Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

30

Danske elevers læsefærdigheder i en international sammenligning

I dette afsnit kan man finde en oversigtstabel, der oplyser hvert enkelt deltagerlands rang

i den internationale rangorden, samt hvorledes 15-årige elever klarer sig på forskellige

områder i læsning.

Tabel 2.6 viser deltagerlandenes indbyrdes rangorden, landenes gennemsnitlige score på

den samlede læseskala og de tre delskalaer, samt om elevernes læsefærdigheder ligger på

OECD-gennemsnittet, signifikant over eller signifikant under. Selve gennemgangen af

danske elevers resultater findes i resultatrapporten.

Lyseblå felter markerer, at landet ligger signifikant over OECD-gennemsnittet

Hvide felter, at landet ikke er signifikant forskelligt fra OECD-gennemsnittet

Mørke felter markerer, at landet ligger signifikant under OECD-gennemsnittet

Som det ses af tabellen på side 31, placerer danske elever sig på en 24. plads i den internationale

rangorden. Danske elevers læsefærdigheder adskiller sig ikke signifikant fra

OECD-gennemsnittet. Den eneste undtagelse fra dette mønster ses for elevernes færdigheder

i at “finde og uddrage” information. Her ligger danske elever signifikant over

OECD-gennemsnittet, hvilket betyder, at danske elever er relativt bedre til denne type

læseopgave end til de to andre. Den gennemgående tendens er, at asiatiske og engelsksprogede

lande placerer sig i top i den internationale rangorden, mens de tidligere østlande,

sydamerikanske lande og arabiske lande placerer sig under det internationale gennemsnit.

Spredningen i læsefærdigheder blandt 15-årige elever

I dette afsnit kan man finde yderligere informationer om læsefærdighederne blandt 15årige

elever i de deltagende lande:

• Tabel 2.7 (side 32) giver en beskrivelse af læsefærdigheder på hvert af de syv niveauer

på læseskalaen

• Tabel 2.8 (side 34) viser andelen af elever på hvert af læseskalaens syv niveauer i deltagerlandene.

• Figur 2.5 (side 36) viser andelen af elever i hvert land, som ligger henholdsvis under

og over niveau 2 på den samlede læseskala

Læsefærdigheder på de syv niveauer på læseskalaen

Som tidligere beskrevet er læseskalaen i 2009 inddelt i syv niveauer, hvor niveau 6 er det

mest avancerede niveau, og niveau 1b er det laveste (bemærk at niveau 1 er delt i 1b og

1a). I PISA har man fastlagt niveau 2 som det laveste acceptable færdighedsniveau, hvilket

betyder, at elever, der har færdigheder på niveau 1a, 1b og derunder, vurderes at have

utilstrækkelige læsefærdigheder i forhold til, hvad de forventes at skulle klare i en ungdomsuddannelse

eller i et job. Elever, som ligger under niveau 1b, har besvaret så få opgaver

korrekt, at man ikke ved hjælp af PISA-testen kan give et retvisende billede af, hvad

disse elever kan kun hvad de ikke kan.

More magazines by this user
Similar magazines