kirkebladet kjellerup 04 2011 - Hørup Kirke

kjellerupkirke.dk

kirkebladet kjellerup 04 2011 - Hørup Kirke

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

2011 nr. 4 september - november


I sand eller på sten

Midt i den store

golde ørken kom en

dreng og en pige

gående.

Da hændte det, at de

kom op at toppes, og

drengen stak pigen en ørefigen, så det gav

genlyd i sandbankerne. Med den ene hånd

på den ild-blussende kind bøjede pigen sig

ned og skrev i sandet: ”I dag fik jeg en

ørefigen af min ven.”

De fortsatte deres vandring og kom efter

noget tid til en oase med en dejlig sø.

Resolut sprang de i søen for at blive kølet

af, men pludselig fik pigen krampe og var

ved at drukne. Drengen reddede pigen, og

da hun var kommet til sig selv igen,

huggede hun følgende indskrift ind i en

sten: ”I dag reddede min ven mig fra at

drukne.”

Da sagde drengen til pigen: ”Da jeg slog

dig, skrev du i sandet – men nu da jeg

reddede dig fra at drukne, skriver du det på

en sten. Hvorfor gør du det?”

Da svarede pigen: ”Ondt og godt møder os

i livet, og vi vælger selv, hvordan vi skriver

det ind i vor livshistorie. Men da du gjorde

mig ondt, valgte jeg at skrive det i sand,

hvor tilgivelsens vind kan viske det ud. Da

du gjorde noget godt, valgte jeg at mejsle

det i sten, så det aldrig slettes ud.”

Som menneske kan vi have en tilbøjelig-

hed til at huske de gange, vi er blevet

forurettet, nedgjort eller såret, mens de

gange, hvor vi fik hjælp, ros eller støtte, kan

fortabe sig i glemslen. Det er vel nærmest,

som om det sårende blev mejslet i sten og

det gode tegnet i sand.

Vigtigt er det at skrive det ned, så den, der

har såret, kan se, at det gjorde ondt, og

den, der har glædet, kan se, at det gjorde

godt. Vi skal blot tænke over, hvilket

materiale vi skriver det på, for vind kan kun

viske det ud, der er skrevet i sand.

De førte en luder hen til Jesus og bad om

hans dom. Da bøjede han sig ned og skrev

i sandet..... (Joh.8;2-11)

Og det gør han stadig, når vore fejl og

mangler remses op.

KBM

2 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Kristendom for voksne

Igen i år er der kristendom for voksne. Den

store deltagelse gør det oplagt at fortsætte.

Enhver kan være med. Det er ikke nødven-

digt at være bibellæser eller kirkegænger.

Det er heller ikke nødvendigt at have

deltaget før. Programmet kan ses i tillægget

til dette kirkeblad: ”Det sker”. I år er der

kun to datoer, nemlig 6. oktober og 9.

november. På grund af sognerejsen til

Israel i uge 42 udgår en kristendomsaften.

De store spørgsmål er til debat i disse år.

Men der skal viden til, hvis debatten skal

være lødig. Gennem nogle årtier har vi som

befolkning tabt en masse viden om

kristendom, kirke og tro. Men den kan

bygges op igen. Det er det, vi er i gang

med. Sommetider er det forandringer i

tilværelsen som f.eks. skilsmisse, sygdom,

Vi er så heldige, at

Lissy Hansen, tidligere

lærer her fra Kjellerup,

vil udstille sine ikoner i

kirkecentret fra den 19.

august. Efter høstgudstjenesten

den 4.

september vil hun fortælle om den

specielle proces, det er at skrive ikoner.

Hun har deltaget i mange kurser, og

interessen er tydelig at mærke hos hende.

Hun har været kreativ i mange år - især

med porcelænsmaling, - men nu fylder

ikonerne også en stor del af hendes tid.

Lissy Hansen vil her kort fortælle om ikon-

skrivningen: ”At male” - eller som det

kaldes ”at skrive” - en ikon er et

spændende håndværk. Det kræver ro og

fordybelse samt god tålmodighed, da

dødsfald eller andet, der

rejser de store spørgsmål.

Eller måske har man oplevet

”At skrive” en ikon

at komme til kort, når en

konfirmand eller mini-konfirmand stiller

spørgsmål. Måske har man været til

spaghetti-gudstjeneste, babysalmesang

eller et andet børnearrangement og har lyst

til en mere ”voksen” tilgang til emnet.

For den, der vil noget mere, kan jeg

anbefale et af de tre år lange weekendkur-

ser, der findes flere steder i landet, f.eks.

Teologi for Lægfolk i Aarhus, www.teologifor-laegfolk.dk,

eller teologisk voksenundervisning

i Brande (grundtvigsk stiftskon-

vent i samarbejde med folkeuniversitetet),

se www.brandekirke.dk

WNR

p r o c e s s e n e r

langvarig og nemt

tager 30-40 timer.

Ordet ikon betyder

”billede” og i denne

forbindelse et helligt

billede, et synligt led i den ortodokse

kirkes gudstjeneste og en integreret del af

det ortodokse menneskes hverdags- og

trosliv. Ikonen er i den ortodokse verden

for øjet, hvad prædikenen er for øret i den

protestantiske kirke. Den er tavshedens

forkyndelse.

Søren Prahl har skrevet dette om ikonen:

”Ikonen er forkyndelse i form, farve og

skønhed. Ikonen er et vindue, gennem

hvilket man skuer ind i Gudsrigets skønhed

og herlighed. Ikonen er som et nøglehul til

at kigge ind i den lysende evighed”.”

2011 nr. 4 september - november 3


Personregistrering

I Danmark udfører folkekirken personregistreringen

som en del af den statslige

forvaltning. Ansvaret, for at personregistreringen

foretages korrekt, er den kirkebogsførende

sognepræsts (Klaus Buch Møberg),

men i praksis er kordegnen (Jens-Ejler

Jensen) og dennes afløser (Lisa Bjærre

Olsen) ansat til bl.a. at varetage opgaven.

Til personregistrering hører registrering af

fødsel, faderskab, navngivning og

navneændring samt dødsfald. Derudover

sørger kordegnen for at registrere kirkelige

forhold som dåb, konfirmation, vielse/

velsignelse, begravelse/bisættelse og

medlemskab af folkekirken.

Fødsel: I dag anmelder

jordemoderen fødslen.

Faderskab: Hvis forældrene er

gift, registreres moderens

mand automatisk som far til barnet. Hvis

de ikke er gift og skal have fælles

forældremyndighed, afleveres ”omsorgs-

og ansvarserklæringen” til kirkekontoret,

inden barnet er 14 dage. Hvis dette ikke er

sket, overgives sagen til statsforvaltningen.

Faderskabet kan anmeldes til statsforvaltningen

inden fødslen.

Navngivning: Et barn skal have navn

senest 6 måneder efter fødslen. Anmeldelsen

sker på blanketten ”navngivning”. Man

kan også navngive ved dåben. Se mere om

navne på www.familiestyrelsen.dk

Dåb og navngivning ved dåb: Dåbsdatoen

aftales med kirkekontoret, som skal have

besked om barnets navn, og hvem der skal

være faddere (2-5 personer ud over

forældrene)/vidner. Inden dåben mødes

præsten og forældrene til en samtale. Man

bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navneændring: Der er gebyr på de fleste

n a v n e æ n d r i n g e r . B l a n k e t t e n

”navneændring” udfyldes, og gebyret

indbetales. Blanketten afleveres til

kirkekontoret sammen med dokumentation

af betaling.

Navneændring på bryllupsdagen:

(gebyrfri ved navnefællesskab) Kirkekontoret

(hvor man bor) laver navneændringen,

uanset om man bliver gift på rådhuset eller

i kirken. Man udfylder blanketten

”navneændring på bryllupsdagen” og

afleverer den på kirkekontoret.

Vielse/velsignelser: Dato og

tid aftales på kirkekontoret.

Inden vielsen har parret en

samtale med præsten.

Dødsfald - begravelse/

bisættelse: Anmeldes til kordegnen

sammen med en lægelig dødsattest. Man

kan evt. købe hjælp til dette hos bedemanden.

Kirken reserveres på kirkekontoret.

Der laves aftale med præsten direkte.

Forud for en kirkelig handling har præsten

en samtale med de pårørende.

Udmeldelse af folkekirken: Skal ske

skriftligt til kirkekontoret (hvor man bor).

Genoptagelse i folkekirken: Kontakt en

præst eller kirkekontoret.

Ved bortkommet dåbs-/navneattest:

Kontakt kirkekontoret.

A l l e b l a n k e t t e r l i g g e r p å :

www.personregistrering.dk - her er der

også en god information. Blanketterne kan

naturligvis også fås på kirkekontoret.

Læs mere på www.kjellerupkirke.dk eller

mail/ring/besøg os på kirkekontoret.

JEJ og LBO

4 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Sommerfest i præstegårdshaven

Mange mennesker besøgte i

løbet af 2. pinsedag den 13. juni

præstegårdshaven i Levring, hvor

der var den årlige sommerfest.

I år var der besøg af de russiske

feriebørn fra

Murmansk og

d e r e s

værtsfamilier.

Faktisk var der

jubilæum, for

det var 10.

gang, de russiske feriebørn

besøgte egnen og sommerfesten

i Levring.

Spejderne var meget synlige ved

årets sommerfest. Tipien var slået

op, og man kunne deltage i et

spejderløb. En svævebane var

stillet op, og der var lavet

hængekøjer til at tage en morfar.

Man kunne købe specielle

pandekager - de smagte rigtig

godt.

Nyt Nyt fra fra Levring

Levring

Menighedsmøde i Levring Præstegård

Som noget nyt bliver det anvist, at man én

gang årligt skal afholde menighedsmøde.

Den 11. september 10.30 holdes der

høstgudstjeneste, hvor der serveres frokost

i præstegården bagefter. Vi vil umiddelbart

i forbindelse med frokosten orientere kort

om menighedsrådets arbejde:

• Orientering om menighedsrådets

Anders Bonde stod for

gudstjenesten i det fri, og ellers

var der traditionen tro basar med

boder, hvor man kunne købe

lodder og amerikansk lotteri.

Overskuddet

gik bl.a. til en

håndværkeruddannelse

i

Nigeria og

andre pro-

jekter samt

spejderne i Levring.

Overskuddet blev 35.190 kr. og

tak til alle, der støttede op

omkring basaren, både som

givere og hjælpere.

Efter en imponerende og trofast

indsats gennem mange år har

Lilly Grøn overladt posten som

koordinator af sommerfesten til

Inga Tind Kristensen. En særlig

tak til dig, Lilly.

Mette Christiansen

arbejde det forløbne år og det kommende

år ved formand Edith S. Clausen.

• Orientering om økonomien ved

kasserer Anker Tang Sørensen.

Der vil blive mulighed for at stille

spørgsmål og evt. komme med ideer til

menighedsrådet.

Edith S. Clausen

2011 nr. 4 september - november 5


Renovering af kirken

Hvert år afholder menighedsrådet syn over

kirke, kirkegård og

øvrige bygninger,

som menighedsrådetadministrerer.

Hvert fjerde år

er synet et såkaldt

provstesyn, hvor

provsten og provstiets bygningssagkyndige

deltager. På synet vurderes kirkegårdens og

bygningernes stand, og de kommende års

planer debatteres. I maj måned afholdtes

Fokus på Afrika

Søndag den 30. oktober 2011 kl. 14.00

På YM-dagen får vi i år besøg af Clement

Dachet, som er født i Nigeria, hvor han er

uddannet teolog og har virket som præst.

Han er dansk gift, har boet i Århus i flere år,

så han taler godt dansk. Mission Afrika har

ansat ham med det formål at bringe

danske og afrikanske kirker tættere på

hinanden ved foredrag, konfirmandbesøg,

volontørarbejde osv. osv.

I sidste kirkeblad var Hørup – Levrings

fælles projekt ”KIRKE TIL KIRKE” omtalt. Det

er et projekt, som provstiet støtter gennem

”Mission Afrika”, bl.a. målrettet en

håndværkerskole

i netop Nigeria.

At kunne et hånd

-værk og have et

arbejde kan være

forudsætningen

for, at en familie

Nyt Nyt fra fra Kjellerup

Kjellerup

der provstesyn over Hørup Kirke, kirkegård

og øvrige bygninger. Det blev i den

anledning noteret, at Hørup Kirke på grund

af blandt andet stærkt slidte gulve,

utidssvarende varmeanlæg m.m. bør

renoveres. Menighedsrådet har derfor

nedsat et udvalg, som i efteråret vil

begynde at udarbejde et projektforslag.

Udvalget har mulighed for at supplere sig

med personer uden for menighedsrådet,

som besidder fagligt relevant viden.

WNR

kan komme ud af den

fattigdom, som stadig

er meget udbredt i

mange afrikanske

lande.

Overskuddet fra YMdagen

vil blive delt mellem Danmission,

Dansk Etiopermission og Mission Afrika, og

gennem Mission Afrika vil vi netop støtte

Kirke til kirke”- projektet.

Efter gudstjenesten i kirkecentret er der

kaffe, saft, kage, forskellige aktiviteter,

konkurrencer, tombola, lotteri, og på

forhånd er der solgt lodsedler, så vi håber

på et godt overskud til kirken i Afrika. Gaver

til lotteri og tombola kan afleveres i

kirkecentret helst en uge før YM-dagen.

Programmet slutter ca. 16.30, og der kan

som sædvanligt bestilles kirkebil på tlf.

8688 0175 (Thorning Taxi).

HB

6 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Nyt fra kirkegården

Redskabsstativer

I lighed med mange andre kirkegårde har

vi - som en service til gæsterne - placeret

redskabsstativer med værktøj til

renholdelse af gravstederne.

Blomstervaser til medbragte buketter

Vi har placeret vaseholdere til de grønne

kræmmerhusvaser centralt på kirkegården.

Så kan gæsterne tage af dem og fylde vand

i på vej hen til gravstedet. Vi vil så inden

grandækningen fjerne de vaser, som ligger

på gravstederne og bruge dem til at

supplere op med. Det vil være nemmere

for gæsterne, men også for personalet. Når

vi suger blade og hækafklip, ryger der let

en vase med i løvsugeren, og det har

hverken vase eller løvsuger godt af. Vi

bruger meget tid på at lægge vaser til side

og på plads igen, og det er den tid, vi kan

spare.

Hvis nogen har speciellt personlige vaser,

Nyt Nyt fra fra Kjellerup

Kjellerup

kan de enten afhentes, inden grandækningen

begynder i uge 43, eller de kan

efterfølgende udleveres ved henvendelse til

personalet.

Folkekirken skal spare

Vi er blevet pålagt besparelser på

kirkegården. Det sker ved nedskæring af

personaletimer. Vi er kreative, når vi skal

finde steder, vi kan spare tid. Bl.a. har vi

plantet stauder på tomme gravsteder.

De forskellige stauder kan alle lukke tæt,

så der ikke bliver plads til meget ukrudt, og

så ser det også flot ud. Besparelserne vil

ikke gå ud over vedligeholdelsen af de

gravsteder, som kirkegården modtager

betaling for at passe.

Byggeri på kirkegården

Vi har nu af Viborg Stift fået godkendt

foreløbige tegninger til byggeri af

mandskabsfaciliteter, kirkegårdskontor og

maskinhus. Så må vi se, om vi også kan

finde pengene til byggeriet.

HGN

2011 nr. 4 september - november 7


DATO HØRUP LEVRING

4. september 10.30 1 Høst med kirkefrokost 3 9.00

8. september 14.00 Pensionisthøstgudstjeneste

GUDSTJENE

11. september 9.00 4 10.30 1 Høst med kirkefrokost

18. september 10.30 Stafetgudstjeneste 9.00

20. september 17.00 2 Spaghettigudstjeneste

25. september 9.00 Kirkekaffe 10.30

2. oktober 10.30 1+5 Konfirmanderne medvirker 10.30 1+5 Konfirmanderne medvi

9. oktober 10.30 6 9.00 Kirkekaffe

11. oktober 17.00 2 Spaghettigudstjeneste

16. oktober 10.30 Stafetgudstjeneste 9.00

23. oktober 9.00 Kirkekaffe 10.30

30. oktober 14.00 7 YM-dag Ingen

6. november 16.15 15.00

13. november 10.30 1 9.00 1 Kirkekaffe

20. november 9.00 1 Kirkekaffe 10.30 1

22. november 17.00 2 Spaghettigudstjeneste

27. november 10.30 1 19.00 6 Luciaoptog

4. december 14.00 1+9 Familieadventsgudstjeneste 10.30 1

1) Indsamlinger: 4/9 Høstindsamling i Hørup, 11/9 Høstindsamling Levring, 2/10 Håndværkerskolen

i Nigeria, indsamlingsprojekt, 13/11 KFUMs sociale arbejde, 20/11 Indre Mission,

27/11 Julehjælp i Hørup og 4/12 Indsamling til dåbsbibler.

2) Tilmelding til spisning skal ske senest mandagen før til Lisa Olsen: sogn@kjellerupkirke.dk

3) Efter kirkefrokosten vil Lissy Hansen fortælle om ikon-skrivning - se side 3.

4) Efterfølgende sogneudflugt - se side 10.

5) Konfirmanderne er involveret i gudstjenesten, som afslutning på deres konfirmandarran-

8 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


STELISTE

PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM

Winnie Rischel 11. s.e.trin. Luk. 18,9-14

Alle Høstgudstjeneste

Klaus Møberg 12. s.e.trin. Mark. 7,31-37

Klaus Møberg 13. s.e.trin. Luk. 10,23-37

Lisa Olsen Tirsdag Gåtur på vandet

Winnie Rischel 14. s.e.trin. Luk. 17,11-19

rker Begge 15. s.e.trin. Matt. 6,24-34

Winnie Rischel 16. s.e.trin. Luk. 7,11-17

Klaus Møberg Tirsdag Kongelig visdom

Klaus Møberg 17. s.e.trin. Luk. 14,1-11

Klaus Møberg 18. s.e.trin. Matt. 22,34-46

Clement Dachet 19. s.e.trin. Mark. 2,1-12

Begge Allehelgen Matt. 5,1-12

Winnie Rischel 21. s.e.trin. Joh. 4,46-53

Winnie Rischel Sidste s. i kirkeåret Matt. 25,31-46

Winnie Rischel Tirsdag Jesus smides ud

Klaus Møberg 1. s. i advent Luk. 4,16-30

Winnie Rischel 2. s. i advent Matt. 25;1-13

gement.

6) Efter gudstjenesten har Danmission et arrangement i kirkecentret, Ruth Sloth Petersen

kommer og fortæller om kvindeskolen Ilofav. Alle er velkomne.

7) YM-dagens gudstjeneste foregår i kirkecentret. Se omtale side 6.

8) Familiegudstjeneste og Luciaoptog med piger fra sognet.

9) Minikonfirmanderne opfører krybbespil og koret går Lucia.

Kirkebil Se bagsiden

2011 nr. 4 september - november 9


Allehelgen

Nogle gange er et dødsfald en naturlig

afrunding, andre gange er det en

gennemgribende omvæltning for de

pårørende. Når man mister én,

man holder af, bliver det

meget konkret, at vi ikke ejer

livet og ikke kan holde det

fast.

Alle mennesker må gøre den

erfaring. Som kristne må vi

sige, at erfaringen af livets

uigenkaldelighed kan bæres i

et håb. Allehelgensdag er

håbets dag, ligesom den er

eftertankens, savnets og

taknemmelighedens dag.

Enhver er velkommen til de stemningsfulde

gudstjenester på Allehelgensdag, første

søndag i november. Gudstjenesterne finder

sted om eftermiddagen i begge kirker (se

gudstjenestelisten på midtersiderne). Der

Sommerudflugten for Kjellerup

Søndag den 11. september kl. 9.00

En dejlig tur til Brunkulsmuseet i Søby. At

bryde kul var levebrødet for mange, mange

familier under anden verdenskrig og frem

til 1970. Denne barske historie vil vi blive

meget klogere på, når guiden fortæller,

først på museet og bagefter på busturen

rundt i landskabet med de mange små

søer, som er opstået i kølvandet på

udgravningerne.

Vi begynder kl. 9 med gudstjeneste i Hørup

er lystænding samt oplæsning af navnene

på begravede/bisatte siden Allehelgen

sidste år. Mange har glæde af at samle

dem, der stod afdøde nær, og

få en indholdsrig eftermiddag

ud af det hjemme, i kirken og

på kirkegården.

Vi oplever jævnligt, at folk

søger tilbage i deres slægt. Vi

flytter mere, end man gjorde

for nogle årtier siden, og

mange ønsker at kende

slægtens historie og dens

geografiske tilknytning. I den

anledning ønsker mange at se

slægtens gravsten forskellige steder i

landet. Det er nu muligt for mange

kirkegårdes vedkommende at se fotos af

grave, som er mere end 10 år gamle, på

følgende hjemmeside:

www.DK-gravsten.dk

Kirke. Kl. 10.15 kører vi til Søbyhus

Cafeteria, hvor middagen venter. Efter den

guidede tur indtages eftermiddagskaffen på

Restaurant Søgaarden ved Sunds Sø. Vi vil

være hjemme senest kl.18.

Turen koster 200 kr. pr deltager. Der er

plads til 40 personer og en kørestol.

Tilmelding senest torsdag d. 1. september

til kirkekontoret eller Henny Braüner tlf. 86

88 15 31, hennyb@mail.dk.

Rom og Assisi 2012

Husk informantionsaften torsdag den 3.

november kl. 19.00 i Kirkecentret.

Se mere på: www.kjellerupkirke.dk

10 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Kom Kom med!

med!

Levring

Levring

KFUM-spejderne

Spejderaktiviteter fra 0.

klasse og op.

Kontakt: Erik Tind Kristensen,

tlf. 86 88 60 91

Kjellerup

Kjellerup

Babysalmesang

Babyer fra 1 - 9 mdr.

7 gange med salmer og

sange i kirken pr. hold.

Kontakt: Lisa B. Olsen,

tlf. 86 88 40 39

www.kjellerupkirke.dk

Spaghettigudstjeneste

Kort børnevenlig gudstjeneste

efterfølgende

med spaghetti og kødsovs

til hele familien.

Kontakt: Lisa Bjærre

Olsen

www.kjellerupkirke.dk

Tirsdagsklubben

- Kirkens Børneklub.

Børn fra 4 år til 2. klasse.

Tirsdag i Kirkecentret fra

16.30 til 17.30

Kontakt: Lisa Bjærre

Olsen

www.kjellerupkirke.dk

KFUM-spejderne

Spejderaktiviteter fra 2.

klasse og op.

Kontakt John Mikkelsen,

tlf. 40 27 52 09

www.spejdernet.dk/

Kjellerup

Babysalmesang

Der er noget stort ved at se et lille barn på bare

nogle få måneder til babysalmesang. Smilet,

når man synger for dem. Den intense opmærk-

somhed på tørklædet. Trygheden som breder

sig, når man vugger dem i lagnet. Grinet, når de hopper på knæet.

Deres tydelige glæde lyder over stjernetæppet, som blafrer over

dem til sidst. Det er stort at opleve, hvordan disse små dejlige

skabninger suger til sig af vores dejlige salmer og orgelmusikken.

Har du lige født? Så synes jeg bestemt, du skal overveje, om

babysalmesang er noget for dig. Efterspørgslen har på det sidste

været stor, så til efteråret bliver der to hold. Det første fra den 1.

september og et igen efter efterårsferien. Tilmelding er nødvendig,

for der er kun plads til 12 babyer på et hold. Man tilmelder sig til

sognemedhjælper Lisa Bjærre Olsen (se bagsiden). Se billeder fra

de sidste par hold på vores hjemmeside: www.kjellerupkirke.dk.

2011 nr. 4 september - november 11

LBO

Lucia i Levring Kirke

Hvert år den 1. søndag i advent er der

familiegudstjeneste i Levring kirke. Det har

været en dejlig og festlig tradition i mange

år at opleve piger gå Lucia. For at der skal

være en god Luciasang, skal vi have piger

fra Levring Sogn, der gerne vil synge og gå

Lucia. Alle piger fra 2. klasse og opad kan

være med. For at gå Lucia er man nødt til at øve sig lidt.

I november måned øver man 3 gange – hver onsdag aften. 1.

gang er onsdag den 9. nov. Øvningen foregår Slussi 5 i

spejderlokalet, og den sidste aften øver man i kirken. Hvis man

gerne vil være med, kan man henvende sig til Hanne Madsen tlf.

86882527. Der vil sidst i oktober blive delt løbesedler rundt om

nærmere information, men skulle man af en eller anden grund

ikke få én, kan man henvende sig til Hanne. Gudstjenesten er den

27. nov. kl.19.00.

Edith Clausen


Kirkeåret – Trinitatis

Trinitatis (af latin trinitas: treenighed) er

navnet på den længste, sammenhængende

periode i kirkeåret begyndende med

trinitatis søndag en uge efter pinse.

Perioden varer til første søndag i advent og

strækker sig dermed fra omkring

begyndelsen af juni til slutningen af

november. På nær allehelgenssøndag har

søndagene navn efter det antal uger, der er

gået siden periodens begyndelse, f.eks. 16.

søn. efter trinitatis. Den lange trinitatis-tid

var før reformationen struktureret efter en

række helgenfester. Reformatorerne gjorde

op med helgendyrkelsen, og dermed

forsvandt helgenfesterne. Den eneste rest,

der er tilbage er Allehelgenssøndag,

første søndag i

november. På denne dag

mindes menigheden alle de

døbte, som er gået forud for os,

alle dem, som har båret troen

og ordet om Gud videre, så det

nu er en kraft i vores liv. Dagen fremhæver,

at vi som kristne er led i en kæde, og at

troen og håbet overdrages, nærmest som

en stafet, fra den ene generation til den

anden. Det fastholder os i bevidstheden

om, at de, som gik forud for os, har

betydning, og at vi, som dem, der skal give

stafetten videre, har et stort ansvar. Det er

en grundtanke i kristendommen, at hvert

enkelt menneske er betydningsfuldt og kan

gøre fyldest. I de senere år har Allehelgen

fået et meget personligt præg, idet man

mange steder, også her, læser navnene op

på dem, som er begravet/bisat siden allehelgen

det foregående år.

Én af trinitatissøndagene fungerer de fleste

steder som høstgudstjeneste. Det er ikke

en fastlagt dag, den vælges fra år til år.

Høstgudstjenesten er en takkegudstjeneste

og er centreret omkring det daglige brød,

som ifølge Luthers lille Katekismus er alt,

hvad der er brug for til liv og legeme (se

salmebogen side 970). Høstgudstjenesten

skærper vores opmærksomhed, så vi ser

Guds godhed og gavmildhed. Han er det,

selvom vi ikke får øje på det, men glæden

vokser, når vi træner øjet for alt, hvad vi

dagligt modtager og kan takke for.

Trinitatistidens liturgiske farve er grøn.

Under altergang bruges den grønne

messehagel. Farven symboliserer troens

vækst. Prædike-teksterne er fra alle evangelierne,

dog er Lukasevangeliet hyppigst

repræsenteret (1. tekstrække).

Lukasevangeliet antages i den

nyeste forskning at være det

yngste af evangelierne, skrevet o.

115 e. Kr. Teksten er en del af

dobbeltværket Lukasevangeliet-

Apostlenes Gerninger. Lukas ser

menigheden som bærer af Helligånden

efter Jesu himmelfart. Trinitatistidens

tekster kredser om det fortsatte

discipelskab. Hvordan skal livet leves som

åndsbærende menighed og som individer,

der er døbt til at være Jesu disciple?

Selve ordet trinitat is/treenighed

forekommer ikke i bibelen, men er en del

af den dogmedannelse, som allerede på

evangelisternes tid var i gang. Et dogme er

en eftertanke, en sammenfatning og

systematisering af bibelsk stof og

gudstjenestelig indsigt. Det er et

kernedogme i kristendommen, at vi kender

Gud i tre skikkelser, som Fader-Søn-Ånd

eller med andre ord som Skaber-Frelser-

Levendegører.

WNR

12 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Salmestafetten ved Nils Arne Iversen

Mon ikke de fleste vil give mig ret i, at man

sagtens kan holde af en salme, uden at

man helt forstår de mange nu forældede

ord, som digtere fra de forrige århundreder

mere eller mindre naturligt tog i

anvendelse i deres smukke lyriske

udfoldelser. Sanseindtrykkene i sig selv

rører os.

Årstidernes og højtidernes

salmer - ikke

mindst julens - og

aftenens og morgenens

salmer bevæger

os, klart afstemt efter

de minder, vi måtte

have at knytte til dem.

Blandt andet på den

baggrund er salmerne

langtidsholdbare, selv-

om de var bestemt for

mennesker, som

levede i en helt anden

tid.

Ingemanns smukke

og billedrige morgensalme

”Nu titte til

hinanden” giver mig

Nr. 750 i D. D. Salmebog.

Tekst: B.S. Ingemann 1837

Melodi: Mel.: C.E.F. Weyse 1837

1. Nu titte til hinanden de favre blomster små,

de muntre fugle kalde på hverandre;

nu alle jordens børn deres øjne opslå,

nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

stor lyst til dagen og

livet. Guds skaberværk:

de smukke blomster, fuglelivet,

børnene, som vågner og sneglen, som

begiver sig på vej i sine langsommelige

bevægelser. Dette anslag rummer også

ældre udtryk, men man fornemmer

morgengryet, og forventningerne til en ny

dag vækkes.

Denne salme holder jeg af at synge uanset

årstid. På en sommermorgen, hvor alt jo er,

som Ingemann beskriver, og da ikke mindst

på en vinterdag, hvor

salmen bringer minder

om det lys, den varme

2. Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær:

han føder fugl og markens lilje klæder;

dog menneskenes børn har han allermest kær,

Gud ånder på øjet, når det græder.

3. Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå,

hans vugge stod på jord foruden gænge.

Guds Himmeriges fryd har han lovet de små

og blomster fra Paradisets enge.

4. Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor,

han bærer barnet op til Gud på armen;

han storm og hav betvang, da han vandred på jord,

men børnene leged ham ved barmen.

5. O du, som os velsigned og tog i favn de små,

en morgen se vi dig i Paradiset;

du lærte os til Gud vore øjne opslå,

evindelig være du lovpriset!

og det liv, som

sommeren bragte, og

som vil komme, når

solen igen står højt over den nordlige

halvkugle.

At salmen også

bruges i dåbssammenhæng

er helt

naturligt. ”Den, som

ikke tager imod Guds

rige, som et lille barn,

kommer slet ikke ind i

det.” Ingemann har

tydeligvis Jesu ord i

tankerne og formidler

gennem sit enkle

billedsprog forståelsen

herfor til både

børn og voksne.

På samme baggrund

bruges salmen også

til begravelser. ”Guds

himmeriges fryd har

han lovet de små og

blomster fra Paradisets

enge.”

”Nu titte til hinanden” indgik i 1837 i en

samling på 7 morgensange, som Ingemann

skrev til et københavnsk børneasyl. Weyse

bidrog med sine dejlige melodier, så

børnene havde en salme til hver af ugens

dage. Jeg har livet igennem holdt af både

Ingemanns og Grundtvigs morgensange.

Salmestafetten går nu videre til Gerda

Overby, Kjellerup.

2011 nr. 4 september - november 13


Hvor intet andet er nævnt, er møderne kl. 19.30.

Levring Levring

Levring

Indre Indre Missions Missions Samfund

Samfund

Kontakt: Else Feldbak, tlf. 86 88 61 30

Mødes i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet

andet er nævnt.

September

To. d. 8. Sangaften.

To. d. 15. Bibeltime hos Anna Benner, Vesterhede 10.

Fr. d. 30. Høstfest og 150 års-fest ved Johannes

Østerlund Nielsen.

Oktober

To. d. 13. Bibeltime hos Knud

Birkbak, Bygaden 10.

To. d. 27. Årsfest ved Finn

Najbjerg.

November

Fr. d. 4. Soldatervennefest ved

Landssekr. Bjarke Friis.

To. d. 24. Bibeltime hos K. E. Grøn, Solvænget 11.

Ydre Ydre Missionskredsen

Missionskredsen

Kontakt: Lilly Grøn. Tlf. 86 88 20 84

September

Ma. d. hos Metha Østergård, Egebakken 4.

Oktober

Ma. d. 10. hos Ruth Bjerregård, Blodbøgen 12.

November

Ma. d. 14. hos Lilly Grøn, Solvænget 11.

Kirkelig Kirkelig Familiearbejde Familiearbejde i

i

Levring Levring sogn

sogn

Kontakt: Inga og Erik , 86 88 60 91

Mødes i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet

andet er nævnt.

September

Ti. d. 13. Bibeltime hos Jane og Jørn, Solvænget 10.

Fr. d. 16. Aften i Gjern Kulturhus kl. 19.30 til fordel for

Kjeldsøs byggeprojekt

Fr. d. 30. Høstfest.

Oktober

Ti. d. 27. Årsfest.

November

Fr. d. 4. Soldatervennefest.

Ti. d. 15. Arbejdsdrøftelse hos

Mette og Christian, Lille Møllevej

10.

Fr. d. 25. Spejdernes adventsfest i sognegården.

Kjellerup

Kjellerup

Café Café KC

KC

Mødes i kirkecentret kl. 10.00 - 12.30

Kontakt: Lisa Bjærre Olsen, tlf. 86 88

40 39

September

On. d. 7. Vi spiller spil. Medbring dit bedste spil, f.eks.

Rummikub.

Oktober

On. d. 5. Løvfaldstur. Vi pakker bilerne og kører en tur

ud i vores dejlige natur. Middagsmaden køber vi ude et

sted.

November

On. d. 2. Nils Arne Iversen fra Thorning Museum

fortæller om 64 år i Kjellerup - et tilbageblik.

Indre Indre Missions Missions Samfund

Samfund

Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21.

Kontakt: Christian Schmidt, tlf. 49 14 41 39

September.

To. d. 1. Kvindestævne. Se program i ugeavisen.

Lø. d. 10. kl.10.00 - 12.00 Åbent hus i Menighedshuset.

Ti. d. 13. Bibelkredse

Ti. d. 20. Missionær Henri Jensen, Silkeborg, taler

Ti. d. 27 Missionær Anders Jørgen Jensen, Års, taler

Oktober.

Ti. d. 11. Bibelkredse.

Ti. d. 18. Fritidstaler Ruth Worm,

Silkeborg, taler

Ti. d. 25. Fritidstaler Henning Hollesen,

Aulum, taler

November

Ti. d. 1. Møde V. KLF

Ti. 8 Missionær Preben Sørensen, Viborg, taler

Ti. d. 15 Fritidstaler Henry Christensen taler

Ti. d. 29 Bibelkreds

Kirkelig Kirkelig Kirkelig Studiegruppe

Studiegruppe

(Tilknyttet Unge Hjems landsbevægelse).

Mødes i kirkecentret, hvor intet andet er nævnt.

Kontakt: Kai Rasmussen, tlf. 86 88 23 52.

September

On. d. 7. Studiekreds hos Anna og Erik Thanning,

Hybenhaven 23.

On. d. 21. Studiekreds i kirkecentret.

Oktober

On. d. 5. Studiekreds hos Inger Margrethe og Bjarne

Hansen, Skovsborgvej 12.

November

On. d. 2. Sangaften i kirkecentret.

On. d. 23. Studiekreds i kirkecentret.

14 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Menighedsrådsmøder kl. 19.00

Hørup: 29/9, 27/10, 24/11 i kirkecentret

Levring: 14/9, 12/10, 17/11 i konfirmandstuen

KFUM KFUM og og KFUKs KFUKs familieklub

familieklub

Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21, hvor intet

andet er nævnt.

Kontakt: Minna Astrup tlf. 86 88 12 91

September

Fr. d. 9. Amok Disco for 3-7. klasse i kirkecentret kl.

19.00.

Fr. d. 23. Familieaften med fællesspisning kl. 18.00.

Børneklub for skolebørn.

Oktober

Fr. d. 7. Amok Disco for 3-7. klasse

i kirkecentret kl. 19.00.

Fr. 7. Fællesspisning kl. 18.00.

Evaluering og debataften.

Børneklub for skolebørn.

Sognenyt: april - juli

DØBTE

Levring

Rose Christiane Baunbæk Jensen, Kj.

Kjellerup

Philip Thommesen Holme, Kj.

Oliver Viiernfeldt Nielsen, Kjellerup

Julie Havsager Moltke Hoff, Kj.

Josephine Rosa Riis-Christensen, Kj.

Josefine Schultz Serles, Kjellerup

William Sandholm Overgaard, Kj.

Emma Mathilde Sandholm

Overgaard, Kjellerup

Laurits Søndergaard Borg, Kjellerup

Rune Gamborg Kaas, Kjellerup

Klara Skovgaard Nikolajsen, Kj.

Sofie Silje Nørup-Sunds, Kjellerup

Ludvig Winkler Møller, Kjellerup

Gry Lyngholm Hyllested, Viby

Mathilde Søften Kristoffersen, Kj.

Sissel Lindhart Schibler, Kjellerup

August Pilely Laursen, Levring

Simone Birkedal Brøndum

Pedersen, Randers

Silas Sejer Godskesen, Kjellerup

Sara Thorup Ovesen, Demstrup

Jeppe Rask Jensen, Kjellerup

Bastian Benthin Nielsen, Bjerringbro

Tino Schmidt Hermansen, Demstrup

Andreas Dynesen, Kjellerup

November

Fr. d. 4. Familieaften med fællesspisning kl. 18.00.

Børneklub for skolebørn.

Fr. d. 25. Amok Disco for 3-7. klasse i kirkecentret kl.

19.00 – Juletema.

Lø. d. 26. Adventshygge for hele familien kl. 14.00.

Ten Ten Sing Sing 7

7

VIEDE

Levring

Kristine Solvang Døssing og Bjørn

Døssing-

Hørmann,

Levring

Kjellerup

Mie Døssing-

Hørmann og

Rasmus Vad,

Kjellerup

Annika og Peter Smidt, Ans

Nadia Elisabeth og Kim Boeskov

Lund, Kjellerup

Janni og Jeppe Klode Andersen, Kj.

Christina og Christian Krogsgaard

Kylling, Silkeborg

Pernille og Benjamin Bjørchmar

Toft Jensen, Vandet

Berit og Anders Laier Bitsch,

Odense

VELSIGNELSER

Kjellerup

Lisbeth Karin Kruse Laursen og

Torben Heine Kruse Laursen,

Kjellerup

Anni Krogh Thomsen og Lars Peter

Bach Mortensen, Viborg

Fra Redaktionen

Næste nummer dækker månderne december -

februar.

Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde

senest den 24. oktober 2011

Sendes til: sogn@kjellerupkirke.dk

Ansvarshavende redaktør: Winnie Nørholm Rischel

Opsætning: Lisa Bjærre Olsen

Tryk: Øko-tryk, Skjern

Kontakt: John Nielsen, tlf. 30 23 30 68

For teenagere med interesse for sang, musik, drama,

dans, teknik og kreativt arbejde. Mødes i kirkecentret

hver tirsdag kl. 19.00 - 21.30.

DØDE OG BEGRAVEDE

Levring

Henning Christensen, Kjellerup

Kjellerup

Svend Sloth, Kj.

Ellen Nielsen, Kj.

Christian Jensen Salling, Kj.

Hans Peter Jensen, Kj.

Vita Benny Wienberg, Kj.

Svend Aage Kristensen, Kj.

Ragnhild Johanne Mortensen, Kj.

Gerda Frederiksen, Kj.

Yrsa Valborg Brinch, Kj.

Nanna Thomsen, Kj.

Karen-Marie Trangbæk, Kj.

Grethe Dalsgaard, Ans

Emma Vestbjerg Antonsen, Kj.

Kirsten Mumm Ekholm, Kj.

Henning B Kristiansen, Kj.

Brian Lysdal Hansen, Kj.

Niels Jørgen Holmvang, Kj.

Jens Christian Olesen, Kj.

Ulla Ann-Mari Zacho, Kj.

Gerda Pedersen, Kj.

Kirstine Hesel, Kj.

Børge Kristian Dam Bjerregård, Kj.

Harry Rabes Nielsen, Kj.

2011 nr. 4 september - november 15


Kirkelig vejviser

LEVRING

Graver:

Inga Tind Kristensen

Hindbjergvej 7, Hindbjerg

Tlf. 86 88 60 91 (Mobil: 21 26 91 80)

Organist:

Anna Benner Svendsen

Vesterhede 10, Levring

Tlf. 86 88 12 77

Kirkesanger:

Hanne Madsen

Lillemøllevej 3, Levring

Tlf. 86 88 25 27

Menighedsrådsformand:

Edith Clausen

Midstrupvej 8, Midstrup

Tlf. 86 88 63 36

Kirkeværge og kasserer:

Anker Tang Sørensen

Kaj Munks Vej 14

Tlf. 86 88 15 56

Kirkekontoret:

Jens-Ejler Jensen

Kordegn, Kirkebakken 8

Tlf. 86 88 31 33,

E-mail: post@kjellerupkirke.dk

Tirsdag - fredag kl. 8.30-12.30

Torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Henvendelse for bl.a. : reservation

af kirke og kirkecenter, dåb, vielse,

navneændring, fødsel og dødsfald.

Præsterne:

Klaus Buch Møberg

Bygaden 61, Levring

mail: kbm@km.dk

tlf. 86 88 14 38

Winnie Nørholm Rischel

Digterparken 1

mail: wnr@km.dk

tlf.: 86 88 11 33

Hvor intet andet er nævnt er postnummeret 8620 Kjellerup.

KJELLERUP

www.kjellerupkirke.dk

Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, tlf. 86 88 31 33

Udlån af kirkecentret: Kontakt kirkekontoret.

Kirketjener:

Grethe Pedersen, mail: gp@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 40 33. Træffes tirsdag - fredag.

Kirkegårdsleder:

Henning Graugaard Nielsen, mail: hgn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 31 93 mandag-fredag. Træffes efter aftale.

(Kontor i kapelbygningen)

Organist:

Niels Peter Hornstrup, mail: nph@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 40 32, privat: 86 66 83 03.

Sognemedhjælper:

Lisa Bjærre Olsen, mail: sogn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 40 39.

Menighedsrådsformand:

Grethe Bjærre, tlf. 86 88 24 88

Kirkeværge:

Børge Juul Andersen, tlf. 86 88 26 72

Kirkebil:

Kirkebilen kører til alle

gudstjenester, koncerter,

sogneaftner og højskoletimer.

Passagererne afhentes på

bopælen.

Henvendelse til Thorning Taxi

tlf. 86 88 01 75 dagen før,

undtagelsesvis 2 timer før.

Pris 20,00 kr.

More magazines by this user
Similar magazines