muligheder for nedløb fra den samme lift. Norquay

er kendetegnet for en række sorte nedfarter på

hhv. op til 16% fald og 28% fald. Men der også en

lang række grønne og blå nedfarter.

Sunshine Village’s bjerg hedder “Goat’s Eye

Mountain” og en masse lifter bringer os op på

dette bjerg til en utrolig mængde pragtfulde nedfarter

– ca. 100 styks, folks! Lige fra de “easiest

ones” (som de siger derovre) til expert-nedfarterne

(det er dem med de 2 sorte firkanter). Ved foden

af bjerget finder man “Goat’s Eye Gardens” hvor

man kan få sig lidt at spise inden man igen tager

liften “Goat’s Eye Express” op til ca. 2500 m. højde.

Lake Louise betegner sig selv som “The Mountain

with the MOST”! Det må vi jo hellere tage over

og bedømme “by ourselves”! Iflg. de liftkort jeg har

studeret, ser det ud til at der også her findes en

lang række lifter som bringer os op på dette bjerg

– og rundt på det, forstås. Det højeste vi kan komme

op til ca. 2600 moh., men det ser altså også

helt fint ud for mig. På mappen er angivet en lang

række muligheder for både sjove, spændende,

svære og lette nedfarter. Og vi ender alle det samme

sted: Ved skibussen, som bringer os tilbage til

Banff og Hotel Mount Royal.

Skibeskrivelserne ovenfor er bygget på mine egne

kortstudier – og kan være mangelfulde. Hvis der er

nogen der ønsker mere korrekt viden om området,

har John Mogensen, som er vor kontaktmand

hos GATE ELEVEN/My Travel (som er teknisk

arrangør af turen) stillet sig til rådighed og kan kontaktes

på telefon: 3348 0208

Prisen: Nå, nu kom det langt om længe. (Nu har

han da også forsøgt at tale udenom i rigtig lang tid,

vil nogen nok sige.) Ja, gu’ har jeg, fordi jeg synes

I vide hvad det er I går ind til når det nu drejer sig

om skiløb “over-there”.

Jeg nævnte i sidste klubblad at prisen formentlig

vil ligge omkring kr. 8.500,- per person i delt dobbeltværelse.

Rejseselskabet har netop meddelt

os, at da flybilletten bliver dyrere end først antaget

(brændstoftillæg hos Air Canada), bliver prisen nu

Kr. 8.795,- pr person

Denne pris inkluderer følgende:

• Flytransport København – Calgary inkl. Lufthavnsafgifter

• Egen transferbus Calgery-Banff t/r

• 6 dages liftkort til ”Tri-Area” (se beskrivelse

ovenfor)

• 7 nætter på Mount Royal inkl. Morgenmad

(English Breakfast)

• Oblikatorisk “parkpas” til Banff National Park

• Gratis Skibus.

Ønsker du enkeltværelse vil prisen være kr.

10.195,- pr. person. Børn til og med 14 år opnår

33% rabat på flybilletten og bor gratis med 2 voksne

på hotellet til og med 15 år, samt halv pris på

liftkortet (til og med 12 år).

Som tidligere nævnt bliver det ingen ringere end

“GATE ELEVEN” som bliver den tekniske arrangør

af denne tur og som har rigtig mange års erfaring i

rejser til “Over There”.

Det er også dem der har lovet os at kunne arrangere

en eftermiddag med slalomkonkurrence på

en bane helt for os selv. Og de vil kunne reservere

plads til os alle på nogle gode (og billige) restauranter

i Banff om aftenen.

Sådan kommer du med: Du er naturligvis medlem

af Hornbæk Skiklub – ellers bliver du det inden

du melder dig til turen!!

Indbetal kr. 1.500,- per person på vor rejsekonto

i Nordea Bank i Hornbæk afd. Konto-Nr. 7552

906 777. Bruger du Pc-bank, er afdelingens Reg-

Nr. 2260

Husk endelig at notere jeres medlemsnummer

eller anden identifikation på indbetalingen.

Sidste frist for tilmelding samt indbetaling af depositum

er den 15. september 2004. Og jo før du

indbetaler desto bedre pladser og værelser får du

– sådan er det nemlig bare hér!!!

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 41


Skiklub

Vær opmærksom på, at der ikke er tilknyttet afbestillingsforsikring

til prisen, hvorfor vi anbefaler at

du rådfører dig med dit forsikringsselskab i den

anledning.

Ligeledes skal du være opmærksom på evt. specielregler

ifm. Europæiske Rejseforsikring og den

generelle Skirejseforsikring gennem Danmarks

Skiforbund. Men herom senere.

Til sidst skal du være opmærksom på, at det indbetalte

depositum ikke vil kunne kræves tilbagebetalt

med mindre vi modtager en lægeerklæring

omhandlende din manglende evne til, på grund af

f.eks. sygdom, at gennemføre rejsen som planlagt.

Vil du vide mere nu?: “GATE ELEVEN” har lovet

mig at forsyne os med rigelige mængder af bykort,

pistekort samt anden interessant information. Fik

jeg nævnt at det faktisk ikke er så dyrt at gå ud og

spise i Canada? Priserne på restauranter, barer og

ikke mindst oppe i skiterrænet ligger langt under

det, vi er vant til at betale både herhjemme og skisportsstederne

i Alperne.

F.eks. kan man gå ud og spise rigtig godt for ca.

50,- kr. (10,- CAD) og en stor fadøl koster typisk

CAD 5,-, hvilket svarer til ca. Kr. 25,-. på restauranter

og barer.

Har du internetadgang er her nogle interessante

adresser du kunne checke:

Banff og skiområderne: http://www.banff.com/

Hotellet: http://www.mountroyalhotel.com

Er du helt vild med at se NHL Hockey, så skulle du

unde dig selv at opleve en NHL-kamp live. Du bliver

hentet på hotellet af en luxusbus som kører

direkte til Hockey stadion i Calgary (Saddledome)

og selvfølgelig tilbage når kampen er slut. Turen er

naturligvis afhængig af Calgary Flames kampprogram.

Det koster kr. 500,- ekstra at få denne oplevelse.

Se mere på http://calgaryflames.com/

Der er også mulighed for at komme en tur ud på

snescooter. Tag f.eks. 3n “Paradise Basin 3-timers

tur”. Igen bliver man afhentet på hotellet og nu kørt

ud til foden af “Paradise-bjerget”. Herfra går turen

op i ca. 2.500 meters højde – vel at mærke på

snescooter !!!. Efter at man her har nydt udsigten

og fået en lille snack, vil der være mulighed for at

“lege” lidt på sin scooter inden turen går ned

igen....

Denne tur kan gøres for kr. 795,- per person på 1

scooter. Med 2 mand på 1 scooter falder prisen til

42 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

kr. 600,- per person. Der kan også arrangeres

længerevarende ture – til andre priser.

Alt dette behøver du/I dog ikke træffe beslutning

om endnu – det kan komme senere, ja endog vente

helt til vi er kommet derover.

Med venlig hilsen

Peter Anderskou

Turarrangør

Skigymnastik

På grund af forskellige ”stude-handler” med andre

af HIF’s afdelinger, kan jeg allerede nu afsløre, at vi

i denne vinter kan tilbyde jer skiundervisning:

• Mandage fra kl. 19.30 til kl. 21.00 i den Store

Gymnastiksal på Hornbæk Skole

• Onsdage fra kl. 19.00 til kl. 20.30 i Tumlesalen

Hornbæk Skole

I må også være indstillet på at skulle slippe “en

lille skilling” til klubkassen for at deltage i gymnastikundervisningen.

Men herom mere i næste

nummer samt i følgebrevet når vi sender brev til jer

i slutningen af august.

Besøg fra Dansk Skiforbund

Fra forbundets side har man givet sig selv en opgave:

at rejse rundt i landet og besøge klubberne!!

Og Hornbæk Skiklub er een af 22 klubber, som

skal besøges i løbet af efteråret 2004. Helt konkret

kommer en repræsentant fra forbundet til Hornbæk

den 5. oktober for at få en snak med vores

bestyrelse med udgangspunkt i følgende tre temaer:

• Klubbens “nu-og-her” situation

• Klubbens fremtidsplaner

• Information om nye tiltag fra Skiforbundet.

Det skal blive spændende at se hvad et sådant

besøg kan lede frem til. Måske kan vi få nogle

anvisninger på “hvordan finder vi interesserede

personer, der kan overtage ledelsen af Hornbæk

Skiklub”!

Nu ikke mere herfra – hav en fortsat god sommer

(håber der kommer bare lidt i August!!!)

Bestyrelsen


Hornbæk Skytteforening

Skytteforeningen

Hornbæk Skytteforening er optaget i HIF pr. 1.7.2004. Vi er fra skytteforeningens

side meget glade for den hjertelige modtagelse, vi har fået og ser

frem til et godt og frugtbart samarbejde.

Hornbæk Skytteforening er grundlagt i 1879 som 14. Skyttekreds under

Frederiksborg Amts Skytteforening, der igen er medlem af De Danske

Skytteforeninger – grundlagt 1861.

Hornbæk Skytteforening kan således i år fejre 125 år, hvilket markeres med

en reception den

11. september.

At det har taget så mange år, før den endelige beslutning af indmelding i

HIF, der virker som paraplyforening for mange forskelligartede idrætsrelaterede

foreninger, kan der skrives bøger om,

men vi har besluttet, at tiden nu er inde til at Hornbæk Skytteforening deltager

i fællesskabet og derigennem fastholder og viderebringer kendskabet

til de forskelligartede sportsgrene, der er indenfor Dansk Idræt.

For Hornbæk Skytteforening er det selvsagt skydning, der står øverst på

listen og da vi nu bliver synlige i foreningens tilbud til børn og voksne i Hornbæk,

kommer det sikkert til at kræve en hel del af den nuværende og kommende

ledelse, hvilket vi må takle efter bedste evne.

Hornbæk Skytteforening har foreningslokale og 15m skydebane i kælderen

under Hornbæk Skoles sløjtlokale med indgang fra Johs. Ewalds vej.

Vi skyder på banen fra 1. september til 30. april – dog ikke i skolens ferier

gevær mandag kl. 19.oo for børn og kl. 20.oo for voksne.

Pistol tirsdag fra kl. 19.oo kun for voksne.

I sommerhalvåret skydes der efter aftale på Saxegård skydebane ved Gilleleje,

hvor vi har 50m og 200m banez.

Hornbæk Skytteforening vegne

Mogens Lorentzen

formand

Hornbæk Skytteforening

14. Skyttekreds Hornbæk

Formand

Mogens Lorentzen

Kirkevej 7

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 49 70

e-mail: molo@c.dk

Næstformand

Nicolaj Westergaard

Stjernevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 12 57

Kasserer

Karen Ahrendt-Jensen

Hornbækvej 992

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 10 64

Sekretær

Kirsten Jørgensen

Sommervej 21

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 11 32

Bestyrelsesmedlem

Chr. Andersen

Mælkevejen 3

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 30 85

Bestyrelsesmedlem

Jens Schultz

Toftemosevej 17

3100 Hornbæk

tlf. 49 70 28 31

Bestyrelsesmedlem –

pistolafdeling

Henrik Gosch

Aurikelvej 3

3060 Espergærde

tlf. 49 13 53 42

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 43


Tennis

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)

e-mail: hot@infosport.get2net.dk

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Formand:

Poul Erik Schmidt

Toftemosevej 29

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 84

pejs@stofanet.dk

Kasserer:

Dorrit Danker

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 74

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

Tlf.:49 70 45 45

rm@gi.dk

Suppleanter:

Tine Bottelet

Tlf.: 49 70 97 06

Carsten Rex Sørensen

Tlf.: 49 70 18 63

KONTAKTPERSONER:

Ungdom

Carsten Rex Sørensen

Tlf.: 49 70 18 63

Senior turneringshold

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49

Motionister

Gert Rørbæk

Tlf.: 49 70 33 77

Old girls/boys

Ole Adamsen

Tlf.: 49 70 13 09

Klubbladets repræsentant

Kell Nielsen

Tlf.: 49 70 33 74

kell.klim@mobilixnet.dk

44 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Tennissiderne var desværre på grund af tekniske vanskeligheder ikke med

i sidste nummer af klubbladet.

Siderne vil dog altid kunne læses på vores hjemmeside – også tidligere indlæg.

Så har du fået forlagt HIF-informerer, kan du/I altid gå ind på hjemmesiden.

Tyveri fra klubhuset:

Der har siden sidste nr. af klubbladet været 2 tyverier fra klubhuset. Da der

ikke har været tegn på indbrud, må det være en eller flere med nøgle eller

også har døren til klubhuset ikke været låst. Alle medlemmer opfordres

derfor til at passe godt på deres nøgle til anlægget og huske at låse klubhuset,

når det forlades.

Ekstra arbejdsdag:

Bestyrelsen havde indkaldt til en ekstra arbejdsdag for at få de mest presserende

ting ordnet. Desværre var der kun 6 fremmødt – heraf 4 med relation

til bestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor prøve at indkalde til en ny arbejdsdag,

hvor man så håber på større fremmøde.

Så har vi fået ny trappe – og det var godt – for så nåede vi det inden et

medlem faldt og brækkede arme og ben. Trappen er sponsoreret af Hornbæk

Skibshandel. Vi bukker og takker.

Træning:

Søndags- og mandagstræningen er nu slut, og der har været overraskende

mange til træning. Udmeldingerne fra såvel trænere som deltagere

har været meget positive.

Vi håber nu, at de nye medlemmer – hvis de altså ønsker det – får arrangeret

kampe med nogle af deres træningspartnere. Desværre kommer

mange ikke på banerne efter træningen er sluttet, og det er synd. Tennis

er et sjovt og godt spil for alle. Det gælder blot om at finde nogen, som er

på samme niveau som en selv. Så kan man have stor fornøjelse af spillet

– også selv om man ikke lige er “verdensmester”.

Onsdagstræningen for 1. holdet og juniorer fortsætter onsdag den 4.

august og de følgende 4 onsdage.

Bestyrelsen vil i lighed med forårssæsonen forsøge at “sælge” træning til

motionister onsdage fra kl. 17.00-18.00. Se nærmere på opslag i klubhuset.

Turneringshold:

1’holdet.

Hej, Jeg fik lyst til at skrive lidt om det arbejde der ligger i at være holdleder.

Det har f…… ikke været en dans på roser.

Her et udpluk fra en holdleders dagbog.

2. spillerunde skulle være på udebane mod Karlebo.

Jeg startede om fredagen med at ringe (kampen skulle spilles den følgende

lørdag) til holdlederen fra Karlebo 3-4 g.,– om lørdagen ringede jeg tilsvarende

gange. Lørdag aften ringede jeg til formanden. Jeg klagede min

nød. Han svarede mig. Nå, men det er min søn du har ringet til, – du skal

bare ringe længe nok, så får du fat i telefonsvareren!!!. Ok, jeg får så fat i

telefonsvareren og afleverer min besked. Søndag ringer sønnen tilbage og

siger,: Det er ikke ham jeg skal snakke med men hans mor. Jeg fik et tele-


fonnr.. – og sandelig om det ikke var det samme

som til hans far. Så på’en igen. Jeg får ringet til

“mor”, men hun vidste ikke noget endnu, men ville

ringe tilbage mandag. Hun ringede igen mandag,

men vidste endnu ikke om hun havde spillere,

men ville ringe tilbage tirsdag. – Jeg venter – Torsdag

bliver jeg ringet op af “mor”, – de kunne godt

spille, men hun manglede en herre, og hun prøvede

stadig at finde ham…Samtidig med at jeg prøvede

at få en aftale i hus med “mor”, havde jeg fået

en del afbud .Så et par timer efter mor havde ringet,

og jeg selv havde ringet rundt for at finde spillere,

manglede jeg også en herre. Skulle jeg fortsætte?

Eller have is i maven? Jeg valgte det sidste.

Torsdag aften ringede mor. – Nu havde hun en

mix.herre, men ingen H.S. (satans). Fredag eftermiddag

lykkedes det mig at finde en mix.herre.

Lørdag oprinder og vi ankommer til Karlebo T.K,

og det første jeg får at vide af “mor”, er hun alligevel

havde en H.S. men hun havde dog forståelse

for hvis jeg sagde nej. Og det var hvad jeg gjorde.

Vi startede holdkampen på 2 baner. Vi startede på

Mix.doublerne. 1. Mix blev først færdig, og mens

der blev spillet på banerne satte vi os (Gert og jeg)

til at spise. Spillerne fra Karlebo havde taget deres

hunde med, som rendte løs omkring os. (Jeg fik

en skideballe fordi jeg åbnede døren til banerne og

en hund løb ind) Nå – jeg ville smøre en mad mere,

og hvem stod på bordet og havde guffet det meste

af maden i sig. Ja, en hund, – så de andre spillere

fik valget mellem rugbrød med smør, eller rugbrød

uden smør.

Tilbage til kampene, !.mix blev vundet af Gert og

jeg, D.S,erne tog Jette og jeg os af,og 3. H.S tog

Andreas sig af, efter godt spil. Den stod nu 4-4 og

sidste kamp fik vi på W.O., så vi vandt 5-4.

Optakten til næste kamp var ikke meget nemmere.

Denne gang skulle vi spille mod Herlev i Hornbæk.

Den oprindelige turneringsdato måtte jeg flytte til

lørdagen efter. Flere af spillerne måtte melde fra,

fordi de havde planlagt efter at spille den første

dato. Jeg ringede, – og ringede efter andre spillere.

Det lykkedes at få stablet et hold på benene,

godt at vi har så gode reservespillere, Men, lørdag

morgen blev jeg kontaktet af Herlevs Holdleder kl

7.15. Han spurgte, hvad gør vi? Det regnede og

regnede og vejrudsigten forudsagde at det ville

fortsætte hele dagen. Jeg tog en hurtig beslutning,

holdkampen bliver udskudt til næste lørdag. Altimens

jeg allerede i baghovedet, frygtede for at jeg

nu skulle til at starte forfra med at samle et hold.

Jeg fik samlet et hold (+ en masse grå hår) ,og hele

10 minutter før modstanderne ankom den følgende

lørdag, fik jeg fat i den sidste H.S.

Og så lidt om spillet. Modstanderne gav os ikke

den store udfordring. Mit indtryk var at alle koncentrede

sig om at vinde. Så det gik rigtig godt, –

vi vandt 9 – 0 uden at afgive et sæt.

Efter 3 vundne holdkampe har vi 8 point, – og det

er rigtig dejligt at gå på sommerferie med Vi spiller

først næste kamp den 14/8 på hjemmebane.

Og jeg vil bruge min spille-ferie-pause til at pleje

min telefonitis og mine ufrivillige tics når jeg ser en

holdkampseddel.

Hilsen LG

Old girls/boys:

Ingen input – men se resultater og stilling på hjemmesiden.

Motionist middel og svag:

Motionist middel har nu spillet sine forårskampe og

er gået på sommerferie.

Holdejeren har ikke haft helt styr på sine tropper,

så resultatet i år bliver ikke så godt som sidste år.

Det er utroligt, at fodbold og tennis kan have noget

at gøre med hinanden…men jo! Det har de.

Efter at have fået et lille nederlag til Hørsholm/

Rungsted (5-7) vandt motionisterne (7-5) over

Espergærde og (7-5) over Gilleleje. Så mødte vi

Humlebæk, som ikke var interesseret i fodbold og

derfor stillede i stærkeste opstilling. Det kostede et

nederlag på beskedne 5-7.

Motionist svag – ingen input – se resultater på

hjemmesiden.

Juniortræf:

Husk at der er “Junior-træf” d.8/8 i Hundested

–15/8 i Hellebæk og 22/8 i Hornbæk. OBS!! Fra

14.00-18.00 – med efterfølgende grill på klubbens

regning.

Interesserede bedes holde øje med opslagstavlen

i klubhuset og evt. kontakte Carsten Rex Sørensen

(tlf. 4970 1863).

Det vil være godt, hvis nogle forældre meldte sig til

at køre samt være behjælpelig med praktiske ting.

Kontakt Carsten Rex, hvis du vil gøre en indsats for

“ungerne”.

PS!!! Tilmeldingsfristen til junior-klubturneringen er

flyttet til den 4. august. Husk nu at få jer tilmeldt.

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 45


Tennis

Afholdte arrangementer:

Juniortræf 13/6 i Hornbæk.

Desværre var Hornbæk Tennis ikke særlig godt

repræsenteres ved dette træf, men dagen forløb

godt, og der blev spillet mange gode kampe. Vi

håber, at forældrene vil bakke op om arrangementerne,

så også Hornbæk kan være repræsenteret

på værdig vis.

Familieturnering 2004

Familieturneringen blev ikke det store tilløbsstykke

– og det var synd for dem, som “glemte” at tilmelde

sig. Det blev nemlig en rigtig god dag med

mange virkelig gode og spændende kampe. Jørgen

Steen må have været heldig med tildeling af

handicaps. Vores meget liberale klub havde tilladt

arrangeret ægteskab mellem 2 mænd, men det

lagde man såmænd ikke mærke til. Jørgen S. havde

grundet det lille deltagerantal – på vanlig humoristisk

vis - kaldt turneringen for “Family Light”.

Turneringsformen skilte hurtigt bukkene fra fårene,

så der blev dannet en taberrunde “Lucky Loosers”,

for de, der blev slået ud i første runde.

De heldige vindere af “Family Light” blev Jonna og

Poul Erik Schmidt. På andenpladsen kom Ulla S.

og Uffe B.

Jørgen S. ønskede til lykke og uddelte præmier

som til vinderne var: En middag på Bretagne. Til

Ulla og Uffe blev det til: En middag i det fri (Hot dogs

på havnen). Dencker Nielsen Pokalen blev ikke

udleveret til vinderne. Om det var fordi Carsten ikke

ville af med den eller som Jørgen S. sagde: “Den

er nok ved at blive pudset”. For en god ordens

skyld skal dog nævns, at pokalen efter behørig

fotografering med vinderne i skrivende stund befinder

sig hos gravøren, hvorefter den vil pryde det

“Schmidtske” hjem intil næste års turnering.

46 Hornbæk Idrætsforening · August 2004

Vindere af “Locky Loosers” blev Dorrit D. og Kell

K.N. og på andenpladsen kom Nina D. (?) og Jesper

S. Præmierne her var: En tur på golfbanen

(mini) til vinderne og lodder til håndboldklubbens

tombola til 2’erne. Kell blev så glad, da det var første

gang, han havde vundet uden lodtrækning.

Nina gik på loppemarkedet og indløste sine lodder.

Her vandt hun på lodderne – et gavekort på 500,kr.

Med det held skulle hun nok have byttet gavekortet

til lynlotto kuponer. Så havde hun måske

vundet 5 mill. Men….så er der det med at knejse

med nakken.

Med hjælp fra flere medlemmer – ingen nævnt, ingen

glemt – serverede klubben en dejlig frokost med

avec efterfulgt af kaffe og kage.

Under frokosten – traditionen tro – blev der lavet

afstemning om hvem der skulle have “kagerullen”

det kommende år.

På vanlig vis blev der udført et stort og seriøst lobbyarbejde,

som udmøntede sig i at Jørgen Steen

blev suveræn vinder.

Fortjent eller ej….men han har formatet.

Hvis Carsten havde set billederne fra turneringen

– specielt den sekvens – der foreviger hans

M…..serv, så var “rullen” nok gået til en anden. Den

med fodfejl tager jeg i mig igen. Det er korrekt – han

svæver !!!!

Helt igennem en dejlig dag med højt humør. Tak til

Lene og Jørgen for et godt arrangement.

PS. Se flere billeder fra turneringen på hjemmesiden.

Damefrokost (turnering)

Desværre blev det kun til damefrokost, da regnen

forhindrede vores dygtige og kønne piger i at spille.

Men…. det kulinariske er de nu heller ikke så

tosset til. Det var en skam, der ikke kunne spilles,

da der i år var hele 16 tilmeldte.


Herrefrokostturnering

Hele 14 herrer mødte op søndag formiddag for

at spille “Herrefrokostturnering”. Desværre lagde

regnen en dæmper på spillelysten, men efter lidt

hyggesnak blev man enige om at spise og så se

tiden an. Det var en god disposition, for da maden

var spist, holdt det op med at regne. “Svuppere”

fat – og banerne var klar til turnering. Vinder af turneringen

blev Jørgen K. og 2’ blev Norman. Den

ærefulde tredjeplads gik til Jørgen Anker. Til lykke

til dem.

Kommende aktiviteter i sæson 2004.

(vigtige datoer)

Klubturneringen startede lidt senere end adviseret

– Poul Erik Schmidt og Carsten Rex Sørensen er

turneringsledelse. Håber at alle interesserede nåede

at tilmelde sig på trods af den korte tilmeldingsfrist.

Klubturnering: Semifinaler og finaler afholdes i

weekenden 28-29/8. (Reserve 4-5/9)

Afslutningsfest lørdag d. 18/9-04.

Skumtennis – datoer vil blive meddelt ved afslutning

af udendørssæsonen.

Se i øvrigt opslag og tilmeldingslister i klubhuset –

ca. 14 dage før det aktuelle arrangement.

Faste Arrangementer:

“Grilltennis” fredage fra 18.00 til 20.00. Rita har

ansvar. Alle medlemmer er velkomne. Tilmelding er

ikke nødvendig.

“Good old Tennis” torsdage fra kl. 9.00 – 11.00. Ib

Hjort har ansvar (4970 4086). Alle medlemmer over

60 år af begge køn er velkomne. Tilmelding ikke

nødvendig. Deltagelse er gratis – dog betaler man

selv bolde.

“Mandagskvindetræf” første mandag i måneden

fra kl 10.00 –12.00. Rita Hagen er ansvarlig. (Tlf.

4970 1309).

“Onsdagskvindetræf” onsdage fra kl. 10.00

–12.00. For alle kvinder – på alle niveauer. Skiftende

ansvarlige – se hvem i reservationsbogen i klubhuset.

Klubtilbud:

Boldkanonen udlejes til voksne medlemmer for

kr. 50,00 pr. time på specielle vilkår. (Se opslag i

klubhuset)

Bolde kan købes til favorable priser i klubben. (Se

opslag i klubhuset).

Privattræning er muligt: Se opslag i klubhuset.

Klubbladet:

Indlæg efterlyses, så tennissiderne kan blive mere

alsidige og spændende.

Hjemmesiden:

Prøv at klik ind på vores hjemmeside (som løbende

bliver opdateret) hhtp://hjem.get2net.dk/hot,

hvor resultater, arrangementer, billeder, turneringer,

bookingregler, gæstespilsregler, love m.m. vil

være at finde.

Stainless CONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk

Hornbæk Idrætsforening · August 2004 47


Hornbæk – Hattemagervej

Fantastisk velholdt vinkelbygget etplansvilla på 162 m2 +

49 m2 garage og hobbyrum, attraktivt beliggende i børnevenligt

kvarter for enden af lukket vej med stisystem til skolen og

byen. Indeholder: Entre med adgang til gæstebadeværelse og

to børneværelser, opholdsstue med spiseafdeling, klinkebelagt

pejsestue med udgang til haven, stort soveværelse med

adgang til eget badeværelse med kar og bruseniche, nyt spisekøkken

med alle hårde hvidevarer samt bryggers med egen

udgang. Endvidere garage med automatisk vippeport og hobbyrum/udhus.

Sag A5504. Tlf. 49 70 23 04.

Brt./nt. 19.185 / 15.912 · Udb./knt. 150.000 / 2.985.000

Brt./nt. Pauselån F1 10.734 / 9.262

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført

162 765 1 / 4 1980

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på

at forhandle dig til lavere priser.

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00-16.00

Torsdag 10.00 - 17.30

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00

Hornbæk afdeling

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Solveig Kjærsgaard

49 76 02 73

More magazines by this user
Similar magazines