Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

af et firma udvalgt af det internationale konsortium. Dette firma har gennem en korrekt

faglig ekspertise sammenholdt oversatte versioner fra flere lande. Eventuelle uoverensstemmelser

på denne baggrund er blevet diskuteret med de nationale eksperter, og den

endelige version er om nødvendigt rettet til. Hvis eleverne ikke svarer på præcis den

samme opgavetekst i de enkelte lande, undermineres sammenligningsgrundlaget og dermed

validiteten af dette helt centrale element i undersøgelsen derfor den meget grundige

og omstændelige oversættelsesprocedure.

Repræsentativitet

Et yderligere krav til høj datakvalitet er, at data er udtryk for præstationer og holdninger

for hele den målgruppe, man ønsker at drage konklusioner om. Det betyder, at de 5.924

udvalgte elever født i 1993 skal ligne hele gruppen af uddannelsessøgende unge født i

1993. Tabel 6.6 viser en opgørelse af stikprøven fordelt på strata 01-04 sammenholdt

med tilsvarende fordeling for målgruppen. For at rette op på den skævhed, som opstår

pga. oversamplingen, har det internationale konsortium beregnet vægte, som tager højde

for forskellige udtrækssandsynligheder og for bortfald på skole- og elevniveau.

Tabel 6.6. Oversigt over strata og vægte i PISA 2009

Stratum Elever i Elever Sum (elever Middelvægt Standard

stikprøven som har i popula- for elever afvigelse af

før bortfald gennemført

testen

tionen) i stratum elevvægte i

dette stratum

01 813 598 1.747,14 2,92 0,92

02 1.842 1.457 10.430,88 7,16 3,58

03 2.699 2.302 32.357,42 14,06 4,23

04 1.093 956 14.775,3 15,46 5,51

72 781 611 1.543,76 2,53 0,75

I alt 7.228 5.924 60.854,5 10,27 6,25

Note: Strata 01 og 72 er to dele af det oprindelige stratum 01. Skoler, som der ikke var nogen erstatningsskoler for, kom i

stratum 72. Stratum 72 er kun et redskab til beregning af vægte.

Når man beregner vægte til data for at korrigere for mange forskellige forhold (ulige

udtrækssandsynlighed på skole- og elevniveau, ujævnt bortfald på både skole- og elevniveau),

kan enkelte observationer (her: elever) få en meget høj vægt, hvis alle forhold for

disse observationer trækker i samme retning. Dermed kan få observationer få stor indflydelse

på det samlede resultat. Man vælger derfor ofte at lægge et loft over, hvor stor en

vægt en enkelt observation kan få, såkaldt trimming. Dette gøres normalt ud fra en konkret

analyse af data, og det gøres også på denne måde i PISA. Der var ingen elever i Danmark,

som fik så stor vægt, at det blev vurderet nødvendigt at trimme vægten. Det viser,

at man i Danmark, på trods af at der var flere hensyn at tage, havde succes med at lave et

meget vellykket stikprøvedesign.

Kapitel 6 Metode og datakvalitet i PISA 2009

175

More magazines by this user
Similar magazines