Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Læsning i jobsammenhænge omtales ofte som brugslæsning, fordi man netop læser med

henblik på at kunne udføre bestemte funktioner. Det kan dreje sig om læsning af jobannoncer,

arbejdsinstruktioner eller vejledninger i at udføre bestemte jobfunktioner. I PISA

er der lagt vægt på, at disse tekster er relateret til jobfunktioner, som 15-årige har mulighed

for at gøre sig erfaringer med.

Læsning i samfundsmæssige sammenhænge

Denne kategori omfatter læseaktiviteter, som vi beskæftiger os med som samfundsborgere.

Det kan dreje sig om læsning af dokumenter fra det offentlige, fx informationsfoldere,

vejledninger eller offentlige websider, der alle er karakteriseret ved at have en anonym

afsender og er rettet mod en relativt bred målgruppe.

I nedenstående skema ses andelen af tekster inden for de fire kategorier. Da 15-årige elever

vil være mere involverede i fritids- og uddannelseslæsning end i de to andre områder,

er hovedvægten lagt på disse områder.

Tabel 2.1. Oversigt over andelen af læseopgaver inden for hver af de fire læsesituationer

Læsesituation Procent opgaver i Procent opgaver i PISA

PISA 2009, papirbaseret test 2009, elektronisk test

Personlig 30 30

Uddannelsesmæssig 25 15

Jobrelateret 15 15

Samfundsmæssig 30 40

I alt 100 100

Tekstudvalget i PISA

Man kan inddele tekster efter mange forskellige kriterier. De fleste af os kender kategoriseringen

af tekster i fiktive tekster (skønlitteratur), som omhandler personer eller lokaliteter,

der ikke findes i virkeligheden, og sagtekster, som relaterer sig til faktiske personer,

dyr, ting og steder. Fiktion kan yderligere inddeles i underkategorier, som eksempelvis

romaner, noveller, lyrik og drama, ligesom sagtekster fx kan opdeles i avisartikler, vejledninger,

brugsanvisninger, instruktioner og køreplaner samt mere fagligt orienterede tekster.

Der findes dog ikke nogen entydig kategorisering af tekster, og der er tillige en stor

overlapning mellem de enkelte elementer i kategorierne. I PISA er teksterne klassificeret

efter følgende fire parametre:

1. Tekstmediet: trykt eller elektronisk tekst

2. Tekstens afsenderforhold

3. Tekstformat: sammenhængende tekster eller opslagstekster

4. Teksttype: beskrivelse, beretning, forklaring, argumenterende/overtalende tekst, instruk -

tion eller interaktive tekster.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

17

More magazines by this user
Similar magazines