Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

De situationer og kontekster, problemerne indgår i, er i PISA-undersøgelserne søgt formuleret

således, at de indgår i sfærer af “liv”, som formodes at vedrøre de 15-åriges liv.

Der er i PISA defineret fire typer livssfærer, hvori man beskriver de situationer og kontekster,

som undersøgelsens opgaver relaterer sig til:

• Det personlige liv

• Uddannelses- og arbejdsliv

• Samfundsliv

• Videnskabelige sammenhænge.

De problemstillinger, der indgår i opgaverne, er formuleret således, at de er tilgængelige

for matematisk behandling i en “real-world” kontekst, der som mål har en aktivering af

eleven til at undersøge hvilke matematiske begreber, der kan indgå i anvendelsen af en

matematisk løsning til det opstillede problem. Det grundlæggende begreb i denne proces

er “matematisering”, som i hovedtræk dækker over tre delprocesser. Først oversættelsen af

det givne problem i den “virkelige” verden til matematikkens verden, for eksempel gennem

opstilling af en model. Andet trin er arbejdet med den matematiske model ved hjælp

af matematikken inden for matematikkens verden. Tredje trin er oversættelse og refleksion

over resultatet af den matematiske bearbejdning af modellen til fænomener og sprog

i den “virkelige” verden.

Hjælpemidler

Som endnu et eksempel på, hvordan intentionen om at få indikationer på funktionel

kompetence med relevans for fremtiden giver sig udslag i designet, kan nævnes, at det er

tilladt for eleverne at bruge lommeregner og andre redskaber, som de er vant til at bruge

i skolen. Dette giver det bedste billede af, hvad eleverne kan præstere, og giver det mest

informative grundlag for sammenligning mellem præstationer i forskellige lande. Argumentet

for at tillade brug af lommeregner er, at elever, som er vant til at have en lommeregner

til rådighed, når de besvarer spørgsmål, ville være ringere stillet, hvis dette hjælpemiddel

blev taget fra dem.

Opgavetyper

Problemstillingerne i opgaverne er forsøgt formuleret uden kendetegn og kendeord, der

i sig selv knytter løsningen direkte til anvendelsen af en bestemt teknik eller en bestemt

formel. For sådanne hint findes jo netop ikke i situationer uden for skolen. Et af de generelle

problemer med matematikundervisningen er, at hvis eleven ikke genkender “situationen

som en type opgave, vedkommende har arbejdet med tidligere i skolen, så sker

der ingen aktivering af den viden og de tekniske færdigheder, som eleven eventuelt besidder.

Et af målene med opgaverne i PISA er netop at undersøge, hvorvidt eleven anvender

sine matematiske kundskaber på at løse det matematikholdige problem i en tekstlig kontekst,

der ikke er skolebogens, men fx tager udgangspunkt i oplysninger i en avis.

Kapitel 3 Matematik

119

More magazines by this user
Similar magazines