Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Inden for hvert stratum udtrækkes skoler med en sandsynlighed, som er proportional

med antal elever i PISA-årgangen. På hver skole udtrækkes samme antal elever uanset

skolens størrelse. Dermed udlignes udtrækssandsynlighederne for elever på alle skoler, og

det skaber et balanceret udtræk, hvor de endelige vægte er så lige som muligt. Hvis man

har vægte, som varierer meget, får man en større stikprøveusikkerhed i forhold til stikprøvestørrelsen,

og derfor er et balanceret udtræk en fordel. Der er dog også andre hensyn,

og bl.a. er der foretaget en oversampling på skole- og elevniveau, som skaber afvigelser fra

det balancerede udtræk.

Et centralt element i PISA’s stikprøvedesign er, at der som led i stikprøveudvælgelsen for

hver af de udtrukne skoler udtrækkes en reserveskole og en 2. reserveskole. Den negative

betydning af eventuelt bortfald reduceres således meget væsentligt ved brug af erstatningsskoler.

Forudsat at de tre skoler er af samme type, ligger geografisk tæt på hinanden

og har samme størrelse. Både reserveskoler og 2. reserveskoler er tilfældigt udtrukket, idet

skolen, der på udtrækslisten er placeret efter den udtrukne skole, automatisk vælges som

reserveskole, mens skolen før den udtrukne skole automatisk defineres som 2. reserveskole.

Af det oprindelige udtræk på 355 skoler var der 11 skoler, som viste sig ikke at have nogen

elever i PISA-målgruppen. Yderligere seks skoler var blevet nedlagt, og 13 skoler blev fritaget,

enten fordi de kun havde elever, som ville blive fritaget fra testen, hvis den blev gennemført

på skolen, eller havde færre end tre elever, som kunne deltage. Af økonomiske

årsager blev disse små skoler fritaget. Af de resterende 325 skoler var der 61 skoler, som

ikke ønskede at deltage. Det bragte antallet af skoler ned på 264. Oven i dette antal kom

21 reserveskoler, som deltog i stedet for de skoler, der ikke ønskede at deltage, og bragte

det samlede antal op på 285.

Deltagelse på skoleniveau og elevniveau

For at være fuldgyldigt deltagerland i PISA 2009 skulle der opfyldes visse betingelser i tilknytning

til stikprøveetablering og deltagelse. Tabel 6.3 viser minimumskravene sam -

men holdt med Danmarks faktiske opnåelse på disse parametre. Det fremgår, at Danmark

klart opfyldte de opstillede minimumskrav.

Bemærk, at der ved beregning af svarprocent på skoleniveau kun indgår skoler, hvor

mindst 50 pct. af eleverne deltager. Fire skoler af de 285 havde under 50 pct. deltagelse

og medregnes derfor ikke i svarprocent på skoleniveau, men eleverne på disse skoler tæller

stadig med og indgår i det officielle PISA-datasæt.

Af de 285 skoler, som deltog i PISA, havde 145 færre elever end forventet ud fra skole -

listen fra Danmarks Statistik, og 94 havde flere. Samlet antal elever i målgruppen på disse

skoler var 7.228.

Kapitel 6 Metode og datakvalitet i PISA 2009

169

More magazines by this user
Similar magazines