Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Pilotundersøgelse

Pilotundersøgelsen blev udført 3. marts-11. april 2008. Målgruppen var her uddannelsessøgende

født i år 1992.

Pilotundersøgelsen var arrangeret for at få procedurer til hovedundersøgelsen på plads og

for at indsamle viden om opgaverne, så opgaver, der ikke i tilstrækkelig grad opfangede

faglig variation hos eleverne, kunne sorteres fra. Desuden blev procedurerne i de mange

manualer afprøvet.

Pilotundersøgelsen gav naturligvis anledning til at rette på nogle få praktiske procedurer,

men ellers forløb pilotundersøgelsen og hovedundersøgelsen på stort set samme måde.

44 skoler og 746 elever deltog i pilotundersøgelsen.

Stikprøveudtrækket i PISA

Udtrækket foretages i to trin. Først udtrækkes skoler tilfældigt, og på de udvalgte skoler

udtrækkes dernæst elever tilfældigt. Inden hvert udtræk forberedes lister med henholdsvis

skoler og elever efter faste procedurer.

Procedurerne i forbindelse med udvælgelsen af skoler og elever i PISA 2009 er fastsat af

det internationale konsortium. Disse procedurer giver de enkelte lande frihed til at gøre

det på en måde, så man opnår mere end blot en repræsentativ stikprøve.

I Danmark har man i PISA 2009 lavet en oversampling af elever med en anden etnisk

baggrund end dansk. Det betyder, at man har udvalgt flere skoler med mange elever med

anden etnisk baggrund, og at man på de deltagende skoler har udtrukket flere elever med

anden etnisk baggrund end dansk.

I både pilotundersøgelsen og hovedundersøgelsen blev der brugt elektroniske lister fra

Danmarks Statistik over hele målgruppepopulationen som basis for stikprøveudtrækket.

For hovedundersøgelsens vedkommende omfattede listen alle uddannelsessøgende unge

i Danmark pr. 1. oktober 2007, dvs. status efter begyndelsen på skoleåret 2007/2008,

opgjort over alle uddannelsesinstitutioner i Danmark med oplysninger om antallet af elever

født i 1992. På basis af denne liste er lavet et estimat på antallet af elever født i 1993

på de enkelte uddannelsesinstitutioner i skoleåret 2008/2009, hvor PISA fandt sted.

Fremgangsmåden skyldes, at den faktiske fordeling for 2008/2009 først registreres hos

Danmarks Statistik ved slutningen af skoleåret.

Listen fra Danmarks Statistik viste en population af uddannelsessøgende i Danmark på

68.897, men efter fritagelse af skoler, som kun havde elever, der ville blive fritaget for testen,

var målgruppen på 67.646. Årsager for fritagelse af skoler var, at de kun havde elever,

som ikke kunne dansk, eller var specialskoler for elever, som ville blive fritaget for testen

alligevel.

Kapitel 6 Metode og datakvalitet i PISA 2009

167

More magazines by this user
Similar magazines