Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

praktiske implementering (se fx Fullan, 2007). I skolelederskemaet for PISA 2009 spørges

der derfor så konkret som muligt til anvendt praksis frem for formelle politikker. Der

indsamles bl.a. information om skolernes størrelse og elevsammensætning, lærernes faglige

kvalifikationer, disciplin i klasserne, materielle ressourcer, tilbud til elever med andet

modersmål end dansk, læserelaterede aktivitetstilbud til eleverne, evalueringspraksis,

undervisningsmiljøet, oplevelse af forældrenes forventninger til skolen, beslutningskompetencer

og skolelederens støtte til lærerne og ‘føling’ med trivslen blandt lærere og elever.

Formålet er at beskrive vigtige dimensioner af det samlede undervisningsmiljø, som

kan sammenholdes med elevernes resultater generelt og læsning specifikt.

Skoler med en elevsammensætning med et flertal af elever med høj socioøkonomisk status

er typisk karakteriseret ved et stærkt fokus på fagligheden og et stort forældreengagement.

Det kan gavne alle elever, ikke kun dem, som kommer fra de ressourcestærke familier.

Derudover kan sådanne skoler ofte tiltrække de dygtige lærere, som ønsker et skolemiljø,

hvor de kan opleve succes med deres undervisning. Hertil kommer, at der er erfaring

for, at lærere ved sådanne skoler lægger forventningsniveauet tilsvarende højere for

alle elever (Zimmer og Toma, 2000). En anden dimension ved elevsammensætningen

vedrører andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Afhængig af føde- og

oprindelsesland står disse elever over for varierende grader af sproglige og kulturelle

udfordringer og muligvis også diskrimination. Det er bl.a. på denne baggrund, at man i

PISA 2009 spørger ind til elevsammensætningen.

Når der skal drages konklusioner vedrørende sammenhængen mellem skolefaktorer og

elevernes præstationer, skal man holde sig for øje, at PISA måler de kumulerede færdigheder,

som den enkelte elev har opnået ved 15-års alderen. De opnåede færdigheder er i

sagens natur et resultat af elevens samlede skolegang, og kun en del af disse kan tilskrives

de uddannelsesmæssige karakteristika ved den aktuelle skole og klasseforhold.

Eksempler på information indsamlet igennem skolelederskemaet

Emne Eksempler på spørgsmålenes indhold

Elevsammensætning • Andelen af elever, der ikke har dansk som modersmål

• Særlige tilbud om ekstra undervisning i dansk som

andetsprog

Skolens ressourcer • Lærernes uddannelsesmæssige kvalifikationer

• Materielle ressourcer som fx antal computere per elev

Ledelsens støtte til • Skolelederens opfølgning og tiltag i forhold til sikring af

undervisningen og undervisningens kvalitet

indlæringen

• Hvad oplysninger fra evalueringer af eleverne bliver brugt til

Kapitel 5 Baggrundsoplysninger og fortolkning af testresultaterne i PISA

155

More magazines by this user
Similar magazines