Årsberetning 2008

startvaekst.dk

Årsberetning 2008

Årsberetning 2008


Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2007 / SIDE 2

Væksthus NordjyllaNd

diN geNVej til NetVærk, VideN og Vækst

Væksthus Nordjylland vejleder vækstiværksættere

og virksomheder med vilje og

potentiale til vækst.

Med sparring af mere end 500 nordjyske

virksomheder i 2008 er vi i dag et vel-

etableret væksthus, der i tæt samarbejde

med de lokale erhvervskontorer, viden-

institutioner og private rådgivere bidrager

til vækst og udvikling i Region Nordjylland.

Via én fælles indgang får du kontakt til

kompetent sparring og vejledning, netværk,

samarbejdspartnere samt relevante

uddannelsestilbud, så det bliver let og

overskueligt for dig at komme videre

med dine virksomhedsplaner.

Din genvej til netværk, viden og vækst

Ring 70 15 16 18 Udgiver:

Væksthus Nordjylland

Redaktion og tekst:

Lange PR

Foto:

Lars Horn

Tryk:

Prinfo Aalborg


iNdhold

iNdhold

Vi skaber optimale vækstbetingelser 04

v/ bestyrelsesformand Finn Olesen

og direktør Flemming Larsen

kommentar 06

v/ Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen

ambitionen bliver indfriet i Nordjylland 07

ko og ko indtager nettet 08

Verden er varm på hot Makeup 09

Ny vækstpakke skal videreføre succesen 10

krone Vinduer trodser krisen 11

Carla F er kommet for at blive 12

Præsentation af bestyrelsen 13

regnskab 2008 13

enstrenget og sammenhængende erhvervsservice 14

Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 3


Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 4

Vi skaber oPtiMale VækstbetiNgelser

Interview med Finn Olesen, bestyrelsesformand for Væksthus Nordjylland

og Flemming Larsen, direktør for Væksthus Nordjylland

Væksthusenes mission er at skabe vækst

hos iværksættere og virksomheder med

potentiale til vækst. Visionen er således,

at væksthusene medvirker til, at Danmark

i 2015 er blandt de lande i verden, der

har flest vækstiværksættere og vækstvirksomheder.

Væksthus Nordjylland indtager rollen som en

af de primære vækstfremmere i det nordjyske

erhvervsliv, og den stærke forankring via de

lokale erhvervskontorer og en konsolideret

organisation giver væksthuset de bedste forudsætninger

for at understøtte de nordjyske

vækstiværksættere og vækstvirksomheder.

hvordan har de nordjyske

iværksættere haft det i 2008?

Finn Olesen: Det ville være forkert ikke at

tale om samfunds- eller finanskrisen, men

jeg tør faktisk godt vove den påstand, at

de nordjyske iværksættere har formået at

bevare optimismen og opretholde troen

på, at der fortsat er plads til bæredygtige

virksomheder og idéer. Jeg kan se, at samarbejdet

mellem Væksthus Nordjyllands

medarbejdere, de lokale erhvervskontorer

og de private konsulenter udgør en meget

effektiv treenighed, der konstruktivt formår

at optimere udbyttet af vækstmidlerne, og

det kommer i høj grad de nordjyske iværksættere

og etablerede virksomheder til gode.

Flemming Larsen: Det, vi også kan se, er,

at de virksomheder, der etablerer sig i en

vanskelig periode ofte også er dem, der klarer

sig allerbedst. Deres forretningsgrundlag

skal ganske enkelt være bæredygtigt, og i

de sammenhænge er vi en vigtig sparrings-

partner. Flere undersøgelser har vist, at de

opstartsvirksomheder, der har gjort brug af

Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN, red.),

har større chance for at overleve. Ser vi på

hvor mange nye job, vi har været med til at

generere i forhold til indbyggertallet, er vi

meget tilfredse med, at der er skabt 479

nye job i de virksomheder, der er vejledt af

Væksthus Nordjylland, ud af i alt 2.253 job

på landsplan. Jeg er derfor enig med Finn

i, at 2008 har været et optimismens år.

hvad er det, i kan, som iværksættermiljøet

i Nordjylland

ikke kan undvære?

Flemming Larsen: En af de afgørende

forskelle, vi bidrager med, er den strategiske

tilgang til tingene. Vores opgave er at skabe

vækst, og når vi påbegynder et nyt samar-

bejde med en virksomhed – uanset om det er

en iværksætter eller en etableret virksomhed

– så gør vi det med et langsigtet perspektiv

for øje. Og så er det ikke lige meget hvilken

strategi, man arbejder efter. Derfor trækker

vi på forskellige private konsulenter og

videninstitutioner alt efter opgaven, og det

sikrer virksomhederne en meget kompetent

og målrettet rådgivning.

Finn Olesen: Vores nære samarbejde med

alle kommunerne rundt om i regionen gør

også en stor forskel. Rammerne om dette

samarbejde skal fornys i sommeren 2009, og

selvom vi allerede har identificeret en række

områder, hvor vi kan optimere og forbedre

samarbejdet, forventer jeg en positiv dialog

med alle parter. For yderligere at geare

indsatsen og dermed sikre erhvervsvirksomhederne

endnu bedre sparring har

vi ”udstationeret” 11 medarbejdere fra

Væksthus Nordjylland. Det vil sige, at disse

medarbejdere rent fysisk sidder ude hos de

lokale erhvervskontorer i henhold til individuelle

aftaler – typisk en dag om ugen. Det

giver en endnu tættere kontakt og føling med

erhvervslivet rundt om i regionen, og det har

vist sig meget gavnligt.


hvad betød det, at Flere

Virksomheder i Vækst blev

kick-startet?

Flemming Larsen: Flere Virksomheder i

Vækst er det største danske vækstprogram

nogensinde. Vækstprogrammet har et samlet

budget på 113 mio. kr. og en målsætning om

at hjælpe 200 små og mellemstore nordjyske

virksomheder til øget vækst. Programmet

blev sat i drift i juni 2008 og skal vare frem

til 2011. Der har været stor efterspørgsel fra

virksomhedernes side, så allerede ca. otte

måneder efter opstart var virksomhed nr.

100 godkendt til at deltage i programmet.

Finn Olesen: Generelt har vi oplevet en markant

stigende interesse for vækstprogrammerne

og ikke mindst de vækstarrangementer,

vi afholdt i løbet af 2008. Der var fx 935

deltagere til de arrangementer, vi afholdt her

i Nordjylland i forbindelse med den landsdækkende

kampagne for vækst i uge 47. Det

er mere end en fordobling sammenlignet

med 2007. Nordjylland er den region, hvor

der er størst vækst i antallet af iværksættere

pr. indbygger, og antallet er fortsat stigende,

selvom vi befinder os i en brydningstid med

finanskrise og overgang fra højkonjunktur til

lavkonjunktur. Vi noterede en lille nedgang i

antallet af opstartsvirksomheder i november

og december, men det har rettet sig, og vi

oplever en stadigt stigende interesse for

både iværksætterrådgivning og -kurser.

er Væksthus Nordjylland

kommet for at blive?

Flemming Larsen: Væksthus Nordjylland er

kommet for at blive, og jeg har faktisk ikke

mødt nogen, der er af en anden opfattelse.

Vi har hjulpet hundredvis af virksomheder og

vil næste år kunne øge intensiteten i endnu

højere grad, og selvom fx Early Warning-programmet

ikke er skabt med udgangspunkt

i finanskrisen, er efterspørgslen forstærket

som følge af krisen. Det betyder ikke, at de

nordjyske virksomheder kom kriseramte ud

af 2008. Det betyder snarere, at vi bliver

opfattet som en strategisk samarbejdspartner,

der kan bidrage med viden og ekspertise

i en situation, hvor markedsvilkårene ændrer

sig, og det er lige præcis den position, vi

gerne vil indtage.

Finn Olesen: Vi forlader 2008 med armene

et godt stykke over hovedet, og vi vil

fremover fortsætte arbejdet med at udbygge

kompetencerne hos de virksomheder, vi har

kontakt til. Det bliver der ikke ændret på. Vi

vil dog fokusere endnu mere på strategisk

netværksopbygning og samarbejde både

lokalt, regionalt og nationalt, da vi mener,

det i endnu højere grad vil styrke udbyttet

af vores arbejde. Ellers er konklusionen, at

2008 har været et år med høj aktivitet og et

meget stort benarbejde for at gøre klar til de

kommende års intensivering af indsatsen.

Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 5


Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 6

Væksthus NordjyllaNd

gør eN Forskel

Kommentar af Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen

Alle landets Væksthuse spiller en central

rolle som base for den danske iværksætterånd.

Derfor følger jeg udviklingen i

husene tæt - og jeg er meget tilfreds med, at

Væksthus Nordjylland har gjort meget for, at

vi kan nå i mål med mange gode initiativer.

Regeringen har et ambitiøst mål – Danmark

skal i 2015 være blandt de lande i verden,

der har flest vækstiværksættere. Selvom

krisen har stor betydning for mange virksomheder,

så mener jeg ikke, at der er grund

til at skrue ned for ambitionsniveauet.

En ny evaluering af Væksthusene viser, at

Væksthusene gør en forskel og bidrager

til et enstrenget system, hvor den lokale

erhvervsservice, de private rådgivere og

Væksthusene spiller sammen om at skabe

gode betingelser for potentielle vækstiværksættere

og virksomheder.

Der er i 2008 opbygget betydelige kompetencer

i husene, og de yder en erhvervsservice

af høj kvalitet. Man kan som

vækstiværksætter føle sig sikker på, at

man i de fem væksthuse kan få afdækket

virksomhedens vækstmuligheder og blive

hjulpet videre.

Udover at levere vejledning koordinerer

Væksthus Nordjylland flere vækstpakker

på vegne af Vækstforum Nordjylland, bl.a.

programmet Flere Virksomheder i Vækst.

Formålet er at skabe vækst i nordjyske

virksomheder gennem kompetenceudvikling

eller ved at tiltrække nye medarbejdere.

Væksthus Nordjyllands programmer skal

medvirke til at stimulere væksten hos nordjyske

erhvervsvirksomheder og vækstiværksættere

ved bl.a. at hjælpe virksomhederne

til at få den nødvendige private rådgivning

og kompetenceudvikling. Jeg mener, at

Væksthus Nordjylland har skabt et fint

samspil mellem at yde erhvervsservice

og fungere som operatør på regionale

programmer.

Erfaringerne fra Væksthus Nordjylland

har været med til at inspirere til programmet

Vækst gennem rådgivning, som jeg

netop har taget initiativ til. Vækst gennem

rådgivning er en pulje på 30 mio. kr. til medfinansiering

af rådgivning til vækstiværksættere

og vækstvirksomheder. Programmet

træder i kraft 1. september 2009.

Den økonomiske krise er desværre ikke

løst endnu, så der ligger stadig mange

udfordringer forude. Krisens udfordringer er

ikke mindre i Nordjylland end i andre dele

af landet, og derfor er det vigtigt med den

indsats, som Væksthus Nordjylland yder

virksomheder og iværksættere i området.

Ved fælles hjælp kan vi føre Danmark frem

til en position som en førende iværksætternation.


deN 16. juNi 2008 saMlede Væksthus

NordjyllaNd oVer 400 deltagere i

aalborg koNgres & kultur CeNter

til kiCk-oFF For det største Vækst-

PrograM i NordjyllaNd NogeNsiNde:

Flere VirksoMheder i Vækst.

aMbitioNeN bliVer iNdFriet

i NordjyllaNd

Nordjylland står stærkt med et veletableret enstrenget

erhvervsservicesystem

Det såkaldte enstrengede erhvervsservicesystem

er en væsentlig målsætning for ikke

blot Væksthus Nordjylland, men for alle

fem væksthuse, der med deres arbejde skal

bidrage væsentligt til at indfri visionen

om, at Danmark i 2015 er blandt de lande i

verden, der har flest vækstiværksættere.

I en nyligt offentliggjort rapport fra

Erhvervs- og Byggestyrelsen, der evaluerer

Væksthusenes arbejde, er konklusionen, at

Væksthus Nordjylland sammen med Væksthus

Midtjylland er de væksthuse, der er nået

længst med at etablere sig som knudepunkt

i forhold til både et lokalt, regionalt og

statsligt niveau samt til uddannelses-

og forskningsinstitutioner, specialiserede

private rådgivere mv.

Nordjylland har som Vestdanmark i øvrigt

tradition for en kommunal erhvervsfremmende

indsats, og det har givet et godt

afsæt for det enstrengede system, da der

allerede i udgangspunktet har været en

fungerende infrastruktur på området.

Sammen med de lokale erhvervskontorer

har Væksthus Nordjylland haft succes

med at udbygge strukturen, og det er i

dag sådan, at de lokale erhvervskontorer

er indgangen til den mere specialiserede

rådgivning i Væksthus Nordjylland.

Det målrettede arbejde med at integrere

det lokale erhvervsfremmende arbejde i

Væksthus Nordjylland betyder bl.a., at

Væksthus Nordjylland i dag har taget

initiativ til, at deres medarbejdere på

ugentlig basis er fysisk repræsenteret på

de lokale erhvervskontorer. Derigennem

er Væksthus Nordjylland med til at fremme

en tæt relation og understøtte ambitionen

om et enstrenget system og en sammenhængende

rådgivning – også i fremtiden.

Flere Virksomheder i Vækst har været en af Væksthus Nordjyllands

store succeser i 2008. Søgningen til programmet har

været stor, og den problemfrie rekruttering skyldes i høj grad

kick-off-arrangementet, der trak fulde huse. TV2’s Jesper

Steinmetz styrede deltagerne gennem dagens program.

Programmet til kick-off var spækket med indlæg og debat om

vækstmulighederne i Nordjylland og det nye vækstprogram.

I foråret 2009 er der 150 deltagende virksomheder i programmet,

der løber frem til 2011.

Væksthus Nordjyllands

Programpakke 2008:

Flere Virksomheder i Vækst

Nordjysk Iværksætter Netværk

Videncenter for e-business

Global e-business

E-Frontløberen

Vækstdriveruddannelsen

Blue Ocean

Det nordjyske Eksportprogram

VÆKSTHUS NordjyllaNd / ÅrsberetNiNg 2008 / SIDE 7


Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 8

ko og ko iNdtager Nettet

Fra skrædder til web-specialist

For halvandet år siden startede Mette

Òsland Pedersen virksomheden Ko og Ko. På

det tidspunkt vidste Mette Òsland Pedersen

mest om skrædderarbejde og tekstiler og

havde kun begrænset viden om internetbaseret

salg og markedsføring. Her kunne

Videncenter for e-business træde til med

hjælp og kompetencer, og med Ko og Ko har

Mette Òsland Pedersen nu realiseret sin

drøm om økologiske varer til børn med et

sortiment, der dækker alt fra hudpleje til

tøj og legetøj.

økologi på nettet

Mette Òsland Pedersen har butik på sin

hjemmeadresse i Hobro, men den fungerer

primært som showroom for varerne og har

kun åbent efter aftale. Fra starten har Mette

Òsland Pedersen nemlig arbejdet med internettet

som den bærende platform for salg af

varer, og hun tog derfor kontakt til Væksthus

Nordjylland og kom med i programmet

Videncenter for e-business.

- Bo Christensen har været på besøg ad

flere omgange, hvor vi først og fremmest

har drøftet mulighederne for at optimere

trafikken på hjemmesiden. Videncenteret har

i opstartsfasen på den måde hjulpet med

essentiel rådgivning, og vi har fra begyn-

delsen haft en meget positiv kontakt, ligesom

Bo Christensen fortsat står til rådighed

telefonisk, hvis jeg har spørgsmål, fortæller

Mette Òsland Pedersen.

Fra besøgende til køber

Mette Òsland Pedersen har gennem samarbejdet

med Videncenter for e-business

lært at fokusere på sine egne kompetencer

i markedsføringen af sin virksomhed.

- Vi har snakket om, at jeg skal brande mig

selv mere som ekspert. Jeg er uddannet

skrædder og har en stor tekstilviden, og det

skal jeg gøre opmærksom på. Jeg skal også

være mere synlig, både på nettet og på fx

barselsgange, sygehuse osv. ved at uddele

postkort, fortæller hun.

Her og nu arbejder Mette Òsland Pedersen

med at trække flere besøgende til hjemmesiden,

mens næste fase i samarbejdet

med Videncenter for e-business er at øge

konverteringsraten:

- Næste skridt er at få konverteret de

besøgende til købere. Lige nu er raten ca.

Videncenter for e-business

Videncenter for e-business er delvist finansieret af

Den Nordjyske Vækstpakke og administreret af EUC

Nord og Væksthus Nordjylland.

Programmet hjælper ikke blot virksomheder med

handel på internettet, men tager også udgangspunkt

i forskellige problemstillinger omkring virksomhedens

drift, som fx økonomisystemer, kunde- og sælgerstyring

(CRM), marketingsystemer, logistik og

hjemmesider.

Foreløbigt har Videncenter for e-business hjulpet

mere end 30 virksomheder til øget vækst.

Mette Òsland Pedersen (i midten) har fået kvalificeret rådgivning

af virksomhedskonsulent i Væksthus Nordjylland Bo Christensen

og Gitta Brix fra Mariagerfjord Erhvervsråd og er i dag godt rustet

til at drive www.koogko.dk

to procent, og det er egentlig okay, men vi

skulle gerne kunne hæve det med en procent

eller mere. Det skal ske ved, at vi løbende

optimerer hjemmesiden og samtidig sørger

for, at de besøgende er de rigtige besøgende

ved at annoncere de rigtige steder.

Positivt samarbejde

Samarbejdet med Videncenter for e-business

har været med til at sikre en positiv udvikling

i Ko og Ko, og Mette Òsland Pedersen

forventer yderligere vækst i fremtiden.

- Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med

Bo Christensen. Han har været der, hvis der

var problemer, og da jeg fx på et tidspunkt

oplevede, at konverteringsraten gik ned,

ringede jeg til Bo Christensen, som fik sine

kolleger til at hjælpe med at tjekke websitet

igennem. Det er en uvurderlig hjælp, lyder

konklusionen fra Mette Òsland Pedersen,

der har store forventninger til Ko og Kos

udvikling de kommende år.


VerdeN er VarM PÅ hot MakeuP

Internationalt gennembrud hjulpet på vej af effektiv erhvervsrådgivning

- Når jeg først har bestemt mig for noget,

bider jeg mig fast som en terrier. Sådan lyder

det fra Rikke Degn, der de seneste tre år har

investeret både hjerteblod, sved og tårer i

design og udvikling af sin egen makeuplinje

Hot Makeup.

I dag står virksomheden Hot4You i Haverslev

over for sit internationale gennembrud,

og det skyldes ikke mindst en struktureret

vækststrategi, som Rikke Degn meget tidligt

i forløbet valgte at hente hjælp til hos det

lokale erhvervskontor i Rebild.

- Jeg kan godt lide at gå mine egne veje, og

her har min sparring med erhvervskonsulent

Mogens Grøn kunnet udfordre mine idéer

og hjælpe med at skubbe min virksomhed i

den rigtige retning, fortæller Rikke Degn, der

har trukket på rådgivningen fra sit lokale

erhvervskontor siden 2007, hvor de første

makeupprodukter var en realitet.

blik for potentiale

Gennem erhvervskontoret i Rebild kom

Rikke Degn hurtigt i kontakt med Væksthus

Nordjylland. I tæt parløb har Mogens Grøn

og virksomhedskonsulent i Væksthus Nordjylland

Flemming Jørgensen blandt andet

fået Hot4You engageret i Videnpilotordnin-

gen, der fremmer ansættelse af akademikere

i små og mellemstore virksomheder, ligesom

de har hjulpet Hot4You med at sikre midler

fra Mål 2-Lånefonden til etablering af nyt

firmadomicil. Helt aktuelt har Væksthus

Nordjylland skabt kontakt til forskerinstituttet

og GTS-virksomheden Alexandra

Instituttet i Århus, og senest har Hot4You

fået bevilget LAG-midler til udvikling af

virksomheden og dermed etablering af

yderligere arbejdspladser.

- For os har kontakten til Væksthus Nordjylland

betydet, at vi er blevet opmærksomme

på muligheder, vi ellers aldrig ville have fået

kendskab til, siger Rikke Degn og fortsætter:

- Flemming Jørgensen har haft et skarpt blik

for, hvordan vores vækststrategi og herunder

især vores design- og udviklingsproces bedst

kunne optimeres, og senest har kontakten

til Alexandra Instituttet betydet, at vi i dag

er de første i verden, der kan præsentere en

virtuel makeupartist.

samarbejde uden udløbsdato

Den nytænkende makeupartist, der virtuelt

giver kunderne mulighed for at lege med

farver og produkter fra Hot4You, er blevet

præsenteret på verdens største beauty-

Specialiseret erhvervsservice

Den specialiserede erhvervsservice er

basisydelsen i Væksthus Nordjylland og

udgør fundamentet i Væksthuset.

Mens den lokale erhvervsservice er målrettet

lokale iværksættere og små og mellemstore

virksomheder, henvises vækst- og

udviklingsorienterede iværksættere og

virksomheder til Væksthus Nordjylland.

Væksthuset hjælper gennem den specialiserede

erhvervsservice virksomhederne med

problemafklaring og vejledning og bygger

ikke mindst bro mellem virksomhederne og

forsknings- og videnmiljøer. Samtidig giver

den specialiserede erhvervsservice overblik

over rådgivningstilbud og kompetenceudvikling

i erhvervsfremmesystemet.

Der har fra dag ét været et tæt samarbejde mellem

Rikke Degn, ejer Hot4You, Mogens Grøn fra Rebild

Erhvervskontor samt virksomhedskonsulent i Væksthus

Nordjylland Flemming Jørgensen (th.).

messe Cosmoprof i Bologna, og Rikke Degn

er ved at danne sig et overblik over de

mange, der viste interesse for nyheden fra

Hot4You. I alt tæller listen 32 forskellige

lande.

- Vi står over for en kæmpe udfordring

med at håndtere den kommende periode,

hvor vi forventer en eksplosiv vækst, og

jeg drøfter nu strategien fremadrettet med

både Mogens Grøn og Flemming Jørgensen,

forklarer Rikke Degn og tilføjer, at en af de

største fordele ved erhvervsservicen er, at

samarbejdet i princippet aldrig ophører.

- Det er en stor styrke, at vi løbende kan

trække på erhvervsservicen fra både det

lokale erhvervskontor og Væksthus Nordjylland.

Den er ikke afgrænset til bestemte

projekter eller perioder i et virksomhedsforløb,

men udvikler sig derimod i takt med, at

der opstår nye behov og udfordringer, og det

er som nyetableret virksomhed på vej ud i

verden lige præcis dét, vi har allermest brug

for, siger Rikke Degn.

Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 9


Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 10

Ny VækstPakke skal VidereFøre suCCeseN

To nye vækst- og udviklingsprogrammer vil præge 2009

Vækst- og udviklingsprogrammet Flere Virksomheder

i Vækst har været en af Væksthus

Nordjyllands store succeser i 2008. Programmet,

der løber frem til 2011, er med en

samlet bevilling på 56 mio. kroner det hidtil

største vækstprogram i Nordjylland.

I 2009 følger Væksthus Nordjylland i samarbejde

med Vækstforum Nordjylland op på

succesen med en ny ambitiøs vækstpakke,

der samlet set betyder, at en pulje på mere

end 175 mio. kroner vil blive kanaliseret

videre til nordjyske erhvervsvirksomheder.

Vækstpakken omfatter foruden Flere

Virksomheder i Vækst mange af Væksthus

Nordjyllands eksisterende programmer, men

også to nye programmer, Vækst Iværksætter

Program (ViP) og Virksomheder i Teknologisk

Udvikling (ViTU), er en del af pakken.

Tilsammen tegner de to programmer sig

for 40 mio. kr. af de samlede EU-støttekroner

til vækst.

early WarNiNg

Mere aktuelt end nogensinde

Early Warning, der rådgiver virksomheder

på vej mod eller i krise, har med en allestedsnærværende

finanskrise fået en ny

aktualitet. I 2008 henvendte 36 nordjyske

virksomheder sig til Early Warning, og det tal

viser, at stadigt flere virksomheder vælger

at bruge Early Warning som et strategisk

støtteben, når markedsvilkårene ændrer

sig, og det bliver nødvendigt at justere i

forretningsgrundlaget.

Grundtanken i Early Warning er således også

at hjælpe kriseramte virksomheder med at få

overblik over og viden om, hvad der skal til

for at bringe virksomheden tilbage på rette

spor. Erfaringerne fra Holland, hvor Early

Warning har fungeret i en årrække, viser,

at den uvildige rådgivning redder cirka 50

procent af de konkurstruede virksomheder

fra at lukke.

Early Warning drives i samarbejde med de

fem væksthuse med en repræsentant i hver

ViP: 5 ansatte og 5 mio. kroner

i omsætning på 5 år

Det kan formuleres enkelt, men ambitionsniveauet

for Vækst Iværksætter Programmet,

der er målrettet iværksættere med

ambitioner og potentiale, fornægter sig ikke.

På 5 år skal de vækstiværksættere, der bliver

en del af programmet, runde 5 ansatte og

5 mio. kr. i omsætning.

Det nye program har til formål at leve op

til Globaliseringsrådets målsætning om

en øgning af vækstiværksættere fra fire

til otte procent. Vækstiværksættere vil

gennem programmet få adgang til op til 85

timers rådgivning, mentorsparring, kurser,

certifikater mv.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Januar

I alt 36 virksomheder henvendte sig i 2008 til

Early Warning. Der var en markant stigning i

slutningen af året, hvor finanskrisen for alvor

var en realitet.

Februar

Marts

April

Maj

region. Det særlige ved Early Warning er,

at programmet trækker på et vidtforgrenet

netværk af frivillige rådgivere, der fungerer

som sparringspartnere og mentorer for

de kriseramte virksomheder. Det frivillige

netværk tæller blandt andet nuværende og

tidligere virksomhedsejere, private rådgivere,

talknusere, turn around-specialister samt

revisorer og advokater.

Juni

Vitu: Få styr på idéer, viden

og visioner

Væksthus Nordjylland søsætter i 2009 også

vækst- og udviklingsprogrammet Virksomheder

i Teknologisk Udvikling. Programmet

er berammet til at løbe i halvandet år,

og målsætningen er at formidle og udveksle

viden af teknisk og teknologisk karakter

ved at give tilskud til samarbejde mellem

videninstitutioner og små og mellemstore

virksomheder. Virksomheder i Teknologisk

Udvikling skal være medvirkende til, at de

deltagende virksomheder opnår øget vækst

gennem produktudvikling samt udvikling af

produktions- og materialeteknologi.

Juli


August

September

Oktober

November

December

Det har været meget værdifuldt

at få sat andre øjne på min måde

at drive virksomhed på. Som virksomhedsejer

holder man jo på

en ensom parkeringsplads, hvad

enten udsigten nydes fra toppen

eller bunden af virksomheden.


Jette Moberg, ejer af virksomheden

Nice to Have og deltager i programmet

Early Warning.


kroNe ViNduer trodser kriseN

Innovationsprojekt fik gearet salget og sikret væksten

I juni 2008 var der kick-off for Flere Virksomheder

i Vækst, der er det hidtil største

vækstprogram i Nordjylland. Det nye program

er efterfølgeren til Virksomheder i Vækst og

blev skudt i gang ved et storstilet arrangement

i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Blandt de godt 400 deltagere var også adm.

direktør i Krone Vinduer Kaj Bundgaard, og

han var ikke i tvivl:

- Jeg blev ret hurtigt overbevist om, at

Flere Virksomheder i Vækst var en attraktiv

mulighed for os. Vi stod med en klar vækststrategi,

men også med en ny udfordring på

salgssiden, da vi som resten af byggebranchen

efter en årrække med udelukkende

fremgang kunne konstatere en markant

opbremsning, forklarer Kaj Bundgaard, der

dengang stod over for en stor opgave med

at fastholde væksten i et ellers vigende

marked. Her kunne Flere Virksomheder i

Vækst hjælpe med at holde virksomheden

på sporet.

ingen faldskærmskonsulenter

I samarbejde med Hjørring ErhvervsCenter

og virksomhedskonsulent i Væksthus

Nordjylland Thomas Thellufsen blev Krone

Vinduer en del af Chef til leje-ordningen.

- Vores primære fokus var at geare salget

og samarbejdet mellem salg og produktion,

fortæller Kaj Bundgaard, der som en del

af ordningen fik mulighed for at trække en

privat konsulent ind i virksomheden for at

løfte opgaven. - Gennem Chef til leje fik vi

stillet en meget kvalificeret kompetence til

rådighed, som vi ellers ikke ville have fået

adgang til, fortsætter Kaj Bundgaard og

understreger, at der ikke har været tale om

en faldskærmskonsulent, der blot kortvarigt

er droppet ned for så ellers at forsvinde igen.

- Vi har ikke bare fået en række mappe-

rapporter, der nu står og samler støv på

reolen. Derimod har konsulenten været en

integreret del af virksomheden, og vi har

derigennem haft stor succes med at få

indarbejdet en ny struktur i salget. Det er

desuden lykkedes at få klarlagt strategien

på en måde, som vi kan bruge fremad-

rettet. Også efter Chef til leje-ordningen

er stoppet, siger Kaj Bundgaard.

Nyt vækstprojekt følger

op på succesen

Foruden en helt ny salgsstruktur, hvor Krone

Vinduer blandt andet har arbejdet med,

Flere Virksomheder i Vækst

– strategi og kompetence

Flere Virksomheder i Vækst er målrettet

nordjyske vækstiværksættere og vækstvirksomheder,

som har et forretningsgrundlag,

der på længere sigt kræver en strategisk

omstillingsproces, nye fokusområder og

et forretningsmæssigt løft.

Vækstprogrammet indeholder de fire

overordnede indsatsområder; kompetenceudvikling

af egne medarbejdere,

kompetenceudvikling i netværk, Chef

til leje og tilknytning af arbejdskraft.

Flere Virksomheder i Vækst har i 2008

hjulpet 64 nordjyske virksomheder til vækst.

I foråret 2009 har programmet rundet

150 deltagende virksomheder.

Adm. direktør Kaj Bundgaard (tv.) sammen med

Bo Geertsen, direktør for Hjørring ErhvervsCenter

og virksomhedskonsulent i Væksthus Nordjylland

Thomas Thellufsen (th.).

hvordan hvert enkelt kundesegment bedst

betjenes, er salgsteamet i dag blevet udvidet

med to nye medarbejdere. Under Chef

til leje-forløbet har der været en løbende

sparring med både Hjørring ErhvervsCenter

og Thomas Thellufsen, der har set et

stort potentiale i Krone Vinduer i kraft af

virksomhedens vilje og lyst til at overleve og

skabe vækst på trods af en generel nedgang

i markedet.

Potentialet har betydet, at Krone Vinduer

som den første virksomhed har fået mulighed

for at gennemføre to innovations-

projekter i regi af Flere Virksomheder i

Vækst. I 2009 bliver Chef til leje-projektet

således fulgt op af et nyt projekt, der skal

facilitere kompetenceudvikling af egne

medarbejdere.

- Med Chef til leje har vi fået strategien og

salgsstrukturen på plads, og næste skridt

er nu at implementere medarbejderne i

salgssystemet. Det skal lykkes gennem

kompetenceudvikling af egne medarbejdere,

og de to projekter ligger på den måde

naturligt i forlængelse af hinanden, siger

Kaj Bundgaard. Økonomisk krise eller ej

– Krone Vinduer er fortsat på vækstsporet.

Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 11


Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 12

Carla F er koMMet For at bliVe

Iværksætternetværk gav en sikker start

Skobutikken Carla F var aldrig blevet til

virkelighed uden støtte og rådgivning fra

Nordjysk Iværksætter Netværk. Det er ejer

Tina Schrøder slet ikke i tvivl om. Hun har i

dag vekslet karakterbladet fra universitetet

til en drøm om at prøve kræfter med livet

som selvstændig og masser af sko i hjertet

af Aalborg.

Med en uddannelse i administration og

politik fra Aalborg Universitet lå det ellers

ikke lige i kortene, at Tina Schrøder skulle

ende som iværksætter og ejer af skobutikken

Carla F.

- Under min uddannelse arbejdede jeg

deltids i en skobutik, og selvom det passede

mig godt at læse på universitetet, har det

på en eller anden måde altid trukket i mig

at stå i butik. Så det var kun naturligt, at jeg

begyndte at lege med tanken om, hvordan

det ville være at starte op for mig selv,

fortæller Tina Schrøder.

Fra idé til virkelighed

Tankerne om at blive selvstændig fik næring,

da Tina Schrøder faldt over en annonce i

lokalavisen om et iværksætterkursus. På

kurset blev tanken om at springe ud som

iværksætter til beslutningen om at starte

egen butik.

Mødet med andre iværksættere var en positiv

oplevelse, og det afskrækkede ikke Tina

Schrøder, at hun som iværksætter skulle

vænne sig til lange arbejdsuger på 60-70

timer, eller at der i begyndelsen ikke var

udsigt til at tjene penge. Efter det første

introduktionsmøde tog hun kontakt til Nordjysk

Iværksætter Netværk, der med en særlig

rådgivningspakke hjalp hende i gang med

livet som iværksætter.

al begyndelse er svær

På trods af butikserfaring og et godt

kendskab til de sko, Tina Schrøder skulle

sælge, var det alligevel svært pludselig at

være den, der skulle sørge for husleje og løn,

ligesom det var en udfordring at stå med det

økonomiske ansvar. Tina Schrøder hentede

her god støtte i netværket og fik hjælp til at

lave en forretningsplan og mulighed for at

diskutere idé- og forretningsgrundlag med

Nordjysk Iværksætter Netværk

Nordjysk Iværksætter Netværk er koordineret af

Væksthus Nordjylland, der sammen med de lokale

erhvervskontorer tilbyder rådgivning og sparring

til iværksættere og virksomheder i hele Region

Nordjylland.

I 2008 rådgav netværket 1326 nordjyske iværksættere.

Nordjysk Iværksætter Netværk tilbyder i alt

16 timers rådgivning, og timerne er fordelt på

fire timers basisrådgivning og 12 timers privat

rådgivning hos fx revisorer, advokater, markedsføringsbureauer

eller andre, som netværket har

indgået aftaler med.

Nordjysk Iværksætter Netværk har til sit arbejde

fået bevilliget 1 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

samt 10 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.

Tina Schrøder elsker butikslivet og tilværelsen som selvstændig

og er kommet godt fra land med hjælp fra virksomhedskonsulent

John Kærgaard fra Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling.

virksomhedskonsulent i Aalborg Kommunes

Erhvervsafdeling John Kærgaard.

- Jeg havde virkelig stor glæde af John

Kærgaard, der er tidligere bankrådgiver og

derfor havde en god fornemmelse for, om mit

budget nu også var realistisk. Det er vigtigt,

at man er godt forberedt, inden man går i

banken, til sin advokat eller revisor, og det

var med hjælp fra netværket, at jeg fandt

frem til den bedste måde at gøre tingene på.

Tina Schrøder har i programmet Nordjysk

Iværksætter Netværk fået støtte og hjælp i

den udfordrende proces, det er at komme fra

idé til at starte egen virksomhed. I dag har

Carla F fået et godt tag i markedet, og trods

finanskrise og ændrede markedsvilkår er

skobutikken kommet fornuftigt ud af 2008.

- Som iværksætter er det enormt vigtigt at

komme godt fra start, og det har i den

proces været af stor betydning, at jeg har

kunnet trække på rådgivning og hjælp.

Jeg har fået en god begyndelse og føler

mig i dag rigtig godt klædt på til livet som

selvstændig.


estyrelseN 2008

Finn Olesen (Formand)

Borgmester

Hjørring Kommune

Hans Jørgen Kaptain

Advokat og byrådsmedlem

Frederikshavn Kommune

Nøgletal

Nettoomsætning

Andre driftsindtægter

Andre eksterne omkostninger

bruttoresultat

Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger af materielle

anlægsaktiver

driftsresultat

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle omkostninger

resultat før skat

Jens Lauritzen

Borgmester

Vesthimmerlands Kommune

Franz Cuculiza

Salgs- og marketingchef

Uponor A/S

(1) De anførte nøgletal for 2007 er fremkommet

ved, at aktiviteterne i første halvår af

2007 er udført af ErhvervsCenter Nordjylland

for Væksthus Nordjylland og i andet halvår

direkte af Væksthus Nordjylland.

Kurt T. Nielsen

Afdelingsformand

Dansk Metal

Pernille von Lillienskjold

Kontorchef

Erhvervs- og Byggestyrelsen

2007 2008

(kr. 1.000) (kr. 1.000)

14.252 12.238

831 1.320

15.083 13.558

-4.665 -4.020

10.418 9.538

-9.596 -9.920

-28 -27

794 -409

328 63

-278 -110

(1) 844 (2) -456

(2) 2008 er påvirket af store udgifter

vedrørende lukning af kontor i Hjørring

samt renovering af lokaler i Aalborg.

Bente Lyndrup

1. Viceborgmester

Morsø Kommune

Richard Fynbo

Direktør

Fynbo Foods A/S

Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 13


Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 14

Tilfredshedsgraden i de

vejledte nordjyske virksomheder

er 80,7%.

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen

eNstreNget og saMMeNhæNgeNde

erhVerVsserViCe

Væksthus Nordjylland fungerer som knudepunkt

i et enstrenget og sammenhængende

system for erhvervsservice til nordjyske

iværksættere og virksomheder med ambitioner

om vækst. Det betyder, at al kontakt

til Væksthus Nordjylland går gennem den

lokale erhvervsservice, der vejleder og

henviser potentielle virksomheder til Væksthus

Nordjyllands ydelser og programmer.

Målsætningen om en enstrenget erhvervsservice

indfries gennem et tæt parløb

mellem de lokale aktører og Væksthus

Nordjylland, og som noget nyt har

Væksthus Nordjylland allokeret med-

arbejdere til hvert enkelt af regionens

11 erhvervskontorer, så de fysisk er til

stede hver uge eller efter behov.

Aktivitetstal i 2008 (kommuneopdelt)

Antal deltager- Antal deltagervirksomheder

virksomheder Vejledte

Antal vejledte i eksport- i Flere Virksom- vækst-

Kommuner iværksættere programmet heder i Vækst virksomheder

Aalborg 421 50 18 112

Brønderslev 77 8 5 19

Frederikshavn 170 23 8 30

Hjørring 160 11 9 45

Jammerbugt 156 7 3 16

Læsø 11 0 0 1

Mariagerfjord 90 10 6 26

Morsø 32 5 1 18

Rebild 55 9 2 23

Thisted 85 9 5 36

Vesthimmerland 69 12 7 22

i alt 1326 144* 64 357

* Der er her tale om et flerårigt eksportprogram


Det er lykkedes at etablere et tæt samarbejde mellem de regionale

erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland, og der er ingen tvivl om,

at de nordjyske kommuner i høj grad har Væksthus Nordjylland inde

på nethinden i deres daglige arbejde med at sikre erhvervsservice

på lokalt plan. På den måde oplever vi i kommunerne at have fået en

meget stærk platform, når det gælder vækst og udvikling i regionen.


Egon Pleidrup, KKR-formand og borgmester i Morsø Kommune.


Thy Erhvervsråd

thomas thellufsen

Morsø Erhvervsråd

bjarne brodersen

Væksthus NordjyllaNds lokale

rePræseNtaNter

Erhvervscenter Jammerbugt

leif bjerg jensen

Himmerlands Udviklingsråd

rikke larsen

Hjørring ErhvervsCenter

bo Christensen

Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter

anne-Mette bak Nielsen

Mariagerfjord Erhvervsråd

Martin e. Nikolajsen

Erhvervsafdelingen Aalborg Kommune

Claus Midtgaard

Rebild Erhvervskontor

Flemming jørgensen

Frederikshavn Erhvervsråd

søren andreasen

Læsø Kommune

arne Chr. Pedersen

Fælles telefonnummer til

De Nordjyske Erhvervskontorer

70 15 16 18

Væksthus NORDJYLLAND / ÅRSBERETNING 2008 / SIDE 15


Væksthus Nordjylland

Novi Science Park

Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø

Telefon 70 21 08 08

info@vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjyllands ledergruppe bestående af:

Afdelingschef Henrik Dam, afdelingschef Luise L. Rasmussen,

direktør Flemming Larsen, økonomichef Carl Jensen og

kommunikationschef John Kjær

www.vhnordjylland.dk LANGE PR · randorff.dk

More magazines by this user
Similar magazines